KIO 137/20 POSTANOWIENIE dnia 5 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 137/20 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Członkowie:   

Aneta Mlącka 

Andrzej Niwicki 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  prowadzonym 

z  udziałem  stron  w  dniu  5  lutego 

r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 

24  stycznia  2020  r.  przez 

Odwołującego  –  Sweco  Consulting  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosvelta 22 (60-829 Poznań)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Dyrektor  Urzędu  Morskiego  w 

Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10 (81-338 Gdynia) 

przy udziale 

Wykonawcy 

– Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INVEST Spółka Akcyjna 

siedzibą  w  Szczecinie,  ul.  Jerzego  Zimowskiego  20  (71-281  Szczecin)  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego – Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kwoty 13.500 zł 

00  gr.  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu od 

odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Pr

zewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 137/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  odwoławczym  wywołanym  odwołaniem  na  czynności  Zamawiającego  – 

Dyrektora  Urz

ędu  Morskiego  w  Gdyni  na  pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  w  ramach 

projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I (nr 

postępowania:  ZP.371.46.2019.ASz),  ogłoszonym  w  Dzienniku  Urzędowym  Wspólnot 

Europejskich w dniu 8.10.2019 r., nr  2019/S 194-471818, wniesionym  do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej w dniu 24.01.2020 r. przez wykonawcę Sweco Consulting Sp. z o.o. z/s w 

Poznaniu  (sygn.  akt  KIO  137/20)

,  Odwołujący  w  oświadczeniu  złożonym  do  akt  sprawy  w 

piśmie  z  dnia  04.02.2020  r.  przed  otwarciem  posiedzenia  niejawnego  cofnął  odwołanie  w 

całości. 

Odwołujący cofnął odwołanie po tym jak Zamawiający uwzględnił w części zarzuty składając 

oświadczenie  w  piśmie  z  dnia  04.02.2020  r.  Ponieważ  cofnięcie  odwołania  prowadzi  do 

syt

uacji,  w  której  upada  przedmiot  sporu,  do  którego  odnosiło  się  oświadczenie 

Zamawiającego, Izba uznała, iż ma ono dalej idące skutki procesowe.  

W  związku  z  powyższym  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018,  poz.  1986  z  późn.  zm.)  Izba  umorzyła 

postępowanie odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972), 

Izba nakaza

ła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w wysokości 15.000 

zł. wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel