KIO 140/20 WYROK dnia 7 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 140/20 

WYROK 

z dnia 7 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie  w dniu  5  lutego 

2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24 stycznia 2020  r.  przez wykonawcę  IDS-

BUD  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 

przy  udziale  wykonawcy: 

Budimex  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego; 

oraz 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Inżynieria 

Rzeszów  S.A,  Balzola  Polska  Sp.  z  o.o.,  Construcciones  y  Promociones  Balzola, 

Sociedad  Anonima  z  siedzibą  lidera  w  Rzeszowie,  zgłaszających  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; 

orzeka: 

oddala odwołanie


kosztami postępowania w wysokości 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące  

sześćset  złotych  i  zero  groszy)  obciąża  wykonawcę  IDS-BUD  S.A.  z  siedzibą  

w Warszawie, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  20  000  zł  00  gr  (słownie: 

dwadzieścia  tysięcy  złotych  i  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę:    IDS-

BUD S.A. z siedzibą w Warszawie, tytułem wpisu od odwołania. 

zasądza  od  wykonawcy:  IDS-BUD  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz 

zamawiającego:  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  

w  m.st.  Warszawie  S.A. 

kwotę  3 600  zł  00 gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 

złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 140/20 

UZASADNIENIE 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.st.  Warszawie  S.A. 

oraz 

Tramwaje  Warszawskie  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  -  dalej  „zamawiający”, 

prowadzi 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, 

którego  przedmiotem  jest    zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  związanych  z 

budową kolektora Mokotowskiego Bis oraz budową trasy tramwajowej w ciągu ul. Gagarina 

w  Warszawie 

w  podziale  na  2  Części:  Część  I  „Zadanie  IV.3  Budowa  kolektora 

Mokotowskiego Bis - 

Etap I”, Część II „Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. „Budowa trasy 

tramwajowej w ul. Gagarina od ul. Sułkowickiej do ul. Czerniakowskiej w Warszawie”;  znak 

sprawy: 00653/WS/PW/JRP-DNP/B/2019 (

dalej „postępowanie” lub „zamówienie”).  

Szacunkowa  wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  - 

dalej  „ustawa  Pzp”.  W  dniu  3  maja  2019  r. 

ogłoszenie  o  zamówieniu  sektorowym  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2019/S 086-207821. 

W  dniu  24 

stycznia  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

odwołanie  wniesione  przez  wykonawcę:  IDS-BUD  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej 

„odwołujący”).  

Odwołujący, działając na podstawie art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, 

wniósł  odwołanie  wobec  czynności  dokonanych  przez  zamawiającego  oraz  zaniechań 

czynności,  do  których  zamawiający  był  zobowiązany  na  podstawie  przepisów  ustawy  Pzp, 

polegających na: przyznaniu nieprawidłowej ilości punktów w kryterium: doświadczenie osób 

wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  (Ekspert  nr  6  i  7)  wykonawcom  wspólnie 

ubi

egającym  się  o  udzielenie  zamówienia:  Inżynieria  Rzeszów  S.A,  Balzola  Polska  Sp.  z 

o.o.,  Construcciones  y  Promociones  Balzola,  Sociedad  Anonima  z  siedzibą  lidera  

w  Rzeszowie 

(dalej  „Inżynieria  Rzeszów”  lub  „przystępujący”),  co  doprowadziło  do  wyboru 

jego  oferty  jako  najkorzystniejszej; 

zaniechaniu  wykluczenia  Inżynieria  Rzeszów  

z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  oraz  zaniechaniu 

dokonania wyboru oferty o

dwołującego jako najkorzystniejszej. 

Podnosząc  powyższe,  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  przepisów  art.  24  ust.  1 

pkt  17  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Inżynieria  Rzeszów  z  postępowania, 


pomimo  tego,  że  wykonawca  ten  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mające  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  tzn.  w 

wyniku  których  zamawiający  dokonał  wybory  oferty  Inżynieria  Rzeszów  jako 

najkorzystniejszej;  

art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy 

Pzp  przez  przyznanie  Inżynieria  Rzeszów 

nieprawidłowej ilości punktów w kryteriach: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia  (Ekspert  nr  6  i  7),  co  doprowadziło  do  wyboru  oferty  przystępującego  jako 

najkorzystniejszej. 

W  związku  z  powyższymi  naruszeniami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie 

niniejszego  odwołania  w  całości  oraz  nakazanie  zamawiającemu:  unieważnienia  czynności 

polegającej  na  wyborze  oferty  Inżynieria  Rzeszów  jako  najkorzystniejszej;  dokonania 

ponownego  badania  i  oceny  o

fert;  wykluczenia  Inżynieria  Rzeszów  z  postępowania, 

ewentualnie  zmiany  ilości  punktów  przyznanych  Inżynieria  Rzeszów  w  kryteriach: 

doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  (Ekspert  nr  6)  oraz 

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (Ekspert nr 7). 

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.  

Podnosił,  że  w  dniu  14  stycznia  2020  r.  zamawiający  poinformował  odwołującego  

o  wyborze,  jako 

najkorzystniejszej,  oferty  Inżynieria  Rzeszów.  Z  tabeli,  będącej 

s

treszczeniem  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  wynikało,  iż  zamawiający  przyznał 

Inżynieria  Rzeszów  m.in.:  4  punkty  za  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia  (Ekspert  nr  6),  4  punkty  za  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia (Ekspert nr 7). 

Odwołujący  przytaczał  zapisy  pkt  5.1.1.3  lit  f  oraz  5.1.1.3  lit  g  SIWZ,  w  którym 

zamawiający  opisał  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące  zdolności  technicznej  lub 

z

awodowej,  w  zakresie  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia.  Dalej  podnosił,  

że  zamawiający,  opisując  w  punkcie  13  SIWZ  kryteria,  którymi  będzie  kierował  się  przy 

wyborze  oferty  (wraz  z  podaniem  wad  tych  kryteriów  i  sposobu  oceny  ofert),  przewidział 

m

iędzy  innymi  przyznanie  punktów  za  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia, przy czym za doświadczenie każdego z Ekspertów: Eksperta nr 6 i Eksperta nr 

7  wykonawca  mógł  uzyskać  maksymalnie  4  pkt.  Ponadto  zamawiający  w  tym  kryterium  - 

Ekspe

rt  nr  6  zapisał,  że  punkty  zostaną  przyznane  za  doświadczenie  większe,  niż 

wymagane  minimalne  doświadczenie  określone  w  pkt  5.1.1.3  f)  IDW,  a  w  przypadku 

Eksperta nr  7 większe niż  wymagane minimalne  doświadczenie określone w  pkt  5.1.1.3 g) 


IDW.  Wykonawca  m

ógł  otrzymać  punkty  za  każdego  z  ekspertów,  w  zależności  od 

posiadanego przez wskazane osoby doświadczenia, uzyskując 0 pkt, 2 pkt lub 4 pkt.  

W  dalszej  części  odwołujący  opisywał  zasady  przyznawania  punktów  w  ramach 

kryteriów  doświadczenie  eksperta.  Zamawiający  zapisał  w  SIWZ,  że  punkty  w  niniejszym 

kryterium  zostaną  przyznane  na  podstawie  dokumentu,  o  którym  mowa  w  pkt  10.19  IDW,  

w  szczególności  w  celu  uzyskania  dodatkowych  punktów  należy  wypełnić  załącznik  Nr  4  

do IDW. Załącznik ten powinien zawierać wymagane w warunku minimum oraz punktowane 

doświadczenie  dodatkowe.  Zatem  przykładowo  dla  uzyskania  2  pkt.  Ekspert  nr  7  powinien 

posiadać  doświadczenie  na  poziomie  minimalnym  określonym  w  pkt  5.1.1.3  g)  IDW  oraz 

dodatkowo  przy  realizacji  co  najmniej  2 

robót  budowlanych  (umowy),  obejmującej  budowę 

kolektora/ kolektorów  kanalizacyjnego/  nych zlokalizowanego/  zlokalizowanych w  granicach 

administracyjnych  miasta,  realizowanego  metodą  wykopu  otwartego,  o  średnicy  kolektora/ 

ów  co  najmniej  DN  1600  mm  i  łącznej  długości  kolektora/  ów  co  najmniej  500  m. 

Doświadczenie przy realizacji wskazanej roboty budowlanej musiało obejmować co najmniej 

miesięczny  okres  pracy.  Z  kolei  przykładowo  dla  uzyskania  4  pkt.  Ekspert  nr  7  powinien 

posiadać  doświadczenie  na  poziomie  minimalnym  określonym  w  pkt.  5.1.1.3  g)  IDW  oraz 

dodatkowo przy  realizacji  co najmniej  3 robót  budowlanych (umów),  obejmujących budowę 

kolektora/ kolektorów  kanalizacyjnego/  nych zlokalizowanego/  zlokalizowanych w  granicach 

administracyjnych  miasta,  realiz

owanego  metodą  wykopu  otwartego,  o  średnicy  kolektora/ 

ów  co  najmniej  DN  1600  mm  i  łącznej  długości  kolektora/  ów  co  najmniej  500  m. 

Doświadczenie przy realizacji wskazanych robót budowlanych musiało przy tym obejmować 

co najmniej 6-

miesięczny okres pracy. 

Inżynieria Rzeszów w swojej ofercie na Eksperta nr 6 - Kierownika Budowy, wskazał 

Pana  W.  K.  natomiast  na  Eksperta  nr  7  - 

Kierownika  robót  sanitarnych,  Pana  M.  Z.  .  W 

załączniku nr  4  -  opisie doświadczenia osób  wyznaczonych przez  wykonawcę do  realizacji 

zamówienia, Inżynieria Rzeszów podał informacje odnoszące się do doświadczenia obydwu 

wskazanych Ekspertów.  

Zamawiający,  dając  wiarę  informacjom  wskazanym  w  załączniku  nr  4  do  oferty, 

przyznał  Inżynieria  Rzeszów  po  4  punkty  w  kryteriach:  doświadczenie  osób  wyznaczonych 

do realizacji zamówienia (Ekspert nr 6) oraz Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia  (Ekspert  nr  7),  co  spowodowało,  iż  oferta  Inżynieria  Rzeszów  znalazła  się  na 

pierwszym  miejscu  w  rankingu 

ofert  i  została  wybrana  przez  zamawiającego  jako 

najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Jak  wynika  z  posiadanych  przez  odwołującego  informacji,  które  uzyskał  m.in.  

od podmiotów, na których rzecz realizowane były wskazane w załączniku nr 4 inwestycje:  


w  ramach  przebudowy  ul.  Brodowskiej,  Żwirki  i  Wigury,  Wrzesińskiej  w  Środzie 

Wielkopolskiej  ciągu  dróg  Powiatowych  wraz  z  infrastrukturą  nie  została  wykonana 

przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną;  

2.  w ram

ach przebudowy ul. Mickiewicza w Płocku Pan W. K. nie pełnił funkcji Kierownika 

Budowy a jedynie Koordynatora robót;  

w  ramach  przebudowy  ul  Gałczyńskiego  w  Płocku  wraz  z  infrastrukturą  została 

wykonana jedynie wymiana górnych warstw bitumicznych, w związku z czym nie doszło 

do przebudowy pełnej konstrukcji drogi;  

w  ramach  rozbudowy  węzła  drogowego  al.  Wyzwolenia  -  ul.  Warszawska  nie  został 

wykonany kolektor o średnicy co najmniej DN 1600 mm, co z kolei oznacza, iż Inżynieria 

Rzeszów nie powinien otrzymać łącznie 8 punktów za doświadczenie Eksperta nr 6 oraz 

Eksperta  nr  7,  ponieważ  punktowane  były  jedynie  te  inwestycje,  które  odpowiednio: 

obejmowały swoim zakresem łącznie budowę lub przebudowę drogi klasy co najmniej Z, 

w ramach których wybudowano lub przebudowano pełną konstrukcję drogi o długości co 

najmniej 500 m, obejmującą budowę lub przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją 

świetlną  lub  obejmowały  łącznie  budowę  kolektora/kolektorów  kanalizacyjnego/nych 

zlokalizowanego/ zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta, realizowanego 

metodą wykopu otwartego, o średnicy kolektora/ów co najmniej DN 1600 mm i łącznej 

długości kolektora/ów co najmniej 500 m. 

Jednocześnie  odwołujący  podkreślał,  że  niezależnie  od  zmiany  ilości  punktów 

przyzn

anych  Inżynieria  Rzeszów,  wykonawca  ten  winien  zostać  wykluczony  

z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, gdyż wydaje 

się  być  oczywistym,  iż  dopuścił  się  co  najmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przy 

prezentowaniu  inf

ormacji  znajdujących  się  w  załączniku  nr  4  do  oferty,  które  to  informacje 

miały  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego,  ponieważ  na  ich 

podstawie  zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  wykonawcy  Inżynieria  Rzeszów  jako 

najkorzystniejszej. Podk

reślenia wymaga, iż zarówno w przypadku Pana W. K. jak i Pana M. 

Z.

, jako podstawa dysponowania,  wskazana  została umowa o pracę.  Nie sposób  uznać,  iż 

Inżynieria  Rzeszów,  mając  pełną  świadomość  ewentualnych  konsekwencji  wynikających  z 

podania, w ramach przedłożonej oferty, informacji nieodpowiadających stanowi faktycznemu, 

nie  zweryfikował  rzeczywistego  doświadczenia  swoich  pracowników.  Brak  takiej  weryfikacji 

oznacza,  iż  Inżynieria  Rzeszów  dopuścił  się  co  najmniej  niedbalstwa.  Warunek  udziału  w 

postępowaniu, określony w 5.1.1.3 lit. f oraz 5.1.1.3 lit. g, jak i kryteria oceny ofert w zakresie 

doświadczenia  Eksperta  nr  6  i  nr  7,  zostały  skonstruowane  w  ten  sposób,  iż  niejako 

wymuszały  na  wykonawcach  dogłębną  analizę,  czy  wskazane  przez  nich  osoby  spełniają 

wszelkie wymogi zamawiającego postawione w tych punktach. Analizę taką ułatwił de facto 


sam zamawiający, który we  wzorze załącznika nr 4 wprost wymagał udzielenia odpowiedzi 

na  następujące  pytania:  (i)  czy  wskazana  robota  dotyczyła  budowy  lub  przebudowy  drogi 

klasy  co  najmniej  Z, 

zlokalizowanej  w  granicach  administracyjnych  miasta  w  ramach której 

wybudowano  lub  przebudowano  pełną  konstrukcję  drogi;  (ii)  czy  wskazana  robota 

obejmowała budowę lub przebudowę drogi wraz ze skrzyżowaniem z sygnalizacja świetlną; 

(iii) czy wskazana robota budowlana wykonana została w technologii wykopu otwartego; (iv) 

czy  wskazana  robota  dotyczyła  budowy  kolektora/  kolektorów  kanalizacyjnego/  nych 

zlokalizowanego/  zlokalizowanych  w  granicach  admin

istracyjnych  miasta;  (v)  jaka  była 

średnica i łączna długość kolektora/ kolektorów. 

Wykonawcy,  jako  profesjonaliści,  powinni  mieć  świadomość  tego,  że  udział  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i  składanie  w  jego  toku  oświadczeń 

wiedzy  wymag

a  analizy  dokumentacji  postępowania,  gdyż  składanie  tych  oświadczeń  jest 

odpowiedzią  na  zawarte  w  tej  dokumentacji  postanowienia,  tj.  warunki  udziału  

w  postępowaniu,  opis  przedmiotu  zamówienia  i  jak  w  niniejszym  wypadku,  kryteria  oceny 

ofert.  Zatem  oświadczenia  te  powinny  "wpisywać"  się  w  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu  i 

treść SIWZ - i w stosunku do nich będą oceniane, co do ich prawdziwości (tak Krajowa Izba 

Odwoławcza  w  wyroku  KIO  1605/19  z  dnia  12  września  2019  r.).  Zawarta  w  przepisach 

przesłanka  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  polega  na  przedstawieniu  przez 

wykonawcę  nieprawdziwych  informacji,  czyli  zaistnienia  sprzeczności  pomiędzy  treścią 

dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,  a  rzeczywistością.  Stan  ten  zaistnieje,  gdy 

przedstawione  zostaną  informacje  obiektywnie  nieprawdziwe,  niezgodne  z  rzeczywistym 

stanem  rzeczy,  który  ma  znaczenie  dla  danego  postępowania.  Na  skutek  podania  takich 

informacji zamawiający  zostaje wprowadzony  w  błąd, czyli nabiera mylnego wyobrażenia o 

stanie faktycznym lub też skutkuje to po jego stronie brakiem jakiegokolwiek wyobrażenia o 

nim. Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku informacji zaprezentowanych 

przez Inżynieria Rzeszów w załączniku nr 4, a dotyczących doświadczenia Pana W. K. oraz 

Pana M. Z. . 

Zamawiający,  w  dniu  27  stycznia  2020  r.,  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do  złożenia  przystąpienia.  Do  postępowania  odwoławczego  przystąpili,  w  dniu  28  stycznia  

2020 r.: 

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszając przystąpienie do postępowania 

odwoławczego  po  stronie  odwołującego  oraz  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 

udzielenie 

zamówienia:  Inżynieria  Rzeszów  S.A,  Balzola  Polska  Sp.  z  o.o., 

Construcciones  y  Promociones  Balzola,  Sociedad  Anonima  z  siedzibą  lidera  w 

Rzeszowie, 

zgłaszając  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego. 


Przystępujący Inżynieria Rzeszów, złożył do akt sprawy pismo procesowe, w którym 

wnosił  o  oddalenie  odwołania  w  całości,  jako  niezasadnego.  Jednocześnie  do  pisma 

załączył, i wniósł o ich przeprowadzenie na rozprawie, dowodów z dokumentów: 

oświadczenia  kierownika  budowy  pana  W.  K.,  oświadczenia  projektanta  Pana  R.  G., 

oświadczenia podwykonawcy robót wodno-kanalizacyjnych (Kada-Bis Grupa Budowlana 

Sp.  z  o.o.)  na  okoliczność,  że  w  ramach  inwestycji  pn.  Przebudowa  ul.  Brodowskiej, 

Żwirki i Wigury, Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej ciągu dróg Powiatowych wraz z 

infrastrukturą, została wykonana przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną; 

kopii  Dziennika  Budowy  dla  roboty  budowlanej  polegającej  na  przebudowie  

ul.  Mickiewicza  w  Płocku,  na  okoliczność,  że  w  ramach  inwestycji  Pan  W.  K.  pełnił 

funkcję Kierownika budowy; 

oświadczenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Pana T. Ż., na okoliczność, 

że  w  ramach  inwestycji  została  wykonana  przebudowa  pełnej  konstrukcji  jezdni  drogi 

klasy Z. 

Ponadto,  na  rozprawie,  wniósł  o przeprowadzenie dowodów  z  treści korespondencji 

prowadzonej  pomiędzy  przystępującym  a  Miejskim  Zarządem  Dróg  w  Rzeszowie,  

na  okoliczność  potwierdzenia  zakresu  robót  budowalnych  realizowanych  w  ramach  umowy  

p

n.  Rozbudowa  węzła  drogowego  al.  Wyzwolenia  -  ul.  Warszawska  oraz  Protokołu 

ostatecznego odbioru robót dla inwestycji pn. Przebudowa ul. Brodowskiej, Żwirki i Wigury, 

Wrzesińskiej  w  Środzie  Wielkopolskiej  ciągu  dróg  Powiatowych  wraz  z  infrastrukturą, 

potwi

erdzającego termin wykonywania oraz zakres prowadzonych prac. 

Odwołujący,  na  potwierdzenie  okoliczności  wskazanych  w  treści  złożonego 

odwołania, złożył na posiedzeniu następujące dowody i wniósł o ich przeprowadzenie: 

1.  pisma 

odwołującego  do  Urzędu  Miasta  Płocka  z  3  września  2019  r.  z  wnioskiem  

o  udzielenie  informacji  w  związku  z  realizacją  zamówienia  „Przebudowa  ulicy 

Gałczyńskiego w Płocku wraz z infrastrukturą”; 

pisma  odwołującego  do  Urzędu  Miasta  Płocka  z  3  września  2019  r.  z  wnioskiem  

o  udzielenie  in

formacji  w  związku  z  realizacją  zamówienia  „Przebudowa  ulicy 

Mickiewicza w Płocku”; 

pisma  odwołującego  do  Urzędu  Miasta  Płocka  z  3  września  2019  r.  z  wnioskiem  

o  udzielenie  informacji  w  związku  z  realizacją  zamówienia  „Rozbudowa  i  przebudowa 

ciągu  drogowego  ulicy  Przemysłowej,  ulicy  Kostrogaj  i  Wiadukt  w  Płocku  wraz  z 

niezbędną  infrastrukturą  w  celu  udostępnienia  terenów  inwestycyjnych  na  osiedlu 

Łukasiewicza i Trzepowo”; 

pisma Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z 12 września 2019 r. w związku z wnioskami 

o

dwołującego, dotyczącymi inwestycji opisanych w pkt od 1 do 3 powyżej; 


pisma  odwołującego  do  Urzędu  Gminy  Miasta  Rzeszów  z  3  września  2019  r.  

z  wnioskiem  o  udzielenie  informacji  w  związku  z  realizacją  zamówienia  „Rozbudowa  

i węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska”; 

pisma  Miejskiego  Zarządu  Dróg  w  Rzeszowie  z  20  września  2019  r.  w  związku  

z wnioskiem odwołującego, dotyczącym inwestycji opisanych w pkt 5 powyżej; 

pisma  odwołującego  do  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Środzie  Wielkopolskiej  

z  3  września  2019  r.  z  wnioskiem  o  udzielenie  informacji  w  związku  z  realizacją 

zamówienia „Przebudowa ulic Brodowskiej – Żwirki i Wigury – Wrzesińskiej w ciągu dróg 

powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej” 

pisma  Starostwa  Powiatowego  w  Środzie  Wielkopolskiej  z  17  września  2019  r.  w 

związku z wnioskiem odwołującego, dotyczącym inwestycji opisanych w pkt 7 powyżej. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szczególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treścią  SIWZ,  treścią 

oferty 

złożonej  w  postępowaniu  przez  Inżynieria  Rzeszów,  po  zapoznaniu  się  

z odwołaniem, treścią pisma procesowego złożonego przez przystępującego, a także 

po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  i  uczestnika  postępowania, 

złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba 

ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto  Izba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 

ponies

ienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

złożył  ofertę w  postępowaniu która,  zgodnie z  informacją  z  otwarcia  ofert,  była ofertą  która 

znajduje  się  na  drugim  miejscu  w  ranking  ofert.  W  przypadku  wykluczenia  Inżynieria 

Rzeszów  lub  nie  przyznania  mu    takiej  ilości  punktów,  którą  przyznał  zamawiający,  oferta 

odwołującego będzie ofertą najkorzystniejszą. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy,  w  tym  

w  szczególności  z  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treści  SIWZ,  treści  oferty 

przystępującego, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  dokumentów,  wnioskowanych  przez 

odwołującego i przystępującego. 


Izba postanowiła oddalić wniosek odwołującego o przeprowadzenie dowodu z zeznań 

w  charakterze  świadka  Pana  T.  Ż.  –  Dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Dróg  

w  Płocku  na  okoliczność  wyjaśnienia  jaki  był  faktyczny  zakres  prac  dla  inwestycji  

pn. „Przebudowa ulicy Gałczyńskiego w Płocku”. W tym zakresie Izba uznała, że zakres ten 

opisano  w  piśmie  z  12  września  2019  r.,  przedłożonym  jako  dowód  przez  odwołującego.  

Z kolei fakt,  że w  ramach inwestycji  wykonana została pełna  przebudowa  drogi  potwierdza 

dowód  w  postaci  pisma  z  4  lutego  2020  r.  Nie  sposób  uznać,  że  treść  obu  dokumentów 

zawiera sprzeczności co do zakresu wykonanych prac. Jedno z nich potwierdza bowiem, w 

sposób  ogólny,  jaki  zakres prac  został  wykonany,  w  drugim  znajduje się potwierdzenie,  że 

wykonano przebudowę pełnej konstrukcji jezdni. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje 

Izba ustaliła, że przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w pkt 3 SIWZ 

jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową kolektora Mokotowskiego Bis 

oraz budową trasy tramwajowej w ciągu ul. Gagarina w Warszawie w podziale na 2 Części: 

Część  I:  „Zadanie  IV.3  Budowa  kolektora  Mokotowskiego  Bis  –  Etap  I”;  Część  II: 

„Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  pn.  „Budowa  trasy  tramwajowej  w  ul.  Gagarina  od  ul. 

Sułkowickiej do ul. Czerniakowskiej w Warszawie”.  

Izba  ustaliła  ponadto,  że  zamawiający  w  pkt  5  SIWZ  opisał  jakie  warunki  muszą 

spełnić  wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie.  W  zakresie  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej (osoby) zamawiający wymagał (pkt 5.1.1.3. SIWZ), aby wykonawca skierował do 

realizacji  zamówienia  Zespół  Kluczowych  Specjalistów  którzy  będą  pełnić  następujące 

funkcje:  Ekspert  nr  6  -  Kierownik  Budowy  (1  osoba)  - 

niniejsza  osoba  ma  posiadać 

następujące  uprawnienia  i  doświadczenie:  (i)  uprawnienia  budowlane  w  specjalności 

inżynieryjnej  drogowej,  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami  budowlanymi  wydane  na 

podstawie  obecnie  obowiązujących  przepisów  prawa  (lub  odpowiadające  im  uprawnienia 

wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  prawa,  wystarczające  do 

realizacji  przedmiotu  zamówienia);  (ii)  łącznie  co  najmniej  36-miesięczne  doświadczenie 

zawodowe  (nabyte  przed  upływem  terminu  składania  ofert)  na  stanowisku  kierownika 

budowy lub kierownika robót drogowych przy budowie lub przebudowie drogi zlokalizowanej 

w granicach administracyjnych miasta, w tym przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej 

(umowy) obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę drogi klasy co najmniej Z, w 

ramach  której  wybudowano  lub  przebudowano  pełną  konstrukcję  drogi  o  długości    co 

najmniej  500  m,  obejmującą  budowę  lub  przebudowę  skrzyżowania  wraz  z    sygnalizacją 

świetlną; Ekspert nr 7 - Kierownik robót sanitarnych (1 osoba) - niniejsza osoba ma posiadać 

następujące  uprawnienia  i  doświadczenie:  (i)  uprawnienia  budowlane  do  kierowania 


robotami  budowlanymi 

w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

cieplnych,  wentylacyjnych,  gazo

wych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  bez  ograniczeń, 

wydane  na  podstawie  obecnie  obowiązujących  przepisów  prawa  (lub  odpowiadające  im 

uprawnienia  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  prawa, 

wystarczające  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia);  (ii)  łącznie  co  najmniej  36-miesięczne 

doświadczenie zawodowe (uzyskane przed upływem terminu składania ofert) na stanowisku 

kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  sanitarnych,  przy  budowie  lub  przebudowie  sieci 

kanalizacyjnej,  w  tym  przy  realizacji  co  najmniej  jednej  roboty  budowlanej  (umowy), 

obejmującej 

budowę 

kolektora/kolektorów 

kanalizacyjnego/nych 

zlokalizowanego/ 

zlokalizowanych  w  granicach  administracyjnych  miasta,  realizowanego  metodą  wykopu 

otwartego, o średnicy kolektora/ów co najmniej DN 1600 mm i łącznej długości kolektora/ów 

co  najmniej  500  m.  Doświadczenie  przy  realizacji  wskazanej  roboty  budowlanej  musi 

obejmować co najmniej 6-miesięczny okres pracy.  

Izba  ustaliła  także,  że  w  pkt  13  SIWZ  zamawiający  wskazał  następujące  kryteria, 

kt

órymi  będzie  kierował  się  przy  wyborze  oferty  (wraz  z  podaniem  wag  tych  kryteriów  i 

sposobu  oceny  ofert):  Cena  oferty  (z  podatkiem VAT) /C/  - 

78%; Okres gwarancji i rękojmi 

Robót,  Materiałów  i  Urządzeń  -  10%;  Doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji 

z

amówienia/  Ekspert  nr  6/  -  4%;  Doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia  /Ekspert  nr  7/  -  4%;  Okres  gwarancji  i  rękojmi  na  zastosowany  materiał 

rurociągów - 4%. 

Zgodnie  z  pkt  10.4.  SIWZ  wykonawca  zobowiązany  został  do  złożenia,  

za  pośrednictwem  Platformy  Zakupowej    w  zakładce  “Załączniki”,  podpisane  przez  osoby 

uprawnione  następujące  dokumenty  i  oświadczenia:  (lit.  e)  Opis  doświadczenia  osób 

wyznaczonych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  (jeżeli  dotyczy  -  zgodnie  z  pkt 

10.19  IDW),  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  4  do  IDW.  Dalej,  w  pkt  10.19  SIWZ  zamawiający 

opisał  sposób  przyznawania  punktów  w  kryterium  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do 

realizacji  zamówienia.  Wskazał,  że  opis  doświadczenia  osób  wyznaczonych  przez 

wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  należy  złożyć  w  przypadku,  gdy  osoba/osoby 

wyznaczona/wyznaczone  przez  wykonawcę  do  realizacji  przedmiotowego  zamówienia 

p

osiada/posiadają  większe  doświadczenie,  ponad  wymagane  minimum,  określone 

odpowiednio  w  pkt:  5.1.1.3  f)  lub  5.1.1.3  g)  IDW.  Opis  doświadczenia  osób  wyznaczonych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia składany jest (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 

do  ID

W)  wyłącznie  w  celu  przyznania  ewentualnych  dodatkowych  punktów  zgodnie  z  pkt 

13.1.3  lub  13.1.4  IDW.  W  celu  uzyskania  dodatkowych  punktów  zgodnie  z  pkt  13.1.2  lub 

13.1.3  IDW  Opis  doświadczenia  osób  wyznaczonych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia powinien zawierać wymagane minimum określone odpowiednio w pkt: 5.1.1.3 f) 


lub  5.1.1.3  g)  IDW  oraz  punktowane  doświadczenie  dodatkowe.  Opis  doświadczenia  osób 

wyznaczonych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,  w  związku  z  tym,  że  służy  do 

uzyskania  dodatko

wych  punktów  zgodnie  z  pkt  13.1.3  lub  13.1.4  IDW  nie  będzie  podlegał 

uzupełnieniu  w  trybie  właściwym  dla  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków 

udziału  w  postępowaniu.  W  sytuacji  gdy  na  podstawie  Opisu  doświadczenia  osób 

wyznaczonych  przez  wykonaw

cę  do  realizacji  zamówienia  wykonawca  uzyska  dodatkowe 

punkty  zgodnie  z  pkt  13.1.3  lub  13.1.4  IDW  to  zamawiający  uzna  jednocześnie,  że 

wykonawca spełnia wymagania określone odpowiednio w pkt: 5.1.1.3 f) lub 5.1.1.3 g) IDW w 

zakresie  dotyczącym  odpowiednio  osób  wyznaczonych  do  pełnienia  opisanych  w  tych 

punktach  funkcji.  Złożenie  przez  wykonawcę  Opisu  osób  wyznaczonych  przez  wykonawcę 

do realizacji zamówienia i uzyskanie dodatkowych punktów powoduje, że w wykazie osób, o 

którym  stanowi  pkt  6.1.3  IDW  wykonawca  nie  wypełnia  już  opisu  doświadczenia  osoby 

skierowanej  przez  wykonawcę  do  pełnienia  danej  funkcji,  ponieważ  wiąże  go  Opis 

doświadczenia  danej  osoby  wyznaczonej  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia, 

złożony  zgodnie  z  treścią  Załącznika  nr  4  do  IDW,  za  której  doświadczenie  uzyskał 

dodatkowe punkty. W sytuacji gdy na podstawie Opisu doświadczenia osób wyznaczonych 

przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  wykonawca  nie  uzyska  dla  danej  osoby 

dodatkowych  punktów  zgodnie  z  pkt  13.1.3  lub  13.1.4  IDW,  wykonawca  ten  zobowiązany 

jest  do  złożenia  wykazu  osób  zgodnie  z  pkt  6.1.3  IDW  uwzględniającego  tę  osobę,  jeżeli 

zostanie do tego wezwany przez zamawiającego. Jeżeli wykonawca w ogóle nie złoży Opisu 

doświadczenia  osób  wyznaczonych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia 

zobowiązany  jest,  na  wezwanie  zamawiającego,  do  złożenia  pełnego  wykazu  osób  (6.1.3 

IDW).  W  związku  z  powyższym  jeżeli  osoba  wyznaczona  przez  wykonawcę  do  pełnienia 

jednej  z  punktowanych  funkcji  nie  posiada  większego  doświadczenia  ponad  wymagane 

minimum określone odpowiednio w pkt: 5.1.1.3 f) lub 5.1.1.3 g) IDW, wykonawca nie załącza 

do  oferty  Opisu  doświadczenia  w  zakresie  dotyczącym  tej  osoby  (jeżeli  żadna  z  osób  nie 

posiada  większego  doświadczenia  ponad  wymagane  minimum  wykonawca  w  ogóle  nie 

za

łącza tego dokumentu). 

Izba  ustaliła  również,  że  w  pkt  13  SIWZ  zamawiający  przewidział,  że  w  kryterium 

przyznane  zostaną  punkty  za  doświadczenie  Eksperta  nr  6  większe  niż  wymagane 

minimalne  doświadczenie  określone  w  pkt  5.1.1.3  f)  IDW,  tj.:  Wykonawca  otrzyma:  4  pkt.  

- jeśli wskazana osoba posiada łącznie co najmniej 36-miesięczne doświadczenie zawodowe 

(nabyte  przed  upływem  terminu  składania  ofert)  na  stanowisku  kierownika  budowy  przy 

budowie lub przebudowie drogi zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta, w tym 

przy  realizacji  co  najmniej  3  robót  budowlanych  (umów)  obejmujących  swoim  zakresem 

budowę  lub  przebudowę  drogi  klasy  co  najmniej  Z,  w  ramach  których  wybudowano  lub 


przebudowano pełną konstrukcję drogi o długości  co najmniej 500 m, obejmującą budowę 

lub  przebudowę skrzyżowania  wraz z    sygnalizacją świetlną;  2 pkt.  - jeśli  wskazana osoba 

posiada  łącznie  co  najmniej  36-miesięczne  doświadczenie  zawodowe  (nabyte  przed 

upływem  terminu  składania  ofert)  na  stanowisku  kierownika  budowy  przy  budowie  lub 

przebudowie  drogi  zlokalizowanej  w  granicach  administracyjnych  miasta,  w  tym  przy 

realizacji co najmniej 2 robót budowlanych (umów) obejmujących swoim zakresem budowę 

lub  przebudowę  drogi  klasy  co  najmniej  Z,  w  ramach  których  wybudowano  lub 

przebudow

ano pełną konstrukcję drogi  o długości  co najmniej 500 m, obejmującą budowę 

lub  przebudowę  skrzyżowania  wraz  z    sygnalizacją  świetlną;  0  pkt.  -  brak  przedstawienia 

doświadczenia  ponad  wymagane  w  IDW  minimum.  Punkty  w  niniejszym  kryterium  zostaną 

przyznane  na  podstawie  dokumentu, 

o którym mowa  w  pkt  10.19 IDW,  w  szczególności  w 

celu uzyskania dodatkowych punktów wypełniony załącznik Nr 4 do IDW powinien zawierać 

wymagane w  warunku minimum  oraz  punktowane doświadczenie dodatkowe.  Przykładowo 

dla uzyskania 2 pkt. Ekspert nr 6 

powinien posiadać doświadczenie na poziomie minimalnym 

określonym  w  pkt.  5.1.1.3  f)  IDW  oraz  dodatkowo  przy  realizacji  co  najmniej  2  robót 

budowlanych (umowy), 

obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę drogi klasy co 

najmniej  Z,  w  ramach  której  wybudowano  lub  przebudowano  pełną  konstrukcję  drogi  o 

długości    co  najmniej  500  m,  obejmującą  budowę  lub  przebudowę  skrzyżowania  wraz  z  

sygnalizacją  świetlną.  Przykładowo  dla  uzyskania  4  pkt.  Ekspert  nr  6  powinien  posiadać 

doświadczenie  na  poziomie  minimalnym  określonym  w  pkt.  5.1.1.3 f)  IDW  oraz  dodatkowo 

przy  realizacji  co  najmniej  3  robót  budowlanych  (umów)  obejmujących  swoim  zakresem 

budowę  lub  przebudowę  drogi  klasy  co  najmniej  Z,  w  ramach  których  wybudowano  lub 

przebudowano pełną konstrukcję drogi o długości  co najmniej 500 m, obejmującą budowę 

lub  przebudowę  skrzyżowania  wraz  z    sygnalizacją  świetlną.  Natomiast  za  doświadczenie 

osób 

wyznaczonych 

do 

realizacji 

zamówienia 

/Ekspert 

nr 

-  w  kryterium  przyznan

e  zostaną  punkty  za    doświadczenie  –  Eksperta  nr  7  większe  niż 

wymagane  minimalne  doświadczenie  określone  w  pkt  5.1.1.3  g)    IDW  tj.:  wykonawca 

otrzyma:  4  pkt.  - 

jeśli  wskazana  osoba  posiada  łącznie  co  najmniej  36-miesięczne 

doświadczenie  zawodowe  (nabyte  przed  upływem  terminu  składania  ofert)  na  stanowisku 

kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  sanitarnych,  przy  budowie  lub  przebudowie  sieci 

kanalizacyjnej, w tym przy realizacji co najmniej 3 robót budowlanych (umów), obejmujących 

budowę  kolektora/kolektorów  kanalizacyjnego/nych  zlokalizowanego/  zlokalizowanych  w 

granicach  administracyjnych  miasta,  realizowanego  metodą  wykopu  otwartego,  o  średnicy 

kolektora/ów  co  najmniej  DN  1600  mm  i  łącznej  długości  kolektora/ów  co  najmniej  500  m. 

Doświadczenie przy realizacji wskazanych robót budowlanych musi obejmować co najmniej 

miesięczny  okres  pracy;  2pkt.  -  jeśli  wskazana  osoba  posiada  łącznie  co  najmniej  36-


miesięczne  doświadczenie  zawodowe  (nabyte  przed  upływem  terminu  składania  ofert)  na 

stanowisku  kierownika  bud

owy  lub  kierownika  robót  sanitarnych,  przy  budowie  lub 

przebudowie  sieci  kanalizacyjnej,  w  tym  przy  realizacji  co  najmniej  2  robót  budowlanych 

(umów), obejmujących budowę kolektora/kolektorów kanalizacyjnego/nych zlokalizowanego/ 

zlokalizowanych  w  granica

ch  administracyjnych  miasta,  realizowanego  metodą  wykopu 

otwartego, o średnicy kolektora/ów co najmniej DN 1600 mm i łącznej długości kolektora/ów 

co  najmniej  500  m.  Doświadczenie  przy  realizacji  wskazanych  robót  budowlanych  musi 

obejmować  co  najmniej  6-miesięczny  okres  pracy;  0  pkt.  -  brak  przedstawienia 

doświadczenia  ponad  wymagane  w  IDW  minimum.  Punkty  w  niniejszym  kryterium  zostaną 

przyznane  na  podstawie  dokumentu,  o którym mowa  w  pkt  10.19 IDW,  w  szczególności  w 

celu uzyskania dodatkowych punktów wypełniony załącznik Nr 4 do IDW powinien zawierać 

wymagane w  warunku minimum  oraz  punktowane doświadczenie dodatkowe.  Przykładowo 

dla uzyskania 2 pkt. Ekspert nr 7 

powinien posiadać doświadczenie na poziomie minimalnym 

określonym  w  pkt.  5.1.1.3  g)  IDW  oraz  dodatkowo  przy  realizacji  co  najmniej  2  robót 

budowlanych  (umowy),  obejmującej  budowę  kolektora/kolektorów  kanalizacyjnego/nych 

zlokalizowanego/  zlokalizowanych  w  granicach  administracyjnych  miasta,  realizowanego 

metodą  wykopu  otwartego,  o  średnicy  kolektora/ów  co  najmniej  DN  1600  mm  i  łącznej 

długości  kolektora/ów  co  najmniej  500  m.  Doświadczenie  przy  realizacji  wskazanej  roboty 

budowlanej  musi  obejmować  co  najmniej  6-miesięczny  okres  pracy.  Przykładowo  dla 

uzyskania  4  pkt.  Ekspert  nr  7 

powinien  posiadać  doświadczenie  na  poziomie  minimalnym 

określonym  w  pkt.  5.1.1.3  g)  IDW  oraz  dodatkowo  przy  realizacji  co  najmniej  3  robót 

budowlanych  (umów),  obejmujących  budowę  kolektora/kolektorów  kanalizacyjnego/nych 

zlokalizowanego/  zlokalizowanych  w  granicach  administracyjnych  miasta,  realizowanego 

metodą  wykopu  otwartego,  o  średnicy  kolektora/ów  co  najmniej  DN  1600  mm  i  łącznej 

długości  kolektora/ów  co  najmniej  500  m.  Doświadczenie  przy  realizacji  wskazanych  robót 

budowlanych musi obejmować co najmniej 6-miesięczny okres pracy. 

Izba  ustaliła  następnie,  że  Inżynieria  Rzeszów,  wraz  z  ofertą,  przedłożyła 

zamawiającemu  załącznik  nr  4,  celem  przyznania  punktów  w  kryterium  doświadczenia. 

Przystępujący oświadczył, że w realizacji zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby, 

spełniające wymagania opisane w IDW: 

1.  Ekspert  nr  6 

–  kierownik  budowy,  Pan  W.  K.:  (i)  posiada  łącznie  ponad  36  miesięcy 

doświadczenia  zawodowe  na  stanowisku  kierownika  budowy;  (ii)  posiada  uprawnienia 

określone w 5.1.1.3 f IDW; (iii) pełnił funkcję kierownika robót na inwestycji „Budowa linii 

tramwajowej  do  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  ramach  projektu  "Rozwój  sieci 

komunikacji  tramwajowej  w  Toruniu  w  latach  2007-

2013”;  (iv)  pełnił  funkcję kierownika 

budowy  w  r

amach  następujących  inwestycji:  „Rozbudowa  i  przebudowa  ciągu 


drogowego  ulicy  Przemysłowej,  ulicy  Kostrogaj  i  Wiadukt  w  Płocku  wraz  z  niezbędną 

infrastrukturą  w  celu  udostępnienia  terenów  inwestycyjnych  na  osiedlu  Łukasiewicza  

i  Trzepowo

”,  „Budowa  i  przebudowa  torowiska  tramwajowego  na  linii  średnicowej  

w Toruniu wraz z budową węzła przesiadkowego w ramach zadań (DK 15): Zadanie 1  

Budowa  i  przebudowa  torowiska  tramwajowego  na  linii  średnicowej  od  węzła  Toruń 

Miasto (PI. 18 Stycznia) do Al. Solidarności, Zadanie 6 - Budowa węzła przesiadkowego 

przy  dworcu  PKP  Toruń  Miasto  integrującego  linię  średnicową  nr  1  oraz  pozostały 

transport  publiczny  z 

Koleją  Metropolitalną  BiT-City”,  „Przebudowa  ul.  Brodowskiej  , 

Żwirki  i  Wigury  ,Wrzesińskiej  w  Środzie  Wielkopolskiej  ciągu  dróg  Powiatowych  wraz  

z infrastrukturą”, „Przebudowa ul. Mickiewicza w Płocku”, „Przebudowa ul Gałczyńskiego 

w Płocku wraz z infrastrukturą”. 

2.  Ekspert  nr  7  - 

kierownik  robót  sanitarnych,  Pan  M.  Z.:  (i)  posiada  łącznie  36  miesięcy 

doświadczenia  zawodowego  na  stanowisku  kierownika  budowy/  kierownika  robót 

sanitarnych

;  (ii)  posiada  uprawnienia  określone  w  5.1.1.3  g  IDW;  (iii)  pełnił  funkcję 

kierownika  budowy  w  ramach

:  „Budowa  kanału  ulgi  fi  1800-2500mm  na  odcinku  od  

ul.  Langiewicza  do  rzeki  Wisłok  -  przełączenie  Mikośki”,  „Budowa  kolektorów 

zastępujących  rów  Strzała”,  pełnił  funkcję  kierownika  robót  sanitarnych  w  ramach 

inwestycji:  „Budowa  drogi  -  połączenie  ul.  Przemysłowej  z  ulicą  Podkarpacką  wraz  

z  budową  kolektora  deszczowego  Ø  2000  mm  od  ul.  Podkarpackiej  do  rzeki  Wisłok”, 

„Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska”. 

Następnie  Izba  ustaliła,  że  zamawiający,  w  dniu  14  stycznia  2020  r.  poinformował,  

że  dokonał  wyboru,  jako  najkorzystniejszej,  oferty  złożonej  przez  Inżynieria  Rzeszów. 

Jednocześnie z  tabeli, będącej streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert wynikało, 

iż  zamawiający  przyznał  Inżynieria  Rzeszów  m.in.:  4  punkty  za  doświadczenie  osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia (Ekspert nr 6) oraz 4 punkty za doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia (Ekspert nr 7).  

Odwołujący  nie  zgodził  się  z  powyższą  decyzją  zamawiającego,  z  powyższych 

powodów 24 stycznia 2020 r. złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  do 

przekonania, iż w niniejszym postępowaniu nie doszło do naruszenia przez zamawiającego 

przep

isów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o 

udzielenie  zamówienia,  a  tym  samym,  na  podstawie  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp, 

rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 


Odwołujący  sformułował  zarzuty  naruszenia  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3 

ustawy Pzp przez przyznanie Inżynieria Rzeszów nieprawidłowej ilości punktów w kryteriach: 

doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  (Ekspert  nr  6  i  7),  

co  doprowadziło  do  wyboru  oferty  przystępującego  jako  najkorzystniejszej.  Jednocześnie 

twierdził,  że  przystępujący,  w  oświadczeniu  składanym  w  załączniku  nr  4,  w  odniesieniu  

do  osób, które będą  uczestniczyły  w  realizacji  zamówienia przekazał  informacje niezgodne  

z rzeczywistością, a zatem winien  zostać wykluczony  z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 

Co  istotne  dla  oceny  w  niniejszej  sprawie,  zarzut

y  formułowe  w  treści  odwołania 

dotyczyły  czterech  konkretnych  elementów,  które  nie  zostały  spełnione,  a  które  były 

konieczne  do 

przyznania  punktów  w  kryteriach:  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do 

realizacji  zamówienia  (Ekspert  nr  6  i  7).  Odwołujący,  w  sposób  skrótowy  opisał  stawiane 

zarzuty, stwierdzając jedynie, że opiera się na posiadanych informacjach, które uzyskał m.in.  

od  p

odmiotów,  na  których  rzecz  realizowane  były  wskazane  w  załączniku  nr  4  inwestycje.  

Do  odwołania  nie  załączył  żadnych  dowodów  na  wskazywane  przez  niego  okoliczności, 

przedkładając  dowody  na  potwierdzenie  swoich  tez  na  posiedzeniu  przed  Krajową  Izbą 

Odwoławczą.  

W  zakresie  wymienionych  przez  odwołującego  elementów,  które  to  stanowiły 

przyczynę,  że  decyzja  zamawiającego  o  przyznaniu  punktów  była  nieprawidłowa,  Izba  nie 

dopatrzyła się naruszenia przez zamawiającego art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy 

Pzp  przez  przyznanie  Inżynieria  Rzeszów  8  punktów  w  kryteriach:  doświadczenie  osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia (Ekspert nr 6 i 7). 

W  odniesieniu  do  osoby  Pana W.  K.,  wskazanego  jako  Ekspert  nr  6  na  stanowisko 

kierownika budow

y, odwołujący zakwestionował trzy, spośród sześciu wymienionych w tabeli 

zadań.  

Podniósł  między  innymi,  że  w  ramach  przebudowy  ul.  Brodowskiej,  Żwirki  i Wigury, 

Wrzesińskiej  w  Środzie  Wielkopolskiej  ciągu  dróg  Powiatowych  wraz  z  infrastrukturą,  nie 

zosta

ła  wykonana  przebudowa  skrzyżowania  z  sygnalizacją  świetlną.  Okoliczność  tą  miały 

potwierdzać  dowody  w  postaci:  wniosku  kierowanego  do  Zarządu  Dróg  Powiatowych  

w Środzie Wielkopolskiej, w trybie dostępu do informacji publicznej, w którym zadano między 

inn

ymi  pytanie:  Czy  inwestycja  obejmowała  budowę/  przebudowę  skrzyżowania  z 

sygnalizacją  świetlną.  W  odpowiedzi  na  powyższe  odwołujący  uzyskał  odpowiedź,  iż 

przedmiotowe  zadanie  nie  obejmowało  tego  zakresu.  Opierając  się  zatem  na  informacjach 

uzyskanych  od  Inwestora  odwo

łujący  mógł  uznać,  że  zakres,  który  był  niezbędny  dla 

przyznania punktów za to zadanie - nie został wykonany.  


Izba  uznała  za  wiarygodne  wyjaśnienia  Inżynieria  Rzeszów,  albowiem  znajdujące 

również  potwierdzenie  w  treści  przedłożonych  dowodów,  że  w  toku  realizacji 

przedmiotowych prac, na jednym z trzech skrzyżowań tj. na skrzyżowaniu ulicy Brodowskiej 

z  ulicą  3  Maja  (droga  wojewódzka  432),  doszło  do  kolizji  z  wodociągiem.  W  wyniku 

rozszczelnienia  wodociągu  uległy  uszkodzeniu  dolne  warstwy  drogi.  Aby  usunąć 

przedmiotową  awarię,  wykonane  zostały  roboty  polegające  na  przebudowie  pełnej 

infrastruktury podziemnej wykopem otwartym i przebudowa pełnej konstrukcji skrzyżowania 

wraz  z  sygnalizacją  świetlną.  Prace  te  zostały  wykonane  w  całości  w  czasie  trwania  robót 

głównych. Wyjaśnienia te potwierdza między innymi: oświadczenie Pana W. K. - kierownika 

budowy z 3 lutego 2020 r. 

wyjaśniające okoliczności wykonania prac w tym zakresie, jak też 

oświadczenie  złożone  przez  projektanta  -  Pana  R.  G.  z  3  lutego  2020  r.,  z  treści  którego 

wynika,  że  pełniąc  na  przedmiotowej  inwestycji  obowiązki  projektanta  zakresu  drogowego 

wprowadził,  w  trakcie  robót,  zmiany  w  dokumentacji,  w  wyniku  których  przebudowana 

została również sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja, jak też oświadczenie 

podwykonawcy  (Kada-

Bis  Grupa  Budowlana  Sp.  z  o.o.),  który  realizował  przedmiotowy 

zakres  prac  (co  z  kolei  potwierdza  przedłożony  przez  Inżynieria  Rzeszów  protokół 

ostatecznego odbioru robót).  

Izba  uznała  przedmiotowe  dowody  za  wiarygodne  i  wystarczające,  aby  uznać,  

że  w  ramach  przebudowy  ul.  Brodowskiej,  Żwirki  i  Wigury,  Wrzesińskiej  w  Środzie 

Wielkopolskiej  ciągu  dróg  Powiatowych  wraz  z  infrastrukturą,  przebudowa  skrzyżowania  

z sygnalizacją świetlną, została wykonana, a w rezultacie, że zamawiający zasadnie przyznał 

punkty  w  kryteriach  oceny  ofert. 

Izba  nie  podziela  przy  tym  stanowiska  odwołującego,  

że okoliczność tą przystępujący powinien wykazać za pomocą innych jeszcze dokumentów, 

takich 

jak np. dokumentacją powykonawczą, która potwierdzałaby, że przedmiotowe zmiany 

do 

dokumentacji były wprowadzone.  

Należy przypomnieć, że co do zasady w ustawie Pzp zastosowanie ma uniwersalna 

reguła  dowodowa  określona  w  art.  6  Kodeksu  Cywilnego,  zgodnie  z  którą  obowiązek 

udowodnienia faktów spoczywa na tej stronie, która z danego faktu wywodzi skutki prawne.  

W tym przypadku odwołujący przedłożył wprawdzie pismo Inwestora w którym stwierdza się, 

że zakres, który był niezbędny dla przyznania punktów za to zadanie - nie został wykonany, 

jednakże  Inżynieria  Rzeszów  przedstawiła  zarówno  okoliczności,  jak  też  oświadczenia 

podmiotu  i  osób,  które  uczestniczyły  w  realizacji  tego  zamówienia,  potwierdzające  fakt 

wykonania takiej przebudowy.  

W odniesieniu do osoby Pana W. K. 

odwołujący sformułował również zarzut, iż ten w 

ramach przebudowy ul. Mickiewicza w Płocku nie pełnił funkcji Kierownika Budowy a jedynie 

Koordynatora  robót.  Również  na  tą  okoliczność  przedłożył  dowód  w  postaci  wniosku, 


kierowaneg

o w  trybie dostępu do  informacji  publicznej  do  Urzędu  Miasta  Płocka,  w  którym 

zawarł pytanie: Czy Pan W. K. pełnił funkcję kierownika budowy w ramach ww. inwestycji - 

jeśli tak to w jakim okresie. Na powyższe uzyskał odpowiedź, że był on Koordynatorem robót 

w okresie od 31 lipca 209 r. do 15 października 2010 r. 

Jednakże  przystępujący  złożył  wyjaśnienia,  że  Pan  W.  K.  pełnił,  w  ramach 

przedmiotowej  inwestycji  obydwie  funkcje,  na  okoliczność  powyższego  przedstawiając 

wyciąg z dziennika budowy dla realizowanej roboty budowlanej. Z opisu na pierwszej stronie 

tego dokumentu oraz wpisu na stronie 26, dokonanego 

w dniu 24 września 2010 r. wynika,  

że  dokument  ten  dotyczy  przedmiotowej  inwestycji.    Inne  adnotacje  w  dzienniku  budowy  

z  kolei 

potwierdzają,  że  Pan  W.  K.  dokonywał  wpisów  jako  kierownik  budowy.  

Za zgodne 

z rzeczywistością należy uznać również oświadczenia składane przez Inżynieria 

Rzeszów  w  zakresie  dat  pełnionej  funkcji.  W  Załączniku  nr  4  w  kolumnie  data  pełnienia 

funkcji  odwołujący  wpisał  dla  przedmiotowego  zadania:  od  31  sierpnia  2019  r.  do  30 

września 2010 r., natomiast pierwszy wpis w dzienniku budowy dokonany został przez Pana 

W. K. 

7 września 2009 r., zaś zgłoszenie do odbioru 24 września 2010 r. 

W tym miejscu zauważyć należy, że w świetle art. 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 

„dziennik  budowy  stanowi  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń 

okoliczności  zachodzących  w toku  wykonywania  robót  i jest  wydawany  odpłatnie  przez 

organ  administracji  architektoniczno-

budowlanej”.  Istnieją  wprawdzie  w  orzecznictwie 

sądowym  rozbieżności  co  do  tego,  czy  dziennik  budowy  jest  dokumentem  urzędowym  czy 

prywatnym

,  jednakże  w  niniejszej  sprawie  odwołujący,  oprócz  gołosłownych  twierdzeń,  że 

dziennik ten nie dotyczy tej inwestycji, nie przedłożył żadnych dowodów, które podważałyby 

prawdziwość  dokonywanych  wpisów.  Tym  samym,  w  ocenie  składu  orzekającego,  należy 

uznać go za dokument potwierdzający, że Pan W. K. dokonywał wpisów w tym dokumencie, 

jako kierownik budowy, 

pełniąc na przedmiotowej inwestycji taką funkcję.  

Odnosząc  się  w  dalszej  kolejności  do  zarzutu,  że  w  ramach  przebudowy  ulicy 

Gałczyńskiego w  Płocku wraz  z  infrastrukturą,  została wykonana jedynie wymiana górnych 

warstw bitumicznych,  w  związku z czym nie doszło do przebudowy pełnej konstrukcji drogi 

Izba 

uznała  ten  fakt  za  niepotwierdzony.  Odwołujący  wywodził,  że  z  treści  odpowiedzi 

udzielonej  przez  Miejski  Zarząd  Dróg  w  Płocku,  który  udzielił  informacji  na  pytanie 

odwołującego skierowane w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że inwestycja ta 

obejmowała  przebudowę  drogi  klasy  Z  na  odcinku  962  m  w  zakresie  wymiany  górnych 

warstw.  Tymczasem  w 

przywołanym  piśmie  opisano  pełen  zakres,  jaki  został  wykonany  w 

przypadku tej inwestycji: wymiana górnych warstw bitumicznych (ścieralnej i wiążącej) jezdni 

wraz z ułożeniem warstwy wyrównawczej i siatki stalowej BEKAERT MT2, wykonanie zatok 

autobusowych  betonowych,  wykonanie  ścieżki  rowerowej,  wykonanie  nowych  chodników  i 


przebudowa  istniejących,  wykonanie  opasek,  wykonanie  zatok  postojowych  nowych  i 

przebudowa  istniejących,  budowa  oświetlenia  ulicznego.  Dokument  ten  zatem  stwierdza 

jedynie, że w ramach prac wykonywana była przebudowa w określonym zakresie. Z kolei z 

treści  dokumentu  przedłożonego  przez  przystępującego  wynika  wprost,  że  przebudowa 

dotyczyła pełnej konstrukcji jezdni.  

Uznać  tym  samym  należy,  że  z  jednej  strony  odwołujący  nie  uczynił  zadość 

obowiązkowi  wykazania,  że  w  ramach  inwestycji  wymieniono  jedynie  górną  warstwę, 

przystępujący natomiast przedstawił dowód w postaci oświadczenia inwestora, że wykonano 

przebudowę  pełnej  konstrukcji  jezdni,  co  było  warunkiem  przyznania  punktów  

za doświadczenie. 

Z kolei odnos

ząc się do zarzutów formułowanych w odniesieniu do osoby Pana M. Z. 

tj. 

że 

ramach 

rozbudowy 

węzła 

drogowego 

al. 

Wyzwolenia  

ul. Warszawska  nie  został  wykonany  kolektor  o  średnicy  co  najmniej  DN  1600  mm,  co  z 

kolei  oznacza,  iż  Inżynieria  Rzeszów  nie  powinien  otrzymać  4  punktów  za  doświadczenie 

Eksperta  nr  7,  ponieważ  punktowane  były  jedynie  te  inwestycje,  które  obejmowały  swoim 

zakresem  łącznie  budowę  kolektora/  kolektorów  kanalizacyjnego/  nych  zlokalizowanego/ 

zlokalizowanych  w  granica

ch  administracyjnych  miasta,  realizowanego  metodą  wykopu 

otwartego, o średnicy kolektora/ów co najmniej DN 1600 mm i łącznej długości kolektora/ów 

co najmniej 500 m. - 

Izba uznała przedmiotowy zarzut za niezasadny.  

Na  wstępie  zauważyć  należy,  na  co  słusznie  zwrócił  uwagę  przystępujący,  w  tabeli 

stanowiącej załącznik nr 4, Inżynieria Rzeszów nie wskazała średnicy kolektora. Co więcej, 

przystępujący  złożył  oświadczenie,  że  wykonał  kolektor  o  przekroju  prostokątnym  i 

wymiarach 2000x5000 o łącznej długości 520 mm. Już zatem tylko z tego powodu zarzut nie 

zasługuje na uwzględnienie. Odwołujący nie podniósł bowiem okoliczności, że zamawiający 

nie powinien uwzględnić w punktacji tej inwestycji z tego powodu, że kolektora o przekroju 

prostokątnym  i  wymiarach  2000x5000,  nie  można  uznać  za  odpowiadającego  treści 

warunku.  

Odwołujący, na rozprawie, powołując się na treść odpowiedzi uzyskanej z Miejskiego 

Zarządu  Dróg  w  Rzeszowie  rozbudował  swoją  argumentację  twierdząc,  że  przystępujący  

w ogóle nie wykonał kolektora, ale zrealizowane przez niego zadanie polegało na ramowym, 

żelbetowym przykryciu potoku.  

Nie  ulega  wątpliwości,  że  jest  to  zarzut,  który  w  ogóle  nie  został  sformułowany  w 

treści odwołania. W tym miejscu należy przypomnieć, że w ramach środków ochrony prawnej 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  dokonuje  kontroli  poprawności  działania  zamawiającego  pod 

względem zgodności z przepisami Pzp, ale tylko w zakresie wyznaczonym treścią zarzutów 


odwo

łania. Zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, zakres rozstrzygnięcia Izby wyznacza treść  

odwo

łania  –  kwestionowana  w nim  czynność  oraz  przede  wszystkim  podniesione  zarzuty. 

Jak czytamy w przywo

łanym przepisie, Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były  

zawarte w odwo

łaniu, stąd z powyższych powodów, przedmiotowy zarzut należało oddalić. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  w  ocenie  Izby,  w  przedmiotowym  postępowaniu 

zamawiający  nie  naruszył  przepisów  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp. 

Zamawiający,  kierując  się  oświadczeniem  złożonym  przez  Inżynieria  Rzeszów,  w  treści 

załącznika  nr  4  i  deklaracjami  w  zakresie  doświadczenia  wymienionych  w  tabeli  osób, 

zasadnie  przyznał  po  4  pkt  w  kryteriach:  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia  (Ekspert  nr  6  i  7).  W  rezultacie  prawidłowo  dokonano  wyboru,  jako 

najkorzystniejszej, 

oferty  złożonej  przez  Inżynieria  Rzeszów.  Jednocześnie  przystępujący,  

w  toku  postępowania  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą,  nie  wykazał,  że  odwołujący,  

w  oświadczeniu  składanym  w  załączniku  nr  4,  w  odniesieniu  do  osób,  które  będą 

uczestniczyły w realizacji zamówienia przekazał informacje niezgodne z rzeczywistością. Nie 

zachodzi zatem przesłanka opisana w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.  

Niezależnie  od  powyższego,  skład  orzekający  podziela  pogląd  zawarty  w  treści 

orzeczenia  S

ądu  Okręgowego  w  Katowicach  z  13  września  2019  r.,  sygn.  akt  XIX  Ga 

953/19, że dla zaistnienia przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, by można było mówić 

o  istotnym  wpływie  informacji  wprowadzających  w  błąd  na  decyzje  zamawiającego  w 

postępowaniu, konieczne jest wykazanie, że zamawiający podjąłby na podstawie informacji 

niewprowadzających  w  błąd  inną  decyzję  niż  na  podstawie  informacji  wprowadzających  

w  błąd.  Z  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  14  stycznia  2020  r.  wynika,  

że  zamawiający  przyznał  odwołującemu  96,00  pkt,  w  tym  za  doświadczenie  osób 

wyznaczo

nych do realizacji zamówienia (Ekspert nr 6) – 4 pkt, natomiast za doświadczenie 

osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (Ekspert nr 7) – 0 pkt, podczas gdy Inżynieria 

Rzeszów otrzymała łącznie 99,74 pkt, w tym 8 pkt za doświadczenie obydwu ekspertów.  

W  niniejszej  sprawie  wystarczające  było  zatem,  aby  przystępujący  uzyskał  4  pkt  

za 

doświadczenie jednego eksperta oraz 2 pkt za doświadczenie drugiego z nich, aby jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu. Mając natomiast na uwadze 

fakt,  że  zarzut  sformułowany  w  odniesieniu  do  Eksperta  nr  7  (Pana  M.  Z.)  został 

sformułowany  w  sposób  nieprawidłowy  -  stąd  podlegający  oddaleniu,  wystarczające  dla 

uznania  oferty  Inżynieria  Rzeszów  za  najkorzystniejszą,  byłoby  uzyskanie  2  pkt  za 

doświadczenie  Eksperta  nr  6 (Pana W.  K.).  Z kolei  w  odniesieniu  do  tej  osoby  odwołujący 

kwestionuje 3 inwestycje, spośród 5 które były przez zamawiającego brane pod uwagę przy 

ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Oznacza to, że odwołujący kwestionuje zasadność 

przyznania  przystępującemu  4  pkt,  ale  już  nie  możliwość  otrzymania  przez  niego  2  pkt.  Z 


tego  powodu,  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy,  nie  zachodzi  również  okoliczność,  że 

przekazane  informacje  m

iały,  lub  nawet  mogły  mieć  wpływ  na  decyzje  zamawiającego 

podejmowane w toku przedmiotowego postępowania. 

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),   

w tym w szczególności § 5 ust. 3 pkt 1). 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel