KIO 1302/20 POSTANOWIENIE dnia 4 sierpnia 2020 r.

Data: 15 września 2020

Sygn. akt: KIO 1302/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 sierpnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Małgorzata Matecka 

wo

bec cofnięcia w dniu 3 sierpnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  w  dniu  12  czerwca  2020  r.  przez  wykonawcę  TPF  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy 

Databout  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Warszawie 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowe

go  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

TPF  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie 

kwoty 13 500

,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843,  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt: KIO 1302/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  12  czerwca  2020  r.  wykonawca 

TPF  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Warszawie  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  sektorowego  na  opracowanie  dokumentacji 

przedprojektowej  dla  projektu 

„Prace  na  podstawowych ciągach  pasażerskich (e 30  i  e 65) 

na  obszarze  Śląska,  etap  IA,  na  odcinku  Katowice  Ligota  –  Tychy”  (nr  ogłoszenia 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej:  2020/S  019-043201)  prowadzonym  przez 

zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

W  dniu  3  sierpnia  2020  r.  do  Prezesa  Izby 

wpłynęło  pismo  zawierające  oświadczenie 

o

dwołującego o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie 

drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam

ówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843, ze zm.)

, dalej jako „ustawa Pzp”, Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze 

wywołane ww. odwołaniem. 

kosztach 

postępowania 

odwoławczego 

orzeczono 

stosownie 

do 

treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………….. 


wiper-pixel