KIO 13/20 WYROK dnia 20 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 13/20 

WYROK 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Magdalena Rams 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  17  stycznia  2020  r. 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  stycznia  2020  r.  przez 

wykonawcę APATOR S.A. z siedzibą w Toruniu, 

w postępowaniu prowadzonym przez PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą w Lublinie,  

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum 

firm:  

ADD Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie  oraz Elgama – Elektronika 

Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Wilnie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

Umarza postępowanie w zakresie zarzut naruszenie art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 

3  ustawy  Pzp  w  zakresie  zaniechania  odtajnienia  uzasadnienia  zastrzeżenia 

wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny za realizację zamówienia;  

Uwzględnia odwołanie w  zakresie zarzutu  naruszenia  art.  96  ust.  3 w zw.  z  art.  8 

ust.  3  ustawy  Pzp 

w  zakresie  zaniechanie  odtajnienia  wyjaśnień  dotyczących 

zaoferowanej  ceny  za  realizację  zamówienia  i  nakazuje  zamawiającemu  PGE 

Dystrybucja  S.A.:  (i) 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej, 

unieważnienie  czynności  zaproszenia  do  aukcji  elektronicznej  i  unieważnienie 

aukcji  elektronicznej;  (ii)  odtajnienie  wyjaśnień  wykonawców  wspólnie 


ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm:  ADD Polska Sp. z o.o. 

Sp. k. z siedzibą w Warszawie  oraz Elgama – Elektronika Sp. z o.o., z siedzibą w 

Wi

lnie dotyczących zaoferowanej ceny za realizację zamówienia.  

W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 

Kosztami postępowania obciąża  zamawiającego PGE Dystrybucja S.A.,  z siedzibą w 

Lublinie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Apator S.A., z siedzibą w Toruniu tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od zamawiającego PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą w Lublinie na 

rzecz  wykonawcy 

Apator  S.A.,  z  siedzibą  w  Toruniu  kwotę  18  600    zł  00  gr 

(słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

uzasadnione  koszty  strony  po

niesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  i 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy  wyrok  - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:    

………………….…………… 


Sygn. akt: KIO 13/20 

UZASADNIENIE  

W  dniu  2  stycznia 

2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy-Apator 

S.A.,  z  siedzibą  w  Toruniu  (dalej:  „Odwołujący”,  „Apator”)  zarzucając 

zamawiającemu  PGE  Dystrybucja  –  Oddział  w  Łodzi  (dalej  „Zamawiający”)  w  zakresie 

zadania 2 naruszenie: 

1)  art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty  ADD  Polska  Sp.  z  o.o.  Sp. 

k.  z  siedzibą  w  Warszawie    oraz  Elgama  – 

Elektronika  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Wilnie  (dalej  „Konsorcjum  ADD”),  mimo  że 

zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

2)  ewentualnie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Konsorcjum 

ADD do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny 

oferty  pomimo,  że  wydaje  się  ona  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  i  powinna  budzić  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości 

wykonania przedmiotu za

mówienia zgodnie z wymaganiami przez niego określonymi 

jeśli Wysoka Izba uzna, że dopuszczalne jest ponownie wezwanie tego Wykonawcy 

d

o złożenia takich wyjaśnień; 

3)  art.  96  ust.  3  w  zw.  z  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odtajnienia 

informacji 

zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  tj.  wyjaśnień  Konsorcjum 

ADD  w  zakresie  ceny  oraz  uzasadniania  takiego  zastrzeżenia,  wskutek  czego 

Zamawiający  bezpodstawnie  nie  udostępnił  Odwołującemu  tych  informacji  i 

dokumentów je zawierających; 

4)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum 

ADD  pomimo,  że  nie  odpowiada  ona  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia („SIWZ”); 

art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty Konsorcjum ADD pomimo, że nie jest 

ona ofert

ą najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ; 

6)  art. 91 b ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaproszenie do aukcji elektronicznej konsorcjum 

ADD  pomimo,  że  oferta  tego  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  względnie  badanie  i 

ocena oferty tego Wykonawc

y powinna zostać powtórzona; 

7)  art.  91  a  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  przeprowadzenie  aukcji  elektronicznej  pomimo, 

że  w  Postępowaniu  tylko  Odwołujący  złożył  ofertę  niepodlegającą  odrzuceniu, 


bowiem  oferta  Konsorcjum  ADD  powinna  zostać  odrzucona  względnie  badanie  i 

ocena oferty tego Wykonawc

y powinna zostać powtórzona; 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  prowadzenie  Postępowania  w  sposób 

niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców; zarzuty ewentualne 9) art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

wezwania  Konsorcjum  ADD  do  uzupełnienia  oprogramowania  do  liczników  energii 

elektrycznej dedykowanego do systemu Android w wer. 6.0 i nowszych;  

art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących treści oferty Konsorcjum ADD. 

W  związku  z  powyższymi  zarzutami  Odwołujący  wniósł  o:  1)  uwzględnienie  odwołania,  2) 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  ADD  jako 

najkorzystniejszej  w  zadaniu  2;  3)  nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenia  czynności 

badania  i  oceny  oferty  Konsorcjum  ADD  w  zadaniu  2;  4)  nakazanie  Zamawiającemu 

odrzucenia  oferty  Konsorcjum  ADD  w  zadaniu  2;  5)  nakazania  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  zaproszenia  do  aukcji  elektronicznej  i  unieważnienia  aukcji 

elektronicznej;  6)  nakazanie  Zamawiającemu  odtajnienia  dokumentów  niezasadnie 

zastrzeżonych  przez  Konsorcjum  ADD  w  zadaniu  2  jako  zawierające  tajemnicę 

przedsiębiorstwa, tj. wyjaśnień w zakresie ceny. 

W  uzasadnieniu  podniesionych  zarzutów  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  w  dniu 

23.12.2019  r.  poinformował  Odwołującego  o  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w 

Postępowaniu.  Jako  najkorzystniejszą  w  Postępowaniu  w  zakresie  zadania  2  wybrał  ofertę 

wykonawcy  Konsorcjum  ADD.  Na  drugim  miejscu  znalazła  się  oferta  Odwołującego. 

Dokonując  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający  dopuścił  się  naruszenia  szeregu 

przepisów  ustawy  Pzp,  na  skutek  czego  czynność  ta  została dokonana wadliwie  i  powinna 

zostać powtórzona.  

Rażąco niska cena oferty Konsorcjum ADD  

Odwołujący  wskazał,  że  Konsorcjum  ADD  pismem  z  dn.  11.12.2019r.  zostało  wezwane 

przez  Zamawiającego  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów  dotyczących 

kalkulacji  cenowej  oferty  tego  Wykonawcy  dla  zadania  nr  2.  Zamawiający  wskazał,  że 

„Wykonawca  winien  przedstawić  szczegółowe  wyjaśnienie  wyliczenia  ceny  uwzględniające 

m.in.  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania  techniczne, 

wyjątkowo  sprzyjające  warunki  wykonywania  zamówienia,  oryginalności  projektu,  koszty 

pracy  - 

których  wartość  przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego 


wynagrodzenia  za  pracę,  pomoc  publiczną  udzielanej  na  podstawie  odrębnych  przepisów, 

przepisy  prawa  pracy  i  przepisy  o  zabezpieczeniu  społecznym,  przepisy  prawa  ochrony 

środowiska,  powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy.  Wyliczenia  winny 

obejmować  m.in.  koszty  zakupu  komponentów  elektronicznych,  komponentów  z  tworzyw 

sztucznych,  koszty  pracy,  koszty  organizacyjne  i  inne  koszty  odnoszące  się  do  realizacji 

zadania.  Do  wyjaśnień  należy  dołączyć  dowody  potwierdzające,  że  zaoferowana  cena  nie 

zawiera rażąco niskiej ceny”.  

Wyjaśnienia ceny, które złożyło Konsorcjum ADD nie zostały Odwołującemu udostępnione 

jako  objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa.  Wobec  tego  Odwołujący  nie  ma  możliwości 

precyzyjnego odniesien

ia się do ich treści. 3. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli 

oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia, 

Zamawiający  zobowiązany  jest  taką  ofertę  odrzucić.  Zamawiający  ma  jednocześnie 

obowiązek  uprzednio  wezwać  wykonawcę,  który  złoży  taką  ofertę  do  wyjaśnienia  kwestii 

rażąco niskiej ceny oraz do złożenia dowodów, potwierdzających wyliczenie ceny lub kosztu. 

Z art. 90 ust. 1

a pkt 1 ustawy Pzp wynika zaś domniemanie istnienia rażąco niskiej ceny w 

ofercie,  jeżeli  jej  cena  całkowita  jest  niższa  o  co  najmniej  30%  od  szacunkowej  wartości 

zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług.  

Odwołujący wskazał, że wyjaśnienia ceny złożone przez Konsorcjum ADD są na tyle ogólne, 

że  w  świetle  ugruntowanego  orzecznictwa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  Zamawiający 

powinien  uznać,  że  nie  złożono  ich  w  ogóle.  Odwołujący  zakłada,  że  Konsorcjum  ADD  w 

wyjaśnieniach  ceny  zaprzeczyło,  aby  zaoferowana  cena  była  rażąco  niska,  jednakże  nie 

sprostało  ono  swojemu  obowiązkowi  wynikającemu  z  dyspozycji  art.  90  ust.  2  i  3  ustawy 

Pzp. Złożone przez Konsorcjum ADD wyjaśnienia w zakresie zaoferowanej ceny winny być 

konkretne,  wyczerpujące  i  rozwiewające  wątpliwości  Zamawiającego,  co  do  możliwości 

wykonania przedmiotu  zamówienia  zgodnie z  wymaganiami Zamawiającego określonymi  w 

SIWZ  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów.  To  na  Konsorcjum  ADD  bowiem  ciąży 

obowiązek wykazania, jakie obiektywne czynniki pozwoliły mu na obniżenie ceny oferty oraz 

w  jakim  stopniu  dzięki  tym  czynnikom  cena  oferty  została  obniżona  -  czego  nie  uczynił. 

Nadto  wskazać  należy,  iż  sytuacja  prawna  wykonawcy,  który  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

zamawiającego do złożenia wyjaśnień, w tym dowodów, w przedmiocie rażąco niskiej ceny, 

w  ogóle  ich  nie  złożył  oraz  wykonawcy,  który  złożył  wyjaśnienia  ogólnikowe  i  niepoparte 

dowodami,  jest  taka  sama.  W  obu  bowiem  przypadkach  oferta  wykonawcy  podlega 

odrzuceniu  (por.  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  14  maja  2019  r.,  sygn.  akt  KIO 

747/19). Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp: Z

amawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który 

nie złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana ocena wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi  dowodami 

potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 


zamówienia.  Art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  zawiera  zatem  dwie  odrębnie  sformułowane 

przesłanki  prawne  nakazujące  odrzucenie  oferty.  Po  pierwsze,  brak  wyjaśnień  żądanych 

przez  zamawiającego  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi  samodzielną  przesłankę 

odrzucenia  oferty  niezależnie  od  ustalenia  wystąpienia  ceny  rażąco  niskiej,  przy  czym  z 

brakiem  wyjaśnień  utożsamia  się  złożenie  wyjaśnień  lakonicznych,  ogólnikowych  (część 

alternatywy:  nie  złożył  wyjaśnień).  Drugim  przypadkiem  jest  natomiast  ustalenie  na 

podstawie  złożonych  wyjaśnień,  że  cena  oferty  lub  koszt  jest  rażąco  niska  (część 

alternatywy:  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi  dowodami 

potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia ). 6. Odnosząc się do tych wyjaśnień Konsorcjum ADD należy wskazać, że nie 

przedstawiono  w  nich  szczegółowej  kalkulacji  cenowej  -  co  jest  niezbędne  w  świetle 

ugruntowanego  orzecznictwa  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  Odwołujący  podniósł  także,  że 

Konsorcjum  ADD  nie  uwzględniło  w  kalkulacji  wszystkich  poniższych  kosztów  lub 

uwzględniło je w zaniżonej wysokości:  

1)  koszty  projektowania  licznika  energii  elektrycznej  oraz  oprogramowania  (w  tym  koszty 

uzyskania  certyfikacji  MID).  Należy  zauważyć,  że  licznik  i  oprogramowanie  do  niego,  aby 

można  było  je  wyprodukować  i  sprzedać  powinny  być  najpierw  zaprojektowane  (w  całości 

lub częściowo), a dopiero wówczas można będzie wdrożyć je do produkcji. Podobnie w tym 

przypadku, liczniki już istniejące powinny być przynajmniej dostosowane do indywidualnych 

wymagań  Zamawiającego  w  Postępowaniu,  co  wymaga  zmiany  projektów  i  stanowi  koszt, 

który każdy z wykonawców musi ponieść. W zakresie oprogramowania istotne jest, że koszty 

zmian  w  liczniku  zaoferowanym  przez  Konsorcjum  ADD  powinny  być  uwzględnione 

dwutorowo:  a)  koszty  zmiany  wy

nikłe  z  konieczności  dostosowania  oprogramowania  do 

obligatoryjnych  wymagań  Zamawiającego  specyficznych  dla  tego  Postępowania;  b)  koszty 

zmian,  które  Konsorcjum  ADD  wprost  przewidziało  w  swojej  ofercie  -  w  wykazie  części 

zamówienia  powierzonych  do  wykonania  podwykonawcom  (wzór  nr  9  do  SIWZ,  str.  689 

oferty Konsorcjum ADD) do wykonania przez NMG S.A., a które to zmiany dotyczą wyłącznie 

dodatkowej  funkcjonalności  punktowanej  w  kryteriach  oceny  ofert  (pkt  5.5.1  SIWZ): 

„Oprogramowanie  do  liczników  energii  elektrycznej  dedykowane  do  systemu  Android  w 

wersji  6.0  i  nowszych,  umożliwiające  dostęp  i  odczyt  danych  z  licznika  poziom  1  oraz 

parametryzację licznika poziom  2,  w  zakresie wczytania do  licznika gotowego wzorcowego 

pliku  parametryzacyjnego,  zgodnie  z  pozioma

mi  zabezpieczeń  opisanymi  w  SIWZ  dla 

oprogramowania  narzędziowego”.  Konieczność  poniesienia  tych  kosztów  jest  niekorzystną 

okolicznością  dla  Konsorcjum  ADD,  ponieważ  np.  Odwołujący  takie  oprogramowanie  już 

posiada  i  poniósł  wcześniej  koszt  jego  wytworzenia.  Ponadto,  zmiany  projektu  wymagają 


przeprowadzenia  testów  oraz  zazwyczaj  zmiany  certyfikatu  MID,  co  stanowi  dodatkowy 

koszt, który powinien zostać ujęty w kalkulacji ceny;  

2)  koszty  pozyskania  i  obsługi  linii  produkcyjnej  -  aby  móc  produkować  licznik  każdy  z 

producentów  musi:  a)  dysponować  odpowiednią  linią  produkcyjną  do  montażu 

zaoferowanych  liczników,  która  uwzględnia  wszystkie  konieczne  procesy  do  produkcji  tego 

licznika m.in złożenie mechaniczne, kalibracja, parametryzacja, ocena zgodności, pakowanie 

zgrzewanie licznika. Zakup nowej linii do montażu tego typu licznika energii elektrycznej to 

koszt ok. 3 min zł netto. Konsorcjum ADD zapewne nie wykazało, aby taką linią produkcyjną 

dysponowało lub nie wykazało kosztu amortyzacji takiej linii produkcyjnej. Tymczasem jest to 

olbrzymi koszt, który trzeba ponieść, aby móc produkować liczniki; b) koszty robocizny osób 

zatrudnionych  przy  linii  produkcyjnej  (monterzy,  młodsi  monterzy  itd.);  3)  koszt  wykonania 

obudów  do  liczników  -  do  wyprodukowania  obudowy  konieczne  jest  posiadania  przede 

wszystkim  wtryskarek,  które  wykonują:  podstawę  licznika  (np.  wtryskarka  ARBURG 

ALLROUNDER - 

koszt zakupu: 530 916 zł netto), pokrywę (np. wtryskarka ARBURG 470 E - 

koszt zakupu: 315 785 zł netto), szybkę (np. wtryskarka ARBURG 370E, koszt zakupu: 256 

646 zł netto), przyciski (np. wtryskarka ARBURG ALLROUNDER, koszt zakupu: 937 362 zł 

netto)  oraz  osłonę  skrzynki  zaciskowej  (np.  wtryskarka  ARBURG  470E,  koszt  zakupu:  315 

785  zł  netto).  Konsorcjum  ADD  zapewne  nie  wykazało,  aby  takimi  wtryskarkami 

dysponowało  lub  nie  wykazało  kosztu  amortyzacji  takich  wtryskarek.  Tymczasem  jest  to 

istotny  koszt,  który  trzeba  ponieść,  aby  móc  produkować  obudowy  do  liczników;  4)  koszt 

hali/hal produkcyjnych - 

linie produkcyjne do produkcji liczników muszą być zamontowane w 

odpowiedniej  hali/halach  o  powierzchni/łącznej  powierzchni  ok.  11  000  m2.  Koszt  budowy 

takiej hali/hal oraz zakup gruntu pod halę to ok. 25 min zł netto. Konsorcjum ADD zapewne 

nie  wykazało,  aby  taką  halą  produkcyjną  dysponowało  lub  nie  wykazało  kosztu 

nabycia/amortyzacji  takiej  hali  i  gruntów  oraz  ich  utrzymania.  Tymczasem  jest  to  olbrzymi 

koszt,  który  trzeba  ponieść,  aby  móc  produkować  liczniki;  5)  koszt  pozyskania  materiałów, 

komponentów  do  liczników  -  do  wyprodukowania  licznika  konieczny  jest  zakup  materiałów 

koniecznych do  wyprodukowania lub  zakup  półproduktów,  w  szczególności:  a)  pokrywa,  b) 

osłona zacisków, 

c) 

płytka  elektroniki  -  wyprodukowanie/zakup  tego  elementu  stanowi  bardzo  istotny 

koszt.  Aby  wyprodukować ten  element konieczny  jest  zakup:  obwodów  drukowanych PCB, 

rezystorów,  kondensatorów,  tranzystorów,  fototranzystorów,  diod,  ferrytów,  dławików, 

rezonator

ów  kwarcowych,  transoptorów,  układów  scalonych,  microswitchy,  wyświetlaczy 

LCD,  listew  zaciskowych,  warystorów,  uchwytów  do  baterii  oraz  należy  uwzględnić  koszty 

robocizny  i  amortyzacji,  d)  podstawa  z  zaciskami  -  wyprodukowanie/zakup  tego  elementu 

również stanowi bardzo istotny koszt. Aby wyprodukować ten element konieczny jest zakup: 


nakrętek,  tworzywa,  szyny,  toru  prądowego,  wkrętów,  zacisków  oraz  uwzględnić  koszty 

robocizny;  

6)  koszty  wydziałowe  -  koszty  pośrednie  związane  z  procesem  obsługi  zamówienia, 

związane  z  funkcjonowaniem  i  utrzymaniem  działów  montażowych  oraz  produkcji 

pomocniczej,  tj.  wydziałów  montażu,  wydziału  produkcji  płytek  elektroniki,  oddziału 

przetwórstwa  tworzyw  sztucznych,  dział  planowania  produkcji,  działu  zarządzania  jakością 

itd.;  

7)  koszty  obsługi  produkcji  pozostałe  -  koszty  pozostałych  działów  pośrednio 

zaangażowanych  w  proces  wytworzenia  liczników  -  działy:  zakupów  i  logistyki,  pomiarów  i 

testów, technologiczny, utrzymania ruchu magazynów, itd.;  

8)  koszty  transportowe  -  w  tym 

zakresie  należy  wziąć  pod  uwagę  także  dodatkowe 

potencjalne  koszty  wynikające  z  uprawnienia  Zamawiającego  wynikającego  z  §  5  ust.  3 

wzoru umowy: „Zamawiający na każdym etapie wykonywania Umowy zastrzega sobie prawo 

do zmiany miejsca dostawy, w tym poprzez wyznaczenie dodatkowych miejsc dostawy, przy 

czym miejsce to może być wyznaczone jedynie na terytorium działalności PGE Dystrybucja 

S.A.  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Zmiana  miejsca  dostawy  może  następować 

wielokrotnie  w  toku  Umowy  i  dotyczyć  zarówno  wszystkich  przyszłych  dostaw  jak  i  jedynie 

niektórych z nich [...]”;  

9)  koszty  pozyskania/wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  i 

finansowania  - 

zgodnie  z  pkt  6.1.1  SIWZ  „Zamawiający  żąda  wniesienia  zabezpieczenia 

należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5%  ceny  zobowiązania  brutto  wynikającego  z 

umowy odpowiednio dla zadania, które Wykonawca będzie realizował”. Ponadto zamówienie 

o  tej  wartości  wymaga  finansowania  zewnętrznego  -  kredyt  obrotowy,  co  stanowi  kolejny 

istotny koszt;  

10) koszt

y sprzedaży; 

11)  koszty  ogólnozakładowe  -  koszty  obsługi  kadrowej,  księgowej,  prawnej,  kadry 

kierowniczej, które są normalnymi kosztami funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa oraz 

wynagrodzenie  pracowników  i  utrzymanie  ich  biur,  które  jest  związane  z  realizacją 

zamówienia zgodnie z wymaganym standardem usług oraz przepisami prawa.  

W ocenie Odwołującego Konsorcjum ADD nie wykazało, aby stawki osób zatrudnionych przy 

realizacji  zamówienia  były  wyższe  niż  stawki  wynikające  z  minimalnego  wynagrodzenia  za 

pra

cę.  Konsorcjum  ADD  prawdopodobnie  poprzestało  na  stwierdzeniu,  że  stawki  te  będą 

wyższe  niż  wynikające  z  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  lecz  nie  przedstawiło 

dowodów,  aby  członkowie  Konsorcjum  ADD  zatrudniali  osoby  zaangażowane  w  realizację 

zamówienia po takich stawkach. Odwołujący wskazał, że Konsorcjum ADD nie załączyło do 

wyjaśnień  dowodów  potwierdzających  wysokość  kosztów  wskazanych  powyżej,  co 


dyskwalifikuje  te  wyjaśnienia.  Jeśli  zaś  przedstawiono  jakieś  dowody  (zostały  one 

zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa w sposób bezpodstawny o czym w odrębnym   

zarzucie),  to  są  to  jedynie  wybiórcze  dowody  w  zakresie  wybiórczo  wybranych  kosztów. 

Konsorcjum  ADD  nie  udowodniło  pełnych  kosztów  wykonania  zamówienia.  Jeśli  natomiast 

złożono jakieś oferty od dostawców, to Odwołujący nie znając treści tych ofert wskazuje, że: 

a) 

utajnione  „oferty”  od  dostawców  lub  ich  część  również  nie  stanowią  wiążących  prawnie 

ofert, lecz są jedynie informacją handlową. Art. 66 kc stanowi, iż oświadczenie drugiej stronie 

wo

li  zawarcia  umowy  stanowi  ofertę, jeżeli  określa istotne  postanowienia tej  umowy.  Przez 

„istotne  postanowienia”  rozumieć  należy'  elementy  przedmiotowo  istotne  proponowanej 

umowy,  charakteryzujące  i  indywidualizujące  umowę  (por.  wyrok  Sądu  Apelacyjnego  w 

Lublinie  z  dnia  16  kwietnia  2014  r.,  sygn.  akt  I  ACa  69/14).  Przede  wszystkim  oferta  musi 

określać adresata oferty, przedmiot oferty oraz termin związania ofertą. Szczególnie istotny 

jest  określony  termin  związania  ofertą,  ponieważ  art.  66  §  2 kc  stanowi  o  braku  związania 

ofertą  w  przypadku  zaniechania  jej  natychmiastowego  przyjęcia:  §2:  Jeżeli  oferent  nie 

oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w 

obecności  drugiej  strony  albo  za  pomocą  środka  bezpośredniego  porozumiewania  się  na 

odległość przestaje wiązać, gdy  nie zostanie przyjęta  niezwłocznie;  złożona w  inny  sposób 

przestaje  wiązać  z  upływem  czasu,  w  którym  składający  ofertę  mógł  w  zwykłym  toku 

czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia; b) „oferty” te nie 

określają  precyzyjnie  wolumenu  poszczególnego  asortymentu  niezbędnego  do  prawidłowej 

realizacji inwestycji, lecz wolumen ten jest zaniżony lub opiewają one na pojedyncze sztuki, 

co  nie  wykazuje  dostępności  materiałów  w  pełnym  wymaganym  zakresie.  Oznacza  to,  że 

obecna  wycena  oferty  została  dokonana  w  sposób  nierzetelny  i  nieprawidłowy  oraz  nie 

wykazuje rzeczywistych kosztów niezbędnych do poniesienia przez Konsorcjum ADD w celu 

realizacji zamówienia; c) „oferty” nie określają precyzyjnie ich przedmiotu i nie sposób na ich 

podstawie ustalić czego one dotyczą, których materiałów; d) mogą de facto stanowić oferty 

na  podwykonawstwo,  co  je  dyskwalifikuje,  ponieważ  Konsorcjum  ADD  oświadczyło,  że 

oprócz  prac  programistycznych  nie  będzie  zlecało  prac  podwykonawcom;  e)  „oferty”  nie 

zwierają  dat  ich  złożenia  lub  zawierają  daty  po  złożeniu  ofert,  co  wskazuje,  że  kalkulacja 

ceny  miała  miejsce  dopiero  po  złożeniu  oferty  w  Postępowaniu;  f)  podsumowując 

wystąpienie przynajmniej niektórych z tych okoliczności dyskwalifikuje ten dowód i świadczy 

o  tym,  że  są  to  po  prostu  oferty  pozyskane  od  zaprzyjaźnionych  dostawców,  lecz  bez 

pokrycia.  

Odwołujący wskazał, że celem postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 90 ust. 

1  ustawy  Pzp,  jest  ustalenie  pr

zez  Zamawiającego  faktów  świadczących  o  tym,  że 

zaoferowana  przez  wykonawców  cena  jest  realna,  wiarygodna  i  zapewni  prawidłowe 


wykonanie przedmiotu zamówienia, inne ustalenia przesadzają o tym, że cena lub koszty są 

rażąco  niskie.  Powyższa  procedura  wyjaśniająca  musi  zmierzać  do  pełnego  wyjaśnienia 

zaoferowanej ceny, a także wątpliwych jej kosztów (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 

dnia 25 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO 1130/18). O istnieniu rażąco niskiej ceny świadczy 

także  brak  jakichkolwiek  nadzwyczajnych  warunków  dostępnych  jedynie  dla  Konsorcjum 

ADD, które pozwoliły temu Wykonawcy zrealizować zamówienie za cenę tak niską cenę.  

Dalej  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  nie  przekazał  Odwołującemu  uzasadnienia 

Kons

orcjum  ADD  wyjaśnień  ceny  tego  wykonawcy  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  W 

związku z  tym  Odwołującemu nie jest  znana  treść  tego zastrzeżenia.  Odwołujący  wskazał, 

że  Konsorcjum  ADD  ograniczyło  się  jedynie  do  poinformowania,  że  wyjaśnienia  ceny 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez wykazania, że tak rzeczywiście jest albo ogóle nie 

zastrzegło tych wyjaśnień jako tajemnicy przedsiębiorstwa. 15. Przepis art. 8 ust. 3 ustawy 

Pzp  został  znowelizowany  ustawą  z  dnia  29  sierpnia 2014  roku o zmianie ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2014 poz. 1232) i wprowadził istotną zmianę w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia.  Zgodnie  z  brzmieniem  przepisu  wykonawca,  który  zastrzega 

informacje  podane  w  ofercie  jako  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  obowiązany  jest 

wykazać jednocześnie, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  Aktualne  brzmienie  przepisu  art.  8  ust.  3  ustawy  nie  pozostawia  również 

wątpliwości,  że inicjatywa  w  powyższym  zakresie należy  wyłącznie do  wykonawcy,  który  w 

odpowiednim  momencie  po

stępowania  winien  bez  wezwania  udowodnić  zamawiającemu 

zasadność  poczynionego  zastrzeżenia.  Brak  takich  wyjaśnień  lub  złożenie  wyjaśnień 

ogólnikowych  -  równoznaczne  jest  wyłącznie  z  formalnym  dopełnieniem  tego  obowiązku, 

musi być traktowane jako rezygnacja z przewidzianej przepisem art. 8 ust. 3 ustawy ochrony, 

co aktualizuje po stronie Zamawiającego obowiązek ujawnienia nieskutecznie zastrzeżonych 

tajemnicą przedsiębiorstwa informacji (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8.06.2017r., KIO 

888/17).  Tak  samo  po

winien  postąpić  wykonawca  składając  wyjaśnienia  w  zakresie  ceny. 

16.  Odwołujący  poniżej,  z  ostrożności  przedstawia  argumenty  na  wypadek,  gdyby  takie 

uzasadnienie  zastrzeżenia  objęcia  tajemnicą  przedsiębiorstwa  wyjaśnień  ceny  Konsorcjum 

ADD  znajdowało  się  w  dokumentacji  Postępowania.  Jeśli  uzasadnienie  zastrzeżenia 

wyjaśnień  ceny  i  złożonych  wraz  z  nimi  dokumentami  jako  zawierające  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  zostało  wraz  z  wyjaśnieniami  przekazane  Zamawiającemu,  to  bazując  na 

posiadanym  doświadczeniu  Odwołujący  twierdzi,  że  zastosowane  przez  Konsorcjum  ADD 

uzasadnienie dokonanego zastrzeżenia jest ogólnikowe i mogłoby zostać użyte praktycznie 

w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co w konsekwencji zdaniem 

Odwołującego  dyskredytuje  możliwość  uznania,  że  powstaje  konieczność  respektowania 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  tym  konkretnym  Postępowaniu.  Odwołujący  zarzuca,  że 


ogólnie  sformułowanie  uzasadnienie  jedynie  potwierdza,  że  jedynym  celem  objęcia  tych 

informacji  tajemnicą  przedsiębiorstwa  było  utrudnienie  weryfikacji  oferty  i  wyjaśnień  tego 

wykonawcy  przez  konkurencyjnych  wykonawców  ubiegającym  się  o  przedmiotowe 

zamówienie.  W  ocenie  Odwołującego,  uznając  poczynione  zastrzeżenie  za  zasadne 

Zamawiający zaniechał dopełnienia ciążących na nim obowiązków w zakresie prawidłowej i 

rzetelnej oceny prawidłowości poczynionego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  publicznego  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Odwołujący  powołał  się 

na wyrok KIO z dnia 8 sierpnia 2014 r., o sygn.. akt: KIO 1542/14. 

Odwołujący wskazał, że pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa definiuje art. 11 ust. 2 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, 

poz. 419 ze zm.), w świetle którego przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich 

elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom  zwykle  zajmującym  się  tym  rodzajem 

informacji  albo  nie  są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,  o  ile  uprawniony  do  korzystania  z 

informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w 

celu utrzymania ich w poufności. Zatem muszą być spełnione następujące: 1) muszą to być 

informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje 

posiadające wartość gospodarczą, 2) informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu 

i  zbiorze  ich  elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom  zwykle  zajmującym  się  tym 

rodzajem  informacji  albo  nie  są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,  3)  uprawniony  do 

korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. W ocenie Odwołującego żadna z 

powyższych trzech przesłanek nie została spełniona i wykazana. Co do charakteru informacji 

zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  (informacje  techniczne,  technologiczne, 

organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje  posiadające  wartość  gospodarczą), 

należy  wskazać,  że  konieczne  jest  wykazanie  Zamawiającemu  dlaczego  w  ramach 

konkretnego  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  ujawnienie  informacji  jakie 

zastrzegł wykonawca jako tajemnicę przedsiębiorstwa może wyrządzić wykonawcy szkodę i 

w  czym  wykonawca  upatruje  szkody,  jak  również  wykazanie  związku  przyczynowo  - 

skutkowego  pomiędzy  ujawnieniem  informacji  a  ewentualną  szkodą  (wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  8.06.2017r.,  KIO  888/17).  Odwołujący  wskazał,  że  Konsorcjum  ADD  takich 

okoliczności nie wykazało. Zdaniem Odwołującego, Konsorcjum ADD nie wykazało również, 

że  podjęło  odpowiednie  środki  zmierzające  do  tego,  by  informacje,  będące  przedmiotem 

zastrzeżenia,  zachować  w  poufności  oraz,  że  istotnie  nie  zostały  one  ujawnione  do 

wiadomości publicznej. Zapewne wykonawca ten poprzestał na stwierdzeniu, że informacje 


te  nie  zostały  upublicznione,  a  dostęp  do  nich  ma  ściśle  określone  grono  osób.  Zapewne 

Konsorcjum  ADD  nie  przedstawiło  procedur  obowiązujących  u  poszczególnych 

konsorcjantów,  których  celem  jest  zabezpieczenie  zbioru  tych  informacji,  nie  przedstawiło 

informacji 

na 

temat 

konkretnych 

klauzul 

wprowadzanych 

umowach 

pracownikami/kontrahentami/dostawcami.  Konsorcjum  ADD  nie  przedłożyło  zapewne  kopii 

żadnych  obowiązujących  procedur  czy  przykładów  umów  zawieranych  z  pracownikami 

poszczególnych  konsorcjantów,  które  te  dane  istotnie  zabezpieczałyby  w  sposób 

uzasadniający  przyznanie  im  ochrony.  Tymczasem  pod  pojęciem  "wykazania",  o  którym 

mowa  w  art.  8  ust.  3  ustawy,  rozumieć  zatem  należy  nie  tylko  złożenie  oświadczenia,  że 

zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  ale  również  przedstawienie 

stosownych  dowodów  na  jego  potwierdzenie.  Jednocześnie  za  niedopuszczalne  należy 

uznać  przyjęcie  za  prawidłowe  objęcia  tajemnicą  przedsiębiorstwa  treści  samego 

zastrzeżenia  poczynionego  przez  Konsorcjum  ADD.  Zapewne  w  zastrzeżeniu  tym  nie 

cytowano  informacji,  które  stanowiły  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  A  nawet  jeśli  tak  było,  to 

zastrzeżenie  to  powinno  być  udostępnione  bez  tych  informacji.  48.  Biorąc  pod  uwagę 

powyższe oraz fakt, iż Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie wyrażała dezaprobatę wobec 

bezkrytycznego przyjmowania zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, akcentując, iż może 

być  ono  dokonane  w  sytuacjach  zupełnie  wyjątkowych,  w  których  ciężar  udowodnienia 

konkretnych,  zindywidualizowanych  okoliczności  ciąży  wówczas  na  wykonawcy  (vide  np. 

wyrok KIO z dnia 11 sierpnia 2014 r., sygn. akt KIO 1535/14), w ocenie Odwołującego, brak 

jest dostatecznych podstaw, które mogłyby wskazywać na spełnienie przez Konsorcjum ADD 

wymogów  formalnych  wynikających  z  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp,  a  ocena  tego  zastrzeżenia 

dokonana  przez  Zamawiającego  w  istocie  była  automatyczna  i  oderwana  od  okoliczności 

faktycznych tej konkretnej sprawy. Zastrzeżone informacje nie miały wartości gospodarczej, 

a  ich  utajnienie  miało  służyć  wyłącznie  uniemożliwieniu  konkurencyjnym  wykonawcom 

weryfikacji  oferty  Konsorcjum  ADD.   

Odwołujący  powołał  się na  wyrok  Izby  z  dnia 10  lipca 

2015 r., o sygn. akt: KIO 1185/15, wyrok Izby  z dnia 9 stycznia 2014 roku, o sygn. akt KIO 

Zaniechanie  odrzucenia  oferty  - 

brak/zmiana  funkcjonalności  w  zakresie  oprogramowania 

51.  Zamawiający w  pkt 3.3  SIWZ wskazał,  że  „W celu wyboru oferty Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu  przeprowadzenie  oceny  oferowanego  urządzenia  pod  kątem  zgodności  z 

zapisami oferty oraz niniejszej specyfikacji w zakresie techniczno-

jakościowym 

Odwołujący  wskazał,  że  wykonawca  wraz  z  ofertą  dostarczy  do  Zamawiającego  2 

egzemplarze  urządzeń  dla  każdego  z  zadań  wraz  z  każdym  koniecznym  wyposażeniem 

licznika,  które  umożliwi  Zamawiającemu  przeprowadzenie  oceny  oferowanego  urządzenia 


pod kątem  zgodności  z  zapisami oferty  oraz  SIWZ,  obejmującym  m.in.:  [...].  Z treści  oferty 

Konsorcjum  AD

D  wynika,  że  wykonawca ten  przewidział  udział  podwykonawcy  w  realizacji 

zamówienia, który ma dla niego wytworzyć oprogramowanie - w wykazie części zamówienia 

powierzonych  do  wykonania  podwykonawcom  (wzór  nr  9  do  SIWZ,  str.  689  oferty 

Konsorcjum  ADD)  przewidziano  do  wykonania  przez  NMG  S.A.  następujący  zakres  prac: 

„Oprogramowanie do liczników energii elektrycznej dedykowane do systemu Android w wer. 

6.0  i  nowszych,  umożliwiające  dostęp  i  odczyt  danych  z  licznika  poziom  1  oraz 

parametryzację licznika poziom  2,  w  zakresie wczytania do  licznika gotowego wzorcowego 

pliku 

parametryzacyjnego,  zgodnie  z  poziomami  zabezpieczeń  opisanymi  w  SIWZ  dla 

oprogramowania narzędziowego”. Ponadto przedłożono dla tego podwykonawcy JEDZ oraz 

pozostałe  wymagane  dokumenty  na  potwierdzenie  braku  podstaw  do  wykluczenia,  tak  jak 

dla  wykonawcy 

(w  ślad  za  wymaganiem  określonym  w  pkt  4.1.5  lit.  c)  SIWZ).  Niezmiernie 

istotna  jest  okoliczność,  że  funkcjonalność  opisana  jako  przedmiot  podwykonawstwa  NMG 

S.A.  stanowi  dodatkową  funkcjonalność  punktowaną  w  kryteriach  oceny  ofert  (pkt  5.5.1 

SIWZ): „Oprogramowanie do liczników energii elektrycznej dedykowane do systemu Android 

w  wersji  6.0  i  nowszych,  umożliwiające  dostęp  i  odczyt  danych  z  licznika  poziom  1  oraz 

parametryzację licznika poziom  2,  w  zakresie wczytania do  licznika gotowego wzorcowego 

pliku  parametry

zacyjnego,  zgodnie  z  poziomami  zabezpieczeń  opisanymi  w  SIWZ  dla 

oprogramowania  narzędziowego”.  Zamawiający  wskazał,  że  „Dodatkowe  punkty  zostaną 

doliczone,  jeśli  urządzenie  posiada  dodatkową  funkcjonalność,  a  jeżeli  urządzenie  nie 

posiada dodatkowe

j funkcjonalności otrzyma 0 punktów”. Waga tego kryterium wynosi aż 14 

punktów.  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  w  protokole  końcowym  z  badania  wzorów 

oferowanych  urządzeń  w  zakresie  wymogów  technicznych  SIWZ  przy  ofercie  Konsorcjum 

ADD  dla  zadania  2  wsk

azał,  że  spełnia  ona  wymagania  w  zakresie  tej  funkcjonalności 

(pozycja  4  tabeli).  Weryfikacja  tej  funkcjonalności  odbyła  się  za  pomocą  badania 

technicznego, jednakże brak oprogramowania, które ma wytworzyć NMG S.A. nie pozwalał 

przecież  takiego  badania  przeprowadzić.  Istotne  są  przy  tym  ustalenia  Zamawiającego  w 

protokole  badania  technicznego,  w  którym  Zamawiający  nie  zauważył  w  tym  zakresie 

żadnych  nieprawidłowości  i  potwierdził,  że  funkcjonalność  ta  jest  spełniona.  Nadmienić 

należy,  że  udostępniony  Odwołującemu  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  komplet 

dokumentów  -  załączników  do  protokołu  postępowania  wskazuje,  że  Zamawiający  nie 

wzywał  do  uzupełnienia  tego  oprogramowania.  Treść  protokołu  końcowego  z  badania 

wzorów  oferowanych  urządzeń  w  zakresie  wymogów  technicznych  SIWZ  wskazuje  zatem, 

że  Zamawiający  przeprowadził  badanie  techniczne  jakiegoś  oprogramowania  tego  typu, 

które  mu  dostarczyło  Konsorcjum  ADD.  W  ocenie  Odwołującego  na  tej  podstawie  należy 

wskazać,  że  inne  oprogramowanie  było  przedmiotem  badania  Zamawiającego,  a  inne 

zostanie mu dostarczone w wyniku realizacji zamówienia, co jest sprzeczne z pkt 3.3 SIWZ. 


Treść  oferty  Konsorcjum  ADD  jest  w  tym  zakresie  niewłaściwie  sprecyzowana  i  z  oferty 

wynika, że ulegnie ona zmianie na etapie realizacji zamówienia w zakresie oprogramowania 

do  systemu  Android,  co  jest  niedopuszczalne.  Zmiana  oferty  w  zakresie  oprogramowania, 

które  zostało  dostarczone  na  etapie  realizacji  zamówienia  względem  oprogramowania 

dostarczonego  na  etapie  oferty  powinno  skutkować  odrzuceniem  oferty  jako  sprzecznej  z 

treścią  SIWZ  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Co  więcej,  Zamawiający  w 

sposób bezpodstawny przyznał dodatkowe punkty ofercie Konsorcjum ADD, czym naruszył 

art.  91  ust.  1  oraz  art.7  ust.  1  ustawy  Pzp.  57.  Niezale

żnie  od  powyższego,  Odwołujący 

wskazał,  że  jeżeli  nawet  uznać  za  dopuszczalne  uzupełnienie  oprogramowania  w  tym 

zakresie,  to  Zamawiający  powinien  wezwać  Konsorcjum  ADD  do  uzupełnienia 

oprogramowania  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  W  ocenie  Odwołującego  takie 

uzupełnienie  jest  jednak  niedopuszczalne,  ponieważ  dotyczyłoby  ono  funkcjonalności 

punktowanej w kryterium oceny ofert i stanowiłoby zmianę treści oferty.  

Zaniechanie odrzucenia oferty - 

uszkodzona próbka licznika  

Odwołujący  wskazał,  ze  w  dokumencie  „Sprawdzenie  próbek  liczników  statycznych  w 

postępowaniu przetargowym GZ/ZLW/OLD/06/2019” wskazano: „Licznik G3M.144 firmy UAB 

Elgama-

Elektronika  o  nr  02377746  został  uszkodzony  podczas  transportu  przez  firmę 

kurierską  TNT.  Wszystkie  odczyty  podczas  badań  metrologicznych  zostały  dokonane 

metodą  alternatywną  przy  użyciu  optozłącza  a  nie  wyświetlacza  LCD.  Zgodnie  z  prawem 

licznik  taki  nie  spełnia  wymagań  i  nie  może  być  stosowany  do  rozliczeń,  jednakże  jest 

sprawny  co  do  prawidłowości  rejestracji  wskazań  w  pamięci  urządzenia  oraz  prawidłowo 

zlicza  energię  elektryczną  tj.  w  granicach  dopuszczalnych  błędów  wskazań  zgodnie  z 

prawem”.  

W  ocenie  Odwołującego  tak  przeprowadzone  badanie  zostało  przeprowadzone  z  rażącym 

naruszeniem  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  bowiem  oferta  Odwołującego  została  w  pełni 

przebadana  w  oparciu  o  dwa 

egzemplarze  liczników,  a  oferta  Konsorcjum  ADD  tylko  w 

oparciu  jeden  egzemplarz.  To  powod

uje,  że  szanse  na  wykrycie  i  ewentualne  zarzucenie 

nieprawidłowości  w  ofercie  Konsorcjum  ADD  względem  oferty  Apator  były  niższe  o  50%. 

Fakt  nieprzebadania  oferty  Konsorcjum  ADD  w  pełnym  zakresie  jest  sprzeczny  z  pkt.  3.3 

SIWZ,  a  także  z:  1)  pkt.  3.4  SIWZ:  „Dostarczone  z  ofertą  urządzenia  będą  służyć  do 

sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami SIWZ oraz będą stanowić wzorzec dla liczników 

dostarczonych  w  ramach  umowy.  Zamawiający  nie  dopuszcza  w  trakcie  postępowania 

możliwości zmiany właściwości dostarczonych z ofertą urządzeń lub ich wymiany na inne”; 2) 

pkt  5.2.1.30  SIWZ:  „Dołączone  do  oferty  wzory  oferowanych  urządzeń  będą  podlegały 


badaniu, co do zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji. Każda 

z  oferowanych  próbek  będzie  podlegała  ocenie  w  zakresie  zgodności  z  wymogami  SIWZ  i 

każda oceniania próbka powinna spełniać określone wymogi techniczne. Negatywna ocena 

którejkolwiek z próbek będzie jednoznaczna z uznaniem przez Zamawiającego, iż oferowane 

urządzenie  nie  spełnia  wymagań  przedmiotowych  określonych  w  niniejszej  SIWZ”;  3) 

pkt.5.2.1.6  SIWZ:  „[...]  wraz  z  2  wzorcowymi  egzemplarzami  każdego  z  oferowanych 

produktów  dla  każdego  z  zadań.  Oba  egzemplarze  urządzeń  muszą  być  tożsame  z 

urządzeniami,  które  zostaną  dostarczone  w  ramach  realizacji  dostaw  urządzeń. 

Zamawiający  dopuszcza  jedynie,  aby  rok  produkcji  dostarczonych  egzemplarzy  urządzeń 

różnił się od roku produkcji urządzeń, które będą dostarczane w ramach dostaw oraz aby w 

kodzie  kreskowym  typ  licznika  (5  cyfr)  oraz  cyfra  kontrolna  (1 

cyfra),  zostały  określone 

dowolnymi cyframi [...]”.  

W ocenie Odwołującego w związku z brakiem zbadania oferty Konsorcjum ADD w zakresie 

każdego z urządzeń w pełnym zakresie i brakiem takiej możliwości, oferta tego wykonawcy 

powinna  zostać  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  bowiem  nie 

wykazano,  aby  próbka  ta  spełniała  wszystkie  wymagania  -  ze  względu  na  uszkodzenie 

wyświetlacza. Należy bowiem zauważyć, że licznik z uszkodzonym wyświetlaczem nie daje 

możliwości jego weryfikacji w pełnym zakresie, np. co do funkcjonalności określonych w: 1) 

pkt  3.1.23  szczegółowego  opisu  przedmiotu  zamówienia  („SOPZ”):  Licznik  musi  być 

wyposażony  w  wyświetlacz  LCD  posiadający:  tryb  testowy  dla  sprawdzenia  poprawności 

wyświetlania,  minimum  siedem  cyfr  z  możliwością  zaprogramowania  dla  energii  do  dwóch 

miejsc po przecinku, komunikaty poprzedzone kodem OBIS charakteryzującym wskazywaną 

wielkość.  Dla  odpowiednich  wielkości  jako  kod  trzypozycyjny  dla  wielkości  opisanych 

wartościami C, D, E oraz czteropozycyjny dla wielkości opisanych wartościami C, D, E, F wg 

normy PN-EN 62056-6-1, symbol taryfy (wg Tabeli nr 1), symbol aktywnej strefy czasowej; 2) 

pkt  3.1.23  SOPZ:  Licznik  musi  być  wyposażony  w  przycisk  lub  przyciski  służące  do 

przewijania  listy  odczytowej  na 

wyświetlaczu  licznika.  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie 

tych  przycisków  zarówno  jako  mechanicznych  (tradycyjnych)  i  jako  dotykowych  (w 

technologii  pojemnościowej);  3)  pkt  3.1.25  SOPZ:  Licznik  musi  umożliwiać  odczyt  z 

wyświetlacza  LCD  w  trakcie  trwania  komunikacji  interfejsem  elektrycznym;  4)  pkt  3.1.26 

SOPZ:  Licznik  musi  mieć  możliwość  odczytu  wskazań  na  wyświetlaczu  LCD,  w  zakresie 

minimalnym  określonym  w  Tabeli  2.  W  stanie  braku  zasilania  z  sieci  elektroenergetycznej 

odczyt  musi  być  możliwy  przynajmniej  przez  okres 100 dni  od chwili  zaniku napięcia.  Lista 

wyświetlań  tych  wskazań  sterowana  ręcznie;  5)  pkt  3.1.27  SOPZ:  Dane  pomiarowe 

wyświetlane na wyświetlaczu LCD w stanie zasilania z sieci elektroenergetycznej i w stanie 

braku zasilania z sieci elektroenerg

etycznej muszą być tożsame i muszą mieć zachowaną tą 


samą dokładność wskazań po przecinku; 6) pkt 3.1.28 SOPZ: Licznik musi mieć możliwość 

konfigurowania  niezależnych  list  odczytowych  na  wyświetlaczu  licznika:  samoczynnie 

przewijalnej  oraz  ręcznie  przewijalnej  za  pomocą  przycisków;  7)  pkt  3.4.11  SOPZ:  Pomiar 

mocy chwilowej (okres uśredniania poniżej 5 sekund) i wyświetlanie jej wartości liczbowej; 8) 

pkt  3.4.15  SOPZ:  Sygnalizacja  na  wyświetlaczu  LCD  obecności  i  zaniku  napięcia  w 

poszczególnych  obwodach  fazowych,  nieprawidłowej  kolejności  faz,  kierunku  przepływu 

energii  czynnej  i  bierne;  9)  pkt  3.4.19  SOPZ:  Mierzone,  rejestrowane  i  zapisywane  przez 

licznik energie powinny być wykazywane w postaci co najmniej 8 cyfr (minimalna wymagana 

liczba  cyfr  na  wyświetlaczu  LCD:  7)  z  rozdzielczością  nie  gorszą  niż  0,1  kWh.  Mierzone 

rejestrowane  i  zapisywane  przez  licznik  moce  powinny  być  wykazywane  w  postaci  co 

najmniej 5 cyfr z rozdzielczością nie gorszą niż IW; 10) pkt 3.4.20 SOPZ: Rejestracja i zapis 

co najmniej następujących wielkości mierzonych: moc maksymalna czynna ze znacznikiem 

czasu i daty jej wystąpienia oraz energia w rejestrach całkowitych i taryfowych w okresach 

rozliczeniowych archiwalnych (min. 12 okresów) i bieżących. Licznik musi umożliwiać odczyt 

powyższych  wielkości  na  wyświetlaczu  LCD  dla  programowalnej  liczby  okresów 

rozliczeniowych;  11)  pkt  3.4.24  SOPZ:  Każde  otwarcie  osłony  skrzynki  zaciskowej  licznika 

sygnalizowane  bezzwłocznie  (bez  opóźnienia  lub  konieczności  dodatkowej,  poza 

ewentualnym  ustawieniem  podczas  parametryzacji  licznika,  aktywacji  funkcji)  na 

wyświetlaczu lub w inny sposób widoczny „gołym okiem” (bez potrzeby demontażu licznika). 

Sygnalizacja  winna  działać  również  po  ponownym  założeniu  pokrywy  listwy  zaciskowej 

licznika,  do  czasu  jej  skas

owania  oprogramowaniem  narzędziowym  lub  przy  użyciu 

plombowanego  przycisku  po  zerwaniu  z  niego  plomby  Zamawiającego (jeżeli  licznik  jest  w 

taki przycisk wyposażony). Zamawiający musi mieć możliwość włączania i wyłączania funkcji 

sygnalizacji oraz opcji kas

owania przyciskiem na etapie parametryzacji licznika (jeżeli licznik 

jest  w  taki  przycisk  wyposażony);  12)  zawartych  w  SOPZ  -  Tabela  1  Zestawienie  symboli 

grup  taryfowych  obrazujących  sposób  ich  wyświetlania  na  wyświetlaczach  liczników 

statycznych  energii  elektrycznej;  13)  zawartych  w  SOPZ  -  Tabela  2  Opis  minimalnej 

zawartości  list  odczytowych  dostępnych  na  wyświetlaczu  LCD  licznika.  62.  Sam 

Zamawiający  w  protokole  badania  przyjął,  że  zgodnie  z  prawem  licznik  taki  nie  spełnia 

wymagań i nie może być stosowany do rozliczeń. Taki licznik jest zatem sprzeczny także z 

pkt  3.1.1  SOPZ  z  którego  wynika,  że  liczniki  statyczne  bezpośrednie  powinny  spełniać 

następujące  ogólne  wymagania  formalne  i  techniczne:  „Wykonanie  zgodne  z 

obowiązującymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisami, między innymi Taki licznik 

nie może stanowić wzorca.  

Odwołujący wskazał, że stwierdzenie zawarte w dokumencie „Sprawdzenie próbek liczników 

statycznych  w  postępowaniu  przetargowym  GZ/ZLW/OLD/06/2019”,  że  „Wszystkie  odczyty 


podczas 

badań  metrologicznych  zostały  dokonane  metodą  alternatywną  przy  użyciu 

optozłącza a nie wyświetlacza LCD” nie rozwiązuje problemu, bowiem ono nie odnosi się do 

funkcjonalności  wyświetlacza  czy  jego  prawidłowego  działania,  a  jedynie  do  tego  co 

ewentualnie  m

a  być  wyświetlane  i  potwierdza  prawidłowość  co  najwyżej  działania  tych 

elementów licznika, które za to odpowiadają, ale nie samego wyświetlacza. Poza tym z tego 

fragmentu wynika, że chodzi od odczyty wyłącznie z badań metrologicznych.  

Wadliwie przeprowadzone testy  

W  ocenie  Odwołującego  niezależnie  od  kwestii  podniesionych  w  innych  zarzutach, 

Zamawiający przeprowadził badanie oferty Konsorcjum ADD w sposób nierzetelny i wadliwy:  

1) w pierwsz

ej kolejności Odwołujący zauważył, że przedmiotem badania Zamawiającego w 

zakresie  oferty  Konsorcjum  ADD  (protokół  badania  technicznego  licznika)  był  wyłącznie 

jeden licznik  - Licznik statyczny energii elektrycznej czynnej. Typ.: GAMA 300 G3M.144,  nr 

fab.  02377747,  co  jest  sprzeczne  w  szczególności  z  pkt  5.2.1.30  SIWZ:  „[...]  Każda  z 

oferowanych  próbek  będzie  podlegała  ocenie  w  zakresie  zgodności  z  wymogami  SIWZ  i 

każda  oceniania  próbka  powinna  spełniać  określone  wymogi  techniczne”.  Wobec 

powyższego badanie powinno być wykonane w' stosunku do obydwu egzemplarzy liczników;  

2) w dokumencie „Sprawdzenie próbek liczników statycznych w postępowaniu przetargowym 

GZ/ZLW/OLD/06/2019”  wskazano:  „Licznik  G3M.144  firmy  U  AB  Elgama-Elektronika  o  nr 

02377746  został uszkodzony  podczas  transportu  przez  firmę kurierską  TNT”.  Zamawiający 

wskazuje, że przeprowadził testy „metodą alternatywną”, a z protokołu badania technicznego 

wynika,  że  polega  ona  na  badaniu  oprogramowaniem  narzędziowym  -  taka  informacja 

znajduje  się,  ale  wyłącznie  przy  części  wymagań  dotyczących  wyświetlacza.  Zatem  sam 

Zamawiający  przyjął,  że  „metoda  alternatywna”  mogła  być  zastosowana  wyłącznie  przy 

części  wymagań  (o  czym  w  odrębnym  zarzucie).  Odwołujący  wskazał,  że  metoda 

alternatywna w ślad za twierdzeniami Zamawiającego dotyczyła uszkodzonego licznika o nr 

6, a tymczasem widać, że Zamawiający zastosował tę metodę do drugiego licznika - 

nr  fab.  02377747  (tylko  ten  licznik  był  badany  zgodnie  z  treścią  protokołu  badania 

technicznego  w  zakresie  oferty'  Konsorcjum  ADD  - 

taka  informacja  została  zawarta  na 

pierwsze

j  stronie w  pozycji  „Dane urządzenia”).  Inaczej  rzecz  ujmując Zamawiający  zbadał 

wyłącznie  nieuszkodzony  licznik,  ale  badał  go  tak,  jakby  był  on  uszkodzony.  Wobec 

powyższego Zamawiający nie przebadał żadnego z urządzeń w pełnym zakresie i w sposób 

prawidłowy, co powinien uczynić;  


3) pkt 3.2.1.8 protokołu badania technicznego (wzorcowe pliki parametryzacyjne do liczników 

dla wszystkich grup taryfowych G i C, zgodne z obowiązującą Taryfą PGE Dystrybucja SA. 

Szczegółowe  wymagania  dotyczące  zawartości  plików  parametryzacyjnych  zostaną 

przedstawione  Wykonawcy  na  etapie  realizacji  zamówienia)  -  Zamawiający  w  kolumnie 

„spełnienie  wymagań”  wpisał  „Nie  dotyczy”,  a  w  kolumnie „Dodatkowe  uwagi”  wskazał  „Na 

etapie  zamówienia”.  Zatem  badanie  w  zakresie  plików  parametryzacyjnych  nie  zostało 

przeprowadzone,  pomimo,  że  w  SIWZ  w  pkt  3.3.5  Zamawiający  żądał  ich  złożenia: 

„wzorcowe  pliki  parametryzacyjne  do  liczników  dla  następujących  grup  taryfowych  C12w, 

C22a,  C24,  zgodne  z  obowiązującą  Taryfą  PGE  Dystrybucja  S.A.,  zawierające  parametry 

określone  w  SIWZ”  jako  część  wyposażenia  licznika,  wskazując,  że  „Wykonawca  wraz  z 

ofertą  dostarczy  do  Zamawiającego  2  egzemplarze  urządzeń  dla  każdego  z  zadań  wraz  z 

każdym 

koniecznym 

wyposażeniem 

licznika, 

które 

umożliwi 

Zamawiającemu 

przep

rowadzenie  oceny  oferowanego  urządzenia  pod  kątem  zgodności  z  zapisami  oferty 

oraz  SIWZ  [...].  Nie  ma  możliwości  przeprowadzenia  pełnego  badania  oferty  bez  plików 

parametry

zacyjnych, a Zamawiający nie wykonał tego badania, bo takich plików nie posiadał 

jak

o  elementu  oferty.  Badanie  nie  powinno  odbywać  się  w  oparciu  o  uzupełnione  pliki 

parametryzacyjne, ponieważ doszłoby wówczas do zmiany oferty. Zamawiający nie wykonał 

tego badania i oferta Konsorcjum ADD podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp, ponieważ nie spełnia wskazanego wymagania. Gdyby przyjąć za dopuszczalne 

powtórzenie badania w oparciu o uzupełnione pliki parametryzacyjne – Odwołujący wniósł o 

nakazanie jego powtórzenia. Brak badania w tym zakresie stanowi jednocześnie naruszenie 

zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). 

Odwołujący zauważył, że w przypadku jego oferty jego próbka została przebadana także w 

tym  wymaganiu  i  nie  poczyniono  uwag,  jak  w  przypadku  oferty  konkurencji.  Badanie  w 

oparciu o te pliki jest normalnym elementem procedury weryfikacji próbki;  

4)  pkt  3.4.5  protokołu  badania  technicznego  (Pobór  mocy  przez  każdy  tor  napięciowy  dla 

znamionowych  wartości  napięcia,  częstotliwości  i  temperatury  nie  może  przekraczać 

wartości 1 W i 3 VA) wskazano „Sprawdzono oprogramowaniem narzędziowym”. W ocenie 

Odwołującego parametr ten powinien być weryfikowany poprzez badanie techniczne - testy 

sprawdzające,  bowiem  oprogramowanie  narzędziowe  służy  do  parametryzacji  licznika  i 

odczytów  pomiarowych  licznika,  ale nie do  weryfikacji  poboru mocy  przez  tory  napięciowe. 

Brak badania w tym zakresie stanowi jednocześnie naruszenie zasady równego traktowania 

wykonawców  i uczciwej  konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp).  Odwołujący  zauważył,  że w 

przypadku  oferty  Odwołującego  wykonano  badanie  techniczne  w  tym  wymaganiu  i  nie 

poczyniono uwag, jak w przypadku oferty konkurencji;  


5)  pkt  2.3  protokołu  badania  technicznego  (W  liczniku  musi  istnieć  mechanizm  zmiany,  z 

wykorzystaniem  optozłącza  i  RS485,  certyfikatu  (klucza)  z  gotowych  plików  XML  do 

uwierzytelniania  na  interfejsach  komunikacyjnych) 

–  w  ocenie  Odwołującego  Zamawiający 

nie  wykonał  badania,  wskazując  w  kolumnie  w  kolumnie  spełnienie  wymagań  „Nie  dotyczy 

modyfikacja w zapisach SIWZ”, zaś w kolumnie „Dodatkowe uwagi” wskazał „Pkt. Powinien 

być  usunięty  zestaw  pytań  z  dnia  25.07.2019r.”.  Odwołujący  wskazał,  że  przedmiotowe 

wymaganie  nie  zostało  usunięte,  zwłaszcza  w  zestawie  pytań  z  dnia  25.07.2019r. 

Przedmiotowe wymaganie jest wiążące, zresztą Zamawiający zdaje się tylko wyrażać swoje 

intencje  wskazując,  że  ten  punkt  „powinien”  być  usunięty,  a  nie  że  został  usunięty.  Jeśli 

Zamawiający  dokonał  badania  a  wynik  tego  badania  był  negatywny,  to  oferta  Konsorcjum 

ADD  powinna  zostać  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Jeśli  zaś 

Zamawiający  nie  przeprowadził  badania  w  tym  zakresie,  to  naruszył  zasady  równego 

traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji  (art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp).  Odwołujący 

zauważył,  że  w  przypadku  oferty  Odwołującego  wykonano  badanie  techniczne  w  tym 

wymaganiu  i  nie  poczyniono  uwag,  jak  w  przypadku  oferty  konkurencji.  Zamawiający 

powinien wykonać badanie w tym zakresie;  

) Zamawiający zawarł wymagania w SOPZ - Tabela 1 Zestawienie symboli grup taryfowych 

obrazujących  sposób  ich  wyświetlania  na  wyświetlaczach  liczników  statycznych  energii 

elektrycznej  oraz  Tabela  2  Opis  minimalnej  zawartości  list  odczytowych  dostępnych  na 

w

yświetlaczu LCD licznika, które licznik powinien spełnić. Zamawiający zaniechał weryfikacji 

tych  wymagań  w  przypadku  urządzeń  Konsorcjum  ADD,  weryfikując  je  jednocześnie  w 

przypadku  oferty  Odwołującego  (pod  pkt  3.4.28  w  protokole  badania  technicznego 

Odwołującego zawarto tabele odpowiadające tabelom 1 i 2 SOPZ i potwierdzono spełnienie 

zawartych  w  nich  wymagań),  czego  nie  uczyniono  w  przypadku  oferty  Konsorcjum  ADD, 

naruszając  zasady  równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji  (art.  7  ust.  1 

ustawy Pzp).  

W ocenie Odwołującego, Zamawiający nie zweryfikował prawidłowo oferty Konsorcjum ADD, 

czym  naruszył  także  postanowienia  SIWZ  (w  tym  pkt.  3.3,  3.4,  3.5,  5.2.1.30)  i  badanie 

powinno  być  powtórzone  i  uzupełnione  w  stosunku  do  obydwu  egzemplarzy  licznika  w 

pełnym zakresie, ewentualnie oferta Konsorcjum ADD powinno być odrzucona na podstawie 

art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Pzp.  Odwołujący  podkreślił,  że  protokoły  z  testów  zostały  mu 

przekazane po wyborze oferty najkorzystniejszej.  

Odrzucenie oferty - bra

k możliwości weryfikacji rzeczywistej pojemności pamięci profili  


Odwołujący  wskazał,  że  Konsorcjum  ADD  na  str.  695  -  696 oferty  zawarło oświadczenie o 

treści:  „W  związku  z  wymaganiem  3.6  opisującym  przedmiot  Zamówienia,  że:  Zgodność 

rzeczywistej  pojemności  pamięci  profili  oferowanych  liczników  z  wymaganiami 

Zamawiającego  weryfikowana  będzie  na  podstawie:  3.6.1.  profili  o  okresie  uśredniania  1 

min. po przeliczeniu liczby zapisanych w profilach rekordów o okresie uśredniania 15 min. w 

wymaganym  przez  Zamawi

ającego  okresie  czasu  dla  określonej  przez  Zamawiającego 

liczby  profili.  Jako  jeden  rekord  Zamawiający  rozumie  dane  zapisane  ze  wszystkich 

rejestrowanych  przez  licznik  wymaganych  przez  Zamawiającego  profili  z  jednym 

znacznikiem  czasu.  Pojemność  profili  będzie  weryfikowana  przy  maksymalnych 

wymaganych  przez  Zamawiającego  parametrach  rejestrowanych  w  profilach  wartości  lub 

3.6.2. w przypadku liczników nie wyposażonych w rejestrację profilu z czasem uśredniania 1 

min. na podstawie ciągłych profili o okresie uśredniania 15 min., które muszą być zapisane w 

dostarczonych  wraz  z  ofertą  urządzeniach  za  okres  nie  krótszy  niż  minimalna  pojemność 

profilu  określona  przez  Zamawiającego.  3.6.3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość 

weryfikacji  pojemności  profili  na  podstawie  odczytu  z  innego  niż  dostarczone  z  ofertą 

oprogramowania,  zgodnego  z  protokołem  komunikacyjnym  licznika.  Wykonawca  zwraca 

uwagę  na  to,  że  powyższe  wymaganie  stoi  w  sprzeczności  z  certyfikacją  MID  (wymaganą 

przez Zamawiającego w punkcje 3.3.6 SIWZ), która nie dopuszcza zapisywania w profilach 

licznika sztucznie generowanych danych, a jedyną zgodną z MID metodą zapisu profili jest 

podłączenie  licznika  do  zasilania  i  odczekanie  odpowiedniej  ilości  czasu  180  dni,  co 

przekracza termin ważności oferty. 

Liczn

iki oferowane przez Konsorcjum posiadają możliwość ustawienia Profilu 5 minutowego, 

co  pozwoli  Zamawiającemu  skrócić  potrzebny  czas  na  dokonanie  powyższego 

potwierdzenia. [...]”. Odwołujący wskazał, że wymaganie zawarte w pkt 3.6 służy weryfikacji 

wymagani

a pkt 3.4.17 SOPZ o treści: „Rejestracja i zapis w profilu co najmniej 3 kanałów w 

postaci stanów liczydeł dla rejestrów energii elektrycznej w okresie nie krótszym niż 180 dni, 

przy  okresie  uśredniania  15  minut  z  możliwością  odczytu  całego  zarejestrowanego  przez 

licznik  profilu  oraz  z  dowolnego  definiowanego  przez  odczytującego  okresu  czasu.  W 

przypadku możliwości rejestracji przez licznik w profilu bezstresowych stanów liczydeł i mocy 

wybór  sposobu  rejestracji  i  zapisu  profilu  stanu  liczydeł  lub  mocy  musi  być  możliwy  przez 

Zamawiającego  na  etapie  parametryzacji  licznika'’.  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający, 

aby  zbadać  tę  funkcjonalność,  bez  postanowień  z  pkt  3.6  SIWZ,  musiałby  wykonać  testy 

trwające  minimum  180  dni.  W  takim  czasie  profil  zostałby  zapełniony  odpowiednią  ilością 

rekordów. Przy okresie uśredniania 15 minut mamy 96 rekordów na dobę - chodzi o to, że co 

15  minut  mamy  zapisywany  kolejny  rekord.  Do  spełniania  wymogu  180  dni  licznik  musi 

umożliwiać  zapis  minimum  180x96  =  17280  rekordów.  Zamawiający  chcąc  skrócić  czas 


badania  określił,  że  jeśli  licznik  pozwoli  na  ustawienie  okresu  uśredniania  na  1  minutę 

(zapisywania  rekordów  co  minutę)  to  on  sam  wykona  badanie  w  taki  sposób  -    pkt  3.6.1 

SIWZ.  Pozwoli  mu  to  na  15  krotne  skrócenie  badania  i  w  konsekwencji  sprawdzenie  tego 

wymagania w czasie 12 dni. 12dni x 60 minut x 24 godziny daje nam także 17280 rekordów. 

Natomiast jeśli nie ma możliwości ustawienia 1 minuty, to Zamawiający wymagał, aby licznik 

miał  już  zapisane  te  rekordy  -  pkt  3.6.2  SIWZ.  Wybór  należał  do  wykonawcy.  W  ocenie 

Odwołującego  przedmiotowe  oświadczenie  Konsorcjum  ADD  dowodzi,  że  urządzenia 

dostarczone przez Konsorcjum ADD nie posiadają możliwości ich weryfikacji zgodnej z SIWZ 

oraz  nie  zostały  przygotowane  do  badań  w  wymagany  sposób  -  brak  ustawienia  okresu 

uśredniania  na  1  minutę  (zapisywania  rekordów  co  minutę)  (pkt.  3.6.1  SIWZ)  oraz  brak 

zapisanych  rekordów  (pkt.  3.6.2  SIWZ),  co  powoduje,  że  oferta  tego Wykonawcy  powinna 

być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Nadmienić należy przy tym, że 

to  producent  decyduje,  o  sposobie  wykonania  licznika,  a  w  ślad  za  tym  o  przedmiocie 

certyfikacji. Konsorcjum ADD powinno zadbać o pozyskanie właściwego certyfikatu MID lub 

zaskarżyć  postanowienia  SIWZ,  czego  nie  uczyniło.  Kwestionowanie  wymagań 

Zamawiającego  w  oparciu  o  oświadczenia  składane  wraz  z  ofertą  nie  może  zwolnić  tego 

Wykonawcy z konieczności zadośćuczynienia uprawomocnionej treści SIWZ.  

Niezależnie  od  powyższego  Odwołujący  wskazał,  że  badanie  wykonane  przez 

Zamawiającego,  nawet  jeśli  przyjąłby  on  sposób  sprzeczny  z  SIWZ,  a  wskazany  w 

oświadczeniu  Konsorcjum  ADD  i  tak  nie mogło być  wykonane w  sposób rzetelny  w  czasie 

wskazanym w protokole badań, ponieważ czas potrzebny na przebadanie tego wymagania 

wynosi  wtedy  60  dni,  a 

daty  protokołów  badań  wskazują,  że  badanie  trwało  krótszy  okres 

czasu. Wobec tego badanie to zostało wykonane w sposób nie dający możliwości weryfikacji 

spełniania wymagań Zamawiającego, tj. pkt pkt 3.4.17 SOPZ. Taki sposób przeprowadzenia 

badania  narusza 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  wskazał,  że  jeżeli  Izba  uzna,  że 

konieczne  jest  powtórzenie  badania  oferty  Konsorcjum  ADD,  to  wnosimy  o  nakazanie 

powtórzenia tego badania w sposób zgodny z SIWZ, a w szczególności jej pkt 3.6.  

Odrzucenie oferty - wadliwe oprogramowanie firmware 

Odwołujący  wskazał, że w protokole badania technicznego licznika Konsorcjum ADD w pkt 

1.3 i 1.6 zawarto uwagę: „brak możliwości wymiany firmware str. 234”. Natomiast w pkt 5.2 

uwaga  otrzym

ała  treść:  „W  liczniki  nie  ma  maożlwości  zmiany  fimware,  dokumentacja” 

[zachowano  oryginalną  pisownię].  Takie  uwagi  wskazują,  że  oprogramowanie  firmware 

Konsorcjum ADD jest sprzeczne z wymaganiem 3.1.44.1 SOPZ: Każde oprogramowanie do 

oferowanych  liczników  energii  elektrycznej  będących  przedmiotem  zamówienia  wymagane 


przez  Zamawiającego  musi  spełniać  następujące  wymogi:  3.1.44.1  Dostarczone 

oprogramowanie  musi  pracować  na  następujących  systemach  operacyjnych:  Windows  7, 

Windows  10  w  wersjach  32  oraz  64-bitowych,  przy  czym  Wykonawca  w  okresie  gwarancji 

zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania w przypadku dostępności nowszych wersji 

wskazanych  systemów  operacyjnych.  Odwołujący  wskazał,  że  nie  jest  mu  znana  treść 

dokumentacji  technicznej  oferty  Konsorcjum  ADD,  ale  z  protokołu  badania  technicznego 

licznika Konsorcjum ADD wynika, że str. 234 Instrukcji wskazuje na brak możliwości zmiany 

firmware.  Jednocześnie  badanie  zostało  przeprowadzone  w  sposób  nierzetelny,  bowiem 

przy  pkt  3.1.44.1  przytoczonego  protokołu  wskazano,  że  badane  urządzenia  spełniają  to 

wymaganie,  co  jest  sprzeczne  z  uwagami  zawartymi  w  pkt  1.3,  1.6  i  5.2.  Przy  pkt  3.1.44.1 

przeprowadzono badanie techniczne i dokumentacji. Wymaganie to w zakresie „dostarczone 

oprogramowanie  musi  pracować  na  następujących  systemach  operacyjnych:  Windows  7, 

Windows  10  w  wersjach  32  oraz  64- 

bitowych”  oczywiście  może  i  powinno  być  badane  w 

oparciu  o  badanie  techniczne. 

Odwołujący  wskazał,  że  przytoczone  wymaganie  posiada 

jeszcze  element  „Wykonawca  w  okresie  gwarancji  zobowiązany  jest  do  aktualizacji 

oprogramowania  w  przypadku  dostępności  nowszych  wersji  wskazanych  systemów 

operacyjnych”,  co  być  może  umknęło  Zamawiającemu,  a  który  to  element  można 

zweryfikować  jedynie  na  podstawie  oświadczenia  wykonawcy  zawartego  w  dokumentacji 

wchodzącej  w  skład  oferty.  Sam  Zamawiający  zauważył,  że  dokumentacja  ta  wskazuje  na 

brak możliwości  wymiany  firmware,  co powinno  skutkować odrzuceniem  oferty  Konsorcjum 

ADD na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

W  ocenie  Odwołującego  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  ADD,  jak  również 

wadliwie przeprowadzone badanie i ocena  

tej oferty powinny skutkować uznaniem, że został 

naruszony  art.  91  b  ust.  1  i  91  a  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaproszenie  do  aukcji 

elektronicznej  konsorcjum  ADD  i  jej  przeprowadzenie  pomimo,  że  oferta  tego  Wykonawcy 

podlega  odrzuceniu,  względnie  badanie  i  ocena  oferty  tego  Wykonawcy  powinna  zostać 

powtórzona, a tylko Odwołujący złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu.  

Izba ustaliła co następuje: 

Izba  postanowiła  dopuścić  w  poczet  materiału  dowodowego  następujące  dokumenty:  (i) 

SIWZ  wraz  z  załącznikami  na  okoliczność  ustalenia  przedmiotu  zamówienia,  wymagań 

Zamawiającego  odnośnie  przedmiotu  zamówienia  oraz  sposobu  ich  weryfikacji;  (ii)  ofertę 

Odwołującego  oraz  Konsorcjum  ADD  na  okoliczność  ustalenia  ich  treści;  (iii)  wezwanie 

skierowane  przez  Zamaw

iającego  do  Konsorcjum  ADD  z  dnia  11.12.2019  r.  dotyczące 


zaoferowanej  ceny  w  zakresie  zadania  nr  2 

oraz  wyjaśnienia  Konsorcjum  ADD  z  dnia 

18.12.2019 r. 

na okoliczność ustalenia treści wezwania i złożonych wyjaśnień i dokumentów; 

(iv) 

protokół  końcowy  z  badania  wzorów  oferowanych  urządzeń  w  zakresie  wymogów 

technicznych  SIWZ  (21-

22.10.2019  r.)  wraz  z  Załącznikiem  nr  1  –  sprawdzanie  próbek 

liczników  statycznych  w  postepowaniu  przetargowym  pod  katem  metrologicznym  – 

Laboratorium  Wzorcujące  PGE  Dystrybucja  Oddział  Lublin  oraz  Załącznikiem  nr  2  -  

protokoły  badań  technicznych  na  zgodność  oferty  z  SIWZ  na  okoliczność  ustalenia 

zgodności urządzeń Przytupującego z wymogami zawartymi w SIWZ; (i) protokół uszkodzeń 

przesyłki  firmy  TNT,  notatkę  służbową  z  dnia  3  października  2019  r.,  pismo  z  dnia  1 

października  2019  r.  o  złożeniu  oferty  przez  Przystępującego  wraz  z  próbkami  –  na 

okoliczność  ustalenia  okoliczności  związanych  z  uszkodzeniem  licznika  nr  02377746;  (v) 

raporty  badań  poboru  mocy  na  okoliczność  wykazania,  że  parametr  poboru  mocy  badany 

jest za pomocą badania technicznego przy użyciu specjalistycznych urządzeń pomiarowych, 

nie zaś za pomocą oprogramowania narzędziowego. 

Na  podstawie  powyższych  dokumentów  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  urządzeń  układów 

pomiarowych energii elektrycznej  - 

liczniki komunalne w podziale na 2 zadania (części) dla 

Oddziałów PGE Dystrybucja S.A. 

Zadanie 1 - liczniki dwukierunkowe 1 fazowe. 

Zadanie 2 - liczniki dwukierunkowe 3 fazowe. 

Izba ustaliła, że Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia następujące 

kwoty: 

Nr 
zadania 

Nazwa zadania 

Kwota 

(PLN brutto) 

Zadanie 1 

Dostawy  liczników  bezpośrednich,  statycznych,  wielostrefowe,  1 
fazowe z wbudowanym 

zegarem sterującym i rejestracją profilu 

12 441 450,00 zł 

Zadanie 2 

Dostawy  liczników  bezpośrednich,  statycznych,  wielostrefowe,  3 
fazowe z wbudowanym zegarem sterującym i rejestracją profili 

54 199 950,00 zł 

Izba ustaliła, że w pkt 3.3 SIWZ Zmawiający wskazał, iż w celu wyboru oferty, Wykonawca 

umożliwi  Zamawiającemu  przeprowadzenie  oceny  oferowanego  urządzenia  pod  kątem 

zgodności z zapisami oferty oraz niniejszej specyfikacji w zakresie techniczno-jakościowym. 

Wykonawca  wraz  z  ofertą  dostarczy  do  Zamawiającego  2  egzemplarze  urządzeń  dla 

każdego  z  zadań  wraz  z  każdym  koniecznym  wyposażeniem  licznika,  które  umożliwi 


Zamawiającemu  przeprowadzenie  oceny  oferowanego  urządzenia  pod  kątem  zgodności  z 

zapisami  oferty  oraz  SIWZ  (w  tym  również  modemu  jeżeli  jest  wymagany  przez 

Zamawiającego), obejmującym m.in.: 

nietypowe  złączki,  interfejsy  komunikacyjne  dla  wykonań  modułowych,  głowice 

optyczne  ze  złączem  USB.  Oba  egzemplarze  urządzenia  muszą  być  tożsame  z 

urządzeniami,  które  zostaną  dostarczone  w  ramach  realizacji  dostaw  urządzeń. 

Zamawiający  dopuszcza  jedynie  aby  rok  produkcji  dostarczonych  egzemplarzy 

urządzeń  różnił  się  od  roku  produkcji  urządzeń,  które  będą  dostarczane  w  ramach 

dostaw  oraz  aby  w  kodzie  kreskowym  typ  licznika  (5  cyfr)  oraz  cyfra  kontrolna  (1 

cyfra), zostały określone dowolnymi cyframi. Wszelkie oznaczenia na liczniku muszą 

być  zgodne  z  przedłożonym  w  ofercie  certyfikatem  MII),  rokiem  jego  produkcji  oraz 

wymaganiami Zamawiającego; 

oprogramowanie  do  urządzeń  w  języku  polskim  z  funkcjonalnością  spełniającą 

wymagania  SIWZ  w  wersji  produkcyjnej  (Zamawiający  nie  dopuszcza  wersji 

testowych  oprogramowania  np.  oznaczonych  jako  beta  itp.)  z  licencją  tymczasową, 

na okres związania ofertą. Oprogramowanie musi być tożsame z oprogramowaniem, 

które zostanie dostarczone wraz z pierwszą dostawą urządzeń; 

schemat połączeń urządzenia; 

instrukcje  obsługi  urządzenia  lub  inne  dokumenty  umożliwiające  Zamawiającemu 

sprawdzenie  wszelkich  wymaganych  w  SIWZ  fu

nkcjonalności  dla  2  egzemplarzy 

dosta

rczonych wraz z ofertą urządzeń; 

wzorcowe  pliki  parametryzacyjne  do  liczników  dla  następujących  grup  taryfowych 

C12w, C22a, C24, zgodne z obowiązującą Taryfą PGE Dystrybucja S.A., zawierające 

parametry określone w SIWZ; 

deklarację  zgodności  MID  wraz  z  aktualnymi  certyfikatami  oceny  zgodności  (wg 

modułów B+D lub B+F lub HI) oraz pełną dokumentacją badań przeprowadzonych w 

ramach wymienionych modułów; 

urządzenia  mają  być  wykonane  w  sposób  gwarantujący,  że  udział  towarów 

pochodzących  z  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  państw,  z  którymi 

Wspólnota  Europejska  zawarła  umowy  o  równym  traktowaniu  przedsiębiorców,  lub 


państw,  wobec  których  na  mocy  decyzji  Rady  stosuje  się  przepisy  dyrektywy 

2014/25/UW  przekroczy  50

%.  Powyższe  należy  potwierdzić  deklaracją Wykonawcy, 

zawierającą informacje o miejscu/miejscach produkcji urządzeń (dane teleadresowe). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionej przez Wykonawcę 

deklaracji  oraz  żądania  dodatkowych  wyjaśnień  w  tym  zakresie  m.in.  w  zakresie 

przedstawienia  przez  Wykonawcę  dokumentów  celnych  stanowiących  dowód 

pochodzenia  towarów  (tj.  świadectwo  pochodzenia  towarów)  dla  celów  weryfikacji 

przez  Zamawiającego  udziału  towarów  pochodzących  z  państw  członkowskich  Unii 

Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym 

traktowaniu prz

edsiębiorców wg Załącznika nr 6; 

urządzenia  mają  potwierdzać  deklaracją  CE,  zgodność  z  załącznikiem  Cl  do 

Dyrektywy 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 

r. w sprawie przyrządów pomiarowych, 

Dziennik  Urzędowy  UE  L  nr  135  str.  1,  Dziennik  Urzędowy  UE  Polskie  wydanie 

specjalne rozdz. 13 tom 34 str. 149; 

.9.  obudowa  oraz  osłona  listwy  zaciskowej  licznika  jest  wykonana  z  materiału 

termoplastycznego lub termoutwardzalnego; 

3.3.10.  obudowa  oraz  osłona  listwy  zaciskowej  licznika  jest  wykonana  z  materiału 

podlegającego w pełni procesowi recyklingu; 

Dostarczone  z  ofertą  urządzenia  będą  służyć  do  sprawdzenia  ich  zgodności  z 

wymaganiami  SIWZ  oraz  będą  stanowić  wzorzec  dla  liczników  dostarczonych  w 

ramach  umowy.  Zamawiający  nie  dopuszcza  w  trakcie  postępowania  możliwości 

zmiany  właściwości  dostarczonych  z  ofertą  urządzeń  lub  ich  wymiany  na  inne. 

Urządzenia  zostaną  zwrócone  Wykonawcy  zgodnie  z  zasadami  wynikającymi  z 

Ustawy PZP. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za zniszczenie lub 

uszkodzenie  liczników,  w  przypadku  gdy  to  uszkodzenie  będzie  następstwem 

użytkowania  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  lub  testów  funkcjonalnych 

przeprowadzonych przez Zamaw

iającego. 

Parametry oferowanych liczników jak m.in.: wartości znamionowe, w tym m.in. prądy, 

napięcia,  temperatury  pracy,  klasa  dokładności,  stopień  ochrony  obudowy,  będą 

sprawdzane  na  zgodność  z  wymaganiami  załączonych  deklaracji  zgodności  MID, 

wyda

nych przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną, lub certyfikatu wydanego przez 

akredytowaną  w  odpowiednim  zakresie  jednostkę.  Testy  metrologiczne  w  zakresie 

sprawdzenia  prawidłowości  realizacji  przez  licznik  pomiaru  energii  czynnej  i  biernej 


oferowanych urządzeń przeprowadzane będą w laboratorium Zamawiającego w przy 

ul.  Pancerniaków  4b,  20-331  Lublin,  na  tablicach  wzorcowniczo  -  legalizacyjnych  o 

dokładności wzorca 0,04%. Testy metrologiczne zostaną przeprowadzone zgodnie z 

procedurą  obowiązującą  przy  wykonaniu  legalizacji  ponownej  dla  danego  rodzaju 

licznika. Zamawiający przeprowadzi również testy oferowanych liczników w zakresie 

spełnienia  wymaganych  funkcjonalności.  Zamawiający  zastrzega  sobie  również 

prawo  wykonania  dla  dostarczonych  wraz  z  ofertą  liczników  badań  w  jednostce 

notyfikowanej  wskazanej  przez  Zamawiającego,  w  celu  potwierdzenia  zgodności 

dostarczonych przez Wykonawcę liczników oraz certyfikatów przedstawionych przez 

Wykonawcę zgodnie z punktem 3.3.6. SIWZ. 

Zgodność  rzeczywistej  pojemności  pamięci  profili  oferowanych  liczników  z 

wymaganiami Zamawiającego weryfikowana będzie na podstawie: 

3.6.1.  profili  o  okresie  uśredniania  1  min.  po  przeliczeniu  liczby  zapisanych  w 

profilach  rekordów  o  okresie  uśredniania  15  min.  w  wymaganym  przez 

Z

amawiającego okresie czasu dla określonej przez Zamawiającego liczby profili. Jako 

jeden  rekord  Zamawiający  rozumie  dane  zapisane  ze  wszystkich  rejestrowanych 

przez licznik wymaganych przez Zamawiającego profili z jednym znacznikiem czasu. 

Pojemność  profili  będzie  weryfikowana  przy  maksymalnych  wymaganych  przez 

Zamawiającego parametrach rejestrowanych w profilach wartości; lub 

3.6.2  w  przypadku  liczników  nie  wyposażonych  w  rejestrację  profilu  z  czasem 

uśredniania 1 min. na podstawie ciągłych profili o okresie uśredniania 15 min., które 

muszą  być  zapisane  w  dostarczonych  wraz  z  ofertą  urządzeniach  za  okres  nie 

krótszy niż minimalna pojemność profilu określona przez Zamawiającego. 

3.6.3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  weryfikacji  pojemności  profili  na 

podstawie  odczytu  z  innego  niż  dostarczone  z  ofertą  oprogramowania,  zgodnego  z 

protokołem komunikacyjnym licznika. 

W Rozdziale V SIWZ Zamawiający wskazał zakres wymaganych dokumentów wraz z ofertą. 

Zamawiający wymagał przedłożenia m.in.: 

5.2.1.6.  Kar

ty  katalogowe  oferowanych  produktów  stanowiące  Załączniki  do  oferty 

odpowiednio  dla  każdego  zadania,  zawierające  podstawowe  informacje  techniczne 

(parametry,  właściwości,  gabaryty,  wykresy  uchybów  liczników  w  funkcji  obciążenia,  zmian 

napięcia, temperatury pracy), umożliwiające dokonanie weryfikacji zgodności z wymaganiami 

technicznymi określonymi w niniejszej SIWZ wraz z 2 wzorcowymi egzemplarzami każdego z 


oferowanych  produktów  dla  każdego  z  zadań.  Oba  egzemplarze  urządzeń  muszą  być 

tożsame  z  urządzeniami,  które  zostaną  dostarczone  w  ramach  realizacji  dostaw  urządzeń. 

Zamawiający  dopuszcza  jedynie,  aby  rok  produkcji  dostarczonych  egzemplarzy  urządzeń 

różnił się od roku produkcji urządzeń, które będą dostarczane w ramach dostaw oraz aby w 

kodzie  kreskowym  t

yp  licznika  (5  cyfr)  oraz  cyfra  kontrolna  (1  cyfra),  zostały  określone 

dowolnymi  cyframi. Wszelkie oznaczenia  na  liczniku muszą być  zgodne  z  przedłożonym  w 

ofercie certyfikatem MID, rokiem jego produkcji oraz wymaganiami Zamawiającego. 

5.2.1.7.  Nietypowe 

złączki,  interfejsy  komunikacyjne  dla  wykonań  modułowych,  głowice 

optyczne ze złączem USB. 

Oprogramowanie  oprogramowaniem  do  urządzeń  w  języku  polskim  z 

funkcjonalnością  spełniającą  wymagania  SIWZ  w  wersji  produkcyjnej  (Zamawiający  nie 

dopuszcza 

wersji  testowych  oprogramowania  np.  oznaczonych  jako  beta  itp.)  z  licencją 

tymczasową,  na  okres  związania  ofertą.  Oprogramowanie  musi  być  tożsame  z 

oprogramowaniem, które zostanie dostarczone wraz z pierwszą dostawą urządzeń. 

Schematy połączeń urządzeń. 

Instrukcje  obsługi  urządzeń  (instrukcję  eksploatacji  liczników  w  języku  polskim, 

stanowiącą Załączniki do oferty odpowiednio dla każdego zadania, obejmującą, co najmniej 

wszystkie czynności niezbędne do wykonania badań zgodności z wymaganiami zawartymi w 

SIWZ). 

Wzorcowe pliki parametryzacyjne do liczników dla następujących grup taryfowych 

C12a,  C12W,  C23, 

zgodne  z  obowiązującą  Taryfą  PGE  Dystrybucja  S.A.,  zawierające 

parametry określone w SIWZ. 

Oświadczenie  potwierdzające  zgodność  z  dyrektywą  MID  wraz  z  aktualnymi 

certyfikatami oceny zgodności (wg modułów B+D lub B+F lub H1) oraz pełną dokumentacją 

badań przeprowadzonych w ramach wymienionych modułów. 

Deklarację  Wykonawcy,  że  przedmiot  zamówienia  będzie  wykonany  w  sposób 

gwarantujący,  że  udział  towarów  pochodzących  z  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej 

lub  państw,  z  którymi  Wspólnota  Europejska  zawarła  umowy  o  równym  traktowaniu 

przedsiębiorców,  przekroczy  50%.  Powyższe  należy  potwierdzić  deklaracją  Wykonawcy, 

zawierającą  informacje  o  miejscu  produkcji  urządzeń  (dane  teleadresowe).  Zamawiający 


wymaga  złożenia  wraz  z  ofertą  oświadczenia,  że  do  każdej  partii  urządzeń  dołączy 

dokumenty  celne  stanowiące  dowód  pochodzenia  towarów  (tj.  świadectwa  pochodzenia 

to

warów)  dla  celów  weryfikacji  przez  Zamawiającego  udziału  towarów  pochodzących  z 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła 

umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców wg Załącznika nr 6 do SIWZ. 

5.2.1.14.  Dekl

arację  zgodności  CE,  potwierdzającą  zgodność  z  załącznikiem  Cl  do 

Dyrektywy  2004/22/WE  z  dnia  31  marca  2004  r.  w  sprawie  przyrządów  pomiarowych, 

Dziennik  Urzędowy  UE  L  nr  135  str.  1,  Dziennik  Urzędowy  UE  Polskie  wydanie  specjalne 

rozdz. 13 tom 34 str. 149. 

.15.  Oświadczenie  potwierdzające,  że  obudowa  oraz  osłona  listwy  zaciskowej  licznika 

jest wykonana z materiału termoplastycznego lub termoutwardzalnego. 

Oświadczenie  potwierdzające,  że  obudowa  oraz  osłona  listwy  zaciskowej  licznika 

jest 

wykonana z materiału podlegającego w pełni procesowi recyklingu. 

2.1.17. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenia zostały wykonane zgodnie z 

obowiązującymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisami, między innymi: a) Ustawą 

Prawo o Miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 243, poz. 

2441 z późniejszymi 

zmianami);  b) 

Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  7  stycznia  2008  r.  w  sprawie 

wymagań,  którym  powinny  odpowiadać  liczniki  energii  elektrycznej  czynnej  prądu 

przemiennego  oraz 

szczegółowego  zakresu  badań  i  sprawdzeń  wykonywanych  podczas 

prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 

63); c) 

Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.04.2017 w 

sprawie  prawnej  k

ontroli  metrologicznej  przyrządów  pomiarowych  (dz.  U.  2017  nr  0  poz. 

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenia zostały wykonane zgodnie z 

normami, a w szczególności z normą PN-EN 50470 oraz PN-EN 62056-6-1 lub normami je 

zastępującymi wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny. 

Oświadczenie  Wykonawcy,  że  oferowane  urządzenia  posiadają  deklaracje 

zgodności  MID  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia  2  czerwca  2016  r.  w 

sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r. nr O poz. 815). 


Oświadczenie Wykonawcy, że jest uprawnionym do zapewnienia Zamawiającemu 

licencji  w  zakresie  objętym  umową,  a  sam  przedmiot  licencji  nie  ma  wad  prawnych  i 

fizycznych. 

5.2.1.23.  Płytę  CD  lub  DVD  z  instalatorem  programu  serwisowego.  Oprogramowanie  musi 

umożliwiać  wizualizację  odczytanych  danych  na  podstawie,  której  można  dokonać  analizy 

tych  danych  w  zakresie  zużycia  energii  w  poszczególnych  okresach  rozliczeniowych, 

charakterystyki obciążenia czy ilości i rodzajów zaistniałych zdarzeń. Zamawiający wymaga 

prezentacji  odczytanych  danych  bezpośrednio  w  programie  do  obsługi  liczników  z 

możliwością  zapisu  danych  do  plików  obsługiwanych  przez  programy  Microsoft  Word  lub 

Microsoft Excel (bd., csv, xml). 

5.2.1.24.  Schematy 

podłączeń  urządzeń  (także  w  formacie  elektronicznym  zgodnym  z 

formatem PDF, DWG lub DXF). 

25.  Wzorcowe  pliki  parametryzacyjne  do  liczników  dla  grup  taryfowych  C12a,  C12w, 

C23  (dalej  nazywanych  C):  zgodnie  z  Taryfą  obowiązującą  w  PGE  Dystrybucja  SA.  dla 

poszczególnych  Oddziałów.  Pliki  wzorcowe  powinny  zawierać  tabele  przełączeń  stref 

czasowych  dla  grup  taryfowych,  rejestry  energii,  rejestr  mocy  zgodnie  z  wymogami  dla 

rejestrów  zawartymi  w  szczegółowych  wymaganiach  dla  urządzeń  układów  pomiarowych 

ene

rgii zawartymi w załączniku nr 1 (odpowiednio dla każdego zadania). 

Opis  protokołów  komunikacyjnych  w  zakresie  odczytu  wszystkich  danych 

rejestrowanych  przez  urządzenie  dostarczone  w  ramach  zadań  li/lub,  2  wraz  z  opisem 

formatu plików odczytowych. 

Zamawiający  dokona  sprawdzenia  czy  oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia 

wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ. Brak któregokolwiek z dokumentów lub 

oświadczeń  będzie  skutkował  odrzuceniem  oferty  na  mocy  art.  89  ust.  1  ustawy,  z 

zast

rzeżeniem art. 87 ustawy. 

W  przypadku  zaoferowania  przypadku  zaoferowania  licznika  z  możliwością 

aktualizacji firmware'u w zakresie nie objętym MID należy dostarczyć szczegółowy opis: 

a) 

procesu realizacji tej wymiany, 

b) 

zabezpieczenia tego pro

cesu przed nieuprawnioną aktualizacją, 

c) 

mechanizmów  zachowania  integralności  niezaprzeczalności  oprogramowania 

zgodnie ze standardem DLMS. 


.29.  Specyfikację  zabezpieczeń  dostępu  do  danych  przechowywanych  i  przesyłanych 

przez licznik. 

5.2.1.30.  Opi

s  sposobu  realizacji  zabezpieczeń  licencyjnych  uniemożliwiających  instalację 

oprogramowania  narzędziowego  bez  autoryzacji  zgodnie  z  wymaganiami  opisanymi  w 

wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa. 

Dokumentację  w  zakresie  procedur:  instalacji,  konfiguracji  i  aktualizacji 

oprogramowania narzędziowego. 

Dołączone do oferty wzory oferowanych urządzeń będą podlegały badaniu, co do 

zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji. Każda z oferowanych 

próbek będzie podlegała ocenie w zakresie zgodności z wymogami SIWZ i każda oceniania 

próbka  powinna  spełniać  określone  wymogi  techniczne.  Negatywna  ocena  którejkolwiek  z 

próbek będzie jednoznaczna z uznaniem przez Zamawiającego, iż oferowane urządzenie nie 

spełnia wymagań przedmiotowych określonych w niniejszej SIWZ. 

.33.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  żądania  obecności  przedstawiciela 

Wykonawcy  posługującego  się  biegle  językiem  polskim  do  udziału  w  badaniach 

dostarczonych  próbek  lub  prezentacji  wymaganych  funkcjonalności  oferowanych  urządzeń 

pod  rygorem  wykluczenia  z  postępowania.  W  przypadku  osoby  nie  posługującej  się  biegle 

językiem polskim Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności tłumacza. 

5.2.1.34.  Zgodnie  z  art.  97  ust.  2  ustawy,  na  wniosek  Wykonawcy, 

którego  oferta  nie 

zostanie wybrana, liczniki wzorcowe zostaną zwrócone Wykonawcy. Zamawiający nie będzie 

ponosić  odpowiedzialności  za  zniszczenie  lub  uszkodzenie  liczników  wzorcowych  w 

przypadku, gdy to zniszczenie lub uszkodzenie będzie skutkiem prawidłowego użytkowania 

liczników  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  w  trakcie  testów.  Forma  zwrotu  zostanie 

uzgodniona z Wykonawcą, którego oferta nie została wybrana. 

Izba  ustaliła,  że  w  Załączniku  nr  1  Zamawiający  zawarł  szczegółowy  opis  przedmiotu 

zamówienia  (dalej  „SOPZ”).    W  SOPZ  Zamawiający  określił  następujące  wymagania 

dotyczące wyświetlacza LCD: 

pkt  3.1.23  Licznik  musi  być  wyposażony  w  wyświetlacz  LCD  posiadający:  tryb 

testowy  dla  sprawdzenia  poprawności  wyświetlania,  minimum  siedem  cyfr  z 

możliwością zaprogramowania dla energii do dwóch miejsc po przecinku, komunikaty 


poprzedzone  kodem  OBIS  charakteryzującym  wskazywaną  wielkość.  Dla 

odpowiednich  wielkości  jako  kod  trzypozycyjny  dla  wielkości  opisanych  wartościami 

C,  D,  E  oraz  czteropozycyjny  dla  wielkości  opisanych  wartościami  C,  D,  E,  F  wg 

normy  PN-EN  62056-6-1,  symbol  taryfy  (wg  Tabeli  nr  1),  symbol  aktywnej  strefy 

czasowej;  

pkt 3.1.23 SOPZ: Licznik musi być  wyposażony w przycisk lub przyciski służące do 

przewijania  listy  odczytowej  na  wyświetlaczu  licznika.  Zamawiający  dopuszcza 

wykonanie  tych  przycisków  zarówno  jako  mechanicznych  (tradycyjnych)  i  jako 

dotykowych (w technologii pojemnościowej);  

pkt  3.1.25  SOPZ:  Licznik  musi  umożliwiać  odczyt  z  wyświetlacza  LCD  w  trakcie 

trwania komunikacji interfejsem elektrycznym;  

pkt  3.1.26  SOPZ:  Licznik  musi  mieć  możliwość  odczytu  wskazań  na  wyświetlaczu 

LCD, w zakresie minimalnym określonym w Tabeli 2. W stanie braku zasilania z sieci 

elektroenergetycznej  odczyt  musi  być  możliwy  przynajmniej  przez  okres  100  dni  od 

chwili zaniku napięcia. Lista wyświetlań tych wskazań sterowana ręcznie; 

pkt  3.1.27  SOPZ:  Dane  pomiarowe  wyświetlane  na  wyświetlaczu  LCD  w  stanie 

zasilania  z  sieci  elektroenergetycznej  i  w  stanie  braku  zasilania  z  sieci 

elektroenergetycznej  muszą  być  tożsame  i  muszą  mieć  zachowaną  tą  samą 

dokładność wskazań po przecinku; 6) pkt 3.1.28 SOPZ: Licznik musi mieć możliwość 

konfigurowania niezależnych list odczytowych na wyświetlaczu licznika: samoczynnie 

przewijalnej oraz ręcznie przewijalnej za pomocą przycisków; 

pkt  3.4.11  SOPZ:  Pomiar  mocy  chwilowej  (okres  uśredniania  poniżej  5  sekund)  i 

wyświetlanie jej wartości liczbowej; 

pkt 3.4.15 SOPZ: Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD obecności i  zaniku napięcia w 

poszczególnych  obwodach  fazowych,  nieprawidłowej  kolejności  faz,  kierunku 

przepływu energii czynnej i bierne; 

  pkt 3.4.19 SOPZ: Mierzone, rejestrowane i zapisywane przez licznik energie powinny 

być  wykazywane  w  postaci  co  najmniej  8  cyfr  (minimalna  wymagana  liczba  cyfr  na 

wyświetlaczu  LCD:  7)  z  rozdzielczością  nie  gorszą  niż  0,1  kWh.  Mierzone 


rejestrowane i zapisywane przez licznik moce powinny być wykazywane w postaci co 

najmniej 5 cyfr z rozdzielczością nie gorszą niż IW; 

pkt  3.4.20  SOPZ:  Rejestracja  i  zapis  co  najmniej  następujących  wielkości 

mierzonych: 

moc  maksymalna  czynna  ze  znacznikiem  czasu  i  daty  jej  wystąpienia 

oraz  energia  w  rejestrach  całkowitych  i  taryfowych  w  okresach  rozliczeniowych 

archiwalnych  (min.  12  okresów)  i  bieżących.  Licznik  musi  umożliwiać  odczyt 

powyższych  wielkości  na  wyświetlaczu  LCD  dla  programowalnej  liczby  okresów 

rozliczeniowych; 

pkt 3.4.24 SOPZ: Każde otwarcie osłony skrzynki zaciskowej licznika sygnalizowane 

bezzwłocznie  (bez  opóźnienia  lub  konieczności  dodatkowej,  poza  ewentualnym 

ustawieniem  podczas  parametryzacji  licznik

a,  aktywacji  funkcji)  na  wyświetlaczu lub 

w  inny  sposób  widoczny  „gołym  okiem”  (bez  potrzeby  demontażu  licznika). 

Sygnalizacja  winna  działać  również  po  ponownym  założeniu  pokrywy  listwy 

zaciskowej  licznika,  do  czasu  jej  skasowania  oprogramowaniem  narzędziowym  lub 

przy  użyciu  plombowanego  przycisku  po  zerwaniu  z  niego  plomby  Zamawiającego 

(jeżeli  licznik  jest  w  taki  przycisk  wyposażony).  Zamawiający  musi  mieć  możliwość 

włączania  i  wyłączania  funkcji  sygnalizacji  oraz  opcji  kasowania  przyciskiem  na 

etapie par

ametryzacji licznika (jeżeli licznik jest w taki przycisk wyposażony);  

  zawartych  w  SOPZ  - 

Tabela  1  Zestawienie  symboli  grup  taryfowych  obrazujących 

sposób  ich  wyświetlania  na  wyświetlaczach  liczników  statycznych  energii 

elektrycznej;  

  zawartych  w  SOPZ  - 

Tabela  2  Opis  minimalnej  zawartości  list  odczytowych 

dostępnych na wyświetlaczu LCD licznika.  

Izba  ustaliła,  że  w  zakresie  plików  parametryzacyjnych  Zamawiający  w  pkt  3.2.1.8  SOPZ 

wskazał: wzorcowe pliki parametryzacyjne do liczników dla wszystkich grup taryfowych G i C, 

zgodne  z  obowiązującą  Taryfą  PGE  Dystrybucja  SA.  Szczegółowe  wymagania  dotyczące 

zawartości  plików  parametryzacyjnych  zostaną  przedstawione  Wykonawcy  na  etapie 

realizacji  zamówienia).  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  protokole  badań  technicznych 

urządzeń  Przystępującego  w  zakresie  zadania  nr  2  wskazał  w  kolumnie  „spełnienie 

wymagań”  -  „Nie  dotyczy”,  a  w  kolumnie  „Dodatkowe  uwagi”  wskazał  „Na  etapie 

zamówienia”.  


Dalej Izba ustaliła, że Zamawiający  w SOPZ w zakresie poboru mocy w pkt 3.4.5  wskazał: 

Pobór mocy przez każdy tor napięciowy dla znamionowych wartości napięcia, częstotliwości 

i temperatury nie może przekraczać wartości 1 W i 3 VA). Izba ustaliła, że protokole badań 

technicznych  Zamawiający  w  zakresie  Zadania  nr  2  w  odniesieniu  do  urządzeń 

Przystępującego wskazał „Sprawdzono oprogramowaniem narzędziowym”.  

Dalej  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  SOPZ  w  zakresie  poboru  mocy  w  pkt  2.3  SOPZ 

wskazał: W liczniku musi istnieć mechanizm zmiany, z wykorzystaniem optozłącza i RS485, 

certyfikat

u  (klucza)  z  gotowych  plików  XML  do  uwierzytelniania  na  interfejsach 

komunikacyjnych). Izba ustaliła, że w protokole badań Zamawiający w zakresie Zadania nr 2 

w  odniesieniu  do  oferty  Przystępującego  wskazał  w  kolumnie  w  kolumnie  spełnienie 

wymagań „Nie dotyczy modyfikacja w zapisach SIWZ”, zaś w kolumnie „Dodatkowe uwagi” 

wskazał „Pkt. Powinien być usunięty zestaw pytań z dnia 25.07.2019r.”.  

W SOPZ Zamawiający zawarł Tabela 1 Zestawienie symboli grup taryfowych obrazujących 

sposób  ich  wyświetlania  na  wyświetlaczach  liczników  statycznych  energii  elektrycznej  oraz 

Tabela  2  Opis  minimalnej  zawartości  list  odczytowych  dostępnych  na  wyświetlaczu  LCD 

licznika. 

Dalej  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  SOPZ  w  zakresie  pojemności  pamięci  profili  w  pkt 

3.4.17 wskazał: „Rejestracja i zapis w profilu co najmniej 3 kanałów w postaci stanów liczydeł 

dla  rejestrów  energii  elektrycznej  w  okresie  nie  krótszym  niż  180  dni,  przy  okresie 

uśredniania  15  minut  z  możliwością  odczytu  całego  zarejestrowanego  przez  licznik  profilu 

ora

z  z  dowolnego  definiowanego  przez  odczytującego  okresu  czasu.  W  przypadku 

możliwości  rejestracji  przez  licznik  w  profilu  bezstresowych  stanów  liczydeł  i  mocy  wybór 

sposobu  rejestracji  i  zapisu  profilu  stanu  liczydeł  lub  mocy  musi  być  możliwy  przez 

Zamawiaj

ącego na etapie parametryzacji licznika'’.  

W  pkt  3.1.44.1  SOPZ 

Zamawiający  wskazał:  Każde  oprogramowanie  do  oferowanych 

liczników  energii  elektrycznej  będących  przedmiotem  zamówienia  wymagane  przez 

Zamawiającego musi  spełniać następujące wymogi:  3.1.44.1  Dostarczone oprogramowanie 

musi  pracować  na  następujących  systemach  operacyjnych:  Windows  7,  Windows  10  w 

wersjach 32 oraz 64-

bitowych, przy czym Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest 

do  aktualizacji  oprogramowania  w  przypadku  dostępności  nowszych  wersji  wskazanych 

systemów operacyjnych. 


Izba ustaliła, że w protokole badania technicznego licznika Konsorcjum ADD w pkt 1.3 i 1.6 

zawarto  uwagę:  „brak  możliwości  wymiany  firmware  str.  234”.  Natomiast  w  pkt  5.2  uwaga 

otrzymała treść: „W liczniki nie ma możliwości zmiany fimware, dokumentacja”.  

Izba ustaliła, że w postępowaniu na zadania nr 2 zostały złożone następujące oferty:  

Nr 

Oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko wykonawcy 

Zadanie 2 

Adres 

Cena netto 

Cena 

brutto 

Dodatkowa 

funkcjonalność 
zgodnie z 
SIWZ - 1. 

Dodatkowa 

funkcjonalność 
zgodnie z 
SIWZ - 2. 

Dodatkowa 

funkcjonalność 

zgodnie z 
SIWZ - 3. 

Dodatkowa 

funkcjonalność 

zgodnie z 
SIWZ - 4. 

Apator  S.A.,  87-100 

Toruń,  ul.  Gdańska 
4a lok. C4 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Konsorcjum firm: 
Lider: 

ADD Polska Sp. z 0.0., 
Sp. k., 00-195 
Warszawa, ul. 
Słomińskiego 15, lok. 

504 Uczestnik 
Konsorcjum: 
Elgama-Elektronika 
Sp. z o. o., 
LT-OBOO Wilno, ul. 
Visoriu 2 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Izba  ustaliła,  że  Przystępujący  wraz  z  ofertą  złożył  próbki  urządzeń,  co  potwierdza 

dokumenty z dnia 1 października 2019 r.  

Izba  ustaliła,  że  Konsorcjum  ADD  przewidziało  w  swojej  ofercie  -  w  wykazie  części 

zamówienia  powierzonych  do  wykonania  podwykonawcom  (wzór  nr  9  do  SIWZ,  str.  689 

oferty Konsorcjum AD

D) udział podwykonawcy tj. firmy NMG S.A. w następującym zakresie: 

„Oprogramowanie  do  liczników  energii  elektrycznej  dedykowane  do  systemu  Android  w 

wersji  6.0  i  nowszych,  umożliwiające  dostęp  i  odczyt  danych  z  licznika  poziom  1  oraz 

parametryzację licznika poziom  2,  w  zakresie wczytania do  licznika gotowego wzorcowego 

pl

iku  parametryzacyjnego,  zgodnie  z  poziomami  zabezpieczeń  opisanymi  w  SIWZ  dla 

oprogramowania narzędziowego”.  

Izba  ustaliła,  że  Przystępujący  na  str.  695  -  696  oferty  zawarło  oświadczenie  o  treści:  „W 

związku  z  wymaganiem  3.6  opisującym  przedmiot  Zamówienia,  że:  Zgodność  rzeczywistej 

pojemności  pamięci  profili  oferowanych  liczników  z  wymaganiami  Zamawiającego 

weryfikowana będzie na podstawie: 3.6.1. profili o okresie uśredniania 1 min. po przeliczeniu 

liczby zapisanych w profilach rekordów o okresie uśredniania 15 min. w wymaganym przez 


Zamawiającego okresie czasu dla określonej przez Zamawiającego liczby profili. Jako jeden 

rekord  Zamawiający  rozumie  dane  zapisane  ze  wszystkich  rejestrowanych  przez  licznik 

wymaganych  przez  Zamawiającego  profili  z  jednym  znacznikiem  czasu.  Pojemność  profili 

będzie  weryfikowana  przy  maksymalnych  wymaganych  przez  Zamawiającego  parametrach 

rejestrowanych  w  profilach  wartości  lub  3.6.2.  w  przypadku  liczników  nie  wyposażonych  w 

rejestrację  profilu  z  czasem  uśredniania  1  min.  na  podstawie  ciągłych  profili  o  okresie 

uśredniania 15 min., które muszą być zapisane w dostarczonych wraz z ofertą urządzeniach 

za okres nie krótszy niż minimalna pojemność profilu określona przez Zamawiającego. 3.6.3. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji pojemności profili na podstawie odczytu 

z innego niż dostarczone z ofertą oprogramowania, zgodnego z protokołem komunikacyjnym 

licznika. Wykonawca  zwraca  uwagę  na  to,  że  powyższe  wymaganie  stoi  w  sprzeczności  z 

certyfikacją  MID  (wymaganą  przez  Zamawiającego  w  punkcje  3.3.6  SIWZ),  która  nie 

dopuszcza  zapisywania  w  profilach  licznika  sztucznie  generowanych  danych,  a  jedyną 

zgodną  z  MID  metodą  zapisu  profili  jest  podłączenie  licznika  do  zasilania  i  odczekanie 

odpowiedniej ilości czasu 180 dni, co przekracza termin ważności oferty. Liczniki oferowane 

przez  Konsorcjum  posiadają  możliwość  ustawienia  Profilu  5  minutowego,  co  pozwoli 

Zamawiającemu skrócić potrzebny czas na dokonanie powyższego potwierdzenia. [...]”. 

Izba  ustaliła,  że  Konsorcjum  ADD  pismem  z  dnia  11.12.2019  r.  zostało  wezwane  przez 

Zamawiającego  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów  dotyczących  kalkulacji 

cenowej  oferty  tego  Wykonawcy  dla  zadania  nr  2.  Zamawiający  wskazał,  że  „Wykonawca 

winien  przedstawić  szczegółowe  wyjaśnienie  wyliczenia  ceny  uwzględniające  m.in. 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania  techniczne,  wyjątkowo 

sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, oryginalności projektu, koszty pracy - których 

wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę,  pomoc  publiczną  udzielanej  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  przepisy  prawa 

pracy  i  przepisy  o  zabezpieczeniu  społecznym,  przepisy  prawa  ochrony  środowiska, 

powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy.  Wyliczenia  winny  obejmować 

m.in.  koszty  zakupu  komponentów  elektronicznych,  komponentów  z  tworzyw  sztucznych, 

koszty  pracy,  koszty  organizacyjne  i  inne  koszty  odnoszące  się  do  realizacji  zadania.  Do 

wyjaśnień należy dołączyć dowody potwierdzające, że zaoferowana cena nie zawiera rażąco 

niskiej ceny”.  

Izba ustaliła, że wykonawca pismem z dnia 18 grudnia 2019 r. złożył wyjaśnienia. Ich treść 

została zastrzeżona jakie informacje zwierające tajemnicę przedsiębiorstwa.  


Izba ustaliła, że Zamawiający w dniu 3 października 2019 r. przekazał próbki urządzeń firmie 

kurierskiej TNT w celu przetransportowania urządzeń do Oddziału w Lublinie, który zgodnie z 

zapisami  SIWZ  miał  wykonać  testy  metrologiczne  urządzeń.    Okoliczność  te  potwierdza 

notatka służbowa z dnia 3 października 2019 r.  Jak wynika z protokołu uszkodzeń przesyłki 

TNT,  jeden  z  liczników  został  uszkodzony  w  trackie  transportu.  W  opisie  dotyczącym 

uszkodzenia wskazana jest informacja 

– uszkodzony wyświetlacz LCD.  

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  sporządził  z  badania  próbek  urządzeń  przekazanych  przez 

wykonawców  następujące  raporty:  (i)  Protokół  końcowy  z  badania  wzorów  oferowanych 

urządzeń w zakresie wymogów technicznych SIWZ (dalej „Raport końcowy”). Izba ustaliła, 

że  w  treści  Raportu  końcowego  w  zakresie  Zadania  nr  2  Zamawiający  oświadczył,  iż  oba 

liczniki  przekazane  przez  Przystępującego  do  badania  spełniają  wymogi  zawarte  w  SIWZ. 

Izba ustaliła, że załącznikiem do Raportu końcowego był: (ii) Załącznik nr 1  – sprawdzanie 

próbek  liczników  statycznych  w  postępowaniu  przetargowym  pod  katem  metrologicznym  – 

Laboratorium Wzorcujące PGE Dystrybucja Oddział Lublin. W dokumencie tym Zamawiający 

wskazał:  „Sprawdzenie  próbek  liczników  statycznych  w  postępowaniu  przetargowym 

GZ/

ZLW/OLD/06/2019”  wskazano:  „Licznik  G3M.144  firmy  UAB  Elgama-Elektronika  o  nr 

02377746  został  uszkodzony  podczas  transportu  przez  firmę  kurierską  TNT.  Wszystkie 

odczyty podczas badań metrologicznych zostały dokonane metodą alternatywną przy użyciu 

optozłącza,  a  nie  wyświetlacza  LCD.  Zgodnie  z  prawem  licznik  taki  nie  spełnia  wymagań  i 

nie może być stosowany do rozliczeń, jednakże jest sprawny co do prawidłowości rejestracji 

wskazań  w  pamięci  urządzenia  oraz  prawidłowo  zlicza  energię  elektryczną  tj.  w  granicach 

dopuszczalnych błędów wskazań zgodnie z prawem”; (iii) Załącznik nr 2 -  protokoły badań 

technicznych  na  zgodność  oferty  z  SIWZ.  Izba  ustaliła,  że  w  załączniku  nr  2  –  w  zakresie 

zadania  nr  2,  zarówno  w  odniesieniu  do  Przystępującego  jak  i  Odwołującego,  wskazany 

został symbol jednego urządzenia.  

Izba  ustaliła,  że  na  podstawie  powyższych  badań,  Zamawiający  uznał,  że  urządzenia  obu 

wykonawców spełniają wymagania zawarte w SIWZ.  

Izba  ustaliła,  że  w  dniu  23  grudnia 2019  r.  w  zakresie Zadania nr  2,  Zamawiający  dokonał 

wyboru oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej.  

Izba zważyła co następuje: 


W  pierwszej  kolejności  Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia 

odwołania  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  Pzp.  W  zakresie  Zadania  2  oferta  Odwołującego  została 

zaklasyfikowana  na  miejscu  drugim.  W  przypadku  potwierdzenia  się  zarzutów 

bezpods

tawnego  wyboru  oferty  Przystępującego  jako  najkorzystniejszej,  Odwołujący  ma 

szanse na uzyskanie zamówienia.  

Izba umorzyła postępowanie w zakresie zarzut naruszenia art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 

ustawy  Pzp  w  zakresie  zaniechania  odtajnienia  uzasad

nienia  zastrzeżenia  wyjaśnień 

dotyczących zaoferowanej ceny za realizację zamówienia z uwagi na wycofanie powyższego 

zarzut przez Odwołującego.  

Zarzutu  naruszenia  art.  96  ust.  3  w  zw.  z  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zakresie  zaniechanie 

odtajnienia 

wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny za realizację zamówienia. 

W ocenie Izby zarzut potwierdził się. Wskazać należy na wstępie, że zgodnie z art. 8 ust. 1 

ustawy  Pzp  postępowanie  o  udzielenie  zamówienie  publicznego  jest  jawne.  W  ust.  3 

ustawodawca wska

zał, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później 

niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu, 

zast

rzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji,  o  których 

mowa w art. 86 ust. 4. 

Zasada jawności postępowania jest naczelną zasadą postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego.  Wynika  ona  z  zawartego  w  art.  61  Konstytucji  prawa  każdego  obywatela  do 

uzyskiwania  informacji 

o  działalności  organów  władzy  publicznej,  zwłaszcza  w  sytuacji,  w 

której  organy  te  dysponują  środkami  publicznymi.  Ograniczenie  zasady  jawności  możliwe 

jest 

wyłączenie  w  ściśle  określonych  sytuacjach,  wskazanych  przez  ustawodawcę.  Z  takim 

wyjątkiem mamy do czynienia w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Ustawodawca bowiem umożliwia 

wykonawcom  zastrzeżenie  informacji  stanowiących  tajemnice  przedsiębiorstwa,  o  ile 

wykonawca  taki  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  zastrzegł  takie  informacje  oraz 

wykazał, iż spełniają one przesłanki uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa.  


Ustawa Pzp w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa odsyła do UZNK. Zgodnie z art. 11 ust. 2 

UZNK, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 

organizac

yjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 

jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  nie  są  powszechnie 

znane  osobom  zwykle zajmującym  się tym rodzajem  informacji  albo  nie  są łatwo dostępne 

dla 

takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, 

przy  zachowaniu  należytej  staranności,  działania  w  celu  utrzymania  ich  w  poufności. 

Ustawodawca  uznaje  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa  tylko  takie  informacje,  które  łącznie 

spełniają  trzy  przesłanki:  (i)  mają wartość gospodarczą;  (ii)  jako całość lub  w  szczególnym 

zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  nie  są  one  powszechnie  znane  osobom  zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób – czyli są 

poufne;  (iii) 

uprawniony  do  korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy 

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Pojęcie  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  jako  wyjątek  od  fundamentalnej  zasady  jawności 

postępowania o zamówienie publiczne, powinno być interpretowane ściśle. Wskazać w tym 

miejscu  należy,  że  przedsiębiorcy  decydujący  się  działać  na  rynku  zamówień  publicznych, 

wkraczający w reżim oparty na zasadzie jawności, powinni mieć świadomość konsekwencji, 

jakie  wiążą  się  z  poddaniem  się  procedurom  określonym  przepisami  o  zamówieniach 

publicznych.  Transparentność  takich  postępowań  pociąga  za  sobą  konieczność  ujawnienia 

pewnych  informacji  o  swojej  działalności.  Fakt,  że  mogą  to  być  informacje,  których 

wykonawca ze względu na określoną politykę gospodarczą wolałby nie upubliczniać, nie daje 

jeszcze  podstaw  do  twierdzenia,  że  każda  z  takich  informacji  stanowi  tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

Podkreślić  również  należy,  że  nie  jest  właściwe  traktowanie  uprawnienia  do  zastrzeżenia 

określonych  informacji,  jako  narzędzia  służącego  uniemożliwieniu  wykonawcom 

konkurencyjnym oceny ofert i dokumentów składanych w postępowaniu. Stąd, tego rodzaju 

sytuacje  winny  być  przez  wykonawców  nie  nadużywane  i  ograniczone  do  wypadków 

zaistnienia  rzeczywistego  zagrożenia  uzasadnionych  interesów  i  narażenia  na  szkodę  w 

wyniku  możliwości  upowszechnienia  określonych  informacji,  zaś  z  perspektywy 

zamawiającego – powinny być badane z wyjątkową starannością. 

Podkreślić  należy,  że  zamawiający  przychylając  się  do  wniosku  danego  wykonawcy  o 

zastrzeżeniu  określonych  informacji  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  winien  dokonać 

weryfikacji prawdziwości stanowiska oferenta odnośnie charakteru (statusu) tych informacji. 

Weryfikacja  prawdziw

ości  stanowiska  oferenta  nie  może  odbyć  się  wyłącznie  poprzez 


bezrefleksyjne  zaaprobowanie  wyjaśnień  danego  wykonawcy,  ale  winna  być  oparta 

obiektywnymi przesłankami, gdyż tylko na ich podstawie można zweryfikować prawdziwość 

subiektywnych twierdzeń wykonawcy.  Wskazać również należy, że ewentualne wątpliwości 

w  toku  badania  prawidłowości  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  zamawiający  ma 

możliwość wyjaśnić na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.  

Podsumowując,  dla  skutecznego  zastrzeżenia  określonych  informacji  tajemnicą 

przedsiębiorstwa  wykonawca  zobowiązany  jest:  (i)  zastrzec,  które  informacje  podlegają 

ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa; (ii) wykazać spełnienie przesłanek określonych w 

art. 11 ust. 2 UZNK; (iii)  przy czym obie te czynności powinny nastąpić – co do zasady – nie 

później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu. 

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że Zamawiający dokonał błędnej weryfikacji i oceny 

uzasadnienia  Przystępującego  co  do  przesłanek  dających  podstawę  do  zastrzeżenie 

wyjaśnień wykonawcy z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczących zaoferowanej ceny w zakresie 

Zadania nr  2. 

Dokonując analizy powyższych wyjaśnień jak i treści samych wyjaśnień, Izba 

nie  znalazła  podstaw  do  uznania,  że  wypełnione  zostały  przesłanki  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  określone  w  art.  11  ust.  2  UZNK.  Izba  doszła    do  przekonania,  że 

uzasadnienie  to  jest  w  swojej  treści  ogólne,  opiera  się  na  generalnych  twierdzeniach 

zaczerpniętych  z  orzecznictwa,  nie  odnosi  się  w  szczegółach  do  indywidualnej  sytuacji 

wykonawcy.  

O

dnosząc  się  do  wartości  gospodarczej  zastrzeżonych  informacji,  Przystępujący  poza 

szerokim  przywołaniem  orzecznictwa,  wskazał,  że  zastrzeżone  informacje  mają  istotny 

wpływ  na  proces  związany  z  produkcją  liczników,  w  tym  na  usprawnianie  w  zakupie 

podzespołów,  jak  również  na  komponenty  użyte  do  produkcji,  a  tym  samym  na  oferowane 

ceny. Wskazał również, że zastrzeżone informacje mogą służyć konkurencji do kształtowania 

własnej  strategii  działania  ze  szkodą  dla  wykonawcy.  Wyjaśnienia  zawierają  bowiem 

informacje  na  temat  czynników  wpływających  na  obniżenie  kosztów.  W  ocenie  Izby 

przywołane  ogólne  twierdzenia  Przystępującego  nie  wyczerpują  przesłanki  wykazania 

wartości gospodarczej zastrzeżonych informacji.  

Wa

rtość gospodarczą  informacji  można  rozumieć  dwojako.  Po  pierwsze,  dosłownie,  w  tym 

znaczeniu  wartość  gospodarcza  tajemnicy  wyznaczona  jest  jej  wartością  ekonomiczną, 

dającą się wyrazić w pieniądzu. W tym sensie objęta tajemnicą informacja powinna posiadać 


wymierną wartość majątkową. Po drugie, w sposób bardziej ogólny, pozwalający na objęcie 

tym  pojęciem  także  informacji,  które  same  w  sobie  nie  przedstawiają  wartości  rynkowej,  a 

mimo  to  przedsiębiorca  posiada  uzasadniony  interes  gospodarczy  w  ich  nieujawnianiu.  W 

świetle art. 11 ust. 2 UZNK zakresem pojęcia informacji posiadających wartość gospodarczą  

objęte  są  również  te  informacje,  które  same  w  sobie  nie  przedstawiają  żadnej  wartości 

majątkowej,  a mimo to ich ujawnianie może mieć  wpływ  na  stosunki  konkurencji.  Z punktu 

widzenia  interesów  przedsiębiorcy  istotny  może  być  bowiem  sam  fakt  utrzymania 

określonych wiadomości w tajemnicy. W tym przypadku chodzi nie tyle o to, aby konkurenci 

nie dysponowali określoną informacją, lecz o to, aby nie było im wiadomo, że ich rywal jest w 

jej posiadaniu.  

Przystępujący w treści złożonych wyjaśnień nie wykazał wartości majątkowej zastrzeżonych 

informacji.  Nie  wykazał  również,  iż  posiada  uzasadniony  interes  gospodarczy  w 

nieujawnieniu  treści  wyjaśnień  dotyczących  zaoferowanej  ceny.  Takim  interesem 

gospodarczym 

nie może być chęć pozbawienia konkurencji możliwości weryfikacji realności 

zaaferowanej  ceny  za  realizację  zamówienia.  Wydaje  się,  że  Przystępujący  upatrywał 

wartości  gospodarczej  zastrzeżonych  informacji    w  tym,  iż  wyjaśnienia  zawierają  ceny  za 

komponenty  składające  się  na  przedmiot  zamówienia  oraz  w  tym,  iż,  w  jego  ocenie, 

wyjaśnienia  zawierają  opis  czynników  wpływających  na  obniżenie  ceny.  W  tym  zakresie 

wskazać należy, że ceny  za poszczególne komponenty mogłyby być uznane za informacje 

mającą  wartość  gospodarczą,  o  ile  wykonawca  jest  w  stanie  wykazać,  że  otrzymane  od 

producenta  informacje  cenowe 

wynikają  ze  szczególnych  okoliczności,  indywidualnych 

uwarunkowań  wykonawcy,  niedostępnych  innym  podmiotom  działającym  w  branży,  nie  są 

cenami  powszechnie  dostępnymi  dla  innych  podmiotów  działających  w  branży.  Ponadto 

możliwość  zastrzeżenia  informacji  cenowych  producenta  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa 

wykonawcy 

musi  wiązać  się  z  koniecznością  wykazania  przez  wykonawcę,  że  producent 

przekazując  wykonawcy  kalkulacje  cenowe  traktował  takie  informacje  jakie  informacje 

poufne.  W  ocenie  Izby  Przystępujący  nie  wykazał  żadnych  z  powyższych  elementów. 

Wskazana w treści wyjaśnień wycena poszczególnych element elektronicznych składających 

się na licznik to odzwierciedlenie informacji otrzymanej od producenta. Producent jednakże 

w  treści  przekazanej  informacji  drogą  e-mailową  nie  zastrzegł  w  żaden  sposób  poufnego 

charakteru  korespondencji,  a  tym  bardziej  proponowanych  cen. 

Z  przedłożonej  przez 

Przystępującego korespondencji wynika wyłącznie, iż na moment jej przykazywania podmiot 

chiński może sprzedać wymagane elementy do liczników w określonych cenach. Nie zawarto 

w korespondencji informacji o oferowanych rabatach, szczególnych upustach związanych z 

określonymi  relacjami  handlowymi.  Jest  to  wyłącznie  pewnego  rodzaju  wstępna  oferta 

handlowa.  Brak  w  jej  treści  jakiegokolwiek  odniesienia  do  jej  poufnego  charakteru 


uniemożliwia  uznanie  jej  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Podkreślić  należy,  że  informacje 

handlowe 

mogą zawierać informacje, które posiadają obiektywnie wartość gospodarczą, ale 

to  zadaniem  wykonawcy 

jest  zadbanie  o  to,  aby  spełnione  zostały  elementy  konieczne  do 

ochrony  danych  informacji  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Przyjęcie  niejako  a  priori,  że 

wszystkie  informacje  handlowe  czy  cenowe  wymieniane  pomiędzy  przedsiębiorcami 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  byłby  nieuprawnione,  szczególnie  w  świetle 

obowiązujących w zamówieniach publicznych zasady jawności postępowania.  

Dalej  wskazać  należy,  że  w  treści  wyjaśnień  Przystępujący  powołuje  się  na  szerokie 

doświadczenie producenta liczników. Trudno ustalić w jaki sposób ujawnienie tych informacji 

mogłaby wpływać na działalność konkurencyjną na rynku, skoro informacje takie są jawne i 

dostępne  na  stronie  internetowej  producenta.  W  zakresie  wybranych  rozwiązań 

technicznych,   

Przystępujący  odwołuje  się  do  procesora,  przy  czym  obliczając  koszty  jego 

zakupu  powołuje  się  na  powszechnie  dostępne  informacje  w  internecie.  Trudno  zatem 

uznać,  co  w  tym  zakresie  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Jeśli  w  ocenie 

Przystępującego to nazwa procesora użytego w liczniku, stanowi tajemnice przedsiębiorstwa 

to  obowiązkiem  Przystępującego  było  sprecyzowanie  i  wyjaśnienie  w  treści  uzasadnienia 

dlaczego ta informacja ma 

charakter poufny, z czego wynika jej poufny charakter, że nie jest 

znana powszechnie wśród podmiotów operujących w tej samem branży. Takich okoliczności 

nie  sposób  jednakże  odnaleźć  w  treści  oświadczeń  Przystępującego.  W    zakresie 

oryginalności  projektu,  również  w  ocenie  Izby,  informacje  zawarte  w  wyjaśnieniach  nie 

sposób  uznać  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Przystępujący  w  tej  części  wskazał,  że  iż 

oferowane obecnie urządzenie jest gotowe i było już oferowane w innych przetargach, co w 

ocenie  Izby  wyklucz

a  możliwość  uznania  takich  informacji  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa 

skoro były one już ujawnione w innych postępowaniach przetargowych, a Przystępujący nie 

wykazał, że objęte były wówczas tajemnicą przedsiębiorstwa. Dalej Przystępujący prezentuje 

własne  kalkulacje  dotyczące  rzekomych  oszczędności  z  tytułu  zaoferowania  gotowego 

urządzenia  oraz  przedstawia  własne  wyliczenia  co  do  pozostałych  kosztów  związanych  z 

realizacją  zamówienia.  W  ocenie  Izby  w  świetle  przyjętej  w  zamówieniach  publicznych 

zasady  jawności  postępowania,  nie  sposób  uznać,  że  kalkulacja  własna  kosztów  realizacji 

zamówienia  zawarta  w  wyjaśnieniach  Przystępującego  spełnia  przesłanki  uznania  jej  za 

informacje  stanowiącą  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Przypomnieć  należy,  że  przedmiotem 

zamówienia jest dostawa urządzeń pomiarowych energii elektrycznej. Koszty opisane przez 

Przystępującego  w  punktach  1-  9  są  typowymi  kosztami  dla  takiego  typu  dostaw,  które 

przynajmniej  w  części  wynikają  z  opisu  wymagań  Zamawiającego  zawartych  w  SIWZ. 

Przybliżone  koszty  realizacji  poszczególnych  elementów  dostawy  nie  prezentują  w  ocenie 

Izby obiektywnej wartości gospodarczej. Podając koszty logistyki, produkcji czy inne koszty, 


Przystępujący podał wyłącznie przybliżone kwoty, bez odniesienia się do jakiś specyficznych 

u

warunkowań  wykonawcy.  Trudno  takim  kwotom  przypisać  jakąkolwiek  wartość 

gospodarczą.  Ich  ujawnienie,  w  ocenie  Izby,  nie  wpływanie  w  żaden  sposób  na 

konkurencyjność  na  rynku,  nie  spowoduje  w  sposób  nieuzasadniony,  nieuprawniony 

osłabienia  pozycji  Przystępującego  na  rynku.  To,  iż  inni  wykonawcy  będą  mogli  rzetelnie 

zweryfikować  realność  zaproponowanej  przez  Przystępującego  wyceny  przedmiotu 

zamówienia oczywiście na wpływ na konkurencyjność na rynku. Wpływ ten przejawia się w 

eliminowaniu  z  postępowania  wykonawców,  którzy  nierzetelnie  wycenili  przedmiot 

zamówienia i taki wpływ na konkurencyjność na rynku jest dopuszczony przepisami ustawy 

Pzp.  

Podkreślić  raz  jeszcze  należy,  że  Przystępujący  w  złożonych  wyjaśnieniach  nie  zawarł 

żadnej metodologii obliczenia ceny, żadnych szczegółowych informacji dotyczących kosztów 

zatrudnienia  czy  też  zastrzeżonych  jako  poufne  informacji  handlowych  związanych  z 

nabyciem 

przedmiotu  zamówienia.  Zbiorcza  wycena  kilku  elementów  składających  się  na 

realizację  zamówienia  nie  może  być  w  analizowanym  stanie  faktycznym  uznana  za 

informację mającą wartość gospodarczą. Jest to element wyceny zamówienia, który podlega 

analizie 

i  ocenie  przez  Zamawiającego,  jak  również  przez  innych  wykonawców  pod 

względem  prawidłowości  i  realności  wyceny.  Zastrzeżenie  zaś  takiej  informacji  jest 

wyłącznie,  w  ocenie  Izby,  próbą  uniemożliwienia  innym  wykonawcom  kwestionowania 

poprawności  kalkulacji  Przystępującego,  i  jako  takie  jest  niedopuszczalne.  W  ocenie  Izby 

gdyby  uznać  uzasadnienie zastrzeżonych informacji  za prawidłowe,  to należałoby  dojść  do 

nieakceptowalnego  wniosku,  że  z  zasady  można  utajniać  większość  informacji 

przedstawianych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zauważyć  należy,  że  w  zasadzie  każde  wyjaśnienia  składane  na  podstawie  art.  90  ust.  1 

ustawy Pzp obejmują tego typu informacje, a przecież nie sposób twierdzić, aby przez sam 

ten fakt w każdym przypadku miały one pozostawać niejawne dla innych wykonawców. 

W  ocenie  Izby  złożone  wyjaśnienia  nie  dawały  również  podstaw  do  przyjęcia,  iż 

Przystępujący  wykazał  spełnienie  przesłanki  braku  ujawnienia  zastrzeżonych  informacji  do 

wiadomości publicznej oraz, że Przystępujący, przy zachowaniu należytej staranności, podjął 

działania  zmierzające  do  zachowania  zastrzeżonych  informacji  w  poufności.  W  treści 

złożonych  wyjaśnień  Przystępujący  powołał  się  na  umowę  konsorcjum  zawartą  pomiędzy 

ADD Polska S.A. oraz UAB Elgama Elektronika. W ocenie Izby umowa ta nie ma żadnego 

znaczenia  dla  podniesionego  przez  Odwołującego  zarzutu.  Umowa  ta  reguluje  m.in. 

wzajemne obowiązki stron w  zakresie zachowania w poufności przekazywanych informacji, 

jednakże  zaznaczenia  wymaga,  że  informacja  e-mailowa  załączona  do  wyjaśnień  nie 


pochodzi  od  konsorcjanta,  ale  od  podmiotu  chińskiego  Limited  Company  Jiangsu  Linyang 

Energy co. Ltd., która to spółka nie jest stroną umowy, zaś z żadnego jej postanowienia nie 

wynika, iż jej postanowienia stosują się do ww. spółki. Ponadto, wskazać należy, że w treści 

korespondencji  e-mailowej  za

łączonej  przez  Przystępującego  do  wyjaśnień,  a  przytoczonej 

w  treści  wyjaśnień  nie  znalazła  się  żadna  adnotacja,  że  ma  ona  charakter  poufny.  Trudno 

więc  uznać,  że  zastrzeżone  przez  Przystępującego  informacje  pochodzące  od  podmiotu 

chińskiego  spełniają  przesłanki  uznania  je  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Nie  sposób 

bowiem stwierdzić, że Przystępujący przy zachowaniu należytej staranności podjął działania 

w  celu  utrzymania  korespondencji  e-

mailowej  w  poufności.  Podobnie  wskazać  należy,  że 

złożona  wraz  z  wyjaśnieniami  umowa  z  dnia  15  czerwca  2010  r.  nie  zawiera  w  swoich 

postanowieniach  klauzuli  zobowiązującej  jej  strony  do  zachowania  w  poufności  faktu  jej 

zawarcia  bądź  treści  jej  postanowień.  Takiego  obowiązku  nie  sposób  wywieść  z  §3  pkt 

umowy.  

Dalej  wskazać  należy,  że  Przystępujący  złożył  również  oświadczenie  o  zobowiązaniu 

pracownika  w  ADD  Polska  Sp.  z  o.o. 

(datowane  na  dzień  17  grudnia  2019  r.)  wraz  z 

Regulaminem  pracy  oraz  oświadczenie  o  zobowiązaniu  pracownika  UAB  Elgama  – 

Elektronika  do  zachowania  poufności  wraz  ze  wzorem  umowy  o  zachowanie  w  poufności 

(datowane na dzień 17 grudnia 2019 r.). I o ile dokumenty te mogłyby służyć do weryfikacji 

czy  rzeczywiście  wykonawca  podjął  działania  zmierzające  do  utrzymania  informacji 

zawartych  w  wyjaśnieniach  w  poufności,  to  jednak  data  sporządzenia  tych  dokumentów 

dyskwalifikuje  je  jako  dowód  w  sprawie.  Podkreślić  bowiem  należy,  że  w  treści  wyjaśnień 

zawarte  zostały  informacje  dotyczące  wyceny  przedmiotu  zamówienia,  a  więc  informacje, 

którymi przynajmniej teoretycznie wykonawca powinien dysponować w momencie składania 

oferty.  Przystępujący  nie  złożył  Izbie  żadnego  dowodu  na  wykazanie,  że  jakiekolwiek 

procedury ochrony informacji istniały w przedsiębiorstwie Przystępującego przed  złożeniem 

oferty  i  przygotowaniem 

kosztów  jej  realizacji.  W  ocenie  Izby  przedłożenie  dowodów 

datowanych  po  wezwaniu  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  sugeruje,  że  przedłożone 

zobowiązania  zostały  przygotowane  na  potrzeby  wyjaśnień,  nie  zaś  w  związku  z 

przygotowywaniem  oferty  i  jej  wyceną.  Wskazać  należy,  że  wykonawca  winien  szacować 

rzetelnie  koszty  realizacji  zamówienia  przed  złożeniem  oferty.  Proces  ten,  jeśli  wykonawca 

uznaje  go  za  szczególnie  istotny  i  mający  wartość  gospodarczą,  powinien  być  regulowany 

jakąś procedurą wewnętrzną, określającą jakie informacje traktowane są jako poufne, kto ma 

do nich dostęp, co może być ujawnione, a co nie osobom trzecim. Przystępujący nie wykazał 

żadnego  z  powyższych  elementów.  Tym  samym  nie  sposób  uznać,  że  Przystępujący 

wykazał  spełnienie  przesłanki  braku  ujawnienia  zastrzeżonych  informacji  do  wiadomości 


publicznej  oraz,  że  Przystępujący,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  podjął  działania 

zmierzające do zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. 

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała za zasadne uwzględnieniem zarzutu dotyczącego 

zaniechania ujawnienia złożonych przez Przystępującego wyjaśnień, w zakresie Zadania nr 

Izba  odstąpiła  od  merytorycznego  rozpoznania  zarzutu  zaniechania  odrzucenia  oferty 

Przystępującego  na  podstawie  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp.  Odwołujący  podczas  oświadczył, 

że  zarzut  rażąco  niskiej  ceny  jest  zarzutem  ewentualnym,  na  wypadek  nieuwzględnienia 

przez  Izbę  zarzutu  dotyczącego  zaniechania  ujawnienia  wyjaśnień.  Wobec  uwzględnienia 

zarzutu głównego zarzut ewentualny nie podlegał rozpoznaniu. W ocenie Izby w przypadku 

nieujawnienia przez  zamawiającego określonego  dokumentu konkurenta (w  rozpoznawanej 

sprawie 

– wyjaśnień dotyczących ceny), sformułowanie zarzutu zaniechania jego ujawnienia 

oraz zarzutu ewentualnego dotyczącego skutków ewentualnej wadliwości takiego dokumentu 

(tj.  zaniechania  odrzucenia  oferty  czy  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania),  jest 

działaniem  racjonalnym  i  uzasadnionym.  Trudno  bowiem  wykazać  zasadność  zarzutu 

sformułowanego  na  bazie  domysłów  i  wątpliwości,  jednocześnie  podniesienie  takiego 

zarzutu  bez  wskazania  na  jego  ewentualny  charakter  zobowiązywałoby  Izbę  do  jego 

rozpatrzenia,  co  z  kolei  narażałoby  Odwołującego  na  odrzucenie  ewentualnego  odwołania 

wniesionego  po  zapoznaniu  się  z  wyjaśnieniami,  z  uwagi  na  powagę  rzeczy  osądzonej. 

W takich sytuacjach za 

właściwą decyzję wykonawcy należy uznać zaskarżenie w pierwszej 

kolejności zaniechania ujawnienia wyjaśnień, a następnie 

po zapoznaniu się z ich treścią 

podjęcie decyzji  w  przedmiocie wniesienia odwołania  wobec  zaniechania odrzucenia oferty 

rażąco  niską  ceną  lub  podniesienie  tego  zarzutu  już  w  pierwszym  odwołaniu,  ale  tylko 

ostrożności, 

na 

wypadek 

nieuwzględnienia 

zarzutu 

dotyczącego 

tajemnicy 

przedsi

ębiorstwa.  

Wobec  powyższego  kwestia  zaniechania  odrzucenia  oferty  Przystępującego  nie  została 

przez  Izbę  rozpoznana,  co  oznacza  dla  wykonawcy  uprawnienie  do  ewentualnego 

wniesienia odwołania w tym zakresie w terminie liczonym od udostępnienia mu wyjaśnień. 

Wobec ustalenia, że Zamawiający naruszył art. 8 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 96 ust. 

3 ustawy Pzp w zakresie Zadania nr 2

, a w konsekwencji również art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, a 

naruszenie to może mieć istotny  wpływ  na  wynik  postępowania,  odwołanie  –  stosownie do 

art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp 

–  podlegało  w  tym  zakresie  uwzględnieniu.  W  konsekwencji 

uznania  powyższego  zarzut  Izba  uznała  za  zasadne  nakazanie  unieważnienia  wyników 

aukcji elektronicznej w zakresie kwestionowanym w odwołaniu.  

Izba  natomia

st  oddaliła  pozostałe  zarzuty  podniesione  przez  Odwołującego  tj.  zarzut 

naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i art. 26 ust. 3 ustawy 


Pzp. 

Izba  uznała,  że  badanie  próbki  urządzeń  Przystępującego  w  zakresie  Zadania  nr  2 

odbyło  się  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ.  Odnoszą  się  do  poszczególnych 

nieprawidłowości podniesionych przez Odwołujący, Izba wskazuje co następuje: 

Zaniechanie  odrzucenia  oferty  Przystępującego  –  brak/zmiana  funkcjonalności  w  zakresie 

oprogramowania  

W  ocen

ie  Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  wykazał,  że 

złożone przez Przystępującego wraz  z ofertą urządzenia nie zawierały oprogramowania do 

liczników  energii  elektrycznej  dedykowane  do  systemu  Android  w  wersji  6.0  i  nowszych, 

umożliwiające  dostęp  i  odczyt  danych  z  licznika  poziom  1  oraz  parametryzację  licznika 

poziom 

zakresie 

wczytania 

do 

licznika 

gotowego 

wzorcowego 

pliku 

parametryzacyjnego,  zgodnie  z  poziomami  zabezpieczeń  opisanymi  w  SIWZ  dla 

oprogramowania  narzędziowego.  Okoliczność,  iż  Przystępujący  przewidział  udział 

podwykonawcy w realizacji tej części zamówienia tj. ww. oprogramowania nie jest i nie może 

być  wystarczającym  dowodem  na  wykazanie  braku  ww.  oprogramowania  w  urządzeniach 

przekazanych  przez  Przystępującego.  Oprogramowanie  to  mogło  być  już  przygotowane 

przez  podwykonawcę  przed  złożeniem  oferty,  czemu  nie  sprzeciwiał  się  żaden  przepis 

SIWZ.  Podobnie  zresztą  nie  ma  żadnego  dowodu  na  wykazanie  prawdziwości  twierdzeń 

Odwołującego 

jakoby 

przedmiotem 

badania 

technicznego 

dokonanego 

przez 

Zamawiającego  było  jakieś  oprogramowanie,  które  jednak  nie  będzie  ostateczne 

dostarczone Zamawiającemu. Izba  nie może uznać  zasadności  twierdzeń strony  wyłącznie 

na 

podstawie  jej  subiektywnych  przekonań  o  funkcjonalnościach  posiadanych  przez 

urządzenie  konkurencyjne.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  z  Raportu  końcowego  wynika,  że 

urządzenia  przekazane  przez  Przystępującego  były  wyposażone  w  niezbędne 

oprogramowanie do liczników energii elektrycznej dedykowane do systemu Android w wersji 

.0  i  nowszych,  umożliwiające  dostęp  i  odczyt  danych  z  licznika  poziom  1  oraz 

parametryzację licznika poziom  2,  w  zakresie wczytania do  licznika gotowego wzorcowego 

pliku  parametryzacyjnego,  zgodnie  z  poziomami  zabezpieczeń  opisanymi  w  SIWZ  dla 

oprogramowan

ia  narzędziowego,  skoro  Zamawiający  wskazał  w  treści  Raportu,  że 

urządzenia spełniają wymagania zwarte w SIWZ. Ponadto Przystępujący złożył jako dowód 

w sprawie oświadczenie spółki NMG S.A. potwierdzające dostarczenie do Przystępującego 

wymaganego  oprogram

owania  przed  dniem  złożenia  oferty.  Dowodu  przeciwnego  zaś  nie 

przedłożono, co w konsekwencji powoduje, że Izba uznała zarzut za niezasadny.  

Zaniechanie odrzucenia oferty 

– uszkodzona próbka licznika  


W  ocenie  Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  wraz  z  ofertą 

Przyst

ępujący złożył wymagane próbki urządzeń. Okoliczność tę potwierdza pismo z dnia 1 

października  2019  r.,  potwierdzający  dostarczenie  przez  Przystępującego  oferty  wraz  z 

próbkami  4  urządzeń.  W  piśmie  tym  brak  jest  jakiejkolwiek  adnotacji  o  uszkodzeniu 

urządzeń.  Zasadne  jest  więc  przyjęcie,  iż  urządzenie  zostały  przekazane  przez 

Przystępującego bez widocznych uszkodzeń zewnętrznych.  

Nie ulega również wątpliwości, że w dniu 3.10.2019 próbki zostały przekazane kurierowi TNT 

w  celu  dostarczenia 

do  Laboratorium  Wzorcującego  mieszczącego  się  w  Oddziale  Lublin. 

P

odczas transportu, który byt realizowany przez firmę kurierską TNT, doszło do uszkodzenia 

jednej  z  paczek  i  w  dalszej  konsekwencji  próbki  licznika  G3M.144  firmy  UAB  Elgama-

Elektronika o nr 02377746. Potwierdza 

to złożony do akt sprawy protokół sporządzony przez 

kuriera z dnia 3 października 2019 r.  

Zarzut Odwołujący opierał się na założeniu, iż przed uszkodzeniem licznika Zamawiający nie 

dokonywał żadnego badania urządzeń. Prawdziwości owego założenia Odwołujący jednakże 

w  żaden  sposób  nie  wykazał.  Odwołujący  nie  wykazał  ani  w  żaden  sposób  nawet  nie 

uprawdopodobnił, iż funkcjonalności opisanych w pkt 1 -13 odwołania Zamawiający nie był w 

stanie  zweryfikować  w  okresie  od  otwarcia  ofert  do  momentu  przekazania  urządzenia 

kurierowi TNT. Odwołujący a priori założył, że wymagane funkcjonalności wyświetlacza LCD 

nie  były  badanie  przed  uszkodzeniem  urządzenia  i  na  tym  założeniu  buduje  swój  zarzut. 

Brak  jednak  wykazan

ia  prawdziwości  założenia  na  jakim  zbudowany  został  zarzut 

Odwołującego, uniemożliwia Izbie uznanie go za zasadnym. Wskazać należy, że z Protokołu 

końcowego wynika, że w zakresie zadania 2 Zamawiający dokonał badania funkcjonalności 

obu  liczników.  Niewątpliwie  jest  to  dowód  w  sprawie,  iż  wszystkie  liczniki,  dostarczone 

zarówno  przez  Odwołującego,  jak  i  przez  Przystępującego,  zostały  przebadane,  również  w 

zakresie  wymaganych  funkcjonalności  wyświetlacza  LCD.  Jak  zaznaczył  Zamawiający 

proces badania próbek złożonych wraz z ofertami, rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert, co 

pozwoliło Zamawiającego na sprawdzenie funkcjonalności wyświetlacza LCD. W ocenie Izby 

nie  ma  żadnego  dowodu  w  sprawie  zaprzeczającemu  twierdzeniom  Zamawiający  o 

przebadaniu 

funkcjonalności urządzenia Przystępującego przed jego uszkodzeniem. Nie ma 

również  żadnego  dowodu  na  wykazanie,  iż  urządzenie  przekazane  przez  Przystępującego 

takich funkcjonalności nie posiada. W konsekwencji, nie ma żadnych podstaw do uznania, iż 

Zamawiający  nie  dokonał  badania  urządzenia  przekazanego  przez  Przystępującego  w 

zakresie funkcjonalności opisanych przez Przystępującego w pkt 1-13 omawianego zarzut, a 

tym samym zasadne jest uznanie, że zarzut nie zasługuje na uwzględnienie.  


Wadliwe przeprowadzone test  

W  ocenie  Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.  W  pierwszej  kolejności  wskazać  należy,  że  nie 

potwierdził  się  zarzut  Odwołującego  jakoby  Zamawiający  nie  dokonał  badania  żadnego 

licznika. Izba wskazuje, że z Raportu końcowego wynika, że Zamawiający dokonał badania 

wszystkich  urządzeń  przekazanych  zarówno  przez  Przystępującego  jak  i  Odwołującego. 

Zamawiający dokonując badania funkcjonalności urządzeń wskazanych w SIWZ zastosował 

środki  techniczne  oraz  analizę  dostarczonej  wraz  z  ofertą  dokumentacji.  W  punkcie  3.5. 

SIWZ  Zamawiający  jednoznacznie  określił,  że  parametry  oferowanych  liczników  w 

odpowiednim zakresie będą sprawdzane na zgodność z wymaganiami dołączonych do oferty 

deklaracji  zgodności  MID  lub  stosownych  certyfikatów  oraz,  że  Zamawiający  zgodnie  z 

procedurą  obowiązującą  przy  wykonywaniu  legalizacji  ponownej  dla  danego  licznika 

przeprowadzi  testy  metrologiczne  w  zakresie  sprawdzenia  prawidłowości  realizacji  przez 

licznik  pomiaru  energii  czynnej  i  biernej  oferowanych  urządzeń.  W  punkcie  3.5.  SIWZ 

Zamawiający  określił  również,  że  przeprowadzi  testy  oferowanych  liczników  w  zakresie 

spełnienia  wymaganych  funkcjonalności,  nie  określając  jednocześnie  sposobu  lub  metody 

jaką  te  funkcjonalności  będzie  badał  lub  jak  szczegółowo  będzie  dokumentował  badanie. 

Odwołujący nie wniósł zastrzeżeń do określonych przez Zamawiającego w punkcie 3.5 SIWZ 

zasad  badania  próbek  dostarczonych  wraz  z  ofertą.  Podczas  badań  przeprowadzonych 

zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3.5 SIWZ Zamawiający sprawdził między innymi 

charakterystyk

i metrologiczne dostarczonych próbek stwierdzając, że wszystkie dostarczone 

próbki liczników realizują prawidłowo i  z odpowiednią dokładnością pomiar zarówno energii 

czynnej  jak  i  biernej. 

Jak  wyjaśnił  Zamawiający  dane  pomiarowe  odczytane  z  licznika 

poprze

z  dowolny  interfejs  w  tym  m.in.  optoztącze,  RS485  czy  wyświetlacz  LCD  czy  też 

emitowane  przez  diody  wzorcownicze  muszą  być  tożsame  co  jest  sprawdzane  podczas 

procedury dopuszczenia każdego z typów liczników energii elektrycznej do obrotu na terenie 

EU  w  ty

m  Polski,  zgodnie  z  Dyrektywą  MID  oraz  obowiązującym  w  Polsce  prawem. 

Zamawiający  nie  miał  więc  żadnych  podstaw  do  kwestionowania  prawidłowości  wyników 

pomiarów  w  zakresie sprawdzenia charakterystyki metrologicznej  próbek  liczników  pomimo 

odczytania  wskaza

ń  licznika  uszkodzonego  podczas  transportu,  poprzez  interfejs  inny  niż 

wyświetlacz LCD. Zamawiający wobec braku sprecyzowania w SIWZ jakie konkretne metody 

badań  będą  stosowane  w  celu  zbadania  funkcjonalności  przedłożonych  urządzeń,  miał  w 

tym  zakresie  dow

olność,  w  tym  możliwość  zastosowania  tzw.  „metody  alternatywnej”, 

zarówno  do  każdego  z  liczników  czy  do  pojedynczych  urządzeń.  Odwołujący  zaś  w  żaden 

sposób  nie  wykazał,  iż  badanie  funkcjonalności  „metodą  alternatywną”  powoduje,  iż  wyniki 

badań są nierzetelne czy nie potwierdzają w pełni wymaganych funkcjonalności. W zakresie 


w  jakim  metoda  alternatywna  badań  nie  mogła  być  zastosowana  w  celu  weryfikacji 

funkcjonalności  wyświetlacza  LCD,  Izba  wskazała  i  wyjaśniła  powyżej,  że  nie  ma  żadnego 

dowodu  w  sprawie, 

że  takie  funkcjonalności  nie  były  sprawdzone  przed  uszkodzeniem 

urządzenia,  zaś Odwołujący nie wykazał,  że takich badań Zamawiający  nie mógł wykonać. 

Protokół końcowy badania potwierdza ich wykonanie.  

W  zakresie  wskazanej  przez  Odwołującego  okoliczności,  iż  w  raporcie  badania 

stanowiącego załącznik nr 2 do Raportu końcowego wskazany jest w zakresie zadania nr 2 

wyłącznie jeden licznik Przystępującego, to Izba dała wiarę twierdzeniom Zamawiającego, iż 

doszło do omyłki pisarskiej w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że przedmiotem analizy 

winny  być  wszystkie  dokumenty  sporządzone  przez  Zamawiającego  w  toku  badania 

funkcjonalności  urządzeń  przekazanych  przez  wykonawców.  W  dokumencie  pod  nazwą 

„Protokół końcowy” widnieją wszystkie numery liczników dostarczonych jako próbki do oferty 

w post

ępowaniu. Komisja badająca te próbki stwierdziła, że wszystkie spełniają wymagania 

SIWZ.  Załącznikami  do  Protokołu  końcowego  jest  protokół  z  badań  metrologicznych 

wykonanych  przez  Laboratorium  Wzorcujące  oraz  protokoły  (zał.  nr  2)  z  informacjami 

szczegółowymi  w  których  to  nastąpiły  omyłki  pisarskie.  Omyłka  dotycząca  braku 

umieszczenia  wszystkich  numerów  liczników  w  Zał.  nr  2  do  Protokołu  końcowego  dotyczy 

badań  technicznych  wszystkich  oferentów.  Nie  można,  w  ocenie  Izby,  wyłącznie  na 

powyższej  omyłce  Zamawiającego  wywodzić,  że  Zamawiający  dokonywał  testy  tylko  na 

jednym liczniku. 

Twierdzeniu temu zaprzecza treść Raportu końcowego. Ponadto, omyłka na 

jaką  powołuje  się  Zamawiający  dotyczy  obu  oferentów.  Odwołujący  nie  podnosi  tej  omyłki 

pisarskiej dotyczącej badania jego próbek liczników, wywodząc wyłącznie, iż w stosunku do 

Przystępującego  Zamawiający  dokonał  badania  jednego  urządzenia.  Przyjęcie  argumenty 

Odwołującego za zasadny powodowałoby nierówne traktowania wykonawców. Tym samym, 

Izba uznała zarzut za niezasadny.  

Zarzut dotyczący braku wzorcowych plików parametryzacyjnych  

W  ocenie  Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.  Odwołujący  oparł  zarzut  na  brzmieniu  pkt  3.2.1.8 

protokołu  technicznego  badania,  który  stanowi:  wzorcowe  pliki  parametryzacyjne  do 

liczników  dla  wszystkich  grup  taryfowych  G  i  C,  zgodne  z  obowiązującą  Taryfą  PGE 

Dystrybucja SA. Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości plików parametryzacyjnych 

zostaną przedstawione Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Odwołujący wskazał, że 

Zamawiający  w  kolumnie  „spełnienie  wymagań”  wpisał  „Nie  dotyczy”,  a  w  kolumnie 

„Dodatkowe uwagi” wskazał „Na etapie zamówienia”. Z powyższego Odwołujący wywiódł, że 


badanie w zakresie plików parametryzacyjnych nie zostało przeprowadzone, bo takich plików 

Przystępujący  nie  przekazał  Zamawiającemu.  Wskazać  jednakże  należy,  że  przywołane 

przez  Odwołującego  postanowienie  z  protokołu  końcowego  zostało  zawarte  przez 

Zamawia

jącego  w  pkt  3.2.1.8  SOPZ.  Zamawiający  w  pkt  3.2.  wskazał,  że  Wykonawca 

zobowiązany  jest  dostarczyć  wraz  z  przedmiotem  zamówienia  m.in.  wzorcowe  pliki 

parametryzacyjne do liczników dla wszystkich grup taryfowych G i C, zgodne z obowiązującą 

Taryfą  PGE  Dystrybucja  SA.  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  zawartości  plików 

parame

tryzacyjnych zostaną przedstawione Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Nie 

ma więc,  w  ocenie Izby,  żadnych  wątpliwości,  że postanowienie to dotyczy  etapu realizacji 

zamówienia,  nie  zaś  badania  funkcjonalności  próbek  urządzeń.  W  zakresie  zaś  wymogu 

dotyc

zącego przekazania wraz z próbką wzorcowych plików parametryzacyjnych, to powołać 

się  w  tym  zakresie  należy  na  pkt  5.2.1.11  SIWZ,  w  którym  Zamawiający  sformułował 

obowiązek dostarczenia wraz z próbką wzorcowych plików parametryzacyjnych do liczników 

dl

a wszystkich grup taryfowych G i C, zgodne z obowiązującą Taryfą PGE Dystrybucja S.A.  

W  konsekwencji,  w  ocenie  Izby,  nie  ma  żadnych  podstaw  do  uwzględnienia  zarzutu 

Odwołującego.  Został  on  oparty  na  błędnej  interpretacji  postanowień  SIWZ.  Z  Raportu 

końcowego  badania  wynika,  że  Przystępujący  przekazał  wymagane  pliki  parameryzacyjne. 

Jak  wyjaśnił  Zamawiający,  na  potwierdzenie  wykonania  badania  technicznego  oraz  na 

podstawie  złożonych  wraz  z  ofertą  plików  parametryzacyjnych  dla  poszczególnych  grup 

taryfowych 

C12w,  C22a,  C24  zespół  techniczny  na  stornie  4  Protokołu  Badania 

Technicznego Licznika dla oferty  nr  2 ELGAMA  Elektronika dokonał  w  czasie sprawdzenia 

próbek  zapisu  pozytywnego  (TAK)  w  kolumnie  Spełnienie  wymagań  dla  powyższego  pkt. 

3.3.5. W związku z powyższym adnotacja „Nie dotyczy” w kolumnie Spełnienie wymagań jak 

i  adnotacja 

„Na  etapie  zamówienia”,  w  kolumnie  Dodatkowe  uwagi  na  stornie  3  Protokołu 

Badania  Technicznego  Licznika  dla  oferty  nr  2  ELGAMA  Elektronika  jest  zasadna  i 

prawidłowa, zaś zarzut podniesiony przez Odwołującego uznać należy za niezasadny.  

Zarzut dotyczący pkt 3.4.5 protokołu badania technicznego  

W ocenie Izby zarzut nie potwierdził. Odwołujący argumentował, że Zamawiający w sposób 

nieprawidłowy  dokonał  badania  poboru  mocy.  Odwołujący  wskazał,  że  w  jego  ocenie 

parametr ten powinien być badany poprzez badanie techniczne. Wskazać jednakże należy, 

że Odwołujący nie uzasadnia z jakiego postanowienia SIWZ wywiódł swoje twierdzenia. Jak 

Izba  wskazała  powyżej,  Zamawiający  dokonując  badania  funkcjonalności  urządzeń 

wskazanych w SIWZ zastosował środki techniczne oraz analizę dostarczonej wraz  z ofertą 

dokumentacji.  W  punkcie  3.5.  SIWZ  Zamawiający  określił,  że  parametry  oferowanych 

liczników  w  odpowiednim  zakresie  będą  sprawdzane  na  zgodność  z  wymaganiami 


dołączonych  do  oferty  deklaracji  zgodności  MID  lub  stosownych  certyfikatów  oraz,  że 

Zamawiający zgodnie z procedurą obowiązującą przy wykonywaniu legalizacji ponownej dla 

danego  licznika  przeprowadzi  testy  metrologiczne  w  zakresie  spraw

dzenia  prawidłowości 

realizacji  przez  licznik  pomiaru  energii  czynnej  i  biernej  oferowanych  urządzeń. W  punkcie 

3.5.  SIWZ  Zamawiający  określił  również,  że  przeprowadzi  testy  oferowanych  liczników  w 

zakresie  spełnienia  wymaganych  funkcjonalności,  nie  określając  jednocześnie  sposobu  lub 

metody  jaką  te  funkcjonalności  będzie  badał.  Odwołujący  nie  wniósł  zastrzeżeń  do 

określonych  przez  Zamawiającego  w  punkcie  3.5  SIWZ  zasad  badania  próbek 

dostarczonych  wraz  z  ofertą.  Tym  samym  nie  sposób  na  obecnym  etapie  zarzucać 

Zamawiającemu,  iż  dokonał  badania  funkcjonalności  z  użyciem  niewłaściwej  techniki.  Izba 

uznała  dowody  złożone  przez  Odwołującego  dotyczące  powyższego  zarzut  za  niemające 

znaczenia  dla  sprawy.  Ponadto,  wskazać  należy,  że  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie 

wy

kazał,  iż  oferowane  przez  Przystępującego  urządzenia  nie  spełniają  funkcjonalności 

opisanej w pkt 3.4.5 protokołu. W związku z tym Izba uznała zarzut za niezasadny.  

Zarzut dotyczący pkt 2.3 protokołu końcowego  

W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Istota sporu pomiędzy stronami sprawdzała się do 

odmiennej  interpretacji  wyjaśnień  do  SIWZ  przedstawionej  przez  Zamawiającego  w  dniu 

21.08.2019 r. Izba uznała stanowisko Zamawiającego oraz Przystępującego za prawidłowe. 

Wskazać należy, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 21.08.2019 Zamawiający 

wyjaśnił, że zgodnie z modyfikacją SIWZ tabela nr 3 (usunięto m.in. punkt 2.6 „Komunikacja 

przez  optoztacze  oraz  na  innych  interfejsach  komunikacyjnych  (o  ile  występują)  musi  mieć 

możliwość  szyfrowania  algorytmem  AES  128  bit  (HLS)  dla  protokołów  odczytu  danych 

zgodnego  z  DLMS/COSEM”.  Jak  wskazał  Zamawiający  powyższa  modyfikacja 

jednoznacznie  usuwa  uwierzytelnianie  kluczem  (tryb  HLS  wg.  Specyfikacji  DLMS)  a  tym 

samym jedyną wymaganą metodą uwierzytelniania pozostało uwierzytelnianie hasłem (LLS 

wg.  Specyfikacji  DLMS).  Zamawiaj

ący  jednocześnie  poinformował  wykonawców,  że  w 

dostarczonych  urządzeniach  muszą  być  ustawione  takie  same  hasła,  które  na  etapie 

parametryzacji Zamawiający zmieni samodzielnie. Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, 

że  Zamawiający  w  tabeli  nr  3  pkt  2.3  z  uwzględnieniem  powyższego  stanowiska  dopuścił 

uwierzytelnienie  poprzez  hasło  (LLS  wg.  Specyfikacji  DLMS).  Jednoczenie  Zamawiający 

udzielił  odpowiedzi,  że  dostarczone  urządzenia  mają  mieć  tożsame  hasła,  a  Zamawiający 

przydzieli nowe na etapie parametryzacji przed powieszeniem licznika u danego odbiorcy. 

W  ocenie  Izby  Odwołujący  błędnie  interpretuje  zarówno  treść  wyjaśnień  SIWZ  dokonanej 

przez Zamawiającego jak i treść samego protokołu badania. W protokołu badania wynika, iż 


wymóg  określony  w  pkt  2.3  nie  dotyczy  urządzeń,  z  uwagi  na  wyjaśnienia  treści  SIWZ. 

Stwierdzenie Zamawiającego zawarte w uwagach dodatkowych należy interpretować łącznie 

z wszystkimi dokumentami Zamawiającego sporządzanymi w toku wyjaśnienia SIWZ. To, iż 

urządzenie  oferowane  przez  Odwołującego spełnia  pierwotnie  wskazane  wymaganie  w  pkt 

2.3  protokołu,  nie  oznacza,  iż  należałoby  zignorować  treść  wyjaśnień  do  SIWZ  z  dnia 

21.08.2019 r. Skoro Zamawiający dopuścił uwierzytelnienie za pomocą hasła, a Odwołujący 

nie  wskazał,  iż  urządzenie  oferowane  przez  Przystępującego  nie  posiada  takiej 

funkcjonalności, zarzut podniesiony przez Odwołującego uznać należy za niezasadny.  

Odnośnie  zarzut  dotyczącego  braku  weryfikacji  urządzeń  Przystępującego  względem 

wymagań  określonych  w  Tabeli  nr  1  i  2  szczegółowego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  to 

Izba  uznała,  że  Odwołujący  nie  wykazał,  iż  urządzenia  Przystępującego  nie  było  badane  i 

spełnia  funkcjonalności  opisanych  w  ww.  tabelach.  Zamawiający  potwierdził  w  Raporcie 

końcowym  spełnienie  przez  oferowane  urządzenia  wymagań  zawartych  w  SIWZ.  Nie 

sprecyzował również w SIWZ w jaki sposób będzie dokumentował potwierdzenie spełnienia 

takich wymagań  czy  też sposobu wykonania takich badań.  Odwołujący  zaakceptował  treść 

SIWZ i nie wnosił w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Nie przedstawił również dowodów na 

wykazania,  iż  takie badanie nie było przeprowadzone. W konsekwencji,  Izba  uznała zarzut 

za niezasadny.  

Zarzut dotyczący braku możliwości weryfikacji rzeczywistej pojemności pamięci profili 

W  ocenie  Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.    Odwołujący  oparł  zasadność  zarzut  na 

oświadczeniu Przystępującego zawartym na str. 695 – 696. Wskazać jednakże należy, że w 

treści  oświadczenia  wykonawca  przedstawił  swoje  stanowisko  dotyczące  sprzeczności 

wymagania  wskazanego  w  pkt  3.6  z  certyfikacja  MID,  która  nie  dopuszcza  zapisywania  w 

profilach licznika sztucznie generowanych danych.  

Z kolei Zamawiający wyjaśnił, że zgodnie 

z pkt. 3.1.3 Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający określa wymagania formalne i techniczne 

które  powinny  spełniać  urządzenia,  w  szczególności  posiadane  deklaracji  zgodności  MID 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań 

dla  przyrządów  pomiarowych  (Dz.  U.  z  2016  r.  nr  O  poz  815).  Zgodnie  z  pkt.  8  MID 

załącznika  nr  1,  opisującym  Zabezpieczenie  przed  zafałszowaniem  zapisy  uniemożliwiają 

wymuszenie  sztucznego  zapisu  profilu  w  liczniku,  dopuszczalny  jest  tylko  naturalny  zapis 

profilu  zasilonego  licznika. 

Jak  wskazał  Zamawiający,  wobec  powyższych  zapisów  oraz 

ograniczeń czasowych w zakresie przygotowania próbek liczników wymaganych do złożenia 

razem z ofertą, dokonał oceny złożonych próbek liczników między innymi w punktach 3.6.1 

do  3.6.3  w  celu  równego  traktowania  wszystkich  oferentów  podczas  badania  próbek,  w 


których  nie  było  możliwości  zapisu  profilów  1-mitutowych  w  oparciu  o  oprogramowanie 

narzędziowe oraz dokumentację techniczną. Oprogramowanie narzędziowe wizualizuje ilość 

zapisanych  rekordów  oraz  ilość  dostępnych  rekordów  w  pamięci  licznika.  Jeden  rekord 

opowiada za zbiór danych ustawionych w liczniku kanałów profilu zapamiętanych w okresie 

uśredniana 15 min. Próbka liczników Elgama Elektronika dla 3 kanałów profilu energii A+, QI, 

oraz  Q4  spełnia  zapisy  zakresie  pkt  3.6  dotyczące  minimalnej  wymaganej  przez 

zamawiającego  pojemności  pamięci  dla  profilu.  Podczas  przeprowadzanego  badania 

Zamawiający  stwierdził  że:  liczba  kolejno  zarejestrowanych  rekordów  profilu  jest  zgodna  z 

wykazywaną  przez  oprogramowanie  narzędziowe  licznika.  Na  podstawie  powyższych 

informacji  oraz  zapisów  oferty  Zamawiający  stwierdził  że  próbki  spełnią  zapisy  SIWZ. 

Ponadto  Zamawiający  z  wykorzystaniem  dostępnych  narzędzi  oraz  wiedzy,  że  standard 

DLMS przewiduje możliwość ustawienia okresu integracji na 60 sekund zmienił samodzielnie 

bez  wykorzystania  oprogramowania  dostarczonego  wraz  z  ofertą  okres  uśredniania  w 

liczniku  na  1  minutowy. 

Jak  wskazał  również  Przystępujący  podczas  rozprawy,  z  treści 

oświadczenia  złożonego  w  ofercie  wynika  wyłącznie,  iż  profil  w  urządzeniu  przekazanym 

Zamawiającemu  był  skonfigurowany  jako  profil  5  minutowym,  co  nie  oznacza,  że  nie  są 

dostępne inne konfiguracje.  

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  uznała,  że  Zmawiający  dokonał  prawidłowej  weryfikacji 

pojemności  pamięci  profili.  Zastosowana  przez  niego  metoda  była  dopuszczona  w  SIWZ 

poprzez  postanowienie  zawarte  w  pkt  3.6.3,  w  którym  Zamawiający  wskazał,  że  zastrzega 

sobie możliwość weryfikacji pojemności pamięci profili na podstawie innego niż dostarczone 

z  ofertą  oprogramowania,  zgodnie  z  protokołem  komunikacyjnym  licznika.  Odwołujący  zaś 

nie  wykazał,  że metoda zastosowana  przez  Zamawiającego była błędna  czy  też  w  sposób 

niewłaściwy, niepoprawny nastąpiła weryfikacja pojemności pamięci profili. W konsekwencji, 

Izba 

uznała zarzut za niezasadny.  

Zarzut dotyczący oprogramowania firmware 

W  ocenie  Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.  Izba  uznała,  że  Odwołujący  oparł  swój  zarzut  na 

błędnej  interpretacji  postanowień  SIWZ,  w  tym  pkt  5.2  oraz  3.1.44.1.    W  ocenie  Izby  pkt 

3.1.44  SOPZ 

dotyczy  oprogramowania  narzędziowego  do  oferowanych  liczników  energii 

elektrycznej.  Jest  to  oprogramowanie  wspomagające  zarządzanie  zasobami  sprzętowymi 

poprzez  dogodne  interfejsy  użytkowe.  Jak  wskazał  Zamawiający  i  Przystępujący 

oprogramowanie 

to  pracuje  w  systemach  operacyjnych.  Najczęściej  stosowanym  system 

operacyjnym  w  chwili  obecnej  jest  system  Windows.  Działanie  oprogramowania 

narzędziowego  jest  zależne  od  zastosowanego  systemu  operacyjnego.  Ponadto 


Zamawiający  wyjaśnił,  iż  nie  musi  posiadać  oprogramowana  narzędziowego,  aby  licznik 

spełniał  swoje  zadania  dokonywał  pomiaru  energii  elektrycznej.  Natomiast  firmware  jest 

oprogramowaniem sprzętowym (lub inaczej oprogramowaniem układowym) zainstalowanym 

na stałe w urządzeniu, zapewniającym podstawowe procedury jego obsługi. Nie pracuje ono 

w  systemie  operacyjnym.  Licznik  nie  musi  posiadać  systemu  operacyjnego  np.  Windows, 

Linux  w  celu  spełnienia  jego  podstawowych  procedur.  Prezentowany  więc  przez 

Odwołującego zarzut uznać należy za niezasadny, gdyż Odwołujący nie wykazał, iż firmware 

licznika to oprogramowanie narzędziowe. Ponadto wskazać należy, że z pkt 5.2 Załącznika 

nr 1 

„Wymagania w zakresie oprogramowania narzędziowego” zasadnie można wywieść, iż 

firmware  nie  jest    klasyfikowany  przez  Zamawi

ającego  jako  oprogramowanie  narzędziowe. 

Zamawiający  bowiem  odróżnia  oba  systemu,  wskazując  wymagania  oprogramowania 

narzędziowego względem oprogramowania firmware.  

Ponadto  wskazać  należy  za  Zamawiającym,  że  Dyrektywa  MID  (Decyzja  Parlamentu 

Europejskiego  i  Rady  Unii  Europejskiej  z  dnia  31  marca  2004  r.  dyrektywa  o  przyrządach 

pomiarowych,  zwana  potocznie  MID  -  Measuring  Instruments  Directive)  obejmuje  miedzy 

innymi  liczniki  energii  elektrycznej.  Dyrektywa  ta  określa  sposób  wprowadzenia  urządzeń 

pomiarowych  do  obrotu  i  użytkowania.  Posiadanie  deklaracji  zgodności  MID  dla  licznika 

energii  elektrycznej  umocowane  jest  również  w  prawie  polskim  w  Rozporządzeniu  Ministra 

Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w srawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 

2016  r.  nr  O  poz  815).  Zgodnie  z  pkt.  8  MID  oraz  z  5  23.1  ww.  rozporządzenia 

oprogramowanie  przyrządu  pomiarowego  (firmware)  jest  elementem  deklaracji  zgodności 

MID (opisem urządzenia pozwalającym na jego identyfikację). Dlatego też zmiana firmware 

'u  w  ramach  deklaracji  zgodności  MID  jest  niemożliwa  bez  konieczności  przejścia 

ponownego  procesu  oceny  zgodności  MID.  Zapis  zaś  w  załączniki  nr  1  do  SIWZ 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  tabela  nr  3  —  Wymagania  w  zakresie 

bezpieczeństwa dla liczników pkt. 1.3 , 1.6 oraz 5.2 Wymagania w zakresie oprogramowania 

narzędziowego dotyczy możliwości zmiany firmware'u nie objętego MID. Przedłożone próbki 

liczników  nie  posiadały  dodatkowego  firmware'u  w  zakresie  nie  objętym  MID),  wobec 

powyższego zapisy w protokole badań pkt. 1.3, 1.6 oraz 5.2 są prawidłowe i odnoszą się do 

firmware'u objętego MID którego zmiana jest niemożliwa, bez konieczności poddania próbek 

ponownemu  procesowi  oceny  zgodności  MID).  Tym  samym  Izba  uznała  zarzut  za 

niezasadny.  

Mając na uwadze powyższy, Izba orzekła jak w sentencji.  


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie 

art. 192  ust.  9  i  10  ustawy  P

zp w związku z § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).  

Przewodniczący:      ……………………...… 


wiper-pixel