KIO 147/20 WYROK dnia 6 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

KIO 147/20 

Sygn. akt: KIO 147/20 

WYROK 

 z dnia 6 lutego 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Od

woławczej w dniu  27 stycznia 2020 r. przez wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  w  składzie:    A.  K.,  prowadzący 

działalność 

gospodarczą 

pod 

firmą 

„Zakład 

Robót 

Leśnych”, 

Regiel,  

ul.  Leśna  2,  19-300  Ełk,  W.  A.  C.,  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

„Zakład Robót Leśnych”, Regiel, ul. Leśna 2, 19-300 Ełki, K. S., prowadzący działalność 

gospodarczą  pod  firmą  „Usługi  Leśne”,  Długosze  15/1,  19-335  Prostki,  J.  M.,  ul. 

Mazurska  16,  19-314  Kalinowo  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa  – 

Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  „Lasy  Państwowe”  Nadleśnictwo Ełk,  Mrozy  Wielkie 

300 Ełk 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  w  zakresie  pakietu  3  i  5  oraz  ponowienie  czynności  badania  

i  oceny  ofert,  a  w  jej  ramach  wezwanie 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  w  składzie:  D.  D.,  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą „D. D. Usługi Leśne i Rolnicze” Nowe Krzywe 1, 19-330 Stare Juchy 

oraz K. D.

, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Olcha K. D.”, Rytel-Dworzec 8/4, 

89-642 Rytel 

do uzupełnienia Wykazu wykonanych usług na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z 


KIO 147/20 

dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)  

w  zakresie  pakietu  5  oraz  wezwanie 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  udzielenie  za

mówienia  –  konsorcjum  w  składzie:  D.  D.,  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą „D. D. Usługi Leśne i Rolnicze” Nowe Krzywe 1, 19-330 Stare Juchy 

oraz K. D.

, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Olcha K. D.”, Rytel-Dworzec 8/4, 

89-642  Rytel 

do  złożenia  wyjaśnień  co  do  możliwości  wykonania  zamówienia  zgodnie  z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843); zarzut 

dotyczący niewykazania doświadczenia w zakresie pakietu 3 nie potwierdził się, 

kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy 

Państwowe” Nadleśnictwo Ełk, Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15 000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy  złotych zero groszy) uiszczoną przez  wykonawców  wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  w  składzie:    A.  K.,  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą „Zakład Robót Leśnych”, Regiel, ul. Leśna 2, 19-300 Ełk, W. A. 

C.

, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Robót Leśnych”, Regiel, ul. 

Leśna  2,  19-300  Ełki,  K.  S.,  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „Usługi 

Leśne”, Długosze 15/1, 19-335 Prostki, J. M., ul. Mazurska 16, 19-314 Kalinowo tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  od 

Skarbu  Państwa  –  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  „Lasy 

Państwowe” Nadleśnictwo Ełk, Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk na rzecz 

wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  w  składzie  A.  K., 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „Zakład  Robót  Leśnych”,  Regiel,  

ul.  Leśna  2,  19-300  Ełk,  W.  A.  C.,  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

„Zakład Robót Leśnych”, Regiel, ul. Leśna 2, 19-300 Ełki, K. S., prowadzący działalność 

gospodarczą  pod  firmą  „Usługi  Leśne”,  Długosze  15/1,  19-335  Prostki,  J.  M.,  ul. 

Mazurska 16, 19-314 Kalinowo:  

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 

zero groszy) z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


KIO 147/20 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)    na  niniejsz

y  wyrok  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Suwałkach. 

Przewodniczący:  …………………………………...  


KIO 147/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

Wykonywanie usług z  zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2020”, 

prowadzonego  przez  Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  „Lasy  Państwowe" 

Nadleśnictwo  Ełk,  Mrozy  Wielkie  21  19-300  Ełk  (dalej  „zamawiający”)  wykonawcy  wspólnie 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  –  A.  K.,  Zakład  Usług  Leśnych  Fangom  Siedliska 

300 Ełk, W. A. C., Zakład Robót Leśnych Regiel, ul. Leśna 2,19-300 Ełk, K. S. Usługi 

Leśne,  Długosze  15/1,19-335  Prostki  J.  M.,  ul.  Mazurska  16,19-314  Kalinowo  (dalej 

„odwołujący”) złożył odwołanie: 

w  odniesieniu  do  pakietów  1,2  i  6,  zarzucając  zamawiającemu  naruszenie  art.  93  

ust.  1  pkt  7  oraz  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  …  [dalej  „ustawa  Pzp”],  poprzez 

zaniechanie unieważnienia postępowania pomimo wskazania w kosztorysie ofertowym 

błędnej jednostki miary jednej z usług objętych zamówieniem oraz poprzez dokonanie 

zmiany 

tej 

jednostki 

miary 

trybie 

poprawienia 

oczywistej 

omyłki  

w ofercie, 

w  odniesieniu  do  pakietu  1,2,3,5  i  6a,  zarzucając  zamawiającemu  naruszenie  art.  89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  zamówienie  –  K.  D.  i  D.  D.  (dalej  „wykonawcy  DD),  pomimo  jej 

niezgodności z pkt. 13.2. SIWZ, 

  art.  24  ust.  1  pkt  12)  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  5)  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia  wykonawców  DD  postępowania  i  odrzucenia  ich  oferty  pomimo 

niewykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  postaci  doświadczenia 

zawodowego. 

Dodatkowo  odwołujący  złożył  odwołanie  wobec  wyboru  jako  najkorzystniejszych  ofert 

złożonych wykonawców DD. 

Odwołujący wniósł o: 

unieważnienie postępowania w odniesieniu do pakietów 1,2 i 6, 

unieważnienie  czynności  polegającej  na  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawców DD w odniesieniu do pakietów 3 i 5,  

powtórzenia  czynności  oceny  tych  ofert,  wykluczenia  wykonawców  DD  

z postępowania i odrzucenia złożonej przez nich ofert. 

W  przypadku  nieuwzględnienia  powyższych  wniosków  odwołujący  wniósł  o  nakazanie 

zamawiającemu: 


KIO 147/20 

unieważnienia  czynności  polegającej  na  wyborze  oferty  wykonawców  DD  

w odniesieniu do pakietu 1,2,3,5 i 6 jako najkorzystniejszej, 

powtórzenia  czynności  oceny  ofert,  wykluczenia  Wykonawców  z  postępowania  

i odrzucenia złożonej przez nich ofert. 

Dodatkowo  wniósł  o  dopuszczenie  dowodu  z  wszystkich  wymienionych  w  odwołaniu 

dokumentów  zgromadzonych  przez  zamawiającego  w  aktach  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na okoliczności wskazane w treści odwołania. 

Podał,  że  zarówno  wykonawcy  DD  jak  i  odwołujący  złożyli  oferty  w  odniesieniu  do 

pakietu  1,  2,  3,  5,  i  6.  oraz,  że  17  stycznia  2020r.  zamawiający  zawiadomił  o  wyborze  ofert 

wykonawców DD jako najkorzystniejszych. 

Dowód: 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Stwierdził,  że  opis  przedmiotu  zamówienia  w  odniesieniu  do  pakietów  1,  2,  6  jest 

niezgodny  z  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp,  co  powodowało  konieczność  unieważnienia  przez 

zamawiającego  postępowania  we  wskazanych  częściach  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  7 

ustawy Pzp. 

Zdaniem odwołującego niezgodność opisu przedmiotu zamówienia z przepisami prawa 

polega  na  tym,  że  stawka  jednostkowa  oznaczona  w  kosztorysach  ofertowych  numerem  32 

jest nieprawidłowa, niezgodna ze sposobem rozliczania tej pozycji kosztorysu – określono ją 

bowiem  w  metrach  przestrzennych,  podczas  gdy  zgodnie  ze  szczegółowym  opisem 

technologii  wykonywania  poszczególnych  prac  leśnych  wchodzących  w  skład  przedmiotu 

zamówienia,  stanowiącym  załącznik  nr  4  do  SIWZ,  zakres  prac  objętych  wskazaną  pozycją 

oblicza się w odniesieniu do powierzchni, na której są prowadzone (ha). 

Uznał,  że  oznacza  to,  że  w  dokumentacji  przetargowej  zachodziła  sprzeczność 

dyskwalifikująca  niniejsze  postępowanie.    Uzupełnił,  że  wspomniany  przepis  jest  jednym  

z kluczowych norm w ustawie, dającym gwarancję zachowania zasad przetargowych.  

Zaznaczył,  że  przedmiotem  postępowania  są  usługi,  których  wartość,  po  wykonaniu, 

będzie obliczona metodą kosztorysową – zgodnie z §10.3 wzoru umowy ( załącznika nr 13 do 

SIWZ)    wynagrodzenie  należne  wykonawcy  za  wykonanie  prac  stanowiących  przedmiot 

zleceń  obliczane  będzie  na  podstawie  ilości  odebranych  prac,  według  cen  jednostkowych 

podanych w kosztorysie.  

Podkreślił,  że  jednostka  miary  stanowi  niezbędny  element  określenia  zakresu 

wykonanych  na  danym  etapie  usług,  a  następnie  kalkulacji  należnej  kwoty  wynagrodzenia 

wobec czego wskazanie błędnej jednostki rozliczeniowej w odniesieniu do prac hodowlanych 

określanych kodami  PPOD  stoi  na  przeszkodzie ich prawidłowemu  odbiorowi.  Zaznaczył,  że 


KIO 147/20 

nie  ma  możliwości  ustalenia  zakresu  realizacji  zlecenia  w  przypadku  posługiwania  się 

wskazanymi w kosztorysach, nieprawidłowymi jednostkami M3P.  

Wskazał  także,  że  zgodnie  z  art.  140  ust.  1  ustawy  Pzp  zakres  świadczenia 

wykonawcy  wyn

ikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego  zobowiązaniem  zawartym  w  ofercie,  

a zgodnie z poglądami wyrażanymi w piśmiennictwie, zasada ta ma charakter absolutny.  

Stanął  na  stanowisku,  że  zastosowanie  obydwu  wspomnianych  zasad  na  gruncie 

wewnętrznie  sprzecznej  dokumentacji  przetargowej  w  niniejszej  sprawie  jest  niemożliwe;  

w świetle braku sposobności stwierdzenia zakresu wykonanych prac, wystąpienie przesłanki z 

art.  140  ust.  1  ustawy  Pzp  będzie  nieweryfikowalne,  w  rezultacie  na  etapie  analizy  ofert  nie 

było  możliwe  ustalenie,  czy  odnoszą  się  one  do  faktycznego  przedmiotu  przyszłych  usług, 

przy czym sytuacja ta ma miejsce z powodu okoliczności leżących po stronie zamawiającego. 

Wskazał,  że  zgodnie  z  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  zamawiający  unieważnia 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do 

usunięcia wadą uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu umowy  w  sprawie 

zamówienia publicznego; przepis ten odnosi się do art, 146 ustawy Pzp. 

Odwołujący przyznał, że przesłanki unieważnienia umowy wymienione w art. 146 ust. 1 

ustawy  Pzp  nie  wskazują  co  prawda  naruszenia  art.  29  ustawy  Pzp,  jednak,  w  ocenie 

odwołującego  jako  podstawę  unieważnienia  w  sytuacji,  gdy  wadliwie  sporządzony  opis 

przedmiotu zamówienia miał lub mógł mieć wpływ na wynik postępowania, należy powołać art. 

146 ust. 6 ustawy Pzp. 

Powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt 

KIO  2428/12 

–  konieczność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  cenowo,  odpowiadającej 

wymogom SIWZ, ale nie odpowiadającej potrzebom zamawiającego z uwagi na wadliwy opis 

przedmiotu zamówienia, można uznać za wadę postępowania mającą wpływ na jego wynik. 

Podsumował, że zaniechanie unieważnienia postępowania po upływie terminu otwarcia 

ofert  i  dokonanie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  stanowi  naruszenie  art.  93  ust.  1  pkt  1 

ustawy  Pzp  ponieważ  do  rozstrzygnięcia  doszło  pomimo  istnienia  nieusuwalnej  wady 

postępowania. 

Stwierdził,  że dowodem zasadności  ww. zarzutów jest to, że w odniesieniu do stawki 

jednostkowej  nr  8,  przed  upływem  terminu  otwarcia  ofert,  doszło  do  modyfikacji  SIWZ 

polegającej  na  skorygowaniu  błędu  dostrzeżonego  w  kosztorysie,  która  to    czynność 

doprowadziła do  zmiany ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej. 

Oświadczył,  że  powyższe  zarzuty  dotyczące  konieczności  unieważnienia 

postępowania  przedstawił  zamawiającemu  przed  wyborem  najkorzystniejszych  ofert  

i w odpowiedzi zamawiający dokonał – 10 stycznia 2020 r. – poprawienia treści kosztorysów 


KIO 147/20 

na zasadzie art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzupełnienia ich o inną jednostkę rozliczeniową w 

odniesieniu do pozycji objętych niniejszym zarzutem. 

Podkreślił, że art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp  dotyczy omyłek w ofercie popełnionych 

przez oferenta i n

a jego podstawie może dojść do zmiany w zakresie, w jakim obejmuje ona 

treść  oferty  pochodzącą  od  wykonawcy.  Stwierdził,  że  wykorzystanie  trybu  korekty  omyłki 

oferenta  jest  nieprawidłowe  i  stanowi  samoistną  podstawę  do  sformułowania  zarzutu 

naruszenia art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący  podał,  że  pkt.  13.2.  SIWZ  stanowi:  „Ceny  jednostkowe  za  poszczególne 

pozycje (prace) wchodzące w skład Pakietu powinny być podane na Kosztorysie Ofertowym. 

Każda  cena  jednostkowa  musi  być  tak  podana,  aby  pokrywać  wszelkie  koszty  i  ryzyka 

Wykonawcy  związane  z  realizacją  czynności,  której  dotyczy.  Wykonawca  nie  może  kosztów 

realizacji danej czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności. 

Podniósł,  że  kosztorys  ofertowy  złożony  przez  wykonawców  DD  w  odniesieniu  do  pakietu  

nr  3  jest  niezgodny  z  powyższą  dyspozycją  w  zakresie  w  jakim  obejmuje  wycenę 

następujących usług: 

pozycja nr 4, kod czynności GODZ-RP, stawka jednostkowa 1 pln, 

pozycja nr 6, kod czynności GODZ-POZ, stawka jednostkowa 1 pln, 

  pozycja nr 

7, kod czynności GODZ-CP, stawka jednostkowa 1 pln, 

pozycja nr 8, kod czynności GODZ-RH, stawka jednostkowa 15 pln, 

pozycja nr 53, kod czynności DOW.SMIEC, stawka jednostkowa 1 pln, 

pozycja nr 67, kod czynności POZCHOIN, stawka jednostkowa 10 plin. 

Odwołujący  stanął  na  stanowisku,  że  powyższe  prace,  niezależnie  od  ich  zakresu 

(ilości  jednostek  miary)  nie  mogą  być  wykonane  zgodnie  z  pkt  13.2.  SIWZ  –  symboliczna 

wysokość  zaoferowanych  stawek  dowodzi,  że  wspomniane  usługi  będą  sfinansowane  

z  ewentualnych  zy

sków  z  innych  pozycji,  bowiem  nie  są  w  stanie  pokryć  minimalnych  

i niezbędnych kosztów ich realizacji.  

Stwierdził,  że  taki  wniosek  wynika  z  całkowitej  nierealności  kwot  w  odniesieniu  do 

oczywistego nakładu pracy wiążącej się z wybranymi pozycjami. 

Zdan

iem odwołującego stawki jednostkowe wskazane w pozycjach 4, 6, 7 i 8 obejmują 

wynagrodzenie  za 

pojedynczą  godzinę  pracy,  polegają  na  wykonywaniu  dodatkowych  robót, 

nie objętych stawką akordową w ramach danego rodzaju czynności. Podał, że – jak wynika z 

załącznika nr 4 do SIWZ – mogą to być np.: 

prace  przy  ścince  drzew  trudnych  lub  przy  wtórnej  sortymentacji  (GODZ-POZ  

i GODZ-RP) 

– str. 28 załącznika nr 4 do SIWZ, 

prace przy rozmygłowywaniu (GODZ-CP) – str. 29 załącznika nr 4 do SIWZ, 


KIO 147/20 

  przygotowywanie  nasion 

do  wysiewu,  oznakowanie  drzewostanów,  przygotowywanie 

beczek do przechowywania nasion (GODZ-RH) 

– str. 39 załącznika do SIWZ. 

Dowód: 

załącznik nr 4 do SIWZ. 

Podniósł,  powołując  pkt  3.5.  SIWZ,  ze  zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez 

wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład 

przedmiotu  zamówienia  polegające  na  pozyskaniu  i  zrywce  surowca  drzewnego,  jeżeli 

wykonanie  tych  czynności  polega  na  świadczeniu  pracy  w  rozumieniu  kodeksu  pracy,  

w rezultacie czego obowiązek zatrudnienia obejmuje pilarzy, zrywkarzy i ich pomocników, co 

znajduje odzwierciedlenie w postanowieniu pkt 15.1.2) tiret siódme SIWZ.  

W  ocenie  odwołującego  wskazane  osoby  wykonują  czynności  wchodzące  w  skład 

wymienionych  powyżej  pozycji  kosztorysu,  bowiem  pozycje  te  są  objęte  pozyskaniem  

i zrywką. 

Skoro osoby zaangażowane w prace przy pozyskaniu i zrywce muszą być zatrudnione 

w  oparciu  o  umowy  o  pracę  –  wywodził  odwołujący  –  to  ich  wynagrodzenie  podlega 

postanowieniom ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu; taki sam 

obowiązek dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie, które potencjalnie mogą 

wykonywać wskazane powyżej czynności z zakresu nasiennictwa.  

Odwołujący  stwierdził,  ze  zaoferowana  stawka  godzinowa  w  wysokości  1  PLN  jest 

sprzeczna z ww. ustawą; zaangażowanie pracownika (a także ewentualnie osoby zatrudnionej 

w  oparciu  o  umowę  zlecenie)  wymaga  zapłacenia  za  godzinę  pracy  kwoty  kilkunastokrotnie 

wyższej  niż  zaoferowana,  wobec  czego  oczywiste  staje  się,  iż  wykonawcy  DD  będą  musieli 

sfinansować  koszt  tej  części  usług  z  zysku  z  innych  usług,  co  jest  niezgodne  z  pkt.  13.2. 

SIWZ. 

Uzupełnił,  że  iluzoryczność  wskazanych  stawek  znajduje  dodatkowe  potwierdzenie  w 

samym  kosztorysie  wykonawców  DD  –  inne,  poboczne  czynności  rozliczane  wedle  stawki 

godzinowej  wycenione  zostały  zdecydowanie  wyżej,  np.:  porządkowanie  lasu  (pozycja 

kosztorysu  nr  59)  na  kwotę  20  PLN  netto  lub  naprawa  i  konserwacja  grodzeń  (pozycja 

kosztorysu nr 55) na kwotę 25 PLN netto.  

Uznał,  że  wykonawcy  DD  wycenili  kwestionowane  czynności,  kierując  się  niewielkim 

zakresem  tych  prac  (liczbą  planowanych  do  zlecenia  godzin),  co  nie  zmienia  faktu,  że  ich 

wykonanie będzie generowało koszty wyższe niż zaoferowana, symboliczna kwota.  

Odwołujący,  na  wypadek  twierdzenia  zamawiającego  lub  wykonawców  DD  

o  ewentualnej  możliwości  realizowania  wskazanych  czynności  osobiście  przez  oferentów 

wskazał, że: 

oferty  tych  wykonawców  okazują  się  najkorzystniejsze  łącznie  w  pięciu  pakietach,  

a zatem wykonawcy będą koordynowali znaczny zakres usług przez cały rok 2020, 

  siedziba firmy p. D. 

znajduje się w dużej odległości od Nadleśnictwa Ełk, 


KIO 147/20 

  D. 

D. 

zadeklarował 

zaangażowanie 

własnej 

osoby 

jako 

pilarza  

w odniesieniu do prac objętych pakietem nr 1. 

Zdaniem  odwołującego  w  rezultacie  możliwość  osobistej  pracy  któregokolwiek  

z  konsorcjantów  w  zakresie  wskazanych  pozycji  kosztorysu  w  pakiecie  3  jest  nierealna  

i  wyłącznie  teoretyczna;  nie  sposób  przyjąć,  że  omawiane  stawki  przewidują  własne 

zaangażowanie p. D. lub p. D. .  

Nawet  gdyby  jednak  tak  było  –  wywodził  odwołujący  –  to sama konieczność  dojazdu 

na wybrane pozycje leśne celem wykonania tych prac wywołuje koszt wyższy niż pojedyncza 

złotówka, o której mowa w zakwestionowanych pozycjach kosztorysu nr 4, 6 i 7. 

Stwierdził,  że  analogiczne  pozycje  kosztorysu  w  innych,  zaoferowanych  przez  

ww. wykonawców pakietach są kilkudziesięciokrotnie wyższe.  

Odwołujący  oświadczył,  że  zarzut  naruszenia  pkt  13.2.  SIWZ  formułuje  także  

w  odniesieniu  do  stawek  dotyczących  kodów  czynności  DOW.SMIEC  zawartych  

w kosztorysach do pakietu 1, 2, 4,5, 6 oraz POZCHOIN w kosztorysie do pakietu 1.  

Zaprezentował  stanowisko,  że  celem  wprowadzenia  do  SIWZ  pkt  13.2.  jest 

spowodowanie  weryfikowalności  i  porównywalności  ofert  –  chodzi  o  zapewnienie,  że 

wysokość wynagrodzenia będzie określona przez  wszystkich oferentów  według tych samych 

zasad, zaś o porównywalności ofert w zakresie zaproponowanej ceny, można mówić dopiero 

wówczas,  gdy  określone  w  ofertach  kwoty,  mające  być  przedmiotem  porównywania,  zostały 

obliczone  przez  wykonawców  z  zachowaniem  tych  samych  reguł;  tylko  w  ten  sposób  może 

dojść do zagwarantowania uczciwej konkurencji. 

Uzupełnił,  że  porównywalność  ofert  służy  m.in.  umożliwieniu  sprawdzenia  czy  nie 

zachodzą przesłanki z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp,  

Uznał,  że  kosztorysy  przedstawione  przez  wykonawców  DD  są  istotnym  elementem 

oferty,  a  ich  wypełnienie  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  SIWZ,  wywołujące 

nieporównywalność ofert, podlega sankcji z art. 89 ustawy Pzp, co uzasadnia uwzględnienie 

przedmiotowego zarzutu. 

Pakiet nr 5 

Odwołujący  podał,  że  jednym  z  warunków  udziału  w  postępowaniu  było,  zgodnie  

z  pkt  6.2.3)  SIWZ,  posiadanie  przez  wykonawcę  doświadczenia  w  postaci  wykonania  co 

najmniej  jednej  usługi  polegającej  na  pracach  z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  

i pozyskania drewna; oczekiwaniem zamawiającego było, aby usługa wynikała z jednej umowy 

i miała wartość odrębnie określoną dla każdego z pakietów. 

Podał  także,  że  dowodem  posiadania  doświadczenia  wskazanym  w  pkt  7.1.b)  SIWZ 

miał być wykaz usług z ich opisem sporządzonym w formie tabelarycznej zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik do SIWZ. 


KIO 147/20 

Podniósł,  że  wykonawcy  DD  nie  wykazali  spełnienia  ww.  warunku  w  odniesieniu  do 

pakietu  nr  5  bowiem  złożony  przez  nich  wykaz  nie  dowodzi  realizacji  prac  obejmujących 

wszystkie  rodzaje  robót  (pozyskanie,  zrywkę  i  zagospodarowanie)  na  podstawie  jednej 

umowy, względnie nie dowodzi wymaganej wartości tych prac. 

Wskazał,  że  w  wykazie  wymieniono  jako  doświadczenie  prace  wynikające  z  umowy 

zawartej  z  Nadleśnictwem  Rytel  oraz  prace  wynikające  z  umowy  zawartej  z  Nadleśnictwem 

Tuchola. 

W  ocenie  odwołującego  żadna  z  ww.  umów  nie  dowodzi  spełnienia  rzeczonego 

warunku 

–  pierwsza  z  nich  nie  obejmuje  wszystkich  rodzajów  usług  (wyłącznie  pozyskanie  

i zrywka bez zagospodarowania), druga opiewa na zbyt niską wartość (zaledwie 217.000 pln 

wobec wymaganych 540.000 pin). 

Podsumował,  że  w  świetle  dokumentów  sporządzonych  samodzielnie  i  złożonych 

przez wykonawców DD, nie dowiedli oni spełnienia warunku w postaci doświadczenia. 

Wskazał, że zgodnie z  art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp  z postępowania o udzielenie 

zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu  lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo 

ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

Stwierdził,  że  wybór  oferty  wykonawców  DD  w  odniesieniu  do  pakietu  nr  5  jest 

nieprawidłowy i stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Pakiet nr 3. 

Odwołujący  podał,  że celem  wykazania spełnienia warunku,  o którym mowa  w  6.2.3) 

SIWZ w odniesieniu do pakietu nr 3 wykonawcy DD wskazali prace realizowane w okresie od 

dnia 28 lutego 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. na podstawie umowy z Nadleśnictwem Rytel. 

Podniósł,  że  z  przedstawionych  referencji  wynika  jednak,  że  umowa  ta  wykonywana 

była w ramach konsorcjum przez p. D. oraz firmę E&A Transport OU – wniosek ten znajduje 

uzasadnienie  zarówno  w  treści  referencji  Nadleśnictwa  Rytel  z  dnia  10  października  2019  r, 

pr

zedstawionych z dokumentami dotyczącymi oferty na pakiet 3, jak i w treści referencji tego 

samego Nadleśnictwa z dnia 25 listopada 2019r, przedstawionymi na potrzeby pakietu nr 5.  

Zdaniem  odwołującego  brzmienie  obydwu  dokumentów  wskazuje,  iż  wpisana  do 

w

ykazu wartość usług obejmuje prace wykonywane łącznie przez obydwu konsorcjantów. 

Stwierdził,  że  zestawienie  informacji  pochodzących  z  wykazu  oraz  z  referencji 

sugeruje,  iż  Wykonawcy  DD  złożyli  ofertę  wbrew  dyspozycjom  wynikającym  

z  rozpowszechnionego  w 

polskim  orzecznictwie  wyroku  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii 

Europejskiej w sprawie „Esaprojekt". „() doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum wymaga 

indywidualnej  analizy  konkretnego  stanu faktycznego  i  badania  realnego  udziału  w  realizacji 

danego  zadania 

każdego  z  członków  konsorcjum.  (...)W  sytuacji  gdy  wykonawca  polega  na 


KIO 147/20 

doświadczeniu  grupy  wykonawców,  której  był  członkiem,  to  doświadczenie  tego  wykonawcy 

należy  ocenić  w  zależności  od  konkretnego  zakresu  udziału  tego  wykonawcy,  czyli  jego 

faktycznego  wk

ładu  w  prowadzenie  działań,  które  były  wymagane  od  tej  grupy  w  ramach 

danego zamówienia publicznego” 

W  ocenie  odwołującego  w  świetle  powyższego  orzecznictwa  oraz  wspólnej  

z konsorcjantem realizacji usług wykorzystanych jako niezbędne doświadczenie, zamawiający 

powinien  był  zweryfikować  prawdziwość  wykazu  i  co  najmniej  wezwać  wykonawcę  DD  do 

złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w przeciwnym wypadku należy uznać, 

że  dokumenty  złożone  wraz  z  ofertą  nie  dowodzą  faktu  spełnienia  warunku  udziału  

w postępowaniu. 

Odwołujący przyznał, ze dokument referencji nie służy dowiedzeniu wartości usług, na 

które, jako na doświadczenie, powołuje się oferent w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego,  jednak  w  tej  sprawie  ma  się  do  czynienia  z  sytuacją,  w  której  oświadczenie 

własne  wykonawców  DD,  tj.  wykaz  usług  jest  sprzeczne  z  dwoma  dokumentami  referencji, 

którymi posłużyli się ci sami wykonawcy lub co najmniej budzi wątpliwości w świetle treści tych 

referencji.  

Jeżeli bowiem przyjąć – wywodził odwołujący – że wartość prac została podana przez 

Nadleśnictwo  Rytel  zgodnie  z  prawdą,  to  wyjaśnienia  wymaga  czy  p.  K.  D.  samodzielnie 

wykonała  w  tym  zakresie  usługi  co  najmniej  o  wartości  wymaganej  jako  warunek  udziału  w 

niniejszym postępowaniu. 

Na  podstawie  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  przekazanej  Izbie  przez  zamawiającego  na  informatycznym  nośniku  danych 

(USB

)  przy  piśmie  z  dnia  31  stycznia 2020  r.  –  dokumentów  przywołanych w  dalszej  części 

uzasadnienia, 

złożonych  przez  odwołującego  na  rozprawie  dokumentów  (str.  7  Biuletynu 

Kancelarii  Sejmu  Biura  Komisji  Sejmowych  z  22  posiedzenia  Rady  Ochrony  Pracy  w  dniu                    

22  maja  2017  r.,  Informacji  o  zlecaniu  dodatkowych  usług  z  dnia  27  lutego  2019  r.  oraz                           

19  sierpnia  2019  r.,  pisma  Zastępcy  Dyrektora  Ośrodka  Rozwojowo-Wdrożeniowego  Lasów 

Państwowych  z  dnia  7  lutego  2017  r.,  Instrukcji  Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy  przy 

wykonywaniu  podstawowych  prac  z  zakresu  gospoda

rki  leśnej),  a  także  oświadczeń                            

i stanowisk stron zaprezentowanych w toku 

rozprawy skład orzekający Izby ustalił i zważył, co 

następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy 

ich, skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawę. 


KIO 147/20 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  nadto,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów,    o których  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp    

w zakresie poddanych 

rozpoznaniu składu orzekającego Izby zarzutów (zamawiający tego nie 

kwestionował) 

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zarzut  zaniechania 

unieważnienia  postępowania  pomimo  wskazania  w  kosztorysie 

ofertowym  błędnej  jednostki  miary  jednej  z  usług  objętych  zamówieniem  w  odniesieniu  do 

pakietów  1,  2  i  6,  czym  zamawiający  naruszył  przepis  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp  jest 

spóźniony. 

Zarzut  został  przez  samego  odwołującego  określony  jako  zarzut  „w  kwestii 

nieprawidłowego opisu przedmiotu  zamówienia” (str. 3 odwołania), w odniesieniu do którego 

odwołujący stwierdził, że: 

Niezgodność  opisu  przedmiotu  zamówienia  z  przepisami  prawa  polega  na  tym,  że 

stawka  jednostkowa  oznaczona  w  kosztorysach  ofertowych  numerem  32  jest 

nieprawidłowa, niezgodna ze sposobem rozliczania tej pozycji kosztorysu.” (str. 3 pkt 2 

drugi akapit), 

W  dokumentacji  przetargowej  zachodziła  zatem  sprzeczność  dyskwalifikująca 

niniejsze postępowanie.” (str. 3 odwołania pkt 2 trzeci akapit),     

W rezultacie, na etapie analizy ofert nie było możliwe ustalenie, czy odnoszą się one 

do  faktycznego  przedmiotu  przyszłych  usług,  przy  czym  sytuacja  ta  ma  miejsce  

z po

wodu okoliczności leżących po stronie zamawiającego.” (str. 4 odwołania czwarty 

akapit). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  UE  w  dniu 

31 października 2019 r. pod numerem 2019/S 211-516901.  

Jest  to  postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości 

zamówienia  przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust.  8  ustawy  Pzp    [pkt  2  SIWZ  oraz 

pkt  2  ppkt  4  Protokołu  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – Druk ZP-PN (dalej „Protokół”)]. 


KIO 147/20 

Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  nadal  „SIWZ”)  została                                  

w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  udostępniona  na 

wskazanej w Protokole platformie zakupowej 

w dniu 31 października 2019 r. (pkt pkt 2 ppkt 4 

Protokołu). 

Odwołanie  (pismo  z  dnia  26  stycznia  2020  r.)  wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2020 r. 

Zgodnie  z  przepisem  art.  182  ust.  2  pkt  1)  ustawy  Pzp  „Odwołanie  wobec  treści 

ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  jeżeli  postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  także  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

wnosi  się  w  terminie  1)  10  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  lub  za

mieszczenia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  stronie 

internetowej 

–  jeżeli  wartość  zamówienia  jest  równa  lub  przekracza  kwoty  określone                          

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

” 

Uwzględniając  powyższe,  stwierdzić  należy,  że  w  odniesieniu  do  przedmiotowego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości  zamówienia  przekraczającej 

kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp, 

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograni

czonego  odwołanie  dotyczące  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia winno, dla zachowania terminu, zostać wniesione najpóźniej 

11  listopada  2019  r.  (10  listopada  2019  r.  to  dzień  ustawowo  wolny  od  pracy  –  niedziela, 

wobec  czego  zastosowanie  znajduje  przepis  art.  185  ust.  8  ustawy  Pzp 

zgodnie  z  którym 

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy”). 

Skoro  odwołanie  ujmujące,  obok  innych,  zarzut  dotyczący  treści  SIWZ  zostało 

wniesione  w  dniu  27  stycznia  2020  r.,  a  termin  zawity  na  jego  wniesienia  upłynął  w  dniu  

11 listopada 2019 r., to uznać należało, że zarzut jest spóźniony.  

Przesądza  to  o  niemożności  rozpoznania  tego  spóźnionego  zarzutu  odwołania,  

a jednocześnie o niedopuszczalności  odrzucenia  odwołania  w  całości  na  podstawie art.  189 

ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp (skoro 

w odwołaniu ujęto zarzuty wniesione z zachowaniem terminu 

określonego w ustawie Pzp). 

Zarzut  dokonania  w  kosztorysie  ofertowym  zmiany 

błędnej  jednostki  miary  w  trybie 

poprawienia oczywistej omyłki w ofercie w odniesieniu do pakietów 1, 2 i 6, czym zamawiający 

narusz

ył przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest spóźniony. 


KIO 147/20 

Jest  to  postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości 

zamówienia  przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust.  8  ustawy  Pzp    [pkt  2  SIWZ  oraz  pkt  2  ppkt  4  Protokołu  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – Druk ZP-PN (dalej „Protokół”)]. 

Zawiadomienie  o  poprawieniu  w  ofercie  innych  omyłek,  o  których  mowa  w  art.  87  

ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp”  –  pismo  zamawiającego  z  dnia  10  stycznia  2020  r.  stanowiło 

informację  o  dokonaniu  przez  zamawiającego  we  wszystkich  wymagających  tego  ofertach 

poprawienia omyłek (w tym odwołującego) i pismo to odwołujący otrzymał w tej samej dacie. 

Odwołującemu  przysługiwało  prawo  złożenia  odwołania  od  czynności  poprawienia 

przez  zamawiającego  omyłek  w  10-cio  dniowym,  zawitym  terminie  od  dnia  otrzymania  

ww.  zawiadomienia  (art.  182  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp) 

–  termin  ten  upłynął  zatem  

20 stycznia 2020 r.  

Skoro  odwołanie  ujmujące,  obok  innych,  zarzut  dotyczący  dokonania  przez 

zamawiającego  poprawek  w  ofertach  wykonawców  omyłek  zostało  wniesione  w  dniu  

27  stycznia  2020  r.,  a  termin  zawity  na  jego  wniesienia  upłynął  w  dniu  

20 stycznia 2020 

r., to uznać należało, że zarzut jest spóźniony.  

Przesądza  to  o  niemożności  rozpoznania  tego  spóźnionego  zarzutu  odwołania,  

a jednocześnie o niedopuszczalności  odrzucenia  odwołania  w  całości  na  podstawie art.  189 

ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp (skoro 

w odwołaniu ujęto zarzuty wniesione z zachowaniem terminu 

określonego w ustawie Pzp). 

Zarzut 

dotyczący  „art.  89  ust.  1  pkt  2  Ustawy  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  ofert 

Wykonawców pomimo ich niezgodności z pkt. 13.2. SIWZ” potwierdził się częściowo. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Zgodnie  z  pkt  11  „Opis  sposobu  przygotowania  ofert”  ppkt  11.5  SIWZ  „W  terminie 

składania  ofert  określonym  w  pkt  12.1.  SIWZ  wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć 

Zamawiającemu  Ofertę  zawierającą:  a)  formularz  Oferty  (sporządzony  wg  wzoru 

stanowiącego  załączniki  nr  1  do  SIWZ)  wraz  z  Kosztorysem  Ofertowym  (sporządzonym                     

wg  wzo

ru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  SIWZ  (…)  b)  pełnomocnictwo  do  złożenia  oferty 

(…),  c)  pełnomocnictwo  dla  pełnomocnika  ustanowionego  (…),  d)  zobowiązanie  podmiotu 

trzeciego  (…),  e)  JEDZ  jako  własne  oświadczenie  Wykonawcy  (….),  f)  JEDZ    dla  każdego                  

z  podmiotów  na  zasobach,  których  Wykonawca  polega  (…),  g)  JEDZ  dla  każdego                             

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (…), h) wadium (…)”. 


KIO 147/20 

Pkt 13 to „Sposób obliczenia ceny”, w którym w ppkt. 13.2. zamawiający zastrzegł, że 

Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład Pakietu powinny być 

podane  w  Kosztorysie  Ofertowym.  Każda  cena  jednostkowa  musi  być  tak  podana,  aby 

pokrywać  wszelkie  koszty  i  ryzyka  Wykonawcy  związane  z  realizacją  czynności,  której 

dotyczy.  Wykonawca  nie  może  kosztów  realizacji  danej  czynności  doliczać  do  kosztów 

realizacji innych czynności. (…)”. 

Zamawiający  przewidział,  w  odniesieniu  do  wszystkich  pakietów,  wynagrodzenie 

kosztorysowe  (zgodnie  z  załącznikiem  nr  13  do  SIWZ  –  Wzór  umowy,  §  10  ust.  3: 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac stanowiących przedmiot udzielonych 

Zleceń  obliczane  będzie  na  podstawie  ilości  odebranych  prac,  według  cen  jednostkowych 

podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym 

w Ofercie”.

Wykonawcy  DD,  korzystając  z  opracowanego  przez  zamawiającego  wzoru,  złożyli 

Kosztorys ofertowy, w którym w  kwestionowanych przez odwołującego  pozycjach: 4, 6, 7, 8, 

53 i 67 zaoferowali 

odpowiednio następujące ceny: 1 zł, 1 zł, 1 zł, 15 zł, 1 zł i 10 zł. 

Pismem  z  dnia  17  stycznia  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  wykonawców,  że                         

w pakiecie 3 

wybrał, jako najkorzystniejszą, ofertę wykonawców DD. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Odwołujący  wskazał  jako  podstawę  prawną  tego  zarzutu  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy 

Pzp.  Jednak 

treść  odwołania uzasadnia  wniosek,  że odwołujący  w  istocie kwestionuje także 

możliwość  wykonania  przez  wykonawców  DD  prac  za  zaoferowane  ceny  jednostkowe                         

w  pakiecie  3,  po

nieważ  odwołujący  prezentuje  okoliczności  i  argumentację  dotyczące 

iluzoryczności  kwestionowanych  stawek  („Iluzoryczność  wskazanych  stawek  znajduje 

dodatkowe  potwierdzenie  w  samym  kosztorysie  Wykonawców.”  –  str.  7  drugi  akapit 

odwołania),  ich  nierealnego,  czy  zaniżonego  charakteru  („W  rezultacie  możliwość  osobistej 

pracy któregokolwiek z konsorcjantów w zakresie wskazanych pozycji kosztorysu w pakiecie 3 

jest nierealna i wyłącznie teoretyczne.” – str. 7 pkt 8 drugi akapit odwołania) oraz „[(…) mamy 

do czyni

enia z zaniżeniem stawek (…)] – str. 7 pkt 8 trzeci akapit zdanie ostatnie]. 

Odnosząc  się  w  pierwszej  kolejności  do  niezgodności  treści  oferty  wykonawców  DD 

(Kosztorysu  ofertowego)  w  kontekście  postanowienia  pkt.  13.2  SIWZ,  podnieść  należy,  że 

postanowie

nie  to  zostało  ujęte  w  punkcie  regulującym  obowiązki  wykonawców  w  zakresie 

sposobu  obliczenia  ceny 

–  taki  tytuł  nadał  zamawiający  punktowi  13,  w  obrębie  którego 

zamawiający ujął także ppkt 13.2. Należy przyjąć, że taki też charakter ma to postanowienie. 

Bo 

choć nie podaje jakież to koszty i ryzyka winien ująć wykonawca, obliczając cenę ofertową 


KIO 147/20 

(ceny jednostkowe), to nakłada na wykonawców taki obowiązek oraz zakazuje „przerzucania 

kosztów” pomiędzy pozycjami. 

Dostrzec  jednak 

należy,  że  odwołujący  nie  postawił  w  ogóle  zarzutu  zaniechania 

odrzucenia  oferty  wykonawców  DD  w  pakiecie  3  z  tego  powodu,  że  oferta  ta  zawiera  błędy  

w obliczeniu ceny lub kosztu, tj. zarzutu z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Abstrahując  od  powyższego  podnieść  należy,  że  dla  oceny  zgodności 

kwestionowanych  przez  odwołującego  pozycji  Kosztorysu  ofertowego  wykonawców  DD                        

z  wymogiem  ujęcia  w  tych  pozycjach  „wszystkich  kosztów  i  ryzyk  Wykonawcy  związanych                 

z realizacją czynności, której dotyczy” niezbędne jest w pierwszej kolejności ustalenie, jakie są 

to koszty i ryzyka. 

Jak już wskazano ich katalogu nie podał zamawiający w SIWZ, ich katalogu nie podał 

także odwołujący w odwołaniu i w toku rozprawy. 

Odwołujący próbował wykazać, że wykonawcy DD nie ujęli wszystkich kosztów i ryzyk, 

poprzez  kwestionowanie  wysokości  niektórych  z  nich,  co  –  w  ocenie  składu  orzekającego  – 

było  z  góry  skazane  na  niepowodzenie,  ponieważ  czym  innym  jest  zaniżenie  pozycji 

kosztorysowej,  a  czym  innym  nie  ujęcie  w  jej  ramach  jakiegoś  kosztu  czy  ryzyka.  Poprzez 

wykazanie,  że  pozycja  jest  zaniżona,  odwołujący  nie  jest  w  stanie  wykazać,  że  nie  ujmuje 

wszystkich kosztów i ryzyk.  

Odnosząc się do w drugiej kolejności do iluzoryczności kwestionowanych stawek, ich 

nierealnego, zaniżonego charakteru, skład orzekający Izby wskazuje i podnosi, co następuje: 

po  pierwsze,  odrzucenie  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  (z  tego 

powodu,  że  zawiera  rażąco  niska  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia),  co  wielokrotnie  podkreślano  w  orzecznictwie  i  doktrynie,  nie  może  być 

automatyczne

,  tj.  bez  umożliwienia  wykonawcy,  którego  cena  lub  koszt  wydają  się 

rażąco niskie,  złożenia wyjaśnień w tym dowodów (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp), 

po  drugie,  wykonawcy  DD  nie  byli  dotychczas  wez

wani  przez  zamawiającego  do 

złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, 

odwołujący wykazał, że w odniesieniu do kwestionowanych pozycji istnieją wątpliwości 

co  ich  wysokości  –  do  powzięcia  takich  wątpliwości  prowadzi  porównanie  wysokości 

cen 

jednostkowych  w  kwestionowanych  pozycjach  (zwłaszcza  wycenionych  na  1  zł)                    

z  kosztami  pracy  (wynagrodzenie  minimalne),  ograniczony  zakres  prac,  jakie 

ewentualnie  wykonawcy  DD  mogli  przewidzie

ć  do  osobistego  wykonania  oraz 

konieczne ujęcie kosztów dojazdu na miejsce wykonywania prac, 

to  zamawiający,  co  stanowi  jego  obowiązek  w  ramach  badania  i  oceny  ofert  winien 

także  zbadać  i  ocenić  oferty  wykonawców  pod  kątem  zaoferowania  ceny  lub  kosztu 


KIO 147/20 

rażąco  niskiego;  takie  badanie  i  ocena  nie  została  przez  zamawiającego  dotychczas 

przeprowadzona. 

Odwołujący  oświadczył  także,  że  „Zarzuty  naruszenia  pkt  13.2.  SIWZ  Odwołujący 

formułują  także  w  odniesieniu  do  stawek  dotyczących  kodów  czynności  DOW.SMIEC 

zawartych w kosztorysach do pakietu 1,2,4,5,6 oraz POZCHOIN w kosztorysie do pakietu 1.

” 

– str. 7 odwołania pkt 9 odwołania. 

Abstrahując nawet od tego, że w petitum odwołania odwołujący nie wskazał, że zarzut 

zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawców  DD  dotyczy  także  pakietu  4  oraz,  że  żądanie 

unieważnienia czynności wybory ofert tych wykonawców dotyczy pakietu 4, skład orzekający 

Izby  wskazuje,  że  tak  w  odniesieniu  do  pakietu  4  jak  i  pakietu  1,  2,  5  i  6  odwołujący  nie 

zaprezentował  żadnych  okoliczności  faktycznych,  żadnej  argumentacji,  poprzestając  na 

cytow

anym  już  powyżej  stwierdzeniu  „Zarzuty  naruszenia  pkt  13.2.  SIWZ  Odwołujący 

formułują także w odniesieniu do stawek dotyczących kodów (…)” – str. 7 pkt 9 odwołania]. 

Nie  oświadczył  nawet,  iż  argumentacja  prezentowana  w  odniesieniu  do  pakietu  3 

pozostaje ad

ekwatna także dla pakietów: 1, 2, 4, 5 i 6. 

Uwzględniając  powyższe,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zarzut  częściowo  się 

potwierdził,  nakazując  zamawiającemu  –  adekwatnie  do  dokonanych  ustaleń  i  przepisów 

ustawy Pzp 

– wezwanie wykonawców DD do złożenia wyjaśnień co do możliwości wykonania 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego na podstawie art. 90 

ust. 1 ustawy Pzp. 

Zarzut  zaniechania  wykluczenia  wykonawców  DD  z  postępowania  i  odrzucenia  ich 

oferty  pomimo  niewykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  postaci 

doświadczenia zawodowego w odniesieniu do pakietu 5, czym zamawiający naruszył przepis 

art. 24 ust. 1 pkt 12) oraz art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp nie 

potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Zamawiający,  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  ustanowił  warunek 

zrealizowania  lub  realizowania  co  najmniej  jednej  usługi  polegającej  na  wykonywaniu  prac                    

z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania  drewna  na  kw

otę  nie  mniejszą  niż  

540 tys. zł (pkt 6.2. ppkt 3 lit. a) SIWZ) 

W  celu  potwierdzenia 

spełniania  ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu  wykonawcy 

mieli  obowiązek  złożyć:  dokument  JEDZ,  Wykaz  usług  wykonanych  oraz  dowody,  że 

wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (pkt 7.1. lit. a) – c) SIWZ) 


KIO 147/20 

Wykonawcy DD w dokumencie JEDZ wskazali dwie pozycje:  

umowę nr ZG.271.1.5.2017 – pozyskanie i zrywka drewna o wartości ponad 4,9 mln zł; 

odbiorca: nadleśnictwo Rytel-Dworze, 

umowę ZG.1.9.2019 – zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka o wartości poniżej 

218 tys. zł; odbiorca: Nadleśnictwo Tuchola. 

W Wykazie wykonanych usług wykonawcy DD ujęli ww. dwie pozycje.  

Na  potwierdzenie  należytego  wykonania  pierwszej  z  usług  wykonawcy  DD  złożyli 

referencje 

z Nadleśnictwa Rytel z dnia 25 listopada 2019 r., w których wskazano m.in. umowę 

Z.271.5.1.2017,  jej  przedmiot,  tj. 

„uprzątniecie  terenu  klęski  (pozyskanie  i  zrywka)”  oraz 

wartość brutto 4 982 205,69 zł.  

Pismem  z  dnia  17  stycznia  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  wykonawców,  że                         

w pakiecie 5 wybrał, jako najkorzystniejszą, ofertę wykonawców DD. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Bez  wątpienia  doświadczenie  wykonawcy,  jakie zamawiający  uznał  za niezbędne dla 

realizacji  zamówienia  w  pakiecie  5    polegać  miało  na  uprzednim  wykonaniu  prac  w  trzech 

zakresach: zagospodarowania lasu, zrywki oraz pozyskania drewna. 

Jak trafnie podnosił odwołujący w odniesieniu do wskazanych przez wykonawców DD 

dwóch  usług  „Pierwsza  z  nich  (…)  nie  obejmuje  wszystkich  rodzajów  usług  (wyłącznie 

pozyskanie 

i  zrywka  bez  zagospodarowania),  druga  z  kolei  opiewa  na  zbyt  niską  wartość 

(zaledwie 217.000 pln wobec wymaganych 540.000 pln)

” – str. 9 pkt 12 odwołania. 

Zakres doświadczenia, którego „zabrakło” to bezsprzecznie zagospodarowanie lasu.  

Zakres usług wskazany w JEDZ, Wykazie wykonanych usług oraz w referencjach jest 

tożsamy,  ale  –  ze  względu  na  brak  doświadczenia  w  zakresie  zagospodarowania  lasu                      

w Wykazie wykonanych usług, tj. dokumencie własnym wykonawców DD, za pomocą którego 

wykonawca miał obowiązek wykazać spełnianie warunku zdolności technicznej lub zawodowej 

(zgodnie z SIWZ) 

– niewystarczający. 

Przesądza  to  o  uznaniu,  że  wykonawcy  DD  nie  wykazali  w  przypadku  pakietu  5,  że 

spełniają  warunek  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  a  tym  samym                               

o  zasadności  zarzutu;  ponieważ  jednak  wykonawcy  DD  nie  byli  dotychczas  wzywani  do 

uzupełnia  Wykazu  wykonanych  usług  (przyznał  to  także  odwołujący  na  rozprawie)  –  co 

przesądza  o  niedopuszczalności  ich  wykluczenia,  skład  orzekający  Izby,  ze  względu  na 

wynikający  z  przepisu  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  obowiązek  zamawiającego,  nakazał 

zamawiającemu wezwanie wykonawców DD, w ramach ponownego badania i oceny ofert, do 

uzupełnienia tego Wykazu. 


KIO 147/20 

Na marginesie skład orzekający Izby zauważa, że przepis art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Pzp  nie  znajduje  zastosowania  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

prowadzonym 

–  jak  przedmiotowe  –  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  ponieważ 

wykonawcy, którzy składają oferty w przetargu nieograniczonym nie są wcześniej poddawani 

ocenie  pod  kątem  istnienia  podstaw  do  wykluczenia  i  spełniania  warunków  udziału                             

w postępowaniu, co uzasadniałoby wykluczenie – w momencie składania ofert nie mogli być 

wykluczeni.  

Zarzut  zaniechania 

wykluczenia  wykonawców  DD  z  postępowania  i  odrzucenia  ich 

oferty  pomimo  niewykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  postaci 

doświadczenia zawodowego w odniesieniu do pakietu 3, czym zamawiający naruszył przepis 

art. 24 ust. 1 pkt 12) oraz art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp nie potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Zamawiający,  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  ustanowił  warunek 

zrealizowania  lub  realizowania  co  najmniej  jednej  usługi  polegającej  na  wykonywaniu  prac                    

z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania  drewna  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  

540 tys. zł (pkt 6.2. ppkt 3 lit. a) SIWZ) 

W  celu  potwie

rdzenia  spełniania  ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu  wykonawcy 

mieli  obowiązek  złożyć:  dokument  JEDZ,  Wykaz  usług  wykonanych  oraz  dowody,  że 

wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (pkt 7.1. lit. a) – c) SIWZ) 

Wykonawcy  DD  w  dokumencie  JEDZ  wskazali 

jedną  pozycję/usługę  –  umowę                                       

nr  Z.271.1.16.2018 

–  zagospodarowanie  lasu,  pozyskanie  i  zrywka  drewna  o  wartości                        

128,12 zł brutto; odbiorca: nadleśnictwo Rytel-Dworze, 

W Wy

kazie wykonanych usług wykonawcy DD ujęli jedną ww. usługę.  

Na  potwierdzenie  należytego  wykonania  ww.  usługi  wykonawcy  DD  złożyli  referencje                   

z  Nadleśnictwa  Rytel  z  dnia  10  października  2019  r.,  w  których  wskazano,  że  „W  ramach 

konsorcju

m firmy E&A transport OU z siedzibą w (…) oraz „OLCHA” K. Ł.,                     z 

siedzibą  w  Rytlu,  ul.  Dworzec  8/4,  zrealizowały  umowę  w  ramach  postępowania  (…)  – 

zagospodarowanie  lasu,  pozyskanie  i  zrywka  drewna  (…)  o  wartości  4 067 128,12  zł  brutto. 

Usługi  zostały  wykonane,  bez  opóźnień,  zgodnie  z  zasadami  i  normami  obowiązującymi                       

w Lasach Państwowych.”  

Pismem  z  dnia  17  stycznia  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  wykonawców,  że                         

w pakiecie 5 wybra

ł, jako najkorzystniejszą, ofertę wykonawców DD. 


KIO 147/20 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Odwołujący  zakwestionował  uznanie,  że  wykonawcy  DD  spełniają  warunek  zdolności 

technicznej lub zawodowej w pakiecie 3 z tego względu, iż „wpisana do wykazu wartość usług 

obejmuje  prace  wykonywane  łącznie  przez  obydwu  konsorcjantów”  (str.  10  odwołania),  co 

pozostaje „wbrew dyspozycjom wynikającym z rozpowszechnionego w polskim orzecznictwie                   

wyroku  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej    w  sprawie  Esaprojekt”  (str.  10 

odwołania),  tj.  „W  sytuacji,  gdy  wykonawca  polega  na  doświadczeniu  grupy  wykonawców, 

której  był  członkiem,  to  doświadczenie  tego  wykonawcy  należy  ocenić  w  zależności  od 

konkretnego  zakresu  udziału  tego  wykonawcy,  czyli  faktycznego  wkładu  w  prowadzenie 

działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.” 

Przypomnieć należy, że składane przez wykonawców referencje mają potwierdzać, że 

wskazane  w  Wykazie  usługi  (w  tym  przypadku)  zostały  wykonane  należycie  oraz,  że 

dokumentem,  który  potwierdzać  ma  wartość  usługi  przy  realizacji  której  podmiot  zdobył 

doświadczenie jest Wykaz usług. 

W  odniesieniu  do  pakietu  3  wykonawcy  DD  złożyli  wszystkie  wymagane  (na 

potwierdzenie  warunku  zdolności  technicznej  lub  zawodowej)  dokumenty,  tj.  na  etapie 

wstępnym  –  dokument  własny  JEDZ,  na  etapie  oceny,  że  oferta  tych  wykonawców  jest 

ocenioną  najwyżej  –  dokument  własny  w  postaci  Wykazu  wykonanych  usług  i  dokument 

„zewnętrzny”  w  postaci  referencji.  Uzupełniająco  stwierdzić  należy,  że  zamawiający  nie 

przewidział w SIWZ (nie przewiduje tego także ustawa Pzp) jakichkolwiek odmienności co do 

sposobu  wykazania  spełniania  warunku  w  przypadku,  gdy  wykazujący  doświadczenie 

wykonawca 

uzyskał je, realizując zamówienie w konsorcjum. 

Powyższe prowadzi do wniosku, że wykonawcy DD wykazali, w sposób przewidziany 

w SIWZ

, że spełniają warunek zdolności technicznej lub zawodowej. 

Odwołujący  twierdzi,  że  wobec  sprzeczności  Wykazu  usług  (dokumentu  własnego)                      

z  referencjami  (dokume

nt  „zewnętrzny”)  zamawiający  winien  powziąć  wątpliwość  co  do  

wartości wykazanej w Wykazie usługi.  

Skład orzekający Izby stanowiska tego nie podzielił z następujących względów. 

Po pierwsze,  żadnej  sprzeczności  co do  treści  Wykazu usług  i  referencji  nie ma.  Nie 

stanowi 

sprzeczności  to,  że  członek  konsorcjum  („Olcha”)  wskazał  wartość  całej 

zrealizowanej  w  konsorcjum  umowy.  N

ie  tylko  dlatego,  że  nawet  brak  „fizycznego” 

wykonania  konkretnych  czynności,  czy  prac  nie  przesądza  o  braku  możliwości 

zdobycia doświadczenia – możliwe jest „przypisanie doświadczeniu” polegającemu na 

pełnieniu w zamówieniu wiodącej roli (zarządzanie, decyzyjność, koordynacja) wartości 

(całego)  zamówienia,  ale  także  dlatego,  że  czym  innym  jest  doświadczenie 


KIO 147/20 

odpowiadające  zakresowi  faktycznie  zrealizowanej  części  zamówienia  przez  członka 

konsorcjum,  a  czy  innym  „przypisanie”  temu  doświadczeniu  wartości  (całego) 

zamówienia, które konsorcjum wykonało. 

2.  Po  drugie

,  wykonawcy  DD  złożyli  Wykaz,  który  stanowi  własne  oświadczenie 

wykonawcy  złożone  niewątpliwie  w  warunkach  wiedzy  co  do  tego,  że  usługa  została 

wykonana w konsorcjum.  

Po trzecie, wartość zamówienia realizowana w konsorcjum (dwóch członków) to ponad 

4 mln zł, zaś w ustanowionym przez zamawiającego warunku to „jedynie” 540 tys. zł. 

4.  Po  czwarte, 

o  ile  należy  się  zgodzić  ze  stanowiskiem  odwołującego  co  do  tego,  że 

dopuszczalność  posłużenia  się  przez  wykonawcę  doświadczeniem  zdobytym  przy 

realizacji danego zamówienia odnosi się li tylko do „faktycznego wkładu w prowadzenie 

działań” tegoż wykonawcy, o tyle podnieść należy, że odwołujący nie wskazał żadnych 

okoliczności,  które  wskazywałyby,  że  członek  konsorcjum  („Olcha”)  „faktycznego 

wkładu  w  prowadzenie  działań”  w  referencyjnym  zamówieniu  nie  miał  w  sytuacji 

opisanej powyżej (pkt 1 - 3).  

Bior

ąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Izby uznał, że zarzut się nie potwierdził. 

Ponownie  skład  orzekający  Izby  zauważa  na  marginesie,  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  5 

ustawy Pzp nie znajduje zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym 

–  jak  przedmiotowe  –  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  ponieważ 

wykonawcy, którzy składają oferty w przetargu nieograniczonym nie są wcześniej poddawani 

ocenie  pod  kątem  istnienia  podstaw  do  wykluczenia  i  spełniania  warunków  udziału                             

w postępowaniu, co uzasadniałoby wykluczenie  – w momencie składania ofert nie mogli być 

wykluczeni.  


KIO 147/20 

kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp,                    

§  3  pkt  1)  lit.  a)  oraz  pkt  2)  lit.  b)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  

15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.                         

z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

..………………………………. 


wiper-pixel