KIO 132/20 POSTANOWIENIE dnia 4 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

Członkowie:   

Ewa Kisiel 

Daniel Konicz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udzia

łu  stron  w  dniu  4  lutego  2020  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24 

stycznia  2020r.  przez  wykonawc

ę:  LEK  S.A.  z  siedzibą  w  Strykowie,  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Szpital  Specjalistyczny  im.  Ludwika  Rydygiera  w 

Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze;  

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

LEK  S.A.  z  siedzibą  w  Strykowie  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania;  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie  - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący: ……………………………… 

Członkowie:      ………………………………… 

………………………………… 


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z 

siedzibą  w  Krakowie  prowadzi  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.,  dalej  "ustawa  Pzp"), 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostarczenie leków różnych, chemioterapia, programy lekowe”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 23 grudnia 2019 r., pod numerem 2019/S 247-608698. 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W dniu 24 stycznia 2020 r. wykonawca 

LEK S.A. z siedzibą w Strykowie (dalej jako 

"Odwołujący") wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec niezgodnych 

z  przepisami  czynności  Zamawiającego  polegających  na  dokonaniu  czynności  modyfikacji 

SIWZ w zakresie pakietu nr 36 z dnia 16 stycznia 2020 r.  oraz na zaniechaniu dopuszczenia 

oferty równoważnej poprzez modyfikację SIWZ w  zakresie Pakietu nr 36, tj. w taki sposób, 

który uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty w postępowaniu i dyskryminuje pośrednio 

innych wykonawców niż producent Roche z lekiem Mabthera.  

W  dniu  3  lutego  2020 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego, w którym oświadczył, iż cofa odwołanie w całości. Oświadczenie o cofnięciu 

odwołania zostało złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Odwołującego, zgodnie 

z dokumentacją złożoną do akt sprawy.  

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego oświadczenia o cofnięciu odwołania.  

Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu  Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  W  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. 

Skuteczne skorzystanie przez Odwołującego z przysługującej mu czynności dyspozytywnej, 

jaką  jest  wycofanie  odwołania  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez 

merytorycznego  rozpoznania  zarzutów  odwołania.  Złożenie  oświadczenia  o  cofnięciu 

odwołania  stanowi  nieograniczone  uprawnienie  Odwołującego,  które  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z wniesieniem odwołania.  


W  tym  stanie  rzeczy  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  umorzyła 

postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  zgodnie  z  art.  192  ust.  1 

zdanie drugie ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy  Pzp  zdanie  drugie  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 972).  

Mając  na  względzie  fakt,  iż  cofnięcie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

rozprawy,  Izba  nakazała  dokonanie  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  90%  kwoty  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:   ............................................  

Członkowie: 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel