KIO 131/20 POSTANOWIENIE dnia 31 stycznia 2020 roku

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 131/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 31 stycznia 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 31 stycznia 2020 roku w 

Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu    24 

stycznia 2020 roku przez wykonawcę ZARYS International Group Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze,  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  ul. 

Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica. 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18,41-

808  Zabrze,  kwot

ę  15  000,00  (słownie:  piętnaście  tysięcy)  złotych,  tytułem  zwrotu  kwoty 

uiszczonego wpisu od odwołania.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z dnia 27 września 2019 r. poz. 1843 ) na niniejsze postanowienie - w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w Legnicy. 

Przewodniczący      ……………….. 


Sygn. akt KIO  131/20 

                                                    UZASADNIENIE 

Zamawiający  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  ul.  Iwaszkiewicza  5,  59-220 

Legnica, 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

na  dostawę  dla  szpitala  produktów  jednorazowego  użytku  -  WSzSL/DZ-

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

pod numerem  438101-2019-PL 

Odwołanie  zostało  wniesione  wobec  dokonanej  przez  zamawiającego  czynności 

oceny  ofert  w 

postępowaniu  i  odrzuceniu  oferty  odwołującego  w  zakresie  części  21 

z

amówienia oraz wybór w zakresie tej części  oferty firmy BIALMED Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie. 

Powyższym działaniem zamawiający, zdaniem odwołującego naruszył: 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp  - 

poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

art.  89  ust.  1  pkt.  2  ustawy  Pzp  - 

poprzez  odrzucenie oferty  Odwołującego pomimo 

spełnienia wszystkich wymagań określonych w SIWZ, 

art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - 

poprzez wybór oferty firmy BIALMED Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, która nie jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów ustawy. 

Podnosząc powyższe odwołujący  wniósł  o unieważnienie wyboru najkorzystniejszej  oferty  i 

uwzględnienie argumentacji odwołującego w zakresie zgodności jego oferty z SIWZ. 

W  dniu  30  stycznia  2020   

roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła 

informacja  zamawiającego  w  której  poinformował,  że  postanowił  uwzględnić  zarzuty 

odwołania  w  całości.  Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  nie 

przystąpił  żaden  wykonawca.  Wobec  powyższego  biorąc  pod  uwagę  oświadczenie 

zamawiającego  o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania  w  całości  Izba  uznała,  że  spór 

wywołany  pomiędzy  stronami  wniesionym  odwołaniem  wygasł  i  tym  samym  zasadnym  jest 

umorzenie przedmiotowego postępowania odwoławczego.  

Dla  wywarcia  skutku  procesowego  w  postaci  umorzenia  postępowania 

odwoławczego, konieczne jest uwzględnienie przez zamawiającego zarzutów podniesionych 

w  odwołaniu.  Dalsze  czynności,  jakie  zamawiający  podejmie  w  związku  z  uwzględnieniem 

zarzutów,  pozostają  bez  znaczenia  dla  ustalenia  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza    z 

mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 i 2b ustawy Prawo zamówień publicznych uznała, że w 

sytuacji  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania  w  całości,  koszty 

postepowania znoszą się wzajemnie.   


Równocześnie  Izba  orzekła  o  konieczności  zwrotu  całości  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez 

odwołującego  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  stosownie  do  §  5  ust.  1  pkt  1a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz.U. z 22 maja 2018r. poz. 972 .). 

Przewodniczący      ……………….. 


wiper-pixel