KIO 144/20 POSTANOWIENIE dnia 7 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 144/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 7 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu  niejawnym  w dniu 7 lutego 2020 r. w 

Warszawie odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowe

j  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  stycznia  2020  r.  przez 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu,  

postępowaniu prowadzonym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje zwrot z ra

chunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% 

wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 144/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

  Szpital  Uniwersytecki  w  Krakowie 

  prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  świadczenie 

kompleksowej usługi prania asortymentu z jego leasingiem i usługi prania asortymentu SU, 

oprogramowaniem  do  obsługi  procesu  pralniczego  i  szkolenia.  Wartość  zamówienia  jest 

większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

17 stycznia 2020 r. pod numerem 2020/S 012-024275. 

W  dniu  27  stycznia  2020  r.  wykonawca 

Toruńskie  Zakłady  Materiałów 

Opatrunkowych  S.A. 

wniósł odwołanie wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

przygotowanie  i  przeprowadzanie  postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie  pr

zedmiotu  zamówienia  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą 

konkurencję  (zbyt  krótkie  wymagane terminy  dostawy,  wymagana kolorystyka  pościeli  inna 

niż biała). 

W  dniu  6  lutego  2020  r. 

do  Prezesa  Izby  wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze  – zgodnie z art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel