KIO 15/20 WYROK dnia 22 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 15/20 

WYROK 

 z dnia 22 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:    

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  20  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  stycznia  2020  r.  przez 

w

ykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  W.S.O.P.  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Knurowie  przy  ul.  Dworcowej  62  (44-190  Knurów)  oraz  WTC  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Długołęce  przy  ul.  Polnej  31  (55-095  Mirków)  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Główny  Inspektorat  Transportu  Drogowego  

z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 94 (00-807 Warszawa) 

przy udziale w

ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: S. Sp. z o.o. 

Sp. k. 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 55 E (80-557 Gdańsk) oraz ODIUT 

AUTOMEX  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Gdańsku  przy  ul.  Marynarki  Polskiej  55  D  (80-557 

Gdańsk),  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego  

orzeka: 

Oddala odwołanie; 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia: W.S.O.P. Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie oraz WTC Sp. z o.o. z siedzibą 

w Długołęce i  zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  15 000  zł 

00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  ww. 

wykonawc

ów tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 

r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 15/20 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie 

zwany 

dalej: „zamawiającym”,  prowadzi  w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie 

o  udz

ielenie  zamówienia  publicznego,  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej: 

„Pzp”, na zakup mobilnych jednostek diagnostycznych w ramach projektu pn.: Wzmocnienie 

potencjału Inspekcji Transportu Drogowego współfinansowanego z Funduszy Europejskich w 

ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  na  lata  2014-2020  (numer 

sprawy: BDG.ZPB.072.06.2019)

, zwane dalej „postępowaniem”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  ogłoszone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 1 lipca 2019 r., pod numerem 2019/S 124-302382.  

Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, jest wyższa od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  2  stycznia  2020  r.  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia: W.S.O.P. Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie oraz WTC Sp. z o.o. z siedzibą  w 

Długołęce (zwani dalej: „odwołującym”) wnieśli odwołanie wobec od niezgodnej z przepisami 

Pzp czynności podjętej przez zamawiającego, polegającej na unieważnieniu postępowania oraz 

zaniechaniu  przeprowadzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  postępowaniu.  Odwołujący 

zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  93  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  146  ust.  6  Pzp  przez  nieuprawnione  i  nieuzasadnione 

unieważnienie  postępowania  na  skutek  wadliwej  oceny  przesłanek  unieważnienia  i 

błędnego  przyjęcia,  iż  przedmiotowe  postępowanie  jest  obarczone  niemożliwą  do 

usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w 

sprawie  zamówienia  publicznego,  podczas  gdy  brak  było  wad  postępowania,  które 

obligują zamawiającego do unieważnienia przetargu, w szczególności brak jest podstaw 

do  przyjęcia,  że  ewentualne  uchybienia  zamawiającego  mogły  w  chwili  unieważnienia 

przetargu mieć wpływ na wynik postępowania; 

2)  art. 

25 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 

23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakc

ji  elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym  oraz  uchylające  dyrektywę 

1999/93/WE przez błędne przyjęcie, że kwalifikowany podpis wydany przez węgierskiego 

dostawcę NetLock nie został uznany w niniejszym postępowaniu, podczas gdy został on 


uznany,  nie  był  nigdy  kwestionowany,  a  jedynie  wystąpiły  techniczne  problemy  z  jego 

automatyczną weryfikacją; 

3)  art. 

10b  Pzp  przez  błędne  przyjęcie,  że  trwający  przez  niespełna  4  godziny  proces 

weryfikacji  podpisu  elektronicznego  wykonawcy  Energotest  Diagnosztikai  és 

Automatizal

asi  z siedzibą w Dunaharaszti, zwanego dalej: „Energotest” ograniczył temu 

oferentowi  dostęp  do  postępowania,  w  sytuacji  gdy  oferent ten  zaniechał  wcześniejszej 

weryfikacji  podpisu  elektronicznego  na  Platformie  Zakupowej  Zamawiającego,  mimo  iż 

od  ogłoszenia  o  zamówieniu  do  terminu  składania  ofert  upłynęło  88  dni  –  odwołujący 

natomiast  dokonał  takiej  weryfikacji  po  zalogowaniu  się  na  Platformie  Zakupowej,  a 

następnie w każdym kolejnym tygodniu sprawdzał aktualność tej weryfikacji; 

na wypadek nieuwzględnienia zarzutu z pkt 1 odwołujący zarzucił naruszenie art. 93 ust. 

1 pkt 7 Pzp w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp przez przedwczesne unieważnienie postępowania 

w sytuacji, gdy zamawiający zaniechał podjęcia jakichkolwiek czynności w celu ustalenia: 

czy  „konstrukcja  ścieżki  zaufania”  certyfikatu  NetLock  spełniała  wymagania 

interoperacyjności wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

NR  910/2014  z  dnia  23  lipca  2014  r.  w  sprawie  identyfikacji  elektronicznej  i  usług 

zaufania  w  odniesieniu  do  transa

kcji  elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym  oraz 

uchylające dyrektywę 1999/93/WE, w szczególności z art. 28 i załącznika nr 1; 

czy  oferta  złożona  przez  Energotest  w  dniu  26  września  2019  r.  o  godz.  13:46  była 

najkorzystniejsza w porównaniu z dwoma pozostałymi ofertami złożonymi w terminie. 

W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  nakazanie 

zamawiającemu:  

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania; 

dokonania  czynności  badania  i  oceny  ofert  zgłoszonych  w  terminie,  względnie  -  w 

prz

ypadku  uznania  zarzutu  z  pkt  4  powyżej  -  dokonania  ustaleń:  czy  „konstrukcja  ścieżki 

zaufania”  certyfikatu  NetLock  spełniała  wymagania  interoperacyjności  wynikające  z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 

sprawie  identyfikacji  elektronicznej  i  usług  zaufania  w  odniesieniu  do  transakcji 

elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym  oraz  uchylające  dyrektywę  1999/93/WE,  w 

szczególności z art. 28 i załącznika nr 1 oraz 2) czy oferta złożona przez Energotest w dniu 

września  2019  r.  o  godz.  13:46  była  najkorzystniejsza  w  porównaniu  z  dwoma 

pozostałymi ofertami złożonymi w terminie - i w zależności od tych ustaleń dokonanie oceny, 

czy  w  sprawie  zachodzą  przesłanki  do  unieważnienia  postępowania,  a  w  przypadku 

negatywnej 

odpowiedzi  na  to  pytanie  dokonanie  czynności  badania  i  oceny  ofert 

zgłoszonych w terminie. 

Ponadto odwołujący wniósł o dopuszczenie dowodu z: 


przesłuchania świadka - Prezesa Zarządu KIR S.A. na okoliczności związane z weryfikacją 

podpisu  elektronicznego

,  w  tym  w  szczególności  na  okoliczność  wyjaśnienia  na  czym 

polegała  „nietypowa  konstrukcja  ścieżki  zaufania  dla  tego  CA,  która  wymagała 

niestandardowego podejścia do budowy ścieżki certyfikacji”; 

przesłuchanie  świadka  -  Wiceprezesa  Zarządu  W.S.O.P.  Sp.  z  o.o.  na  okoliczności 

związane  z  dokonaniem  przez  odwołującego  rejestracji  na  platformie  zakupowej 

zamawiającego  i  rozpoczęciem  procesu  składania  i  podpisywania  oferty,  w  tym  sposobu  i 

częstotliwości  weryfikowania  podpisu  elektronicznego  przy  pomocy  testu  dostępnego  na 

platformie zamawiającego; 

przesłuchania  świadka  –  J.  B.  (specjalista  ds.  obsługi  klienta  w  Otwarty  Rynek 

Elektroniczny  S.A.  - 

dostawcy  platformy  zakupowej  zamawiającego)  -  na  okoliczności 

związane  z  weryfikacją podpisu elektronicznego  przedstawiciela firmy  Energotest,  w  tym  w 

szczególności  na  okoliczność  w  jaki  sposób  i  kiedy  ww.  podpis  elektroniczny  został 

ostatecznie zweryfikowany; 

opinii biegłego informatyka na okoliczność przyczyn, dla których proces weryfikacji podpisu 

elek

tronicznego  złożonego  przez  przedstawiciela  firmy  Energotest  rozpoczęty  w  dniu  26 

września 2019r. o godz. 10:13 nie zakończył się przed godz. 13:00. 

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania, gdyż w przypadku 

prawidłowego  zastosowania  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy  jego  oferta  mogłaby 

zostać  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  co  oznacza,  że  mógłby  pozyskać  zamówienie  w 

przedmiotowym  postępowaniu.  Odwołujący  stwierdził  przy  tym,  że  może  zatem  ponieść 

szkodę  -  nie  uzyska  zamówienia,  pomimo  że  jego  oferta  mogła  zostać  uznana  za 

najkorzystniejszą.  Powyższe  dowodzi  o  spełnieniu  przesłanki  do  skorzystania  ze  środków 

ochrony prawnej przewidzianych w art. 179 ust. 1 Pzp. 

W  uzasadnieniu  do  postawionych  zarzutów  odwołujący  w  pierwszej  kolejności 

wskazał, że co do zasady unieważnienie postępowania winno być traktowane jako sytuacja 

wyjątkowa. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma bowiem zawsze na celu 

przede  wszystkim  doprowadzenie  do  zawarcia  umowy  z  wykonawcą,  który  złożył 

najk

orzystniejszą  ofertę.  Decyzja  o  unieważnieniu  skutkuje  tym,  że  ustaje  toczące  się 

postępowanie i nie może dojść do wyboru najkorzystniejszej oferty z  wykonawcą, z którym 

miałaby zostać podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego.  

Odwołujący  wyjaśnił,  że  zamawiający  unieważniając  przedmiotowe  postępowanie  powołał 

się  na  art.  93  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  146  ust.  6  Pzp.  Dalej  odwołujący  zauważył,  że 

przesłanka określona w art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp występuje w sytuacji, gdy postępowanie jest 

obarczone  nie

możliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej 


unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Wykładnia  celowościowa 

przepisu  art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp  prowadzi  do  wniosku,  że  niemożliwa  do  usunięcia  wada 

uniemożliwiająca  zawarcie  ważnej  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie 

zamówienia  publicznego  to  każda  niedająca  się  usunąć  wada  uniemożliwiająca  zawarcie 

ważnej  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy.  Konieczne  jest  więc  wystąpienie  związku 

przyczynowego  pomiędzy  zaistniałą  wadą  a  niemożnością  zawarcia  umowy.  Stwierdzona 

przez zamawiającego wada postępowania nie tylko musi być niemożliwa do usunięcia, lecz 

także  wskazywać  na  dokonanie  czynności  lub  zaniechanie  jej  dokonania  w  tym 

postępowaniu z naruszeniem przepisu Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na jego wynik. 

Do  zastosowania  art.  93  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  146  ust.  6  Pzp  konieczne  jest  wykazanie 

zaistnienia wszystkich wymienionych w tych przepisach przesłanek. Należy do nich zaliczyć 

następujące okoliczności: 

-  musi 

wystąpić  wada  postępowania  -  zamawiający  dokonał  czynności  lub  zaniechał 

dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy; 

wada musi być niemożliwa do usunięcia; 

niemożliwa  do  usunięcia  wada  musi  powodować  niemożność  zawarcia  umowy,  która  nie 

podlega

łaby  unieważnieniu,  tj.  konieczne  jest  wykazanie  adekwatnego  związku 

przyczynowego  i  realnego  wpływu  działania  bądź  zaniechania  zamawiającego  na  wynik 

postępowania. 

Za  wadę  postępowania  w  rozumieniu  art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp  nie  można  zatem  uznać 

jakiegokol

wiek  naruszenia  procedury  udzielania  zamówień  publicznych,  konieczne  jest 

bowiem stwierdzenie w sposób niebudzący wątpliwości, że zaistniała wada jest nieusuwalna 

oraz że naruszenie (wada) może skutkować unieważnieniem umowy z uwagi na okoliczności 

wskazane  w art. 146 ust. 6  Pzp

, w tym z uwagi na to, że naruszenie miało lub mogło mieć 

wpływ na wynik postępowania. 

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowego postępowania odwołujący podniósł, 

że  postępowanie  nie  jest  obarczone  żadną  wadą,  w  szczególności  nie  uniemożliwiono 

wykonawcy Energotest złożenia oferty. Odwołujący wyjaśnił, że oferta ta została złożona, co 

wprost wynika z korespondencji prowadzonej między zamawiającym, wykonawcą Energotest 

oraz  Ambasadorem  Węgier.  Nie  wystąpiła  zatem  pierwsza  i  podstawowa  ww.  przesłanka 

unieważnienia  postępowania.  Ponadto  odwołujący  podniósł,  że  zamawiający,  stojąc  na 

stanowisku  zgodnie  z  którym  Energotest  został  pozbawiony  możliwości  złożenia  oferty  w 

terminie z uwagi na błąd działania aplikacji Szafir SDK, zaniechał dokonania szczegółowych 

ustaleń  jaka  była  przyczyna  braku  automatycznej  weryfikacji  podpisu,  w  szczególności  czy 

nie  leżała  ona  po  stronie  węgierskiego  dostawcy  NetLock  i  czy  podpis  używany  przez 

Energotest  spełniał  wymagania  interoperacyjności  wynikające  z  Rozporządzenia  910/2014. 


W  szczególności  zamawiający  nie  dokonał  żadnych  ustaleń,  czy  za  brak  możliwości 

automatycznej  weryfikacji  podpisu  ponosi  odpowiedzialność  KIR  S.A.  Zatem  ustalenie 

istnienia  przesłanki  wady  postępowania,  o  której  mowa  wyżej  w  pkt  1  było  co  najmniej 

przedwczesne.  Po  trzecie,  zamawiający  zaniechał  jakichkolwiek  ustaleń  odnośnie  wpływu, 

jaki  na  wynik  postępowania  miałaby  oferta  Energotest,  przy  czym  należy  podkreślić,  że 

zamawiający  miał  i  nadal  ma  możliwość  dokonania  takiej  oceny,  gdyż  oferta  ta  została 

ostatecznie  złożona,  zatem  możliwe  jest  ustalenie  jej  treści.  W  ocenie  odwołującego 

zamawiający  nie  wykazał,  aby  przedmiotowe  postępowanie  było  obarczone  niemożliwą  do 

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, czym naruszył art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp. 

Po  pierwsze 

–  w  ocenie  odwołującego  –  problemów  technicznych  ze  złożeniem  podpisu 

elektronicznego  przez  wykonawcę  Energotest  nie  można  zaliczyć  do  wad  postępowania, 

która  skutkowałyby  koniecznością unieważnienia postępowania na  podstawie art.  93  ust.  1 

pkt 7 Pzp, skoro sam zamawiający w zawiadomieniu o unieważnieniu wskazał, że powyższe 

problemy  techniczne  były  niezależne  od  zamawiającego.  Przy  czym  zamawiający  zbyt 

pochopnie przyjął, że wynikały one z wady oprogramowania związanej z działaniem kontrolki 

Szafir  SDK  oraz  że  za  wystąpienie  ww.  wady  odpowiada  Krajowa  Izba  Rozliczeniowa.  Z 

pisma KIR S.A. z dnia 17 grudnia 2019 r. wynika, że podpis elektroniczny NetLock był oparty 

na  „nietypowej  konstrukcji  ścieżki  zaufania”  i  wymagał  „niestandardowego  podejścia  do 

budowy  ścieżki  certyfikacji”.  Zamawiający  nie  wyjaśnił  na  czym  owa  „nietypowość”  i 

„niestandardowość”  polegała.  Zdaniem  odwołującego  nie  można  również  uznać,  że 

zaistniała  wada  postępowania  była  nieusuwalna.  Podkreślenia  wymaga  bowiem,  że  z 

dokumentacji  przetargowej  wynika,  iż  wykonawcy  Energotest  ostatecznie  udało  się  złożyć 

ofertę  w  dniu  26  września  2019  r.  o godz.  13:46,  przy  czym  termin składania  ofert  mijał  w 

dniu  26  września  2019  r.  o  godz.  13:00.  Powyższe  potwierdza  fakt  zwrotu  oferty  do 

Energotest oraz informacja uzyskana od zamawiającego w piśmie z dnia 30 grudnia 2019 r., 

zgodnie  z  którym  oferta  złożona  po  terminie  przez  wykonawcę  Energotest  została  mu 

zwrócona  na  podstawie  art.  84  ust.  2  Pzp.  Z  treści  pisma  wynika,  że  oferta  została 

skutecznie złożona, jednakże po terminie. Wada postępowania nie może być zatem uznana 

za  nieusuwalną,  skoro  oferta  została  skutecznie  złożona,  jednakże  46  minut  po  upływie 

terminu składania ofert. 

Odwołujący wniósł o zobowiązanie zamawiającego bądź podmiotu obsługującego platformę 

zakupową zamawiającego - Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. do przedłożenia dokumentacji 

systemowej,  z  której  będzie  wynikało,  kiedy  nastąpiło  złożenie  oferty  przez  wykonawcę 

Energotest  oraz  w  jaki  sposób  przebiegała  weryfikacja  podpisu  elektronicznego  ww. 

Wykonawcy  w  dniu  26  września  2019  r.  celem  wykazania,  że  pomimo  błędu  oprogramowania 


wykonawca Energotest złożył w dniu 26 września 2019 r. ofertę, co oznacza, że ww. wada nie była 

nieusuwalna. 

W tym miejscu odwołujący podniósł, że co do zasady to na wykonawcach ciąży 

obowiązek  skutecznego  złożenia  oferty  w  wymaganym  przez  zamawiającego  terminie.  W 

przypadku  stwierdzenia  problemów  technicznych  ze  złożeniem  podpisu  elektronicznego  w 

dniu  26  września  2019  r.  Wykonawca  Energotest  mógł  złożyć  wniosek  o  przedłużenie 

terminu  składania  ofert,  co  umożliwiałoby  zamawiającemu  zachowanie  w  postępowaniu 

zasad uczciwej  konkurencji. W piśmie z  dnia 4 października 2019 r.  zamawiający  wskazał, 

że  „uprzejmie  informuje,  że  pierwsza  informacja  dotycząca  problemów  ze  złożeniem  oferty  została 

nam przekazana już po upływie terminu na składanie ofert, a wobec tego mając na uwadze zasadę 

równego  traktowania  wszystkich  wykonawców  nie  było  możliwe  dokonanie  zmiany  wyznaczonego 

terminu

”.  Powyższe  w  opinii  odwołującego  potwierdziło,  że  gdyby  Energotest  poinformował 

zamawiającego  przed  upływem  terminu  ofert,  a  nie  46  minut  po  upływie  tego  terminu,  o 

problemach  techniczn

ych  związanych  z  możliwością  złożenia  podpisu  elektronicznego, 

zamawiający z dużym prawdopodobieństwem przedłużyłby termin na składanie ofert. Nadto, 

z faktu, iż po godzinie 10 Energotest zgłosił usterkę do administratora platformy zakupowej 

świadczyło o tym, że miał on świadomość problemów ze skutecznym podpisaniem oferty. Z 

niewiadomych  przyczyn  nie  poinformował  on  o  tym  zamawiającego  i  nie  złożył  wniosku  o 

przedłużenie terminu do składania ofert. Dopiero gdyby zamawiający w tych okolicznościach 

odmówił  przedłużenia  terminu,  można  by  było  stawiać  zarzut  naruszenia  przez 

zamawiającego przepisów Pzp, w szczególności art. 10b Pzp. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  wykonawca,  jako  profesjonalny  uczestnik  rynku  zamówień 

publicznych,  z  pełną  świadomością  swoich  działań  bądź  też  zaniechań  i  konsekwencjami 

tych  zachowań  winien  na  etapie  składania  oferty  dochować  należytej  staranności,  aby 

uniknąć  ewentualnych  negatywnych  konsekwencji  wynikających  np.  z  problemów 

technicznych  ze  złożeniem  podpisu  elektronicznego.  Zwrócił  uwagę  na  4.7  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”) oraz na okoliczność tego, że SIWZ 

wprost  odwoływała  się  do  Instrukcji  użytkownika.  Instrukcja  ta  zawierała  część  dotyczącą 

konfiguracji stanowiska pod podpis, w której zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie testu 

podpisu.  Na  stronie:  https://oneDlace.marketolanet.pl/sprawdz-

podpis  znajduje  się  przycisk 

„sprawdź podpis”, który umożliwia uruchomienie komponentu Szafir. Test podpisu polega na 

wybraniu  certyfikatu  i  podpisaniu  pliku  tek

stowego,  co  daje  możliwość  skonfigurowania 

podpisu elektronicznego. Odwołujący wnosi o zobowiązanie zamawiającego bądź podmiotu 

obsługującego  platformę  zakupową  zamawiającego  -  Otwarty  Rynek  Elektroniczny  S.A.  do 

przedłożenia  dokumentacji  systemowej,  z  której  będzie  wynikało  czy,  a  jeżeli  tak  to  kiedy, 

wykonawca  Energotest  weryfikował  przed  złożeniem  oferty  podpis  elektroniczny  przy 

pomocy  testu  dostępnego  na  platformie  zakupowej,  celem  ustalenia,  czy  wykonawca 


dochował  należytej  staranności  w  ubieganiu  się  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia 

publicznego.  Zdaniem  odwołującego  sposób  działania  wykonawcy  Energotest  wskazuje  na 

zaniedbanie  po  jego  stronie,  które  nie  może  być  rozpatrywane  w  kategorii  wady 

uniemożliwiającej  zawarcie  przez  zamawiającego  ważnej  umowy.  Ponadto  odwołujący 

zaznaczył,  że  zamawiający,  wyznaczył  odpowiednio  długi  czas  na  składanie  ofert.  Termin 

ten był kilkukrotnie przedłużany i z pierwotnego terminu wyznaczonego na 2 sierpnia 2019 r. 

został ostatecznie ustalony na 26 września 2019 r. godz. 13:00. Wykonawca Energotest miał 

zatem możliwość wcześniejszego zweryfikowania podpisu elektronicznego, co umożliwiałoby 

usunięcie wady oprogramowania.  

Niezależnie  od  daty  dostarczenia  poprawnej  wersji  kontrolki  Szafir  SDK,  odwołujący 

ponownie  podkr

eślił,  że  z  dokumentacji  przetargowej  wynika,  że  wykonawcy  Energotest 

pomimo  wady  oprogramowania  udało  się  skutecznie  złożyć  ofertę  o  godz.  13:46,  co  w 

sposób  oczywisty  potwierdza,  że  wada  ta  nie  była  nieusuwalna.  Wykonawca  miał  również 

możliwość  złożenia  odwołania od  czynności  otwarcia  ofert, która  nie uwzględniała  złożonej 

przez niego po terminie oferty, czego jednak nie uczynił. Profesjonalny charakter działalności 

winien  mieć  swój  przejaw  w  szczególności  na  etapie  składania  ofert  i  wyrażać  się 

wykazanie

m należytej staranności w zakresie korzystania przez wykonawcę z elektronicznej 

platformy  zakupowej  poprzez  uprzednie  zweryfikowanie  technicznych  możliwości  złożenia 

oferty,  w  tym  odpowiednie  skonfigurowanie  podpisu  elektronicznego.  W  ocenie 

odwołującego  wykonawca  Energotest  miał  możliwość  zabezpieczenia  prawidłowego 

sposobu złożenia własnej oferty.  

Kolejną przesłanką prawidłowego zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp jest istnienie związku 

przyczynowego pomiędzy wadą postępowania a niemożliwością zawarcia ważnej umowy w 

sprawie  zamówienia  publicznego,  co  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  oznacza 

konieczność  wykazania,  że  stwierdzony  błąd  miał  wpływ  na  wynik  postępowania.  Innymi 

słowy  zamawiający  był  obowiązany  dowieść,  że  konsekwencją  błędu  w  oprogramowaniu 

kontrolki  Szafir  i  weryfikacji  podpisu  elektronicznego  w

ykonawcy  Energotest  z  opóźnieniem 

jest  wadliwy  wynik  postępowania,  mając  jednocześnie  na  uwadze,  że  tylko  jednoznaczne 

stwierdzenie  wpływu  naruszenia  na  wynik  postępowania  może  stanowić  o  nieważności 

umowy. Odwołujący wskazał, że w przypadku podejmowania przez zamawiającego decyzji o 

unieważnieniu  postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  146  ust.  6  Pzp 

wpływ  naruszeń  przepisów  Pzp  musi  prowadzić  do  rzeczywistej  zmiany  wyniku  lub  realnej 

możliwości zaistnienia takiej sytuacji. Nie jest zatem istotna hipotetyczna możliwość złożenia 

najkorzystniejszej oferty, ale skutek w postaci rzeczywistej zmiany wyniku postępowania.  

W ocenie odwołującego  zamawiający  przed  unieważnieniem  postępowania obowiązany  był 

zatem  zbadać,  czy  oferta  wykonawcy  Energotest  mogłaby  zostać  uznana  za  ofertę 


najkorzystniejszą. Ciężar udowodnienia tych okoliczności spoczywa na zamawiającym, który 

ze swoich twierdzeń wywodzi skutek w postaci unieważnienia postępowania (art. 190 ust. 1 

Pzp

). Zamawiający powinien w tym celu przeprowadzić badanie i ocenę złożonych ofert oraz 

oferty złożonej przez Energotest i ustalić ich kolejność. Jeżeli oferta Energotest nie mogłaby 

zostać  uznana  za  najkorzystniejszą  i  tym  samym  wybrana  przez  zamawiającego,  to 

ewentualne  naruszenie  i  tak  pozostawało  bez  wpływu  na  wynik  postępowania.  Odwołujący 

wskazał,  że  z  zawiadomienia  o  unieważnieniu,  ani  udostępnionej  mu  dokumentacji 

przetargowej  nie  wynika,  aby  z

amawiający  dokonał  takiej  analizy.  Zamawiający  arbitralnie 

uznał,  że  postępowanie  obarczone  jest  nieusuwalną  wadą,  która  uniemożliwia  zawarcie 

ważnej  umowy,  nie  wykazując  normatywnych  i  faktycznych  podstaw  takiego  stanowiska. 

Energotest w swoich pismach oraz w pismach kierowanych przez pełnomocnika nie twierdził, 

że jego oferta była najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych (w terminie i po terminie).  

Odwołujący wniósł o zobowiązanie zamawiającego bądź podmiotu obsługującego platformę 

zakupową zamawiającego - Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. bądź wykonawcę Energotest 

do  przedłożenia  kopii  oferty  ww.  wykonawcy,  która  została  złożona  po  terminie  w  dniu  26 

września 2019  r.  o godz.  13:46  celem  zbadania,  czy  ww.  oferta mogłaby  zostać  uznana  w 

przedmiotowym  postępowaniu  za  najkorzystniejszą,  a  zatem  czy  ewentualne  naruszenie 

miało wpływ na  wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym, w 

ocenie o

dwołującego, zamawiający nie wykazał takiego naruszenia przepisów ustawy, które 

miało lub mogło mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia 

publicznego. Choć przepis art. 146 ust. 6 Pzp zawiera klauzulę generalną, nie oznacza to, że 

zakres  zastosowania  tego  przepisu  można  rozciągać  na  wszystkie  stany  faktyczne 

obejmujące wszelkie nieprawidłowości pojawiające się w toku prowadzonych postępowań o 

udzielenie  zamówień  publicznych.  Przyczyna  unieważnienia  postępowania  powinna  zostać 

sprecyzowana  przez  z

amawiającego  na  tyle  dokładnie,  aby  nie  było  wątpliwości,  że  ma 

charakter  rzeczywisty  i  jest  na  tyle  poważna,  że  uniemożliwia  zawarcie  niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oznacza to w szczególności, że 

nie  jest  wystarczające  powołanie  się  jedynie  na  generalną  zasadę  równego  traktowania 

wykonawców  i  zachowania  uczciwej  konkurencji,  wyrażoną  w  art.  7  ust.  1  Pzp.  Konieczne 

jest  wykazanie  naruszenia  przepisu  Pzp

, które miało lub co najmniej mogło mieć wpływ na 

wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  W  konsekwencji  to  na 

z

amawiającym  w  takiej  sytuacji  ciąży  ciężar  wykazania:  po  pierwsze  -  wystąpienia 

naruszenia  konkretnego  przepisu  Pzp 

regulującego  udzielanie  zamówień  (wada 

postępowania),  po  drugie  -  istotnego  charakteru  tej  wady,  jako  wpływającej  na  ważność 

umowy,  po  trzecie  - 

związku  przyczynowego  pomiędzy  zaistniałą  wadą  a  niemożnością 

zawarcia  ważnej  umowy,  po  czwarte  -  nieusuwalności  wady  przez  zastosowanie  instytucji 


dostępnych podmiotowi prowadzącemu postępowanie.  

Zdaniem  odwołującego  wykazanie  i  udowodnienie  ww.  okoliczności  spoczywa  zawsze  na 

z

amawiającym. W niniejszym postępowaniu zamawiający wskazał wyłącznie na okoliczności 

faktyczne,  z  którymi  wiąże  konieczność  unieważnienia  postępowania,  co  nie  może  być 

uznane  za  wystarczające.  Zamawiający  winien  wykazać,  jaki  wpływ  na  przyszłą  umowę  i 

ewentualną możliwość jej unieważnienia mają wskazane przez zamawiającego okoliczności, 

tj. z

amawiający winien wykazać związek przyczynowoskutkowy pomiędzy zaistniałą wadą, a 

m

ożliwością  unieważnienia  umowy.  W  przedmiotowym  postępowaniu  zamawiający 

poprzestał  na  przywołaniu orzecznictwa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  które z  uwagi  na  inny 

stan  faktyczny  nie  może  być  nawet  pomocniczo  stosowane.  W  szczególności  –  w  ocenie 

odwołującego  –  bezpodstawne  jest  powoływanie  się  przez  zamawiającego  na  wyrok 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  14  stycznia  2019  r.,  sygn.  akt  KIO  2671/18.  Izba  w  stanie 

faktycznym  ww.  sprawy  uznała,  że  wykonawca  składający  odwołanie  nie  wykazał,  że 

niemożność  złożenia  oferty  leżała  po  stronie  zamawiającego  oraz  udostępnionego  przez 

niego  narzędzia  do  komunikacji,  a  nie  z  jego  własnych  zaniedbań  bądź  wadliwych 

zachowań.  Z  podobnym  przypadkiem  mamy  do  czynienia  w  niniejszej  sprawie  -  zdaniem 

o

dwołującego niemożność złożenia oferty była skutkiem zaniedbań  wykonawcy Energotest, 

który  nie  przeprowadził  testu  podpisu  przed  złożeniem  oferty  i  nie  zawnioskował  o 

przedłużenie terminu składania ofert w związku z wystąpieniem problemów technicznych.  

Odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  w  ogóle  nie  przeprowadził  analizy,  czy  oferta 

w

ykonawcy  Energotest,  gdyby  została  złożona  w  terminie,  mogłaby  zostać  uznana  za 

najkorzystniejszą,  a  zatem  czy  opóźnienie  w  weryfikacji  podpisu  elektronicznego  ww. 

podmiotu mogło mieć jakikolwiek  wpływ  na  wynik  przedmiotowego postępowania.  Zdaniem 

o

dwołującego  unieważnienie  postępowania  na  tym  etapie  jest  wobec  powyższego  co 

najmniej 

przedwczesne.  Odwołujący  wskazał  również,  że  zamawiający  dokonując 

niedopuszczalnej  wykładni  rozszerzającej  klauzuli  generalnej  przepisu  art.  146  ust.  6  Pzp, 

wprost  doprowadził  do  zagrożenia  przestrzegania  zasady  prowadzenia  postępowania  z 

zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a to z uwagi na fakt, 

że stwierdzenie wad postępowania miało miejsce już po ujawnieniu listy wykonawców, którzy 

mogą uzyskać dane zamówienie oraz po udostępnieniu najlepszych ofert ww. wykonawców, 

w

ykonawcy  Energotest,  który  w  razie  ponownego  ogłoszenia  analogicznego  zamówienia 

będzie mógł odnosić swoją ofertę m.in. do oferty odwołującego. Możliwości zapoznania się z 

ofertą  wykonawcy  Energotest  nie  miał  z  kolei  Odwołujący,  gdyż  w  świetle  przepisów  Pzp, 

oferta  zwrócona  nie  stanowi  części  dokumentacji  przetargowej  i  załącznika  do  protokołu 

postępowania.  

W odniesieniu do zarzutu podniesionego w pkt 2 odwołania, odwołujący wskazał, że z 


dokumentów znajdujących się w posiadaniu zamawiającego wynika, że procedura weryfikacji 

podpisu  elektronicznego  uległa  przedłużeniu.  KIR  S.A.,  która  dokonywała  tej  weryfikacji 

poinformowała zamawiającego, że przyczyną braku automatycznego rozpoznania certyfikatu 

wydanego przez NetLock była nietypowa konstrukcja ścieżki zaufania dla danego CA, która 

wymagała niestandardowego podejścia do budowy ścieżki certyfikacji. Kontrolka Szafir SDK 

nie wytworzyła automatycznej ścieżki certyfikacji.  

Zamawiający przed podjęciem decyzji o unieważnieniu postępowania zaniechał wyjaśnienia 

czy 

„konstrukcja 

ścieżki 

zaufania” 

certyfikatu 

NetLock 

spełniała 

wymagania 

interoperacyjności wynikające z  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 

910/2014  z  dnia  23  lipca  2014  r.  w  sprawie  identyfikacji  elektronicznej  i  usług  zaufania  w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 

1999/93/WE,  w  szczególności  z  art.  28  i  załącznika  nr  1.  Niemniej  jednak  w  niniejszej 

sprawie  istotne  jest,  że  na  żadnym  etapie  postępowania  podpis  elektroniczny  oparty  na 

kwalifikowanym  certyfikacie  węgierskim  nie  był  kwestionowany  przez  stronę  polską. 

Wydłużeniu  podlegała  jedynie  procedura  weryfikacji.  Zatem  nie  miało  miejsca  naruszenie 

wskazanego wyżej przepisu rozporządzenia.  

Jeśli  chodzi  o  zarzut  wskazany  w  pkt  3  odwołujący  stwierdził,  że  zamawiający 

zapewnił  wszystkim  wykonawcom  takie  same  narzędzia  o  takich  samych  właściwościach 

technicznych.  Odwołujący  wyjaśnił,  że  po  zalogowaniu  się  do  platformy  zakupowej 

przetestował  swój  podpis  elektroniczny,  który  wymagał  szeregu  uzupełnień  i  aktualizacji. 

Poza  tym 

wskazał,  że  mniej  więcej  raz  w  tygodniu potwierdzał  aktualność  podpisu.  Jest  to 

praktyka  powszechna  i  wymagana  do  tego,  aby  podpis  był  na  bieżąco  aktualny.  Gdyby 

Energotest dochował również tych samych podstawowych mierników staranności, wówczas 

nie napotkałby na problemy techniczne dotyczące certyfikowania podpisu. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  odwołującego  zgłosili 

wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: S. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą 

Gdańsku  oraz  ODIUT  AUTOMEX  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku,  zwani  dalej: 

„przystępującym”.  

Przystępujący  w  piśmie  o  zgłoszeniu  przystąpienia  wskazał,  że  czynność  zamawiającego 

polegająca  na  unieważnieniu  postępowania  w  dniu  23  grudnia  2019  r.,  a  w  konsekwencji 

zaniechanie oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej jest sprzeczna z  Pzp i 

powinna  zostać  unieważniona  przez  zamawiającego,  bowiem  w  toku  postępowania  nie 

wystąpiło podstawa do jego unieważnienia w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 

146  ust.  6  Pzp

.  Unieważnienie  postępowania  naruszałoby  również  zasady  uczciwej 

konkurencji 

i  równego  traktowania  wykonawców  –  prowadziłoby  do  braku  wyboru  jednej  z 

ofert, które złożone zostały przez wykonawców w terminie i należytą starannością.  


Zgodnie z dokumentacją postępowania prowadzoną przez zamawiającego kwestia złożenia 

oferty  przez  Energotest  był  weryfikowana  i  szczegółowo  badana  przez  zamawiającego  po 

otrzymaniu zgłoszenia od Energotest. Jak wynika z dokumentacji postępowania wykonawca 

Energotest  w  dniu  26  września  2019  roku  złożył  ofertę  w  toku  przedmiotowego 

postępowania, poprzez platformę zakupową, niemniej po upływie terminu do składnia ofert – 

o  godzinie  13:46.  Informacja  o  wpływie  oferty  Energotest  do  zamawiającego  w  dniu  26 

września 2019 r. o godzinie 13:46 została potwierdzona przez zamawiającego między innymi 

w piśmie zamawiającego z dnia 4 października 2019 r., 7 października 2019 r. jak piśmie z 

dnia  24  października  2019  r.  Mając  na  uwadze  powyższe  skoro  oferta  wykonawcy 

Energotest  wpłynęła  do  zamawiającego  w  dniu  upływu  terminu  na  składanie  ofert  i  w  dniu 

otwarcia  of

ert,  to  nie  doszło  do  sytuacji,  w  której  wykonawca  ten  został  pozbawiony 

możliwości  złożenia oferty  w  toku przedmiotowego postępowania. Wpływ  oferty  Energotest 

do z

amawiającego jednoznacznie potwierdza, że Energotest miał możliwość złożenia oferty 

w  toku  przedmiotowego  postepowania  z  pomocą  narzędzi  zapewnionych  przez 

z

amawiającego  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert,  a  nie  uczynił  tego  wyłącznie  z 

własnej  winny.  Stan  faktyczny  sprawy  jednoznacznie  wskazuje,  że  Energotest  zwlekał  z 

złożeniem oferty do upływu terminu otwarcia ofert.  

W jego ocenie wskazywane przez z

amawiającego problemy dotyczące kontrolki Szafir SDK 

oraz  termi

n  aktualizacji  tego  oprogramowania  przez  Krajową  Izbę  Rozliczeniową  nie  miały 

więc  realnie  żadnego  znaczenia  dla  możliwości  złożenia  ważnej  oferty  przez  Energotest 

skoro finalnie  Energotest  zdołał  ją  złożyć  zamawiającemu  za  pomocą  platformy  zakupowej 

zamaw

iającego tyle, że po upływie terminu na składanie ofert. Narzędzia wykorzystywane do 

komunikacji 

z  wykonawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  oraz  ich 

właściwości techniczne zapewnione przez  zamawiającego, umożliwiały więc złożenie oferty 

przez  Energotest 

– do czego przecież faktycznie doszło z tym że po terminie do składania 

ofert  a  tym  samym  były  one  niedyskryminujące,  ogólnie  dostępne  oraz  interoperacyjne  z 

produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych 

będącymi  w  powszechnym  użyciu  oraz  nie  ograniczały  wykonawcom  dostępu  do 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

W  ocenie  przystępującego,  odwołujący  słusznie  wskazał,  że  dochowując  należytej 

staranności  Energotest  winien  był  zapoznać  się  wcześniej  z  platformą  zakupową 

z

amawiającego  i  jej  działaniem  –  zweryfikować  możliwość  złożenia  z  jej  pomocą  oferty, 

również aby w razie konieczności zawiadomić zamawiającego o ewentualnych problemach. 

Energotest  zwlekał  natomiast  do  ostatniej  chwili  z  rozpoczęciem  działań  związanych  z 

złożeniem  swojej  oferty  a  nawet  z  testem  kwalifikowanego  podpisu,  którym  zamierzał  się 

posłużyć .  


Przystępujący zwrócił uwagę, że zarówno w SIWZ jak i regulaminie platformy znajdowały się 

informacje  i  pouczenia 

o  konieczność  powzięcia  środków  ostrożności  i  odpowiednio 

wcześniejszego  zapoznania  się  z  platformą  zakupową  i  jej  działaniem  oraz  o  możliwości 

wykonania  testu  podpisu  elektronicznego.  Podni

ósł  w  tym  miejscu,  że  ogłoszenie  o 

zamówieniu  opublikowane  zostało  w  dniu  1  lipca  2019  r.,  a  termin  składania  ofert  finalnie 

przypadał  na  dzień  26  września  2019  r.  co  dawało  wykonawcom  blisko  trzy  miesiące  na 

weryfikacje 

i  testy  podpisów  elektronicznych,  którymi  zamierzali  opatrzyć  składane  oferty. 

Powyższa informacja była wyszczególniona przez zamawiającego, jasna i czytelna.  

Okoliczności  sprawy  jednoznacznie wskazują,  że gdyby  Energotest  wcześniej  przystąpił  do 

próby złożenia oferty czy choćby do wykonania testu podpisu którym zamierzał się posłużyć 

w  toku  postępowania  to  mógłby  zawiadomić  zamawiającego  o  zaistniałych 

niedogodnościach i podjąć działania w celu terminowego złożenia oferty. Jeżeli wykonawca 

zwleka do ostatniej chwili z zapoznaniem się z platformą, weryfikacją możliwości złożenia z 

jej pomocą oferty i złożeniem oferty  w toku postępowania do czynni to wyłącznie na swoje 

ryzyko.  Okoliczności  te  –  wynikające  z  braku  staranności  wykonawcy  nie  mogą  jednak 

stanowić  podstawy  do  unieważnienia  postępowania  skutkującego  przecież  naruszeniem 

interesu i praw pozostałych wykonawców.   

Przystępujący  wyjaśnił,  że  nie  stwierdzono  błędnego  działania  aplikacji  dedykowanej  dla 

z

amawiającego.  Problem  leżał  w  nietypowym  podpisie  elektronicznym  wykorzystywanym 

przez  Energotest.  Zwrócić  przy  tym  należy  uwagę,  że  oprogramowanie  zamawiającego 

wykorzystywało  bardzo  szeroko  i  powszechnie  stosowaną  kontrolkę  Szafir  SDK  Krajowej 

Izby  Rozliczeniowej 

–  akredytowanego  podmiotu  świadczącego  tego  rodzaju  usługi 

walidacyjne.  Stwierdzić  należałoby  wręcz,  że skoro kontrolka Szafir  SDK  nie rozpoznawała 

podpisu  dostawcy  NetLock  jako  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  to  nie  jest  on 

podpisem  będącym  w  powszechnym  użyciu,  z  którym  oprogramowanie  zamawiającego 

musiało być interoperacyjne w rozumieniu art. 10b Pzp. Jak wynika z informacji znajdujących 

się  w  aktach  postepowania  przyczyną  braku  rozpoznania  certyfikatu  wydanego  przez 

NetLock  była  nietypowa  konstrukcja  ścieżki  zaufania  danego  CA,  która  wymagała 

niestandardowego  podejścia  do  budowy  ścieżki  certyfikacji.  Skoro  podpis  kwalifikowany 

wykorzystywany przez Energotest 

był nietypowy to nie można uznać aby był on produktem 

powszechnie stosownym. Przymiot nietypowości wyklucza cechę powszechności. Narzędzia 

z

amawiającego  nie  musiały  być  więc  z  nim  interoperacyjne.  Narzędzie  zapewniane  przez 

z

amawiającego  nie  muszą  być  kompatybilne  ze  wszystkimi  produktami  służącymi 

elektronicznemu  przechowywaniu,  przetwarzaniu  i  przesyłaniu  danych  a  tylko  z  tymi 

będącymi w powszechnym użyciu.  


Tym niemniej udostępnienie przez zamawiającego w ramach platformy zakupowej narzędzia 

do  testu  kw

alifikowanych  podpisów  elektronicznych  wykonawców  stanowi  o  dochowaniu 

należytej  staranności  przez  zamawiającego  i  uczynienie  zadość  przez  niego  obowiązkom 

wynikającym  z  art.  10b  Pzp. W  zaistniałej  sytuacji  bowiem  zamawiający  nie  tylko  zapewnił 

narzędzia  kompatybilne  z  produktami  służącymi  elektronicznemu  przechowywaniu, 

przetwarzaniu  i  przesyłaniu  danych  będącymi    w  powszechnym  użyciu  ale  i  zapewnił 

narzędzie umożliwiające wykonawcom  weryfikacje kompatybilności  w oparciu o które mogli 

oni  wystąpić  do  zamawiającego  o  niezbędną  aktualizację  kontrolki  Szafir  SDK 

wykorzystywanej przez p

latformę zamawiającego w celu zapewnienia przez zamawiającego 

posłużenia  się  przez  takiego  wykonawcę  mniej  powszechnym  podpisem  elektronicznym. 

Mając  na  uwadze  udostępnione  przez  zamawiającego  oprogramowanie,  w  szczególności 

narzędzia testowe nie sposób uznać aby zamawiający nie zachował wymogów określonych 

art. 10b Pzp i art. 7 Pzp

. Wręcz przeciwnie w zaistniałych okolicznościach uznać należy, że 

z

amawiający prowadził postępowanie – do czasu jego unieważnienia, w sposób realizujący 

w pełni zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.   

W ocenie przystępującego w przedmiotowym postępowaniu zamawiający, zgodnie z art. 10b 

Pzp

,  zapewnił  narzędzia  niedyskryminujące,  ogólnie  dostępne  oraz  interoperacyjne  z 

produktami służącymi elektronicznemu przetwarzaniu, przechowywaniu i przesyłaniu danych 

będącymi  w  powszechnym  użyciu  oraz  nieograniczających  wykonawcom  dostępu  do 

postępowania.  Dowodem  powyższego  jest  zarówno  złożenie  w  terminie,  za  pomocą 

platformy zakupowej z

amawiającego ofert przez innych wykonawców jak i de facto złożenie 

spóźnionej  oferty  przez  Energotest.  Twierdzenie,  iż  system  nie  zapewniał  możliwości 

złożenia oferty wykonawcy Energotest, jest więc nieprawdziwe. Z treści SIWZ postępowania 

wynika,  że  oferty  w  toku  postępowania  powinny  być  złożone  przez  platformę  zakupową 

z

amawiającego  i  jak  pokazują  okoliczności  sprawy  taka  możliwość  istniała  dla  Energotest 

niezależnie  od  niedogodności  związanych  z  uwierzytelnieniem  stosowanego  podpisu  – 

stosowne  dokumenty  mogły  być  skutecznie  przesłane  zamawiającemu  za  pomocą  tego 

narzędzia.  Skoro  bowiem  wykonawca  Energotest  finalnie,  zdołał  złożyć  ofertę,  wątpliwym 

jest aby powodem niezłożenia oferty przez Energotest w terminie były problemy techniczne, 

a  co  bardziej  prawdopodobne  celowe  działanie  -  w  szczególności  mając  na  uwadze,  iż 

Energotest  przystąpił  do  złożenia  oferty  dopiero  w  dniu  upływu  terminu  na  składnie  ofert 

(pomimo  pouczeń  i  ostrzeżeń  zawartych  w  regulaminie  platformy  zakupowej),  a  zatem  w 

ostatniej chwili, nie biorąc pod uwagę możliwych do wystąpienia niedających się przewidzieć 

obiektywnych  okoliczności,  choć  miał  na  tę  czynność  blisko  3  miesiące  mając  na  uwadze 

zmiany terminu na złożenie ofert, a swoją ofertę wraz z informacją o rzekomych problemach 

przesłał  zamawiającemu  już  po  otwarciu  pozostałych  ofert.  Powyższe  można  odnieść  do 


sytuacji,  w  której  wykonawca  w  poprzedniej  formule  składania  ofert  planuje  złożyć  ofertę 

osobiście  na  kwadrans  przed  ostatecznym  terminem  i  zamawiający  unieważnia 

postępowania, ponieważ wykonawca utknął w korku drogowym. Ma to znamiona nienależytej 

staranności ze strony wykonawcy i takie działanie nie może zostać objęte ochroną prawną.  

Przystępujący wskazał następnie, że zamawiający zapewnił we właściwy sposób możliwość 

nie  tylko  składania  ofert,  ale  i  komunikacji  w  postępowaniu  –  o  czym  świadczy  bezsporna 

komunikacja w toku postępowania pomiędzy zamawiającym a Energotest. Każdy potencjalny 

wykonawca miał do dyspozycji dane kontaktowe, obejmujące numery telefonów oraz adresy 

mailowe  służące  do  komunikacji.  Energotest  winien  w  takiej  sytuacji  poinformować 

niezwłocznie zamawiającego o problemach i wnieść o ewentualną zmianę terminu składania 

ofert 

–  Energotest  zwlekał  jednak  do  dokonania  otwarcia  ofert.  Zgłoszenia  ewentualnego 

problemu  podmiotowi  odpowiedzialnemu  za  działanie  oprogramowania  nie  można 

utożsamiać  z  przekazaniem  informacji  zamawiającemu  i  każdy  funkcjonujący  w  obrocie 

wykonawca  zdaje  sobie  z  tego  sprawę.  W  takim  przypadku  zamawiający  miałby  czas  i 

możliwość sprawdzenia opisanej okoliczności i przede wszystkim miałby wiedzę, że istnieje 

jeszcze  jeden  wykonawca,  który  ma  wolę  złożenia  oferty  w  prowadzonym  postępowaniu. 

Brak  jakiejkolwiek  informacji  ze  strony  Energotest  pot

wierdza  fakt,  iż  nie  był  on 

zainteresowa

ny  złożeniem  oferty  prowadzonym  w  sposób  w  sposób  uczciwy  i  zgodnie  z 

zasadami  Pzp  w 

postępowaniu.  Powyższe  potwierdzają  dalsze  działania  Energotest,  które 

nakierowane  były  w  pierwszej  kolejności  na  zapoznanie  się  z  ofertami  pozostałych 

wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  oraz  zmianę  tryby  postępowania,  a  dopiero  w  dalszej 

kolejności na kwestionowaniu prawidłowości działań  zamawiającego w związku z  platformą 

zakupową,  którą  się  posługiwał.  Energotest  pierwotnie  nie  był  zainteresowany  uzyskaniem 

informacji  dotyczących  weryfikacji  jego  podpisu  i  przyczyn  jego  błędnego  działania  a 

zainteresowany był treścią ofert złożonych przez przystępującego i odwołującego.  

Zdaniem przystępującego to obowiązkiem wykonawcy, a nie zamawiającego jest przewidzieć 

wszelkie  niesprzyjające  uwarunkowania  i  zapewnić  sobie  czas  niezbędny  do  skutecznego 

złożenia  oferty  w  przypadku  ich  wystąpienia.  W  przypadkach  losowych  i  w  przypadku 

wystąpienia problemów technicznych istnieje możliwość zmiany terminu składania ofert gdy 

z

amawiający  poweźmie  wiedzę,  że  istnieje  jeszcze  jeden  wykonawca  zainteresowany 

udziałem  w  przetargu,  a  który  napotyka  utrudnieniu  techniczne.  Nie  zasługuje  jednak  na 

ochronę  sytuacją,  w  której  wykonawca  zgłasza  zastrzeżenia  do  działania  platformy 

zakupowej  z

amawiającego  po  upływie  terminu  na  składanie  ofert  i  po  dokonaniu już  przez 

z

amawiającego otwarcia ofert oraz zapoznaniu się treścią ofert konkurentów  – w chwili gdy 

ma on już wiedzę o ofertach innych wykonawców.   


Mając na  uwadze powyższe w  niniejszym  postępowaniu  –  w  ocenie przystępującego  –  nie 

istnieje podstawa do unieważnienia postępowania z mocy art. 93 ust. 1 pkt. 7) w związku z 

art.  146  ust.  6  Pzp

,  ponieważ  w  postępowaniu  złożono  w  terminie  ważne,  niepodlegające 

odrzuceniu 

ofertę,  co dowodzi,  że nie tylko postępowanie nie  zostało obarczone wadą,  ale 

wręcz  przeciwnie  -  każde  działanie  zmierzające  do  jego  unieważnienia  będzie  działaniem 

bezprawnym,  aktem  nieuczciwej  konkurencji  a  przede  wszystkim  naruszeniem  zasady 

równego  traktowania  wykonawców.  Brak  przystąpienia  do  postępowania  wykonawcy,  który 

nie  dołożył  należytej  staranności,  zamierzając  złożyć  ofertę  w  ostatniej  chwili  bez 

uprzedniego  skorzystania  z  testu  zapewnionego  przez  z

amawiającego,  nie  stanowi 

naruszenia otwartej i uczciwej konkurencji.  

Przede  wszystkim  jednak  bezsporny  fakt  złożenia  przez  Energotest  oferty  w  toku 

postępowania  przetargowego  –  tyle,  że  po  terminie,  jednoznacznie  potwierdza,  że 

zapewnione  przez  z

amawiającego  narzędzia  do  komunikacji  z  wykonawcami  przy  użyciu 

środków komunikacji elektronicznej oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, 

ogólnie  dostępne  oraz  interoperacyjne  z  produktami  służącymi  elektronicznemu 

przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz 

nie ograniczały wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia.  

Celem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  zawarcie  umowy,  zatem 

unieważnienie  postępowania  należy  ocenić  jako  sytuację  wyjątkową,  która  może  zaistnieć 

w

yłącznie po ziszczeniu się jednej z enumeratywnie wymienionych w art. 93 ust. 1 i 1a Pzp 

przesłanek.  Przy  czym  przesłanki  skutkujące  unieważnieniem  postępowania  -  jako 

prowadzące  do  wyjątku  od  zasady,  iż  celem  prowadzonego  postępowania  jest  udzielenie 

zamówienia - nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej.   

Przystępujący podkreślił, że zamawiający nie udowodnił okoliczności faktycznych i prawnych, 

które mają uzasadniać unieważnienie postępowania. Zamawiający ograniczył się jedynie do 

ogólnych  twierdzeń  i  w  świetle  całości  akt  postepowania  zataił  w  uzasadnieniu 

zawiadomienia o unieważnianiu postepowania istotne  okoliczności  sprawy  w  szczególności 

fakt  otrzymania  w  dniu  26  września  2019  r.  od  Energotest  oferty  w  przedmiotowym 

postepowaniu.  

W  opinii  przystępującego,  zamawiający  dokonując  w  dniu  23  grudnia  2019  r. 

bezpodstawnego  i  naruszającego  przepisy  Pzp  unieważnienia  postepowania,  z  uwagi  na 

rzekome uniemożliwienie jednemu z potencjalnych wykonawców Energotest złożenia oferty 

z przyczyn rzekomo nieleżących po jego stronie naruszył art. 93 ust. 1 pkt 7) Pzp w zw. art. 

146 ust. 6 Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp i art. 10b Pzp

, gdyż zamawiający zapewnił wykonawcom 

narzędzia  testowe  umożliwiające  im  weryfikacje  możliwości  złożenia  ofert  za  pomocą 

p

latformy  zamawiającego  i  zgłoszenie  zastrzeżeń  zamawiającemu  w  celu  usunięcia 


ewentualnych  problemów,  wykonawca  Energotest  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu 

ofertę,  lecz  uczynił  to  po  upływie  terminu  na  składanie  ofert,  a  co  za  tym  idzie  narzędzie 

informatyczne, za pomocą, którego prowadzone jest postępowanie bez wątpienia nie miało 

wpływu na przebieg postępowania, nie została ograniczono konkurencja, skoro wykonawca 

ten mógł i złożył ofertę w jego toku, a narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji 

z  wykonawcami  p

rzy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  oraz  ich  właściwości 

techniczne  zapewnione  przez  z

amawiającego  były  niedyskryminujące,  ogólnie  dostępne 

oraz  interoperacyjne  z  produktami  służącymi  elektronicznemu  przechowywaniu, 

przetwarzaniu  i  przesyłaniu  danych  będącymi  w  powszechnym  użyciu  oraz  nie  ograniczały 

wykonawcom  dostępu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  w  toku  postępowania 

złożone zostały terminowo oferty innych wykonawców, złożone na takich samych zasadach, 

za  pomocą  tych  samych  narzędzi  w  warunkach  uczciwej  konkurencji  i  tym  samym 

postepowanie  to  nie  jest  obarczone  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą 

zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  co 

więcej  jego  unieważnienia  w  zaistniałych  okolicznościach  narusza  zasadę  uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  w  szczególności  wobec  wykonawców, 

którzy  terminowo  i  dochowując  staranności  złożyli  swoje  oferty  w  toku  postępowania.  Raz 

jeszcze 

przystępujący  podkreślił,  że  w  przeciwieństwie  do  Energotest  zarówno  on  jak  i 

o

dwołujący  podjęli  niezbędne  środki  ostrożności,  z  należytą  starannością  i  wyprzedzeniem 

przygotowując własne środki techniczne do złożenia ofert, a w związku z przedłużającymi się 

czynnościami  zamawiającego  od  blisko  pół  roku  ponoszą  ciężar  i  koszty  związania 

złożonymi  ofertami.  Zdaniem  przystępującego  unieważnienie  postępowania  w  tych 

okolicznościach  nie  tylko  stanowi  czynność  zamawiającego  sprzeczną  z  Pzp,  ale  w 

szczególności czynność naruszającą prawa i interes tych wykonawców – generującą wręcz 

szkodę  w  ich  majątkach,  naruszającą  w  zasadzie  w  każdym  aspekcie  zasadę  równego 

traktowania wykonawców w toku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Przystępujący  wniósł  o  przeprowadzenie  następujących  dowodów  na  okoliczności 

podniesione  w  niniejszym  przystąpieniu  i  w  celu  wykazania  okoliczności  stanowiących 

podstawę zarzutów opisanych w treści odwołania wniesionego przez odwołującego:  

fotokopii załączonych do przystąpienia to jest: informacji z otwarcia ofert z dnia 26 września 

2019  r.,  zawiadomienia 

o  unieważnieniu  postępowania  z  dnia  23  grudnia  2019  r.,  pisma 

z

amawiającego z dnia 4 października 2019 r., pisma zamawiającego z dnia 7 października 

2019 r. oraz pisma z

amawiającego z dnia 24 października 2019 r.;  

-  dowod

u  z  przesłuchania  w  charakterze  świadka  R.  S.  –  Prezesa  Zarządu 

komplementariusza S. Sp. z o.o. Sp. k.;  


z  dokumentów  składających  się  na  akta  prowadzonego  przez  zamawiającego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający w dniu 17 stycznia 2020 r. za pomocą poczty elektronicznej, przesłał do 

sekretariatu  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  oddalenie  odwołania.  Do 

odpowiedzi na odwołanie zostały dołączone dokumenty, które zamawiający zawnioskował o 

zaliczenie na poczet 

materiału dowodowego. 

Na  podstawie  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska  stron 

i  uczestnika  postępowania  odwoławczego  oraz  dokumenty 

załączone do pism procesowych, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp 

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, 

a  naruszenie  przez  z

amawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez 

niego 

szkody  polegającej  na  utracie  możliwości  uzyskania  zamówienia.  Nie  została 

wypełniona  także  żadna  z  przesłanek  ustawowych  wynikających  z  art.  189  ust.  2  Pzp 

skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 185 ust. 2 i 3 Pzp, Izba dopuściła do 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  odwołującego,  jako  uczestnika 

wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  S.  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z 

siedzibą w Gdańsku oraz ODIUT AUTOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwanych dalej 

nadal

: „przystępującym”).  

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z: 

1)  dokumentacji  przekazanej  w 

postaci  papierowej  oraz  elektronicznej  zapisanej  na  płycie 

CD

, nadesłanej do akt sprawy przez zamawiającego w dniu 13 stycznia 2020 r., w tym w 

s

zczególności z treści:  

SIWZ wraz z załącznikami; 

- informacji z otwarcia ofert z dnia 

26 września 2019 r.; 

wiadomości wysłanej do zamawiającego przez Energotest w dniu 26 września 2019 r. o 

godz. 13:46; 

wyciągu  z  korespondencji  mailowej  pomiędzy  zamawiającym  a  dostawcą  platformy 

zakupowej z dnia 1 października 2019 r.; 

pisma  zamawiającego  z  dnia  4  października  2019  r.  skierowanego  do  wykonawcy 

Energotest; 


pisma  zamawiającego  z  dnia  7  października  2019  r.  skierowanego  do  Ambasadora 

Węgier; 

-  pisma  zamawia

jącego  z  dnia  24  października  2019  r.  skierowanego  do  wykonawcy 

Energotest w sprawie zwrotu oferty ww. wykonawcy na podstawie art. 84 ust. 2 Pzp; 

- pisma dostawcy platformy zakupowej do 

zamawiającego z dnia 29 listopada 2019 r.; 

pisma  zamawiającego  z  dnia  14  grudnia  2019  r.  skierowanego  do  Krajowej  Izby 

Rozliczeniowej; 

-  pisma  Krajowej  Izby  Rozliczeniowej  z  dnia  17  grudnia  2019  r.  znak  sprawy: 

L.dz.KIR/PA/00481/12/2019, 

skierowanego  do  zamawiającego  w  odpowiedzi  na  ww. 

pismo; 

zawiadomienia o unieważnieniu postępowania dnia 23 grudnia 2019 r.; 

załączonej  do  odwołania  Instrukcji  użytkownika (wykonawcy)  –  konfiguracja  stanowiska 

pod podpis; 

załączonych do odpowiedzi na odwołaniu: 

Instrukcji użytkownika (wykonawcy) platformy zakupowej; 

-  wydruku  ze  strony  internetowej  https://webgate.ec.europa.eu/tlbrowser/#/tl/HU 

prowadzonej  przez 

Unię  Europejską,  dotyczącego  listy  zaufanych  dostawców  usług  na 

terenie Węgier; 

-  wydruku  ze  strony  internetowej  https://webgate.ec.europa.eu/tlbrowser/#/search/file/l 

prowadzonej przez  Unii  Europejskiej 

stanowiącego narzędzie do weryfikowania podpisu 

elektronicznego złożonego na pliku opatrzonym tym podpisem; 

- wydruku ze strony internetowej prowadzonej przez 

Unię Europejską, potwierdzającego 

weryfikację  dokumentu:  Submitted_offer_2019  09  26.pdf  pod  kontem  opatrzenia  go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Izba odmówiła dopuszczenia i przeprowadzenia wnioskowanych przez odwołującego 

dowodów z przesłuchania świadków oraz powołania biegłego podniesionych w pkt VIII ust. 1, 

3 i 4 

na str. 3 odwołania (wniosek wskazany w pkt VIII ust. 2 odwołania został wycofany na 

rozprawie przez odwołującego).  

W  tym  zakresie 

Izba  doszła  do  przekonania,  że  wszystkie  okoliczności,  na  wykazanie 

których  zostały  zgłoszone  ww.  wnioski  dowodowe  okazały  się  nieistotne  dla  rozpoznania 

przedmiotowej  sprawy  (dotyczy  wniosku  z  pkt  VIII  pkt  1

)  lub  można  było  je  ustalić  na 

podstawie dokumentów, które znajdują się w aktach sprawy (dotyczy wniosków z pkt VIII ust. 

1, 3 i 4). 

W  związku  z  tym  Izba  mając  na  uwadze  treść  art.  190  ust.  6  Pzp  uznała,  że  fakty  i 

okoliczności  będące  przedmiotem  ww.  wniosków  dowodowych  zostały  stwierdzone  innymi 


dowodami, a ich dopuszczenie i przeprowadzenie doprowadzi jedynie do nieuzasadnionego 

przedłużenia postępowania odwoławczego.  

W  o

dniesieniu  do  wniosku  przystępującego  o  przeprowadzenie  dowodu  z  zeznań 

świadka – prezesa zarządu jednego z konsorcjantów przystępującego należy wskazać, iż po 

pierwsze  przystępujący  nie  wskazał  na  jaką  okoliczność  taki  dowód  miałby  zostać 

przeprowadzony. 

Po drugie zgodnie z  podglądami doktryny  Świadkiem  jest  osoba  fizyczna 

powołana  w  procesie  cywilnym  w  celach  dowodowych.  Jest  to  osoba  trzecia,  która  nie 

uczestniczy bezpośrednio w procesie, która była w stanie i miała możliwość spostrzec poza 

procesem  okol

iczności  sporne  i  mające  znaczenie  w  konkretnym  procesie  i  która  ma 

obowiązek, w razie wskazania jej jako świadka, zeznawać przed sądem. Zeznanie świadka 

stanowi  oświadczenie  wiedzy  odnoszące  się  do  określonego  faktu  (zdarzenia,  stosunku, 

stanu),  przedstaw

iające,  odtwarzające  ten  fakt  (zob.  K.  Piasecki,  Kodeks,  s.  910  w  A. 

Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa). W ocenie 

Izby stanowisko osoby pełniącej funkcje decyzyjne u przystępującego sprowadzałyby się w 

istocie do 

przedstawienia bardziej szczegółowego stanowiska przystępującego, które zostało 

już przedstawione zarówno w treści pisma z dnia 4 stycznia 2020 r. jak i w trakcie rozprawy. 

Z  tych  też  względów  osoba  ta  powinna  raczej  występować  w  charakterze  pełnomocnika 

p

rzystępującego, co miało miejsce i zostało odnotowane w protokole posiedzenia i rozprawy. 

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  Izba  postanowiła  formalnie  oddalić  wniosek 

przystępującego  o  przeprowadzenie  dowodu  z  przesłuchania  świadka.  Osoba  wskazana 

prze

z  przystępującego  w  piśmie  z  dnia  4  stycznia  2020  r.  jako  świadek  reprezentowała 

przystępującego  na  posiedzeniu  i  rozprawie  oraz  miała  możliwość  wypowiedzenia  się  w 

kwestiach dotyczących stanowiska przystępującego. 

Ponadto odwołujący wnosił o: 

zobowiązanie  zamawiającego  bądź  podmiotu  obsługującego  platformę  zakupową 

zamawiającego  -  Otwarty  Rynek  Elektroniczny  S.A.  do  przedłożenia  dokumentacji 

systemowej,  z  której  będzie  wynikało,  kiedy  nastąpiło  złożenie  oferty  przez  wykonawcę 

Energotest  oraz  w  jaki  spos

ób  przebiegała  weryfikacja  podpisu  elektronicznego  ww. 

Wykonawcy w dniu 26 września 2019 r.; 

zobowiązanie  zamawiającego  bądź  podmiotu  obsługującego  platformę  zakupową 

zamawiającego  -  Otwarty  Rynek  Elektroniczny  S.A.  do  przedłożenia  dokumentacji 

systemowe

j,  z  której  będzie  wynikało  czy,  a  jeżeli  tak  to  kiedy,  wykonawca  Energotest 

weryfikował  przed  złożeniem  oferty  podpis  elektroniczny  przy  pomocy  testu  dostępnego na 

platformie zakupowej; 

zobowiązanie  zamawiającego  bądź  podmiotu  obsługującego  platformę  zakupową 

zamawiającego  -  Otwarty  Rynek  Elektroniczny  S.A.  bądź  wykonawcę  Energotest  do 


przedłożenia  kopii  oferty  ww.  wykonawcy,  która  została  złożona  po  terminie  w  dniu  26 

września 2019 r. o godz. 13:46. 

Izba  uznała,  że  ww.  wnioski  odwołującego  nie  zasługują  na  uwzględnienie.  W  ocenie  Izby 

okoliczności  dotyczące  przedmiotowych  wniosków  były  irrelewantne  dla  rozpoznania 

przedmiotowej  sprawy  lub 

można  było je ustalić  na  podstawie dokumentów,  które  znajdują 

się w aktach sprawy. 

Tym samym Izba stwierdziła, że zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwoli jej na 

merytoryczne rozpoznanie przedmiotowej sprawy. 

Izba ustaliła co następuje 

W  pkt  4  SIWZ  zamawiający  opisał  sposób  i  formę  komunikacji  w  postępowaniu  oraz 

minimalne wymagania 

sprzętowe. W pkt 4.7 zamawiający zawarł następującą uwagę: 

Uwaga! Wykonawca po raz pierwszy uczestniczący w postępowaniu/składający ofertę musi 

odpowiednio wcześniej dokonać rejestracji/rozpocząć proces składania i podpisywania oferty 

uwzględniając czas na rejestrację i jej weryfikację, proces złożenia oferty w tym konieczności 

ewentualnego uzyskania pomocy technicznej

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 26 września 2019 r. do godz. 13:00. 

Wykonawca  Energotest  podjął  próbę  złożenia  oferty  w  postępowaniu  opatrując  ją 

kwalif

ikowanym podpisem elektronicznym węgierskiego dostawcy – NetLock. 

W dniu 26 września 2019 r. o godz. 13:46 ww. wykonawca poinformował zamawiającego, że 

zamierzał  złożyć  ofertę  w  związku  z  ogłoszonym  przetargiem  oraz  wskazał,  iż  Niestety  z 

bliżej  nie  znanych  nam  powodów  po  stronie  KIR  która  weryfikuje  wszystkie  podpisy 

elektroniczne,  nasz  podpis  który  spełnia  wymogi  EU  i  jest  stosowany  z  powodzeniem  w 

innych  krajach,  nie 

był  zaakceptowany  w  normalnym  trybie,  a  procedura  jego  weryfikacji 

nadmierne się przeciągnęła

Zamawiający  w  dniu  30  września  2019  r.,  zwrócił  się  do  dostawcy  platformy  zakupowej  z 

prośbą o weryfikację i ocenę zaistniałego problemu. W odpowiedzi uzyskał informację, że w 

dniu  26  września  2019  r.  o  godz.  10:13  pracownik  platformy  przyjął  od  wykonawcy 

Energotest  zgłoszenie  dotyczące  problemu  ze  złożeniem  podpisu  z  jednoczesnym 

przeprowadzeniem  weryfikacji  działania  podpisu  za  pomocą  dostępnych  narzędzi  oraz 

niezwłocznie  przekazał  zgłoszenie  do  dostawcy  kontrolki  do  podpisu  tj.  Krajowej  Izby 

Rozliczeniowej 

(zwanej  dalej:  „KIR”).  Wyniki  analizy  KIR  wykazały  błąd  w  automatycznym 

tworzeniu  ścieżki  certyfikacji,  a  przedmiotowa  informacja  wpłynęła  do  platformy  zakupowej 

po zakończeniu terminu składania ofert. 

Dostawca  platformy  w  dniu  22  października  2019  r.  tj.  26  dni  po  terminie  otwarcia  ofert, 

poinformował wykonawcę Energotest o usunięciu usterki (wady oprogramowania związanej z 


działaniem  kontrolki  Szafir  SDK),  która  uniemożliwiała  złożenia  oferty  w  postępowaniu. 

Przedmiotową  informację  wraz  z  wnioskiem  o  unieważnienie  postępowania  od  Energotest, 

zamawiający  otrzymał  w  dniu  28  listopada  2019  r.  Po  otrzymaniu  ww.  informacji 

zamawiający  skierował  po  raz  kolejny  w  dniu  29  listopada  2019  r.  zapytanie  do  dostawcy 

platformy z prośbą o ponowną weryfikację problemu względem otrzymanego pisma. 

W dniu 9 grudnia 2019 r. zamawiający otrzymał w przedmiotowej sprawie pismo  z dnia 29 

listopada 2019 r. od firmy Otwarty Rynek Elektroniczny SA. (dostawcy platformy zakupowej), 

w  którym  dostawca  ten  poinformował,  iż  dział  techniczny  w  dniu  26  września  2019  r. 

niezwłocznie po otrzymaniu informacji od wykonawcy skontaktował się z dostawcą kontrolki 

Szafir  SDK

,  który  potwierdził,  że  dostarczona  przez  firmę  KIR  aplikacja  niepoprawnie 

zweryfikowała podpis kwalifikowany wystawiony przez firmę NetLock. Dodatkowo dostawca 

p

latformy  poinformował,  iż  poprawiona  wersja  kontrolki  Szafir  SDK  została  dostarczona 

przez  firmę  KIR  dnia  22  października  2019  r.  Jednocześnie  z  informacji  uzyskanych  od 

dostawcy platformy zakupowej wynikało, iż nie stwierdzono w tym okresie błędnego działania 

aplikacji dedykowanej dla zamawiającego, a problem polegał na błędnej weryfikacji podpisu 

przez kontrolkę Szafir SDK, której dostawcą jest KIR. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  14  grudnia  2019  r.  skierował  do  KIR  prośbę  dotycząca 

okoliczności związanych z weryfikacją podpisu złożonego przez Energotest, a także tego czy 

problemy  techniczne  ze  złożeniem  podpisu  dotyczyły  kontrolki  Szafir  SDK  czy  też  nie  były 

związane z funkcjonowaniem produktów dostarczonych przez KIR oraz czy usterka została 

rozwiązana, tj. czy poprawiona wersja została dostarczona przez KIR w dniu 22 października 

2019 r. do dostawcy platformy zakupowej. 

Pismem  z  dnia  17  grudnia  2019  r.  zamawiający  otrzymał  odpowiedź  od  KIR.  W  swojej 

odpowiedzi KIR p

otwierdziła, iż 26 września 2019 r. wpłynęło do niej zgłoszenie od operatora 

platformy  zakupowej  tj.  firmy  Otwarty  Rynek  Elektroniczny  S.A.

,  związane  z  problemami  w 

weryfikacji elektronicznego podpisu złożonego przy użyciu certyfikatu wydanego przez firmę 

NetLock z Węgier. Zgłoszenie dotyczyło wspomnianego wydawcy certyfikatu, natomiast KIR 

nie  otrzymała  informacji  jakie  dokumenty  zostały  podpisane  przy  użyciu  certyfikatu 

wystawionego  przez  NetLock.  Dodatkowo  KIR  poinformowa

ła,  że  certyfikat  wydany  przez 

fi

rmę NetLock nie był rozpoznawany przez narzędzia programistyczne Szafir SDK autorstwa 

KIR jako certyfikat kwalifikowany wydany przez kwalifikowanego 

dostawcę usług zaufania, a 

brak  rozpoznania  jako  kwalifikowanego  certyfikatu  wynikał  z  nietypowej  konstrukcji  ścieżki 

zaufania  dla  tego  CA,  która  wymagała  niestandardowego  podejścia  do  budowy  ścieżki 

certyfikacji. 

Dalej  KIR  stwierdziła,  że  nowa  wersja  komponentów  programistycznych  Szafir 

SDK została przekazana dostawcy platformy zakupowej w dniu 22 października 2019 r


W  dniu  23  grudnia  2019  r.  zamawiający  unieważnił  postępowanie.  Jako  podstawa  prawna 

unieważnienia została wskazana przesłanka zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 

ust.  6  Pzp.  W  informacji  o  unieważnieniu  postępowania  zamawiający  podał  także 

uzasadnienie faktyczne dla tej czynności. 

Treść przepisów dotyczących zarzutów:  

- art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp 

– Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

-  art.  146  ust.  6  Pzp 

–  Prezes  Urzędu  może  wystąpić  do  sądu  o  unieważnienie  umowy  w 

przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności 

z naru

szeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania

-  art. 

25 ust. 3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 

23  lipca  2014  r.  w  sprawie  identyfikacji  elektronicznej  i  usług  zaufania  w  odniesieniu  do 

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE – 

Kwalifikowany  podpis  elektroniczny  oparty  na  kwalifikowanym  certyfikacie  wydanym  w 

jednym  państwie  członkowskim  jest  uznawany  za  kwalifikowany  podpis  elektroniczny  we 

wszystkich pozostałych państwach członkowskich

-  art.  10b  Pzp 

–  Zamawiający  zapewnia,  aby  narzędzia  i  urządzenia  wykorzystywane  do 

komunikacji  z  wykonawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  oraz  ich 

właściwości  techniczne  były  niedyskryminujące,  ogólnie  dostępne  oraz  interoperacyjne  z 

produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych 

będącymi  w  powszechnym  użyciu  oraz  nie  mogły  ograniczać  wykonawcom  dostępu  do 

postępowania o udzielenie zamówienia

Izba 

zważyła co następuje. 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron 

i  uczestnika  postępowania  odwoławczego  Izba  uznała,  że  odwołanie  nie  zasługiwało  na 

uwzględnienie. 

Na wstępie rozważań dotyczących przedmiotowej sprawy należy wskazać, że Izba w 

pełni przyjęła argumentację zawartą w wyroku z 14 stycznia 2019 r. oznaczonego sygn. akt 

KIO  2671/18,  w 

której  wskazano,  iż  abstrahując  od  stanu  faktycznego  niniejszej  sprawy, 

należy  podnieść,  że  co  do  zasady  sytuacja,  w  której  wykonawca  z  powodu  wadliwości 

działania  systemu  informatycznego  nie  może  złożyć  oferty,  jest  podstawą  do  tego,  aby 

zamawiający  unieważnił  postępowanie.  Z  przepisu  art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp  wynika,  że 

postępowanie podlega unieważnieniu, jeżeli wystąpiła w nim taka wada, która powoduje, że 


umowa  zawarta  w  wyniku  tego  postępowania,  podlegałaby  unieważnieniu.  Przesłanki 

unieważnienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przewidziane  zostały  w  art.  146 

ust. 1 i 6 Pzp. Z przepisu art. 146 ust. 6 Pzp 

wynika, że podstawą do unieważnienia umowy 

jest  naruszenie  przez  zamawiającego  przepisu  Pzp  w  sposób,  który  miał  lub  mógł  mieć 

wpływ na wynik postępowania tj. na wybór oferty. Podsumowując, w art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. 

z  art.  146  ust.  6  Pzp  Ustawodawca  przewidział  obowiązek  unieważnienia  postępowania, 

jeżeli doszło w nim do takiego naruszenia przepisu Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ 

na  wynik 

tego  postępowania.  Brak  możliwości  złożenia  oferty  z  przyczyn  wynikających  z 

działania  narzędzia  informatycznego,  za  pomocą  którego  prowadzone  jest  postępowanie, 

może  mieć  wpływ  na  wynik  tego  postępowania,  ponieważ  zostaje  ograniczona  uczciwa 

konkurencja,  a  ponadto 

istnieje  możliwość,  że  wykonawca,  któremu  system  uniemożliwił 

złożenie  oferty,  mógłby  złożyć  ofertę,  która  mogłaby  się  okazać  najkorzystniejsza.  Tym 

samym w takiej sytuacji co do zasady zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na 

podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  146  ust.  6  Pzp

.  Aby  jednak  wyżej  wskazana 

podstawa  do  unieważnienia  postępowania  zachodziła,  musi  zostać  wykazane,  że  brak 

możliwości  złożenia oferty  wynikał  z  wadliwości  działania systemu  informatycznego,  czyli  z 

przyczyn od wykonawcy niezależnych. 

W  przedmiotowej  sprawie  stan  faktyczny  był  odmienny  od  tego,  którego  dotyczyło 

przytoczone  powyżej  orzeczenie  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2671/18.  W  tamtej  sprawie 

zamawiający  nie  unieważnił  postępowania,  a  odwołanie  wniósł  podmiot,  któremu  nie  udało 

się  złożyć  oferty.  W  tej  sprawie  zamawiający  podjął  działania,  aby  wyjaśnić  przyczynę 

niezłożenia  oferty  przez  Energotest  w  przewidzianym  terminie.  Poprosił  o  wyjaśniania 

zarówno  dostawcę  platformy  zakupowej,  z  której  korzystał  w  postępowaniu  jak  i  dostawce 

narzędzia  do  weryfikacji  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego.  Otrzymane  od  tych 

podmiotów  wyjaśnienia  w  ocenie  Izby  jednoznacznie  wskazały,  że  przyczyna  niemożności 

złożenia oferty przez Energotest nie leżała po stronie tego wykonawcy.  

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 sierpnia 

2019 r. o sygn. akt XXIII Ga 573/19, 

który dotyczył zasadności unieważnienia postępowania 

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, które zostało nakazane przez Izbę. W orzeczeniu tym 

ww. sąd stwierdził, że art. 190 ust. 1 Pzp wymaga udowodnienia podnoszonych okoliczności, 

nie zaś uprawdopodobnienia. Co prawda w przedmiotowej sprawie ciężar dowodu spoczywał 

na  stronie  kwestion

ującej  czynność  unieważnienia  postępowania  tj.  na  odwołującym, 

niemniej 

mając  na  uwadze  ograniczoną  dostępność  odwołującego  do  platformy  zakupowej 

zamawiającego oraz powyżej opisane działania zamawiającego zmierzające do wyjaśnienia 

problemów związanych ze złożeniem oferty przez Energotest, Izba przede wszystkim oparła 

się  na  uzyskanych  przez  zamawiającego  dokumentach.  W  związku  z  tym  Izba  uznała,  że 


zamawiający  udowodnił  przez  uzyskanie  stanowisk  zarówno  od  dostawcy  platformy  jaki  i 

KIR, 

iż  brak  możliwości  złożenia  oferty  wynikał  z  przyczyn  niezależnych  od  wykonawcy 

Energotest.  

Ponadto  Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  w  niniejszej  sprawie  bez  znaczenia  pozostaje 

kwestia, na kim konkretnie sp

oczywa odpowiedzialność za fakt niemożności złożenia przez 

potencjalnych  wykonawców  ofert,  czy  też  na  czym  polega  nietypowa  konstrukcja  ścieżki 

zaufania lub jakie 

niestandardowe podejście do budowy ścieżki certyfikacji było wymagane. 

Ist

otny jest bowiem sam efekt w postaci niemożności złożenia tej oferty do momentu upływu 

terminu na jej złożenie oraz fakt, że przeszkoda ta była niezależna od wykonawcy i nie była 

spowodowana jego działaniem.  

Nie ma znaczenia także wynikające z pisma od KIR z dnia 17 grudnia 2019 r. stwierdzenie 

tego podmiotu, że nie otrzymał on informacji o tym jakie dokumenty zostały podpisane przy 

użyciu certyfikatu wystawionego przez NetLock. W tym zakresie należy wskazać, że problem 

przed jakim stanął Energotest dotyczył kwalifikowanego podpisu elektronicznego, którym się 

posługiwał, a nie treści dokumentu, na którym ten podpis został złożony.  

Izba  uznała  przy  tym,  przyjmując  stanowisko  zamawiającego  wyrażone  w  odpowiedzi  na 

odwołanie,  że  informacje  zgromadzone  w  toku  postępowania  potwierdzają  również,  że 

poprawiona  wersja  kontrolki  Szafir  SDK  została  dostarczona  przez  KIR  dopiero  dnia  22 

października  2019  r.  tj.  26  dni  po  terminie  otwarcia  ofert.  Termin  na  złożenie  oferty  nie 

podlega przywróceniu, ani nie ma możliwości powtórzenia tej czynności po upływie terminu 

na jej dokonanie. Nie ulega zatem wątpliwości, że we wskazanym postępowaniu Energotest 

w  pierwotnie  wyznaczonym  terminie  nie  może  już  złożyć  oferty  pomimo  usunięcia  wady  w 

działaniu  platformy.  Trudno  zatem  zgodzić  się  z  twierdzeniem  odwołującego,  że  wskazana 

wada postępowania nie miała charakteru trwałego. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że to jednak zamawiający wybrał platformę zakupową, jako 

narzędzie  do  przeprowadzenia  postępowania  i  wskazując  ją  wszystkim  wykonawcom  jako 

instrument wykorzystywany do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej  przyjął  tym  samym  na  siebie  także  ryzyko  za  wady  i  błędy  tego  systemu. 

Skoro system wskazany przez zamawiającego nie uniemożliwiał od momentu opublikowania 

postępowania do momentu upływu terminu składania ofert wszystkim wykonawcom złożenia 

oferty,  to  oznacza  to,  że  w  niniejszym  postępowaniu  naruszono  podstawową  zasadę 

systemu  zamówień  publicznych  wyrażoną  w  art.  7  Pzp  –  narzucającą  by  wszystkie 

wymagania,  które  zamawiający  bierze  pod  uwagę  przy  rozstrzyganiu  przetargu  były  znane 

wykonawcom oraz by zapewniono im równe warunki uczestnictwa w przetargu. Tym samym 

nie  można  zgodzić  się  z  twierdzeniem  odwołującego,  że  postępowanie  nie  jest  obarczone 

niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu 


umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Obowiązkiem  każdego  zamawiającego  jest 

bowiem  zapewnienie  możliwości  udziału  w  postępowaniu  przetargowym  tylu  wykonawcom, 

ilu  chce 

złożyć  oferty  i  problem  choćby  jednego  z  nich,  który  nie  leży  po  stronie  tegoż 

wykonawcy  skutkuje  nieuzasadnionym  ograniczeniem  konkurencji  w  postępowaniu.  W 

ocenie  Izby  taka  sytuacja  miała  miejsce  w  przedmiotowym  postępowaniu,  co  w  rażący 

sposób  ograniczyło  konkurencyjność.  Jedynym  możliwym  rozwiązaniem  w  takiej  sytuacji 

było unieważnienie postępowania oraz jego powtórzenie. 

Za  niezasadny  Izba  uznała  również  zarzut  odwołującego  stwierdzający,  że  unieważnienie 

postępowania  powinno  być  poprzedzone  oceną,  czy  oferta  Energotest  mogłaby  zostać 

uznana za ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu. Należy w tym zakresie wskazać, że ww. 

podmiot  nie  mogąc  skutecznie  podpisać  oferty  podjął  próbę  złożenia  oferty  za 

pośrednictwem  aplikacji  na  platformie  zakupowej  służącej  do  korespondencji  z 

wykonawcami, która nie wymaga uruchomienia kontrolki Szafir SDK (przeznaczonej np.: do 

zadawania pytań). Energotest w ten sposób przekazał sam formularz ofertowy – nie zmienia 

to faktu,  że  samo  złożenie  oferty  nastąpiło  już  po  terminie  na  składanie  ofert  (26  września 

2019 r., godz. 13:46).  

Z tego też względu zamawiający nie mógł dokonać oceny oferty Energotest razem z innymi 

ofertami  złożonymi  w  postępowaniu.  Już  sam  fakt  spóźnienia  się  ze  złożeniem  oferty 

oznaczał, że nie doszło do skutecznego złożenia oświadczenia woli zawartego w ofercie. Nie 

są  przy  tym  istotne  przyczyny  tego  opóźnienia.  Zamawiający  dokonując  oceny  oferty 

złożonej  po  terminie  naruszyłby  przepis  art.  7  ust.  1  Pzp,  nakazujący  równe  traktowanie 

wykonawców. Ocena oferty złożonej po upływie terminu na jej złożenie oznaczałaby bowiem, 

że  potraktowałby  tę  ofertę  na  równi  z  ofertami  złożonymi  terminowo.  Przedmiotowe 

stanowisko  znajduję  potwierdzenie  i  zwieńczenie  w  treści  art.  84  ust.  2  Pzp,  zgodnie  z 

którym  ofertę  złożoną  po  wyznaczonym  terminie  składania  ofert  zwraca  się  wykonawcy. 

Przepis ten nie określa, aby dopuszczalne były wobec takiej oferty inne czynności. 

W związku z powyższym Izba uznała, że zamawiający słusznie unieważnił postępowanie na 

podstawie art. 93 ust. 1 

pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp, przez co należało oddalić zarzuty 

podniesione w rozdziale II pkt 1 i 4 petitum odwołania. 

Izba oddaliła także zarzut wskazany w rozdziale II pkt 2 petitum odwołania. Zgodnie z 

treścią art. 25 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z 

dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji  elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym  oraz  uchylające  dyrektywę  1999/93/WE, 

kwalifikowany  podpis  elektroniczny  oparty  na  kwalifikowanym  certyfikacie  wydanym  w 

jednym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  jest  uznawany  za  kwalifikowany  podpis 

elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich tej wspólnoty.  


Na podstawie zebranego w sprawie mater

iału dowodowego Izba nie znalazła powodów, aby 

zakwestionować  stanowisko  zamawiającego  stwierdzające,  że  Energotest  posiadał 

kwalifikowany podpis elektroniczny węgierskiego dostawcy – NetLock. W związku z tym Izba 

za własną przyjęła argumentacje zamawiającego wskazującą, że Unia Europejska prowadzi 

publiczną listę dostawców usług zaufania (TSP) aktywnych i nieaktywnych, którzy otrzymali 

specjalną  akredytację  potwierdzającą  najwyższy  poziom  zgodności  z  unijnym 

rozporządzeniem 910/2014. Według przepisów rozporządzenia 910/2014 tylko kwalifikowane 

podpisy  są  prawnie  i  automatycznie  równoważne  podpisom  odręcznym.  Jest  to  również 

jedyny  typ  podpisów  automatycznie  uznawanych  w  transakcjach  transgranicznych  między 

państwami członkowskimi UE. Choć każde państwo członkowskie UE nadzoruje dostawców 

w  swoim  kraju,  ale  dostawca  TSP  zatwierdzony  w  jednym  kraju  może  sprzedawać  swoje 

usługi w innych krajach UE przy takim samym poziomie zgodności.  

Izba  wzięła  przy  tym  pod  uwagę  dowód  nr  11  załączony  do  odpowiedzi  na  odwołanie  tj. 

wydruk  ze  strony  internetowej  https://webgate.ec.europa.eu/tlbrowser/#/tl/HU  prowadzonej 

przez Unię Europejską, dotyczący listy zaufanych dostawców usług na terenie Węgier. Na tej 

liście,  jako  aktywny  dostawca  usług  zaufania  widniała  firma  NetLock.  Powyższe  w  ocenie 

Izby  stanowiło  potwierdzenie,  że  kwalifikowany  podpis  elektroniczny,  którym  posługiwał  się 

Energotest, spełniał wymogi interoperacyjności, o których mowa w rozporządzeniu 910/2014. 

Tym  samym  Energotest  miał  prawo  oczekiwać,  że  kwalifikowany  podpis  elektroniczny, 

którym posługuje się umożliwi mu skuteczne złożenie oferty. 

Warto przy tym przypomnieć, że poprawiona wersja kontrolki Szafir SDSK (oprogramowania 

służącego  do  składania  podpisu)  została  ostatecznie  dostarczona  przez  KIR  –  w  dniu  22 

października 2019 r. Przedmiotowa okoliczność stanowi potwierdzenie tego, że niemożność 

złożenia  oferty  przez  Energotest  wynikała  z  błędnego  działania  komponentu  służącego  do 

weryfikacji  kwalifikowanych  podpisów  elektronicznych,  a  nie  z  powodu  wadliwości  samego 

podpisu złożonego w przez ten podmiot.  

W  ocenie  Izby  zamawiający  w  kontekście  przywołanym  w  odwołaniu,  nie  naruszył 

także  dyspozycji  art.  10b  Pzp.  Przepis  ten  nakazuje  aby  narzędzia  i  urządzenia 

wykorzystywane  do  komunikacji  z  wykonawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej,  oraz  ich  właściwości  techniczne  były  niedyskryminujące,  ogólnie  dostępne 

oraz  nie  mogły  ograniczać  wykonawcom  dostępu  do  przetargu.  Ze  względów  wskazanych 

powyżej  w  niniejszym  postępowaniu  takie  wymogi  nie  zostały  dochowane,  albowiem 

Energotest  z  przyczyn  od  niego  niezależnych  nie  mógł  złożyć  oferty.  Treść  art.  10b  Pzp 

przesądza  jednoznacznie,  że  za  niedochowanie  ww.  wymogów  odpowiada  zamawiający. 

Oznacza  to,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  powstała  bariera,  która  mogła  pozbawić 

pewną  grupę  podmiotów  możliwości  złożenia  oferty,  przy  jednoczesnym  uprzywilejowaniu 


innej grupy podmiotów (posługujących się kwalifikowanym podpisem elektronicznym innego 

dostawcy). 

Mając  na  uwadze  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  Pzp  orzeczono  jak 

w sentencji.  

Zgodnie  z  treścią  art.  192  ust.  2  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi 

naruszenie  przepisów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Natomiast  wobec  braku  potwierdzenia  zarzutów 

podniesionych  w 

odwołaniu,  w przedmiotowym  stanie  faktycznym  nie  została  wypełniona 

hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp, zatem odwołanie zostało przez Izbę 

oddalone. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  tj. 

stosownie  do  wynik

u  sprawy  oraz  zgodnie  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego 

koszt wpisu 

od odwołania uiszczony przez odwołującego. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel