KIO 1290/20 POSTANOWIENIE dnia 21 lipca 2020 roku

Data: 15 września 2020

Sygn. akt KIO 1290/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 21 lipca 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz 

 Protokolant:  

Konrad Wyrzykowski   

po  rozpoznaniu  w  dniu  21  lipca  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

z  udziałem  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w dniu 12 czerwca 2020 roku przez 

wykonawcę Bankowe Biuro Podróży „Travelbank” spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Komenda  Główna 

Policji w Warszawie  

przy udziale: 

A)  wykonawcy 

WhyNotTravel  spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa  z  siedzibą  w  Rzeszowie  oraz  Bokka  spółka  z  ograniczoną 

odpowi

edzialnością 

siedzibą 

Kielcach 

zgłaszającego  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1290/20 po stronie Odwołującego, 

B) 

wykonawcy  Polskie  Linie  Lotnicze  LOT  spółka  akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO 

1290/20 po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Bankowe  Biuro  Podróży  „Travelbank”  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 

zero groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  -  w  ter

minie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Pr

zewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO  1290/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Z

amawiający  –  Skarb  Państwa  –  Komenda  Główna  Policji  w  Warszawie  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzi  postępowanie  o  wartości 

przekraczającej kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

pn. 

„Zawarcie  umowy  ramowej  na  rezerwację,  sprzedaż  i  dostarczanie  biletów  lotniczych  

na  trasach  zagranicznych  oraz  świadczenie  usług  opcjonalnych  (hotelarskich, 

ubezpieczeniowych oraz biletów promowych i kolejowych) na potrzeby Policji.” 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 23 marca 2020 roku pod numerem o

głoszenia 2020/S 058-139096.  

Odwołujący  w  dniu  12  czerwca  2020  roku  wniósł  odwołanie  wobec  zaniechania 

odrzucenia oferty wykonawcy PLL LOT s. a. oraz dokonania wyboru oferty wykonawcy PLL 

LOT s. a. jako najkorzystniejszej 

w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

W dniu 1 lipca 2020 roku wydane zostało postanowienie w sprawie o sygn. akt KIO/W 

51/20  w  zakresie  uchylenia  zakazu  zawarcia  umowy  w  p

ostępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pod  nazwą  „Zawarcie  umowy  ramowej  na  rezerwację,  sprzedaż  

i  dostarczanie  biletów  lotniczych  na  trasach  zagranicznych  oraz  świadczenie  usług 

opcjonalnych  (hotelarskich,  ubezpieczeniowych  oraz  biletów  promowych  i  kolejowych)  

na potrzeby Policji”.  

W  dniu  21  lipca  2020  roku

,  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  Odwołujący  złożył  

do  protokołu  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  w  całości.  Oświadczenie  to  złożył 

umocowany  do  reprezentacji 

Odwołującego  pełnomocnik  Odwołującego  –  Pan  S.  C., 

działający  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  16  lipca  2020  roku,  złożonego  

do akt sprawy. Odwołujący wyjaśnił, że nie miał świadomości o tym, że Zamawiający zawarł 

umowę  w  przedmiotowym  postępowaniu.  W  związku  z  czym  nie  mógł  wcześniej  podjąć 

czynności zmierzających do wycofania odwołania. Wniósł o zwrot całego wpisu.  

Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdziła,  że  przedmiotowe  postępowanie  podlega  umorzeniu  w  oparciu  o  art.  187  ust.  8 

ustawy 

(Dz.  U.  z  2019r.  poz.  1843  ze  zmianami,  dalej:  „ustawa”),  oraz  zgodnie  z  tym 


przepisem  Odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

i sposobu  pobierania  wpisu  od  o

dwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  1986  ze  zmianami)  

w przypadku cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy Izba orzeka o dokonaniu zwrotu 

Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Ob

owiązujące  przepisy  nie  pozwalają  Izbie  na  dokonanie  zwrotu  całego  wpisu,  o  który 

wnioskował  Odwołujący.  Takie  działanie  Izby  stanowiłoby  naruszenie  obowiązujących 

regulacji, a prowadzenie jakiejkolwiek wykładni w tym zakresie należałoby ocenić negatywnie 

z  uwagi  na  jednoznaczność  i  jasność  obowiązujących  przepisów.  Wymaga  zaznaczenia,  

że  złożenie  przez  Zamawiającego,  w  trybie  art.  183  ust.  2  ustawy  wniosku  o  uchylenie 

zakazu  zawarcia  umowy 

oraz  rozpoznanie  tego  wniosku  przez  Izbę  w  żaden  sposób  nie 

wpływa  na  ukształtowanie  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym.  Odwołujący 

argumentował  w  zakresie  wniosku  o  zwrot  całości  wpisu,  ponieważ  nie  miał  możliwości 

zadziałać  wcześniej  ze  względu  na  działania  Izby  i  nie  dostał  informacji  o  wydanym 

postanowieniu  z  dnia  01.07.2020  r. 

Izba  wskazuje,  że  obowiązujące  przepisy  ustawy  

nie 

przewidują  informowania  Odwołującego  o  wydaniu  postanowienia  w  przedmiocie 

rozpoznania  wniosku  o  uchylenie  zakazu  zawarcia  umowy.  Postępowanie  w  przedmiocie 

rozpoznania  wniosku  o  uchylenie  zak

azu  zawarcia  umowy  wywołane  zostaje  złożeniem 

wniosku do Izby przez Zamawiaj

ącego i tylko Zamawiający otrzymuje w określonym ustawą 

terminie  informację  o  rozpoznaniu  wniosku.  Wymaga  również  odnotowania,  że  wniosek  

o uchylenie zakazu zawarcia umowy składany jest po tym jak zostało wniesione odwołanie, 

bowiem  tylko  wtedy  może  on  wywołać  określone  prawem  skutki,  ponieważ  jedynie  

po  wniesieniu  odwołania  Zamawiający  nie  może  zawrzeć  umowy  (art.  183  ust.  1  ustawy). 

Natomiast  wycofać  odwołanie  wykonawca  może  na  każdym  etapie  postępowania 

odwoławczego  do  czasu  zamknięcia  rozprawy  (art.  187  ust.  8  ustawy),  

a  jedynie  w  przypadku,  gdy  cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  Odwołującemu 

zwraca się 90% wpisu. Ustawodawca nie przewidział żadnych innych okoliczności do zwrotu 

wpisu w całości. W pozostałych przypadkach tj. cofnięcia po otwarciu rozprawy wpisu się nie 

zwraca. 

Z powyższego jednoznacznie  wynika,  że rozpoznanie  wniosku o uchylenie zakazu 

zawarcia  umowy 

–  który  oparty  jest  na  zupełnie  innych  przesłankach  niż  postępowanie 

odwoławcze    i  zgodnie  z  art.  183  ust.  2    zd.  2  ustawy  Izba  może  uchylić  zakaz  zawarcia 

umowy  na  wniosek  Zamawiającego,  jeżeli  niezawarcie  umowy  mogłoby  spowodować 

negatywne  skutki 

dla  interesu  publicznego,  w  szczególności  w  dziedzinach  obronności  

i  bezpieczeństwa,  przewyższające  korzyści  związane  z  koniecznością  ochrony  wszystkich 

interesów,  w  odniesieniu  do  których  zachodzi  prawdopodobieństwo  doznania  uszczerbku  

w  wyniku  czynności  podjętych  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 


zamówienia  –  zawsze  będzie  następowało  po  wniesieniu  odwołania,  co  w  konsekwencji 

powoduje,  że  ewentualne  cofnięcie  odwołania,  o  ile  dokonane  jest  przed  rozpoczęciem 

rozprawy, 

zawsze 

będzie 

skutkowało 

zwrotem 

wpisu. 

Dodać 

należy  

w  tym  miejscu jedynie  informacyjnie

, że rozpoznanie wniosku o uchylenie zakazu zawarcia 

umowy może również prowadzić do nieuchylenia zakazu zawarcia umowy.  

W odniesieniu do stanowiska Odwołującego Izba wskazuje również, że odwołanie w art. 185 

ust.  7  ustawy 

do przepisów KPC o sądzie polubownym nie otwiera,  przez art. 13 § 2 KPC, 

możliwości  stasowania  tych  regulacji.  Do  zastosowania  w  postępowaniu  odwoławczym 

regulacji prawnych określonych w KPC, a odnoszących się do orzekania o kosztach zgodnie 

z  zasadami  „sprawiedliwości  społecznej”  (współżycia  społecznego)  koniecznym  byłoby 

wskazanie  w  ustawie 

takiego  odwołania.  Strony  postępowania  odwoławczego  nie  mogą 

„umówić  się”,  jak  ma  to  miejsce  w  przypadku  postępowania  przed  sądem  polubownym,  

do  stosowania  określonego  prawa  /  procedury.  W  postępowaniu  odwoławczym  przed  Izbą 

uregulowany  został  z  mocy  przepisów  sposób  procedowania  i  nie  podlega  on  żadnym 

modyfikacjom

,  a  regulacja  dotycząca  zwrotu  90%  wpisu  przy  cofnięciu  odwołania  przed 

otwarciem rozprawy jest jednoznaczna i niczym nie uwarunkowana. 

Pr

zewodniczący:      ………………………………… 


wiper-pixel