KIO 142/20 POSTANOWIENIE dnia 31 stycznia 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 142/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 31 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  Almax  – 

Dystrybucja  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Panieńszczyźnie  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

Almax 

–  Dystrybucja  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Panieńszczyźnie  kwoty  

zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 142/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach 

[dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu  nieograniczonego  na 

sukcesywną  dostawę  produktów  żywnościowych  (znak 

postępowania: 1/2020). 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 10 stycznia 2020 r. pod numerem 501649 

– N – 2020. 

W  dniu  25  stycznia  2020  r.  wykonawca  Almax 

–  Dystrybucja  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Panieńszczyźnie  [dalej  „Odwołujący”]  wniósł  odwołanie  w  zakresie  części  nr  9  i  11 

zarz

ucając Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez nie przeprowadzenie rzetelnego badania i oceny ofert, 

2. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nie odrzucenie oferty Wykonawcy KARO Sp. z o.o. 

mimo,  że  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  

w zakresie części 9, 

3. art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez nie odrzucenie oferty Wykonawcy KARO Sp. z o.o. 

mimo,  że  Wykonawca  ten  winien  zostać  wykluczony  z  postępowania  gdyż  nie  wykazał 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie części 9, 

4. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nie odrzucenie oferty Wykonawcy PPHU Mlekosz 

S.C.  M.  K.  K.  C. 

mimo,  że  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia w zakresie części 11, 

5. art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp poprzez nie odrzucenie oferty PPHU Mlekosz S.C. M. K. K. 

C. 

mimo, że zawierała błąd w obliczeniu ceny w zakresie pozycji 1 części 11, 

6. art. 89 ust. 

1 pkt 1 powiązaniu z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nie odrzucenie oferty 

PPHU Mlekosz S.C M. K. K. C. 

mimo, że w części pozycji zadania 11 zawierała informacje o 

zaoferowaniu  po  dwa  produkty  w  każdej  z  pozycji,  z  których  żaden  nie  spełnia    wymogów 

SIWZ, 

7. art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez nie odrzucenie oferty Wykonawcy PPHU Mlekosz 

S.C. 

M. 

K. 

K. 

C. 

mimo,  że  Wykonawca  ten  winien  zostać  wykluczony  

z  postępowania  gdyż  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

części 11, 

8. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp 

poprzez uznanie, że oferta Odwołującego nie 

jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w zakresie części 9  


i 11. 

Mając na uwadze powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o: 

1. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

2. nakazanie 

czynności badania i oceny ofert, a w jej wyniku: 

wykluczenia z postępowania Wykonawców KARO Sp. z o.o. oraz PPHU Mlekosz S.C M. K. K. C., 

gdyż obaj nie spełnili warunku udziału w postępowaniu, 

odrzucenia ofert Wykonawców KARO Sp. z o.o. oraz PPHU Mlekosz S.C M. K. K. C., 

wyboru 

oferty 

Odwołującego 

jako 

najkorzystniejszej 

spośród 

ofert 

złożonych  

w postępowaniu, a nie podlegających odrzuceniu, w zakresie części 9 i 11, 

4.  obciążenia  kosztami  postępowania  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego,  poprzez  zasądzenie 

kwoty  stanowiącej  uzasadnione  koszty  Odwołującego  się  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Do  postępowania  odwoławczego  nie  przystąpił  w  terminie,  o  którym  mowa  

w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp 

żaden wykonawca. 

W  dniu  28  stycznia  2020 

r.  Zamawiający  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  że  uwzględnia  zarzuty 

odwołania  w  całości.  Ww.  pismo  podpisane  zostało  przez  osobę  uprawnioną  do 

reprezentowania Zamawiającego.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 

terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

Wobec  powyższych  ustaleń,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  zachodzą 

przesłanki  do  wydania  postanowienia  o  umorzeniu  postępowania  odwoławczego  na 

podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 186 ust. 6 pkt  1 ustawy Pzp 

oraz  na  podstawie  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 


rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 972 ze zm.). 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel