KIO 146/20 POSTANOWIENIE dnia 4 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 146/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  4  lutego  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  27  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  – 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  Specjał  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie  przy 

Alei  Jana  Pawła  II  80  lok.  5  (00-175  Warszawa)  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  –  Uniwersytet  Rzeszowski  z  siedzibą  w  Rzeszowie 

przy Alei Rejtana 16C (35-

959 Rzeszów)

postanawia: 

1. Umarza 

postępowanie odwoławcze; 

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urz

ędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000,00 zł 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy  Przedsiębiorstwa 

Produkcyjno  Handlowo  Usługowego  Specjał  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie, 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Przewodniczący: ……………………….. 


Sygn. akt KIO146/20 

Uzasadnienie 

Uniwersytet  Rzeszowski  zwany 

dalej:  „zamawiającym”,  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 

2019  r.,  poz.  1843),  zwanej  dalej: 

„Pzp”  pn.  Usługa  dozoru  obiektów  oraz  mienia 

Uniwersytetu 

Rzeszowskiego 

(znak 

sprawy: 

ZP/UR/175/2019), 

zwane 

dalej: 

„postępowaniem”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 4 

października 2019 r., pod numerem 2019/S 192-466493.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi,  jest  wyższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

Wykonawca 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Specjał Sp. z o.o. 

siedzibą  w  Warszawie  zwany  dalej:  „odwołującym”  w  dniu  27  stycznia  2020  r.  wniósł 

odwołanie  od  czynności  zamawiającego  polegającej  na  wyborze,  jako  najkorzystniejszej 

oferty  złożonej  przez  SOTER  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Kolbuszowej  dokonanej  w 

postępowaniu. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa: 

1)  art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy SOTER Sp. z o.o., 

który  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej lub zawodowej określonego w Dziale VII ust. 1 pkt 2 ppkt a SIWZ; 

2)  art. 

24  ust.  1  pkt  16  względnie  17  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy 

SOTER Sp. z o.o., w sytuacji gdy wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego  niedbalstwa  względnie  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunek  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  co  miało  wpływ  na 

decyzję podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

3)  art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy SOTER Sp. z o.o., w 

sytuacji gdy wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

względnie  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  kryterium  wyboru  oferty  tj.  zatrudnienia  co  miało 

wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia; 

4)  art.  89  ust.  1  pkt  3  i  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

zawierającej rażąco niską cenę i stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji, mimo braku 

wywiązania  się  przez  wykonawcę  SOTER  Sp.  z  o.o.  z  obowiązku  złożenia 


wyczerpujących wyjaśnień, popartych dowodami, na okoliczność braku stosowania przez 

tego  wykonawcę  rażąco  niskiej  ceny  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego; 

art.  91  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  Pzp  przez  błędne  i  niezgodne  z  treścią  SIWZ 

dokonanie oceny oferty - naruszenie zasad oceny ofert poprzez przyznanie SOTER Sp. z 

o.o. zbyt dużej liczby punktów w kryterium Zatrudnienie; 

6)  art. 

7  Pzp  poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

W związku z  postawionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o uwzględnienie odwołania 

oraz nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  wykonawcy  SOTER  Sp.  z  o.o.  jako 

najkorzystniejszej; 

-  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  a  w  jej  wyniku  wykluczenie  wykonawcy  SOTER  Sp.  z 

o.o.; 

Odwołujący wniósł także o zasądzenie kosztów od zamawiającego na jego rzecz. 

Zamawiający przesłał kopie odwołania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 

24 stycznia 2020 r. za 

pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej. W przewidzianym w treści 

art. 185 ust. 2 Pzp terminie nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. 

W dniu 3 lutego 2020 r. 

do sekretariatu Izby wpłynął oryginał pisma zamawiającego, w którym 

oświadczył on, że w oparciu o przepis art. 186 ust. 2 Pzp uwzględnia w całości zarzuty postawione w 

odwołaniu.  Ponadto  w  przedmiotowym  piśmie  zamawiający  wniósł  o  umorzenie  postępowania 

odwoławczego. 

Zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp - 

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. 

W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie zaistniał stan faktyczny wskazany w powyższej 

normie prawnej, tj. zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości, a do postępowania 

po stronie 

zamawiającego nie przystąpił w skutecznie żaden wykonawca. W związku z tym 

Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze.  Natomiast  dalsze  czynności,  które  zamawiający 

podjął  lub  podejmie  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom  odwołania,  pozostają  w 

postępowaniu  poza  oceną  Izby  w  związku  z  ustaleniem  zaistnienia  przesłanki  umorzenia 

postępowania odwoławczego. 


Stosownie do art. 192 ust. 1 Pzp o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba 

orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby 

w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało  charakteru  merytorycznego,  zatem 

przybrało postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 zd. 1 i art. 192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, postanowiła jak w pkt 1 sentencji przedmiotowego orzeczenia. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6 

pkt 1) Pzp, uznając, że znoszą się one wzajemnie. Jednocześnie, mając na względzie fakt, iż 

uwzględnienie  przez  zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  w  całości 

nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  nakazała  dokonanie  na  rzecz  odwołującego 

zwrotu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: ……………………… 


wiper-pixel