KIO 1301/20 WYROK dnia 24 lipca 2020 r.

Data: 15 września 2020

WYROK 

 z dnia 24 lipca 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:  

Jan Kuzawiński 

Jolanta Markowska 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lipca 2020 r

. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  12  czerwca  2020  r.  przez  wykonawcę  MGGP 

S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-

100 Tarnów w postępowaniu prowadzonym przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 

Białystok  w  imieniu  Zamawiającego  -  Skarb  Państwa  —  Generalny  Dyrektor  Dróg 

Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

przy udziale: 

A. wykonawcy TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03-

236 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, 

B. wykonawcy IDM Inwestycje Sp. z o.o., Al. Chopina 59/2, 87-

800 Włocławek, zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 

ust. 1 i 3 i art. 91 

ustawy Pzp i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności oceny 

ofert  i  wyboru  oferty  najkorzystniejszej, 

powtórzenie  czynności  oceny  ofert,  w  tym 

wykluczenie 

z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy IDM Inwestycje Sp. z 

o.o., Al. Chopina 59/2, 87-

800 Włocławek  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp; 

w pozostałym zakresie oddala odwołanie, 

kosztami postępowania w 50% obciąża Odwołującego - MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 

100  Tarnów  i  w  50%  obciąża  Zamawiającego  -  Skarb  Państwa  —  Generalny 

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - MGGP S.A., ul. 

Kaczkowskiego 6, 33-

100 Tarnów, tytułem wpisu od odwołania,  

zasądza od Zamawiającego - Skarb Państwa — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 

i  Autostrad,  ul. Wronia  53,  00-874 Warszawa 

na rzecz Odwołującego MGGP S.A., ul. 

Kaczkowskiego 6, 33-

100 Tarnów kwotę 5 700,00 (pięć tysięcy siedemset złotych zero 

groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania. 


publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodn

iczący:      ……………………………..   

Członkowie:   

……………………………..   

……………………………..   


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający - Skarb Państwa — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 

53,  00-874  Warszawa  poprze

z  Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  

w  Białymstoku,  ul.  Zwycięstwa  2,  15-703  Białystok  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  Pełnienie  nadzoru 

nad  projektowaniem  i  realizacją  Robót  oraz  zarządzanie  Kontraktem  pn.:  „Projekt  i  budowa 

drogi  ekspresowej  S-

61  Ostrów  Mazowiecka  -  Szczuczyn,  odcinek:  węzeł  „Podtorze"  

(z  węzłem)  -  węzeł  Śniadowo  (bez  węzła)  na  długości  około  19,463  km  [S8]  +  3,008  km 

[S8]+3,57  km  [klasy  G]

.  Wartość  postępowania  przenosi  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Prowadzone  przez  Zamawiającego  postępowanie  zostało  wszczęte  przez 

zamieszczenie  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  4.02.2020  r.  pod 

numerem 2020/S 024-054069. 

Zamawiający w dniu 2.06.2020 r. przekazał MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 

Tarnów  (dalej  również  jako  Odwołujący)  informację  o  wynikach  postępowania.  Odwołujący  

w  dniu  12.06.2020  r.  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  od  następujących 

czynności i zaniechań odwołującego: 

1. wyboru 

jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez IDM Inwestycje Sp. z o.o.; 

2. zaniechaniu wykluczenia wykonawcy IDM Inwestycje Sp. z .o.o. z p

ostępowania; 

3.  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.,  jako  wykonawcy, 

który 

został wykluczony z Postępowania; 

ewentualnie,  w  przypadku  uznania,  że  nie  zachodzą  przesłanki  wykluczenia 

wykonawcy  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  z  p

ostępowania  i  odrzucenia  jego  oferty  - 

zaniechaniu  wezwania  wykonawcy 

IDM  Sp.  z  o.o.  do  wyjaśnienia  i  uzupełnienia 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 

5. zaniechaniu odrzucenia oferty konsorcjum Eksametr Sp. z o.o., Miliarium Sp. z o.o., 

Sch

üßler-Plan  Ingenieurgesellschaft  mbH  oraz  Schuessler-  Plan  Inżynierzy  Sp.  

z o.o.; 

ewentualnie,  w  przypadku  uznania,  że  nie  zachodzą  przesłanki  odrzucenia  oferty 

konsorcjum  Eksametr  Sp.  z  o.o.,  Miliarium  Sp.  z  o.o.,  Sch

üßler-Plan 

Ingenieurgesellschaft  mbH  oraz  Schuessler  - 

Plan  Inżynierzy  Sp.  z  o.o.  - 

zaniechaniu  wezwania  tego  w

ykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco 

niskiej ceny. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.art. 24 ust. 1 pkt 16 i/lub 17 ustawy Pzp  w  zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez jego 


niedbalstwa  wprowadził  w  błąd  Zamawiającego  przy  przedstawianiu  informacji,  że  spełnia 

warunek  udziału  w  postępowaniu  lub  co  najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił  informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd,  a  mające  istotny  wpływ  na 

podejmowane  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  spełniania  przez  IDM 

Inwestycje  Sp.  z  o.o.  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  zdolności  technicznej 

lub  zawodowej  co  do  dysponowania  zasobami  podmiotu  trzeciego  SGS  Polska  Sp.  z  o.o.  - 

poprzez  przedstawienie  dokumentu  JEDZ  podmiotu  trzeciego,  z  którego  wynika,  że  SGS 

Polska  Sp.  z  o.o.  nie  znajdowała  się  w  sytuacji,  w  której  wcześniejsza  umowa  w  sprawie 

zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza 

umowa  w  sprawie koncesji  została rozwiązana  przed  czasem,  lub  w  której  nałożone zostało 

odszkodowanie  bądź  inne  porównywalne  sankcje  w  związku  z  tą  wcześniejszą  umową,  

w  sytuacji  gdy  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  Oddział  w  Białymstoku 

odstąpiła od umowy nr 2410.11.2017/2018 zawartej w dniu 19.01.2018 r. z konsorcjum spółek: 

SGS  Polska  sp.  z  o.o.  (Lider  konsorcjum)  oraz  IDM  Inwestycje  sp.  z  o.o.  sp.  k.  (Partner 

konsorcjum);  

2.  art.  91  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  dokonanie 

wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.,  pomimo  że  wykonawca  ten 

powinie

n zostać wykluczony z postępowania; 

3. ewentualnie, w przypadku nieuz

nania zarzutów wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej naruszenie 

art. 26 ust. 3 i/lub art. 26 ust. 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b 

pkt  3 ustawy  oraz  w  związku z  art.  22a ust.  2-4 ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie wezwania 

wykonawcy  IDM  Sp.  z  o.o.  do 

wyjaśnienia  i  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w sytuacji gdy wykonawca ten nie wykazał, że 

będzie faktycznie dysponował zasobami podmiotu trzeciego SGS Polska Sp. z o.o. a podmiot 

ten wykona usługi, których dotyczy udostępnienie zdolności technicznych i zawodowych; 

4. w przypadku nieuz

nania zarzutów wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej naruszenie art. 26 ust. 3 

i/lub art. 26 ust. 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp oraz  

w związku z art. 22a ust. 2-4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy IDM Sp. 

z  o.o.  do 

wyjaśnienia  i  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków 

udziału w postępowaniu, w sytuacji gdy wobec podmiotu trzeciego SGS Polska Sp. z o.o., na 

którego  zasoby  wykonawca  się  powoływał  celem  wykazania  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu, zachodzą podstawy wykluczenia; 

art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty  konsorcjum  Eksametr  Sp.  z  o.o.,  Miliarium  Sp.  z  o.o.,  Sch

üßler-Plan 

Ingenieurgesellschaft  mbH  oraz  Schuessler  - 

Plan  Inżynierzy  Sp.  z  o.o.  (dalej  konsorcjum 

Eksametr), 

pomimo iż treść oferty złożonej przez tego wykonawcę nie odpowiada treści SIWZ; 

ewentualnie,  w  przypadku  nieuznania  zarzutów  wskazanych  w  punkcie  5  powyżej, 


poszczególnych elementów rozliczeniowych wydają się rażąco i niskie i niemożliwe jest, aby 

były realne. 

W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  z  dnia  2  czerwca  2020  r.  polegającej  na  wyborze  jako 

najkorzystniejszej oferty IDM Inwestycje Sp. z o.o.; 

dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert; 

3)  wykluczenia  wykonawcy  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  z  p

ostępowania  oraz  odrzucenia  jego 

oferty; 

ewentualnie, w przypadku uznania, że nie zachodzą podstawy do wykluczenia wykonawcy 

IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  -  wezwanie  tego  w

ykonawcy do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w szczególności 

poprzez  wezwanie  do  zastąpienia  SGS  Polska  Sp.  z  o.o.  innym  podmiotem  lub  podmiotami 

lub zobowiązanie się wykonawcy do osobistego wykonania zamówienia; 

5) odrzucenie oferty Konsorcjum Eksametr; 

ewentualnie,  w  przypadku  uznania,  że  nie  zachodzą  podstawy  do  odrzucenia  oferty 

Konsorcjum  Eksametr  -  wezwania  tego  w

ykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  w  przedmiocie 

rażąco niskiej ceny. 

Podstawy faktyczne i uzasadnienie odwołania. 

Odwołujący  wskazuje,  Zamawiający  w  dniu  2  czerwca  2020  roku  poinformował  

o wyborze oferty IDM Inwestycje Sp. z o.o. (dalej IDM) jako najkorzystniejszej. Po zapoznaniu 

się z  udostępnionymi  dokumentami  Odwołujący  stwierdził,  iż  Zamawiający  naruszył  przepisy 

ustawy  Pzp,  w  zakresie  wskazanym  w  niniejszym  odwołaniu,  w  związku  z  czym  wniesienie 

odwołania stało się konieczne.  

IDM  celem  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności  technicznej  i  zawodowej  (wiedza  i  doświadczenie  Wykonawcy)  określonego  

w  punkcie  7  ppkt.  3)  SIWZ  (Instrukcja  dla  Wykona

wców)  posłużyła  się  zasobami  podmiotu 

trzeciego - SGS Polska Sp. z o.o. 

Art.  22a  ust.  3  ustawy  Pzp  wskazuje,  że  w  odniesieniu  do  podmiotu  trzeciego,  na 

którego  zasoby  wykonawca  się  powołuje  Zamawiający  ma  obowiązek  ocenić,  czy  nie 

zachodzą  podstawy  wykluczenia,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  13-22  i  ust.  5  ustawy 

Pzp.  Także  Zamawiający  w  pkt.  10.3.  IDW,  zdeterminował,  że  będzie  badał  czy  wobec 

podmiotu  udostępniającego  zasoby  nie  zachodzą  podstawy  wykluczenia,  o  których  mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 

ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt. 8.2. IDW. Punkt 8.2. ust. 4) 

IDW wskazuje fakultatywne podstawy wykluczenia - 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który 


mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1-

4  ustawy  Pzp,  co  doprowadziło  do  rozwiązania  umowy  lub 

zasądzenia odszkodowania. 

Odwołujący  wskazuje,  że  IDM  przedłożyła  wraz  z  ofertą  JEDZ  podmiotu  trzeciego. 

Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  SGS  Polska  Sp.  z  o.o.  w  części  III  Sekcja  C 

Podstawy  związane  z  niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  łub  wykroczeniami 

zawodowymi,  zawiera  oświadczenie,  że  podmiot  ten  nie  znajdował  się  w  sytuacji,  w  której 

wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 

zamawiającym  lub  wcześniejsza  umowa  w  sprawie  koncesji  została  rozwiązana  przed 

czasem,  lub  w  której  nałożone  zostało  odszkodowanie  bądź  inne  porównywalne  sankcje  

związku z tą wcześniejszą umową. 

T

ymczasem,  zgodnie  z  wiedzą  Odwołującego,  w  dniu  21.06.2019  r.  Zamawiający  - 

Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych i  Autostrad,  Oddział  w  Białymstoku,  pismem  nr O.BI.I  - 

4.414.22.2019.396.SS odstąpił od umowy nr 2410.11.2017/2018 zawartej w dniu 19.01.2018 

r.  z  konsorcjum  spółek:  SGS  Polska  sp.  z  o.o.  (lider  konsorcjum)  oraz  IDM  Inwestycje  sp.  

z  o.o.  sp.  k.  (partner  konsorcjum)  na  realizację  zadania  pn.  Pełnienie  nadzoru  nad 

projektowaniem  i  realizacją  robót  oraz  zarządzanie  kontraktem  pn.:  „Projekt  i  budowa  drogi 

ekspresowej  S-

61  Ostrów  Mazowiecka  -Szczuczyn,  odcinek:  węzeł  „Łomża  Południe" 

(z  węzłem)  -  węzeł  „Łomża Zachód"(bez  węzła),  na  długości  około 7,186  km [S61] +  DK  63 

[GP 8,907km. 

Z  powyższego  Odwołujący  wywodzi,  że  wykonawca  IDM  w  wyniku  zamierzonego 

działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  w  błąd  Zamawiającego  przy  przedstawianiu 

informacji,  że  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu  lub  co  najmniej  w  wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające zamawiającego w błąd, 

a  mające  istotny  wpływ  na  podejmowane  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny 

spełniana  przez  tego  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  poprzez  złożenie 

dokumentu JEDZ podmiotu trzeciego, na którego zasoby się powołuje aby wykazać spełnianie 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  który  to  dokument  zawiera  nieprawdziwą  informację,  

że w odniesieniu do podmiotu trzeciego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania. 

Ponieważ  udowodnienie  polegania  na  zasobach  innych  podmiotów  w  przedmiocie  m.in. 

dysponowania  odpowiednim  potencj

ałem  technicznym,  należy  do  zakresu  wykazania 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w opisywanej sytuacji wykonawca IDM powinien 

zostać wykluczony z postępowania. 

Art. 24 ust. 1 pkt 17

) Pzp nakazuje wykluczenie wykonawcy gdy wprowadził on w błąd 

zamawiającego  nawet  w  wyniku  zachowania  nieumyślnego  (lekkomyślność,  niedbalstwo)  

w  przeciwieństwie  do  dyspozycji  pkt  16)  wskazującego  na  konieczność  zajścia  celowego 

działania  wykonawcy  zmierzającego  do  wprowadzenie  w  błąd  lub  rażącego  niedbalstwa 


niedochowanie należytej staranności (niedbalstwa) czy lekkomyślności. Trzeba też pamiętać, 

że  ocena  czynności  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

dokonuje  się  z  zastosowaniem  przepisów  Kodeksu  cywilnego,  co  wynika  z  art.  14  Pzp. 

Zgodnie  zaś  z  art.  355  §  1  Kodeksu  cywilnego  dłużnik  zobowiązany  jest  do  staranności 

ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność), przez którą rozumie 

się określony sposób postępowania, mający doprowadzić do spełnienia świadczenia, pewien 

model  czy  wzorzec  postępowania.  Dodatkowo,  w  stosunku  do  profesjonalistów  miernik  ten 

ulega podwyższeniu, gdyż należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego 

działalności  gospodarczej  określa  się  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej 

działalności,  co      skutkuje  uzasadnionym  zwiększeniem  oczekiwania  co  do  wiedzy, 

skrupulatności  i  rzetelności  podmiotu  prowadzącego  taką  działalność.  Takim  profesjonalistą 

jest także wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Wzorzec należytej 

staranności  nakłada  na  takiego  wykonawcę  miedzy  innymi  obowiązek  upewnienia  się 

(sprawdzenia)  czy  deklarowany  w  składanych  w  ramach  postępowania  przetargowego 

oświadczeniach/dokumentach  stan  faktyczny  jest  prawdziwy  (odpowiada  rzeczywistości).  Na 

ich  podstawie  bowiem  Zamawiający  dokonuje  oceny  wykonawcy,  w  tym  oceny  spełniania 

przez niego warunków udziału w postępowaniu i maja one wpływ na decyzje Zamawiającego. 

Odwołujący  podkreśla,  że  wykonawca  IDM  musiał  mieć  świadomość,  że  przedmiotowe 

oświadczenie  zawarte  w  JEDZ  podmiotu  trzeciego  jest  nieprawdziwe.  W  skład  konsorcjum 

będącego stroną umowy nr 2410.11.2017/2018 wchodziła bowiem spółka IDM Inwestycje Sp. 

z o.o. Sp. k.

, której wykonawca IDM jest wspólnikiem (komplementariuszem). Nie można więc 

przyjąć, że nie posiadał wiedzy o losach tej umowy. 

Dodatkowo,  niezrozumiałym  dla  Odwołującego  jest  fakt,  iż  Zamawiający  -  Generalna 

Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  Oddział  w  Białymstoku,  w  postępowaniu  na  Pełnienie 

nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją  Robót  oraz  zarządzanie  Kontraktem  pn.:  „Projekt  

i  budowa  drogi  ekspresowej  S-61 Obwodnica  Augustowa  - 

granica państwa, odcinek: koniec 

obw.  Suwałk  -  Budzisko  z  obw.  Szypliszek”,  nr  ref.,  O.BI.D-3.2410.4.2019  wykluczył  

z  przedmiotowego 

postępowania  Wykonawcę  konsorcjum  IDM  INWESTYCJE  Sp.  z  o.o., 

 IDM INWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k. oraz JM PROJEKT J. M. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 

ustawy  Pzp  za  odstąpienie  od  Umowy  nr  2410.11.2017/2018  zawartej  z  konsorcjum  SGS 

Polska  sp.  z  o.o.  (lider  konsorcjum)  oraz  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  (partner 

konsorcjum),  natomiast  w  niniejszym  postępowaniu  uznał,  iż  w  odniesieniu  do  spółki  SGS 

Polska  S

p.  z  o.o.  przesłanki  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  4  ustawy  Pzp  nie 

zachodzą.  Powyższe  zdaniem  Odwołującego  oznacza  brak  konsekwencji  Zamawiającego 

oraz nierówne traktowanie wykonawców. 

Odwołujący  dodaje,  że  z  dokumentów  udostępnionych  Odwołującemu  wynika,  że 

w

ykonawca  IDM  nie  skorzystał  z  przysługującego  mu  prawa  do  złożenia  odpowiednich 


II. Naruszenie art. 26 ust. 3 i/Iub art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp w związku z 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pz

p oraz w związku z art. 22a ust. 2-4 ustawy 

Pzp poprzez uznanie, iż IDM polegając na zasobach udostępnionych przez SGS Polska Sp.  

z  o.o.  w  trakcie  realizacji  zamówienia  będzie  faktycznie  dysponował  zasobami  podmiotu 

trzeciego, a podmiot ten wykona usługi, których dotyczy udostępnienie zdolności technicznych 

i  zawodowych  oraz  zaniechanie  wezwania  do  uzupełnienia  wykazu  usług  potwierdzającego 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Zgodnie  z  punktem  7  ppkt  3)  SIWZ  (Instrukcj

a  dla  Wykonawców)  o  udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu 

w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zgodnie z poniższymi wymaganiami:   

„Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (Zakończeniu) 

w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  oferto  dopuszczenie  do  udziału  

w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy-  w  tym  okresie,  usług 

polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej: 

a) 

1 zadania polegającego na budowie łub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub 

ulicy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 min PLN netto, 

b) 

1  obiektu  mostowego  o  obciążeniu  dla  klasy  A  i  długości  całkowitej  obiektu  co 

najmniej 50

m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu; 

c) 

1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co 

najmniej 50 m

”. 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie Pzp oraz powtórzonymi w pkt 10 SIWZ, 

w

ykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów w zakresie warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych  lub  doświadczenia,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  usługi,  do  realizacji  których 

zdolności  te  są  wymagane.  Jednocześnie  wykonawca,  który  opiera  się  na  wiedzy  

i  doświadczeniu  podmiotu  trzeciego  musi  udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując 

zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów.  W  orzecznictwie  

i  doktrynie  jednomyślnie  uznaje  się,  że  udostępnienie  wykonawcy  zasobów  przez  podmiot 

trzeci będzie miało charakter realny. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego,  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  na 

potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  dniu  25  maja  2020  r.  IDM 

złożyło  wykaz  usług,  który  zawierał  wyłącznie  zadania  zrealizowane  w  całości  przez 

konsorcjum  firm  ECM  GmbH  oraz  SGS  Polska  Sp.  z  o.o.  Odwo

łujący  podnosi,  że  zarówno  

z  treści  formularza  ofertowego  wykonawcy  IDM,  jak  również  z  treści  dokumentu 

„Zobowiązanie  do  oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby 

realizacji  zamówienia”  nie  wynika  jednoznacznie,  że  SGS  Polska  Sp.  z  o.o.  rzeczywiście 

wykona zakres usługi, dla której niezbędne było wykazanie się wymaganym doświadczeniem. 


w  realizacji  obowiązków  wynikających  z  Umowy  (określonych  w  SIWZ)  oraz  weryfikacji  

i  koordynacji  prac  projektowych;  nadzór  nad  wykonywaniem  obowiązków  w  zakresie 

zarządzania  i  rozliczenia  Kontraktu,  opracowanie  raportu  otwarcia".  Zdaniem  Odwołującego 

p

owyższy  zakres w żaden sposób nie może być rozumiany jako zobowiązanie do faktycznej 

realizacji  zadania  przez  podmiot  posiadający  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie.  Sposób 

sformułowania treści zobowiązania wskazuje wprost, że SGS Polska Sp. z o.o. będzie jedynie 

wspierać  merytorycznie  (przy  czym  trudno  ustalić  na  czym  to  wsparcie  ma  polegać)  oraz 

zapewniać  nadzór  (nie  wiadomo  jak  ten  nadzór  miałby  wyglądać)  dla  IDM  przy  realizacji 

niektórych  czynności  objętych  przedmiotem  zamówienia.  Wykonawca  IDM  w  ramach 

opisanego powyżej warunku opiera się w całości na zasobach podmiotu trzeciego a więc nie 

dysponuje  w  ogóle  własnym  doświadczeniem.  Odwołujący  wywodzi,  że  w  takim  przypadku, 

aby zapewnić Zamawiającemu, realizację zamówienia przez odpowiednio wykwalifikowanego 

wykonawcę, IDM powinno wykazać (udowodnić), że wskazany przez nią podmiot trzeci będzie 

wykonywał  całe  zamówienie,  tymczasem  dokumenty  przedstawione  przez  IDM  nie  dają 

podstawy  do  takiego  stwierdzenia,  tak  więc  Zamawiający  nie  powinien  na  ich  podstawie 

uznać,  że  wykonawca  ten  wykazał  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Takie 

stanowisko  Odwołującego  znajduje  poparcie  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  -

powołuje wyrok KIO 711/19. 

Odwołujący  wskazuje,  że  w  opisywanej  sytuacji  nie  ma  podstaw  do  uznania,  że  IDM 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  jego  oferta  może  być  wybrana  przez 

Zamawiającego.  Odwołujący  zwraca  też  uwagę,  że  doświadczenie  zawodowe  SGS  Polska 

Sp. z o.o. zostało nabyte przy realizacji zamówień, którego wykonawcą było konsorcjum firm 

SGS Polska Sp. z o.o. i ECMG GmbH. Powstaje więc wątpliwość czy SGS Polska Sp. z o.o.  

w  ramach  wykonywania  zadań  wskazanych  przez  IDM  w  formularzu  Wykaz  usług  nabyła 

samodzielnie  doświadczenie  wystarczające  do  wykazania  spełniania  warunków  udziału  

w  p

ostępowaniu.  Wykonawca  udostępniający  swoje  zdolności  oraz  doświadczenie  może 

uczynić  to  jedynie  w  zakresie,  w  którym  sam  je  nabył.  Jeśli  doświadczenie  zostało  nabyte  

w  ramach  konsorcjum  to  przekazaniu  podlegają  zasoby  powstałe  jedynie  w  granicach 

wykonania  prac  przez  dany  podmiot.  Zasada  równego  traktowania  wykonawców  nie 

dopuszcza,  by  wykonawca  biorący  indywidualnie  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego polegał  na  doświadczeniu grupy  wykonawców,  której  był  członkiem 

przy  innym 

zamówieniu  publicznym,  jeżeli  faktycznie  i  konkretnie  nie  uczestniczył  w  jego 

realizacji  (wyrok  TSUE  z  4  maja  2017  r.  C-131/14  Esaprojekt).  Tym  bardziej  zatem 

udostępnieniu  może  podlegać  jedynie  doświadczenie  nabyte  w  związku  z  konkretną  

i faktyczną realizacją czynności w ramach konsorcjum. 

Odwołujący  odnosząc  się  do  zarzutu  1  dodaje,  że  Zamawiający  w  sposób 

nieuprawniony  uznał,  że  wobec  podmiotu  trzeciego  SGS  Polska  Sp.  z  o.o.  nie  zachodzą 


w oparciu o zasoby podmiotu trzeciego i zaniechał czynności wynikających z art. 22a ust. 6/26 

ust. 3 ustawy Pzp oraz wybrał ofertę Wykonawcy IDM. 

Z  powyższego  Odwołujący  wywodzi,  że  Zamawiający  był  zobowiązany  do  wezwania 

wykonawcy  IDM  na  podstawie  art.  26  ust.  3  i/lub  art.  22a  ust.  6  ustawy  Pzp  do  wykazania 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  w  szczególności  poprzez  zastąpienie  SGS 

Polska  Sp.  z  o.o

.  innym  podmiotem  lub  podmiotami  lub  zobowiązanie  się  do  osobistego 

wykonania odpowiedniej części zamówienia, gdyż: 

1.  wobec  SGS  Polska  Sp.  z  o.o

.  zachodzą  przesłanki  wykluczenia  z  postępowania,  

a więc nie może on skutecznie użyczyć swoich zasobów wykonawcy IDM, 

z  przedstawionych  przez  IDM  dokumentów  nie  wynika,  że  będzie  on  realnie 

dysponował zasobami podmiotu trzeciego, co wskazuje na pozorność tego dysponowania 

wątpliwe  jest  czy  SGS  Polska  Sp.  z  o.o.  posiada  doświadczenie  odpowiadające 

wymaganemu przez Zamawiającego. 

III. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustaw Pzp 

w związku art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum Eksametr Sp. z o.o., Miliarium Sp. z o.o., Sch

üßler-

Plan Ingenieurgesellschaft mbH oraz Schuessier - 

Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (dalej konsorcjum 

Eksametr), 

pomimo iż treść oferty złożonej przez tego wykonawcę nie odpowiada treści SIWZ. 

Odwołujący  podnosi,  że  zgodnie  z  zapisami  pkt  2.1.2  OPZ  Konsultant  w  ramach 

zespołu „Inni  Eksperci" -  celem  należytego  wykonywania umowy  zobowiązany  jest  zapewnić 

geodetów  celem  zapewnienia  geodezyjnej  obsługi  inwestycji.  Zgodnie  z  Formularzem 

cenowym  poz.  2.2.40,  2.2.41  oraz  2.2.42  w

ykonawca  winien  wycenić  osobno  geodetę  

w  zakresie  geodezyjnej  obsługi  inwestycji  oraz  osobno  dwa  zespoły  geodetów.  Literalne 

rozumienie  określenia  zespół  wskazuje,  że  musi  się  on  składać  z  co  najmniej  dwóch  osób.  

W  związku  z  powyższym,  biorąc  pod  uwagę  pkt.  15.3  IDW  mówiący,  że:  każda  cena 

jednostkowa zawarta w  ofercie powinna o

bejmować całkowity koszt wykonania danej pozycji 

w  przyjętej  jednostce  czasu/ilości  rozliczenia  w  Formularzu  cenowym/  jak  również  „Uwagi 

Zamawiającego”  zamieszczone  pod  formularzem  cenowym  w  odniesieniu  do  Innych 

Ekspertów:  „1.  Liczba  Innych  ekspertów  może  nie  być  równa  liczbie  wymaganych  osób  na 

dane  stanowisko  oraz  2.  Oferent  wycenia  koszt  pełnienia  Usługi  przez  Innych  ekspertów 

określonego rodzaju bez względu na liczbę” odczytane łącznie wskazują, iż w pozycji Liczba 

jednostek w odniesieniu do zespołu geodetów nr 1 oraz zespołu geodetów nr 2 Wykonawca 

winien uwzględnić wynagrodzenie za 1 dzień pracy dla co najmniej dwóch geodetów, rezerwę 

na  wypadek  konieczności  zatrudnienia  dodatkowego  geodety,  jak  również  wszystkie  koszty 

związane z ich zatrudnieniem. 

K

onsorcjum Eksametr w pozycjach 2.2.41 Zespół geodetów nr 1 oraz w pozycji 2.2.42 


Biorąc pod uwagę: 

Rozporządzenie Rady  Ministrów  z  dnia 10  września 2019 r.  w  sprawie wysokości 

minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokości  minimalnej  stawki 

godzinowej w 2020 r.: 

„§  1.  Od  dnia  1  stycznia  2020  r.  ustala  się  minimalne  wynagrodzenie  za  pracę  

w wysokości 2600 zł. 

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 17 

zł.” 

Definicję  Dniówki  zwartą  w  §  1  Tomu  ll  SIWZ  Umowa:  „pod  pojęciem  dniówki 

rozumie się przepracowanie w danej dobie co najmniej 8 godzin”  jak również 

3. Formularz cenowy wykonawcy konsorcjum Eksametr; 

zdaniem Odwołującego jednoznaczne jest, iż wykonawca ten nie uwzględnił w ramach pozycji 

Zespół  geodetów  nr  1  oraz  Zespół  geodetów  nr  2  co  najmniej  dwóch  geodetów  w  zakresie 

każdego z zespołów, wobec czego oferta ta nie wypełnia wymagań SIWZ, Tom I IDW pkt 15.3 

i w związku z tym powinna podlegać odrzuceniu. 

IV.  Naruszenie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Konsorcjum 

Eksametr w do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. 

Odwołujący podnosi, że konsorcjum Eksametr, w pozycjach 2.2.41 Zespół geodetów nr 

1  oraz  2.2.42  Zespół  geodetów  nr  2  wycenił  dzień  pracy  każdego  z  zespołów  na  200,00 

zł/dzień, co w podziale na jednego geodetę wynosi 100,00 zł/dzień. Odwołujący wskazuje, że 

k

wota ta jest niewystarczająca na pokrycie kosztów minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak 

również minimalnej stawki godzinowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r.  

Wynagrodzenie geodetów na podstawie umowy o pracę. 

Odwołujący  wskazuje,  że  koszt  pracodawcy  zatrudnienia  jednej  osoby,  której  będzie 

przysługiwało  minimalne  miesięczne  wynagrodzenie  w  pełnym  wymiarze  czasu,  zgodnie  

z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.,  w  roku  2020  wynosi  

2 600,00 zł brutto, co stanowi koszt wykonawcy w wysokości 3 132,48 zł. Do tej kwoty należy 

doliczyć  pozostałe  koszty  związane  z  zatrudnieniem  pracownika  takie  jak  koszty  jego 

zastępstwa  w  czasie  nieobecności  (koszty  urlopów  oraz  zwolnień  lekarskich),  koszty 

dofinansowania  do  prywatnej  opieki  medycznej,  kart 

sportowych,  a  także  rezerwę  na 

ewentualną zmianę minimalnego wynagrodzenia zgodnie z poniższym zestawieniem: 


Zakładając średnio 21-dniowy miesiąc pracy, jedna „dniówka" pracy jednego geodety to koszt 

w  wysokości:  3  132,48/21=149,17  zł/dzień,  a  więc  prawie  50%  więcej  niż  wycenił  to 

wykonawca konsorcjum Eksametr. 

Dodatkowo  Odwołujący  wskazuje,  iż  powyższa  kwota  nie  obejmuje  pozostałych  kosztów 

związanych  z  utrzymaniem  pracownika,  takich  jak  koszty  jego  zastępstwa  w  czasie 

nieobecności czy pokrycie kosztów szkolenia BHP. 

Na koszt pr

acy jednostkowej pracownika składa się: 

Wynagrodzenie pracownika wraz z narzutami (rozbite w tabeli powyżej), 

Pozostałe  koszty  związane  z  utrzymaniem  pracownika,  stanowiące  średnio  18-22% 

wynagrodzenia brutto. Koszty te obejmują: 

•  Zastępstwo  w  trakcie  absencji  pracownika  z  powodu  choroby  (średnio  12  dni 

chorobowych/opieki  w  roku,  czyli  1  dzień/miesiąc)  oraz  urlopu  wypoczynkowego,  opieki  nad 

zdrowym dzieckiem (średnio 2,33 miesięcznie), 

• Szkolenie BHP, 

• ZFŚS. 

Reasumując, koszt płacy dla pracownika z wynagrodzeniem miesięcznym brutto wynoszącym 

2 600,00 PLN 

(minimalne wynagrodzenie) wynosi 3 132,48 PLN + średnio 15%*2 600,00 PLN 

= 3 522,48 PLN/21 dni pracy miesięcznie = 167,74 zł/ dzień 

2) Wynagrodzenie geodetów na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

Ko

szt  pracodawcy  zatrudnienia  jednej  osoby,  której  będzie  przysługiwało 

wynagrodzenie  z  uwzględnieniem  minimalnej  stawki  godzinowej  brutto  zgodnie  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. wynosi 2 856,00,00 zł brutto, co 

stanowi koszt wyk

onawcy w wysokości 3 440,92 zł zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie rentowe

Ubezpieczenie wypadkowe

Fundusz Pracy

FGŚP

Łączny koszt pracodawcy


Odwo

łujący  z  powyższego  wywodzi,  że  w  przypadku  zatrudnienia  geodetów  na 

podstawie  umowy  cywilno-

prawnej,  zakładając  średnio  21-dniowy  miesiąc  pracy,  jedna 

„dniówka" pracy jednego geodety to koszt w wysokości: 

3  440,92/21=  163,85  zł/dzień,  a  więc  ponad  60%  więcej  niż  wycenił  to  Wykonawca 

konsorcjum  Eksametr. 

Zgodnie  z  powyższymi  wyliczeniami  kwota,  jaką  przewidział 

wykonawca 

konsorcj

um  Eksametr  na  wynagrodzenie  geodetów  jest  niezgodna  

z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej  w  2020 

r.,  jednak  podkreślić  należy,  iż  średnie  rynkowe  wynagrodzenie  geodetów  jest  zazwyczaj 

wyższe od minimalnego. 

Dodatkowo Odwołujący podnosi, że jego wątpliwości  budzi wysokość wynagrodzenia, 

jaką  konsorcjum  Eksametr  przewidziało  dla  archeologa  -  140  zł/dzień.  Kwota  ta  również  nie 

pokrywa  zarówno  kosztów  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  jak  i  minimalnej  stawki 

godzinowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

Zgodnie  z  pkt  15.3  IDW  Każda  cena  jednostkowa  zawarta  w  Ofercie  powinna 

obejmować  całkowity  koszt  wykonania  danej  pozycji  w  przyjętej  jednostce  czasu/ilości 

rozliczenia  w  Formularzu  cenowym,  w  związku  z  czym  wykonawca  nie  może  „przenosić" 

kosztów  związanych  z  zatrudnieniem  ww.  specjalistów  do  innych  pozycji  Formularza 

cenowego,  wobec  czego 

zdaniem  Odwołującego  należy  uznać,  iż  cena  wykonawcy 

konsorcjum Eksametr jest rażąco niska. Wywodzi, że Zamawiający ma obowiązek zwrócenia 

się  do  wykonawcy  o  udzielenie  wyjaśnień  jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne 

części  składowe,  budzą  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  zamówienia  zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Odwołujący  podnosi,  że  cena  ofertowa  w  zakresie  przywołanych  pozycji  IDM  nie 

pokrywa kosztów zatrudnienia wymaganych przez Zamawiającego osób i nie ma wątpliwości, 

17,00 zł

136,00 zł

21 dni

168 godzin

Koszt po stronie pracodawcy

Wynagrodzenie brutto pracownika

Ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie rentowe

Ubezpieczenie wypadkowe

Fundusz Pracy

FGŚP

Łączny koszt pracodawcy


składowe  nie  pozwalają  w  sposób  oczywisty  na  pokrycie  kosztów  geodetów  i  architekta  -  

związku  z  tym  Zamawiający  powinien  zwrócić  się  do  konsorcjum  Eksametr  o  złożenie 

odpow

iednich wyjaśnień, czego bezpodstawnie zaniechał. 

Do  postępowania  odwoławczego  skutecznie  przystąpienie  zgłosili  -  wykonawca  TPF 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Annopol  22,  03-236  Warszawa  - 

po  stronie  Odwołującego  i  wykonawca  IDM 

Inwestycje Sp. z o.o., Al. Chopina 59/2, 87-

800 Włocławek - po stronie Zamawiającego. 

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

Stanowisko  na  piśmie  przedstawił  również  wykonawca  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.,  także 

wnosząc o oddalenie odwołania w całości. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie, 

na 

podstawie 

zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szcz

ególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Specyfikacją  Istotnych 

Warunków 

Zamówienia, 

ofertą 

IDM 

oraz 

korespondencją 

Zamawiającego  

z  wykonawcami, 

jak  również  po  zapoznaniu  się  z  odwołaniem  i  odpowiedzią  na 

odwołanie  oraz  pismem  uczestnika,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk 

stron 

złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy, ustaliła, co następuje.  

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których  stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba 

Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  wobec  możliwości  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia 

przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba ustaliła, co następuje. 

Stan  faktyczny  sprawy  pozostawał  bezsporny,  okoliczności  faktyczne  przytoczone  

w  odwołaniu  znajdują  odzwierciedlenie  w  dokumentacji  postepowania  i  nie  były 

kwestionowane 

–  strony  różniły  się  ich  oceną  prawną  –  dlatego  nie  będą  w  całości 

powtarzane.  Poniżej  Izba  przytacza  jedynie  okoliczności  i  zapisy  SIWZ  niezacytowane 

dosłownie w treści odwołania. 


również  jako  SGS),  w  ofercie  wskazano  również,  że  realizacja  części  zamówienia  zostanie 

SGS powierzona. Do oferty 

dołączono JEDZ spółki SGS, w którym w Części III c – Podstawy 

Wykluczenia,  w  odpowiedzi  na  pytanie 

„Czy  wykonawca  znajdował  się  w  sytuacji,  w  której 

wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 

zamawiającym  lub  wcześniejsza  umowa  w  sprawie  koncesji  została  rozwiązana  przed 

czase

m,  lub  w  której  nałożone  zostało  odszkodowanie  bądź  inne  porównywalne  sankcje  

związku z tą wcześniejszą umową?” udzielił odpowiedzi „NIE”. 

W SIWZ zawarto m.in. następujące postanowienia: 

Pkt  10.1.  IDW:  „Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, 

polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub 

ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim 

stosunków prawnych. 

Zamawiający  oceni,  czy  udostępnianie  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności 

techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu oraz  zbada,  czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13-22 ustawy Pzp oraz

, o których mowa w pkt 8.2 IDW.  

8.2. IDW: 

Zamawiający dodatkowo wykluczy wykonawcę: (…) 

który,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  wykonał  albo  nienależycie  wykonał  

w  istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  umowę 

koncesji,  zawartą  z  zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1-4  ustawy  Pzp,  co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

15.3  IDW:  Każda  jednostka  cenowa  zawarta  w  Ofercie  powinna  obejmować  całkowity  koszt 

wykonania  danej  pozycji  w  przyjętej  jednostce  czasu/ilości  rozliczenia  w  Formularzu 

Cenowym. 

2.1 OPZ Personel Konsultanta 

Nadzór  nad  realizacją  Kontraktu  będzie  powierzony  osobom  wskazanym  w  Ofercie 

Konsultanta 

oraz 

osobom 

zaakceptowanym 

przez 

Kierownika 

Projektu 

zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami kontraktowymi. 

(…)  

Konsultant 

na  każdym  etapie  trwania  Kontraktu zapewni  Personel  niezbędny  do  właściwego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

1)  Personel Konsultanta (Eksperci Kluczowi, Inni Eksperci); 

Personel biurowy (…); 


zapewni na etapie realizacji usługi ekspertów z następujących branż: (…) 

Geodetów w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, Prawnik, Archeolog. 

§  13  ust.  4  wzoru  umowy:  Zamawiający  wymaga  aby  zatrudnione  na  podstawie  umowy  o 

prace  były  osoby  wykonujące  czynności  wchodzące  w  zakres  obowiązków  osób  tworzących 

Personel  Biurowy  oraz  Personel  Pomocniczy,  tj.:  czynności  biurowe,  administracyjne  i 

organizacyjne wskazane w pkt 2.1 OPZ. 

Izba zważyła, co następuje. 

Izba uznała, że odwołanie podlega uwzględnieniu w części. 

Ad  zarzutu  naruszeni

art.  24  ust.  1  pkt  16  i/lub  17  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3 

ustawy Pzp. 

Odwołujący zarzut ten wywodził z okoliczności zaniechania wykluczenia wykonawcy IDM 

Inwestycje  Sp.  z  o.o.  pomimo,  iż  wykonawca  ten  przedstawił  informacje  wprowadzające 

Zamawiającego w błąd – w dokumencie JEDZ podmiotu użyczającego zasoby – SGS Polska 

Sp. z o.o. (dalej jako SGS). SGS 

udzieliło przeczącej odpowiedzi na pytanie, czy wykonawca 

znajdował  się  w  sytuacji,  w  której  wcześniejsza  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego, 

wcześniejsza  umowa  z  podmiotem  zamawiającym  lub  wcześniejsza  umowa  w  sprawie 

koncesji  została  rozwiązana  przed  czasem,  lub  w  której  nałożone  zostało  odszkodowanie 

bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową. 

W  rozpoznawanej  sprawie  bezspornym  było,  że  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  

i Autostrad, Oddział w Białymstoku odstąpiła od umowy nr 2410.11.2017/2018 zawartej w dniu 

19.01.2018  r.  z  konsorcjum  spółek:  SGS  Polska  sp.  z  o.o.  (lider  konsorcjum)  oraz  IDM 

Inwestycje  sp.  z  o

.o.  sp.  k.  (partner  konsorcjum).  Zamawiający  potwierdził  tę  okoliczność,  

a  nadto  w  odpowiedzi  na  odwołanie  przyznał,  że  w  innym  postepowaniu  dot.  nadzoru  

i  zarządzana  kontraktem  na  budowę  drogi  S  61  Obwodnica  Augustowa  –  Granica  Państwa 

wykluczył z udziału konsorcjum w skład w którego wchodziło IDM Inwestycje Sp. z o.o., IDM 

Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k. oraz JM Projekt J. M. 

w związku z ww. odstąpieniem od umowy. 

W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  okoliczności  sprawy  nakazują  stwierdzenie,  że  

w  odniesieniu  do  wykonawcy  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  zaktualizowała  się  przesłanka 

wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 

Zgodnie  z  powołanym  przepisem  Zamawiający  wyklucza  z  udziału  w  postępowaniu 

wykona

wcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 


Wyróżnić  zatem  należy  trzy  warunki  ziszczenia  się  ww.  przesłanki  wykluczenia:  (1) 

lekkomyślność lub niedbalstwo wykonawcy w przedstawianiu informacji, (2) informacje mogą 

wprowadzić zamawiającego w błąd, (3) informacje mogą zaważyć na treści, kierunku decyzji 

zamawiającego  w  postępowaniu.  W  ocenie  Izby  w  okolicznościach  rozpoznawanej  sprawy 

wszystkie powyższe warunki zostały spełnione.  

Co  do  pierwszego  elementu 

–  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  –  bezspornym  jest,  że 

działanie  podmiotu  trzeciego  SGS  szło  nawet  dalej  –  bowiem  w  pełni  świadomie  zaznaczył 

„NIE” w odpowiedzi na pytanie JEDZ dotyczące sytuacji przedwczesnego rozwiązania umowy. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  wykonawca  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  i  SGS  wiedzieli  

o  okoliczności  odstąpienia  od  umowy  –  jak  bowiem  podnoszono  w  toku  rozprawy, 

zaznaczenie „NIE” w JEDZ było działaniem podyktowanym chęcią dochodzenia roszczeń od 

zamawiającego  w  procesie  cywilnym  –  wykonawcy  nie  chcieli  się  niejako  „przyznawać”  do 

winy  skutkującej  wypowiedzeniem  umowy.  Należy  przy  tym  wskazać,  że  taka  motywacja 

złożenia  niezgodnego  z  prawdą  oświadczenia  nie  może  wpłynąć  na  negatywną  ocenę 

działania  wykonawcy.  Zaznaczenie  „TAK”  w  odpowiedzi  na  rzeczone  pytanie,  nie  zamyka 

drogi do uzyskania zamówienia. W żadnym też wypadku nie stanowi to przyznania swojej winy 

–  bowiem  w  dalszej  części  JEDZ  wykonawca  ma  możliwość  przedstawienia  swojego 

stanowiska  w  odniesieniu  do  zaistniałej  sytuacji  –  zarówno  na  potrzeby  zamawiającego,  jak 

i z ostrożności – dla innych postępowań, w tym cywilnych. Jednocześnie zaznaczenie „TAK”  

i  opisanie  sytuacji  otwiera  z

amawiającemu  możliwość  własnej  jej  oceny  i  podjęcia 

odpowiednich decyzji w postępowaniu. 

Drugi  element 

przesłanki  wykluczenia  –  możliwość  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  – 

również wystąpił w niniejszej sprawie. Należy zaznaczyć, że art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp 

dotyczy  sytuacji, 

w  której  na  skutek  przedstawienia  niezgodnych  ze  stanem  faktycznym 

informacji zamawiający może zostać wprowadzony błąd - nie jest koniecznym, by rzeczywiście 

wp

rowadzenie  w  błąd  zaistniało.  Stąd  posłużenie  się  w  dyspozycji  ww.  przepisu  zwrotem 

„wprowadzające  w  błąd”  –  inaczej  niż  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp,  który  wymaga  by 

zamawiający  faktycznie  został  w  błąd  wprowadzony  –  „wprowadził  zamawiającego  w  błąd”. 

Taka  interpretacja  art.  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którą  dla  ziszczenia  się 

określonej  tam  przesłanki  wykluczenia  wystarczające  jest  potencjalne  wprowadzenie  w  błąd 

zamawiającego  zgodna  jest  z  utrwaloną  linią  orzeczniczą  KIO  (por.  np.  KIO  104/19,  KIO 

2517/19, KIO 2435/19).  

W  ocenie 

składu  orzekającego  Izby  nie  można  również  podzielić  poglądu  Przystępującego 

IDM  i  Zamawiającego,  że  nie  mogło  dojść  do  wprowadzenia  w  błąd  Zamawiającego,  gdyż 

posiadał  on  informacje  o  odstąpieniu  od  umowy  z  SGS,  gdyż  sam  był  stroną  i  inicjatorem 

wypowiedz

enia rzeczonej umowy. Należy podkreślić, że art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp nie 

różnicuje sytuacji przedstawienia informacji wprowadzających w błąd, które zamawiający mógł 


sprawdzić.  Art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  nie  warunkuje  wykluczenia  wykonawcy 

przedstawiającego  informacje  prowadzające  w  błąd,  które  mogły  mieć  istotny  wpływ  na 

decyzje  zamaw

iającego,  przeprowadzeniem  jakiegokolwiek  dodatkowego  testu  –  np. 

możnością  ustalenia  czy  znajomością  rzeczywistego  stanu  faktycznego.  Zezwolenie  na 

składanie  informacji  wprost  sprzecznych  ze  stanem  faktycznym  z  uwagi  na  okoliczność,  że 

zamawiający  zna  prawdziwy  stan  rzeczy,  prowadziłoby  do  naruszenia  zasady  przejrzystości 

postępowania i zasady równego traktowania wykonawców, wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp.  Tak  jak  w  niniejszej  sprawie,  „pominięcie”  okoliczności,  że  wykonawca  SGS  złożył 

niezgodne  ze 

stanem  faktycznym  oświadczenie  z  uwagi  na  to,  że  dotyczyło  ono  sytuacji 

znanej Zamawiającemu (uprzednio zawarta z nim umowa) powoduje uprzywilejowanie sytuacji 

wykonawcy,  który  pozostaje  z  zamawiającym  w  stosunkach  gospodarczych  (por.  też  KIO 

1576,  KIO  2608/18)

.  Ponadto  możliwość  „obrony”  wykonawcy  składającego  oświadczenia 

niep

olegające  na  prawdzie  poprzez  sięganie  do  nieokreślonej  „wiedzy”  Zamawiającego 

otwiera pole do nieuczciwego kształtowania wyniku postępowania. Nie można bowiem ustalić 

granic 

–  ani  czasowych,  ani  instytucjonalnych  -  do  jakich  może  sięgnąć  zamawiający,  żeby 

uznać, że w rzeczywistości nie mógł zostać wprowadzony w błąd, gdyż „znał” okoliczność, co 

do  której  wykonawca  podał  informacje  wprowadzające  w  błąd.  Takiego  zakresu  badania  nie 

prz

ewidział  ustawodawca  –  gdyż,  jak  wskazano powyżej,  zastosowanie  art.  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy Pzp nie jest uzależnione od badania wiedzy zamawiającego.  

Ustalona 

przez  Izbę  ocena  możliwości  zastosowania  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  

w  przypadku  podania 

informacji  wprowadzających  w  błąd,  które  Zamawiający  sam  może 

zweryfikować znajduje oparcie w orzecznictwie – do zagadnienia tego szeroko odniósł się Sąd 

Okręgowy w Warszawie w wyroku z 20 lipca 2018 r., sygn. akt XXIII Ga 849/18. Sąd wskazał 

m.in.:

Punktem  wyjścia  do  rozważań  winny  być  bowiem  przesłanki  wykluczenia  

z powołanego i omówionego już art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, gdzie relewantne dla jego 

zastosowania jest samo zachowanie wykonawcy. W istocie relewantne są tu dwie przesłanki – 

wina (umyślna/nieumyślna) wykonawcy  oraz  treść informacji (mogąca mieć istotny wpływ  na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Stan 

wiedzy,  czy  w  ogóle  zachowanie  Zamawiającego,  nie  mają  tu  żadnego  znaczenia.  

W  szczególności  nie  ma  znaczenia  to,  czy  Zamawiający  skutecznie  został  w  wprowadzony  

w  błąd,  na  skutek  czego  podjął  jakiekolwiek  decyzje,  czy  wykonał  jakiekolwiek  czynności. 

Takie stanowisko znajduje uzasadnienie nie tylko w  zaprezentowanej wykładni gramatycznej  

i celow

ościowej, ale jest również  zgodne z teorią racjonalnego ustawodawcy. Gdyby bowiem 

wola  ustawodawcy  była inna,  dałby  temu  wyraz  w  brzmieniu  przepisu,  jak  uczynił  to  choćby  

w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp

, który expressis verbis wskazuje na określony, zamknięty 

katalog  dokonanych,  konkretnych  okoliczności  Zamawiającego  tj.:  przesłanki  wykluczenia, 

warunki  udziału  i  kryteria  selekcji.  Omawiana  podstawa  prawna  posługuje  się  zaś  pojęciem 


oznacza, że zakres stosowania tego przepisu jest bardzo szeroki. Oznacza to, że zachowanie 

Zamawiającego nie ma tu żadnego  znaczenia. Uznając nawet, że Zamawiający w  powołaniu 

na  wypracowane  notorium  zachowałby  ostrożność  w  podejmowaniu  decyzji,  czy  dalszych 

czynności,  w  sprawie,  to  i  tak  należy  dojść  do  wniosku,  że  samo  podanie  informacji 

nieprawdziwej wypełnia przesłankę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.(…) 

Mając na uwadze, że wskazana wyżej podstawa wykluczenia ma charakter obligatoryjny, nie 

było przy tym istotne, czy Zamawiający mógł zweryfikować te informacje (wystarczy, że były to 

informacje  nieprawdziwe)  lub  czy  podjął  na  ich  podstawie  jakąkolwiek  decyzję  (wystarczała 

potencjalna  możliwość)”.  Prezentowane  stanowisko  składu  orzekającego  wpisuje  się  w  linię 

orzeczniczą KIO – por. np. KIO 104/20, KIO 2608/18, KIO 1576/19.  

W  przedmiotowym  postępowaniu  z  pewnością  zaistniał  również  ostatni  element 

przesłanki wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp – mógł zaistnieć wpływ 

na  decyzje  zamawiającego  w  postępowaniu.  Przedmiotowe  informacje  –  których  SGS  nie 

podało  -  dotyczyły  okoliczności  badanych  dla  ustalenia  czy  wykonawca  nie  podlega 

wykluczeniu  z  postępowania  –  kwestii  fundamentalnej  dla  decyzji  zamawiającego  

w postępowaniu.  

Izba  nie  podzi

eliła  argumentacji  Zamawiającego  i  Przystępującego  IDM,  że  SGS 

Polska Sp. z o.o. nie znajdowała się w sytuacji o której mowa w ww. pytaniu JEDZ, że pytanie 

to  nie  dotyczyło  SGS.  Powyżej  wskazani  podnosili,  że  umowa  została  rozwiązania  z  winy 

konsorcjanta 

– IMD Inwestycja Sp. z o.o. Sp. k., a nie SGS – lidera konsorcjum. Zamawiający 

ani  Przystępujący  IDM  nie  podważali  okoliczności,  że  liderem  ww.  konsorcjum  było  SGS 

Polska  Sp.  z  o.

o.  W  ocenie  składu  orzekającego  zaprzeczanie  przez  lidera  konsorcjum,  że 

znajdował  się  w  sytuacji  w  której  wcześniejsza  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego 

została  rozwiązana  przed  czasem  –  z  powołaniem  na  okoliczność,  że  odpowiedzialność  za 

wypowiedzenie  umowy  ponosi  partner  konsorcjum 

–  jest  niedopuszczalne.  Należy  wskazać, 

że  rzeczone  pytanie  zawarte  w  JEDZ  nie  odpowiada  treści  przesłanki  wykluczenia  

z  postępowania  określonej  w  art.  24  ust.  5  pkt  4  ustawy  Pzp  –  gdyby  tak  było,  wówczas 

okoliczność  zawinienia  mogłaby  być  rozważana  -  ale  obiektywnej  okoliczności 

prz

edwczesnego  rozwiązania  umowy.  Okoliczność  ta  w  przedmiotowej  sprawie  bezspornie 

zaistniała i nie można zaprzeczyć, że SGS był stroną rozwiązanej umowy.  Nie zasługiwał na 

uwzględnienie  argument  Przystępującego  IDM  podniesiony  w  toku  rozprawy,  że  instrukcja 

wypełnienia  JEDZ  na  stronie  Urzędu  Zamówień  Publicznych  wskazuje,  że  odpowiedź  „TAK” 

należy  zaznaczyć  w  przypadku  gdy  do  rozwiązania  umowy  doszło  z  winy  wykonawcy. 

Powołany  fragment  instrukcji  do  JEDZ brzmi:  „W  tym miejscu formularza  wykonawca składa 

oświadczenie  odnośnie  nieprawidłowości  w  zakresie  realizacji  przez  niego  wcześniejszej 

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  umowy  koncesji.  W  przypadku  zaistnienia 

takich nieprawidłowości formularz wymaga od niego podania szczegółowych informacji na ten 


zamawiający  może  ją  przewidzieć  do  badania  wykonawców  w  treści  ogłoszenia  

o  zamówieniu,  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  lub  w  zaproszeniu  do 

negocjacji. Wykonawca wypełnia formularz w tym zakresie tylko w sytuacji, gdy zamawiający 

przewidział taką podstawę wykluczenia”. W żadnym miejscu instrukcja nie uzależnia wymogu 

złożenia  oświadczenia,  czy  wykonawca  znajdował  się  w  sytuacji  jasno  określonej  

w  pytaniu,  od  winy  po  jego  stronie. 

Zamawiający przewidział w pkt 8.2.4 IDW ww. podstawę 

wykluczenia 

–  nie  ulega  więc  wątpliwości,  że  wykonawca  był  zobowiązany  do  wypełnienia 

formularza w tym zakresie. 

Jak wskazano powyżej, zaznaczenie odpowiedzi „TAK” umożliwia 

wykona

wcy opisanie rzeczonej sytuacji i wówczas wskazanie, że np. nie uznaje skuteczności 

wypowiedzenia umowy albo że po jego stronie (jako członka konsorcjum) nie wystąpiły żadne 

nieprawidłowości.  Kluczowym  zatem  dla  przejrzystości  postępowania  i  zachowania  zasad 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  jest  wypełnienie  JEDZ  zgodnie  ze 

stanem faktycznym, czego SGS nie zrobił.  

Jak  wynika  z  powyższej  analizy,  Zamawiający  niesłusznie  zaniechał  wykluczenia 

wykonawcy  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  z  udziału  w  postępowaniu.  Zaznaczenie  przez  SGS  - 

podmiot 

udostępniający 

wykonawcy 

zasoby 

odpowiedzi 

„NIE” 

na 

pytanie  

o  znajdowanie  się  w  ww.  sytuacji  stanowiło  przedstawienie  informacji  wprowadzających  

w  błąd,  które  mogły  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  zamawiającego.  Rzeczone  zaniechanie 

stanowiło naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 i art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp.  W związku z tym Izba 

uznała, iż doszło do naruszenia przepisów ustawy które miało wpływ na wynik postępowania – 

została wybrana oferta wykonawcy, który powinien zostać wykluczony z postępowania. Wobec 

tego zgodnie z art. 1

92 ust. 2 ustawy Pzp odwołanie podlegało w tym zakresie uwzględnieniu  

i nakazano wykluczenie wykonawcy IDM Inwestycje Sp. z o.o. z postępowania. 

W  tym  miejscu  dodać  należy,  że  Izba  nie  uwzględniła  wniosku  Przystępującego  IDM 

podniesionego  w  toku  rozpraw

y,  zgodnie  z  którym  należało  umożliwić  zamianę  podmiotu 

udostępniającego  zasoby  w  trybie  art.  22a  ust.  6  ustawy  Pzp,  jeżeli  w  stosunku  do  tego 

podmiotu  zachodziły  przesłanki  wykluczenia.  W  niniejszej  sprawie  przesłanka  wykluczenia 

dotyczyła  wykonawcy  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.,  który  złożył  wraz  z  ofertą  –  w  JEDZ  SGS 

Polska  Sp.  z  o.o.  - 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego.  Zgodnie  

z  orzecznictwem  Izby  nie  budzi  żadnych  wątpliwości,  że  wprowadzające  w  błąd  informacje 

dotyczą nie tylko oświadczenia własnego wykonawcy, ale dotyczą także oświadczenia wiedzy 

podmiotu  trzeciego,  które  wykonawca  przedkłada  zamawiającemu  (por.  np.  KIO  45/19,  KIO 

).  Niedołożenie  należytej  staranności  w  weryfikacji  oświadczeń  składanych  przez 

podmiot  udostępniający  zasoby  obciąża  wykonawcę  składającego  ofertę,  jako 

przedstawiającego  zamawiającemu  informacje  wprowadzające  w  błąd  –  w  związku  z  czym 


zastosowania. 

Izba  zaznacza  także,  że  nie  badała  zachodzenia  przesłanki  wykluczenia  z  postepowania 

określonej  w  art.  24  ust.  5  pkt  4  ustawy  Pzp  w  odniesieniu  do  Przystępującego  IDM.  Zarzut 

taki  nie  został  w  odwołaniu  wyrażony.  Odwołujący  nie  dowodził  zachodzenia  rzeczonej 

przesłanki,  nie  wyrażał  żądań  z  nią  związanych,  a  jedynie  odnosił  się  do  niej  w  kontekście 

niezgodnego 

z prawdą oświadczenia w JEDZ SGS. 

W  konsekwencji  uznania 

powyższego  zarzutu  należy  uznać,  że  potwierdził  się  zarzut 

naruszenia  art.  91  ust.  1  i  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

polegający  na  wyborze  jako 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  IDM

,  który  w  świetle  ww.  okoliczności  winien  zostać 

wykluczony z udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Ad  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  3  i/lub  art.  26  ust.  3  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12 

ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy oraz w związku z art. 22a ust. 2-4 ustawy Pzp 

polegającego  na  zaniechaniu  wezwania  wykonawcy  IDM  Sp.  z  o.o.  do  wyjaśnienia  

i  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  

w  sytuacji  gdy  wykonawca  ten  nie  wykazał,  że  będzie  faktycznie  dysponował  zasobami 

podmiotu  trzeciego  SGS  Polska  Sp.  z  o.o.  a  podmiot 

ten  wykona  usługi,  których  dotyczy 

udostępnienie  zdolności  technicznych  i  zawodowych  i  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  3  i/lub 

art.  26  ust.  3  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  22  ust.  1b  pkt  3  ustawy  Pzp  oraz  

w związku z art. 22a ust. 2-4 ustawy Pzp polegającego na zaniechaniu wezwania wykonawcy 

IDM  Sp.  z  o.o.  do  wyjaśnienia  i  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, w sytuacji gdy wobec podmiotu trzeciego SGS Polska Sp. 

z  o.o.,  na  którego  zasoby  wykonawca  się  powoływał  celem  wykazania  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu, zachodzą podstawy wykluczenia. 

Powyższe  zarzuty,  zgodnie  z  treścią  odwołania,  miały  charakter  zarzutów 

ewentualnych 

–  zostały  podniesione  na  wypadek  nie  uwzględnienia  przez  Izbę  zarzutów 

dotyczących wykluczenia wykonawcy IDM z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy Pzp. Mając na uwadze, że Izba uwzględniła zarzut zaniechania zastosowania art. 24 

ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  i  nakazała  wykluczenie  wykonawcy  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  

z postępowania o udzielenie zamówienia, rzeczone zarzuty Izba pozostawia bez rozpoznania, 

zgodnie z wnioskiem odwołania. 

Ad  zarzutu  naruszenia 

art.  89  ust.  1  pkt  2  w  związku  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

polegającego na zaniechaniu odrzucenia oferty konsorcjum Eksametr Sp. z o.o., Miliarium Sp. 


odpowiada t

reści SIWZ. 

O

dwołujący  wywodził  niezgodność  z  SIWZ  z  zaoferowaniem  stawek  200  zł  dniówki  dla 

zespołu  dwóch  geodetów  i  140  zł  dniówki  dla  archeologa.  Podnosił,  że  takie  stawki  nie 

uwzględniają wszystkich kosztów, co jest niezgodne z pkt 15.3 IDW. Zdaniem Odwołującego 

takie stawki nie są realne, gdyż są niezgodne z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę  –  zarówno  na  umowie  o  pracę  jak  i  umowie  zleceniu.  Odwołujący  wskazał,  że  

w przypadku umowy cywilnoprawnej dniówka wynosi min. 163,85 zł, zaś w przypadku umowy 

o pracę – 167,74 zł. 

Izba  powyższy  zarzut  uznała  za  niepotwierdzony.  Odwołujący,  wywód  swój  oparł 

jedynie  na  wyliczeniach  i  powołaniu  się  na  przepisy  prawa  –  nie  przedstawił  żadnych 

dowodów  dla  wykazania  niezgodności  oferty  konsorcjum  Eksametr  z  SIWZ.  Przedstawione 

wyliczenia  dotyczące  umowy  o  prace  są  nieadekwatne  do  okoliczności  sprawy,  bowiem 

Zamawiający zgodnie z  § 13 ust. 4 wzoru umowy wymagał zatrudnienia na umowę o pracę 

jedynie personelu biurowego i pomocniczego, do którego nie zaliczali się geodeci i archeolog. 

W  odniesieniu  zaś  do  umowy  cywilnoprawnej,  to  jak  zasadnie  podniósł  w  toku  rozprawy 

Przystępujący IDM, koszty zatrudnienia mogą kształtować się inaczej niż w przedstawionych 

przez  Odwołującego  wyliczeniach,  z  uwagi  na  inne  obciążenie  wykonawcy  obowiązkowymi 

składkami,  gdy  osoby  te  zatrudnione  są  też  gdzie  indziej.  Wobec  tego  przedstawione  przez 

Odwołującego  wyliczenia,  które  uwzględniają  wszelkie  składki,  są  niewystarczające  dla 

uznania, że zaoferowane stawki dniówek nie zawierają wszystkich kosztów. Izba za chybiony 

uznała kontrargument Odwołującego, że jeżeli geodeci i archeolog mają wyznaczone dniówki 

godzinne  to  nie  ma  możliwości,  by  pracowali  gdzieś  jeszcze.  Wiedzą  notoryjną  jest,  że 

znaczna  część  pracujących  we  wszystkich  sektorach  pracuje  dłużej  niż  8h  dziennie  i  bez 

odpowiednich dowodów nie można uznać, że taka sytuacja nie będzie dotyczyć również osób 

powołanych do realizacji zamówienia.  

W  związku  z  powyższym  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  brak  jest  podstaw  dla 

stwierd

zenia  niezgodności  oferty  konsorcjum  Eksametr  z  SIWZ  w  powołanym  przez 

Odwołującego zakresie, wobec czego omawiany zarzut podlegał oddaleniu. 

Ad  zarzutu  naruszenia  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp 

polegającego  na  zaniechaniu 

wezwania konsorcjum Eksametr w do wyj

aśnień rażąco niskiej ceny, w sytuacji gdy wskazane  

w  Formularzu  Cenowym  koszty  poszczególnych  elementów  rozliczeniowych  wydają  się 

rażąco i niskie i niemożliwe jest aby były realne. 

W  ocenie  Izby  brak  jest  podstaw  do  uwzględnienia  zarzutu.  Odwołujący  brak  realności 

wskazanych w Formularzu Cenowym stawek dniówek wywodził z okoliczności tożsamych jak 


też,  że  zaistniały  przesłanki  do  wezwania  o  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny.  Przesłanki 

wezwania  wykonawcy  do  wyjaśnień  w  zakresie rażąco  niskiej  ceny  są  określone  w  ustawie. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, 

jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części 

składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

ko

sztu.  Dodatkowo  art.  90  ust.  1a  ustawy  Pzp  stanowi,  że  w  przypadku  gdy  cena  całkowita 

oferty  jest  niższa  o  co  najmniej  30%  od:  1)  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny 

podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 

1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  zamawiający  zwraca  się  

o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2) wartości zamówienia powiększonej o należny 

podatek  od  towarów  i  usług,  zaktualizowanej  z  uwzględnieniem  okoliczności,  które  nastąpiły 

po  wszczęciu  postępowania,  w  szczególności  istotnej  zmiany  cen  rynkowych,  zamawiający 

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

W  rozpoznawanej  sprawie  Zamawiający  nie  powziął  wątpliwości  co  do  realności 

zaoferowanych  cen 

– jak  wskazano powyżej,  braku  ich realności  w  kontekście art.  89  ust.  1 

pkt 2 nie wykazał również Odwołujący. Jakkolwiek możliwym jest zaistnienie sytuacji, w której 

należy  uznać,  że  Zamawiający  winien  był  powziąć  wątpliwości,  to  nie  sposób  stwierdzić,  że 

taka  sytuacja  zas

zła  w  niniejszym  postępowaniu.  Co  więcej,  jak  wynika  z  przedstawionego 

przez 

Zamawiającego  zestawienia  wysokości  dniówek,  dniówki  zaoferowane  przez 

konsorcjum Eksametr nie odbiegają od dniówek innych wykonawców w sposób, który mógłby 

budzić  podejrzenia.  Z kolei  cena całej  oferty  odbiegała  od  średniej  wartości  ofert  o  ok.  12%, 

zaś od kwoty,  jaką  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  realizację zamówienia o ok.  5%. 

Nie zaistniały zatem obligatoryjne przesłanki wezwania do wyjaśnień określone w art. 90 ust. 

1a 

ustawy Pzp. Jak wskazano powyżej, Zamawiający nie miał również podstaw do powzięcia 

podejrzeń co do realności zaoferowanej ceny. 

W związku powyższym Izba uznała, że Zamawiający nie dopuścił się bezpodstawnego 

zaniechania wezwania konsorcjum Eksametr do w

yjaśnień rażąco niskiej ceny, wobec czego 

zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 należało uznać za niepotwierdzony i podlegający oddaleniu. 

Skład orzekający Izby uznał za bezzasadny argument Przystępującego IDM wyrażony w toku 

rozprawy,  że  w  razie  oddalenia  zarzutów  dotyczących  konsorcjum  Eksametr  odwołanie  nie 

będzie  mogło  być  uwzględnione,  gdyż  Odwołujący  –  jako  wykonawca  który  złożył  dopiero 

trzecią  najkorzystniejszą  ofertę  –  nie  będzie  posiadał  interesu  we  wniesieniu  odwołania.  


prowadzi niniejsze postepowanie z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej opisanej w art. 

24aa  ustawy  Pzp,  co  o

znacza,  że  najpierw  dokonuje  oceny  ofert  a  następnie  weryfikuje 

spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  brak  podstaw  wykluczenia  jedynie  

u  wykonawcy  składającego  ofertę  najkorzystniejszą.  W  takiej  sytuacji  odwołujący  nie  jest 

zobowiązany do stawiania zarzutów w odniesieniu do oferty z drugiego miejsca - gdyż dopiero 

po  skutecznym  podważeniu  pierwszej  oferty  i  uznaniu  za  najkorzystniejszą  tej  

z drugiego miejsca, po wezwaniu wykonawcy  w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Odwołujący 

będzie  mógł  stawiać  zarzuty  w  zakresie  przesłanek  wykluczenia  i  warunków  udziału  

w  odniesieniu  do  pierwotnie  drugiego  wykonawcy  (por.  KIO  188/20).  Dalej 

–  o  możliwości 

uwzględnienia  odwołania  decyduje  stwierdzenie  przez  Izbę  naruszenia  przepisów  ustawy, 

które  mają  lub  mogą  mieć  wpływ  na  wynik  postępowania  –  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp.  Nie 

budzi  wątpliwości,  że  w  rozpoznawanej  sprawie  taka  sytuacja  zaistniała  –  stwierdzono 

naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 i art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, które skutkowało wyborem oferty 

niezgodnie 

przepisami  ustawy.  Wobec  powyższego  Izba  uznała,  że  odwołanie  podlega 

uwzględnieniu zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie zarzutu nr 1 odwołania. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

W  niniejszej  sprawie  Izba  -  co  wynika  z  sentencji  orzeczenia  - 

częściowo  oddaliła  

i  częściowo  uwzględniła  odwołanie.  Izba  za  zasadny  uznała  zarzut  zmierzający  do 

wykluczenia z postępowania wykonawcy IDM Inwestycje Sp. z o.o. Jednocześnie Izba oddaliła 

zarzut  wycelowany  w  odrzucenie  oferty  konsorcjum  Eksametr.  Należy  więc  uznać,  że 

odwołanie  zostało  uwzględnione  jedynie  w  połowie.  Mając  to  na  uwadze,  Izba  uznała,  że 

stos

ownie  do  wyniku  postępowania,  kosztami  postępowania  w  50%  należy  obciążyć 

Zamawiającego  i  w  50%  Odwołującego.  Na  koszty  postępowania  odwoławczego  składał  się 

wpis  uiszczony  przez  O

dwołującego  w  wysokości  15  000  zł  i  koszty  poniesione  przez 

Zamawiającego z tytułu zastępstwa przed Izbą w wysokości 3 600 zł,  

Łącznie koszty postępowania wyniosły 18 600 zł. 

Odwołujący  poniósł  dotychczas  koszty  postępowania  odwoławczego  w  wysokości  

15 000,00 zł, tymczasem odpowiadał za nie jedynie do wysokości 9 300, 00 zł (18 600,00 zł  

x 50%). Wobec powyższego Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę  

5700  zł  (15  000,00  –  9 300,00),  stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi 

dotychczas przez Odwołującego a kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego 

wyniku. 


Członkowie:   

……………………………..   

……………………………..   


wiper-pixel