KIO 129/20 POSTANOWIENIE dnia 31 stycznia 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 129/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego w dniu 31 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  Asseco  Data 

Systems S.A. w Gdyni 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Gminę  Miasto  Szczecin  

z siedz

ibą w Szczecinie 

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwa  Usług  Specjalistycznych  MVB  S.  K.  sp.  j.  w 

Szczecinie

,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000,00 zł 

(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Asseco Data Systems 

S.A. w Gdyni, 

stanowiącej wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 129/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Miasto  Szczecin  z  siedzibą  w  Szczecinie  –  prowadzi 

po

stępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.), 

zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „rozbudowa  systemu  monitoringu 

miasta Szczecin z 

dostawą systemu analizy obrazu”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 29 listopada 2019 r., nr 2019/S 231-565771. 

Wobec: 

1)  zaniechania  przez 

zamawiającego  czynności  polegającej  na  udzieleniu  odpowiedzi  na 

wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, 

czynności zamawiającego polegającej na opisaniu przedmiotu zamówienia 

wykonawca  Asseco  Data  Systems  S.A.  w  Gdyni, 

zwany  dalej  „odwołującym”,  wniósł  24 

stycznia 2020 

r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 38 ustawy Pzp 

w związku z art. 29 ust. 1, 2 ustawy Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy 

Pzp  w  zw.  z  naruszeniem  art.  353

  ustawy 

Kodeks  cywilny,  art.  354  §  2  Kodeksu 

cywilnego przez zaniechanie udzie

lenia wyjaśnień, które w sposób pełny, jednoznaczny, 

wyczerpujący, odpowiadają treści złożonych przez wykonawców wniosków o wyjaśnienia 

treści SIWZ, 

2)  art. 14 ustawy Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 353

 ustawy Kodeks 

cywilny,  art.  354  §  2  Kodeksu  cywilnego  w  zw.  oraz  29  ust.  1,  2  ustawy  Pzp  przez 

opisanie przedmiotu 

zamówienia w sposób niepełny, niejednoznaczny, niewyczerpujący, 

bez  uwzględnienia  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na 

sporządzenie oferty, w szczególności poprzez przerzucenie na wykonawcę niemożliwych 

do  oszacowania  ryzyk  związanych  z  realizacją  zamówienia,  a  także  w  sposób,  który 

mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

udzielenia wyjaśnień w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania, 

dokonania modyfikacji treści SIWZ w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania. 

Na 

pisma  zamawiającego  z  27  stycznia  2020  r.  ustalono,  że  zamawiający  kopię 

odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego 

przekazał  innym  wykonawcom  w  formie  elektronicznej  27  stycznia  2020  r.,  za  pomocą 

platformy elektronicznej. 


W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne 

zg

łoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Ustalono także, że 29 stycznia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, zamawiający przesłał 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty 

prz

edstawione w odwołaniu. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  terminie  określonym  w  art.  185 

ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe 

okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp

.  Zgodnie  z  przywoływanym 

przepisem,  w  przypadku  uwzg

lędnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem  że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  postępowania 

odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U.  z 2018 r. poz. 972)

, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy

.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił,  wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca 

albo  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 


pr

zedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ……………..……… 


wiper-pixel