KIO 143/20 POSTANOWIENIE dnia 6 lutego 2020 roku

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 143/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 6 lutego 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

P

rzewodniczący: 

Katarzyna Poprawa 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  6  lutego  2020  roku  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

26 stycznia 2020 roku przez 

Odwołującego B. W. prowadzącą działalność gospodarczą 

pod  nazwą  ALNAG  B.  W.  (ul.  Księcia  Józefa  54A,  30-206  Kraków)  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Zamawiającego Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej  im.  Dzieci  Warszawy 

z  siedzibą  w  Dziekanowie  Leśnym  (ul.  Marii 

Konopnickiej 65, 05-

092 Łomianki) 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rac

hunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego B. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ALNAG B. 

W. 

(ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków) kwoty 7 500  zł 00 gr (siedem tysięcy 

pięćset złotych zero groszy) stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1863)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt KIO 143/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Samodzielny  Zespół  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  

im.  Dzieci Warszawy  z  siedzibą  w  Dziekanowie  Leśnym  (ul.  Marii  Konopnickiej  65,  05-092 

Łomianki)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Dostawę  

wraz z wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego na potrzeby Pawilonu III SZPZOZ 

im.  Dzieci  Warszawy  w  Dziekanowie  Leśnym”.  Numer  referencyjny:  DZ/46/PN/2019  

(zwane dalej postępowaniem).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

nr 

637989-N-2019 

dnia 

grudnia 

r. 

Postępowanie  prowadzone  

jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  zwanej  dalej  „ustawą”  lub  „Pzp”.  Wartość  zamówienia  

nie kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

W  dniu  26  stycznia  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  zostało 

wniesione  odwołanie  przez  wykonawcę  B.  W.  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą ALNAG  B. W. (ul.  Księcia Józefa 54A,  30-206 Kraków)  (zwaną  dalej  Odwołującym) 

wobec czynności i zaniechań Zamawiającego polegających na: 

1.  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  Wykonawcy  VIGO  A.  W.

,  ul.  Jałowcowa  6,  95  -  035 

Katarzynów na podstawie art.91 ustawy; 

2.  zaniechaniu wezwania Wykonawcy VIGO A. W.

, ul. Jałowcowa 6, 95 - 035 Katarzynów 

na  podstawie  art.  26  ust.  3 

ustawy  do  uzupełnienia  oświadczenia  wykonawcy  o  

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

3.  zaniechaniu wezwania Wykonawcy VIGO A. W.

, ul. Jałowcowa 6, 95 - 035 Katarzynów 

na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  do  uzup

ełnienia  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub 

centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy 

wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 

4.  zaniechaniu wezwania Wykonawcy VIGO A. W.

, ul. Jałowcowa 6, 95 - 035 Katarzynów 

na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  do  uzupełnienia  właściwych  dokumentów 

potwierdzających,  iż  oferowany  przedmiot  zamówienia  posiada  niezbędne  atesty  

i certyfikaty; 

5.  zaniechaniu wezwania Wykonawcy VIGO A. W.

, ul. Jałowcowa 6, 95 - 035 Katarzynów 

na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  do  uzupełnienia  kart  katalogowych  oferowanego 

przedmiotu zamówienia; 


6.  zaniechaniu wezwania Wykonawcy VIGO A. W.

, ul. Jałowcowa 6, 95 - 035 Katarzynów 

na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  do  uzupełnienia  wykazu  usług  polegających  na 

dostawie wraz z wniesieniem i montażem wyposażenia meblowego; 

7.  zaniechaniu wezwania Wykonawcy VIGO A. W.

, ul. Jałowcowa 6, 95 - 035 Katarzynów 

na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  do  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy; 

8.  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  YIGO  A.  W.

,  ul.  Jałowcowa  6,  

035 Katarzynów na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

Powyższe czynności i zaniechania stanowią naruszenie przez Zamawiającego: 

1.  art.26 ust. 3 ustawy; 

2.  art. 26 ust. 4 ustawy, 

3.  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

4.  art. 91 ustawy. 

Mając na względzie powyższe, Odwołujący wniósł o: 

unieważnienie  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wyborze  oferty 

Wykonawcy VIGO A. W.

, ul. Jałowcowa 6, 95 - 035 Katarzynów na podstawie art. 

91 ustawy; 

ponowne badanie i ocenę ofert; 

3.  odrzucenie oferty Wykonawcy VIGO A. W.

, ul. Jałowcowa 6, 95 - 035 Katarzynów 

na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ALNAG B. W. . 

W  dniu  30  stycznia  2020  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało  wniesione 

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego  przez  wykonawcę Tronus Polska 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Izba stwierdziła, że przystąpienie nie zostało  zgłoszone 

skutecznie.  Zgłoszenie  przystąpienia  nastąpiło  z  naruszeniem  przesłanek  formalnych 

wynikających z art. 185 ust. 2 Pzp, tj. nie zawierało wskazania strony do której przystępujący 

przystępuje  oraz  nie  zawierało  wskazania  interesu  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

strony, do której przystępujący przystępuje. Zgodnie z treścią art. 185 ust. 2 Pzp Wykonawca 

może  zgłosić  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia 

otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu 

rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje.  Zgłoszenie  przystąpienia  doręcza 

się  Prezesowi  Izby  w  postaci  papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym,  a  jego  kopię  przesyła  się  zamawiającemu  oraz  wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie.  


Wobec  powyższego  Krajowa  Izba  Odwoławcza  uznała,  że  zgłoszenie  przystąpienia  

nie  spełniało  warunków  formalnych  a  zgłaszający  przystąpienie  nie  stał  się  uczestnikiem 

postępowania odwoławczego. 

W dniu 31 

stycznia 2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Zamawiającego,  w  którym  Zamawiający  poinformował,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty 

przedstawione  w  odwołaniu.  Stanowisko  to  podtrzymał  również  na  posiedzeniu  w  dniu  

6  lutego  2020  r. 

W  konsekwencji  uwzględnienia  zarzutów  odwołania  Zamawiający 

zobowiązał się do niezwłocznego pojęcia działań polegających na unieważnieniu czynności 

wyboru  oferty  Wykonawcy  VIGO  A.  W. 

i  przystąpi  do  ponownego  badania  

i oceny oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

podniesionych  w  odwołaniu  oraz  wobec  braku  zgłoszenia  przystąpienia  po  stronie 

Zamawiającego,  zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy,  zaistniały  przesłanki  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego.  

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  2  ustawy  w  przypadku  umorzenia 

postępowania 

przez 

Izbę 

na 

skutek 

uwzględnienia 

przez 

Zamawiającego  

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba 

–  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

kosztach 

postępowania 

orzeczono 

stosownie 

do 

jego 

wyniku  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych 

oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Ra

dy  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ……………………………… 


wiper-pixel