KIO 1291/20 KIO 1294/20 WYROK dnia 22 lipca 2020 r.

Data: 15 września 2020

Sygn. akt: KIO 1291/20 

       KIO 1294/20 

WYROK 

z dnia 22 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:              Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  17  lipca  2020  r. 

odwołań  wniesionych  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 czerwca 2020 roku przez wykonawców: 

A.   

GRIFFIN  GROUP  Spółka  Akcyjna  DEFENCE  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w 

Warszawie, Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa (sygn. akt KIO 1291/20), 

B.  CNIM Syst

èmes Industriels z siedzibą w Paryżu, rue Bassano 35, 75008 Paryż (sygn. 

akt KIO 1294/20),  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Skarb  Państwa  –  Inspektorat 

Uzbrojenia 

w Warszawie, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa  

przy udziale:   

A.  wykonawcy 

CNIM  Systèmes  Industriels  z  siedzibą  w  Paryżu,  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  1291/20  po  stronie 

odwołującego, 

B.  wykonawcy 

GRIFFIN  GROUP  Spółka  Akcyjna  DEFENCE  Spółka  komandytowa  z 

siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego o sygn. akt: KIO 1294/20 po stronie odwołującego, 

B.  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  H.  CEGIELSKI  - 

POZNAŃ  S.A.,  Polska  Grupa  Zbrojeniowa  S.A.,  CEFA  SAS  z  siedzibą  dla  lidera  w 

Poznaniu,  ul.  28  Czerwca  1956  223/229,  61-

485  Poznań,  zgłaszających  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1291/20 oraz o sygn. akt  

KIO 1294/20 po stronie zamawiającego. 


orzeka: 

Oddala odwołania w sprawach sygn. akt: KIO 1291/20 i KIO 1294/20;  

Kosztami postępowania obciąża Odwołujących, i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr (słownie: 

trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołujących tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1291/20 KIO 1294/20 

U z a s a d n i e n i e 

Inspektorat  Uzbrojenia 

(dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na  podstawie ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004  r.  Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”, w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest : „Dostawa parków pontonowych”, numer 

referencyjny:  IU/179/VI-  104/ZO/NZOOiB/DOS/S/2019. 

Ogłoszone  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer: 2020/S 007-012727 z dnia 

10  stycznia  2020  r.

,  następnie  zmienione  ogłoszeniami  nr  2020/S  015-032325  z  dnia  22 

stycznia 2020 r., nr 2020/S 027-063208 z dnia 7 lutego 2020 r, 2020/S 051-122135 z dnia 12 

marca 2020 r., 2020/S 065-156270 z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Zamawiający  w  dniu  1  czerwca  2020  r.  przekazał  informację  o  wynikach  oceny  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków, z której  

wynika, że Zamawiający uznał, iż dokumenty przedstawione w celu potwierdzenia zdolności 

technicznych lub zawodowych przez wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o zamówienie - 

H.  Cegielski-

Poznań,  CEFA  SAS  i  Polska  Grupa  Zbrojeniowa  S.A.  (dalej:  „Konsorcjum 

Cegielski”) są prawidłowe i potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu.  

W dniu 12 czerwca 2020 r. wykonawcy

: GRIFFIN GROUP Spółka Akcyjna DEFENCE Spółka 

komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: „Odwołujący GRIFFIN) - sygn. akt KIO 1291/20 

oraz 

CNIM Systemes Industriels z siedzibą w Paryżu (dalej „Odwołujący CNIM”) - sygn. akt 

KIO  1294/20 

wnieśli  odwołania.  Odwołujący  w  sprawach  KIO  1291/20  i  KIO  1294/20 

za

kwestionowali spełnienie przez Konsorcjum Cegielski warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie  zdolności  technicznej,  który  w  ogłoszeniu  zamówieniu  został  określony  w  sposób 

następujący: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał co najmniej 1 (jedną) dostawę 

parków pontonowych lub usługę ich modernizacji lub modyfikacji o wartości brutto co najmniej 

50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)'’   

Sygn. akt KIO 1291/20 

Odwołujący GRIFFIN zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1)  art.  57  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  prowadzenie  postępowania  o 

udzielenie zamówienia w  sposób  naruszający  zasadę równości  i  uczciwej konkurencji  z 

uwagi  na  fakt,  iż  Zamawiający  dopuścił  do  dalszego  etapu  postępowania  Konsorcjum 


Cegielski

,  który  nie  potwierdził  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej. 

2)  art,  26  ust.  3  i/lub  4  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie czynności  wezwania  Konsorcjum 

Cegielski 

do  uzupełnienia,  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  dotyczących 

dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu 

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, 

3)  art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp p

oprzez zaniechanie czynności wykluczenia Konsorcjum 

Cegielski 

z uwagi na brak wykazania spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej 

lub zawodowe

j tj. poprzez błędne uznanie, że wykonawca spełnił ww. warunek udziału w 

postępowaniu. 

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący GRIFFIN wniósł o uwzględnienie odwołania w 

całości i: 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności dokonanej na podstawie art. 57 ust. 

1  ustawy  Pzp

,  polegającej  na  poinformowaniu  o  wynikach  oceny  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w konsekwencji zamiarze 

zaproszenia do złożenia oferty wstępnej wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu; 

powtórzenie  czynności  oceny  i  badania  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu złożonego przez Konsorcjum Cegielski; 

nakazanie Zamawiającemu wezwania wykonawcy Konsorcjum Cegielski do uzupełnienia, 

poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  dotyczących  dokumentów  i  oświadczeń 

potwierdzających  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej lub zawodowej na podstawie art. 26 ust. 3 i/lub 4 ustawy Pzp; 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego  według  spisu  kosztów  i  rachunków,  które  zostaną  przedłożone  na 

rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący GRIFFIN wskazał m.in., iż Konsorcjum Cegielski na 

potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych 

wykazał się 3 zamówieniami, z których żadne z osobna nie spełnia warunku określonego przez 

Zamawiającego.  

Pod pozycją 1 wykazu wskazano zamówienie zrealizowane w okresie 01/01/2015 - 31/12/2018 

dla  armii  francuskiej  SIMMT  o  wartości  7  939  054,22  euro,  którego  przedmiotem  było 

utrzymanie w sta

nie gotowości operacyjnej łodzi podwodnej.  

Zgodnie  z  Sekcją  111.2.3)  pkt.  5  Ogłoszenia  o  zamówieniu,  Zamawiający  wskazał,  iż  „W 

przypadku  Wykonawców,  którzy  wykażą  wartość  wykonanych  dostaw  lub  usług  w  innych 


walutach  niż  złoty  polski,  Zamawiający  przeliczy  je  na  złote.  Do  przeliczenia  zostanie 

zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wykonania dostawy lub usługi. W 

przypadku  braku  publikacji  kursów  walut  przez  NBP  w  dniu,  o  którym  mowa  powyżej, 

zastosowanie  ma kurs  ostatnio  ogłoszony  przez  NBP  przed  tym  dniem”.  Przyjmując  średni 

kurs euro z dnia 31/12/2018 r., który wynosił 4,3000 zł, wartość usługi wskazanej w poz. 1 

wykazu wynosi 34 137 933,15 zł - a więc nie spełnia wymogu w zakresie wymaganej wartości 

zamówienia. 

Pod pozycją 2 wykazu wskazano zamówienie zrealizowane w terminie 07/11/2014 dla armii 

francuskiej  DGA  o  wartości  4  045  250,00  euro,  którego  przedmiotem  był  zakup  łodzi 

pontonowych  (F2)  jako  wsparcie  całościowego  parku  pontonowego  łącznie  z  dodatkowymi 

usługami.  

Ww.  doświadczenie  nie  spełnia  warunku  w  zakresie  wymaganej  wartości  zamówienia  jak  i 

terminu realizacji zamówienia, albowiem zamówienie to opiewa na kwotę niższą niż 50 000 

000,00 zł i zostało zrealizowane w okresie przekraczającym wymagane 5 lat przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Pod  pozycją  3  wykazu  wskazano  zamówienia  zrealizowane  w  terminach  06/10/2015, 

23/04/2018 oraz 02/02/2020 dla Sił Zbrojnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich ARABES 

UNIS  o  wartości  13  034  681,23  euro,  których  przedmiotem  była  obsługa,  utrzymanie  i 

modernizacja  parku  pontonowego  (EFA).  N

a  wartość  wskazaną  powyżej  składają  się  dwie 

dostawy  o  wartościach:  3  896  607,00  euro  (zamówienie  #02)  wg.  kursu z  dnia  06/10/2015 

wartość zamówienia opiewała na kwotę 16 542 265,69 zł, 9 138 074,23 euro (zamówienie #09) 

wg. kursu z dnia 23/04/2018 wartość zamówienia opiewała na kwotę 38 198 977,89 zł.  

W ocenie Odwołującego GRIFFIN Zamawiający w sposób niezgodny z treścią Ogłoszenia o 

zamówieniu  uznał,  że  ww.  zamówienia  potwierdzają  warunek  udziału  w  postępowaniu. 

Wykonawca na potwierdzenie warunku 

udziału w postępowaniu wykazał się bowiem dwoma 

odrębnymi  dostawami,  o  czym  świadczą  dowody  przedłożone  wraz  z  wnioskiem  o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. I tak zamówienie #2 o wartości 3 896 607,00 euro 

zostało zrealizowane na podstawie umowy ramowej nr DP3/2/21/2012/235 i przyjętej przez 

Zamawiającego  oferty  handlowej  nr  D-15-073  IndD  datowanej  na  17  czerwca  2015  r., 

Za

mówienie  #9  o  wartości  9  138  074,23  euro  zostało  zrealizowane  na  podstawie  umowy 

ramowej nr DP3/2/21 /2012/235 i przyjętej przez Zamawiającego oferty handlowej nr D-16-

175 Ind2 datowanej na 6 stycznia 2017 r. 

Odwołujący  wskazał, iż  umowa ramowa nie jest umową o zamówienie publiczne, a jedynie 

umową  mającą  charakter  „intencyjny",  zawieraną  celem  nawiązania  współpracy  pomiędzy 

stronami.  Umowa  ramowa  pozwala  na  udzielanie  konkretnych  zamówień  jednostkowych 


wykonawcom, z którymi zawarto umowę ramową. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 

12 czerwca 2017 r. sygn. akt KIO 1093/17 

podkreślono, iż z definicji umowy ramowej wynika, 

że  celem  jej  zawarcia  jest  ustalenie  pomiędzy  stronami  tej  umowy  warunków  dotyczących 

późniejszych  zamówień  wykonawczych  (jednostkowych),  a  jedynym  z  istotnych  elementów 

tych ustaleń są ceny. Co więcej „procedura zawarcia umowy ramowej uregulowana w art. 99-

101 b ustawy Pzp nie jest równoznaczna z udzieleniem zamówienia publicznego a sam fakt 

złożenia  oferty  i  zawarcia  umowy  ramowej  nie  rodzi  po  stronie  wykonawców  żadnego 

obowiązku związanego z realizacją zamówień w przyszłości. Celem zawarcia tej umowy jest 

bowiem  dokonanie  wyboru  kręgu  potencjalnych  wykonawców,  mogących  w  czasie  trwania 

umowy  ramowej  zrealizować  konkretne  zamówienia,  zlecone  przez  zamawiającego  w 

oznaczonym czasie za cen

y nie wyższe niż określone w umowie ramowej. Zawarcie umowy 

ramowej  stanowi  jedynie  jeden  z  etapów  procesu  udzielenia  zamówienia  publicznego. 

Zamawiający, zawierając umowę ramową deklaruje, iż ma zamiar w okresie na jaki umowa 

została  zawarta  udzielać  zamówień  wykonawczych,  zaś  wykonawcy  deklarują,  iż  są 

zainteresowani składaniem ofert na ich realizację za ceny nie wyższe niż określone w ofercie 

składanej w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej". Umowa ramowa kreuje więc zasady 

i  warunki  zlecania,  jak  i  rea

lizacji  zamówień  jednostkowych bez  obowiązku  ich faktycznego 

udzielania  w  przyszłości.  Warunki  te  są  wiążące,  lecz  dopiero  na  wypadek  udzielania 

zamówienia  jednostkowego,  pozostającego  jednak  w  dobrowolnej  gestii  zamawiającego.  A 

zatem  umowa  realizacyjna  [wykonawcza)  zawarta  na  podstawie  umowy  ramowej  ma 

niezależny  byt  prawny  i  opiera  się  na  ponownie  składanych  przez  wykonawców 

oświadczeniach  woli.  To  właśnie umowa wykonawcza  -  w  odróżnieniu od  umowy  ramowej, 

stanowi niezależną umowę o udzielenie zamówienia publicznego. 

Mając  powyższe  na  względzie,  zdaniem  Odwołującego,  nie  sposób  zgodzić  się 

Zamawiającym, iż realizacja odrębnych zamówień (dostaw/usług) realizowanych na podstawie 

umowy ramowej DP3/2/21/2012/235 spełnia wymogi określone w Ogłoszeniu o zamówieniu i 

stanowi  jedno  zamówienie.  Zgodnie  z  przedłożoną  wraz  z  wnioskiem  o  dopuszczenie  do 

udziału  w  postępowaniu  dokumentacją,  podstawą  realizacji  dostaw/usług  były  to  odrębne 

zamówienia, które należało traktować jak umowy o zamówienie publiczne będące wynikiem 

pozytywnego  rozpatrzenia  złożonych  przez  wykonawcę  ofert  handlowych.  Sposób 

wykonywania  umowy  ramowej 

wskazuje  na  jednorazowy  charakter  każdego  z  zamówień 

udzielanych na jej podstawie i stanowiących osobne dostawy/usługi. Odwołujący podkreślił, 

że  samo  zawarcie  umowy  ramowej  nie  obliguje  wykonawcy  do  składania  ofert  na  każde 

zamówienie wykonawcze (jednostkowe). 

Następnie  Odwołujący  GRIFFIN  stwierdził,  że  przedmiotowych  zamówień  nie  można 

traktować jako dostaw/usług ciągłych czy też okresowych, celem wykazania, iż chodzi o jedno 


zamówienie. Zamówienia te powinny być wprost określone w umowie wykonawczej zarówno 

co do wielkości, zakresu, jak i sposobu oraz terminu wykonania, a w tym przypadku takiego 

opisu  świadczenia  nie  mogło  być  z  uwagi  na  charakter  zawartej  umowy.  Świadczenie 

okresowe  to  czynności  powtarzane  cyklicznie,  tj.  powtarzające  się  w  ściśle  określonych, 

niekoniecznie jednakowych odstępach  czasu.  Zakres  tych  świadczeń  może być  różny,  lecz 

termin  ich  spełnienia  jest  z  góry  określony,  pewny  (odmiennie  niż  w  niniejszej  sprawie). 

Zamówień tych nie zalicza się także do usług ciągłych, dla których wyznacznikiem rozmiaru 

jak i treści świadczenia jest czas. Istotą świadczenia ciągłego jest określone, stałe zachowanie 

się dłużnika przez czas trwania stosunku prawnego. W ramach takiego świadczenie nie będzie 

możliwe wyodrębnienie poszczególnych zachowań dłużnika, które mogłyby być potraktowane 

jako  samoistne  świadczenia  albo  partie  świadczenia.  Pomiędzy  tymi  zamówieniami  tj. 

zamówieniem #2 z dnia 25/06/2015 a zamówieniem #9 z dnia 25/01/2017 występuje ponad 

1,5 roczna przerwa, a zatem nie można mówić, że te zamówienia miały charakter ciągły czy 

też stanowią świadczenia okresowe. W obu zamówieniach zarówno zakres tj. ilość linii jak i 

termin  oraz  miejsce  rea

lizacji,  każdorazowo  precyzowane  były  w  dokumencie  zamówienia 

„Purchase Order" tj. (I) w zamówieniu#2 zamówiona ilość linii: 914, termin dostawy 15 m-cy 

od daty podpisania zamówienia, (2) w zamówieniu#9 ilość linii: 38, termin dostawy 15 m-cy od 

daty podpi

sania zamówienia. Wykonawcy z którymi zawarta została umowa ramowa nie mieli 

wiedzy  w  jakim  zakresie  Zamawiający  będzie  udzielał  kolejnych  zamówień  na  podstawie 

umowy ramowej nr DP3/2/21/2012/235, a tym samym jakie zamówienia będą realizowane i 

czy w ogóle będą realizowane. Miarą zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy jest 

umiejętność koordynacji i realizacji dostaw/prac o określonym przez Zamawiającego stopniu 

skomplikowania  i  wartości.  Wykonawca  przygotowując  się  do  realizacji  zamówienia  #2  nie 

mógł przystąpić do organizacji i koordynacji dostaw/prac na całą kwotę 13 034 681,23 euro 

albowiem, w momencie udzielenia zamówienia #9 (zamówienie udzielone w dniu 25/01/2017), 

zamówienie jednostkowe #2 (zamówienie udzielone 25/06/2015) było już zrealizowane (data 

realizacji zamówienia #2 - 06/10/2015). 

Zamawiający  dokonując  oceny  podmiotowej  Konsorcjum  Cegielski  nie  dostrzegł  różnicy 

pomiędzy  zobowiązaniem  się  do  współpracy/złożeniem  oferty,  a  zobowiązaniem  do 

wykonania  usługi  czy  dostawy  na  podstawie  umowy  o  zamówienie  publiczne.  W  ocenie 

Odwołującego za niedopuszczalne należy uznać sumowanie dostaw/usług realizowanych na 

podstawie umowy ramowej, która to umowa nie jest umową realizacyjną tj. zobowiązującą do 

spełnienia  określonego  świadczenia.  Zamawiający  precyzując  warunek  udziału  w 

postępowaniu  wymagał  bowiem  wykazania  się  doświadczeniem  w  zakresie  realizacji 

dostaw/usług, a te zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 2 i 10 ustawy Pzp należy traktować 

jako umowy o zamówienie publiczne. Umowa ramowa nie jest umową o zamówienie publiczne 


a  zatem  sumowanie  dwóch  niezależnych  dostaw/usług  realizowanych  w  dużych  odstępach 

czasu na podstawie odrębnych zleceń (ofert handlowych) składanych przez wykonawców z 

którymi została zawarta umowa ramowa, nie spełnia warunku udziału w postępowaniu. Takie 

działanie jest niezgodne z przepisami ustawy Pzp oraz wymogami Zamawiającego, którego 

intencją  było  dopuszczenie  do  kolejnego  etapu wykonawców  doświadczonych,  którzy  są  w 

stanie wykazać się realizacją co najmniej 1 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 

000 zł. Konsorcjum Cegielski nie wykazał się 1 dostawą o wymaganej wartości, a co najmniej 

dwoma  dostawami/usługami  (nieregularnymi  świadczeniami  jednorazowymi)  realizowanymi 

na  rzecz  Sił  Zbrojnych  Zjednoczonych  Emiratów  Arabskich  ARABES  UNIS,  których  łączna 

wartość  opiewa  na  kwotę  przekraczającą  50  000  000  zł,  natomiast  żadna  z  wykazanych 

dostaw/usług udzielonych na podstawie złożonych i przyjętych ofert handlowych nie spełnia 

wymogu wartościowego. 

Kolejną  wątpliwość  w  ocenie  Odwołującego  GRIFFIN  budzi  zakres  dostaw/usług 

realizowanych  w  ramach  umowy  ramowej  nr  DP3/2/21/2012/235  w  kontekście 

skonkretyzowanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.  

Zgodnie  z  oświadczeniem  wykonawcy  na  zamówienie  #2  składają  się:  nowe  pompy 

strumieniowe, rampy, silniki 

o wartości 2 266 241,00 euro, nowe rampy boczne i środkowe o 

wartości 465 334,00 euro, różne części zamienne  o  wartości  1  165  032,00  euro.  Na 

zamówienie #9 składają się: nowe w pełni wyposażone zestawy ramp o wartości 3 142 785,00 

euro, 

nowe  w  pełni  wyposażone  systemy  osi  o  wartości  1  543  304,00  euro,  nowe  pompy 

strumieniowe 

o wartości  478  372,00  euro,  różne  części  zamienne  o  wartości  3  973 613,23 

euro. 

W ocenie Odwołującego o ile dostawy ramp, silników, systemów osi czy pomp strumieniowych 

mogą  stanowić  dostawę  parku  pontonowego  w  rozumieniu  wymogów  Zamawiającego,  tak 

wątpliwości budzą realizowane w ramach tych zamówień dostawy różnych części zamiennych. 

Wskazać  należy,  iż  dostawa  tych  części  nie  może  być  traktowana  jako  dostawa  parku 

pontonowego,  chyba  że  części  te  były  zamawiane  celem  prawidłowego  złożenia 

dostarczonych w ramach tych zleceń ramp, silników, systemów osi czy pomp strumieniowych 

lub  na  potrzeby  modernizacji  lub  modyfikacji  parku  pontonowego.  Z 

przedłożonych  przez 

Konsorcjum 

Cegielsk dokumentów powyższe nie wynika. Odwołujący zwrócił uwagę na zakres 

umowy ramowej, która dotyczy nie tylko usług modernizacji systemów mostów pontonowych 

(EFA),  ale 

też  utrzymania  technicznego  oraz  napraw.  Nie  jest  wykluczone  zatem,  iż 

dostarczone  w  ramach  tych  zamówień  części  zamienne,  nie  służyły  w  rzeczywistości 

modernizacji czy modyfikacji parków pontonowych, a naprawie. Mając na uwadze fakt, iż w 

treści warunku Zamawiający nie dopuścił usługi naprawy rozumianej zgodnie z decyzją nr 141 

/MON  z  dnia  5.7.2017  r.  jako  zespół  czynności  mających  na  celu  odtworzenie  sprawności 


technicznej  SpW lub  jego  resursu przez  usunięcie powstałych niesprawności  (uszkodzeń)  i 

wykonanie określonych czynności zgodnie z wymaganą technologią, Zamawiający winien był 

co najmniej wyjaśnić na potrzeby jakich czynności zamawiane były części zamienne w ramach 

zamówień #2 i #9. We wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie ma bowiem 

odpowiedzi na to 

pytanie. W sytuacji w której zamawiane części zamienne nie były związane 

z  modernizacją  czy  też  modyfikacją  parków  pontonowych,  wartość  zamówienia  wyniesie 

odpowiednio  dla  #2  -  2 731  575,00  euro,  dla  #9  -  5  164  461,00  euro,  a zatem  Konsorcjum 

Cegielski 

nie  spełni  warunku  udziału  w  postępowaniu,  nawet  w  przypadku  łącznego 

sumowania ww. zamówień. 

Na  uwagę  zdaniem  Odwołującego  zasługuje  także  kwestia  podania  przez  Wykonawcę  w 

wykazie  dostaw  realizacji  zamówienia  na  tzw.  różne  części  zamienne  w  dniu  02/02/2020. 

Z

amówienie 

to 

było 

realizowane 

na 

podstawie 

odrębnej 

umowy 

ramowej 

SB/FOS/DP3/2/21/1/2018/13,  a  zatem  nie  może  być  traktowane  jako  jedno  zamówienie 

(dostawa/usługa)  z  zamówieniami  udzielanymi  na  podstawie  umowy  ramowej 

DP3/2/21/2012/235.  Za  powyższym  przemawia  między  innymi  nie  uwzględnienie  przez 

samego wykonawcę w wykazie dostaw wartości tego zamówienia. W tym zakresie pozostaje 

także  aktualna  argumentacja  Odwołującego  dotycząca  tego  rodzaju  zamówienia  w  ramach 

umowy ramowej nr DP3/2/21/2012/235. 

Mając powyższe na względzie, w ocenie Odwołującego, Konsorcjum Cegielski nie wykazało 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu i powinno zostać wezwane w trybie art. 26 ust. 

3 i/lub 4 ustawy Pzp 

do uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień dotyczących 

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  a  w  przypadku  braku  potwierdzenia  warunku 

wykluczone z postępowania. 

Sygn. akt KIO 1294/20 

O

dwołujący CNIM zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 131e ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 Pzp poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum  Cegielski  pomimo  niewykazania  spełniania 

warunków udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej w sposób określony 

w pkt. III.2.3) Ogłoszenia, to jest co do wymaganego doświadczenia; 

art. 26 ust 3 i 4 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum Cegielski do uzupełnienia 

dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. warunku udziału pomimo, iż 

złożone  dokumenty  nie  wykazują  spełnienia  ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu,  a 

ponadto istnieją poważne i uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości i kompletności 

złożonych dokumentów; 


art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 Pzp poprzez naruszenie zasady równego traktowania 

wykonawców oraz zasady przejrzystości w toku oceny spełniania warunków udziału przez 

wykonawców  wyrażające  się  w  nieprawidłowym  uznaniu  doświadczenia  Konsorcjum 

Cegielski  za  spełniające  warunek  udziału  w  Postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej. 

W

skazując  na  powyższe  zarzuty  Odwołujący  CNIM  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i 

nakazanie Zamawiającemu dokonania następujących czynności: 

unieważnienia i powtórzenia oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu przez 

Konsorcjum Cegielski; 

2)  wykluczenia Konsorcjum Cegielski z 

udziału w Postępowaniu; 

ewentualnie wezwania Konsorcjum Cegielski do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń 

potwierdzających  spełnienie  warunku  udziału  w  Postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej lub do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. 

oraz  o  dopuszcze

nie  i  przeprowadzenie  dowodów,  w  tym  dowodów  z  dokumentów 

powołanych w odwołaniu, a także przedłożonych na rozprawie - na okoliczności przytoczone 

w odwołaniu oraz na rozprawie. 

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  CNIM  wskazał  m.in.,  że  ogólny  opis  przedmiotu 

zamówienia  zawiera  załącznik  nr  1  do  Ogłoszenia  -  Opis  parku  pontonowego  (dalej:  „Opis 

parku  pontonowego”),  który  określa  m.in.  wymagane  funkcjonalności  oraz  minimalne 

ukompletowanie wymaganego parku pontonowego. 

W Ocenie 

Odwołującego CNIM Zamawiający nieprawidłowo ocenił doświadczenia CEFA SAS 

–  członka  Konsorcjum  Cegielski,  który  wraz  z  wnioskiem  o  dopuszczenie  złożył  „Wykaz 

wykonanych  dostaw  lub  usług”  (dalej:  „Wykaz”),  str.  78  i  nast.  Wniosku,  zawierający  trzy 

pozycje, przy czym co do trzeciej pozyc

ji zawierającej trzy zamówienia. Odwołujący wskazał, 

iż żadna umów wskazanych w Wykazie nie odpowiada doświadczeniu wymaganemu w pkt. 

III.2.3) Ogłoszenia. Natomiast projekt wskazany jako Ref. 1 nie potwierdza spełnienia warunku 

doświadczania z uwagi na zbyt niską wartość (znacznie poniżej wymaganego progu 50 000 

000,00 PLN). Zgodnie z Wykazem, umowa ref. 1 ma tymczasem wartość 7 939 054, 22 EURO 

(przy czym z dokumentów źródłowych wynika łącznie jedynie 4 324 261, 32 EURO). Zgodnie 

z pkt. III.2.3).S Ogłoszenia, „ W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość wykonanych 

dostaw lub usług w innych walutach niż zloty polski, Zamawiający przeliczy je na złote. Do 

przeliczenia  zostanie  zastosowany  średni  kurs  walut  NBP  obowiązujący  w  dniu  wykonania 

dostawy lub usługi. W przypadku braku publikacji kursów walut przez NBP w dniu, o którym 

mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przez NBP przed tym dniem" Tak 


obliczany kurs Euro do PLN w ciągu ostatnich 5 lat ani razu nie zbliżył się nawet do wartości 

Ponadto,  wskazany  w  opisie  tego  zamówienia  pojazd  EFA  produkowany  przez  CEFA  nie 

stanowi  parku  pontonowego. 

Odwołujący  CNIM  wskazał,  że  w  dniu  13  lutego  2020  r. 

Zamawiający  opublikował  wyjaśnienie  znaczenia  pojęcia  „park  pontonowy.  Zamawiający 

wyraźnie  wskazał,  iż  w  ramach  dostawy  „parku  pontonowego”  nie  mieszczą  się 

„systemy/mosty do pokonywania Suchodołów” oraz „wyposażenie typu amfibia". Tymczasem 

EFA  produkowana  przez  CEFA  jest  w  istocie  pojazdem  samobieżnym  z  funkcjonalnością 

amfibii, który nie mieści się w pojęciu „parku pontonowego” i wiąże się z nieposługiwaniem się 

dedykowanymi  pojazdami  do  transportu  bloków  pontonowych,  co  jest  powszechnie 

akceptowanym  standardem  dla  parków  pontonowych.  (Dowód:  karta  katalogowa  EFA 

produkowanej 

przez 

CEFA 

wraz 

tłumaczeniem,  https://www.cefa.fr/images/efa 

placmette.pdf)

W ramach parku pontonowego nie mieszczą się pojazdy poruszające się po 

lądzie i wodzie, takie jak EFA. Powyższe rozumienie pojęcia „park pontonowy” potwierdzają 

definicje  przywołane  przez  Zamawiającego  w  tym  wyjaśnieniu  na  określenie  parku 

pontonowego  oraz  jego  elementów,  w  tym  także  powołana  definicja  „bloku  pontonowego”, 

który stanowi „najmniejszy, funkcjonalnie samodzielny odcinek mostu lub promu pontonowego 

dający się przewozić na jednym środku transportu”. Również w Opisie parku pontonowego, 

Zamawiający  wprost  wskazał,  co  powinno  stanowić  minimalne  ukompletowanie  parku 

pontonowego,  wyraźnie  wyodrębniając  w  tym  zakresie  „pojazdy  umożliwiające  transport 

wszystkich elementów parku” oraz „bloki pontonowe". Mosty ustawiane na amfibiach istotnie 

różnią się od parków pontonowych zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak również pod 

względem praktycznym - w procesie samego ich rozstawiania. Zastosowanie funkcjonalności 

amfibii  powoduje  zmianę  charakteru  szeregu  rozwiązań  stosowanych  na  etapie  produkcji 

takich  mostów  i  z  tej  też  przyczyny  doświadczenie  w  ich  dostawie/modernizacji/modyfikacji 

materialnie różni się od doświadczenia nabytego przy parku pontonowym. 

W wersjach źródłowych dokumentów złożonych przez Konsorcjum Cegielski nie ma odniesień 

do parku pontonowego, czy chociażby określenia „ponton”. Zamawiający francuski (strona 81 

wniosku Konsorcjum Cegielski) posłużył się pojęciem „Engin de Franchissement de l'Avanf, 

co stanowi akronim EFA i oznacza dosłownie „Pojazd przeprawowy”. Ponadto przedmiotem 

umowy  ref.1  nie  jest  „dostawa”  „modernizacja”  albo  „modyfikacja"  w  rozumieniu  definicji 

przedstawionych w 

pkt. III.2.3). 12 Ogłoszenia (w treści zmodyfikowanej w dniu 4 lutego 2020 

r.). 

Ogłoszenie odsyła przy tym w zakresie tych definicji do decyzji Nr 141/MON z dnia 5 lipca 

2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił 

Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Pols

kiej, która  lokuje  „modernizację”  i „modyfikację”  w kategorii 

usług i wyraźnie wyodrębnia je od świadczeń w postaci serwisu i naprawy. W zakresie pojęć 


„modernizacji’  i  „modyfikacji”  nie  mieści  się  też  pozyskiwanie  części  zamiennych,  które  w 

nomenklaturze 

decyzji określane są jako „techniczne środki materiałowe”. 

W ramach przyjętych w Postępowaniu definicji „modernizacji” i „modyfikacji” nie mieszczą się 

zatem  czynności  sprecyzowane  przez  CEFA  w  dokumencie  o  nazwie  „POTWIERDZENIE 

DOKUMENTÓW ZAWARTYCH W ANEKSIE 4” (dalej: „Potwierdzenie”, str, 80 Wniosku) dla 

umowy ref. 1, tj.: „zarządzanie całością programu”, „obsługa techniczna”, „obsługa związana 

z użyciem materiału”, „serwis i konserwacja”, „dostawa części zamiennych”, „transport” oraz 

„magazynowanie”. Jedynie „zmiany techniczne" mogłyby co najwyżej zostać skategoryzowane 

jako „modyfikacja” w rozumieniu powyższej definicji, jednak jak wynika z przedłożonych przez 

CEFA  formularzy 

zamówień,  „zmiany  techniczne”  oraz  „uaktualnienia  techniczne”  stanowią 

bardzo 

niewielką część tej umowy (łącznie niewiele ponad 60 000,00 Euro). Ponadto wskazać 

należy,  że  Konsorcjum  Cegielski  przedstawiło  jedynie  potwierdzenie  złożenia  przez 

zamawiającego francuskiego określonego zamówienia. Treść Wykazu złożonego przez CEFA 

jest n

iezgodna z dalszymi oświadczeniami CEFA oraz złożonymi dokumentami źródłowymi, 

co samo w sobie stanowi podstawę co najmniej do wezwania konsorcjum CEFA do udzielenia 

wyjaśnień w tym zakresie. Stwierdzenie to odnosi się do informacji przedstawionych odnośnie 

do wszystkich trzech umów stanowiących doświadczenie Konsorcjum Cegielski. W zakresie 

umowy  ref.  1  istnieje  poważna  różnica  w  dacie  oraz  w  szczególności  wskazanej  wartości 

zamówienia, która w Potwierdzeniu wynosi łącznie 4 324 261, 32 Euro netto, a więc prawie 

dwukrotnie  mniej  niż  wartość  wskazana  w  Wykazie,  co  jeszcze  bardziej  uwydatnia 

niespełnienie warunku w zakresie wartości wykonanej umowy.  

Zgodnie z treścią Wykazu, umowa ref. 2 odnosi się do zakupu łodzi pontonowych (F2) jako 

wsparcia  całościowego  parku  pontonowego  łącznie  z  dodatkowymi  usługami.  Została 

wykonana na rzecz Armii Francuskiej (DGA) w dacie 7 listopada 2014 r., a jej wartość w Euro 

miała wynieść 4 045 250,00 PLN. Zachodzą istotne niezgodności pomiędzy treścią Wykazu a 

dokumentów przedłożonych na jego potwierdzenie, które wskazują zarówno na inny przedmiot 

tej umowy (świadczenia polegające na utrzymaniu technicznym), inną wartość (jedynie 560 

100,00 Euro netto), jak i kompletnie inną datę wykonania zamówienia (8 października 2021 r.). 

Tak 

daleko  idące  rozbieżności  stanowią  co  najmniej  podstawę  do  wezwania  Konsorcjum 

Cegielski do udzielenia wyjaśnień w zakresie treści Wykazu i dokumentów przedłożonych na 

jego  potwierdzenie  i  nie  mogą  potwierdzać  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Z 

Wykazu oraz oświadczenia własnego CEFA wynika, że dostawa kutrów parków pontonowych 

w odniesieniu do umowy ref. 2 została wykonania w roku 2014, a więc w czasie wcześniejszym 

niż wynikającym z pkt. III.2.3).2 Ogłoszenia (ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowań). Dodatkowe zlecenie, którego dotyczy 

oświadczenie  własne  oraz  dodatkowy  dokument  (str.  91-99  Wniosku)  dotyczy  jedynie 


„utrzymania technicznego" z datą wykonania zamówienia - 8 października 2021 r. Umowa ref. 

2  jest  także  niezgodna  z  warunkiem  udziału  w  zakresie  jej  wartości.  Zgodnie  z  Wykazem 

wynosi  ona  4  045  250,00  Euro  (dotyczy  to  prawdopodobnie  umowy  dostawy  z  2014  r,  tj. 

niespełniającej wymogu co do okresu), a zgodnie z oświadczeniem własnym dla tej umowy 

jest to jedynie 560 100,00 Euro netto, a więc zdecydowanie mniej, niż wymagane 50 000 000 

min brutto PLN. Przy tym przedstawione zostało jedynie potwierdzenie wypłaty zaliczki z dnia 

8.10.2019  r..  Przytoczona 

powyżej  w  stosunku  do  umowy  ref.  1  argumentacja  w  zakresie 

pojęciowego modernizacji/modyfikacji odnosi się również do umowy ref. 2, której przedmiot to 

jedynie  „utrzymanie  techniczne”,  co  wyraźnie  potwierdzają  przedłożone  przez  Konsorcjum 

Cegielski  dokumenty  wydane  przez  DGA  (francuską  Dyrekcję  Generalną  ds.  Uzbrojenia) 

określające  przedmiot  zamówienia  jako  „kontrolę  techniczną  i  utrzymanie  w  stanie 

operacyjnym”.  Brak  jest  zatem  jakiejkolwiek  wzmianki  o  czynnościach  stanowiących 

modernizację/modyfikację  w  rozumieniu  przyjętym  w  niniejszym  Postępowaniu  i  decyzji  nr 

141/MON,  a  mowa  jedynie  o  serwisie  lub  naprawie,  które  stanowią  usługi  odrębne  od 

modernizacji/modyfikacji. 

Następnie  Odwołujący  CNIM  wskazał,  że  doświadczenie  w  realizacji  umowy  ref.  3  nie  jest 

wystarczające na potrzeby spełnienia warunku udziału w Postępowaniu. Przedmiotem umowy 

ref.  3  jest  EFA  produkowana  przez  CEFA,  która,  jak  zostało  wskazane  już  powyżej  w 

odniesieniu do umowy ref. 1, nie może być postrzegana jako park pontonowy. Zastosowanie 

ma tu w pełni powyżej przedstawiona argumentacja w tym zakresie. Zgodnie z treścią Wykazu, 

wartość tej umowy wyniosła 13 034 681,23 Euro - przy czym występuje niezgodność pomiędzy 

treścią Wykazu, a Potwierdzenia dla umowy ref. 3, zgodnie z którym łączna wartość umowy 

ref. 3 wyniosła 14 392 090,93. Euro. W treści oświadczenia własnego na str. 100 Wniosku, 

CEFA wyraźnie wskazuje, że jest to „umowa o wsparcie kontynuacyjne” („follow-on support 

agreement

’),  która  w  nomenklaturze  branżowej  oznacza  umowę  polegającą  na  utrzymaniu 

technicznym  i  ser

wisie  produktu  dostarczonego  w  ramach  wcześniejszej  dostawy. 

Jednocześnie, nawet gdyby przyjąć, że w ramach takiej umowy mogą być realizowane pewne 

usługi  mające  charakter  modernizacji  lub  modyfikacji  w  rozumieniu  warunku  udziału  w 

Postępowaniu, to nie jest to główny ani całkowity przedmiot umowy. Potwierdzenie powyższej 

tezy  stanowi  przedstawione  przez  CEFA  w  oświadczeniu  własnym  rozbicie  głównych 

przedmiotów  zamówienia,  z  którego  wynika,  iż:  w  zakresie  1  zamówienia  realizowanego  w 

ramach umowy ref. 3, 3 9

73 613,23 Euro z 9 138 074,23 Euro całkowitej wartości zamówienia 

stanowiło  samo  dostarczenie  różnych  części  zamiennych;  w  zakresie  2  zamówienia 

realizowanego w ramach umowy ref. 3, 1 165 032,00 Euro z 3 896 697,00 Euro całkowitej 

wartości zamówienia stanowiło samo dostarczenie różnych części zamiennych: w zakresie 3 

zamówienia realizowanego  w  ramach  umowy  ref.  3,  całkowita wartość zamówienia  -  1  359 


309,70 Euro - 

odnosi się do dostarczenia różnych części zamiennych. Czym innym są usługi 

serwisu/naprawy,  a 

czym  innym  usługi  modernizacji/modyfikacji.  W  świetle  decyzji  nr 

141/MON  dostarczanie  części  zamiennych  postrzegane  jest  natomiast  jako  „pozyskiwanie 

technicznych środków materiałowych”, co stanowi kategorię odrębną od usług „modernizacji 

czy  „modyfikacji”.  Z  przedłożonych  dokumentów  wydanych  przez  Generalny  Korpus 

Utrzymania  (GHQ)  Zjednoczonych  Emi

ratów  Arabskich  wynika  jedynie,  że  „tematem” 

wydanych  dokumentów  są  „części  zamienne  CEFA”,  brak  jest  natomiast  jakiejkolwiek 

wzmianki  o  czynnościach  mogących  stanowić  modernizację/modyfikację  w  rozumieniu 

dokumentacji Postępowania. W konsekwencji można zatem wnioskować, iż zakres umowy ref. 

nr 3 nie odpowiada treści warunku udziału w postępowaniu z pkt. III.2.3).1 Ogłoszenia. Nawet 

jednak  przy  przyjęciu  rozbicia  części  poszczególnych  zamówień  realizowanych  w  ramach 

umowy ref. 3, dokonanego przez CEFA w oświadczeniu własnym, to na potrzeby wykazania 

spełniania warunku udziału można uwzględnić jedynie tę jej część, która rzeczywiście polegała 

na  modyfikacji/modernizacji.  Po  odjęciu  tylko  wartości  przypisanej  dla  dostaw  części 

zamiennych  6  497  954,93  Euro (prawie  50%  umowy)  -  pozos

tała wartość to już 7 894 136 

EUR, co nie jest wystarczające do wykazania spełniania warunku udziału w Postępowaniu. 

W  ocenie  Odwołującego  CNIM  Konsorcjum  Cegielski  nie  wykazał  spełnienia  warunków 

udziału w postępowaniu, co powinno skutkować wykluczeniem z Postępowania, ewentualnie, 

przed  dokonaniem  tej  czynności,  Zamawiający  winien  był  wezwać  tego  wykonawcę  na 

podstawie art.  26  ust.  3 Pzp,  do  uzupełnienia dokumentów  i  oświadczeń  mających  na celu 

wykazanie spełnienia warunku doświadczenia, względnie złożenia wyjaśnień na podst. art. 26 

ust. 3-4 ustawy 

Pzp, z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do poprawności i kompletności 

złożonych dokumentów. Żadnej z tych czynności Zamawiający nie dokonał. Treść Ogłoszenia, 

w tym w szczegółowości warunków udziału w postępowaniu, nie podlega zmianom po terminie 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W związku z czym narusza 

art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 Pzp, w tym zasadę równego traktowania wykonawców 

oraz  przejrzystości,  taka  ocena  spełniania  warunków  udziału  przez  wykonawców,  która 

odbiega  od  ustanowionej  treści  warunku (w  tym  wyjaśnień  Zamawiającego).  Naruszenie  to 

doprowadziło w konsekwencji do uznania doświadczenia Konsorcjum Cegielski za spełniające 

warunek  udziału  w  Postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  oraz  bezprawnego 

zakwalifikowania tego wykonawcy do dalszego udziału w Postępowaniu. 

Do odwołania zostały załączone: pismo Zamawiającego z dnia 1 czerwca 2020 r. oraz Karta 

katalogowa EFA produkowanej przez CEFA z tłumaczeniem. 

Pismami z dnia 17 czerwca 2020 r, złożonymi do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 

18  czerwca  2020  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  H. 


CEGIELSKI - 

POZNAŃ S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., CEFA SAS z siedzibą dla lidera 

w  Poznaniu,  zgłosili  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  w  sprawach  o  sygn.  akt:  KIO  1291/20  oraz  o  sygn.  akt  KIO  1294/20, 

wskazując na brak wypełnienia się przesłanek do skorzystania ze środków ochrony prawnej 

oraz  na 

brak  zasadności  zarzutów  postawionych  w  obydwu  odwołaniach  i  wnosząc  o 

oddalenie odwołań. 

Pismami z dnia 15 lipca 2020 r, złożonymi do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 

lipca 2020 r. Zamawiający wniósł odpowiedzi na odwołania w sprawach KIO 1291/20 i KIO 

1294/20  wnosząc  o  ich  oddalenie  jako  całkowicie  niezasadnych  i  przedstawiając  swoje 

stanowisko  w  sprawach.  Do  pisma  w  sprawie  sygn.  akt  KIO  1291/20  zostały  załączone: 

Broszura parku EFA (6 str.), Norma Obronna NO-54-

A201:2017 (14 str.) oraz Oświadczenie 

CEFA SAS pismo nr wch. 13862/IU/20 (41 str.). Do pisma w sprawie sygn. akt KIO 1294/20  

zostały załączone: Broszura parku EFA (6 str.), Norma Obronna NO-54-A201:2017 (14 str.), 

Odpowiedź  na  pytania,  pismo  wych.  Nr  IU-SU-WAK/1483/20  (2  str.),  Załącznik  nr  1  do 

Ogłoszenia  (2  str.),  Norma  Obronna  NO-01-A005:2010  (48  str.),  Broszura  mostu  M3  firmy 

General Dynamics (6 str.), Opis mostu AAAB firmy FNSS (9str.) 

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania złożonej przez Zamawiającego na płycie 

CD oraz dowody przedłożone przez stronny załączone do ww. pism oraz złożone rozprawie.  

Krajowa 

Izba 

Odwoławcza 

rozpoznając 

na 

rozprawie 

odwołania,                        

uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

stanowiska Stron 

i uczestników postępowań, a także zgromadzone dowody, ustaliła i 

zważyła co następuje: 

Odwołania  nie  zawierają  braków  formalnych.  Wpisy  w  prawidłowej  wysokości  zostały 

wniesione w ustawowym terminie. N

ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących 

odrzuceniem odwołań, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Wykazując  swoje  uprawnienie  do  skorzystania  ze  środków  ochrony  prawnej  Odwołujący 

GRIFFIN  wskazał  m.in.,  że  czynności  dokonane  przez  Zamawiającego  lub  zaniechania  w 

trakcie oceny i badania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, są niezgodne 

z  przepisami  ustawy  Pzp  i  mogą  doprowadzić  do  zawarcia  umowy  ramowej  z  jednym 

wykonawcą,  który  nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu  tj.  nie  daje  rękojmi 

należytego  wykonania  zamówienia.  Naruszenie  przepisów  ustawy  Pzp  w  zakresie  oceny 

podmiotowej wykonawcy i jego dopuszczenie do dalszego etapu postępowania w procedurze 

negocjacyjnej,  może  skutkować  utratą  przez  Odwołującego  możliwości  zawarcia  umowy 


ramowej z Zamawiającym, a w konsekwencji udzielenia zamówień, których przedmiot objęty 

jest umową ramową na podstawie art. 101 a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Działania/zaniechania 

Zamawiającego  naruszające  przepisy  ustawy  Pzp,  w  konsekwencji  pozawalają  na 

uprzywilejowanie  wykonawcy, 

który  nie  daje  rękojmi  należytego  wykonania  zamówienia, 

poprzez  możliwość  konkurowania  z  wykonawcami  spełniającymi  warunki  udziału  w 

postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu. Interes i szkoda, wyraża się w tym, że 

dokonanie czynności związanych z usunięciem naruszeń ujawnionych w trakcie postępowania 

warunkuje nie tylko prawidłowość w zakresie stosowania przepisów ustawy Pzp, ale przede 

wszyst

kim nie dopuszcza do sytuacji, w której wykonawca niespełniający warunków udziału w 

postępowaniu może ubiegać się o zawarcie umowy ramowej i konkurować z wykonawcami, 

którzy te warunki spełnili, w tym z Odwołującym.  

Wykazując swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej Odwołujący CNIM 

wskazał  m.in.,  że  złożył  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  Postępowaniu  i  pozytywnie 

przeszedł etap prekwalifikacji, tj. został oceniony przez Zamawiającego jako niepodlegający 

wykluczeniu  i  spełniający  warunki  udziału  w  Postępowaniu.  Wykluczenie  konkurencyjnego 

wykonawcy z udziału w Postępowaniu, niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, 

może  zwiększyć  szanse  Odwołującego  na  uzyskanie  zamówienia.  Przede  wszystkim  w 

interesie  Odwołującego  leży  konkurowanie  w  Postępowaniu  na  warunkach  uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania,  co  wyraża  się  także  w  niedopuszczeniu  do  udziału 

wykonawców  niespełniających  warunków  ustanowionych  w  Ogłoszeniu.  Gdyby  jako 

najkorzystniejsza  została  wybrana  oferta  Konsorcjum  Cegielski  pomimo  konieczności 

wykluczenia  tego  wykonawcy 

z  udziału  w  Postępowaniu,  Odwołujący  utraciłby  szansę  na 

uzyskanie zamówienia. Naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy powoduje zatem, 

że  Odwołujący  może  nie  uzyskać  zamówienia  i  tym  samym  ponieść  szkodę  wynikającą  z 

niezawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wyrażającą się w utracie przychodów 

i zysków z tytułu jej wykonywania. 

W  ocenie Izby  Odwołujący  legitymują  się  uprawnieniem  do  skorzystania  w  przedmiotowym 

postępowaniu ze środków ochrony prawnej. Zostały wypełnione materialnoprawne przesłanki, 

o  której  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  są  zainteresowany  pozyskaniem 

zamówienia i w tym celu złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w wyniku 

oceny  k

tórych  zostali  dopuszczeni  do  udziału  w  dalszej  procedurze  Postępowania.  W 

przypadku potwierdzenia się zarzutów odwołania, zwiększyłyby się ich szanse na realizację  

zamówień w ramach umowy ramowej w przypadku jej zawarcia. 

Wykonawcy:  CNIM Syst

ẻmes Industriels z siedzibą w Paryżuzgłaszający przystąpienie do 

postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  1291/20  po  stronie  odwołującego,  GRIFFIN 

GROUP  Spółka  Akcyjna  DEFENCE  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie,  


zgłaszający swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1294/20 po 

stronie  odwołującego,  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  H. 

CEGIELSKI - 

POZNAŃ S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., CEFA SAS, siedzibą dla lidera 

w  Poznaniu, 

zgłaszający  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt: 

KIO  1291/20  oraz  o  sygn.  akt  KIO  1294/20  po  stronie  zamawiającego,  wypełnili  wymogi 

określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, w związku z czym stali się ich uczestnikami. 

Następnie Izba ustaliła:  

Zamawiający  określił  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  w 

sposób następujący: „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał co najmniej 1 (jedną) 

dostawę parków pontonowych lub usługę ich modernizacji lub modyfikacji o wartości brutto co 

najmniej 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)”.  

W  celu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznych  w  pkt  III.2.3).2  Ogłoszenia,  wykonawcy  byli  zobowiązani  do  złożenia  wykazu 

dos

taw  lub  usług  wykonanych  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie. 

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał również, że „zgodnie z decyzją nr 141/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 5.7.2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i 

wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz, Min. Obr. 

Nar. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.):  

1) Modernizacja jest to proces unowocześnienia SpW polegający na zmianie jego parametrów 

użytkowych i eksploatacyjnych w tym w szczególności parametrów krytycznych. Wynikiem 

modernizacji jest nowy SpW;  

2) Modyfikacja jest to proces unowocześniania SpW polegający na wymianie, zastąpieniu lub 

rozbudowie  istniejących  podzespołów,  funkcji  lub  oprogramowania,  bez  zmiany  jego 

zasadniczego przeznaczenia. Wynikiem modyfikacji nie jest nowy SpW;  

3) Sprzęt wojskowy (SpW) jest to wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane 

do  potrzeb  wojskowych  i  przeznaczone  do  użycia,  jako  broń,  amunicja  lub  materiały 

wojenne.” 

W Postępowaniu zostały złożone trzy wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, tj. 

przez: 

Odwołującego  GRIFFIN,  Odwołującego  CNIM  oraz  Konsorcjum  Cegielski.  Wszyscy  

wykonawcy  zostali  ocenieni 

przez  Zamawiającego  jako  spełniający  warunki  udziału  w 

Postępowaniu i niepodlegający wykluczeniu z Postępowania.  


Izba zważyła, co następuje: 

Odwołania  nie  zasługują  na  uwzględnienie.  Nie  potwierdziły  się  bowiem  zarzuty  w  nich 

zawarte

, w granicach których Izba orzeka stosownie do  art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, zgodnie z 

którym Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.  

odwołaniu w sprawie sygn. akt KIO 1291/20 i w odwołaniu w sprawie sygn. akt KIO 1294/20 

zarzuty 

dotyczą braku wykazania przez Konsorcjum Cegielski spełnienia ww. warunku udziału 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej (doświadczenia), określonego w ogłoszeniu 

o zamówieniu.  

Konsorcjum  Cegielski  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

przedstawiło  wykaz  zawierający  3  pozycje.  Jak  wynika  z  odpowiedzi  na  odwołanie 

Zamawiającego,  dwie  pierwsze  pozycje  Wykazu  nie  były  przez  niego  brane  pod  uwagę, 

Pierwsza z nich, dotycząca zamówienia zrealizowanego w okresie 01/01/2015 - 31/12/2018 

dla  armii  francuskiej  SIMMT  o  wartości  7  939  054,22  euro,  którego  przedmiotem  było 

utrzymanie w stanie gotowości operacyjnej łodzi podwodnej, nie była brana pod uwagę z uwagi 

na to, że przedmiot wymienionej umowy nie wpisuje się w dostawę lub usługę modyfikacji lub 

modernizacji  parków  pontonowych.  Druga  z  nich,  dotycząca  zamówienia zrealizowanego w 

terminie 07 listopada 2014 dla armii francuskiej DGA o wartości 4 045 250,00 euro, którego 

przedmiotem  był  zakup  łodzi  pontonowych  (F2)  jako  wsparcie  całościowego  parku 

pontonowego łącznie z dodatkowymi usługami, nie była brana pod uwagę z uwagi na to, że 

była wykonana przed upływem 5 lat licząc od daty składania wniosków. 

Trzecia pozycja Wykazu, była oceniana przez Zamawiającego w zakresie dwóch pierwszych 

zamówień tj. nr 2 i 9, zrealizowanych w ramach umowy ramowej DP3/2/21/2012/235 na rzecz 

Sił  Zbrojnych  Zjednoczonych  Emiratów  Arabskich,  bowiem  dla  nich  zostały  przedstawione 

dokumenty  potwierdzające  wykonanie  zgodnie  z  warunkami  umowy.  Ich  przedmiotem  była 

obsługa,  utrzymanie  i  modernizacja  parku  pontonowego  (EFA).  Łączna  wartość  tych 

zamówień  wyniosła  13  034  681,23  euro,  w  tym  3  896  607,00  euro,  która  wg  kursu  z  dnia 

wyniosła 16 542 265,69 zł (zamówienie #02) oraz 9 138 074,23 euro, która wg 

kursu z dnia 23/04/2018 

wyniosła 38 198 977,89 zł (zamówienie #09). Tym samym wartość 

tych zamówień przekraczała kwotę określoną w warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

doświadczenia,  tj.  kwotę  50 000 000,00  zł.  Daty  wykonania  poszczególnych  zamówień: 

zamówienie  nr  #02  -  06.10.2015  r.,  zamówienie  nr  #09-  23.04.2018  r,  mieszczą  się  w 

zakreślonym przez Zamawiającego przedziale czasu. 

Z dokumentów przedłożonych przez Konsorcjum Cegielski wynikało, że dostawy podzespołów 

i  części  były  realizowane  w  ramach  tej  samej  umowy  wsparcia  kontynuacyjnego  


N

˚DP3/2/21/1/2012/235  wcześniej  dostarczonych  pojazdów,  na  podstawie  odrębnych 

zamówień składanych przez Armię Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  

Jak  podał  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  przeprowadzona  przez  niego  analiza 

umowy  wskazanej  pod  poz.  3  Wykazu  w  zakresie  przedmiotu  oraz  sposobu  jej  realizacji 

wykazała, że dotyczyła ona systemu mostowo-promowego EFA, które ze względu na swoje 

przeznaczenie  oraz  możliwości,  wpisują  się  w  definicję  parku  pontonowego,  która  została 

określona w Normie Obronnej NO-54-A201:2017 Zestawy mostów pontonowych. Wymagania, 

z

ałączonej  do  odpowiedzi  na  odwołania.  Zgodnie  z  pkt  1.3.1.  ww.  Normy  Obronnej  park 

pontonowy  to  przewoźny  lub  samobieżny  komplet  specjalnego  sprzętu  urządzeń 

umożliwiających budowę mostów i promów pływających. Zgodnie z informacjami zawartymi w 

dokumentach  ww.  umowa  o  wsparcie  kontynuacyjne  dotyczyła  utrzymania  technicznego, 

napraw  oraz  modernizacji  systemów  mostów  pontonowych  (EFA),  została  ona  zawarta 

pomiędzy  Użytkownikiem  EFA  a  producentem,  który  mógł  zagwarantować  odpowiednie 

doświadczenie  i  umiejętności,  jej  przedmiot  obejmował  cały  zakres  przedsięwzięć 

wynikających z użytkowania, utrzymania gotowości bojowej, a także zawierał plany rozwoju 

technicznego sprzętu, co dla producenta komplikowało realizację zleceń, gdyż wymuszało na 

im utrzymanie w ciągłej gotowości do ich realizacji, zakres dostaw części i niezbędnych usług 

określał zamawiający. 

Z  pisma  Konsorcjum  Cegielski  z  dnia  14  lipca  2020  r.,  skierowanego  do  Zamawiającego, 

załączonego  do  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sprawie  przez  Zamawiającego  wynika,  że  

określenie ww.  umowy  jako  umowy  ramowej  nie należy  traktować w  sensie polskiego Pzp. 

Faktycznie  jest  ona  umową  ramową  w  ujęciu  ram  obejmujących  pełną  współpracę,  przede 

wszystkim w zakresie kompleksowego zabezpieczenia dos

taw sprzętu oraz utrzymania, w tym 

jego  modyfikacji  i  modernizacji  w  zakresie  dostosowania  do  najnowszych  rozwiązań 

technicznych. N

atomiast z załączonego do ww. pisma oświadczenia Prezesa Zarządu CEFA 

SAS w odniesieniu do poz. 3 Wykazu

, CEFA zrealizowała kontrakt na opracowanie i produkcję 

systemu  mostowego  dla  Armii  Zjednoczonych  Emiratów  Arabskich,  umożliwiającego 

wykonywanie  operacji  przeprawowych  poprzez  budowę  mostów  lub  promów  i  jest 

odpowiedzialna za całość utrzymania ruchu (gotowości operacyjnej), remontów, prac wymiany 

przestarzałych  elementów,  modernizacji  i  modyfikacji  w  ramach  2  kontraktów  (pierwszy 

obejmuje  lata  2013 

–  2018,  a  drugi  2018-2020), których przedmiotem jest  w  szczególności 

modernizacja  i/lub  modyfikacja  dostarczonego  systemu  w  celu  u

względnienia  nowych 

dostępnych technologii i/lub dostosowanie materiałów do specyfiki wykorzystania i warunków 

środowiskowych  działania  Armii  ZEA.  Dostawa  części  w  ramach  kontraktu  służyła 

zabezpieczeniu  także  realizacji  procesów  modernizacji  i  modyfikacji  sprzętu  (głównych  i 

wsparcia). Do oświadczenia zostały załączone wyciągi z dostarczonych prac i usług. Odnośnie 


zamówienia 02 zostało m.in. wskazane, że dotyczyło ono elementów konstrukcyjnych, w tym 

pokrywy/klapy, 

rozkładane  rampy  /pochylnie,  drzwi  oraz  przednich  i  tylnych  dyszy 

pompujących  (napędy/pędniki  strumieniowe)  i  obejmowało  m.in.  modernizację,  modyfikację 

materiałów  stosowanych  do  poprawy  właściwości  mechanicznych  konstrukcji,  modyfikacji 

projektu  w  celu:  wzmocnienia  stref  lokalnych  pod  dużym  obciążeniem  oraz  integracja 

skurczonych  pierścieni  łożyskowych  w  celu  poprawy  współczynnika  tarcia  na  stykach, 

modyfikację projektu w celu ulepszenia zabezpieczenia antykorozyjnego (innowacyjny proces 

specjalny  CEFA)  skrzynek  wewnętrznych,  modernizację,  poprawę  ochrony  antykorozyjnej 

wewnątrz skrzynek wewnętrznych. Odnośnie zamówienia 09 zostało wskazane, że dotyczyło 

pakietów  rampowych  (ramp)  oraz  osi  przednich/tylnych  i  obejmowało  m.in.  modyfikację 

projektu  w  celu  poprawy  ochrony  antykorozyjnej  skrzynek  wewn

ętrznych,  dostawę 

kompletnych pakietów ramp do wymiany w trybie Plug&Play oraz usprawnień operacyjnych 

(MTFB,  przestój  operacyjny),  projekt  rampy  EFA  identyczny  z  projektem  rampy  SBR, 

kompletna  produkcja  ramp  przez  CEFA  (montaż  konstrukcji,  urządzenia  hydrauliczne  i 

elektryczne) 

oraz modernizację, poprawę ochrony antykorozyjnej   osi przednich/tylnych oraz 

modyfikację konstrukcji w celu wymiany w trybie Plug&Play. 

Zgodnie  z  definicją  przedstawioną  przez  Zamawiającego,  przez  modyfikację  rozumie  się 

proces  unowocześniania  SpW  polegający  na  wymianie,  zastąpieniu  lub  rozbudowie 

istniejących  podzespołów,  funkcji  lub  oprogramowania,  bez  zmiany  jego  zasadniczego 

przeznaczenia. 

Powyżej przedstawione informacje CEFA, wskazują na wykonanie tych usług 

dla  wykonania 

których,  jak  również  dla  wykonania  modernizacji,  potrzebne  są  części 

zamienne. Jak zauważył Zamawiający dostawy podzespołów i części w ramach realizacji ww. 

zamówień  obejmowały  m.in.  nowe  zestawy  w  pełni  wyposażonych  ramp,  nowe  systemy  w 

pełni wyposażonych osi, nowe pompy strumieniowe, nowe dysze do pompy, nowe silniki, nowe 

rampy  boczne  i  środkowe,  różne  części  zamienne,  które  mogły  służyć  do  wykonania  tych 

usług, co potwierdza wskazany przez CEFA SAS zakres umowy. Takie stanowisko znajduje 

potwierdzenie także w umowie wsparcia, zawartej pomiędzy Siłami Zbrojnymi ZEA oraz CEFA 

SAS  z  dnia  5  lipca  2018  r.

,  której  wyciąg  został  załączony  do  odpowiedzi  na  odwołanie  w 

sprawie KIO 1291/20 oraz 

oświadczeniu podpułkownika Armii ZEA oraz doradcy wojskowego 

z dnia 16 lipca 2020 r. złożonym przez Konsorcjum Cegielski na rozprawie z zaznaczeniem, 

że  jest  to  oświadczenie  osoby  która  była  menedżerem  ds.  sposobu  utrzymania  po  stronie 

Emiratów Arabskich w czasie gdy CEFA SAS realizowała kontrakt, gdzie znalazło się m.in. 

stwierdzenie, że przedmiotem umowy było unowocześnianie parków pontonowych polegające 

na wymianie poszczególnych części mechanicznych oraz rozbudowie wielu funkcji na skutek 

czego zmodernizowano elementy konstrukcyjne, pakiety rampowe, oraz dodano nowe funkcje 

nawigacyjne oraz inne nowe usprawnienia operacyjne i antykorozyjne. 


Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Odwołującego CNIM, że producent CEFA nie spełnia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  również  dlatego,  że  jest  producentem  amfibii,  a  te  w 

odpowiedzi na pytanie do ogłoszenia z lutego 2020 r. Zamawiający wyłączył.  

Jak  zostało  zauważone  na  rozprawie  przez  Zamawiającego  i  Przystępującego  oraz  co 

potwierdza  treść  pytania,  która  odnosi  się  do  załącznika  nr  1  do  ogłoszenia  i  odpowiedzi 

Zamawiającego z dnia 13 lutego 2020r., załączona do odpowiedzi na odwołanie w sprawie 

KIO  1294/20, 

zarówno  pytanie,  jak  i  odpowiedź  udzielona  dotyczyły  przedmiotu  obecnego 

zamówienia  tj.  załącznika  nr  1  do  ogłoszenia,  czyli  parku  pontonowego,  który  ma  być 

wykonany w wyniku realizacji zamówienia ze wskazaniem z jakich elementów ma się składać 

przedmiot  obecnego  zamówienia.  W  piśmie  Zamawiającego  znajduje  się  m.in.  wyraźne 

stwierdzenie,  że  Ogłoszenie  o  zamówieniu  w  Postępowaniu  dotyczy  pozyskania  parków 

pontonowych  w  ukompletowaniu  określonym  w  ust.  6  Załącznika  nr  1  do  Ogłoszenia.  W 

związku  z  powyższym,  jak  również  ze  względu  na  szczegółowe  wymagania,  które  zostaną 

przekazane Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych, dostawa nie obejmuje 

Systemu do pokonywania suchodołów oraz wyposażenia typu amfibia.  

W związku z tym, na obecnym etapie postępowania, pisma tego nie można traktować inaczej, 

niż dla celu wyjaśnienia przedmiotu zamówienia objętego Postępowaniem, a zatem nie można 

odnosić  go  do  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia,  które  ze  swej 

istoty, winno być zdobyte w związku z wykonaniem innych zamówień, niż objęte aktualnym 

Postępowaniem.  

Nadto, 

jak  wynika  ze  stanowiska  Zamawiającego  i  Konsorcjum  Cegielski,  a  także 

oświadczenia  CEFA,  któremu  skład  orzekający  Izby  dał  wiarę,  jako  pochodzącemu  od 

podmiotu 

najlepiej  znającego  przedmiot,  który  stwierdził,  że  jest  to  system  mostowy 

umożliwiający  wykonywanie operacji przeprawowych poprzez budowę mostów lub promów. 

W

pisuje się zatem w powyżej przedstawioną definicję parku pontonowego zawartą w Normie 

Obronnej NO-54-A201:2017, 

zgodnie z którą park pontonowy to przewoźny lub samobieżny 

komplet 

specjalnego  sprzętu  i  urządzeń  umożliwiających  budowę  mostów  i  promów 

pływających,  która  jak  stwierdził  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  wskazuje,  że 

dopuszczalne jest rozwiązanie stosowane w EFA, gdzie elementy parku są samobieżne, przy 

czym, jak z

godnie ww. twierdzą ma możliwość budowy mostów i promów. W ocenie składu 

orzekającego Izby dowody przedstawione przez Odwołującego CNIM w postaci m.in. zdjęć, 

czy  wycinków  artykułów  prasowych,  lub  wydruków  ze  stron  internetowych  nie  stanowią 

przeciwdowodu, 

dla ww. twierdzeń.   

Zważywszy na to, iż w odwołaniu Odwołujący GRIFFIN, a następnie przystępujący po jego 

stronie  wykonawca  CNIM,  zaprezentowali  stanowisko,  że  usługę  należy  traktować  jako 


umowę,  a  w  konsekwencji  ww.  zamówienia  nie  powinny  być  sumowane  dla  potwierdzenia 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia w aspekcie wymaganej 

wartości,  lecz  powinny  być  analizowane  odrębnie,  wskazania  wymaga,  że  nie  ma  jednej 

wiążącej  wszystkich  reguły  nakazującej  traktowanie  jednej  usługi  jako  odpowiednika  jednej 

umowy.  

Stosownie do art. 2 pkt 10 ustawy Pzp 

przez usługi należy rozumieć wszelkie świadczenia, 

których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. Należy zatem w tym zakresie mieć 

na uwadze przede wszystkim aspekt przedmiotowy. D

ecydujące znaczenie ma zatem treść 

dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawierające opis warunków udziału w 

postępowaniu. Zamawiający w analizowanym postępowaniu nie zdefiniował pojęcia „usługa”.  

Z  brzmienia  warunku  udziału  w  analizowanym  postępowaniu  nie  wynika,  aby  Zamawiający 

wymagał  legitymowania  się  doświadczeniem  w  wykonaniu  usługi  czy  to  modernizacji  czy 

modyfikacji w ramach jednej umowy. 

Zauważenia wymaga, że w treści opisu warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznych 

użyty jest spójnik ”lub’, który wskazuje na zastosowanie alternatywy łącznej, co 

oznacza,  że  wystarcza  spełnienie  jednej  z  alternatywnych  przesłanek,  ale  także  mogą 

jednocześnie być spełnione dwie lub trzy przesłanki zawarte w warunku, przy czym brak w nim 

wskazania,  że  chodzi  o  jedną  umowę,  tym  bardziej  nie  sposób  się  w  nim  doszukać 

zastrzeżenia, aby nie była to umowa ramowa. 

W związku z tym, w ocenie Izby, rozumienie warunku, jakie obecnie sugerują Odwołujący tj. 

wyłączające  możliwość  wykazania  się  przez  wykonawcę  na  potrzeby  spełnienia  warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  doświadczeniem  przy  realizacji 

dwóch zamówień wykonanych w ramach jednej umowy ramowej, stanowiłoby niedozwoloną 

jego 

zmianę po dacie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

Nadto 

skoro spór dotyczy tego czy zamówienia składane w ramach tej samej umowy ramowej 

można traktować jako wykonane w ramach jednej umowy i sumować ich wartość, czy jednak 

nie  można,  i  wtedy  oceniać,  czy  każde  z  nich  z  osobna  spełnia  warunek  wartościowy, 

zauważenia  wymaga,  że  podaniu  wymogu  co  do  wartości  50 000 000,00  zł  nie  towarzyszy 

wyraz: „każda”, a także nie towarzyszy wyraz „łącznie”. Oznacza to, że wartościowy aspekt 

warunku  może  być  interpretowany  na  dwa  sposoby,  tj.  zarówno  w  odniesieniu  do  sumy 

określonych  w  warunku  dostaw/usług,  jak  też,  jak  to  traktują  Odwołujący,  do  każdej  z 

dostaw/usług z osobna. Brak precyzji w sformułowaniu warunku nie może jednak negatywnie 

skutkować dla wykonawcy. 


W związku z tym należy uznać, że to, iż chodzi o dwa zamówienia, które były wykonane w 

ramach 

umowy ramowej nie wyklucza możliwości uznania ich za potwierdzające spełnienie 

war

unku udziału w Postępowaniu w zakresie doświadczenia.  

Powyższe  wskazuje,  że  zostało  wykazane,  iż  Konsorcjum  Cegielski  spełnia  ww.  warunek 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych (doświadczenia). Tym samym nie 

potwierdziły  się  zarzuty  obu  odwołań  w  zakresie  naruszenia  przez  Zamawiającego 

wskazanych w odwołaniach przepisów ustawy Pzp. 

Stosownie do art.190 ust. 1 ustawy Pzp 

strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są 

obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą  skutki prawne. 

Dowody  na  poparcie  swoich  twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i 

uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mogą  przedstawiać  aż  do  zamknięcia  rozprawy. 

Zgodnie  z  art.191  ust.  2  ustawy  Pzp 

wydając  wyrok,  Izba  bierze  za  podstawę  stan  rzeczy 

ustalony w toku postępowania.  

Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego w sprawach sygn. akt KIO 1291/20 i KIO 1294/20 

orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 

10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:  …………………………………. 


wiper-pixel