KIO 130/20 WYROK dnia 7 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 130/20 

WYROK 

z dnia 7 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

Protokolant:             

Rafał Komoń         

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  stycznia  2020  r.  przez  wykonawców 

Konsorcjum  Firm:  1)  Usługi  Leśne  A.  P.,  ul.  Osiedlowa  6/7,  78-630 Człopa;  2)  Zakład 

Usług  Leśnych  i  Transportowych  W.  S.  (LIDER);  3)  M.  S.  Usługi,  Handel  "Junior”, 

Dzierżążno Wielkie 118, 64-730 Wieleń; 4) Zakład Usług Leśnych R. K., Brzegi 2, 64-761 

Krzyż Wielkopolski; 5) Produkcja Handel Usługi C. B., Biernatowo 2, 64-980 Trzcianka; 

6) "Magdar” D. B., Biernatowo 2, 64-980 Trzcianka; 7) S. A. "AFTBIK” Gieczynek 36, 64-

730  Wieleń;  z  adresem  na  rzecz  siedziby  lidera  konsorcjum:  Dzierżążno  Wielkie  118, 

730  Wieleń  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa  -  Państwowe 

Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe", Nadleśnictwo Krzyż, ul. Adama Mickiewicza 

1 w Łokaczu Małym, 64-761 Krzyż Wielkopolski 

przy  udziale  wykonawców  Konsorcjum  Firm:  1)  T.  K.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych  T.  K.,  (LIDER);  2)  BIO-FOREST  sp.  z 

o.o.,  Strzmiele  2,  73-

150  Łobez  (Partner);  3)  MIRGOL  Sp.  z  o.o.,  ul.  Orla  8,  78-650 

Mirosławiec (Partner); z adresem na rzecz siedziby lidera konsorcjum: Antoniewo 27, 

64-720  Lubasz 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie  


2.  k

osztami  postępowania  obciąża  Konsorcjum  Firm:  1)  Usługi  Leśne  A.  P.,  ul. 

Osiedlowa  6/7,  78-

630  Człopa;  2)  Zakład  Usług  Leśnych  i  Transportowych  W.  S. 

(LIDER);  3)  M.  S. 

Usługi,  Handel  "Junior”,  Dzierżążno  Wielkie  118,  64-730  Wieleń;  4) 

Zakład Usług Leśnych R. K., Brzegi 2, 64-761 Krzyż Wielkopolski; 5) Produkcja Handel 

Usługi C. B., Biernatowo 2, 64-980 Trzcianka; 6) "Magdar” D. B., Biernatowo 2, 64-980 

Trzcianka;  7)  S.  A. 

"AFTBIK”  Gieczynek  36,  64-730  Wieleń;  z  adresem  na  rzecz 

siedziby lidera konsorcjum: Dzierżążno Wielkie 118, 64-730 Wieleń i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców                

Konsorcjum  Firm: 

1) Usługi Leśne  A. P., ul. Osiedlowa 6/7, 78-630 Człopa; 2) 

Zakład Usług Leśnych i Transportowych W. S. (LIDER); 3) M. S. Usługi, Handel 

"Junior”,  Dzierżążno Wielkie  118,  64-730 Wieleń;  4)  Zakład  Usług Leśnych  R. 

K.,  Brzegi  2,  64-

761  Krzyż  Wielkopolski;  5)  Produkcja  Handel  Usługi  C.  B., 

Biernatowo  2,  64-

980  Trzcianka;  6)  "Magdar”  D.  B.,  Biernatowo  2,  64-980 

Trzcianka; 7) S. A. 

"AFTBIK” Gieczynek 36, 64-730 Wieleń; z adresem na rzecz 

siedziby  lidera  konsorcjum:  Dzierżążno  Wielkie  118,  64-730  Wieleń  tytułem 

wpisu od o

dwołania. 

2.2. zasądza od wykonawców Konsorcjum Firm: 1) Usługi Leśne A. P.,  ul. Osiedlowa 

630 Człopa; 2) Zakład Usług Leśnych i Transportowych W. S. (LIDER); 

3)  M.  S. 

Usługi,  Handel  "Junior”,  Dzierżążno  Wielkie  118,  64-730  Wieleń;  4) 

Zakład Usług Leśnych R. K., Brzegi 2, 64-761 Krzyż Wielkopolski; 5) Produkcja 

Handel  Usługi  C.  B.,  Biernatowo  2,  64-980  Trzcianka;  6)  "Magdar”  D.  B., 

Biernatowo  2,  64-980  Trzcianka;  7)  S.  A. 

"AFTBIK”  Gieczynek  36,  64-730 

Wieleń;  z  adresem  na  rzecz  siedziby  lidera  konsorcjum:  Dzierżążno  Wielkie 

730  Wieleń  na  rzecz  Skarbu  Państwa  -  Państwowe  Gospodarstwo 

Leśne  „Lasy  Państwowe",  Nadleśnictwo  Krzyż,  ul.  Adama  Mickiewicza  1  w 

Łokaczu  Małym,  64-761  Krzyż  Wielkopolski  kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy 

tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843)

na  niniejszy  wyrok  -  


w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 130/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

na:  „Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie 

Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020  - CZĘŚĆ (Pakiet) IV postepowania leśnictwa: Dzierżązno 

Male,  Gieczynek”,

nr  referencyjny  postępowania  STO.  195.2019;  zostało  wszczęte 

ogłoszeniem  w  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej               

w  dniu  23.10.2019  r.  pod  nr  2019/S  205-499822  przez: 

Skarb  Państwa  -  Państwowe 

Gospodarstwo  Leśne  „Lasy  Państwowe",  Nadleśnictwo  Krzyż,  ul.  Adama  Mickiewicza  1                   

w Łokaczu Małym 64-761 Krzyż Wielkopolski zwane dalej: „Zamawiającym” 

W  dniu  16.01.2020  r. 

(za  pomocą  Platformy  ePUAP)  Zamawiający  poinformował                    

o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej 

–  Konsorcjum  Firm:  1)  T.  K.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych T. K., Antoniewo 27, 64-720 Lubasz (LIDER); 

2)  BIO-FOREST sp. z o.o., Strzmiele 2,  73-

150 Łobez (Partner); 3) MIRGOL Sp. z o.o., ul. 

Orla 8, 78-

650 Mirosławiec (Partner) zwane dalej: „Konsorcjom Zakład Usług Leśnych” albo 

„Przystępującym  po  stronie  Zamawiającego”.  Drugą  pozycje  w  rankingu  złożonych  ofert 

zajęła oferta – Konsorcjum Firm: 1) Usługi Leśne A. P., ul. Osiedlowa 6/7, 78-630 Człopa; 2) 

Zakład  Usług  Leśnych  i  Transportowych  W.  S.,

Dzierżążno  Wielkie  118,  64-730  Wieleń 

(LIDER); 3) M. S. 

Usługi, Handel "Junior”, Dzierżążno Wielkie 118, 64-730 Wieleń; 4) Zakład 

Usług Leśnych R. K., Brzegi 2, 64-761 Krzyż Wielkopolski; 5) Produkcja Handel Usługi C. B., 

Biernatowo 2, 64-

980 Trzcianka; 6) "Magdar” D. B., Biernatowo 2, 64-980 Trzcianka; 7) S. A. 

"AFTBIK”  Gieczynek  36,  64-730 Wieleń  zwane  dalej:  „Konsorcjum  Zakład  Usług  Leśnych  i 

Transportowych

” albo „Odwołującym”.   

W  dniu  24.01.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)  

Konsorcjum  Zakład  Usług  Leśnych  i  Transportowych  wniosło  odwołanie  na  czynność                        

z  16.01.2020  r. 

Kopie  odwołania  Zamawiający  otrzymał  w  tym  samym  dniu  (wpływ 

bezpośredni  do  Kancelarii  Zamawiającego).  W/w  czynności  zarzucam  naruszenie  szeregu 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 16 

października 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej: „Pzp”, a w szczególności: 

1)  Art.  24  Pzp 

w  zakresie zaniechania wykluczenia w/w konsorcjum pomimo nie spełniania 

przez niego warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SIWZ, 


2) Art. 23 w zw. z art. 9 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 8  Pzp w zakresie zaniechania 

odrzucenia oferty w/w konsorcjum pomimo nie podpisania szeregu dokumentów składanych 

w  postępowaniu  przez  lidera  konsorcjum  jako  jedynego  uprawnionego    pełnomocnika  do 

reprezent

owania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

3)  Art.  89  ust.  1  pkt  1  oraz  24  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  i  jego 

wykluczenia pomimo błędów w dokumentach JEDZ, 

4) Art. 23 w zw. z art. 9 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 8 Pzp w zakresie zaniechania 

odrzucenia  oferty  w/w  konsorcjum  pomimo  nie  udzielenia  liderowi  konsorcjum 

pełnomocnictwa przez osobę uprawnioną do reprezentowania Bio-Forest Sp. z o.o., 

5)  Art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  pomimo 

sfałszowania przez niego dokumentów KRK, 

6) Art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp 

poprzez brak wniesienia ważnego wadium, 

7) Art. 91 w zw. z art. 24 i art. 89 Pzp 

poprzez wybór oferty, która powinna zostać odrzucona,                     

a wybrany wykon

awca wykluczony z postępowania. W związku z powyższym wnosił o: 

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszego oferty, 

Nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert, 

Zasądzenie  zwrotu  kosztów  postępowania  od  Zamawiającego  w  wysokości  przepisanej,                                 

w tym 3600 zł tytułem zastępstwa prawnego. 

Zamawiający w dniu 16.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części 

IV  zamówienia  oferty  Konsorcjum  Firm:  1)  T.  K.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

firmą Zakład Usług Leśnych T. K., Antoniewo 27, 64-720 Lubasz (LIDER); 2) BIO-FOREST 

sp.  z  o.o.,  Strzmiele  2,  73-

150 Łobez  (Partner);    3)  MIRGOL Sp.  z  o.o.,  ul.  Orla 8,  78-650 

Mirosławiec  (Partner).  W/w  wybór  został  dokonany  błędnie  z  powodu  szeregu  błędów 

Zamawiającego w postępowaniu polegających na zaniechaniu wykluczenia w/w wykonawcy i 

zaniechaniu odrzucenia jego oferty. 

Wybrana  oferta  została  złożona  bez  właściwego  umocowania  dla  Lidera  ją 

pod

pisującego. Pełnomocnictwo dla lidera zostało udzielone przez: 

- MIRGOL Sp. z o.o., ul. Orla 8, 78-

650 Mirosławiec rep. przez P. B. 

- BIO-FOREST Sp. z o. o., Strzmiele 2, 73-

150 Łobez rep. przez D. O. 

Zakład Usług Leśnych, T. K., Antoniewo 21, 64-720 Lubasz. 

Wskazał,  iż  zgodnie  z  odpisem  z  KRS  BIO-FOREST  Sp.  z  o.  o  do  działania  w  jej 

imieniu  uprawniony  jest  wyłącznie  D.  B.  O.  .  Tymczasem  w/w  pełnomocnictwo  zostało 

podpisane  przez  D.  O.  ,  a  wiec  osob

ę  nie  wskazaną  w  KRS.  Z  w/w  względów  oferta 

wykonawcy  podlega  odrzuceniu  jako  niezgodna  z  ustawą  oraz  odrębnymi  przepisami  (KC, 

KSH). /Dowód w aktach postępowania: pełnomocnictwo lidera, KRS Bio-forest/.  


Zamawiający  w  pkt  6.2  pkt  3,  ppkt  IV  SIWZ  postawił  warunek  udziału                                  

w postępowaniu, aby każdy wykonawca dla Pakietu IV: „zrealizował lub realizuje (przy czym 

w  tym  przypadku  będzie  liczona  wartość  zrealizowanej  części  przedmiotu  umowy)  co 

najmniej  1  usługę  (przez  usługę  rozumie  się  wykonywanie  prac  na  podstawie  1  umowy) 

polegającą  na  wykonywaniu  prac  z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania 

drewna,  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  838  900,00  zł  brutto".  Wybrany  wykonawca  jako 

konsorcjum  posłużył  się  w  postępowaniu  referencjami  z  Nadleśnictwa  Wałcz  na  wartość 

ponad 1 mln 164 tys. zł, jednakże referencje te pochodzą z usług leśnych wykonanych nie 

przez  członka  wybranego konsorcjum  w  100%  czy  samo  konsorcjum  -  chodzi  tutaj  o firmę 

MIRGOL  Sp.  z  o.o.  - 

lecz  przez  zupełnie  inne  konsorcjum.  W  takiej  sytuacji  biorąc  pod 

uwagę treść tych referencji, iż nie zawierają one kwotowego wskazania jakiej wartości usługi 

wykonała  firma  MIRGOL  Sp.  z  o.o.,  należy  uznać,  iż  wykonawca  nie  spełnił  w/w  warunku.                

Z  w/w  referencji  wynik

a,  iż  kwota  1,164  mln  zł  to  przerób  i  wykonanie  usług  całego 

konsorcjum wykonującego usługi dla Nadleśnictwa Wałcz, a nie tylko firmy Mirgol Sp. z o.o. 

Nie  wskazano  także  w  jakiej  ew.  części  wykonawca  ten  wykonał  te  usługi.  Ponadto 

wykonawca  zgodnie z  SIWZ 

winien wykazać się referencjami z zakresu zagospodarowania 

lasu, zrywki i pozyskania drewna podczas gdy przedłożone referencje zawierają zakres prac 

z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania  drewna  oraz  gospodarki  łąkowo-

rolnej  i  łowiectwa.  Zakres  tych  prac  powinien  być  rozdzielony  na  osobne  kwoty  z  zakresu 

zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania  drewna  wymaganej  przez  SIWZ  oraz  na 

gospodarki łąkowo-rolnej i łowiectwa. Jest to istotne z punktu widzenia spełnienia warunków 

udziału  w  postępowaniu  ponieważ  kwota  samych  prac  wykonanych  z  zakresu 

zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania  drewna  może  okazać  się  niewystarczająca 

celem  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  W  tej  sytuacji  posługiwanie  się  takimi 

referencjami  jest  praktyką,  w  ocenie  Odwołującego,    niedozwoloną.  Wskazał  na  wyrok                    

z  26.05.2017  r.,  sygn.  akt:  KIO  905/15,  925/17,  KIO  933/17  gdzie  stwierdzono,  iż 

wykonawca,  który  realizował  zamówienie  w  ramach  konsorcjum,  nie  może  następnie 

udostępnić  swoich  zasobów  w  postaci  zdolności  oraz  doświadczenia,  w  zakresie 

wykraczającym  poza  faktycznie  wykonane  prace.  Udostępnione  może  zostać  wyłącznie 

doświadczenie  „nabyte  w  związku  z  konkretną  i  faktyczną  realizacją  czynności  w  ramach 

konsorcjum".  W  uzasadnieniu  orzeczenia  K

IO  podkreśliła,  że  udział  w  postępowaniu 

wykonawcy, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje 

się na doświadczenie nabyte przez konsorcjum w toku realizacji zamówienia, gdy „faktycznie 

i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji", sprzeciwia się zasadzie równego traktowania 

wykonawców.  Skład  orzekający  Izby  odwołał  się  również  do  wydanego  w  maju  2017  r. 

wyroku  Trybunału  Sprawiedliwości  UE  w  sprawie  C-387/14  (Esaprojekt),  który  w  podobny 


sposób  odpowiedział  na  pytanie  prejudycjalne  zadane  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą.                   

Z w/w powodów wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania. /Dowód w aktach 

postępowania: referencje, SIWZ/. 

Kolejne  naruszenie  Pzp  związane  jest  z  faktem,  iż  zamawiający  w  dniu  13.01.2020 

roku  skierował  do  konsorcjum  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  referencji 

(nazwa pliku: Wezwanie do złożenia wyjaśnień S.270.195.2019 Pakiet IV). Do złożenia tych 

wyjaśnień  został zobowiązany  wykonawca, czyli de facto lider reprezentujący  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  Jednakże  odpowiedź  na  zadane 

zapytanie  i  wezwanie  zostało  udzielone  przez  jednego  z  członków  z  konsorcjum,  a  nie 

Lidera. Pismo z odpowiedzią zostało elektronicznie podpisane przez P. A. B., reprezentującą 

firmę Mirgol Sp. z o.o., która nie jest Liderem konsorcjum uprawnionym do reprezentowania 

wykonawców wobec Zamawiającego. W związku z powyższym odpowiedź została udzielona 

w  imieniu  konsorcjum  przez  osobę,  która  nie  miała  umocowania,  a  tym  samym  należało 

potraktować  tak  udzieloną  odpowiedź  jako  nie  udzieloną,  a  wykonawca  podlegał  w  tej 

sytuacji  wykluczeniu a  jego oferta odrzuceniu.  /Dowód: Wezwanie:  nazwa pliku: Wezwanie 

do  złożenia  wyjaśnień  S.270.195.2019  Pakiet  IV)  Odpowiedź  -  nazwa  pliku 

POD_Wyjaśnienie Krzyż 13-01-2020/ 

Zamawiający  w  zakresie  wymaganego  wadium  żądał  złożenia  dokumentu 

potwierdzającego:  informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-  kredytowej 

potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową 

wykonawcy.  Zgodnie  z  SIWZ: 

„1.1.  W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia                  

z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  pkt  6.2,  Wykonawca  będzie  obowiązany 

przedstawić  Zamawiającemu  następujące  oświadczenia  i  dokumenty  (w  terminach 

wskazanych w niniejszej SIWZ): 

d)  informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Jeżeli                              

z  uzasadnionej  przyczyny  wykonawca  nie  może  złożyć  dokumentów  dotyczących  sytuacji 

finansowej  lub  e

konomicznej  wymaganych  przez  zamawiającego,  może  złożyć  inny 

dokument,  który  w  wystarczający  sposób  potwierdza  spełnianie  opisanego  przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

Dokumenty  wskazane  w  pkt  7.1.  lit.  b  - 

n  Wykonawca  będzie  obowiązany  złożyć                       

w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego,  nie  krótszym  niż  10  dni,  określonym                         

w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie 


art. 26 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - 

n powinny być aktualne na dzień 

ich  złożenia  wyznaczony  przez  Zamawiającego.".  Powyższy  zapis  oznacza,  iż  dokumenty                  

z banku powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed terminem składania 

ofert oraz nie późniejszą niż ten dzień, oraz powinny pozostawać ważne na dzień wskazany 

przez  zamawiającego  wyznaczony  na  złożenie  tych  dokumentów.  Ważność  dotyczy  np. 

okresu udzielonej gwarancji wadialnej, który nie powinien być zbyt krótki itd. 

Tymczasem  dokumenty  złożone  przez  członka  konsorcjum  firmę  BIO-Forest  Sp.                  

z o.o. są opatrzone datą 21.11.2019 r., ale okres ich ważności został określony tylko do dnia 

21.12.2019  r.  Jest  to  okres  zbyt  krótki  i  niezgodny  z  SIWZ.  Zamawiający  wezwaniem                       

z 31.12.2019 r. wezwał  wykonawcę do złożenia powyższych dokumentów, ale przedłożone 

dokumenty  utraciły  ważność  przed  dniem  wskazanym  przez  zamawiającego  czyli  przed 

31.12.2019r. Nie były zatem aktualne, tak jak wskazywała to SIWZ. Stanowi to podstawę do 

odrzucenia oferty wykonawcy. /Dowód w aktach postępowania: Środki finansowe 2 bio-forest 

Środki finansowe 3 bio-forest Wezwanie z art. 26 ust. 1 PZP Pakiet IV T. K./ 

Oferta  wykonawcy  zawiera  rażące  błędy  w  zakresie  dokumentów  JEDZ  skutkujące 

odrz

uceniem  oferty  lub  wykluczeniem  wykonawcy.  Pierwotnie  konsorcjum  złożyło  JEDZ-e 

puste, nie wypełnione, bez daty, bez wykazania spełniania warunków udziału. Zamawiający 

wezwał  konsorcjum  do  złożenia  prawidłowych  plików  JEDZ  wezwaniem  z  dnia  12.12.2019 

roku (nazwa pliku: Wezwanie z art. 26 ust. 3 PZP Pakiet IV T. K. 16.12.2019 r.). Wykonawca 

odesłała pliki JEDZ z całą masą błędów: 

dokumenty JEDZ złożone są z datą 15.12.2019 r., czyli po terminie składania ofert. Termin 

Składania Ofert przypadał na dzień 26.11.2019 r. do godziny 9.00 (co ciekawe, Konsorcjum 

zostało wezwane w dniu 11.12.2019 do złożenia pełnomocnictwa, ponieważ na jednym z 3 

pełnomocnictw  nie  było  podpisu  elektronicznego,  i  potrafiło  złożyć  druk  pełnomocnictwa                  

z  właściwą  data  czyli  datą  sprzed  składania  ofert  czyli  25.11.2019.  Tak  samo  powinno 

uczynić  w  zakresie  złożenia  JEDZy).  /Dowód:  Wezwanie  do  złożenia  pełnomocnictwa  plik                 

o nazwie: Wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa Pakiet IV T. K./ 

Zgodnie  z  SIWZ  JEDZ 

trzeba  złożyć  z  datą  na  dzień  składania  ofert:  „7.1.  W  celu 

potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania,  o  których  mowa  w  pkt  6.1. 

oraz  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa                          

w  pkt  6.2.  Wykonawca  będzie  obowiązany  przedstawić  Zamawiającemu  następujące 

oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):                                         

a)  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  Wykonawcy  stanowiące  wstępne 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ              


i  braku  podstaw  do  wykluczenia,  złożone  na  formularzu  jednolitego  europejskiego 

dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ"), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze 

Komisji  (UE)  2016/7  z  dnia  5  stycznia  2016  r.  ustanawiające  standardowy  formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). 

Treść JEDZ określona została w załączniku nr 6 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. 

JEDZ  Wykonawca  sporządza,  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej, 

opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Zgodnie  z  art.  25a  ust.  1  ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych  „do  oferty  lub  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału                    

w  postępowaniu  wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  lub  wniosków                     

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oświadczenie  w  zakresie  wskazanym  przez 

zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia"

Na temat daty  wystawienia oraz tego co należy  rozumieć przez pojęcie  „dokumenty 

aktualne na dzień złożenia" wypowiedziała się KIO w wyroku z 19.12.2016 r.: „W ocenie Izby 

w  omawianym  zakresie  zmiana 

przepisów  Pzp  wprowadzona  nowelą  z  dnia  22  czerwca 

2016  r.  powoduje,  iż  dla  Zamawiającego  jest  bez  znaczenia,  czy  według  stanu  na  dzień 

składania  ofert  wykonawca  posiadał  dokumenty,  potwierdzające  że  nie  podlega  on 

wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Istotnym jest to, że 

wykonawca  obowiązany  jest  złożyć  oświadczenie  JEDZ,  z  którego  ma  wynikać 

potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do 

wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  z  terminem  nie  późniejszym  niż  termin  składania 

ofert.  Natomiast  przedkładane  przez  zwycięskiego  wykonawcę  dokumenty,  na  podstawie 

art.26  Pzp,  mają  być  dokumentami  aktualnymi  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub 

dokumentów,  potwierdzającymi okoliczności,  o  których mowa w  art.  25  ust.1 Pzp.”  /Dowód   

w aktach postępowania: Pliki JEDZ złożone pierwotnie i po wezwaniu Wezwanie z art. 26 ust 

3 PZP Pakiet IV T. K. 16.12.2019 r./ 

ponadto całe konsorcjum wypełniło błędnie jeden z punktów, w Części IV JEDZ sekcję alfa , 

co  jest 

niezgodne  z  treścią  SIWZ.  Wykonawca  powinien  wypełnić  to  pole  jedynie  w 

przypadku,  gdy  instytucja  zamawiająca  lub  podmiot  zamawiający  wskazały  w  stosownym 

ogłoszeniu  lub  w  dokumentach  zamówienia,  o  których  mowa  w  ogłoszeniu,  że  wykonawca 

może  ograniczyć  się  do  wypełnienia  sekcji  w  części  IV  i  nie  musi  wypełniać  żadnej  z 

pozostałych sekcji w części IV: Zamawiający wezwał konsorcjum do poprawy tego błędu lecz 

nie został on poprawiony i w kolejnych plikach JEDZ również przesłano pliki z zaznaczonym 

w/w punktem

. /Dowód w aktach postępowania: Wezwanie z art. 26 ust. 3 PZP Pakiet IV T. K. 

16.12.2019 r., Pliki JEDZ/ 


kolejny  błąd  w  JEDZ  dotyczy  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Wykonawca 

miał wykazać się określonym potencjałem osobowym i osobami skierowanymi do wykonania 

zamówienia.  Wszystkie  te  osoby  zgodnie  z  SIWZ  należy  wpisać  w  Części  IV  lit.  C  (pkt  2) 

JEDZ podczas gdy zostały one wpisane w zupełnie innym miejscu w JEDZ, a mianowicie w 

Części IV lit. C (pkt 6) JEDZ, czyli  zamiast w punkcie 2 zostały umieszczone w punkcie 6. 

Świadczy to o tym jakby wykonawca nie dysponował osobami przeznaczonymi do realizacji 

zamówienia. 

Wykonawca również nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, ponieważ nie wskazał 

w  JEDZ  zgodnie  z  SIWZ  podstawy  dysponowania  osobami  przeznaczonych  do  realizacji 

zamówienia.  BIO  -  Forest  w  swoim  pliku  JEDZ  wskazał  jednego  pracownika:  M.  M.  – 

Operator  -  Nr  upraw.:  0/29/00282/12  - 

Umowa  o  pracę.  Natomiast  Zamawiający  w  SIWZ                  

w pkt 7.1, lit a) wyraźnie wskazał: „(…) We wskazanej części JEDZ należy podać informacje 

nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są 

wymagane)  oraz  p

odstawy  dysponowania,  a  w  stosunku  do  osób  nadzoru  należy  podać 

również  ich  wykształcenie.  Przy  pracowniku  musi  znajdować  się  informacja  czy  jest  to 

pracownik własny  czy  oddany  do  dyspozycji".  Wykonawca nie  wypełnił  w/w  dyspozycji,  nie 

wskazał ani podstawy dysponowania ani wykształcenia. Brak tej informacji świadczy o braku 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  ponieważ  bo  nie  znamy  podstawy 

dysponowania pracownikiem, a stwierdzenie umowa o pracę nie jest wystarczające, bowiem 

może  to  być  umowa  o  pracę  zarówno  z  wykonawcą  jak  i  z  podmiotem  udostępniającym 

pracownika  wykonawcy  do  dyspozycji  .  Oczywistym  jest  fakt  że  pracownik  musi  być 

zatrudniony na o umowę o pracę, ale nie wiemy, gdzie jest zatrudniony, nie wiemy czy jest to 

pracownik  wykonawcy.  Brak  te

j  informacji  świadczy  o  tym,  iż  konsorcjum  nie  posiada 

wymaganej liczny osób do realizacji zamówienia, a tym samym nie spełnia warunku udziału 

w postępowaniu. Informacji tej nie ma ani w druku JEDZ, ani też w załączniku nr 11: wykaz 

osób. /Dowód w aktach postępowania: Pliki JEDZ, Załącznik nr 11/. 

Zamawiający  wskazał,  aby  wykonawca  wykazał  się  określonym  potencjałem 

technicznym  do  realizacji  zamówienia  .  W  SIWZ  zamawiający  wskazał  na  wykazanie  się 

celem  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu  ściśle  określoną  ilością  sprzętu:  „6.2.                 

W  postępowaniu  mogą  brać  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału                            

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dotyczące: 3) zdolności technicznej 

lub zawodowej 

b)  Warun

ek  ten,  w  zakresie  potencjału  technicznego,  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeśli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: 


IV) dla Pakietu IV co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych 

do zrywki drewna" 

Natomiast,  kons

orcjum  zarówno  w  druku  JEDZ,  jak  również  w  załączniku  nr  12  - 

WYKAZ  URZĄDZEŃ  TECHNICZNYCH  DOSTĘPNYCH  WYKONAWCY  wykazało 

dysponowanie  tylko  jednym  ciągnikiem  zrywkowym:  Ciągnik  do  zrywki  BIAŁORUŚ  Nr.  VIN 

73419.  Brak  wymaganej  liczby  sprzętu  wskazuje  na  brak  spełnienia  warunku  udziału                        

w  postępowaniu.  Zamawiający  literalnie  wskazał  jakim  sprzętem  ma  dysponować 

wykonawca  ,  konkurencyjne  konsorcjum  musiało  się  wykazać  jakim  sprzętem  będzie 

pracowało i co najważniejsze, jakie będzie przeznaczenie tego sprzętu, a ciągnik zrywkowy 

powinien występować w licznie 2 sztuk. /Dowód w aktach postępowania: SIWZ, Załącznik - 

wykaz urządzeń/. 

Wykonawca  nie  złożył  ważnego  wadium.  Wykonawca  jako  wadium  wniósł 

Oświadczenie  Poręczyciela  o  udzieleniu  poręczenia  zapłaty  wadium.  Oświadczenie  to 

powinno  zostać  udzielone  całemu  konsorcjum  lub  jednego  z  członków  ze  wskazaniem                      

w  treści  wadium,  iż  zabezpiecza  ono  wadium  z  tytułu  oferty  składanej  wspólnie  z  innymi 

wykonawcami  przez  tego  wykonawcę.  Istotne  jest  bowiem  czy  poręczyciel  poręczył  za 

wadium  z  tytułu  samodzielnego  złożenia  oferty  przez  wykonawcę  czy  też  z  tytułu  oferty 

wspólnej.  Oświadczenie  Poręczyciela  o  udzieleniu  poręczenia  zapłaty  wadium  wystawione 

jest jedynie na jednego z wykonawc

ów: Zakład Usług Leśnych, T. K.   z siedzibą: Antoniewo 

27, 64-720 Lubasz. Zgodnie z literalnym zapisem w SIWZ w punkcie: 

„9.6. Treść gwarancji 

wadialnej  musi  zawierać  następujące  elementy: 1)  nazwę dającego  zlecenie (Wykonawcy), 

beneficjenta  gwarancji/poręczenia  (Zamawiającego),  gwaranta  (banku  lub  instytucji 

ubezpieczeniowej  udzielających  gwarancji/poręczenia)  oraz  wskazanie  ich  siedzib.".  W 

zaistniałej  sytuacji  powołując  się  na  zapisy  SIWZ  gwarancja  musi  byś  wystawiona  na 

konsorcjum, a nie na jednego członka konsorcjum, ponieważ wykonawcą jest tu konsorcjum 

jako związana umową organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony 

czas. Wadliwość wadium wynika z tego, iż w oświadczeniu poręczyciela wskazano z nazwy 

tylko  jednego  członka  konsorcjum  (Lidera),  jednakże  nigdzie  nie  wskazano,  iż  działa  on  w 

charakterze Lidera konsorcjum czy chociaż członka składającego wspólnie ofertę. Oznaczało 

to,  że  gwarancja  zabezpieczała  ofertę  samodzielną,  a  nie  ofertę  złożoną  w  postępowaniu 

przez całe Konsorcjum. 

Stanowisko takie znalazło odzwierciedlenie w wyroku KIO z 17.09. 2015 r, sygn. akt: 

KIO  1936/15,  gdzie  Izba  nakazała  wykluczenie  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się                    

o udzielenie zamówienia. Zdaniem Prezesa UZP przesłanki zatrzymania wniesionego przez 

oferenta  wadium  materializują  się  odrębnie  dla  każdego  konsorcjanta,  co  skutkuje 


koniecznością wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

z uwagi na niewniesienie wadium. Pon

adto Prezes UZP stanął na stanowisku, że solidarna 

odpowiedzialność  konsorcjantów  występuje  już  na  etapie  postępowania  przetargowego,                    

a nie dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty. Roszczenia wynikające z poręczenia czy 

też  innego  dokumentu  gwarancyjnego  powstają  wyłącznie  w  odniesieniu  do  okoliczności 

przewidzianych  w  treści  tej  gwarancji,  zarówno  jeśli  chodzi  o  jej  zakres  przedmiotowy,  jak                   

i  podmiotowy,  a  założenie,  ze  profesjonalny  podmiot  będący  gwarantem  obejmie  swoja 

odpowiedzialnością okoliczności dotyczące wykonawcy, o którym nie miał wiedzy zawierając 

umowę,  należy  uznać  za  bezpodstawne  zarówno  z  prawnego,  jak  i  z  praktycznego  punktu 

widzenia.  Jak  wskazuje  się  w  praktyce  „Oferenci  występujący  w  formie  konsorcjum  musza 

mieć  świadomość,  ze  gwarancja  wadialna  wystawiona  wyłącznie  na  jednego  członka 

konsorcjum  może  się  okazać  bezskuteczna  w  sytuacjach,  w  których  zamawiający  będzie 

chciał z niej skorzystać z przyczyn lezących po stronie konsorcjanta nieobjętego gwarancja, 

a  wtedy  zamawiający  zostanie  pozbawiony  ochrony,  gdyż  nie  będzie  mógł  skorzystać 

ustanowionego zabezpieczenia". (Eugeniusz Kowalewski oraz Władysław Wojciech Mogilski 

„Gwarancji  ubezpieczeniowej  członka  konsorcjum  jako  wadium  w  postępowaniu                          

o  uzyskanie  przez  konsorcjum  zamówienia  publicznego";  źródło:  „Wiadomości 

Ubezpieczeniowe"

, nr 1/2014 r.). Wniesienie wadium należy uznać za prawidłowe, jeżeli daje 

ono  Zamawiającemu  możliwość  skutecznego  zrealizowania  swoich  roszczeń  w  przypadku 

zaistnienia  okoliczności  uzasadniających  zatrzymanie  wadium,  wtedy  bowiem  spełnia  ono 

swoja  zabezpieczająca  role.  W  świetle  przedstawionej  powyżej  argumentacji  stwierdzić 

należy,  ze  w  przypadku  objęcia  gwarancją  (poręczaniem)  tylko  jednego  z  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  gwarant  będzie  miał  możliwość 

uchylenia  się  od  zapłaty  sumy  gwarancyjnej,  w  sytuacji,  gdy  przyczyny  uzasadniające 

zatrzymanie  wadium  zaistnieją  po  stronie  drugiego  z  wykonawców  (wyroki  KIO:  z  dnia  20 

lipca 2010 r., sygn. akt KIO 1408/10 oraz z dnia 15 września 2014 r., sygn. akt KIO 1785/14). 

Nie  można  wiec  uznać,  ze  oferta  wspólna  została  prawidłowo  zabezpieczona  wadium. 

Analogiczne stanowisko 

wyrażono w orzecznictwie KIO, tj. w wyroku z dnia 7 stycznia 2015 

r., sygn. akt KIO 2694/14, w wyroku z dnia 5 maja 2015 r., sygn. akt KIO 813/15, w wyroku                

z dnia 22 maja 2015 r., sygn. akt KIO 974/15 oraz w wyroku z dnia 1 lipca 2015 r., sygn. akt 

KIO  1251/15,  jak  również  w  orzecznictwie  sadów  okręgowych,  np.  w  wyrok  Sadu 

Okręgowego w Katowicach, Wydział III Cywilny - Odwoławczy z dnia 24 marca 2005 r., sygn. 

akt: III Ca 39/05. 

Ponadto  co  jest  niezwykle  istotne:  Firma  wystawiające  poręczenie  zapłaty  wadium 

zgodnie z KRS poręcza tylko za firmy z województwa wielkopolskiego. W skład Konsorcjum 

wchodzą 2 firmy spoza województwa wielopolskiego : 1. BIO-FOREST Sp. z o.o. , Strzmiele 


150 Łobez ( województwo zachodniopomorskie), 2. MIRGOL Sp. z o.o. , ul. Orla 8, 78-

650  Mirosławiec  (województwo  zachodniopomorskie).  Poręczyciel  nie  zabezpiecza  ofert                     

i oferentów spoza tego województwa. Powiadomiliśmy o tym Nadleśnictwo, które to wysłało 

zapytanie  do  poręczyciela:  /Dowód:  Pismo  w  postępowaniu  S.270.195.2019  Poręczyciel 

udzielił  odpowiedzi:  Dowód:  Odpowiedź  FRiPWW/  -  „W  ocenie  funduszu  jako  poręczyciela 

wspólne  ubieganie  się  (wchodzenie  w  skład  konsorcjum)  przez  Pana  T.  K.  o  udzielenie 

zamówienia  nie  ma  wpływu  na  ważność  udzielonego  poręczenia  i  zabezpiecza  złożona 

przez niego ofertę ." 

Wydaje  się,  iż  taka  odpowiedź  to  nadużycie  i  stanowi  zmianę  treści  udzielonego 

poręczenia,  co  nie  jest  dopuszczalne  przez  Pzp.  Poręczenie  nie  może  budzić  wątpliwości                     

i musi być ważna na dzień składania ofert. Konieczność w/w zapytania powoduje, iż na dzień 

składani  ofert  nie  było  pewności,  czy  wadium  będzie  skutecznie  zabezpieczone.                          

A  w  przypadku  konieczności  wypłaty  z  wadium,  być  może  odpowiedź  poręczyciela  byłaby 

zupełnie  inna.  Wskazał  na  wyrok  KIO  z  22.12.2017  r.,  sygn.  akt  KIO  2593/17,  gdzie  Izba 

stwierdziła:  „dokument  gwarancji  wadialnej  nie  może  zostać  uzupełniony  na  podstawie  art. 

26  ust.  3  Pzp,  ani  też  nie  może  podlegać  wyjaśnieniom  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ww. 

ustawy, 

bowiem nie stanowi treści oferty.";  „gwarancja bankowa, jak i ubezpieczeniowa nie 

są  jednostronnymi  czynnościami  prawnymi,  ale  umowami,  co  powoduje,  że  do  wykładni 

oświadczeń  woli  w  nich  zawartych  znajduje  zastosowanie nie tylko przepis  art.  65  § 1,  ale                       

i 65 § 2 k.c. Gwarancja jest bowiem umową pomiędzy bankiem - gwarantem a beneficjentem 

gwarancji, przy czym stroną jednostronnie zobowiązaną jest bank wystawiający gwarancję"

Powyższe należy odpowiednio odnieść do poręczenia jako dokumentu zbliżonego do 

gwarancji.  Dlatego  uważamy  za  bezprawne  działanie  Nadleśnictwa  w  tym  zakresie.  Jeżeli 

zamawiający  miał  wątpliwości  co do  wadium,  miał  prawo  wystąpić  o wyjaśnienia wyłącznie 

do wykonawcy a nie wystawcy, a jakakolwiek odpowiedź wystawcy poręczenia nie może po 

terminie  składania  ofert  skutecznie  rozszerzyć  treści  dokumentu  o  objęcie  nim  oferty 

wspólnej. /Dowód w aktach postępowania: Wadium Pismo w postępowaniu S.270.195.2019 

Odpowiedź FRiPWW/. 

Wykonawca  nie  spełnił  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wykazania 

niekaralności oraz popełnił czyn karalny przeciwko zamówieniom publicznym. Konkurencyjne 

konsorcjum  złożyło  w  postępowaniu  dokumenty  KRK  z  błędami:  KRK  osoba  a.  D.  O.  BIO 

FOREST Pakiet IV KRK osoba a. P. B. MIRGOL KRK osoba a. P. B. MIRGOL Pakiet IV KRK 

osoba a.  T. K. 

. Dokumenty te maja wykreślone dane i 2 z nich opatrzone są pieczątką za 

zgodność z oryginałem i podpisane przez Lidera T. K. i opatrzone jego pieczątką. Oryginalne 

dokumenty 

nie posiadają żadnych wykreśleń, ponieważ nie zostałyby przyjęte przez oddział 

Sądu  wydającego  informacje  KRK.  Takie  przedłożenie  dokumentu  i  potwierdzanie  go  za 


zgodność  z  dokumentem  oryginalnym  uważam  czyn  przestępczy,  ponieważ  nie 

odzwierciedlają  one  autentycznej  treści  -  zawierają  skreślenia  naniesione  na  dokument  po 

jego wystawieniu przez sąd. Czyn zabroniony odnoszący się wprost do systemu zamówień 

publicznych został opisany w art. 297 par. 1 k.k. Przestępstwo z tego przepisu popełnia ten, 

„kto  w  celu  uzyskania  dla  siebie  lub  kogoś  innego  od  organu  lub  instytucji  dysponujących 

środkami  publicznymi  zamówienia  publicznego  przedkłada  podrobiony,  przerobiony, 

poświadczający  nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne  pisemne 

oświadczenie  dotyczące  okoliczności  o  istotnym  znaczeniu  dla  uzyskania  wymienionego 

zamówienia". Jako że przestępstwo z art. 297 par. 1 k.k. jest przestępstwem formalnym, dla 

wypełnienia jego znamion nie ma znaczenia, czy został osiągnięty cel  w  postaci uzyskania 

zamówienia publicznego. W odniesieniu do zamówień publicznych znamionami przestępstwa 

są zatem: 

działanie  w  zamiarze  uzyskania  zamówienia  publicznego,  -  przedłożenie  podrobionego, 

przerobionego,  poświadczającego  nieprawdę  albo  nierzetelnego  dokumentu  albo 

nierzetelnego  pisemnego  oświadczenia  dotyczącego  okoliczności  o  istotnym  znaczeniu  dla 

uzyskania wymienionego zamówienia. 

W  tym  miejscu  warte  jest  podkreślenia  to,  że  przedmiotem  czynności  przedłożenia 

ma  być:  -  dokument,  który  jest  dokumentem  podrobionym,  przerobionym  (art.  270  k.k.), 

poświadczającym nieprawdę (art. 271 k.k.), ale także: 

dokument, który nie jest sfałszowany, lecz jest nierzetelny (art. 297 k.k.), oraz 

nierzetelne  oświadczenie  (złożone  w  formie  pisemnej)  dotyczące  okoliczności  o  istotnym 

znaczeniu  dla  uzyskania  m.in.  zamówienia  publicznego.  A  zatem  jeśli  tylko  dokument  lub 

oświadczenie  ma  istotne  znaczenie,  a  w  przypadku  zamówień  publicznych  niemal  zawsze 

takie znaczenie ma, to wypełnione są znamiona strony przedmiotowej ww. przepisu. Dlatego 

należy przypomnieć, że zgodnie z art. 115 par. 14 k.k. dokumentem jest każdy przedmiot lub 

inny  zapisany  nośnik  informacji,  z  którym  jest  związane  określone  prawo,  albo  który  ze 

względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności 

mającej  znaczenie  prawne.  Nie  ma  przy  tym  znaczenia,  kto  podrobi  czy  przerobi  taki 

dokument. Istotne znaczenie ma jedynie jego niezgodność z rzeczywistością. 

/Dowód w aktach postępowania: KRK osoba a. D. O. BIO FOREST Pakiet IV KRK osoba a. 

P. B. MIRGOL KRK osoba a. P. B. MIRGOL Pakiet IV KRK osoba a. T. K./.  

Konsorcjum  złożyło  załączniki  które  zostały  podpisane  przez  osobę,  która  nie 

posiadała  umocowania  do  reprezentowania  konsorcjum.  Zgodnie  z  pełnomocnictwem 

wszystkie dokumenty ma podpisywać lider, a zostały one podpisane : 

Załącznik  10  - WYKAZ WYKONANYCH  USŁUG  -  podpisany  został  przez  MIRGOL Sp.  z 

o.o. Ul. Orla 8, 78-

650 Mirosławiec reprezentowaną przez A. B. 


Załącznik 11 - WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZAGI 

ZAMÓWIENIA,  został  podpisany  przez  BIO-FOREST  Sp.  z  o.o.  Strzmiele 2,  73-150 Łobez 

REPREZENTOWANY  PRZEZ  D.  B.  O. 

.  W  załączniku  tym  nie  podano  również  podstawy 

dyspon

owania  pracownikiem,  co  jest  wymagane  i  stanowi  przesłankę  wykluczenia 

wykonawcy. 

Zamawiający w dniu 24.01.2020 r. (za pomocą Platformy ePUAP) wezwał wraz kopią 

odwołania, w trybie art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia 

udzia

łu w postępowaniu odwoławczym.  

W  dniu  27.01.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)   

Konsorcjom Zakład Usług Leśnych zgłosiła przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została 

przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu.  

W  dniu  07.02.2020  r.  (emailem) 

Konsorcjom  Zakład  Usług  Leśnych  przesłało  swoje 

pismo procesowe wraz ze 

szczegółową argumentacją na 22 stronach. Wnosząc o oddalenie 

odwołania w całości. Kopie przekazano na posiedzeniu.    

Do otwarcia posiedzenia Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO 

nie  wniósł  na  piśmie,  w  trybie  art.  186  ust.  1  Pzp,  odpowiedzi  na  odwołanie.  Stosowna 

odpowiedź  została  złożona  przez  Zamawiającego  po  otwarciu  posiedzenia  i  przekazana 

stronie oraz Przystępującemu. Zawierała szczegółową argumentację na 13 stronach.     

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej  po  zapoznaniu  się  z  przedstawionymi 

poniżej  dowodami,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  i  stanowisk  stron  oraz 

Przystępującego  złożonych  ustnie  do  protokołu w  toku rozprawy, ustalił  i  zważył,  co 

następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  Pzp,  a  Wykonawca 

wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego 

złożenia. Odwołujący, którego oferta uplasowała się na drugiej pozycji w rankingu złożonych 

ofert, w wypadku potwierdzenia zarzutów ma szanse na uzyskanie zamówienia.   

Skład  orzekający  Izby  dopuścił  w  niniejszej  sprawie  dowody  z:  dokumentacji 

postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez Zamawiającego na płytce CD.  


Pod

obnie,  Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  również  złożone  wraz                 

z odpowiedzią na odwołanie przez Zamawiającego jako dowód: 

informacje  od  wystawcy  referencji  złożonej  przez  Przystępującego  w  postepowaniu, 

tj. pismo z 06.02.2020 r. z 

Nadleśnictwa

Wałcz.  

Dodatkowo

,  Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  również  złożone  na 

rozprawie 

przez Zamawiającego jako dowód: 

  wydruk z skrzynki e-PUAP z 13.01.2020 r. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

także  złożone  pisma  procesowe  w  sprawie,  stanowiska  i  oświadczenia  złożone  ustnie  do 

protokołu.  

Odnosząc  się  do  podniesionych  w  treści  odwołania  zarzutów  stwierdzić  należy,  że 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

Odwołujący sformułował w odwołaniu następujące zarzuty:  

1) Art. 24 Pzp w  zakresie zaniechania wykluczenia w/w konsorcjum pomimo nie spełniania 

przez niego warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SIWZ; 2) Art. 23 w zw. z art. 9 

w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  1  oraz  pkt  8  Pzp  w  zakresie  zaniechania  odrzucenia  oferty  w/w 

konsorcjum pomimo nie podpisania szeregu dokumentów składanych w postępowaniu przez 

lidera  konsorcjum  jako  jedynego  uprawnionego    pełnomocnika  do  reprezentowania 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz 

24  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  i  jego  wykluczenia  pomimo  błędów                

w dokumentach JEDZ; 4)  Art. 23 w  zw. z art. 9 w zw.  z art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz pkt  8 Pzp                      

w  zakresie  zaniechania  odrzucenia  oferty  w/w  konsorcjum  pomimo  nie  udzielenia  liderowi 

konsorcjum  pełnomocnictwa  przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentowania  Bio-Forest  Sp.                  

z  o.o.;  5)  Art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  pomimo 

sfałszowania  przez  niego  dokumentów  KRK;  6)  Art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp  poprzez  brak 

wniesienia ważnego wadium; 7) Art. 91 w zw. z art. 24 i art. 89 Pzp poprzez  wybór oferty, 

która powinna zostać odrzucona, a wybrany wykonawca wykluczony z postępowania.  

Dok

onał ich także uszczegółowienia, według którego zostaną one rozpoznane:  

1)  Zarzut  zaniechania 

odrzucenia  oferty  Przystępującego  pomimo  nie  udzielenia  Liderowi 

Konsorcjum  pełnomocnictwa  przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentowania  BIO-FOREST  

Sp. z o.o., 

2)  Z

arzut  niespełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  przez  Przystępującego  -  tj. 

warunku w z

akresie doświadczenia wykonawcy, 


Zarzut  dotyczący  braku  prawidłowego  umocowania  osoby  podpisującej  odpowiedź  na 

wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 13.01.2020 r., 

Zarzut  dotyczący  rzekomych  nieprawidłowości  informacji  z  banku  przedłożonych                  

w post

ępowaniu przez Przystępującego, 

Zarzut  dotyczący  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  1  oraz  art.  24  ustawy  Pzp  Zarzuty 

dotyczące  rzekomych  „błędów"  w  Jednolitym  Europejskim  Dokumencie  Zamówienia  oraz             

w złożonych dokumentach, 

a) 

Zarzut dotyczący uzupełnienia oświadczenia JEDZ z datą po terminie składania ofert, 

b) 

Zarzut  dotyczący  dodatkowego  wypełnienia  sekcji  alfa  w  oświadczeniach  JEDZ 

Przystępującego, 

c) 

Zarzut  dotyczący  wpisania  osób,  którymi  dysponuje  Konsorcjum,  w  nieodpowiedniej 

rubryce JEDZ, 

d) 

Zarzut braku określenia podstawy dysponowania w odniesieniu do p. M. M., wskazanego 

w JEDZ wykonawcy BIO-FOREST na stanowisko Operatora, 

Zarzut  dotyczący  nie  wskazania  dwóch  sztuk  ciągników  zrywkowych  lub  ciągników 

przystosowanych do zrywki drewna, tak w JEDZ-

u, jaki i wykazie urządzeń, 

Zarzut dotyczący wadium, 

Zarzut  dotyczący  domniemanego  „czynu  przestępczego",  który  miałby  polegać  na 

wypełnieniu  znamion  art.  297 § 1 Kodeksu karnego  -  przez  „wykreślenia"  na  dokumentach 

składanych w postępowaniu - jest całkowicie bezzasadny. 

Zarzut dotyczący podpisania załączników złożonych na wezwanie - tj. wykazu usług oraz 

wykazu osób - odpowiednio przez Konsorcjantów, których dotyczyły te oświadczenia.  

Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie do przedmiotowego odwołania: 

W pierwszej kolejności Izba przywołuje stan faktyczny wynikający z treści odwołania 

oraz 

złożonej  na  posiedzeniu  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiającego  oraz  pisma 

procesowego  Przystępującego.  Skład  orzekający  Izby  stwierdził,  że  nie było sporu co  do 

zaistniałego  stanu faktycznego,  ale  dopuszczalności  określonych  działań  ze  strony 

Zamawiającego  w  kontekście  sformułowanych  wymogów  w  postępowaniu  oraz  wszystkich 

okoliczności zaistniałych w postępowaniu. Ich ocena był odmienna między stronami.  

Szczegółowe odniesienie do poszczególnych kwestii będzie miało miejsce w ramach 

rozpatrywanych zarzutów.  

Biorąc  pod  uwagę  ustalenia  i  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania  (art.  191 

ust.1 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.   


Izba  oddaliła  zarzut  pierwszy,  zgodnie  bowiem  z  literalnym  brzmieniem  zarzutu, 

chodził w nim o to, iż pełnomocnictwo lidera z 25.11.2019 r. zostało podpisane przez osobę 

nie wskazaną w KRS-ie BIO-Forest Sp. z o.o. W przedmiotowym stanie faktycznym zgodnie                                   

z  dokumentacją  postępowania  przekazaną  przez  Zamawiającego,  Izba  stwierdziła,  że 

pełnomocnictwo  z  ramienia  członka  konsorcjum  BIO-Forest  Sp.  z  o.o.  zostało  podpisane 

przez  osobę  wskazaną  w  KRS-ie,  zarazem  umocowaną  do  reprezentowania,  tj.  p.  D.  O.. 

Odmienne stanowisko Odwołującego zawarte w odwołaniu jest nieuzasadnione                     i 

błędne.  Powyższe  potwierdza  kwalifikowany  podpis  elektroniczny  złożony  pod 

pełnomocnictwem  (co  zostało  zweryfikowane  na  podstawie  załączonego  do  dokumentacji 

przez  Zamawiającego raporty  weryfikacji  podpisu).  Pozwala on  na  ustalenie tożsamości  tej 

osoby.  Inne  kwestie  poruszone  przez 

Odwołującego  na  rozprawie  stanową  modyfikację 

zarzut i nie podlegają rozpatrzenia (art. 192 ust. 7 Pzp). Niewątpliwie lider konsorcjum został 

prawidłowo umocowany przez konsorcjanta do reprezentacji, w tym do złożenia oferty.    

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

Izba oddaliła zarzut drugi. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że ciężar dowodu 

w zakresie tego, że firma wskazana w referencji nie realizowała określonych usług o zakresie 

i  wartości  oczekiwanej  przez  Zamawiającego,  spoczywał  na  Odwołującym.  Nie  przedłożył 

żadnych  dowodów  chociażby  pochodzących  od  innych  członków  tego  konsorcjum 

wskazujących na tą okoliczność. Po drugie, Izba wskazuje że z orzeczenia Esaprojekt, wcale 

nie wynika, iż musi to być doświadczenie w zakresie prac osobiście wykonanych. Wymagany 

jest  natomiast  osobisty  i  bezpośredni  udział  w  wykonaniu  co  najmniej  części  zamówienia 

(vide pkt 62 i 63 orzeczenia C- 387/14). Podobnie w wyroku KIO z 02.07.2019 r., sygn. akt: 

KIO  108219: 

„W  pkt  64  orzeczenia  C-387/14  Trybunał  Sprawiedliwości  wskazał,  że 

wykonawca  nie  może  polegać  na  realizacji  świadczeń  przez  innych  członków  grupy 

wykonawców, w których realizacji faktycznie i konkretnie nie brał udziału. Ze stanowiska TS 

nie wynika zatem, jak chciałby odwołujący, możliwość powołania doświadczenia wyłącznie w 

zakresie  prac  osobiście  wykonanych  przez  członka  konsorcjum.  Wymagany  jest  natomiast 

osobisty i bezpośredni udział w wykonaniu co najmniej części zamówienia (vide pkt 62 i 63 

orzeczenia  C- 

387/14).  Oznacza  to,  że  możliwość  powołania  się  przez  wykonawcę  na 

doświadczenie  uzyskane  w  ramach  konsorcjum  należy  oceniać  indywidualnie,  mając  na 

względzie indywidualne okoliczności danego przypadku.”

Taki  udział  Przystępującego,  jest  bezpośredni  i  wynika  z  referencji  z  11.12.2019  r.,                

a  twierdzenia,  że  udział  jest  niewystarczający  nie  został  w  żaden  sposób  wykazany.  Tym 

bardziej,  że  firma  MIRGOL  Sp.  z  o.o.  była  liderem  ówczesnego  konsorcjum,  a  całość 

wynagrodzenia była płatna na rachunek tego lidera, co wynika wprost z referencji. 


W  rezultacie  należy  zauważyć,  że  warunkiem  powoływania  się  pojedynczego 

Wykonawcy  członka  konsorcjum  jest  jego  czynny  udział  w  zarzadzaniu  sprawami 

konsorcjum. W tym zakresie Izba wskazuje za wyrokiem KIO z 04.12.2017 r., sygn. akt: KIO 

„Podkreślenia  wymaga,  że  sam  Trybunał  Sprawiedliwości  UE  podnosił,  że 

warunkiem  uznania  możliwości  powołania  się  na  doświadczenie  całego  konsorcjum  przez 

pojedynczego  wykonawcę  jest  jego  czynny  udział  w  zarządzaniu  sprawami  konsorcjum 

(Wyrok  z  dnia  18 

lipca  2007 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Grecji 

sygn. C-399/05 

– za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 1854/17). Powyżej 

wskazane  stanowisko  dostrzegalne  jest  w  orzecznictwie  jak  również  doktrynie  tematu, 

bowiem  ma  ono 

szczególne  znaczenie,  z  jednej  strony  dające  podmiotom  realizującym  

w  znacznym  rozmiarze  kontrakt  możliwość  wykazywania  się  nabytym  doświadczeniem,  

z drugiej strony eliminuje możliwość posługiwania się doświadczeniem całego „konsorcjum” 

przez  wykonawców,  którzy  realizowali  kontrakt  w  marginalnym  zakresie”.  Odwołujący  nie 

wykazał,  że  tak  nie  było,  w  rezultacie  brak  jest  podstaw  do  ewentualnego  wzywania  do 

wyjaśnień, czy też uzupełnienia Przystępującego.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

Izba  oddaliła  zarzut  trzeci.  Uznając  zasadność  argumentacji  Zamawiającego                             

i  Przystępującego.  Należy  także wskazać bazując,  chociażby  na  dowodzie  złożonym  przez 

Zamawiającego  (wydruk  z  skrzynki  e-PUAP  z  13.01.2020  r.),  iż  lider  konsorcjum  złożył 

wyjaśnienia,  dokonując  czynności  w  imieniu  całego  konsorcjum,  zaś  same  wyjaśnienia                     

z  13.01.2020  r. 

zostały  podpisane  przez  danego  członka  konsorcjum,  czyli  dany  podmiot          

w zakresie, który jego dotyczyły. Nadto, na mocy postanowień SIWZ oraz we wezwaniu do 

wyjaśnień także z 13.01.2020 r.  znajdowało się pouczenie,  że można było poświadczyć za 

zgodność z oryginałem składane dokumenty, które każdego z nich dotyczyły, to tym bardziej 

składne wyjaśnienia mogły zostać podpisane przez tego Wykonawcę, którego one dotyczyły: 

„Poświadczenia  za  zgodność  z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca  albo  wykonawcy  wspólnie  ubiegający 

się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  zakresie  dokumentów  lub  oświadczeń,  które 

każdego z nich dotyczą”.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

Izba oddaliła zarzut czwarty.  

W  tym  zakresie  Izba,  podnosi  za  wyrokiem  KIO  z  09.03.2017  r.,  sygn.  akt:  KIO 

352/17:  „rolą  dokumentu  JEDZ  jest  potwierdzenie  warunków    i  braku  podstaw  wykluczenia 

na moment upływu terminu składania ofert. Przedłożone w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy 


Pzp  dokumenty  i  oświadczenia  stanowią  jedynie  potwierdzenie  okoliczności  uprzednio 

wykaz

anych w dokumentach JEDZ a przez fakt, że przedłożone dokumenty są aktualne na 

dzień ich złożenia potwierdzają, że stan spełniania warunków udziału w postępowaniu przez 

wybranego wykonawcę i brak podstaw wykluczenia nie uległ zmianie i ma charakter ciągły.”. 

Izba podzieliła stanowisko wynikające z niniejszego orzeczenia w całej rozciągłości. 

W dalszej  zaś części  tego orzeczenia stwierdza  się,  względem  informacji  z  banku  - 

że:  „W  przypadku  informacji  z  banku  potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków  lub 

z

dolność  kredytową,  termin  jej  ważności  określono  „nie  wcześniej  niż  1  miesiąc  przed 

upływem  terminu  składania  ofert”.  Oznacza  to,  że  nie  można  złożyć  celem  potwierdzenia 

spełniania wymagań dokumentu „starszego” niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert,  ale  dopuszczalne  jest  złożenie  dokumentu  bardziej  aktualnego  tj.  wystawionego  po 

dacie  składania  ofert.”.  Izba  podzieliła  stanowisko  wynikające  z  niniejszego  orzeczenia                   

w całej rozciągłości. Dodatkowo, Izba wskazuje, że przedmiotowe wezwanie w trybie art. 26 

ust. 3 Pzp jest z 31.12.2019 r. Zaś termin ważności dokumentów wskazany w odwołaniu jest 

jedynie  nadinterpretacją  Odwołującego,  gdyż  jest  to  data  wydruków  potwierdzeń  salda 

rachunków. Brak jest podstaw do twierdzenia, że te dokumenty z banku są nieważne, brak 

jest jakiegokolwiek dowodu 

w tym zakresie, tzn. że utraciły ważność przed datą wezwania, tj. 

datą  widniejącą  na  piśmie  wzywającym  do  uzupełnienia.  Bazowanie  jedynie  na  dacie 

wydruku  z  salda  rachunków  to  zbyt  mało.  Zgodnie  z  informacjami  wynikającymi                       

z  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  (raport  weryfikacji  podpisu  z  dokumentacji 

przekazanej przez Zamawiającego) – wydruki zostały podpisane – 02.01.2020 r. Z kolei data 

weryfikacji  podpisu  dokonana  prz

ez  Zamawiającego  to  14.01.2020  r.  Brak  jest  więc  także 

podstaw do twierdzenia, że owe wydruki nie zostały złożone w terminie  – do 13.01.2020 r.  

W  ocenie  Izby  dokumenty  były  ważne  i  aktualne  na  dzień  ich  złożenia,  przez  cały  okres 

postępowania.      

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

Izba oddaliła zarzut piąty.  

Odnośnie  daty  w  uzupełnionym  JEDZ,  Izba  nie  podzieliła  argumentacji 

Odwołującego.  Data  ta  ma  bowiem  charakter  wtórny,  ważne  jest  aby  informacje  podane                    

w  tym  o

świadczeniu  były  aktualne  na  dzień  składnia  ofert.  Izba  w  tym  zakresie  przywołuje 

wyrok KIO z 10.01.2017 r., sygn. akt: KIO 172/17: 

„W przypadku uzupełnienia oświadczenia 

JEDZ,  wykonawca  składa  taki  dokument  do  Zamawiającego,  przy  czym  podkreślenia 

wymaga, 

że  „zadaniem”  tego  oświadczenia  jest  potwierdzenie,  że  wykonawca  nie  podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji na dzień 


składania  ofert.  Fakt  tego,  że  oświadczenie  JEDZ  potwierdza  wstępnie  spełnienie,  że 

wy

konawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia 

kryteria  selekcji  na  dzień  składania  ofert  –  co  jednoznacznie  wynika  z  obowiązujących 

przepisów  –  prowadzi  do  wniosków,  że  data  sporządzenia  tego  dokumentu  jest  wtórna                  

w  stosunku  do  zawartego  w  nim  oświadczenia,  które  zawsze  składane  jest  na  dzień 

składania ofert. (…) 

Przechodząc  do  uzupełnienia  oświadczenia  JEDZ  na  wezwanie  Zamawiającego                    

w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, w ocenie Izby 

– przy uwzględnieniu powyższej argumentacji – 

można  uznać,  że  niezależnie  od  tego,  jaką  datą  będzie  opatrzony  dokument,  to 

oświadczenia  złożone  są  –  co  wynika  z  przepisów  –  zawsze  na  dzień  składania  ofert  / 

wniosków.    Bowiem  to  nie  data  zawarta  w  oświadczeniu  JEDZ  stanowi  o  aktualności  tego 

oświadczenia  (oświadczeń  zawartych  w  poszczególnych  częściach  JEDZA)  na  dany 

moment,  a  przepis  ustawy,  który  jasno  i  jednoznacznie  precyzuje,  że  oświadczenia  są 

aktualne na dzień składania ofert /wniosków.”

Odwołujący nie podważył informacji zawartych w JEDZ, tzn. nie wykazał, że są one, 

tj. uzupełnione JEDZ-e nieaktualne na termin składnia ofert. Dodatkowo Izba podkreśla, że 

pierwotne  JEDZ-e 

członków  konsorcjum  miały  datę  w  terminie  składnia  ofert  (zgodnie 

bowiem z raportam

i weryfikacji podpisu zostały podpisane przez BIO-Forest Sp. z o.o. oraz 

Mirgol Sp. z o.o. 25.11.2019 r). Wykonawcy 

więc działając w tym zakresie, w taki a nie inny 

sposób  mogli  kierować  się  zasadą  przywołana  na  wstępie.  Izba  wskazuje  też  i  przytacza 

ponownie, 

że  data  zawarta  w  JEDZ  w  przypadku  uzupełniania  tego  oświadczenia  „nie 

stanowi  żadnej  determinanty,  która  miałaby  wpływ  na  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenia  wiedzy  zawarte  w  JEDZ”  (za  wyrokiem  z  04.12.2017  r.,  sygn.  akt:  KIO 

2413/17).  Data  sporządzenia  poprawionego  JEDZ  jest  „pochodną  momentu  wezwania 

wykonawcy  do  uzupełnienia  dokumentu.  (...)  przyjmując  to  rozumowania  Odwołującego, 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  wezwanie  do  uzupełnienia  złożonego  razem  z  ofertą 

dokumentu  powinien  żądać,  by  ten  złożony  w  odpowiedzi  na  wezwanie  był  podpisany                    

w  dacie  złożenia  oferty,  a  nie  uzupełnienia  braków.  W  praktyce  oznaczałoby  to 

antydatowanie  dokumentu.  Taki  rodzaj  rozumowania  w  świetle  przepisów  prawa  jest 

nieakceptowalny” (za wyrokiem KIO z 30.11.2017 r., sygn. akt: KIO 2429/17). Istnieje zatem 

zgodny pogląd w orzecznictwie, jak i w doktrynie, że JEDZ uzupełniany na wezwanie z art. 

26 ust. 3 Pzp może być opatrzony datą bieżącą. 

Odnośnie sekcji alfa, Izba uznała, że decydujące jest, iż pozostałe rubryki o których 

wypełnienie  wnosił  Zamawiający  w  wezwaniu  z  16.12.2019  r.  zostały  wypełnione.                            

W  uzupełnionych  bowiem  przez  Przystępującego  JEDZ-ach  członkowie  Konsorcjum 


poprawili oświadczenia zgodnie z wezwaniem Zamawiającego. Zaznaczenie sekcji alfa stało 

się w tej sytuacji bezprzedmiotowe, ponieważ członkowie Konsorcjum, czyli Przystępujący - 

wypełnili  wymagane  rubryki  dotyczące  doświadczenia,  sytuacji  finansowej,  zdolności 

technicznej  i zawodowej. 

Odnośnie  omyłkowego  wpisania  w  niewłaściwym  miejscu  JEDZ  informacji 

dotyczących  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  (wypełniono 

część IV lit. C, pkt 2 JEDZ zamiast pkt 6). W ocenie Izby, tego typu okoliczność, nie zmienia 

faktu,  że  Zamawiający  posiadł  wiedzę  w  zakresie  spełniania  warunku  udziału                           

w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  tym  zakresie,                       

a  opisywana  omyłka  mogła  mieć  co  najwyżej  charakter  formalny,  lecz  nie  materialny.                      

W okolicznościach przedmiotowej sprawy, odmienne stanowisko byłoby zbyt daleko idącym 

przejawem formalizmu.   

Odnośnie  braku  wskazania  „podstawy  dysponowania  ani  wykształcenia”  p.  M.  M. 

(operator  harwestera),  tak  w  JEDZ-u,  jak  i  wyka

zie  osób  –  zarzut  w  tym  zakresie  jest 

niezasadny

.  Po  pierwsze,  Zamawiający  wymagał  wskazania  wykształcenia  tylko                         

w przypadku osób do nadzoru (a nie operatorów harwestera). Po drugie, wskazanie „umowa 

o  pracę”  jest  wystarczające  do  uznania,  że  p.  M.  M.  powinien  być  kwalifikowany  jako 

pr

acownik  własny  spółki  BIO-Forest  Sp.  z  o.o.  Tego  rodzaju  wpis  jest  także  dość 

powszechny w praktyce zamówień publicznych dla określenia pracownika własnego.   

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

Izba  oddaliła  zarzut  szósty.  Zarzut  w  tej  części  odnosi  się  „braku  wymaganej  liczby 

sprzętu”.  Zamawiający  wymagał  w  SIWZ,  aby  wykonawca  dysponował  minimum  2  szt. 

ciągników  zrywkowych  lub  ciągników  przystosowanych  do  zrywki  drewna.  Przystępujący 

wykazał  dysponowanie  –  w  ramach  zał.  nr  12  do  SIWZ  /Wykaz  urządzeń  technicznych 

dostępnych Wykonawcy – złożony na wezwanie z 31.12.2019 r. w trybie art. 26 ust. 1 Pzp /: 

ciągnikiem do zrywki BIAŁORUŚ nr rej. PCT 08.., nr VIN 734.., 

- Forwarderem John Deere 1010 D EKO 3, nr VIN WJB1010D004

… 

W tym zakresie Odwołujący sam przyznał na rozprawie (okoliczność przyznana - art. 

190 ust. 5 

zd.  2  Pzp),  że  tym  drugim  ciągnikiem  był  forwarder.  Nadto,  Zamawiający 

potwierdził, że była to dla niego wiedza notoryjna, z racji charakteru prowadzonej przez niego 

działalności.  W  konsekwencji,  Izba  przychyla  się  do  stanowiska  Zamawiającego  z  jego 

odpowiedzi na odwołanie, że forwarder jest typowym ciągnikiem zrywkowym.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  


Izba oddaliła zarzut siódmy. W tym zakresie podzielając stanowisko Zamawiającego 

(za wyrokiem SO w Warszawie z 25.08.2015 r., sygn. akt: XXIII Ga 1072/15: 

„Izba ma prawo 

podzielić  zarzuty  i  wartościową  argumentację  jednego  z  uczestników,  zgodnie  z  zasadą 

swobodnej oceny dowodów, co słusznie  zauważył uczestnik w odpowiedzi na skargę.”), że                  

o  zakres  odpowiedzialności  poręczyciela  decyduje  zakres  odpowiedzialności  dłużnika. 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 45 ust. 6 pkt 5 Pzp wadium 

może być wnoszone w formie 

poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: 

Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  310 ze  zmianami).  Są to tzw. fundusze poręczeniowe. Warto w  tym 

miejscu  zaznaczyć,  że  uregulowana  w  ustawie  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  cywilny 

(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1145  ze  zmianami)  umowa  poręczenia  ma  inny 

charakter  niż  gwarancja  ubezpieczeniowa,  czy  gwarancja  bankowa.  Przede  wszystkim 

zgodnie  z  przepisem  art.  879  §1  KC  o  zakresie  zobowiązania  poręczyciela  rozstrzyga 

każdoczesny  zakres  zobowiązania  dłużnika.  Jest  to  swoista  cecha  poręczenia,  czy  nawet 

element  essentialia  negotii 

—  akcesoryjność  poręczenia,  czyli  uzależnienie  zobowiązania 

poręczyciela  od  zakresu  zobowiązania  głównego  (zob.  wyrok  Sądu  Apelacyjnego                                    

w Warszawie z dnia 24 października 2014 r., sygn. I ACa 505/14). Oznacza to, że o zakresie 

odpowiedzialności  poręczyciela  decyduje  zakres  odpowiedzialności  dłużnika  głównego  (tak 

m.in.  J.  Gołaczyński,  Komentarz  do  art.  879,  [w:]  (red.)  E.  Gniewek,  P.  Machnikowski, 

Kodeks  cywilny.  Komentarz  9.  wydanie,  Warszawa  2019,  wyd.  C.  H.  Beck).  Zatem  jest  to 

odmienna sytu

acja prawna, niż w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej, czy też gwarancji 

bankowej. W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia, 

czyli  u  Przystępującego,  zakres  odpowiedzialności  dłużnika  głównego  (czyli  lidera)  jest 

wyznaczan

y  przez  solidarną  odpowiedzialność  wszystkich  członków  konsorcjum,  która 

występuje  już  na  etapie  postępowania  przetargowego.  Z  tej  przyczyny  złożone  poręczenie                 

z  25.11.2019  r. 

Funduszu Rozwoju i  Promocji Województwa Wielkopolskiego  było  wiążące 

dla całego konsorcjum z uwagi na zakres odpowiedzialności dłużnika głównego, czyli lidera, 

tym  bardziej,  że  w  momencie  wystawienia  poręczenia  na  mocy  pełnomocnictwa                                

z 25.11.2019 r. był pan T. K. już liderem całego konsorcjum.    

W  zakresie  pozostałych  wątpliwości  Odwołującego,  Izba  po  pierwsze  przywołuje 

wyrok  KIO  z  20.09.2018  r.,  sygn.  akt:  KIO  1782/18, 

który  zapadł  w  podobnych 

okolicznościach  sprawy:  „Izba  odnosząc  się  do  stanowiska  Odwołującego,  jakoby  Podlaski 

Fundusz Poręczeniowy nie był podmiotem uprawnionym o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy o PARP do wystawienia poręczenia wadialnego na rzecz Przystępującego z uwagi 

na  okoliczność,  iż  Przystępujący  ten  nie  spełnia  wymagań,  aby  posiadać  status  MŚP 


wskazuje,  iż  Izba  uprawniona  jest  do  rozpatrywania  odwołań  wnoszonych  przez  podmioty                

o  których  mowa  w  art.  179  ustawy  Pzp  na  sprzeczne  z  prawem  czynności  i  zaniechania 

Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Izba  nie  posiada 

natomiast kognicji do kontrolowania prawidłowości działania podmiotów, które nie posiadają 

statusu  wykonawcy  bądź  Zamawiającego  w  postępowaniu.  Tym  samym  Izba                                         

w przedmiotowym postępowaniu nie mogła ocenić, czy Podlaski Fundusz Poręczeniowy był 

uprawniony  do  udzielenia  poręczenia  wadialnego  Przystępującemu  i  czy  nie  przekroczył                     

w  tym  zakresie  przyznanych  mu  uprawnień  z  uwagi  na  okoliczności  podnoszone  przez 

Odwołującego,  tj.  iż  Przystępujący  nie  może  zostać  potraktowany  jako  przedsiębiorca 

posiadający status MŚP oraz z uwagi na okoliczność, iż siedziba Przystępującego wykracza 

poza obszar działalności Funduszu. Tym samym Izba, wbrew stanowisku Odwołującego nie 

mogła ocenić, że Fundusz w rozpatrywanej sprawie nie działał jako fundusz poręczeniowy na 

podstawie art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o PARP.  

Wskazać należy, że prawidłowość działania Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego 

jest  nadzorowana  przez    Polską  Agencję  Rozwoju  Przedsiębiorczości  i  to  właśnie  Agencja 

jest  podmiotem  uprawnionym  do  ewentualnej  kontroli,  czy  Fundusz  udzielając  poręczenia 

wadialnego  Przystępującemu  działał  w  zakresie  przyznanych  mu  uprawnień,  czy  też  je 

przekroczył.  W  sprawie  wskazać  należy,  że  zgodnie  z  art.  190  ust.1  ustawy  Pzp  strony                     

i  uczestnicy  postępowania  są  zobowiązani  wskazywać  dowody  dla  stwierdzenia  faktów,                    

z  których  wywodzą  określone  skutki  prawne.  Stosownie  do  art.  6  Kodeksu  cywilnego 

stosowanego  do  postepowań  odwoławczych  poprzez  przepis  art.  14  ustawy  Pzp  wskazać 

należy, że ciężar udowodnienia faktu rozumieć należy z jednej strony jako obarczenie strony 

procesu obowiązkiem przekonania Izby dowodami o słuszności swoich twierdzeń, a z drugiej 

konsekwencjami  poniechania  rea

lizacji  tego  obowiązku  lub  jego  nieskuteczności.  Tą 

konsekwencją  jest  zazwyczaj  niekorzystny  dla  strony  wynik  postepowania  odwoławczego. 

Interpretacja  pojęcia  „faktu”  musi  prowadzić  do  łączenia  go  wyłącznie  z  faktami  prawnymi. 

Tylko  z  takimi  faktami  bowiem 

normy  prawa  materialnego  wiążą  w  swych  hipotezach 

określone konsekwencje prawne (vide: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2007-11-

07 II CSK 293/07).  

Należy zauważyć, że de lege lata postępowanie przed Izbą ma charakter całkowicie 

kontradyktoryjny.  Z

atem  obowiązkiem  strony  na  której  spoczywa  ciężar  dowodu  jest 

wskazanie  wszystkich  okoliczności,  od  których  zależy  powodzenie  wnoszonego  odwołania. 

Tutaj  niewątpliwym  jest,  iż  ciężar  dowodowy  obciążał  Odwołującego,  który  jednak  na 

poparcie  swoich  twierdzeń  żadnego  dowodu,  który  w  sposób  kategoryczny  i  pewny 

przesądzałby o zasadności podniesionych zarzutów, nie przedstawił. 


Odwołujący  na  rozprawie  i  w  piśmie  procesowym  wywodził,  iż  z  uwagi  na  fakt,  że 

Przystępujący nie może zostać zaliczony do kategorii przedsiębiorców posiadających status 

MŚP  to  Podlaski  Fundusz  Poręczeniowy  udzielił  poręczenia  niezgodnie  z  art.  4  ust.  1b 

ustawy  o  utworzeniu  PARP,  w  konsekwencji  czego  powyższe  nie  stanowi  skutecznego 

udzielania wadium przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu 

PARP.  Powyższe  twierdzenia  nie  zostały  poparte  jakimkolwiek  dowodem.  Pierwszym                        

i  podstawowym  dowodem  mogącym  mieć  znaczenie  dla  rozstrzygnięcia  przedmiotowej 

sprawy  byłoby  np.  pismo  Podlaskiego  Funduszu  Poręczeniowego  w  którym  Fundusz 

stwierdzałby,  że  wystawił  dokument  wadialny,  gdyż  złożone  dokumenty  przez 

Przystępującego dla zawarcia umowy o wadium wprowadzały go w błąd. Podkreślić należy, 

że Odwołujący nie tylko takiego dokumentu nie złożył, ale jak stwierdził na rozprawie nawet 

nie podjął czynności, aby stanowisko Funduszu w tej sprawie uzyskać.   

Wobec tego Izba uznała, że Odwołujący nie wykazał, iż udzielone Przystępującemu 

poręczenie wadialne było obarczone wadą prawną i tym samym było nieprawidłowe.”                        

W  następnej  kolejności  podnosząc,  że  w  przedmiotowej  sprawie,  tak  jak                         

w  przytoczonej  na  wstępie były  podmioty,  które  miały  siedzibę  poza obszarem  działalności 

funduszu 

(inny  niż  lider  członkowie  konsorcjum),  w  tym  wypadku  -  Funduszu  Rozwoju                        

i  Promocji  Województwa  Wielkopolskiego,  który  zgodnie  ze  swoim  KRS-em  zabezpiecza 

interesy przedsiębiorców działających na obszarze województwa wielkopolskiego, czyli poza 

województwem  wielkopolskim.  W  okolicznościach  sprawy  Odwołujący  nie  przedstawił 

dowodu, 

np. pisma Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, w którym 

Fundusz  stwierdzałby,  że  wystawił  dokument  wadialny,  gdyż  złożone  dokumenty  przez 

Przystępującego dla zawarcia umowy o wadium wprowadzały go w błąd. Wręcz przeciwnie 

Izba  jest  w  dyspozycji  pisma  z  Funduszu,  który  uzyskał  bezpośrednio  Zamawiający                          

(w odpowiedzi na pismo z 07.01.2020 r.), w którym Fundusz stwierdził m.in., że na ważność 

poręczenia  nie  ma  wpływu  okoliczność,  że  część  członków  konsorcjum  tworzącego 

Przystępującego  stanowią  podmioty  spoza  województwa  wielkopolskiego.  Wynika  wiec                   

z  niego  i  na  tą  wyłącznie  okoliczność  Izba  uznała  przedmiotowe  pismo,  jako  dowód                    

w  sprawie,  że  Funduszu  Rozwoju  i  Promocji  Województwa  Wielkopolskiego  nie  cofnął 

poręczenia.   

Nadto,  w  tym  kontekście  Izba  uznała  za  wiarygodne  stanowisko  Zamawiającego                  

z  odpowiedzi  na  odwołanie,  że:  „(…)  dla  Funduszu  najistotniejsze  jest  to,  że  jeden                         

z  członków  Konsorcjum  jest  z  woj.  wielkopolskiego,  to  po  pierwsze,  a  po  drugie  to,  że 

zamówienie publiczne będzie realizowane na terenie woj. wielkopolskiego. (…)”.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  


Izba oddaliła zarzut ósmy. Z okoliczności bowiem przedmiotowej sprawy  wynika, że 

dokumenty  KRK  zostały  złożone  przez  wszystkich  członków  Konsorcjum  w  sposób 

prawidłowy,  bez  żadnych  skreśleń,  co  ma  odzwierciedlenie  w  dokumentacji                                 

z  przedmiotowego  postępowania  dostarczonej  przez  Zamawianego.  Zarzut,  jako  taki  jest, 

zaś  wynikiem  nieporozumienia  i  błędnego  przeświadczenia  Odwołującego,  który  uznał 

dokumenty  przesłane  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  wglądu  do  dokumentacji                         

(e-mailem)

,  a  które  podlegały  anonimizacji,  za  dokumenty  złożone  w  postępowaniu  przez 

Przystępującego.  Izba  potwierdza  okoliczność  złożenia  dokumentów  bez  skreśleń,  bazując 

na  dokumentacji  postepowania  przekazanej  przez  Zamaw

iającego,  jak  i  okazanym  e-mailu 

przez  Odwołującego  na  rozprawie,  z  którego  wynikało,  iż  wykreśleniu  podlegały  dane 

wrażliwe, takie jak PESEL. Nadto, po wyjaśnieniu istoty zarzutu i zaistniałych okoliczności na 

rozprawie, 

Odwołujący  wycofał  złożone  na  rozprawie  wnioski  dowodowe  i  w  replice  nie 

przedstawiał żadnych dodatkowej argumentacji, choć zarzut jako taki nie został wycofany.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

Izba  oddaliła  zarzut  ósmy.  Zarzut  dotyczył  –  zarówno  wykazu  osób  (zał.  nr  11  do 

SIWZ)

,  jak i wykazu usług wykonanych (zał. nr 10 do SIWZ). W tym zakresie, Izba podzieliła 

argumentacje  przedstawioną  w  ramach  zarzutu  drugim.  Należy  też  zgodzić  się                              

z  Przystępującym,  iż  samo  złożenie  tych  dokumentów  przez  Lidera  Konsorcjum  -                           

p.  T.  K.  - 

w  taki  sposób,  że  to on  przedkłada je Zamawiającemu za pośrednictwem  swojej 

skrzynki  ePuap  oraz  podpisuje  całą  przesyłkę  (podpisem  w  ePuap)  na  etapie  składania  w 

ePuap  -  ma  istotne 

znaczenie.  Niewątpliwie  też  spełnia  niniejsze  /co  do  istoty/,  w  ocenie 

Izby,  warunki  od  których  Odwołujący  uzależniał  na  rozprawie  uznanie  dokumentów 

złożonych na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp z 31.12.2019 r., za ważne.  W pozostałym 

zakresie tak jak przy zarzucie drugim.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba  oddaliła  odwołanie  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie 

pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji.   

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  sprawy,  na  podstawie 

przepisu art.  192 ust.  9 i  10  Pzp  w  zw.  z  § 3  pkt  1 lit.  a i  pkt  2 lit.  b oraz  § 5 ust.  3 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba uznała wniosek 


Zamawiającego o zasądzenie kosztów  wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3.600,00 zł, 

tj. zgodnie z przedłożonym rachunkiem (§ 3 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia). 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel