KIO 151/20 POSTANOWIENIE dnia 7 lutego 2020 r.

Data: 8 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 151/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:     Agnieszka Trojanowska 

Członkowie:             Justyna Tomkowska 

                                  Renata Tubisz 

Protokolant:   

Aldona 

Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  Warszawie  w  dniu  7  lutego 

r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  stycznia 

2020r.  przez 

wykonawcę  M.  F.  prowadzącego  działającego  działalność  gospodarczą 

pod  firmą  Ocean  Sence  M.  F.  z  siedzibą  w  Gdyni,  ul.  Tadeusza  Wendy  15  

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Dyrektor  Urzędu 

Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10 

postanawia: 

1.  Umorzyć postępowanie  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  kwoty  13 

00zł.  00  gr.  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczonej 

przez 

wykonawcę  M.  F.  prowadzącego  działającego  działalność  gospodarczą 

pod firmą Ocean Sence M. F. z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 15 tytułem 

90% wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdyni

Przewodniczący: ……………………… 

Członkowie:        ………………………. 

………………………. 


 
Sygn. akt KIO 151/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowalnych w ramach zadania 

„Budowa  drogi  wodnej  łączącej  Zalew  Wiślany  z  Zatoką  Gdańską:  zostało  wszczęte 

ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  europejskiej  z  dnia  8 

października 2019r. za numerem 2019/S 194-471956.  

W  dniu17  stycznia  2020r.  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  odrzuceniu  oferty 

wykonawcy  M.  F. 

prowadzącego  działającego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Ocean 

Sence M. F. 

z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 15 – dalej odwołującego na podstawie 

art.  90  ust.  3  ustawy  jako  zawierającą  cenę  rażąco  niską  i  dokonał  wyboru  oferty 

najkor

zystniejszej  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Biuro 

Projektów  Środowiskowych  M.  P.  z  siedzibą  w  Borzęcinie,  ul.  Jaskółcza  9  i  ECG  Orbital 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gdyni,  ul.  Maszopów  40/10  –  dalej 

Konsorcjum.  

W dniu 27 stycznia 2020r. odwołanie wniósł odwołujący. Odwołanie zostało wniesione przez 

właściciela formy. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 27 stycznia 

2020r.  

Odwołujący czynnościom i zaniechaniom czynności zamawiającego zarzucił naruszenie: 

1.  art.  90  ust.  1,  art.  90  ust.  3  i  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  7  ust,  1  ustawy,  przez 

nieprzeprowadzenie  rzetelnego  postępowania  wyjaśniającego  w  zakresie  rażąco 

niskiej  ceny,  niekompletną  ocenę  wyjaśnień  złożonych  przez  odwołującego,  w 

szczególności  w  zakresie  ich  mocy  dowodowej,  a  także  zaniechanie  wezwania 

o

dwołującego do złożenia wyjaśnień (w tym przedstawienia konkretnych dowodów) w 

odniesieniu  do  kosztów  utrzymania,  serwisu  i  eksploatacji  jednostek  pływających  i 

sprzętu,  które  zamawiający  ocenił  jako  ceny  rażąco  niskie  w  treści  uzasadnienia 

decyzji  o  odrzuceniu  oferty 

odwołującego,  co  uniemożliwiło  odwołującego  złożenie 

wyjaśnień  wraz  z  konkretnymi  dowodami  potwierdzającymi,  że  te  przywołane  przez 

zamawiającego  w  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  ceny  sprzętu  i  jednostek  pływających 

nie  są  cenami  rażąco  niskimi;  a  także  przez  podjęcie  decyzji  o  odrzuceniu  oferty 

odwołującego  w  oparciu  o  nieuzasadnione  wątpliwości  zamawiającego,  jakich 

o

dwołujący  nie  był  w  stanie  wyjaśnić  na  podstawie  nieprawidłowo  sformułowanego 

przez 

zamawiającego wezwania w zakresie wyliczenia zaoferowanej ceny za usługi, 

przy  realizacji  których  odwołujący  będzie  korzystał  ze  sprzętu  i  maszyn,  co 

jednocześnie stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 


wykonawców  oraz  zasady  przejrzystości  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, 

2.  art.  90  ust.  1,  art.  90  ust.  3  i  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy,  przez 

nieprzeprowadzenie  rzetelnego  postępowania  wyjaśniającego  w  zakresie  rażąco  niskiej 

ceny,  niekompletną  ocenę  wyjaśnień  złożonych  przez  odwołującego,  w  szczególności  w 

zakresie  ich  mocy  dowodowej,  a  także  zaniechanie  wezwania  odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień  (w  tym  przedstawienia  konkretnych  dowodów)  w  odniesieniu  do  kosztów  pracy 

specjalistów,  w  tym  eksploatacji  przez  nich  pojazdów,  które  zamawiający  ocenił  jako  ceny 

rażąco  niskie  w  treści  uzasadnienia  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego,  co 

uniemożliwiło  odwołującego  złożenie  wyjaśnień  wraz  z  konkretnymi  dowodami 

potwierdzającymi, że te przywołane przez zamawiającego w decyzji o odrzuceniu oferty ceny 

dotyczące pracy specjalistów nie są cenami rażąco niskimi; 

a także przez podjęcie decyzji o odrzuceniu oferty odwołującego w oparciu o nieuzasadnione 

wątpliwości  zamawiającego,  jakich  odwołujący  nie  był  w  stanie  wyjaśnić  na  podstawie 

nieprawidłowo  sformułowanych  przez  zamawiającego  wezwań  w  zakresie  wyliczenia 

zaoferowanej  ceny  za  u

sługi,  przy  realizacji  których  odwołujący  będzie  korzystał  z  pracy 

specjalistów,  co  jednocześnie  stanowi  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców oraz zasady przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

3.  art.  92  ust.  1  pkt  3  i  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy,  przez  brak 

prawidłowego  i  zgodnego  z  przepisami  ustawy  uzasadnienia  oceny  wyjaśnień  złożonych 

przez 

odwołującego  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  oraz  sformułowanie  uzasadnienia 

faktycznego  i  prawnego  decyzji  o  odrzuceniu  oferty 

odwołującego  w  sposób  nietrafny, 

niekompletny i nie odnoszący się wprost do poszczególnych punktów wezwania do złożenia 

wyjaśnień, 

4. art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w zw. z art. 32 i art. 90 ust. 3 ustawy, przez odrzucenie oferty 

odwołującego  jako  zawierającej  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia, 

pomimo  iż  zarówno  cena  całkowita  oferty  odwołującego,  jak  i  ceny  jednostkowe  za 

poszczególne  elementy  usługi  wymienione  przez  zamawiającego  w  uzasadnieniu  decyzji  o 

odrzuceniu oferty są cenami realnymi, rynkowymi i nie noszą znamion ceny rażąco niskiej, 

względnie,  art.  90  ust.  1  ustawy,  przez  odstąpienie  od  ponownego  wezwania 

odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  podczas,  gdy  taka 

konieczność rozwinięcia lub uszczegółowienia wyjaśnień już złożonych przez  odwołującego 

na  wezwanie  z  dnia  28  października  2019  r.,  pojawiła  się  wobec  sformułowania  przez 

zamawiającego  treści  tego  wezwania  w  sposób  ogólny,  oparty  na  literalnym  brzmieniu 

przepisu art. 90 ust. 1 pkt 1) -5) ustawy, 


6. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy w zw. z art. 22 ust. 1 i lb ustawy oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy, 

przez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum ze w

zględu na niespełnienie warunku udziału w 

postępowaniu, określonego w Rozdziale V pkt 1.3 lit. a) SIWZ, dotyczącego doświadczenia 

Konsorcjum w zakresie realizacji usług, których przedmiotem było wykonanie monitoringu lub 

inwentaryzacji przyrodniczej, 

7. art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy 

oraz § 5 

ust.  1  rozporządzenia  z  dnia  26  lipca  2016  r.  ministra  rozwoju  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), przez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum mimo, 

iż jeden z konsorcjantów ECG „Orbital" sp. z o. o. w Gdyni nie złożył wraz z uzupełnieniem 

swojej  oferty  oświadczenia  z  Krajowego  rejestru  Karnego  dla  M.  M.  P.,  prokurenta 

samoistnego spółki, a tym samym nie wykazał, aby zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14) ustawy, 

że  nie  skazano  go  za  przestępstwo,  o  którym  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  13)  ustawy; 

względnie art. 26 ust. 3 ustawy, przez zaniechanie złożenia przez Konsorcjum wyjaśnień w 

powyższym zakresie, 

8.  art.  26  ust.  3a  ustawy  przez 

zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  do  przedłożenia 

pełnomocnictwa zgodnie z art. 23 ust. 2 p.z.p, 

9. ewentualnie, art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy, przez zaniechanie 

przez 

zamawiającego odrzucenia oferty Konsorcjum jako nieodpowiadającej treści SIWZ. 

Wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  z  dnia  17  stycznia  2020  r.  polegającej  na  odrzuceniu  oferty 

odwołującego na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy jako oferty zawierającej rażąco niską cenę i 

dokonania powtórnej oceny oferty odwołującego, względnie także do ponownego wezwania 

odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny na podstawie złożonych 

już przez niego wyjaśnień zawartych w piśmie odwołującego z dnia 30 października 2019 r., 

unieważnienie  czynności  z  dnia  17  stycznia  2020  r.  polegającej  na  wyborze  jako 

najkorzystniejszej  oferty  Konsorcjum,  dokonania  powtórnej  oceny  oferty  Konsorcjum,  a 

następnie wykluczenie go z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na niespełnienie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  z  uwagi  na  istnienie  podstaw  do  wykluczenia  tego 

wykonawcy, 

względnie,  unieważnienie  czynności  z  dnia  17  stycznia  2020  r.  polegającej  na  wyborze 

jako 

najkorzystniejszej oferty Konsorcjum, dokonania powtórnej oceny oferty Konsorcjum, a 

następnie odrzucenie tej oferty z tego względu, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

a ponadto o: 

obciążenie  zamawiającego  w  całości  kosztami  postępowania  odwoławczego,  tj. 

zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów  wpisu  od  odwołania  w 


wysokości  15.000,00  zł  wraz  z  uzasadnionymi  kosztami  postępowania,  w  tym  kosztami 

dojazdu  na  rozprawę  w  wysokości  określonej  na  podstawie  wykazu  i  rachunków 

przedłożonych do akt sprawy w trakcie trwania rozprawy. 

W dniu 28 stycznia 2020r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania. 

W  ustawowym  terminie 3  dniowym  wynikającym  z  art.  185  ust.  2  ustawy  do  postępowania 

odwoławczego nikt nie przystąpił.  

W dniu 5 lutego 2020r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że 

uwzględnia  zarzuty  odwołania  w  części  tj.  w  zakresie  podjęcia  przez  zamawiającego 

czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  bez  uprzedniej  weryfikacji  zgodnie  z  ustawą  braku 

podstaw do wykluczenia wobec Konsorcjum, zaniechania wezwania konsorcjum do złożenia 

wymaganych  pełnomocnictw,  nieprecyzyjnego  wezwania  odwołującego  do  wyjaśnień  w 

zakresie rażąco niskiej ceny.  

W dniu 6 lutego 2020r. odwołujący cofnął odwołanie w całości.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których  mowa  w  art. 

189 ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 

ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy.  

P

rzepis  art.  187  ust.  8  ustawy  stanowi,  iż  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze,  przy 

czym, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % 

wpisu.  

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8 

zdanie pierwsze ustawy, na posiedzeniu umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy,  orzeczono  o  zwrocie  o

dwołującemu  90% 

kwoty uiszczonego wpisu.  

Izba 

nie zasądziła na rzecz zamawiającego zwrotu kosztów postępowania odwoławczego z 

tego względu, że zamawiający o taki zwrot nie występował.  

Przewodniczący………………………… 


Członkowie:       ………………………… 

………………………… 


wiper-pixel