KIO 1296/20 WYROK dnia 13 lipca 2020 r.

Data: 15 września 2020

KIO 1296/20 

Sygn. akt: KIO 1296/20 

WYROK 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Protokolant:             A

ldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  13  lipca  2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  12  czerwca  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie: KartGIS Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 

Warszawa oraz WES Sp. z o.o., ul. Ojca Janusza Walerowskiego 6, 16-001 Kleosin, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Miejskie  Przedsiębiorstwo 

Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  w  Rzeszowie,  ul.  Naruszewicza  18,  35-055 

Rzeszów, 

przy  udziale  wykonawcy 

AquaRD  Sp.  z  o.o.,  ul.  Złota  61/100,  00-819  Warszawa

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

oddala 

odwołanie, 

kosztami 

po

stępowania  obciąża  odwołującego,  tj.  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  zamówienie:  KartGIS  Sp.  z  o.o.,  Al.  Jerozolimskie  81,  02-001 

Warszawa  oraz  WES  Sp.  z  o.o.,  ul.  Ojca  Janusza  Walerowskiego  6,  16-001 

Kleosin, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr  

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego,                

tj. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  KartGIS  Sp.  z  o.o.,                  

Al.  Jerozolimskie  81,  02-001  Warszawa  oraz  WES  Sp.  z  o.o.,  ul.  Ojca  Janusza 

Walerowskiego 6, 16-001 Kleosin

tytułem wpisu od odwołania, 


KIO 1296/20 

zasądza od odwołującego, tj. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

KartGIS   Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa oraz WES Sp. z o.o., 

ul.  Ojca  Janusza  Walerowskiego  6,  16-001  Kleosin

na  rzecz  zamawiającego 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  w  Rzeszowie,                

ul. Naruszewicza 18, 35-

055 Rzeszów, kwotę 3 600 zł 00 gr (trzy tysiące sześćset 

złotych,  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  poniesionych  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  styczn

ia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Przewodniczący:      …………………… 


KIO 1296/20 

Sygn. akt KIO 1296/20 

                                                             UZASADNIENIE 

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie, 

ul.  Naruszewicza  18,  35-

055  Rzeszów,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Budowa  i  wdrożenie 

komputerowego  systemu  nadzoru  nad  siecią  wodociągową  i  siecią  kanalizacji  sanitarnej 

miasta Rzeszowa

”, numer referencyjny: ZP/S-PN-03/2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  31  stycznia  2020  r.,                        

nr 2020/S 022-049775.  

Pismem  z  dnia  2  czerwca  2020  r. 

zamawiający  poinformował  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy AquaRD Sp. z o.o. 

W  dniu  12  czerwca  2020 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

odwołanie  złożone  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  KartGIS   

Sp.  z  o.o.,  Al.  Jerozolimskie  81,  02-001 Warszawa  oraz  WES  Sp.  z  o.o.,  ul.  Ojca  Janusza 

Walerowskiego  6,  16-001  Kleosin 

(dalej:  „odwołujący”),  w  którym  zarzucili  oni 

zamawiającemu naruszenie:  

1)  art  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  91  ust.  1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych                   

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z

e zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, poprzez zaniechanie 

przeprowadzenia  przez  z

amawiającego  pogłębionej,  merytorycznej  analizy  wyjaśnień 

złożonych przez wykonawcę AquaRD i poprzestanie na jedynie formalnej ich ocenie, co 

doprowadziło  do  zaniechania  odrzucenia  oferty  AquaRD,  mimo  że  wykonawca  ten 

jedynie w sposób formalny dopełnił procedury wyjaśnienia swojej oferty, a szczegółowa 

analiza  przedstawionych  przez  AquaRD  wyjaśnień  potwierdza,  że  oferta  tego 

wykonawcy  nie  odpowi

ada  treści  siwz,  zarówno  poprzez  brak  wykazania  posiadania 

wymaganej  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  gdyż  przedstawione  referencje  nie 

dokumentują,  że  przedstawiona  w  ofercie  usługa  odpowiada  wymogom  siwz,  a  także                

uwagi 

na 

zaoferowanie 

urządzeń 

niespełniających 

wymogów 

siwz,                                       

tj.  przepływomierza  ultradźwiękowego,  przetwornika  ciśnienia  oraz  samoobsługowego 

akumulatora kwasowo 

– ołowiowego, 

2)  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  AquaRD  pomimo 

przedstawienia  inf

ormacji  wprowadzających  w  błąd  zamawiającego  w  zakresie 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  -  zdolności  technicznej  lub  zawodowej 

przez  tego  wykonawcę  co  do  spełnienia  przez  zaoferowane  przepływomierze 

ultradźwiękowe,  przetworniki  ciśnienia  oraz  samoobsługowe  akumulatory  kwasowo  - 


KIO 1296/20 

ołowiowego wymagań opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, podczas gdy 

analiza kart produktowych przedstawionych 

przez AquaRD prowadzi do wniosku, że nie 

są one zgodne z tymi wydawanymi przez producentów, 

3)  art. 7 ustawy 

Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu i 

zaniechanie  przeprowadzenia  procedury  badania  ofert  w  sposób  gwarantujący 

zachowanie uczciwej i równej konkurencji. 

W szczególności odwołujący podniósł, co następuje.  

a) 

niespełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  posiadania  potencjału 

technicznego lub zawodowego. 

„W  punkcie  VI.3.i.b.  SIWZ  Zamawiający  wymagał  wykazania  przez  Wykonawców  (…) 

należytego  wykonania  łącznie  co  najmniej  dwóch  wdrożeń  systemu  informacji 

prze

strzennej  GIS  sieci  wodociągowej  i/lub  kanalizacyjnej  w  przedsiębiorstwie 

wodociągowo  -  kanalizacyjnym,  wyposażonego  w  aplikację  mobilną,  zintegrowanego  co 

najmniej  z  jednym  z  systemów  (podsystemów)  takich  jak:  billing,  SCADA  lub  model 

hydrauliczny,  przy  c

zym  każdy  z  wdrożonych  systemów  obejmował  sieć  wodociągową 

i/lub kanalizacyjną o łącznej długości min. 300 km. 

Konsorcjum  wskazuje,  że  przedstawiona  referencja  dotyczy  postępowania,  w  którym 

przedmiot  zamówienia nie obejmował  swym  zakresem  systemu GIS  stacjonarnego -  nie 

można  zatem  przyjąć,  że  doszło  w  tamtym  postępowaniu  do  odbioru  systemu 

stacjonarnego GIS

. Konsorcjum wskazuje, że z treści referencji wynika, że strony ustaliły, 

iż w wyniku analizy system stacjonarny GIS należy wdrożyć, co wskazuje na potencjalne 

działania  w  przyszłości,  zapewne  także  w  innym  postępowaniu  organizowanym  przez 

tego  zamawiającego  (brak  jest  zaś  potwierdzenia,  że  rzeczywiście  do  tego  doszło). 

Okoliczność  ta  nie  wynika  z  żadnego  dokumentu  potwierdzonego  podpisem 

przedstawicieli 

MPWiK Lublin.  Ponadto w  tym  samym  piśmie zawarta jest  informacja,  iż    

w MPWiK Lublin „dalej funkcjonuje GIS stacjonarny firmy trzeciej", co oznacza, że GIS od 

AqauRD nie jest wykorzystywany przez użytkowników do realizacji standardowych zadań 

realizowan

ych  przez  taki  system  w  MPWiK  Lublin.  Co  więcej,  w  ocenie  Odwołującego, 

wprost oznacza to, że za przyznaną należy uznać okoliczność, że wykonana usługa przez 

AquaRD różniła się zakresem  od tej  wymaganej  na  potrzeby  niniejszego Postępowania,   

a  jej  zakres 

był  węższy  od  wymaganego  przez  Zamawiającego  na  potrzeby  tego 

Postępowania. 

(…) Tym samym AquaRD nie wykazał spełnienia ww. wymogu określonego w pkt VI.3.i.b. 

SIWZ  dotyczącego  posiadania  wymaganej  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  gdyż 

SIWZ wymagał wykazania co najmniej dwóch takich usług, a po odjęciu usługi na rzecz 

MPWiK  w  Lublinie,  Aq

uaRD  nie  wykazał  co  najmniej  dwóch  usług,  a  jego  oferta  winna 

u

lec odrzuceniu jako niespełniająca wymogów SIWZ. 


KIO 1296/20 

b) 

niezgodność z siwz zaoferowanego przetwornika ciśnienia Keller. 

„Przedstawiona w Wyjaśnieniach przez AquaRD karta katalogowa firmy Keller wskazuje, że 

są  to  urządzenia  wyłącznie  z  wyjściami  analogowymi,  które  Zamawiający  uznał  za 

niespełniające  jego  wymogów.  Tym  samym  należy  przyjąć,  że  oferta  AquaRD  w  tym 

zakr

esie nie spełnia wymogów z SIWZ. 

Co więcej udzielając odpowiedzi na pytanie nr 68 w dniu 3 czerwca 2020 roku Zamawiający 

dodatkowo  doprecyzował,  że  przetworniki  ciśnienia  mają  być  w  wykonaniu 

czteroprzewodowym  (transmisja  cyfrowa).  Karta  katalogowa  przedstawiona  przez  AguaRD 

dotycząca urządzenia firmy Keller wskazuje wyłącznie na wykonania 2 lub 3-przewodowe.” 

c) 

niezgodność z siwz zaoferowanego przepływomierza ultradźwiękowego. 

„Z  przedłożonej  przez  AquaRD  karty  katalogowej  wynika,  że  zaoferowany  przepływomierz 

ultradźwiękowy  typu  F US  jest  instalowany  w  sposób  inwazyjny,  co znajduje potwierdzenie 

bezpośrednio  w  złożonej  karcie  katalogowej  dla  produktu  SITRANS  F  US  Przepływomierz 

SON

OKIT  w  sekcji  informacje  ogólne,  producent  jednoznacznie  określił,  że:  „Sondy 

pomiarowe  p

rzepływomierza  SONOKIT  są  wspawywane  w  rurociąg  i  mają  kontakt                             

z mierzonym medium. 

Ponadto,  ani  przetwornik  FUS060  ani  przetwornik  FUS080,  nie spełniają  wymagań  PFU  w 

zakresie  funkcjonalnym.  Przetwornik  FUS080  nie  sp

ełnia  wymagań  temperaturowych  dla 

przepływomierzy ultradźwiękowych określonych w pkt 13.3 lit C PFU (Informacje dotyczące 

przetwornika 

pomiarowego),  gdyż  zgodnie  z  nimi  mają  one  wytrzymywać  w  temperaturze 

otoczenia od - 20st.C do +  60st.C Tymczasem na podstawie karty katalogowej przetwornik 

przepływomierza FUS 080 ich nie spełnia, gdyż w jego przypadku temperaturowy przedział 

pracy  to  -10st.  C  do  +60  st.  C. 

Ponadto,  przetwornik  FUS080  nie  spełnia  także  wymogu 

doty

czącego  sposobu  zasilania,  gdyż  posiada  zasilanie  bateryjne  3,6V  34Ah  lub  zasilanie 

siecio

we z baterią podtrzymującą 2,6V 17AH. 

Ponadto,  przetwornik  FUS060  również  nie  spełnia  wymagań  temperaturowych  dla 

przepływomierzy ultradźwiękowych zawartych w pkt w pkt 13.3 lit C PFU, które mają wynosić 

dla  temperatury  otoczenia  -20..+60  st.  C. 

Według  karty  katalogowej  producenta  składanej 

przez  Odwołującego  zakres  temperatur  pracy  omawianego  urządzenia  wynosi  jedynie                     

-20..+50 st.C. 

Dodatkowo, przetwornik FUS060 nie spełnia także wymogów określonych w pkt. 13.3 lit. C 

PFU  dla  przepływomierzy  ultradźwiękowych  tj.  nie  posiada  podstawowego  interfejsu 

komunikacyjnego  RS485  z  protokołem  Modbus  RTU.  Według  karty  katalogowej  FUS060 

posiada  wyłącznie  możliwość  pracy  z  protokołem  HART  i  Profibus  PA.  Stoi  to  w  jawnej 

sprzeczności z postanowieniami PFU. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  żadna  z  możliwych  dla  przepływomierza  konfiguracja 

przetwornika nie jest zgodna z wymaganiami zawartymi przez Zamawiającego w SIWZ. 


KIO 1296/20 

Warto  zauważyć  także,  że  przedłożona  przez  AquaRD  karta katalogowa  różni  się  od  karty 

katalogowej  dostępnej  na  stronie  producenta  tj.  firmy  Siemens.  Karty  dołączone  przez 

Odwołującego  pobrane  są  bezpośrednio  ze  strony  internetowej  producenta.  Już  samo  ich 

wizualne  porównanie  prowadzi  do  wniosku,  że  karty  przedstawione  przez  AquaRD  nie 

zawierają  w  górnej  i  dolnej  części  każdej  ze  stron  oznaczeń  wskazujących  na  producenta. 

(…)  Powoduje to  wątpliwość po  stronie Konsorcjum  co  do rzetelności  przedłożonych  przez 

Aq

uaRD  kart  katalogowych.  Co  więcej,  takie  działanie  w  ocenie  Konsorcjum  stanowi 

naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp, 

gdyż  swoim  działaniem  wykonawca  wprowadził 

Zamawiającego w błąd co do dysponowania urządzeniami zgodnymi z SIWZ.” 

d) 

niezgodność  z  siwz  zaoferowanego  samoobsługowego  akumulatora  kwasowo  – 

ołowiowego. 

„W  odniesieniu  do  bezobsługowych  akumulatorów  kwasowo  -  ołowiowych  MWS  7.2-6  ich 

maksymalna  pojemność  oraz  napięcie  według  karty  katalogowej  złożonej  w  wyniku 

otrzymanego  przez  AquaRD  Wezwania  to  7/2Ah/6V.  Tymczasem 

zgodnie  z  odpowiedzią 

Zamawiającego na przywołane powyżej pytanie nr 127 wymagana pojemność oraz napięcie 

akumulatorów wynosi 2 x 55Ah/12V. 

Ponadto z analizy przeprowadzonej przez Konsorcjum na podstawie informacji powszechnie 

dostępnych  prowadzą  do  wniosku,  iż  taki  typ  akumulatora  nie  występuje  np.  na  stronie 

internetowej pod adresem https:

//mwpower.pl/batteries/pl/agm/. Brak jest tam opisu i zdjęcia 

dla  akumulatora  typu  MWS  55-12  (wskazanego  przez  AquaRD), 

są  zaś  dostępne  zdjęcia, 

specyfikacje i  informacje  dotyczące  akumulatora  typu  MW  55-12,  jednakże jest  to  zupełnie 

inny  akumulator.  Także  zupełnie  inaczej  wygląda  karta  katalogowa  tego  produktu,  którą 

odwołujący dla porównania przedstawia. Typ karty przedstawiony przez AquaRD odpowiada 

bowiem typowi opisów stosowanemu przez producenta dla serii MWS. (…) 

W  ocenie  Odwołującego  istnieje  zatem  uzasadniona  obawa  co  do  prawdziwości  karty 

katalogowej dołączonej do oferty. Konsorcjum zwraca uwagę, iż wszystkie akumulatory typu 

MWS  posiadają  białe/kremowe  obudowy.  Także  pierwotnie  złożona  karta  katalogowa  dla 

akumulatora  MWS  7.2-6 

również jest w takich barwach.  Natomiast akumulatory z serii MW 

są szare z turkusowymi oznaczeniami. W przedstawionej przez AquaRD karcie katalogowej 

rzekomy  akumulator  MWS  55-12  jest  w  kolorach  charakterystycznych  dla  serii  MW,  co 

dodatkowo wskazywałoby, że przypuszczenia Konsorcjum są słuszne. 

Istnieje zatem uzasadnione ryzyko, że informacje przekazywane przez AquaRD mają na celu 

wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  w  tym  zakresie  (co  do  rzeczywistych  parametrów 

akumulatora opisanego w ofercie).

” 

Odwołujący  dołączył  także  wydruk  korespondencji  mailowej  z  dystrybutorem  na  temat 

dostępnej pojemności poszczególnych modeli akumulatorów.  


KIO 1296/20 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty AquaRD jako najkorzystniejszej, 

ponownego przeprowadzenia czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym odrzucenia oferty 

wykonawcy  AquaRD,  a  w  konsekwencji  wyboru  oferty  o

dwołującego  jako 

najkorzystniejszej i zgodnej z wymogami siwz, 

3)  ewentualnie nakazanie z

amawiającemu ponownego przeprowadzenia czynności badania 

i oceny ofert, w tym wykluczenia wykonawcy AquaRD 

z uwagi na wprowadzenie w błąd 

z

amawiającego, a w konsekwencji wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej i 

zgodnej z siwz. 

Pismem z dnia 18.06.2020 r. wykonawca 

AquaRD Sp. z o.o., ul. Złota 61/100, 00-819 

Warszawa (d

alej: „przystępujący”), zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie zamawiającego. Izba stwierdziła, że przystąpienie zostało dokonane skutecznie. 

Pismem  z  dnia  10.07.2020  r. 

zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,                   

w  której  wniósł  o  jego  oddalenie.  Pismem  z  dnia  13.07.2020  r.  także  przystępujący 

przeds

tawił swoją argumentację.  

W trakcie rozprawy strony 

i przystępujący podtrzymali swoje stanowiska.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  i  wdrożenie  komputerowego  systemu  nadzoru  nad 

siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa.  Celem zamówienia jest 

wdrożenie  u  zamawiającego  zintegrowanego  narzędzia  informatycznego służącego  między 

innymi do: 

  optymalizacji  eksploatacji  systemu  wodociągowego  i  kanalizacyjnego  przy  wsparciu 

narzędzi do jego modelowania oraz monitorowania (SCADA), w oparciu o dedykowaną 

aplikację wykonaną na bazie profesjonalnego systemu SCADA,    

  zarządzania aktywami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,    
  wsparcia procesu obsługi klientów,    
  wspomagania podejmowania decyzji planistycznych i strategicznych. 

Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał m.in. że w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  —                    

w tym okresie, należycie wykonał (łącznie) co najmniej: b. dwa wdrożenia systemu informacji 

przestrzennej GIS sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w przedsiębiorstwie wodociągowo-


KIO 1296/20 

kanalizacyjnym,  wyposażonego w  aplikację mobilną,  zintegrowanego co najmniej  z  jednym  

z  systemów  (podsystemów)  takich  jak:  billing,  SCADA  lub  model  hydrauliczny,  przy  czym 

każdy  z  wdrożonych  systemów  obejmował  sieć  wodociągową  i/lub  kanalizacyjną  o  łącznej 

długości min. 300 km. 

W  pkt  6.1.1.  PFU  pn.

Se

ktoryzacja  sieci  wodociągowej,  zamawiający  wskazał:  

Podstawowym  elementem  systemu  monitoringu  sieci  wodociągowej  będą  punkty 

monitoringu  stref  kontroli  przepływu  (stref  bilansowania,  nazwanych  DMA  (ang.  District 

Metered  Area). 

(…)  Każdy  punkt  powinien  być  wyposażony  w:  Pomiar  ciśnienia  – 

przetworniki  ciśnienia  odporne  na  dwukrotne  przekroczenie  ciśnienia  roboczego                               

w wykonaniu IP68 z komunikacją cyfrową w standardzie przemysłowym. 

W  pkt  13.7.  PFU  pn. 

Wymagania  dla  rejestratorów  telemetrycznych,  w  ppkt  6 

zamawiający  wskazał:  Analogowe  wejścia  pomiarowe  do  którego  będzie  podłączany 

przet

wornik ciśnienia powinno być w standardzie 4-20mA lub 0-5V z możliwością czasowego 

załączania  zasilania  w  celu  optymalizacji  zużycia  energii  oraz  z  konfigurowalnym  czasem 

stabilizacji przetwornika w celu dopasowania się do różnych modeli przetworników. 

piśmie z dnia 06.03.2020 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 64. 

Pytanie 64 

Zamawiający  w  punkcie  6.1.  I.  definiuje  wymaganie  odnośnie  pomiaru  ciśnienia:  Pomiar 

ciśnienia — przetworniki ciśnienia odporne na dwukrotne przekroczenie ciśnienia roboczego 

w  wykonaniu  IP68  z  komunikacją  cyfrową  w  standardzie  przemysłowym.  Jednocześnie 

Zamawiający w punkcie 13.7 definiuje wymaganie odnośnie Rejestratorów Telemetrycznych: 

Analogowe wejścia pomiarowe, do którego będzie podłączany przetwornik ciśnienia powinno 

być  w  standardzie  4-20mA  lub  0-5  Vz  możliwością  czasowego  załączania  zasilania  w  celu 

optymalizacji zużycia energii oraz z konfigurowalnym czasem stabilizacji przetwornika w celu 

dopasowania  się  do  różnych  modeli  przetworników.  Przetworniki  z  komunikacją  cyfrową                    

w  standardzie  przemysłowym  są  mało  popularne  i  kosztowne.  Jest  niekorzystne  z  punktu 

widzenia  obsługi  serwisowej,  co  pośrednio  znajduje  potwierdzenie  również  w  powyższym 

sformułowaniu.  Czy  w  celu  dopasowania  wymagań  odnośnie  pomiaru  ciśnienia  i 

Rejes

tratorów 

Telemetrycznych 

Zamawiający 

dopuści 

możliwość 

zastosowania 

przetworników ciśnienia w standardzie 4-20mA zgodnych z wymaganiem w punkcie 13.7.? 

Odpowiedź: 

NIE

.  Analogowe  sygnały  wychodzą  z  zastosowań  ze  względu  na  energochłonność  i  małą 

dokładność  pomiarową.  Obecnie  dostępne  przetworniki  ciśnienia  z  wyjściem 

czteroprzewodo

wym  (zasilanie  i  komunikacja)  są  droższe  o  około  20%  od  analogowych 

dwuprzewodowych.  Mogą  być  swobodnie  konfigurowane  zdalnie  i  informują  o  wstąpionych 

błędach. 


KIO 1296/20 

Również w piśmie z dnia 06.03.2020 r. zamawiający odpowiedział na pytanie nr 68. 

Pytanie 68 

W punkcie 9.2 Zamawiający definiuje wymaganie: Wbudowany w urządzenie lub dołączony 

przetwornik  ciśnienia  musi  zapewniać  pomiar  ciśnienia  w  zakresie  od  0  do  16  bar                               

z  dokładnością  ≤  0,5%  zakresu  pomiarowego.  Dobrą  praktyką  w  kontekście  polityki 

zarządzania  ciśnieniem  w  dużych  aglomeracjach  miejskich  jest  utrzymywanie  go  na 

najniższym  możliwym  poziomie  w  celu  ograniczania  strat.  W  myśl  tej  zasady  ciśnienie 

rzadko  przekracza  5  bar. 

Stosowanie  przetworników  z  3-krotnie  większym  zakresem 

pomiarowym  będzie  skutkowało  zmniejszeniem  dokładności  pomiarów.  Dokładność 

pomiarów jest kluczowym elementem kalibracji modelu. Dodatkowo Zamawiający w punkcie 

6.4.2 na stronic 67 w opisie aktualnego stanu eksploatowanych hydroforni określa, że używa 

pr

zetworników o zakresie 0-1MPa. Czy mając na celu uzyskanie jak najwyższej dokładności 

kalibracji  modelu  Zamawiający  dopuści  zastosowanie  w  Rejestratorach  Ciśnienia 

przetworników o zakresie 0 do 10 bar z dokładnością  ≤ 0,5% zakresu pomiarowego? 

Odpowiedź: 

TAK.  Zamawiający  w  celu uzyskania jak  najwyższej  dokładności kalibracji modelu wymaga 

zastosowania  przetworników  o  zakresie  0  do  10  bar  z  dokładnością    ≤  0,5%  zakresu 

pomiarowego w transmisji cyfrowej (czteroprzewodowej) wg standardowego protokołu. 

W pkt 6.1.1. PFU pn. Sektoryzacja sieci wodociągowej,  zamawiający wskazał:   

Każdy punkt powinien być wyposażony w: Pomiar natężenia przepływu: 

dla  średnic  DN400  i  większych  –  bezinwazyjny  przepływomierz  ultradźwiękowy  lub 

opcjonalnie  przepływomierz  elektromagnetyczny  sztycowy  (full  profile  averaging)  po 

uzyskaniu  akceptacji  Zamawiającego  na  etapie  realizacji.  Przepływomierze  muszą  mieć 

możliwość pomiaru przepływu medium w obu kierunkach. Zarówno przetwornik, jak i czujnik 

przepływomierza  muszę  spełniać  wymagania  określone  w  dalszej  części  opracowania                         

tj.  wykonanie  obudowy  czujnika/sond  ultradźwiękowych  o  stopniu  IP68  oraz  komunikację 

protokołem cyfrowym w standardzie przemysłowym. 

W  pkt  13.3.  PFU  pn. 

Wymagania  dla  przepływomierzy,  w  pkt  C  -  Informacje 

dotyczące  przetwornika  pomiarowego:  podstawowy  interfejs  komunikacyjny  RS485                           

z protokołem cyfrowym o standardzie przemysłowym, temperatura otoczenia: -20...+ 60 °C. 

W piśmie z dnia 06.03.2020 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 127. 

Pytanie 127 

W pkt 6 PFU Zamawiający pisze: „ W uzasadnionych okolicznościach, przy braku możliwości 

te

chnicznych  Zamawiający  dopuszcza  bateryjne  zasilanie  punktów  pomiarowych                                 

z  zastrzeżeniem,  że  każdorazowo  będzie  to  wymagało  uzyskania  zgody  i  akceptacji 

parametrów  technicznych  przez  Zamawiającego.  Jakie  uzasadnione  okoliczności 


KIO 1296/20 

Zamawiający  ma  na  myśli?  Jaki  brak  możliwości  technicznych  będzie  podstawą  do 

ubiegania się o zastosowanie zasilania bateryjnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie  dopuszcza  zasilania  bateryjnego  przepływomierzy.  Przy  problemach                        

z poz

yskaniem energii z energetyki zawodowej należy stosować OZE, które zapewni ciągłe 

zasilanie (podtrzymanie 2 x 12V, min. 2 x 55Ah). 

W  celu  potwierdzenia,  że  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez 

zamawiającego,  wykonawcy  mieli  złożyć  karty  katalogowe  lub  inne  dokumenty 

potwierdzające  spełnienie  wymaganych  przez  zamawiającego  parametrów  technicznych 

urządzeń  wskazanych  przez  wykonawcę  w  Wykazie  Kluczowych  Urządzeń  (WKU).  Do 

kluczowych  urządzeń  należały:  przepływomierze  ultradźwiękowe,  przepływomierze 

elektromagnetyczne  kołnierzowe,  przetworniki  ciśnienia,  sondy  radarowe,  moduły 

telemetryczne

, monitory ścienne do wizualizacji, akumulatory zasilania buforowego. 

Przystępujący  w  odpowiedzi  na  wezwanie w  trybie art.  26  ust.  1 ustawy  Pzp,  złożył 

m.in. wykaz dostaw i karty katalogowe.  

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego 

doświadczenia  w  zakresie  wdrożenia  systemu  informacji  przestrzennej  GIS  sieci 

wodociągowej  i  kanalizacyjnej,  przystępujący  wskazał  w  wykazie  m.in.  inwestycję 

realizowan

ą na rzecz MPWiK w Lublinie, dla której przedstawił też protokół odbioru Etapu I.  

Pismem  z  dnia  11.05.2020  r.  zamawiający  wezwał  przystępującego,  na  podstawie 

art.  26.  ust.  3  ustawy  Pzp, 

do  złożenia  wyjaśnień,

ewentualnie  do  uzupełnienia  lub 

poprawienia oferty m.in. w poni

ższym zakresie: 

Wykonawca, w odpowiedzi na  wezwanie na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp przedłożył 

m.in.  referencje  udzielone  AquaRD  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i 

Kanalizacji  w  Lublinie.  Analiza  referencji  prowadzi  do  wniosku,  że  dotyczą  one  wyłącznie 

systemu mobilnego GIS, nie zaś systemu GIS wraz z systemem mobilnym GIS. W ramach 

postępowania została wykonana integracja mobilnego systemu GIS z istniejącym systemem 

GIS,  którego  dostawcą  nie  była firma  AquaRD  (wykonanie  sprzęgła mapy  numerycznej  do 

mapy  mobilnej).  Z  przedłożonych  referencji  nie  wynika,  czy  system  wykonany  na  rzecz 

MPWiK  w  Lublinie  został  zintegrowany  z  systemem  billingowym,  SCADA  lub  modelem 

hydraulicznym. Tym samym przedłożona referencja nie potwierdza, iż wskazana w wykazie 

wykonanych usług spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w VI.3.i.b siwz. 

W  odniesieniu  do  bezobsługowych  akumulatorów  kwasowo-ołowiowych  MWS  7.2-6 

ich  maksymalna  pojemność  oraz  napięcie  według  karty  katalogowej  złożonej  w  wyniku 

Wezwania  to 

7,2Ah/6V.  Tymczasem,  zgodnie  z  odpowiedzią  Zamawiającego  na  pytanie                   


KIO 1296/20 

nr  127  z  dnia  06.03.2020  roku  wymagana  pojemność  oraz  napięcie  akumulatorów  wynosi                  

2 x 55Ah/12V. Tym samym nie są one zgodne z wymaganiami SIWZ. 

Pisme

m z dnia 20.05.2020 r. przystępujący odpowiedział: 

Ad.1) 

„W ramach Kontraktu IV/2  Zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną:  narzędzia 

wspomagające  zarządzanie  siecią  wodociągową  oraz  siecią  kanalizacji  sanitarnej  miasta 

Lublin  Wykonawca  wdrożył  system  GIS  (AquaGIS)  wyposażony  w  aplikację  mobilną. 

Referencja MPWiK Lublin zawierają sformułowanie „mobilna wersja systemu GIS”, ponieważ 

tak  zamówienie  zostało  nazwane  w  wymaganiach  z  SIWZ.  Wyniki  analizy  biznesowej 

przeprowadzonej  wraz  z  Zamawiającym  wskazywały,  że  najlepszym  sposobem 

implementacji  systemu  będzie  wdrożenie  pełnego  systemu  GIS  (AquaGIS),  której  częścią 

jest aplikacja mobilna. Zamawiający otrzymał więc system GIS, zainstalowany na serwerze 

znajdującym  się  w  infrastrukturze  Zamawiającego,  do  którego  dostarczone  zostały  dwie 

aplikacje  klienckie:  aplikacja  mapowa  dostępna  przez  przeglądarkę  WWW  oraz  aplikacja 

mobilna  na  system  Android.  Wspomniany  w  referencjach  sprzęg  zapewnia  natomiast 

integrację  danych  pomiędzy  obecnie  wykorzystywanymi  przez  Zamawiającego  systemami 

(m.in. InterCAD, SEA 

– System Ewidencji Awarii oraz Asseco Kom-Media), a systemem GIS 

(AquaGIS)  wdrożonym  w  ramach  zamówienia.  Silnik  bazodanowy  do  przechowywania 

danych,  API  sprzęgu,  kontrola  dostępu  i  wyświetlanie  danych  oraz  wiele  innych 

funkcjonalności, które są istotą systemów GIS – stanowią integralny element zamówienia. 

(…) Dodatkowo w załączeniu przekazujemy list referencyjny z MPWiK Lublin”. 

Ad.2) 

„W odniesieniu do bezobsługowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych w załączeniu 

przek

azujemy prawidłową kartę katalogową zaoferowanego modelu MWS”. 

Pismem z dnia 02.06.2020 r. zamawiający poinformował o wyborze oferty przystępującego.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie                                             

i  uwzględniając  dokumentację  z  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  oraz  stanowiska  stron 

i  przystępującego  złożone  na  piśmie  i  podane  do 

protokołu rozprawy, zważyła, co następuje.  

W  pierwszej 

kolejności  Izba  ustaliła  wystąpienie  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Pzp,                 

tj.  istnienie  po  stronie  odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość 

poniesienia przez niego szkody z uwagi na kwestionowane zaniechania zamawiającego.  

Ponadto Izba 

stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek ustawowych 

skutkujących  odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp.                           

W szczególności Izba stwierdziła, że nie zachodzi podstawa odrzucenia odwołania w oparciu 


KIO 1296/20 

o art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, tj. z powodu wniesienia go przez podmiot nieuprawniony. 

Zamawiający  argumentował  zasadność  odrzucenia  odwołania  tym,  że  pełnomocnictwo 

udzielone 

przez  spółkę  WES  liderowi  konsorcjum  –  spółce  KartGIS  nie  zawierało  prawa 

substyt

ucji,  podczas  gdy  lider  konsorcjum  udzielił  następnie  pełnomocnictwa  osobie,  która 

podpisała  odwołanie.  Zamawiający  wskazał,  że  prawa  substytucji  nie  przewidywała  także 

umowa  konsorcjum. 

W  oparciu  o  ww.  okoliczności  zamawiający  uznał,  że  czynność 

ustanowie

nia  pełnomocnikiem  osoby,  która  podpisała  odwołanie,  jest  nieważna.  Odnosząc 

się do wniosku zamawiającego o odrzucenie odwołania, Izba stwierdziła, że postanowieniem 

Izby 

z  dnia  19.06.2020  r.  odwołujący  został  wezwany  do  uzupełnienia  braków  formalnych 

odwo

łania w postaci pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę WES liderowi konsorcjum – 

spółce KartGIS zawierającego prawo substytucji (§9 w zw. z § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia                        

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, Dz.U. z 2018 r. poz. 1092 

ze zm.). 

W wyznaczonym terminie odwołujący uzupełnił stosowne pełnomocnictwo udzielone 

w dniu 27.03.2020 r.

, czyli przed dniem składania ofert i przed złożeniem odwołania. Wobec 

powyższego  Izba  oddaliła  wniosek  zamawiającego,  uznając,  że  nie  zachodzi  nieważność 

czynności  ustanowienia  pełnomocnika  i  nie  zachodzi  także  podstawa  do  odrzucenia 

odwołania z powodu wniesienia go przez podmiot nieuprawniony. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  wykazania  spełnienia  warunku  udziału                       

w  postępowaniu  przez  przystępującego,  Izba  stwierdziła,  że  w  opisie  tego  warunku 

zamawiający  nie  zawarł  wprost  wymogu,  aby  wykonawca  posiadał  doświadczenie  we 

wdrożeniu  systemu  stacjonarnego  GIS.  Z  uwagi  na  brak  tak  sformułowanego 

jednoznacznego  wymogu

,  przystępujący  mógł  uznać,  że  wymagane  jest  jedynie 

doświadczenie  we  wdrożeniu  systemu  mobilnego.  Z  drugiej  strony  nie  są  też  pozbawione 

podstaw  argumenty  odwołującego,  zgodnie  z  którymi  ze  słów:  „wyposażonego  w  aplikację 

mobilną” wynika, że zamawiającemu chodziło o system stacjonarny wyposażony dodatkowo                      

w  aplikację  mobilną.  Jak  jednak  wskazano  wyżej,  wymóg  taki  nie  został  wyrażony  wprost,                   

a może być jedynie domniemywany w ramach jednej z dwóch możliwych wykładni.  

W tym miejscu należy stwierdzić, że art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, który stanowi 

podstawę  wykluczenia wykonawcy  z  postępowania w  przypadku niewykazania przez  niego 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  (nie  jest  tą  podstawą  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Pzp,  który  dotyczy  odrzucenia  oferty  w  innych  okolicznościach)  jako  przepis 

sankcyjny, może być stosowany jedynie w sytuacji, gdy ziszczenie się przewidzianych w nim 

przesłanek nie budzi wątpliwości. Również same warunki udziału w postępowaniu, z uwagi 

na to, że konieczność ich spełnienia ogranicza wykonawcom dostęp do zamówienia, muszą 

być  rozumiane  w  sposób  ścisły  i  nie  może  mieć  do  nich  zastosowania  wykładnia 

rozszerzająca. Tymczasem w niniejszej sprawie, jak wskazano wyżej, sposób sformułowania 


KIO 1296/20 

przez  zamawiającego  warunku  udziału  w  postępowaniu,  daje  możliwość  dwojakiej  jego 

interpretacji. 

Zgodnie  jednakże  z  ustalonym  orzecznictwem  KIO  niejasność  postanowień 

siwz, nie może obciążać wykonawcy.  

W  związku  z  powyższym  Izba  stwierdziła,  że  w  niniejszej  sprawie,  wobec  braku 

jednoznacznego  wymogu  wykazania  wdrożenia  systemu  stacjonarnego  GIS,  nie  można 

zarzucić wykonawcy, że nie wykazał doświadczenia w tym zakresie, a co za tym idzie – nie 

można zarzucić zamawiającemu, że nie wykluczył przystępującego z powodu niewykazania 

takiego doświadczenia oraz z powodu wprowadzenia zamawiającego w błąd (art. 24 ust. 1 

pkt 12 i 16 ustawy Pzp). Tym samym w ocenie I

zby, zarzut nie potwierdził się.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  przetworników  ciśnienia,  przede  wszystkim 

Izba  stwierdziła,  że  w  karcie  katalogowej  złożonej  przez  przystępującego  na  wezwanie                       

w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, dla przetwornika PTS wpisano: „wyjście: cyfrowe RS 485 

Modbus  RTU”.  Tym  samym  nie  potwierdził  się  zarzut,  że  przetworniki  te  mają  tylko 

komunikację analogową, zamiast wymaganej cyfrowej.  

Dodatkowo należy  zauważyć,  że na  rozprawie przystępujący  przedłożył  pismo firmy 

Keller  z  dnia  10.07.2020  r.  potwierdzające,  że  produkowane  dla  niego  przetworniki  pod 

nazwą PTS to przetworniki w wykonaniu czteroprzewodowym.  

Tym  samym  Izba  stwierdziła,  że  zarzuty  dotyczące  przetworników  nie  potwierdziły 

się.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  przepływomierza  ultradźwiękowego,  Izba 

stwierdziła,  że  w  pkt  6.1.1.  PFU  zamawiający  wymagał  dla  średnic  DN400  i  większych  – 

bezinwazyjnego 

przepływomierza  ultradźwiękowego  lub  opcjonalnie  przepływomierza 

elektromagnetycznego  sztycowego  po  uzyskaniu  akceptacji  z

amawiającego  na  etapie 

realizacji. 

Po  pierwsze  należy  zauważyć,  że  z  pisma  firmy  Siemens  złożonego  przez 

przystępującego  na  rozprawie  wynika,  że  spełniony  jest  wymóg  montażu  bezinwazyjnego. 

Po  drugie,  należy  zauważyć,  że  w  treści  ww.  wymogu  zamawiający  nie  sprecyzował,  czy 

skoro  dopuszcza  możliwość  zastosowania  przepływomierza  sztycowego  (montowanego                   

w sposób inwazyjny) na etapie realizacji, to dopuszcza także możliwość jego zaoferowania 

na  etapie  postępowania.  Co  do  zasady  oferta  powinna  być  zgodna  z  siwz,  a  następnie                       

z zawartą umową, określającą m.in. obowiązki stron na etapie realizacji zamówienia (§ 1 ust. 

2  i  3  projektu  umowy).  Ponadto  w 

ww.  wymogu  nie  sformułowano  wprost  zakazu 

zaoferowania  przepływomierza  montowanego  metodą  inwazyjną,  a  niejasności  siwz  (PFU 

jako  opis  prze

dmiotu  zamówienia  stanowi  część  siwz)  nie  mogą  być  interpretowane  na 

niekorzyść  wykonawcy.  Powyższe  ustalenia  prowadzą  do  wniosku,  że  zaoferowanie 

przepływomierza  montowanego  w  sposób  inwazyjny  nie  zostało  wykluczone.  Zatem 


KIO 1296/20 

niezależnie  od  potwierdzenia  bezinwazyjności  w  piśmie  firmy  Siemens,  należy  uznać,  że 

nawet  zaoferowanie  urządzenia  z  montażem  inwazyjnym  było  w  niniejszym  postępowaniu 

dopuszczalne. 

W  ww.  piśmie  firmy  Siemens  złożonym  przez  przystępującego  na  rozprawie 

potwierdzono też spełnianie pozostałych wymogów wskazanych w odwołaniu, tj. wymaganą 

temperaturę  -20˚C  do  +60˚C,  zasilanie  z  energetyki  zawodowej  lub  zestawu  awaryjnego 

zasilania z  oświetlenia ulicznego  (zamiast  zasilania bateryjnego)  oraz  podstawowy  interfejs 

komunikacyjny RS 485 z proto

kołem Modbus RTU.  

Tym samym Izba stwierdziła, że zarzuty dotyczące przepływomierzy nie potwierdziły 

się. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  akumulatora  kwasowo-ołowiowego,  Izba 

stwierdziła,  że  z  karty  katalogowej  złożonej  przez  przystępującego  w  trybie  art.  26  ust.  3 

ustawy  Pzp 

wynika,  że  spełniony  jest  wymóg  napięcia  12V  oraz  pojemności  55Ah. 

Jednocześnie  przystępujący  wyjaśnił  na  rozprawie,  że  spełnienie  ww.  wymogów  przez 

akumulatory  serii  MWS  jest  możliwe  z  uwagi  na  fakt,  że  są  one  produkowane  jako 

urządzenia dedykowane dla przystępującego. Powyższe zostało potwierdzone złożonym na 

rozprawie pismem firmy  MPL Power  Elektro z  dnia 16.06.2020 r.,  w  który  stwierdzono,  że: 

„Nie jest to produkt, który znajduje się w standardowej ofercie (…), tylko model wykonany na 

życzenie  firmy  Aquard  Sp.  z  o.o.”

Tym  samym  Izba  stwierdziła,  że  zarzuty  dotyczące 

akumulatorów nie potwierdziły się. 

Wobec  braku  potwierdzenia  zasadności  zarzutów  stawianych  w  odwołaniu                               

w  stosunku  do  ww.  urządzeń,  nie  ma  także  podstaw  do  stwierdzenia  naruszenia  przez 

zamawiającego art.  24 ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp, gdyż  nie można  uznać,  że przystępujący 

wprowadził zamawiającego w błąd. 

Niezależnie  od  powyższych  ustaleń  dotyczących  spełniania  wymogów  przez  każde                  

z kwestionowanych w odwołaniu urządzeń, należy zauważyć, że na str. 11 siwz  w pkt 3.a) 

zamawiający  wskazał,  że  w  celu  potwierdzenia,  że  dostawy  odpowiadają  wymaganiom 

określonym  przez  zamawiającego,  wykonawcy  mają  złożyć  karty  katalogowe  lub  inne 

dokumenty  potwierdzające  spełnienie  wymaganych  przez  zamawiającego  parametrów 

technicznych  urządzeń  wskazanych  przez  wykonawcę  w  Wykazie  Kluczowych  Urządzeń. 

Taki  sposób  sformułowania  wymagania  świadczy  o  tym,  że  karty  katalogowe  zostały 

potraktowane 

przez zamawiającego jako dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 

ustawy  Pzp,  tj.  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub 

roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez  zamawiającego.  Tym  samym  do 


KIO 1296/20 

dokumentów  tych  ma  zastosowanie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  który  przewiduje  obowiązek 

wezwania  wykonawcy  do  złożenia/wyjaśnienia/uzupełnienia/poprawienia  m.in.  właśnie 

oświadczeń i dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy 

nie  zostały  one  złożone,  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wątpliwości.                              

W  niniejszej  sprawie  oznacza  to,  że  z  powodu  braków/błędów  w  kartach  katalogowych 

zamawiający nie byłby uprawniony do odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ale zobowiązany byłby do uprzedniego wezwania przystępującego 

do  ich 

złożenia/wyjaśnienia/uzupełnienia/poprawienia.  Tym  samym  błędy/braki  podniesione 

przez  przystępującego  w  zakresie  opisanym  w  kartach  katalogowych  (lub  innych 

doku

mentach  dotyczących  kluczowych  urządzeń)  mogły  być  przez  przystępującego,  na 

wezwanie  zamawiającego,  złożone/wyjaśnione/uzupełnione/poprawione.  Nie  można  zatem 

uznać  za  zasadny  zarzutu  braku  odrzucenia  od  razu  oferty  przystępującego  na  podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  Izba  uznała,  że  nie  potwierdziły  się  zarzuty 

podniesione  w  odwołaniu.  Wobec  powyższego  Izba  postanowiła  jak  w  sentencji  wyroku, 

orzekając na podstawie przepisów  art. 190 ust. 7, art. 191 ust. 2 i art. 192 ust. 2 ustawy Pzp. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  zatem  stosownie  do  wyniku,  na  podstawie                  

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący    ……………………. 


wiper-pixel