KIO 135/20 POSTANOWIENIE dnia 3 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 135/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Członkowie:   

Piotr Kozłowski 

Luiza Łamejko 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  3  lutego  2020  roku  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

24  stycznia  2020  roku,  przez 

wykonawcę  Alstal  Grupa  Budowlana  sp.  z  o.o.  sp.k.,  

ul.  Kwiatowa  23;  88-110  Jacewo, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11; 87-100 Toruń, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze

2.  N

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Alstal  Grupa  Budowlana  sp.  z  o.o.  sp.k.,  ul.  Kwiatowa  23;  88-110 

Jacewo,  kwoty  20 0

00  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Toruniu

Przewodniczący

…………………………… 

Członkowie:   

…………………………… 

…………………………… 


sygn. akt KIO 135/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu,  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego 

przedmiotem  jest 

„Budowa  Centrum  Medycyny  Weterynaryjnej  UMK  przy  ul.  Szosa 

Bydgoska 13 w Toruniu

”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 14 stycznia 2020 roku, pod nr 2020/S 009-015321. 

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Dnia  24  stycznia  2020  roku,  wykonawca  Alstal  Grupa  Budowlana  sp.  z  o.o.  sp.k.  (dalej 

„odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 20 000,00 zł. 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  dnia  27  stycznia  2020  roku,  zamieścił  na  swojej  stronie 

internetowej 

kopię wniesionego odwołania. 

Izba  ustaliła,  iż  do  postępowania  odwoławczego  nie  zostało  zgłoszone  żadne 

przystąpienie. 

Zamawiający  (za  pomocą  korespondencji  e-mail  dnia  29  stycznia  2020  roku  oraz 

pisemnie  dnia  30  stycznia  2020  roku), 

przesłał  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

oświadczył, iż uwzględnia odwołanie w całości. 

T

ym  samym,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  postępowanie  odwoławcze 

należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  §5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U. 

2018, poz. 972). 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący

………………………… 

Członkowie:   

………………………… 

………………………… 


wiper-pixel