KIO 133/20 WYROK dnia 5 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 133/20 

WYROK 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski  

Protokolant: Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  5  lutego  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  stycznia  2020  r.  przez 
wykonawcę  Siemens  Mobility  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Zamawiającego: Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu  

przy udziale wykonawcy KBU sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgłaszającego swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  133/20  po  stronie 
Zamawiającego 

orzeka: 

1.     oddala odwołanie, 

2.  kosztami postępowania obciąża wykonawcę Siemens Mobility sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie i:  

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Siemens 

Mobility s

p. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy  z dnia 29  stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:…………………………….. 


Sygn. akt: KIO 133/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Miasto  Poznań  -  Zarząd  Dróg  Miejskich  w  Poznaniu  wszczął 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 
pod nazwą: „Dostawa, montaż i uruchomienie automatów parkingowych oraz wprowadzenie 
stałej  organizacji  ruchu  na  obszarze  dzielnicy  Wilda  i  osiedla  Św.  Łazarz  w  Poznaniu, 
ogłoszonego  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  14  stycznia  2020  r.,  pod 

numerem 2020/S 2020/S 009-016877. 

W  dniu  14  stycznia 

2020  r.  zamieszczono  na  stronie  Zamawiającego  Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 

Nie zgadzając się z niektórymi postanowieniami SIWZ Odwołujący: Siemens Mobility 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
zarzucając  Zamawiającemu  następujące  naruszenie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej PZP lub 
ustawą Pzp: 

1)  Art.  22  ust.  1  a  PZP,  art.  7  ust.  1  PZP  - 

poprzez  określenie warunków  udziału  w 

postępowaniu  w  sposób  uniemożliwiający  ocenę  rzeczywistej  zdolności  wykonawcy  do 
realizacji  zamówienia,  nadmierny  i  powodujący,  że  Wykonawcy,  którzy  są  w  stanie 
zrealizować  niniejsze  Zamówienia  nie  mogą  wziąć  udział  w  Postępowaniu,  przez  co 
następuje niezasadne ograniczenie konkurencyjności i możliwość ubiegania się o udzielenie 
zamówienia przez podmioty mające zdolność do realizacji zamówienia. 

2) art. 91 ust.1 PZP, art. 91 ust. 3 PZP, art. 7 ust.1 PZP 

określenia kryteriów oceny 

ofert  tj.  czas dostawy  i  zakończenia montażu pierwszej  partii  parkomatów  i  czas dostawy  i 
zakończenia  montażu  ostatniej  partii  parkomatów  (Sekcja  XVIII  SIWZ,  pkt.  1,  Lp.  2  i  3, 
Sekcja XVIII SIWZ pkt 2, Kryterium 2 i Kryterium 3, str. 19 SIWZ) w sposób niezmierzający 
do  wyboru  oferty  rzeczywiście  najkorzystniejszej  oraz  w  sposób  w  istocie  dotyczący 
właściwości  wykonawcy  oraz  w  sposób  nieuzasadniony  potrzebami  zamawiającego  i  tym 
samym naruszający zasady uczciwej konkurencji. 

Z  uwagi  na  powyższe,  Odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu: 

zmianę  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  Sekcji  IX  ust.  1  pkt.  lit  a) 

odnośnik a1) SIWZ i wskazanie, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, 
który „wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 


prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  należycie,  co  najmniej  jedną  usługę 
lub dwie usługi polegające na dostawie, montażu i serwisowaniu systemu składającego się z 
minimum  200  automatów  parkingowych  współpracujących  z  centrum  (systemem)  kontroli/ 
nadzoru  i  monitoringu  w  czasie  rzeczywistym  (online),  obsługujących  monety  lub 

elektroniczne in

strumenty płatnicze. 

Powyższe należy rozumieć w ten sposób, że minimum 200 automatów parkingowych 

może być dostarczone w ramach jednej usługi lub w ramach dwóch usług.” 

wykreślenie  kryteriów  oceny  ofert  tj.  „czas  dostawy  i  zakończenia 

montażu pierwszej partii parkomatów” i „czas dostawy i zakończenia montażu ostatniej partii 
parkomatów”  i  w  konsekwencji  sposobu  obliczania  wartości  punktowej  przedmiotowych 
kryteriów. 

W ocenie Odwołującego - wskazany w Sekcji IX ust. 1 pkt. lit a) odnośnik a1) SIWZ 

warunek  u

działu w  postępowaniu jest  nadmiarowy  i  nie zmierza do  faktycznego wyłonienia 

wykonawcy, który ma zdolności by zrealizować niniejsze zamówienie. 

Według  Odwołującego  -  wykonawcy,  którzy  zrealizowali  dostawy  urządzeń  w  takiej 

ilości, lecz nie w ramach jednego, lecz w ramach dwóch lub więcej zamówień są również w 
stanie  zrealizować  niniejsze  zamówienie  bez  żadnego  uszczerbku  dla  jakości  czy 
terminowości w realizacji zamówienia.  

Dlatego  też  –  zdaniem  Odwołującego  -  wskazanie  przez  Zamawiającego,  że  jedno 

zam

ówienie  musi  obejmować co  najmniej  200 urządzeń  jest  niezasadne  i  nie służy  ocenie 

rzeczywistej zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia i stanowi warunek 
nadmierny, ograniczający w istocie konkurencję. 

Odwołujący  argumentował,  że  należyta  weryfikacja  zdolności  Wykonawcy  do 

zrealizowania  zamówienia  zostanie  w  pełni  zapewniona  poprzez  wymóg,  że  o  udzielenie 
zamówienia  może  ubiegać  się Wykonawca,  który  „wykonał  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 
okresie,  należycie,  co  najmniej  jedną  usługę  lub  dwie  usługi  polegające  na  dostawie, 
montażu i serwisowaniu systemu składającego się z minimum 200 automatów parkingowych 
współpracujących  z  centrum  (systemem)  kontroli/  nadzoru  i  monitoringu  w  czasie 
rzeczywistym (online), obsługujących monety lub elektroniczne instrumenty płatnicze. 

Powyższe należy rozumieć w ten sposób, że minimum 200 automatów parkingowych 

może być dostarczone w ramach jednej usługi lub w ramach dwóch usług.”. 


Formułując  zarzut  drugi  Odwołującego  podniósł,  że  wprowadzenie  przedmiotowych 

kryteriów  tj.  kryterium  nr  2  i  kryterium  nr  3  nie  prowadzi  do  wyboru  oferty  rzeczywiście 

najkorzystniejszej. 

Przyznał, że Zamawiający dobierając kryteria oceny ofert w danym postępowaniu ma 

swobodę  i  ma  prawo  wybrać  takie  kryteria,  które  umożliwią  otrzymanie  najkorzystniejszej 
ekonomicznie  oferty,  tj.  wysokiej  jakości  produktu  optymalnie  odpowiadającego  jego 

potrzebom.  

Zastrzegł  jednak,  że  kryteria  te  muszą  być  jednak  związane  z  przedmiotem 

zamówienia, nie mogą natomiast odnosić się do właściwości wykonawcy.  

Dodatkowo wskazał, że  limitem swobody zamawiającego, wynikającym  z obowiązku 

stosowania  zasady  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykona

wców,  jest  obowiązek  stosowania  takich  kryteriów,  które  odzwierciedlają 

uzasadnione potrzeby 

zamawiającego.  

W ocenie Odwołującego - dobór kwestionowanych przez niego kryteriów oceny ofert 

nie  jest  podyktowany  uzasadnionymi  potrzebami  Zamawiającego  i  te  kryteria  jedynie  w 
sposób pozorny odnoszą się do przedmiotu zamówienia. 

Zwrócił  uwagę,  że  Zamawiający  na  podstawie  przedmiotowych  kryteriów  będzie 

punktował  jedynie  wcześniejszą  dostawę  i  montaż  urządzeń,  natomiast  uruchomienie 
urządzeń  i  tym  samym  szybsza  realizacja  umowy  w  ogóle  nie  jest  przed  Zamawiającego 

punktowana.  

W  przekonaniu  Odwołującego  -  zadeklarowanie  przez  wykonawcę  wcześniejszej 

dostawy  pierwszej  i  ostatniej  partii  parkomatów  w  istocie  nie  skutkuje  tym,  że  umowa 
zostanie  wcześniej  zrealizowana  i  możliwe  będzie  korzystanie  z  parkomatów,  czyli  cel 
umowy nie zostanie wcześniej osiągnięty. 

Zauważył przy tym, że zgodnie z umową oraz treścią SIWZ, zamówienie obejmuje nie 

tylko  dostawę  i  montaż  parkomatów,  ale  także  ich  uruchomienie,  a  zgodnie  z  Sekcją  III 

SIWZ,  pkt  2.8.8.1  dostarczone  i  zamontowane 

parkomaty  muszą  być  zaprogramowane  w 

sposób  uniemożliwiający  użytkownikom  dokonane  jakichkolwiek  operacji.  Dopiero  w 
kolejnym  etapie  następuje  ich  uruchomienie  i  możliwość  zamierzonego  użytkowania 
urządzeń. 


Dodatkowo  zaznaczył,  że  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stan  techniczny 

parkomatów,  w  tym  akty  wandalizmu  dokonane  przed  odbiorem  urządzeń  przez 
Zamawiającego,  a  zatem  wcześniejsza  dostawa  i  montaż  parkomatów  powoduje,  że 
Wykonawca  w  cenę  oferty  musi  wliczyć  ryzyko  związane  z  uszkodzeniami  i  aktami 
wandalizmu dostarczonych i  zamontowanych parkomatów,  tj.  w  okresie kiedy  zamawiający 
nie korzysta z możliwości poboru opłat, nie realizuje celu Umowy.  

Nadto,  powołał  się  na  fakt,  iż  dopiero  po  podłączeniu  parkomatów  do  systemu 

monitoringu  Wykonawca  ma  możliwość  kontrolowania/nadzorowania  bieżącego  stanu 
technicznego tych urządzeń w czasie rzeczywistym (on-line) bez konieczności dokonywania 

inspekcji 

urządzeń  w  miejscu  ich  montażu,  co  spowoduje  znaczący  wzrost  po  stronie 

Wykonawcy  kosztów  nadzoru  i  utrzymania  parkomatów  w  należytym  stanie  technicznym, 
który z całą pewnością zostanie uwzględniony w cenie oferty Wykonawcy i przeniesiony na 
Zamawiającego.  

W  opinii  Odwołującego  -  z  puntu  widzenia  Zamawiającego  takie  rozwiązanie  jest 

niezrozumiałe  ze  względów  ekonomicznych,  ponieważ  wykonawcy  będą  wyceniać  i 
uwzględniać  w  ofercie  ryzyka  związane  z  potencjalnym  uszkodzeniami  i  wandalizmem 
dostarczonych parkomatów, jak i jest zupełnie niezrozumiałe z uwagi na fakt, że punktowane 
„parametry  realizacji  zamówienia”  nie  wpływają  w  istocie  na  jakość  wykonanych  dostaw  i 
prac, na termin realizacji zamówienia i jak wskazano powyżej nie mają pozytywnego wpływu 
na ekonomiczne aspekty realizacji zamówienia. 

Dalej wskazał, że kwestionowane kryteria w istocie odnoszą się do cech wykonawcy, 

co  jest  niedopuszczalne  na  gruncie  ustawy  PZP,  bowiem  p

rzedmiotowe  kryteria  preferują 

dostawców, którzy mają gotowy produkt.  

Wyjaśnił,  że  zakres  i  funkcjonalność  automatów  będących  przedmiotem 

p

ostępowania są bardzo rozbudowane i standardowe produkty muszą być dostosowane do 

potrzeb  Zamawiającego.  Natomiast  taką  pełną  funkcjonalność  oferowanych  produktów 
według jego wiedzy ma zaledwie jeden producent. 

Według  Odwołującego  -  zastrzeżone  kryteria  nie  mają  wpływu  ani  na  jakość 

realizowanej umowy ani nie przekładają się pozytywie na wartość składanych ofert, a zatem 
są  nieuzasadnione i w istocie naruszają zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców, ponieważ preferują wykonawców mających już gotowy produkt, dostosowany 
do potrzeb Zamawiającego. 


Zwrócił  uwagę,  że  kryteria  oceny  ofert  muszą  być  sformułowane  z  pełnym 

poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców i nie ulega 

wątpliwości,  iż  chodzi  o  zapewnienie  realnej  konkurencyjności  i  równego  traktowania 
wykonawców,  a  zatem  zapewnienie  realnej  możliwości  ubiegania  się  o  uzyskanie 
zamówienia przez zainteresowane tym podmioty.  

Zauważył  również,  że  Zamawiający  przyznał  za  kryterium  nr  2-10  punktów,  a  za 

kryterium  nr  3  -

15  punktów,  to  jest  znacząca  ilość  punktów,  a  wobec  tego  wnosił  o 

wykreślenie tego kryterium. 

Pismem z dnia 27 stycznia 2020r. wykonawca 

KBU sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  

zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności 

oparciu  o  treść  akt  sprawy  odwoławczej,  w  tym  treść  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, pisma procesowe Przystępującego z dnia 5 lutego 2020 r., 
jak  również  na  podstawie  złożonych  na  rozprawie  wyjaśnień  Izba  postanowiła  odwołanie 
oddalić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

Po  przeprowadzeniu  postępowania  odwoławczego  Izba  nie  doszukała  się  w 

działaniach Zamawiającego naruszenia przepisów art.7 ust.1, art.22 ust.1a, art. 91 ust.1 i 3 

ustawy Pzp.  

Odnosząc się do meritum przedmiotowej sprawy należy wskazać, że podstawowym, 

istotnym  zagadnieniem wymagającym  rozstrzygnięcia była kwestia  oceny  czy  Zamawiający 
określając  warunki  udziału  w  postępowaniu  dokonał  tego  w  sposób  proporcjonalny  oraz 
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.  

W zakresie niezbędnym do rozpoznania pierwszego zarzutu odwołania Izba ustaliła, 

że w Sekcji IX ust. 1 pkt.2 lit a) odnośnik a1) SIWZ Zamawiający postanowił, że o udzielenie 


zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.  

Jednocześnie  Zamawiający  w  tym  postanowieniu  zastrzegł  szczegółowo,  że 

wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe 

tj.: 

wykonał  w  okresie ostatnich 5  lat  przed  upływem  terminu  składania ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  należycie,  co  najmniej  jedną  usługę 

polegaj

ącą na dostawie, montażu i serwisowaniu systemu składającego się z minimum 200 

automatów  parkingowych  współpracujących  z  centrum  (systemem)  kontroli/  nadzoru  i 
monitoringu  w  czasie  rzeczywistym  (online),  obsługujących  monety  lub  elektroniczne 

instrumenty p

łatnicze”. 

W  świetle  powyższego  stanu  faktycznego,  Izba  doszła  do  przekonania,  że 

argumentacja 

Odwołującego bez jakichkolwiek dowodów, jest chybiona. 

Stosownie do przepisu art.22 ust.1a ustawy Pzp 

Zamawiający określa warunki udziału 

w  postępowaniu  oraz  wymagane  od  wykonawców  środki  dowodowe  w  sposób 
proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy 
do  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczególności  wyrażając  je  jako  minimalne 
poziomy zdolności. 

Według zapatrywania Izby – Odwołujący nie udowodnił, że Zamawiający określił cyt. 

wyżej warunek podmiotowy w sposób nie proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 

W myśl art.190 ust.1 ustawy Pzp strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są 

obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. 
Nadto,  dowody  na  poparcie  swoich  twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń  strony  przeciwnej 
strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mogą  przedstawiać  aż  do  zamknięcia 

rozprawy. 

Jednocześnie,  zgodnie  z  art.6  kodeksu  cywilnego  ciężar  udowodnienia  faktu 

spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. 

Powołanie  się  w  tym  przypadku  na  powyższy  przepis  znajduje  pełne  uzasadnienie, 

biorąc  pod  uwagę  przepis  art.14  ust.1  ustawy  Pzp.,  który  stanowi,  że  do  czynności 
podejmowanych  przez  zamawiającego  i  wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1145 i 1495

), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 


W związku z tym uwadze, Izby nie mogło ujść, że Odwołujący nie przedstawił ani na 

posiedzeniu,  ani  na  rozprawie  żadnego  dowodu  na  okoliczności  potwierdzające  zgłoszony 
przez niego zarzut nieproporcjonalności warunku. 

Wymaga  wskazania,  że  przedmiotowe  zamówienie  w  rozdziale  III  pkt.2.7  SIWZ 

zostało  opisane  pod  względem  ilościowym,  gdzie  wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć 
łącznie  375  sztuk  urządzeń  do  poboru  opłat  parkingowych,  podczas  gdy  Zamawiający 
wymagał  od  wykonawców  wykazania  się  wykonaniem  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okres

ie,  należycie,  co  najmniej  jednej  usługi  polegającej  na  dostawie,  montażu  i 

serwisowaniu systemu składającego się z minimum 200 automatów parkingowych. 

Z powyższego zestawienia tych dwóch wartości wynika jednoznacznie, że postawiony 

przez  Zamawiającego  warunek  został  obniżony  pod  względem  ilościowym  wykonywanej 
usługi o 50% w stosunku do  wyżej  wskazanej ilości określonej w przedmiocie zamówienia, 

co  oznacza 

–  w  ocenie  Izby,  że  już  przez  taki  opis  doszło  do  zliberalizowania  dostępu  do 

przedmiotowego  zamówienia,  a  tym  samym  należało  przyjąć,  że  proporcje  zostały 
zachowane z pewnością w odniesieniu do Odwołującego.  

Powyższa  teza  o  proporcjonalności  spornego  warunku  znajduje  również 

potwierdzenie  w  dokumentacji  Zam

awiającego,  gdzie  aż  ośmiu  innych  wykonawców 

wykazało  się  zainteresowaniem  przedmiotowym  zamówieniem  poprzez  zadawane  pytania 
Zamawiającemu co do omawianego przetargu publicznego, a żaden z tych wykonawców nie 
skorzystał ze środka ochrony prawnej w analogicznej sprawie.  

W związku z tym Izba stanęła na stanowisku, że proponowana przez Odwołującego 

modyfikacja  SIWZ  polegająca  na  podzieleniu  jednej  usługi  referencyjnej  w  ilości  200  sztuk 
przy  przedmiocie  zamówienia na  375 sztuk  na  kolejne  dwie usługi  byłaby  równoznaczna  z 
postawieniem znaku równości pomiędzy zdolnością zawodową (doświadczeniem) podmiotu 
wykonującego duże zamówienie na poziomie tych 200 sztuk z podmiotem, który potencjalnie 
może wykazać się wykonaniem jedynie dwóch średnich dostaw,  przy czym mogłaby to być 

nawet  dwie  dostawa  tylko  po 

100 sztuk  parkomatów,  co nie może zostać  potraktowane za 

proporcjonalne  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  także  może  stanowić  naruszenie 
zasady równości uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

odniesieniu do drugiego zarzutu odwołania Izba ustaliła, że w Sekcji XVIII SIWZ pkt 

1 i pkt 2 

Zamawiający ustanowił następujące kryteria oceny ofert: 


„XVIII. Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający będzie  się kierował  przy  wyborze oferty 

wraz z podani

em wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 

1.  Zamawiający  dokona  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  oparciu  o  następujące 

kryteria: 

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium (...) 

Kryterium nr 2 - 

czas dostawy i zakończenia montażu pierwszej partii parkomatów: 

Kryterium „Czas dostawy i zakończenia montażu pierwszej partii parkomatów” będzie 

rozpatrywane  na  podstawie  zadeklarowanego  przez  Wykonawcę  w  formularzu  ofertowym 
czasu  zakończenia  montażu  pierwszej  partii  automatów  parkingowych  w  ilości  100  sztuk 
urządzeń na obszarze realizacji zlecenia. 

Zamawiający  przyzna  punkty  za zadeklarowanie przez Wykonawcę czasu dostawy  i 

zakończenia  montażu  pierwszej  partii  parkomatów  licząc  od  dnia  zawarcia  umowy,  według 
następujących zasad: 

za zadeklarowanie 8 tygodni - 10 pkt; 

za zadeklarowanie 10 tygodni- 5pkt.; 

za zadeklarowanie 12 tygodni - 0 pkt. 

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje czas dostawy i zakończenia montażu pierwszej 

partii parkomatów dłuższy niż 12 tygodni zostanie odrzucona. 

W przypadku

gdy Wykonawca nie zadeklaruje czasu dostawy i zakończenia montażu 

pierwszej partii parkomatów. 

Zamawiający  uzna,  że  został  zaproponowany  najdłuższy  czas  ti.  12  tygodni 

(Wykonawca uzyska 0 pkt). 

Zadeklaro

wany  przez  Wykonawcę  czas  montażu  należy  podawać  w  następujący 

sposób: 

8 tygodni, 10 tygodni lub 12 tygodni. 

Kryterium nr 3 - 

czas dostawy i zakończenia montażu ostatniej partii parkomatów: 

L

p. 

Kryterium 

Waga 

Cena 

60% = 60 pkt 

Czas  dostawy  i  zakończenia  montażu  pierwszej 
partii parkomatów 

10% = 10 pkt 

Czas dostawy i zakończenia montażu ostatniej partii 
parkomatów 

15% = 15 pkt 

Dodatkowa funkcjonalność 

5% = 5 pkt 

Czas przystąpienia do naprawy 

10% = 10 pkt 

Razem 

100% = 100 pkt 


Kryterium „Czas dostawy i zakończenia montażu ostatniej partii parkomatów” będzie 

rozpatrywane  na  podstawie  zadeklarowanego  przez  Wykonawcę  w  formularzu  ofertowym 
czasu zakończenia montażu ostatniej partii automatów parkingowych, w ilości wskazanej w 
harmonogramie etapowej realizacji zamówienia. 

Zamawiający  przyzna  punkty  za zadeklarowanie przez Wykonawcę czasu dostawy  i 

zakończenia  montażu  ostatniej  partii  parkomatów  licząc  od  dnia  zawarcia  umowy,  według 
następujących zasad: 

za zadeklarowanie 18 tygodni - 15,0 pkt.; 

za zadeklarowanie 20 tygodni - 7,5 pkt.; 

za zadeklarowanie 22 tygodni - 0,0 pkt. 

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje czas dostawy i  zakończenia montażu ostatniej 

partii parkomatów dłuższy niż 22 tygodnie, zostanie odrzucona. 

W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  zadeklaruje  czasu  dostawy  i  zakończenia 

montażu.  Zamawiający  uzna,  że  został  zaproponowany  najdłuższy  czas  tj.  22  tygodnie 

(Wykonawca uzyska 0 pkt). 

Zadeklarowany  przez  Wykonawcę  czas  montażu  należy  podawać  w  następujący 

sposób: 18 tygodni, 20 tygodni lub 22 tygodnie.”. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższą  treść  SIWZ  przewidującą  wskazane  wyżej  kryteria  i 

podkryteria  oceny  ofert, 

Izba  nie  mogła  uznać  argumentacji  Odwołującego  o  naruszeniu 

art.91 ust.1 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Według  zapatrywania  Izby  -  zaskarżone  przez  Odwołującego  powyższe  kryteria 

oceny  ofert  nie  pozostawały  również  w  kolizji  z  treścią  przepisu  art.91  ust.3  ustawy  Pzp, 
stosownie do  którego kryteria  oceny ofert  nie mogą dotyczyć  właściwości  wykonawcy,  a  w 
szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

Wymaga  wyraźnego  wskazania,  że  sporne  podkryteria  oceny  ofert  dotyczyły  czasu 

dostawy  i  zakończenia  montażu,  a  zatem  zdolności  wykonawcy  do  terminowego 
przygotowania przedmiotu zamówienia do ostatecznej realizacji zamówienia, a nie tego jaką 
wykonawca ma wiarygodność ekonomiczną, techniczną czy finansową. 

Odwołujący  przy  tym  nie  udowodnił  w  żaden  sposób,  że  jego  zaplecze  techniczne 

uniemo

żliwia mu realizację zamówienia w terminach zastrzeżonych przez Zamawiającego. 


Z  tych  wszystkich  powodów,  Izba  nie  uznała  za  konieczne  dokonanie  przez 

Zamawiającego  zmodyfikowania  lub  odpowiednio  wykreślenia  wnioskowanych  przez 
Odwołującego postanowień SIWZ 
 

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp postanowiła oddalić 

odwołanie.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem 
przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Przewodniczący:………………………… 


wiper-pixel