KIO 149/20 POSTANOWIENIE dnia 7 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 149/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Monika Szymanowska 

Protokolant:    

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego 

w dniu  7  lutego  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  27  stycznia  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

udzielenie zamówienia konsorcjum: M. Z. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 

Usługi  Leśne  i  Szkółkarskie  „Budnik”  M.  Z.  w  Kursku,  P.  K.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych  P.  K.  w  Bukowcu  i  E.  P.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych P. E. w Sierczu w postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne 

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Międzyrzecz  

przy  udziale  wykonawc

ów  wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia konsorcjum: 

G.  G. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych  G.  G.  w 

Cigaciach, K. L. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych K. 

L. w Szklarni i J. W. 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa J. W. 

w  Zielonej  Górze,  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 


nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  na  rzecz  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: M. Z. prowadzącej działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Leśne  i  Szkółkarskie  „Budnik”  M.  Z.  w  Kursku,  P.  K. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych  P.  K.  w 

Bukowcu  i  E.  P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług 

Leśnych  P.  E.  w  Sierczu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych) 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania, 

zasądzić  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

konsorcjum:  M.  Z. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Leśne  i 

Szkółkarskie  „Budnik”  M.  Z.  w  Kursku,  P.  K.  prowadzącego  działalność  gospodarczą 

pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych  P.  K.  w Bukowcu  i  E.  P.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych P. E. w Sierczu na rzecz zamawiającego 

Skarbu 

Państwa  –  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasy  Państwowe, 

Nadleśnictwo  Międzyrzecz  kwotę  4 734,77  zł  (cztery  tysiące  siedemset  trzydzieści 

cztery  złote  siedemdziesiąt  siedem  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  postępowania 

odwoławczego w postaci wynagrodzenia pełnomocnika i kosztów dojazdu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dni

a  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 149/20 

Zamawiający  Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe, 

Nadleśnictwo Międzyrzecz, ul. Poznańska 38, 66-300 Międzyrzecz, prowadzi postępowanie 

udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej 

na  terenie 

nadleśnictwa  Międzyrzecz  w  latach  2020-2022”,  podzielone  na  części  (pakiety), 

numerze  nadanym  przez  zamawiającego  SA.270.1.2019,  o  ogłoszeniu  o  zamówieniu 

publicznym  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  18 

października 2019 r. pod numerem nr 2019/S 202-491672, zwane dalej jako „postępowanie”. 

Izba  ustaliła,  że  postępowanie  na  usługę,  o  wartości  powyżej  kwoty  określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  zwanej  dalej  jako  „p.z.p.”,  jest 

prow

adzone przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 15 stycznia 2020 r. 

zamawiający poinformował wykonawców uczestniczących 

postępowaniu  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  w  części  4  postępowania,  zaś  w  dniu 

27 stycznia  2020 

r.  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  zamawiającego  wnieśli 

wykona

wcy  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum:  M.  Z. 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne i Szkółkarskie „Budnik” M. Z., 

Kursko  16,  66-

300  Międzyrzecz,  P.  K.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Zakład  Usług  Leśnych  P.  K.,  Bukowiec  15,  66-300  Międzyrzecz  i  E.  P.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych P. E., Siercz 57, 66-320 Trzeciel 

(dalej zwani jako „odwołujący”). 

Ponadto Izba stwierdziła spełnienie przesłanek art. 185 ust. 2 i 3 p.z.p. i dopuściła do 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  zgłaszających  przystąpienie  po  stronie 

zamawiającego  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

konsorcjum: G. G. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych 

G.  G.,  ul.  Klonowa  5,  66-131  Cigacie,  K.  L. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  Zakład  Usług  Leśnych  K.  L.,  Szklarnia  18,  57-530  Międzylesie  i  J.  W.  prowadzącej 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Firma  Usługowa  J.  W.,  ul.  Dekoracyjna  16,  65-155 

Zielona Góra. 

W dniu 7 lutego 2020 r., n

a posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania 

odwoławczego, odwołujący oświadczył, że wycofuje wniesione odwołanie.  


Z

amawiający  wniósł  o  zasądzenie  od  odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego w postaci kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie ze złożoną fakturą 

VAT oraz kosztów dojazdu, zgodnie z fakturą VAT oraz biletem lotniczym. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Na  podstawie 

art.  187  ust.  8  p.z.p.  „Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.” 

Na  posiedzeniu  w  dniu  7  lutego  2020  r. 

odwołujący  złożył  Izbie  skuteczne 

oświadczenie o wycofaniu odwołania, zatem w wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym 

skład  orzekający  stwierdził  spełnienie  przesłanek  opisanych  w  dyspozycji  art.  187  ust.  8 

p.z.p.  i  zob

ligowany  był  postępowanie  umorzyć,  w  związku  z  czym  orzeczono  jak  w 

sentencji. 

Wydając  rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  uwzględniła  okoliczność,  iż  wycofanie  odwołania  miało  miejsce  przed 

otwarciem rozprawy. Zgodnie zatem z art. 187 ust. 8 zd. 2 p.z.p. w zw. z 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba nakazała dokonanie 

zwrotu na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Ponadto, wobec wycofania odwołania w dniu 7 lutego 2020 r., czyli na mniej niż jeden 

dzień przed dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem 

stron  oraz  uczestników  postępowania,  Izba  zgodnie z  wnioskiem  zamawiającego  zasądziła 

na jego rzecz koszty 

wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3600,00 zł i koszty dojazdu w 

kwocie 1134,77 

zł (§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. b w zw. § 3 pkt 2 lit. a i b ww. rozporządzenia). 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel