KIO 145/20 POSTANOWIENIE dnia 31 stycznia 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 145/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Robert Skrzeszewski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzia

łu stron i uczestników w dniu 31 

stycznia  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2020 r. przez wykonawcę Metal Technics Polska Sp. z o. o. 
Sp.  k.  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Centrum  Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  koszty  postępowania  odwoławczego  wzajemnie  i  nakazać  zwrot  z 

rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Metal Technics Polska Sp. z 
o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie kwoty 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero 
groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Elblągu. 

Przewodniczący:……………………….. 


Sygn. akt: KIO 145/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu wszczął 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  wyposażenia do  Pracowni 
Obróbki  Ubytkowej  Mechanicznej  w  Metalu  w  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i 
Ustawicznego  w  ramach  projektu  „Modernizacja  szkolnictwa  zawodowego  w  Elblągu”, 

p

ostępowanie nr CKZiU.261.47.2019.RM. 

W  dniu  13  września  2019r.  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej ogłoszenie do przedmiotowego zamówienia pod numerem: 2019/S 177-430319. 

Pismem z dnia 17 stycznia 2020 r. poinformował wykonawców, w tym Odwołującego: 

Metal  Technics  Polska  Sp.  z  o.  o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Warszawie  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  wykonawcy  ABPLANALP  Sp.  z  o.o.  oraz  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego, uznając, że treść jego oferty nie odpowiada treści SIWZ. 

Nie zg

adzając się z powyższymi czynnościami Zamawiającego Odwołujący w dniu 27 

stycznia 2020 r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

Izba zważyła, co następuje. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  przedmiotowe  odwołanie  na  posiedzeniu  

nieja

wnym z udziałem stron stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na 

podstawie przepisu art. 186 ust.2 zd.1 ustawy Pzp.  

W  dniu  30  stycznia  2020  r.  przed  wyznaczoną  rozprawą  Zamawiający  w  swojej 

odpowiedzi  na  odwołanie  oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione  w 
odwołaniu i wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego na posiedzeniu.  

Zgodnie  z  art.186  ust.2  zd.1  ustawy  Pzp  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 
postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 
warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 
terminie żaden wykonawca. 


Jednocześnie  należy  wskazać,  że  zgodnie  z  art.185  ust.2  zd.  1  cyt.  ustawy  Pzp 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

Izba ustaliła również, że w niniejszej sprawie zgłoszenie takie nie zostało skutecznie 

dokonane po stronie Zamawiającego. 

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art.186 ust.6 pkt 1 

ustawy Pzp i § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 
2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).  

Z  wskazanych  przepisów  wynika,  iż  w  przypadku  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego 
nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca,  a  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 
przedstawione  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, a jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania 
nastąpiło po otwarciu rozprawy albo rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, Izba zasądza 
koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego.  

W niniejszej sprawie umorzenie postępowania nastąpiło w okolicznościach, o których 

mowa  w  ust.2  art.186  ustawy  Pzp,  a  w  takiej  sytuacji  w  myśl  ust.6  pkt  1  powyższego 
przepisu koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.186 ust.2 ustawy Pzp orzeczono jak w 

sentencji.                   

Przewodniczący:……………………….. 


wiper-pixel