KIO 1286/20 WYROK dnia 9 lipca 2020 roku

Data: 15 września 2020

Sygn. akt: KIO  1286/20 

WYROK 

z dnia 9 lipca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodn

iczący:     Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  7  lipca  2020  roku,  w  Warszawie, 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  w  dniu  10  czerwca  2020  roku  

przez  wykonawcę  GE  Medical  Systems  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Łukowie  

przy udziale wykonawcy 

FujiFilm Europe GmBH z siedzibą w Duesseldorfie, FujiFilm Europe 

GmBH 

(spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością)  Oddział  w  Polsce  z  siedzibą  

w Warszawie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 

1286/20 po stronie 

Zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie. 

Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności  wyboru oferty najkorzystniejszej 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą  Zakup  sprzętów 

diagnostycznych  dla  SPZOZ  w  Łukowie  w  zakresie  pakietu  nr  2  Zakup  cyfrowego 

aparatu  mammograficznego  wraz  z  oprzyrządowaniem  i  montażem  dokonanej  

w dniu 1 czerwca 2020 roku. 


Nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  badania  i  oceny  ofert  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą  Zakup  sprzętów 

diagnostycznych  dla  SPZOZ  w  Łukowie  w  zakresie  pakietu  nr  2  Zakup  cyfrowego 

aparatu mammograficznego wraz z oprzyrządowaniem i montażem. 

Nakazuje  Zamawiającemu  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą  Zakup  sprzętów 

diagnostycznych  dla  SPZOZ  w  Łukowie  w  zakresie  pakietu  nr  2  Zakup  cyfrowego 

aparatu  mammograficznego  wraz  z  oprzyrządowaniem  i  montażem,  w  tym,  

w  odnie

sieniu  do  oferty  wykonawcy  FujiFilm  Europe  GmBH  z  siedzibą  

w Duesseldorfie, FujiFilm Europe GmBH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 

Oddział  w  Polsce  z  siedzibą  w  Warszawie,  nakazuje  Zamawiającemu  obniżenie 

oceny  punktowej  w  kryterium  „parametry  techniczne  (jakość)”  w  ten  sposób,  

że  w  ramach  przyznanych  punktów  w  pozycji  32  Załącznika  nr  2b  do  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia Zamawiający przyzna 0 punktów.  

W pozostałym zakresie zarzut odwołania uznaje za niezasadny. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Łukowie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15 000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  

GE  Medical  Systems  Po

lska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania,  

zasądza  od  Zamawiającego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 

Zdrowotnej w Łukowie na rzecz  wykonawcy GE Medical Systems Polska spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 18 600 zł 00 gr 

(słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  tytułem  wpisu  od  odwołania  

i wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:    ………………………………………… 


Sygn. akt: KIO  1286/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  –  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Łukowie  –  

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą  „Zakup  sprzętów 

diagnostycznych dla SPZOZ w Łukowie: 1. Zakup 64rzędowego tomografu komputerowego 

wraz  z  oprzyrządowaniem  i  montażem,  2.  Zakup  cyfrowego  aparatu  mammograficznego 

wraz z oprzyrządowaniem i montażem". 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  w dniu 13 marca 2020 roku pod numerem 2020/S 052-123037. 

W  dniu  10  czerwca  2020  roku 

działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843  ze  zm.;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”) 

Odwołujący  wniósł  odwołanie  od  niezgodnych  z  ustawą  czynności  (zaniechań) 

Zamawiającego polegających na :  

dokonaniu  wyboru  oferty  złożonej  przez  FujiFilm  Europe  GmBH  z  siedzibą  

w Duesseldorfie,  FujiFilm Europe GmBH (

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 

Oddział  w  Polsce  z  siedzibą  w  Warszawie  (zwanej  w  dalszej  części  niniejszego 

odwołania „FUJIFILM”) jako najkorzystniejszej w Pakiecie nr 2; 

dokonaniu  wadliwej  oceny  oferty  FUJIFILM,  polegającej  na  przyznaniu  temu 

wy

konawcy  błędnej  (zawyżonej)  liczby  punktów  w  kryterium  „parametry  techniczne 

(jakość)”,  a  w  konsekwencji  błędnej  (zawyżonej)  łącznej  liczby  punktów  w  ramach 

oceny  końcowej  oferty,  od  czego  zależał  wybór  oferty  najkorzystniejszej,  czego 

efektem  jest  dokonan

ie  wadliwej  oceny  oferty  Odwołującego,  która  powinna  zostać 

sklasyfikowana na pierwszym miejscu; 

zaniechaniu  dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  

w Pakiecie nr 2. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 91 ust. 1 ustawy 

w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez niewłaściwą ocenę oferty 

FUJIFILM  w  świetle  obowiązujących  w  Postępowaniu  kryteriów  oceny  ofert,  

w  szczególności  na  skutek  przyznania  firmie  FUJIFILM  błędnej  (zawyżonej)  liczby 

punktów  w  kryterium  „parametry  techniczne  (jakość)”  w  Pakiecie  nr  2,  


a  w  konsekwencji  przyznanie  firmie  FUJIFILM  błędnej  (zawyżonej)  łącznej  liczby 

punktów w ramach oceny końcowej oferty w Pakiecie nr 2, co miało wpływ na wynik 

Postępowania,  gdyż  to  oferta  Odwołującego  jest  ofertą  najkorzystniejszą  

w  Postępowaniu  w  Pakiecie  nr  2,  a  tym  samym  naruszenie  zasady  równego 

traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji; 

2)  art.  91  ust.  1  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  zaniechanie  wyboru  oferty 

Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  w  Postępowaniu,  a  tym  samym  naruszenie 

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru 

oferty  FUJIFILM  jako  najkorzystniejszej  w  Pakiecie  nr  2,  dokonania  powtórzenia  czynności 

b

adania i oceny ofert i obniżenie oceny punktowej przyznanej ofercie FUJIFILM w kryterium 

„parametry  techniczne  (jakość)”  do  6  punktów  (zamiast  9  punktów),  a  w  konsekwencji 

obniżenie oceny oferty FUJIFILM na podstawie wszystkich kryteriów oceny ofert do łącznej 

liczby  25.03  punktów  (zamiast  28.03  punktów),  nakazanie  powtórzenia  czynności  badania  

i oceny ofert w Pakiecie nr 2 i dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej 

w Pakiecie nr 2. 

Odwołujący  podniósł,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania  ponieważ  

uchybienia  jakie  wskazał  na  wstępie  odwołania  doprowadziły  do  naruszenia  interesu 

Odwołującego  w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia  i  narażenia  go  przy  tym  

na  znaczną  szkodę  związaną  z  utratą  spodziewanego  zysku  z  tytułu  realizacji 

p

rzedmiotowego kontraktu. Oferta Odwołującego została sklasyfikowana na drugim miejscu, 

zatem  niewątpliwie  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu  danego  Zamówienia  

we wniesieniu niniejszego odwołania. 

Odwołujący następująco uzasadnił przedstawione w odwołaniu zarzuty: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  sprzętów  diagnostycznych  dla  SPZOZ  w  Łukowie. 

Postępowanie  zostało  podzielone  na  części  (pakiety),  a  odwołanie  dotyczy  Pakietu  nr  2  tj. 

zakupu  cyfrowego  aparatu  mammograficznego  wraz  z  oprzyrządowaniem  i  montażem. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 2 zawiera Załącznik nr 2b 

do  SIWZ  stanowiący  zestawienie  parametrów  techniczno-użytkowych  mammografu 

cyfrowego. 

W  przedmiotowym  Pakiecie  swoje  oferty  złożyło  dwóch  wykonawców  

tj.  Odwołujący  oraz  FUJIFILM,  którą  to  ofertę  Zamawiający  uznał  następnie  

za najkorzystniejszą, a oferta Odwołującego została sklasyfikowana na drugiej pozycji. 


Odwołujący  kwestionuje  powyższe  rozstrzygnięcie  postępowania  argumentując,  że  oferta 

FUJIFILM została wadliwie oceniona, czym Zamawiający naruszył m.in. przepisy art. 91 ust. 

1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy. 

Uzasadniając szczegółowo zarzuty odwołania, Odwołujący 

podniósł, że niezasadnie przyznano firmie FUJIFILM punkty za parametr oceniany, opisany 

w punkci

e nr 32 Załącznika nr 2b do SIWZ, który brzmi: 

Automatyczne  przejście  do  kolejnej  projekcji  i  jednoczesne  automatyczne  dopasowanie 

wysokości  gantry  do  kolejnej  projekcji  (np.  z  I-CC  do  LMLO)  po  naciśnięciu  jednego 

przycisku - TAK - 10 pkt NIE -0 pkt 

Odwołujący  podał,  że  FUJIFILM  potwierdziła  posiadanie  ww.  funkcjonalności  co  w  ocenie 

Odwołującego  nie  odpowiada  stanowi  rzeczywistemu.  Zaoferowany  przez  FUJIFILM 

mammograf  nie  posiada  funkcjonalności  opisanej  w  punkcie  32  Załącznika  nr  2b. 

Mammograf  Fuji  Amulet 

Innovality  po  naciśnięciu  jednego  przycisku  wykonuje  wyłącznie 

ruch  obrotowy  ramienia  przy  przejściu  do  kolejnej  projekcji.  Nie  wykonuje  natomiast 

równocześnie  ruchu  pionowego  (np.  obniżenie  pozycji  ramienia)  w  celu  dopasowania 

odpowiedniej wysokości położenia detektora. Oznacza to, że zaoferowany przez FUJIFILM 

mammograf nie wykonuje obu ruchów jednocześnie jak wymagane jest to ww. punkcie. 

Dopasowanie  pozycji  gantry  do  budowy  anatomicznej  pacjentki  ma  kluczowe  znaczenie  

w  poprawnym  pozycjonowaniu  piersi

.  Wymaga  to  każdorazowo  dopasowania 

indywidualnego  kąta  i  wysokości  gantry  niezależnie  od  konstrukcji  (tj.  rozwiązania  

o budowie izocentrycznej, rozwiązania bez izocentryczności czy inne rozwiązania dostępne 

na rynku). 

W  świetle  powyższego,  w  ocenie  Odwołującego,  oferta  FUJIFILM  powinna  dostać  0 

punktów  cząstkowych  zamiast  10  przyznanych  przez  Zamawiającego  za  parametr 

oceniany  w  punkcie 32 Załącznika nr  2b  do  SIWZ.  Zamawiający  powinien  zatem  obniżyć 

ocenę punktową oferty FUJIFILM w kryterium „jakość" do 6 punktów (zamiast przyznanych 

9  punktów),  a  w  konsekwencji  obniżyć  ocenę  oferty  FUJIFILM  na  podstawie  wszystkich 

kryteriów  oceny  ofert  do  łącznej  liczby  25,03  punktów  (zamiast  przyznanych  28,03 

punktów). 

Firmie FUJIFILM pierwotnie przyznano łączną liczbę 28,03 punktów co obrazuje poniższe: 

  Minimum 3 różne tryby pełnej automatyki AEC (wpływające na wybór kV, mAs - na 

podstawie  gęstości  radiologicznej  tkanki,  nie  na  podstawie  pomiaru  grubości 

kompresji) 

– 5 pkt, (Odwołujący – 5 pkt), 

  Automatyczne  przejście  do  kolejnej  projekcji  i  jednoczesne  automatyczne 

dopasowanie  wysokości  gantry  do  kolejnej  projekcji  (np.  z  LCC  do  LMLO)  po 


naciśnięciu  jednego  przycisku  –  10  pkt  –  to  odwołujący  wskazał,  że  FUJIFILM 

powinno dostać 0 pkt (Odwołujący – 10 pkt), 

  Rozmiar piksela – 10 pkt (Odwołujący – 5 pkt), 
  Brak konieczności kalibracji detektora codziennie ( lub z innym interwałem) w celu 

zachowania  jakości  obrazu  —  stabilna  praca  detektora.  Detektor  kalibrowany 

automatycznie  przy  uruchamianiu  aparatu  i  przez  serwis  podczas  prz

eglądów 

technicznych lub w przypadku usterek  

– 5 pkt, (Odwołujący – 5 pkt). 

Cena 

= najtańsza/badanej * MP*60%,  Gwarancja =  pkt * 10%, Technika = pkt * 30% 

GE 

– cena 659 579,70 (18,00), gwarancja 0 (0,00), technika 25 (7,50) = 25,50 pkt 

FUJIFILM - cena 740 851,80 (16,03), gwarancja 30 (3,00), technika 30 (9,00) = 28,03 pkt 

Zamawiający  przyjął  następujący  wzór  do  wyliczenia  kryterium  „parametry  techniczne 

(jakość)”: G suma punktów przyznanych (z oferty badanej) x 30%. 

FUJIFILM  w  świetle  konieczności  obniżenia  punktacji  powinien  dostać  20  punktów 

cząstkowych,  zamiast  przyznanych  30  punktów  cząstkowych  za  kryterium  parametry 

techniczne. W konsekwencji liczba punktów w tym kryterium dla oferty FUJIFILM powinna 

wynieść: 20 pkt x 30 % 6 punktów w kryterium parametry techniczne. 

Z powyższego wynika, że Zamawiający przyznał, aż o 3 punkty za dużo ofercie FUJIFILM 

w  łącznej  liczbie  punktów.  Zamawiający  powinien  obniżyć  ocenę  oferty  FUJIFILM  

na  podstawie  wszystkich  kryteriów  oceny  ofert  do  łącznej  liczby  25,03  punktów  (zamiast 

28,03 punktów). 

Powyższe  uchybienia  miały  wpływ  na  wynik  Postępowania,  gdyż  to  oferta  Odwołującego 

jest  ofertą  najkorzystniejszą  w  Postępowaniu,  a  tym  samym  narusza  zasady  równego 

traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Odwołujący uzyskał łącznie 25,50 punktów 

za  wszystkie  kryteria  oceny  ofert  (na  40  możliwych  do  uzyskania),  natomiast  oferta 

FUJIFILM  powinna  otrzymać  25,03  punkty  (na  40  możliwych  do  uzyskania),  

co  w  konsekwencji  powoduje,  że  to  oferta  Odwołującego  jest  najkorzystniejsza  

w  przedmiotowym  Postępowaniu  w  Pakiecie  nr  2.  Tak  niesprawiedliwa  ocena  punktowa 

godzi również w naczelną zasadę wyrażoną w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy, gdzie Zamawiający 

ma  obowiązek  przeprowadzić  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Nie można bowiem mówić o równym 

traktowaniu wykonawców, w sytuacji gdy jednemu wykonawcy są niezasadne przyznawane 

punkty za paramet

r, którego wyraźnie nie spełnia (FUJIFILM w parametrze nr 32 Załącznika 


nr  2b  do  SIWZ),  przy  jednoczesnym  przyznaniu  punktów  za  ten  parametr  innym 

wykonawcom,  którzy  go  spełniają  (Odwołujący  w  parametrze  nr  32  Załącznika  nr  2b  

do SIWZ). 

Mając  na  uwadze  zaistniały  stan  faktyczny  niniejsze  odwołanie  jest  konieczne  

i uzasadnione. 

Po przeprowadzeniu rozpra

wy z udziałem Stron oraz uczestnika postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i stanowisk Stron Krajowa Izba O

dwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

I. 

Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  

art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.; 

dalej: „Pzp” lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało złożone 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  10  czerwca  2020  roku  oraz  została  przekazana  

w  ustawowym  terminie  kopia  odwołania  Zamawiającemu,  co  Strony  potwierdziły  

na posiedzeniu z ich udziałem.  

II. 

Izba ust

aliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy– Środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy  -  to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu 

danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

W  odniesieniu  do  stanowiska  FujiFilm  Europe  GmBH  z  sie

dzibą  w  Duesseldorfie, 

FujiFilm  Europe  GmBH  (spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością)  Oddział  w  Polsce  

z  siedzibą  w  Warszawie  (zwanej  w  dalszej  części  niniejszego  odwołania  „FUJIFILM”) 

przedstawionego  w  piśmie  procesowym  z  dnia  2  lipca  2020  roku,  a  dotyczącego  braku 

interesu  we  wniesieniu  dowołania  przez  Odwołującego    Izba  stanowisko  to  uznała  za 

niezasadne. 

Wymaga  wskazania  w  tym  miejscu,  że  legitymacja  do  wniesienia  odwołania  warunkowana 

jest koniecznością poszukiwania ochrony prawnej przed, w szczególności, nieuzasadnionymi 

i niezgodnymi z ustawą czynnościami Zamawiającego, zaniechaniami czynności do których 


Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z ustawą oraz w granicach regulacji wynikających ze 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  SIWZ),  jak  również  pozbawieniem 

wykonawcy udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego czy też uzyskania 

takiego  zamówienia.  Odwołanie  stanowi  środek  ochrony  prawnej  skierowany  na  zmianę 

sytuacji wykonawcy w danym postępowaniu.   

Podniesienie  przez  u

czestnika  postępowania  odwoławczego,  że  Odwołujący  nie  posiada 

interesu  we  wniesieniu  odwołania  wskazuje  na  brak  zrozumienia  po  jego  stronie 

mechanizmów 

ustawy 

Prawo 

zamówień 

publicznych. 

Uczestnik 

postępowania 

odwoławczego  wskazując,  że  dokonanie  czynności  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  

w  odwołaniu  nie  doprowadzi  do  zmiany  wyniku  postępowania  o  udzielnie  zamówienia 

publicznego  z  uwagi  na  to,  że  w  ocenie  uczestnika  postępowania  odwoławczego 

(przedstawionej szeroko w piśmie) oferta Odwołującego uzyskała zawyżoną liczbę punktów 

w kryterium oceny ofert dotyczącym jakości.  

Izba  stwierdza,  że  ocenie  w  zakresie  postępowania  odwoławczego  podlegają  czynności  

i    zaniechania  Zamawiającego  podniesione  przez  Odwołującego  w  zarzutach  odwołania, 

bowiem  zgodnie  z  art.  192 

ust.  7  ustawy  rozpoznaje  odwołanie  w  granicach  zarzutów 

podniesionych  w  odwołaniu.  Jednocześnie  należy  wskazać,  że  Zamawiający  dokonał 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego pod nazwą Zakup sprzętów diagnostycznych dla SPZOZ w Łukowie w zakresie 

pakietu  nr  2 

Zakup  cyfrowego  aparatu  mammograficznego  wraz  z  oprzyrządowaniem  

i montażem i pismem z dnia 1 czerwca 2020 roku poinformował wykonawców o przyznanych 

wykonawcom  punktach w  postępowaniu.  Tym  samym  argumentacja  Odwołującego  nie  jest  

w  żadnej  mierze  powiązana  z  dokonanymi  czynnościami  Zamawiającego.  Izba  podkreśla,  

że ocenie w postępowaniu odwoławczym podlegają czynności i zaniechania Zamawiającego, 

którym dał on wyraz w podjętych działaniach. Izba dokonuje oceny poprawności dokonanych 

przez Zamawiającego czynności w zakresie podnoszonych przez  Odwołującego zarzutów – 

Izba nie dokonuje oceny „za Zamawiającego”.  

Ocena  interesu  Odwołującego  we  wniesieniu  odwołania  w  przedmiotowej  sprawie 

dokonywana  j

est,  i  tak  musi  być  dokonana,  w  kontekście  podjętych  przez  Zamawiającego 

czynności  (zaniechań),  które  podlegają  ocenie  w  postepowaniu  odwoławczym,  a  które 

zostały przez Zamawiającego podane do wiadomości wykonawców.  

III. 


Zgodnie  z  brzmieniem  przepisu  art

.  192 ust  2 ustawy  Prawo zamówień  publicznych 

Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ 

lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Izba 

dokonawszy  oceny  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów,  biorąc  pod  uwagę  stanowiska 

Stron 

i uczestnika postępowania odwoławczego przedstawione na rozprawie oraz w pismach 

procesowych stwierdziła, że odwołanie jest zasadne. 

IV. 

Na  podstawie  art.  191  ust.  2  ustawy 

wydając  wyrok,  Izba  bierze  za  podstawę  stan 

rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania.  Na  podstawie  art.  190  ust.  1  ustawy  –  Strony  

i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  

do  stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  na  poparcie  swych 

twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania 

odwoławczego  mogą  przedstawiać  aż  do  zamknięcia  rozprawy.  Przepis  ten  nakłada  

na  Strony  postępowania  obowiązek,  który  zarazem  jest  uprawnieniem  Stron,  wykazywania 

dowodów na stwierdzenie faktów, z których wywodzą skutki prawne.  

Podkreślenia  wymaga  w  tym  miejscu,  że  postępowanie  przed  Izbą  stanowi 

postępowanie  kontradyktoryjne,  czyli  sporne,  a  z  istoty  tego  postępowania  wynika,  że  spór 

toczą  Strony  postępowania  i  to  one  mają  obowiązek  wykazywania  dowodów,  z  których 

wywodzą określone skutki prawne.  

Mając  na  uwadze,  że  stosunki  z  zakresu  prawa  zamówień  publicznych  mają  charakter 

cywilnoprawny, powołując w tym miejscu na regulację art. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku 

–  Kodeks  cywilny,  zgodnie  z  którym  kodeks  reguluje  stosunki  cywilnoprawne  między 

osobami  fizycznymi  i  osobami  prawnymi,  przechodząc  do  art.  6  Kodeksu  cywilnego,  który 

stanowi,  że  ciężar  udowodnienia  faktu  spoczywa  na  osobie,  która  z  faktu  tego  wywodzi 

skutki prawne n

ależy wskazać, że właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. 

Przepis  art.  6  Kodeksu  cywilnego  wyraża  dwie  ogólne  reguły,  a  mianowicie  wymaganie 

udowodnienia  powoływanego  przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie  określonych 

skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z 

faktu  tego  wywodzi  skutki  prawne;  e

i  incubit  probatio  qui  dicit  non  qui  negat  (na  tym  ciąży 

dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).  


Izba  wskazuje,  że  postępowanie  odwoławcze  jest  odrębnym  od  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  postępowaniem,  które  ma  na  celu  rozstrzygnięcie 

powstałego  pomiędzy  Stronami  sporu.  W  trakcie  postępowania  odwoławczego  

to  Odwołujący  kwestionuje  podjęte  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  

i wykonawców w postępowaniu, nie zgadza się z podjętymi czynnościami lub zaniechaniem 

określonych działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na Odwołującym 

ciąży ciężar dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe. Izba wskazuje 

w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 roku sygn. akt 

X  Ga  32/09,  w  którym  to  orzeczeniu  Sąd  wskazał  między  innymi  Ciężar  udowodnienia 

takiego twierdzenia spoczywa na tym uczestniku postępowania, który przytacza twierdzenie 

o istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu zaprzecza (…) 

V.  

Skład  orzekający  Izby  rozpoznając  sprawę  uwzględnił  akta  sprawy  odwoławczej,  

w skład których zgodnie z par. 8 ust. 1 rozporządzenia z Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 

marca 2018 roku 

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. 

z  2018  r.  poz.  1092  ze  zm.) 

wchodzą  odwołanie  wraz  z  załącznikami  oraz  kopia 

dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  dokumentacja 

postępowania w postaci elektronicznej, a także inne pisma składane w sprawie oraz pisma 

przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem. 

Izba uwzględniła stanowiska i oświadczenia Stron i uczestnika postępowania odwoławczego 

złożone ustnie do protokołu.  

Izba uwzględniła stanowisko uczestnika postepowania odwoławczego – wykonawcy FujiFilm 

Europe  GmBH  z  siedzibą  w  Duesseldorfie,  FujiFilm  Europe  GmBH  (spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością)  Oddział  w  Polsce  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej:  FUIJFILM  lub 

uczestnik postępowania odwoławczego) zawarte w piśmie procesowym z dnia 2 lipca 2020 

roku 

Stanowisko wstępne w zakresie braku interesu odwołującego.  

Izba  uwzględniła  stanowisko  Odwołującego  zawarte  w  piśmie  z  dnia  6  lipca  2020  roku 

złożone  do  akt  sprawy  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron.  Izba  dopuściła  dowody  

z dokumentów przedstawionych przy ww. piśmie tj. artykuł „Pozycjonowanie w mammografii” 

autor:  Elżbieta  Łuczyńska  (załącznik  nr  1  do  pisma)  oraz  wyciąg  z  instrukcji  obsługi 


urządzenia  Amulet  Innovality  w  zakresie  objętym  tłumaczeniem  złożonym  wraz  z  wersją  

w języku angielskim (załącznik nr 2 do pisma).   

Izba  dopuściła  dowody  zawnioskowane  i  złożone  w  trakcie  rozprawy  przez  uczestnika 

postępowania odwoławczego: 

  dowód nr 1 – wyciąg (strony od 499-508) z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 

listopada  2015  roku 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  wzorcowych  procedur 

radiologicznych z zakresu radiologii 

– diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej

  dowód  nr  2  –  zdjęcia  (klatki  z  filmu)  oraz  3  rysunki  techniczne  stanowiące 

opracowanie własne.   

Izba 

nie  dopuściła  dowodu  z  filmu  wnioskowanego  przez  uczestnika  postepowania 

odwoławczego  w  trakcie  rozprawy  z  uwagi  na  to,  że  dowód  ten  zgodnie  z  oświadczeniem 

uczestnika postępowania odwoławczego zawiera te same treści co dowód nr 2.  

VI. 

Izba ustaliła: 

Izba ustaliła, że odwołanie złożone wobec czynności Zamawiającego w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą  Zakup  sprzętów  diagnostycznych  

dla  SPZOZ  w  Łukowie  złożone  zostało  w  zakresie  pakietu  nr  2  Zakup  cyfrowego  aparatu 

mammograficznego wraz z oprzyrządowaniem i montażem. 

Załączniku  nr  2b  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej:  SIWZ) 

Opis  przedmiotu  zamówienia  „Cyfrowy  aparat  mammograficzny  wraz  z  oprzyrządowaniem  

i  montażem”  zawierającym  zgodnie  ze  stanowiskiem  Zamawiającego  Zestawienie 

parametrów  techniczno  –  użytkowych  mammografu  cyfrowego  Zamawiający  wskazał  

w wierszu 32 w kolumnie Parametry:  

Automatyczne  przejście  do  kolejnej  projekcji  i  jednoczesne  automatyczne  dopasowanie 

wysokości  gantry    do  kolejnej  projekcji  (np.  z  LCC  do  LMLO)  po  naciśnięciu  jednego 

przycisku. 

W kolumnie Parametr graniczny 

Zamawiający podał: TAK/NIE. 

W kolumnie Punktacja 

Zamawiający podał: TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt. 

W kolumnie Parametr oferowany 

wykonawca obowiązany był do wypełnienia kolumny.  

(…) 


Uwaga: 

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do 

oferty  materiałach  producenta  (w  języku  polskim).  Dla  pojedynczych  parametrów, 

nieujętych  w  materiałach  producenta,  Zamawiający  dopuszcza  oświadczenie 

producenta.  Zamawiający  zastrzega  sobie  również  możliwość  zwrócenia  się  do 

Wykonawców,  w  celu  potwierdzenia  oferowanych  funkcjonalności,  o  prezentację 

oferowanego serwera aplikacyjnego wraz z konsolą lekarską w siedzibie Zamawiającego 

lub innej placówce stosującej tą konsolę lekarską. 

Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne 

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

W  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  Rozdziale  XVI  z  uwzględnieniem 

odpowiedzi  na  pytania  udzielone  przez  Zamawiającego  z  dnia  23  kwietnia  2020  roku  

Zamawiający wskazał: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

- Cena 

– „C” waga 60% (…) 

-  parametry  te

chniczne  (jakość)  –  „J”  waga  30%  sposób  oceny:  ocena  na  podstawie 

parametrów  przyjętych  do  oceny  jakości  określonych  w  załączniku  nr  2.  Punkty  zostaną 

przyznane zgodnie z zasadą określoną w załączniku nr 2 do SIWZ (…) 

długość okresu gwarancji – „G”, waga 10% (…).  

(…) 

W zakresie każdego kryterium, oferta może uzyskać maksymalną ilość punktów 

(…) 

Pakiet nr 2 

– 30 pkt 

Brak potwierdzenia w folderach parametrów ocenianych spowoduje przyznanie 0 pkt.  

Zamawiający, pismem z dnia 26 maja 2020 roku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy zwrócił 

się do uczestnika postępowania odwoławczego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących 

złożonej oferty. W szczególności prosimy o wyjaśnienie czy oferowany mammograf posiada 

funkcjonalność  opisaną  w  pkt  32  Załącznik  nr  2b  do  SIWZ  tj:  Automatyczne  przejście  do 


kolejnej  projekcji  i  jednoczesne  automatyczne  dopasowanie  wysokości  gantry  do  kolejnej 

projekcji (np. z LCC do LMLO) 

po naciśnięciu jednego przycisku.  

Z  załączonego  folderu  na  stronie  nr  2  wynika,  iż  „obrót  ramienia  do  zaprogramowanych 

projekcji  kątowych  po  naciśnięciu  jednego  przycisku”.  Załączone  do  oferty  oświadczenie 

potwierdza  spełnianie  przez  wykonawcę  wszystkich  wymaganych  przez  Zamawiającego 

parametrów. Mimo powyższego, w  związku ze  złożoną notatką prosimy o potwierdzenie, iż 

oferowany mammograf spełnia pkt 32 Załącznik nr 2b do SIWZ. 

Wykonawca  udzielił  wyjaśnień  za  pismem  z  dnia  28  maja  2020  roku  wskazując,  

że  potwierdzamy,  że  zaoferowane  urządzenie  spełnia  wymaganie  określone  w  pkt  

32  Załącznika 2b  do  SIWZ,  tj.: "Automatyczne  przejście do  kolejnej  projekcji  i  jednoczesne 

automatyczne  dopasowanie  wysokości  gantry  do  kolejnej  projekcji  (np.  z  I-CC  do  LMLO)  

po  naciśnięciu  jednego  przycisku".  Funkcjonalność  ta  została  potwierdzona  dwiema 

informa

cjami  zawartymi  w  złożonym  folderze  mammografu  Amulet  Innovality.    Na  stronie  

nr  2  folderu  znajdują  się  następujące  informacje:  "Automatyczny  obrót  ramienia  

do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku” oraz: "Głowica 

o  izocen

trycznym  ruchu  obrotowym".  Przejście  gantry  do  kolejnej  projekcji  (np.  z  LCC  

do  LMLO)  odbywa  się  po  naciśnięciu  jednego  przycisku.  Ruch  ten  w  naszym  systemie 

odbywa się izocentrycznie, co oznacza, że kąt położenia gantry zmienia się określonej stałej 

wart

ości,  zarówno  wysokości  lampy  i  detektora  jak  i  ich  kąt  dopasowuje  się  do  kolejnej 

projekcji, przy czym wysokość gantry wynika z samego ruchu obrotowego głowicy. Nie jest 

konieczna  żadna  dodatkowa  zmiana  ustawienia  głowicy  aparatu,  wykonywana  przez 

technik

a,  aby  dopasować  jej  pozycję  do  kolejnego  badania,  ze  względu  na  właściwe 

zlokalizowanie  środka  obrotu  (izocentryczność).  Podsumowując,  naciśnięcie  jednego 

przycisku  powoduje  zmianę  położenia  głowicy  aparatu  oraz  automatyczne  ustawienie  

jej do kolejnej projekcji. 

Należy wskazać, iż w innych niż Amulet Innovality systemach, które 

nie  posiadają  ruchu  izocentrycznego  (oś  obrotu  głowicy  jest  inna  niż  związana  z  pozycją 

badanej  piersi),  potrzebny  jest  dodatkowy  ruch  pionowy  który  musi  spowodować  zmianę 

wysokości  gantry  aby  jego  położenie  było  odpowiednie  do  kolejnej  projekcji  W  tych 

urządzeniach  sam  ruch  obrotowy  nie  spowoduje  prawidłowego  ustawienia  aparatu  

do projekcji skośnej. 

FUJIFILM 

–  uczestnik  postępowania  odwoławczego  zaoferował  urządzenie:  Amulet 

Innovality / FUJIFILM Corporation /  

w wierszu 32 podał: TAK. 


VII 

W zakresie 

zarzutów odwołania Izba zważyła: 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy  w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy 

przez  niewłaściwą  ocenę  oferty  FUJIFILM  w  świetle  obowiązujących  w  Postępowaniu 

kryteriów  oceny  ofert,  w  szczególności  na  skutek  przyznania  firmie  FUJIFILM  błędnej 

(zawyżonej)  liczby  punktów  w  kryterium  „parametry  techniczne  (jakość)”  w  Pakiecie  nr  2,  

a  w  konsekwencji  przyznanie  firmie  FUJIFILM  błędnej  (zawyżonej)  łącznej  liczby  punktów  

w ramach oceny końcowej oferty w Pakiecie nr 2, co miało wpływ na wynik Postępowania, 

gdyż to oferta Odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą w Postępowaniu w Pakiecie nr 2,  

a tym samym naruszenie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji – 

Izba uznała zarzut za zasadny.  

W  rozpoznawanej  sprawie,  w  ocenie  Izby,  osią  sporu  jest  rozumienie  określonego 

przez Zamawiającego w pkt 32 Załącznika nr 2b do SIWZ wymagania jakie podał w opisie 

parametrów i poddał ocenie w kryteriach Zamawiający, jednocześnie nie określając go jako 

parametru  niezbędnego  dla  aparatu  mammograficznego  w  celu  dopuszczenia  aparatu  

do  zaoferowania  Zamawiającemu.  Wymaga  w  ocenie  Izby  również  wskazania,  

że  ani  Zamawiający  ani  uczestnik  postępowania  odwoławczego  nie  odnieśli  się  w  swojej 

argumentacji  w  zasadzie  do  wskazanego  w  wierszu  32  wymagania,  natomiast  dokonywali 

argumentacji  odnoszącej  się  do  charakterystyki  technicznej  aparatów  opartej  

na  izocentrycznym  lub  nieizocentrycznym 

ruchu  i  tym  tłumacząc  zasadność  dokonanej 

oceny  punktowej 

–  przyznane  10  pkt  –  oferty  uczestnika  postępowania  odwoławczego 

 w wierszu 32. 

Zgodnie  z  wierszem  32  ww.  załącznika  Zamawiający  wymagał:  Automatyczne  przejście  

do kolejnej projekcji i jednoczesne automatyczne do

pasowanie wysokości gantry  do kolejnej 

projekcji  (np.  z  LCC  do  LMLO)  po  naciśnięciu  jednego  przycisku.  W  określeniu  tego 

parametru,  który  podlegał  ocenie  w  kryterium  oceny  ofert,  w  przypadku  jego  spełnienia, 

Zamawiający  posłużył  się  koniunkcją  („i”),  co  oznacza,  że  punkty  za  spełnienie  tego 

parametru  wykonawca  otrzyma,  gdy 

aparat  będzie  po  naciśnięciu  jednego  przycisku 

automatycznie  przechodził  do  kolejnej  projekcji  i  jednocześnie  dopasowywał  wysokość 

gantry  do  kolejnej  projekcji.  Tym  samym,  aby  możliwym  było  przyznanie  punktów  

za określony przez Zamawiającego parametr techniczny oba elementy techniczne wskazane 

przez Zmawiającego muszą zostać spełnione.  


Izba  dostrzegła  w  argumentacji  Zamawiającego  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  odniesienie  do  „funkcjonalności”  jakie  spełnił  oferowany  przez  FUJIFILM 

aparat  mammograficzny.  Izba  jednoznacznie  w  tym  miejscu  wskazuje,  że  ocenie  Izby 

podlega  czynność  (zaniechanie)  Zamawiającego  dokonana  z  uwzględnieniem  wymagań 

opisanych  w  SIWZ  i  z  zachowaniem  regulacj

i  obowiązującego  prawa,  i tylko jedynie w  tym 

zakresie.  Izba  nie  ocenia  elementów  wykraczających  poza  procedurę  o  udzielenie 

zamówienia publicznego i  zarzuty  jakie zostały  podniesione.  Zamawiający,  co wynika z  akt 

sprawy postępowania odwoławczego, jednoznacznie wskazał parametry techniczne (jakość) 

jakie  podlegają  ocenie  Zamawiającego  w  kryteriach  oceny  ofert.  Zgodnie  z  obowiązującym 

art.  91  ust.  2  pkt  1  ustawy  Zamawiający  ocenia  w  kryteriach  pozacenowych  jakość,  w  tym 

parametry  techniczne,  właściwości  estetyczne  i  funkcjonalne.  Z  rozpoznawanej  sprawie 

Zamawiający  sam  zdefiniował  w  SIWZ,  że  w  zakresie  oceny  jakości  dokonuje  oceny 

parametrów technicznych. Takie wskazanie przez Zamawiającego, że parametry techniczne 

(jakość)  –  „J”  waga  30%  sposób  oceny:  ocena  na  podstawie  parametrów  przyjętych  

do  oceny  jakości  określonych  w  załączniku  nr  2.  Punkty  zostaną  przyznane  zgodnie  

z  zasadą  określoną  w  załączniku  nr  2  do  SIWZ  (…)  nie  wymaga  żadnej  wykładani,  jest 

jednoznaczne  i  zrozumiałe.  Izba  podkreśla  również,  że  w  trakcie  procedury  o  udzielnie 

zamówienia  publicznego  Zamawiający  pismem  z  dnia  23  kwietnia  2020  zmodyfikował 

postanowienia  SIWZ  w  zakresie  sposobu 

liczenia  punktacji  w  poszczególnych  kryteriach, 

jednakże nie dokonał jakiejkolwiek zmiany w określeniu kryterium, jak również zmiany w tym 

zakresie  nie  były  wnioskowane.  Izba  podkreśla,  że  uczestnik  postepowania  odwoławczego  

w niezasadny sposób argumentował, że  na art. 30 ust 1 pkt 1 wyjaśnia, że wszyscy wiedzą, 

że  przedmiot  opisuje  się  funkcjonalnościami,  a  nie  sposobem  realizacji  tej  funkcjonalności. 

Na  tym  etapie  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego,  tj.  po  terminie  składania 

ofert,  oceny  złożonej  oferty  dokonuje  się  w  oparciu  o  dokumentację  postępowania,  która  

nie  ulega  zmianie  na  tym  etapie.  Do 

tego  powołana  podstawa  prawna  odnosi  się  

do  sporządzania  opisu  przedmiotu  zamówienia,  natomiast  będąc  precyzyjnym  Izba 

wskazuje,  że  ustawodawca  dopuścił  w  zasadzie  cztery  sposoby  opisu  przedmiotu 

zamówienia tj.  przedmiot zamówienia opisać można przez określenie wymagań dotyczących 

wydajności  lub  funkcjonalności  (art.  30  ust.  1  ustawy),  przez  odniesienie  się  w  kolejności  

do  preferencji  wskazanych  w  normach,  specyfikacjach  innych  systemach  referencji 

technicznych  (art.  30  ust.  2  ustawy

),  a  także  dwa  mieszane  sposoby  (art.  30  ust.  3  i  4 

ustawy).  Przy  czym  Izba  dostrzegła  również,  że  zgodnie  z    art.  91  ust.  2  pkt  1  ustawy 

kryteriami  oceny  ofert  są  cena  lub  koszt  albo  cena  lub  koszt  i  inne  kryteria  odnoszące  się  

do  przedmiotu  zamówienia,  w  szczególności  jakość,  w  tym  parametry  techniczne, 


właściwości  estetyczne  i  funkcjonalne.  Istotą  opisania  kryteriów  pozacenowych  jest  ich 

jednoznaczność  dająca  podstawę  do  dokonania  ich  oceny,  czyli  tak  jak  w  tym  przypadku 

dokonał  tego  w  SIWZ  Zamawiający  podając,  że  w  kryteriach  będzie  dokonywał  oceny  

na podstawie parametrów przyjętych do oceny jakości. Zamawiający nie odnosił się w SIWZ 

do  oceny  funkcjonalności  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  o  jakich  traktował  uczestnik 

postępowania  odwoławczego  czy  też  Zamawiający.  Tym  samym  zupełnie  za  niezasadną  

i  stojącą  w  opozycji  do  czynności  wykonanych  w  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia 

publicznego  była  argumentacja  Zamawiającego  podniesiona  na  rozprawie  a  mianowicie,  

że  Zamawiający nie ma specjalistów od wszystkiego. Trudno jest wymagać od szpitala, aby 

w OPZ uwzględniał wszystkie elementy mogące tam znaleźć się, a istniejące na świecie. Dla 

Zamawiającego istotny był komfort prac technika i pacjentki. Skoro jednym ruchem, jednym 

przyciskiem  uruchamia  się  sprzęt,  to  dla  Zamawiającego  jest  to  wystarczające.  

Nie  ma  znaczenia  czy  pierś  na  detektorze  ulegnie  jakiemuś  przesunięciu.  Pełnomocnik 

wskazała,  że  ma  wrażenie,  że  mimo  że  aparaty  dopuszczone  są  do  użytku,  to  strony 

chciałyby  udowodnić,  że  któryś  z  tych  aparatów  działa  źle.  Oba  aparaty  spełniają  przez 

Zamawiającego  postawiony  wymóg  w  pkt  32  zał.  nr  2b  do  SIWZ.  Mają  tę  funkcjonalność,  

aby  pacjentki  były  bezpieczne,  a technik  miał  je w  obrazie i  nie  zajmował  się ustawianiem. 

Izba  wskazuje,  że  Zamawiający  w  swoim  stanowisku  zupełnie  pominął  samodzielnie 

ukształtowane  kryterium  oceny  ofert  poprzestając  w  zasadzie  na  stwierdzeniu  odnoszącej 

się  do  funkcjonalności  aparatu.  Izba  nie  podziela  argumentacji,  że  strony  chcą  udowodnić,  

że  któryś  z  aparatów  działa  źle,  bowiem  nikt  w  postępowaniu  nie  kwestionował 

dopuszczalności  oferowanych  urządzeń  do  użytku  przez  Zamawiającego,  a jedyne  co  było 

kwestionowane  w  zakresie  zarzutu  to  dokonanie  nieprawidłowej  oceny  w  ukształtowanych 

kryteriach  oceny  ofert.  Tym  samym  dokonywanie  oceny  w  kryteriach  oceny  ofert  

z  uwzględnieniem  stanowiska  uczestnika  postępowania  odwoławczego  dotyczącego 

spełnienia  funkcjonalności  (pismo  z  dnia  28  maja  2020  roku)  stanowiłoby  naruszenie 

przyjętych zasad oceny opisanych przez Zamawiającego w pozacenowych kryteriach oceny 

ofert

.  Dlatego  też  Izba  uznała  czynność  oceny  oferty  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  i  przyznania  ofercie  10  punktów  w  pozy  32  przez  Zamawiającego  

za nieprawidłową.  

Izba  stwierdziła  również  w  tym  miejscu,  że  niezbędne  jest  wskazanie  

dla  jednoz

naczności  rozstrzygnięcia,  że  „gantry”  to  zespół  lampy,  ramienia  oraz  detektora 

(stolik) 

–  wynika  to  jednoznacznie  ze  stanowisk  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego.  


Zmiana ustawienia detektora przy ruchu gantry nie może być utożsamiana z „dopasowaniem 

wysokości  gantry”  o  których  mowa  w  zakresie  opisu  podlegającego  ocenie  technicznej  

w  ramach  oceny  kryteriów  oceny  ofert.  Skoro  w  ramach  kryteriów  oceniane  było  to,  

że po  naciśnięciu jednego przycisku aparat  automatycznie przechodził  do kolejnej  projekcji  

i  jednocześnie  dopasowywał  wysokość  gantry  do  kolejnej  projekcji  to  oczywistym  jest,  

że  przejście  do  kolejnej  projekcji  stanowi  inny  element  techniczny  niż  dopasowanie 

wysokości  gantry.  Tak  to  bowiem  określił  Zamawiający  i  w  takim  zakresie  podlega  ocenie  

w  kryteriach  oceny  ofert. 

Dla  każdego  z  wykonawców  będących  profesjonalistami  powinno 

być to oczywistym. Pismo uczestnika postępowania odwoławczego z dnia 28 maja 2020 roku 

zawiera  informację,  że  „wysokość  gantry  wynika  z  samego  ruchu  obrotowego  głowicy”  

i jednocześnie sam uczestnik wyjaśnia, że „naciśnięcie jednego przycisku powoduję zmianę 

położenia głowicy aparatu oraz automatyczne ustawienie jej do kolejnej projekcji.” Oznacza 

to  jedynie  tyle,  że  uczestnik  postępowania  odwoławczego  potwierdził,  że  użycie  jednego 

przycisku powoduje zmianę położenia głowicy ale ta zmian położenia głowicy wynika z ruchu 

wynikającego z ustawienia jej do kolejnej projekcji, czyli ruchu o określony kąt a nie stanowi 

jednoczesnego  i  automatycznego  dopasowania  wysokości  gantry.  Natomiast  opisane  

i dowodzone w trakcie rozprawy stanowisko uczestnika postępowania odwoławczego oparte 

jest na izocentrycznym ruchu głowicy, właściwości zlokalizowania środka obrotu.  

Zasadność  stanowiska  Izby  potwierdził  w  zasadzie  również  sam  Zamawiający  podając,  

że   porównał aparaty obu firm i wykazały one tą samą funkcjonalność. Wskazuje, że różnice 

polegały  na  trochę  innym  ruchu,  to  znaczy,  ruchu  gantry,  przy  GE  było  tak,  że  gantry 

obracając się o określony kąt, jednocześnie obniżało się i był to jeden ruch. Natomiast aparat 

Fujifilm  tylko  się  gantry  obracało,  ustawiało  pod  zadanym  kątem.  Z  twierdzenia  tego 

jednoznacznie wynika, że dopasowanie wysokości gantry – czyli jeden z dwóch niezbędnych 

do  wykazania  parametrów  w  celu  uzyskania  punktacji  w  wierszu  32  –  posiada  tylko  jeden  

z  aparatów  zaoferowanych  w  tym  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego.  

Fakt  ukształtowania  tego  wymagania  przez  Zamawiającego  podlegał  jedynie  ocenie 

punktowej  w  kryterium  oceny  ofert  nie  eliminując  z  postępowania  żadnego  z  aparatów. 

Jednocześnie  stanowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  również  dowodzi  tego,  

że  „dopasowanie  wysokości  gantry”  stanowi  inny  element,  drugi  podany  w  tym  opisie 

parametrów.  W  ocenie  Izby  nie  znajduje  uzasadnienia  –  mając  na  uwadze  powyższe  jak  

i  całą  treść  uzasadnienia  wyroku  w  zakresie  rozpoznania  zarzutu  odwołania  przez  Izbę  – 

stanowisko  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  że  w  parametrach  mowa  jest  

o automatycznym  dopasowaniu wysokości  gantry  a  nie  ruchu  pionowym.  Jednocześnie nie 

sposób uznać w obliczu opisu parametru, że automatyczne przejście do kolejnej projekcji ma 


być  utożsamione  z  „i  jednoczesnym  automatycznym  dopasowaniem  wysokości  gantry”. 

Zamawiający  jednoznacznie  rozdzielił  te  parametry,  tym  samym  w  ramach  tego  kryterium 

oceniał  istnienie  w  danym  aparacie  parametrów  technicznych,  które  dotyczyły 

automatycznego  przejścia  do  kolejnej  projekcji  i  jednoczesnego  automatycznego 

dopasowania wysokości gantry. Izba wskazuje, że zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

elementem k

onicznym aby uzyskać punkty w kryterium było automatyczne dopasowywanie 

wysokości ganty, co oznacza, że wysokość gantry ulega zmianie. Skoro natomiast wysokość 

gantry  ulega  zmianie,  to  mając  na  uwadze  budowę  aparatu  mammograficznego,  którą 

między  innymi  przedstawił  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  oraz  mając  na  uwadze, 

że  gantry  to  zespół  lampy,  ramienia  oraz  detektora,  to  zmiana  wysokości  nie  może  

być utożsamiana ze zmianą położenia wysokości poszczególnych elementów gantry z uwagi 

na  dokonane  automat

yczne  przejście  do  kolejnej  projekcji.  Jak  wskazał  Zamawiający,  

w  aparacie  zaoferowanym  przez  FUJIFILM  to  automatyczne  przejście  do  kolejnej 

zobrazować  można  jako  ruch  kierownicy  samochodowej,  a  co  najważniejsze  Zamawiający 

wskazał,  że  przy  obrocie  stolik  pozostaje  na  tym  samym  poziomie,  tylko  się  obraca  (jak 

kierownica w samochodzie). 

To dowodzi tego, że gantry pozostaje na tym samym poziomie 

czyli  na  tej  samej  wysokości,  tylko  zwyczajnie  się  obraca,  a  co  za  tym  idzie  elementy 

wchodzące  w  skład  gantry  np.  detektor  zmieniają  swoją  wysokość  –  ale  nie  gantry. 

Potwierdził  to  również  uczestnik  postępowania  odwoławczego  na  rozprawie  podając,  że 

Odwołujący  nie  wykazał  żadnym  dowodem,  że  urządzenie  Fujifilm  po  dokonaniu  ruchu 

obrotowego ma niewłaściwą wysokość detektora.  

Izba  zaznacza,  że  Zamawiający  nie  zdefiniował  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  

w parametrach technicznych czy oferowany aparat ma być aparatem o izocentrycznym czy 

nieizocentrycznym  ruchu  gantry

.  Oznacza  to,  że  Zamawiający  dopuścił  aparaty 

charak

teryzujące się każdym z rozwiązań. Tym samym w każdym z rozwiązań technicznych 

niezależnie  od  tego  czy  ruch  gantry  jest  izocentryczny  czy  nieizocentryczny  Zamawiający  

w  kryteriach  technicznych  oceny  ofert  promował  rozwiązanie,  które  charakteryzuje  się 

aut

omatycznym  przejściem  do  kolejnej  projekcji  i  jednoczesne  automatycznym 

dopasowaniem wysokości gantry do kolejnej projekcji. Należy w tym miejscu jednoznacznie 

wskazać,  że  takie  jednoczesne,  za  pomocą  jednego  przycisku  wykonanie  automatycznego 

przejścia  do  kolejnej  projekcji  i  jednoczesnego  automatycznego  dopasowania  wysokości 

gantry  do  kolejnej  projekcji  znane  jest  w  obu  rodzajach  aparatów,  tj.:  w  tych  z  ruchem 

izocentrycznym  i  nieizocentrycznym  gantry.  Wyjaśnił  w  trakcie  rozprawy  to  Odwołujący 

wskazując  na  rozwiązania  producenta  Giotto  z  gantry  o  ruchu  izocentrycznym  realizujące 


funkcję  jednoczesnego  automatycznego  ustawienia  wysokości  gantry  oraz  rozwiązanie 

oferowane  przez  Odwołującego  z  gantry  o  ruchu  nieizocentrycznym  z  jednoczesnym 

automatycznym 

ustaw

ieniem 

wysokości 

gantry. 

Jednocześnie 

argumentacji  

tej  nie  kwestionował  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  zaoferował  urządzenie  

o  ruchu  izocentrycznym  gantry,  ani 

także  Zamawiający.  W  zasadzie  stanowisko 

Odwołującego dowodzi tego, że Zamawiający kształtując takie parametry w kryterium oceny 

ofert  promował  zarówno  rozwiązania  o  ruchu  izocentrycznym  i  nieizocentrycznym  gantry 

przy czym realizujące funkcję jednoczesnego automatycznego ustawienia wysokości gantry.  

Tym  samym  w  ocenie  Izby  wskazywani

e  na  przyjęte  rozwiązania  izocentryczne  przez 

uczestnika  postępowania  odwoławczego  w  ruchu  gantry  nie  mogą  zastąpić  wymagania 

określonego  przez  Zamawiającego  w  pkt  32  Załącznika  nr  2b  do  SWIZ,  a  określającego 

kryterium  oceny  ofert,  które  było  jednoznaczne,  oczywiste  i  do  tego  wydaje  się  zrozumiałe 

także do uczestnika postępowania odwoławczego, który zarówno w piśmie z 28 maja 2020 

roku jak i argumentacji przedstawianej na rozprawie zmierzał do wykazania funkcjonalności 

aparatu,  a  nie  jego  faktycznych  elemen

tów  technicznych  podlagających  ocenie  w  ramach 

kryteriów oceny ofert. 

Słusznie  podnosił  Odwołujący,  że  wykonawca  mógł  kwestionować  ten  opis  parametrów 

technicznych  w  wierszu  32  Załącznika  nr  2b  do  SIWZ  na  etapie  przed  składaniem  ofert. 

Natomiast  na  tym  etapie  czyli  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  zmiany  w  parametrach 

nie  mogą  być  dokonywane  przez  prowadzenie  wykładni  zmierzającej  do  wykazania 

funkcjonalności  urządzenia  oferowanego  przez  uczestnika  postępowania  odwoławczego. 

Izba  podkreśla,  że  Zamawiający  podał,  że  przy  obydwu  rodzajach  aparatów  badania 

wykonuje  się  tak  samo,  z  podobnym  rezultatem  co  ponownie  potwierdza,  że  Zamawiający 

świadomie  wprowadził  parametry  w  pkt  32,  które  pozwalają  na  dokonanie  oceny  aparatów  

w  parametrach

,  które  widać  były  istotne  dla  Zamawiającego  przynajmniej  na  etapie 

sporządzania SIWZ. Wymaga podkreślenia, że nie były one skarżone na etapie prowadzenia 

postępowania  przed  terminem  składania  ofert  jak  również  nie  były  składane  pytania  

do  Zamawiającego  mimo  tak  wielu  innych  pytań.  Izba  uznała,  że  były  dla  wykonawców 

zrozumiałe i czytelne. Należy mieć na uwadze, że SIWZ należy odczytywać tak jak ona jest 

napisana,  natomiast  indywidualna  wykładnia  postanowień  SIWZ  nie  może  znaleźć 

uzasadnienia z uwagi na intencjonalne jej odczytywanie.   

W  zakresie  dowodów  złożonych  do  akt  sprawy  Izba  uznał,  że  dowód  w  postaci 

Obwieszczenia  Ministra  Zdrowia  nie  ma  żadnego  znaczenia  dla  rozpoznania  tej  sprawy,  


nie  odnosi  się  w  żadnej  mierze  do  parametrów  technicznych  określonych  przez 

Zamawiaj

ącego w SIWZ, w wierszu 32 Załącznika nr 2b do SIWZ. W odniesieniu do dowodu 

nr  2  zawierającego  zdjęcia  i  plansze  z  rysunkami  technicznymi  Izba  uznała,  że  dowód  ten 

potwierdza  również,  że  w  zakresie  funkcjonowania  aparatu  z  izocentrycznym  

i  nieizocentrycznym 

ruchem  gantry.  Nie  było  sporne  między  stronami  na  czym  polega 

izocentryczny  i  nieizocentryczny  ruch  gantry,  natomiast  w  zakresie  elementu  spornego  

tzn.  braku  jednoczesnego  automatycznego  dopasowania  wysokości  gantry  do  kolejnej 

projekcji  dowód  ten  potwierdził,  że  w  ramach  urządzenia  oferowanego  dochodzi  jedynie 

zmiany  wysokości  poszczególnych  składowych  gantry  w  wyniku  przejścia  do  kolejnej 

projekcji  (obrotu)  natomiast  nie  dochodzi  do  jednoczesnego  automatycznego  dopasowania 

wysokości  gantry  do  kolejnej  projekcji.  Izba  podkreśla  w  tym  miejscu,  że  sam  uczestnik 

postępowania  odwoławczego  omawiając  dowód  nr  2  wskazał,  że:  Pierwsze  cztery  zdjęcia 

potwierdzają  zaoferowanie funkcjonalności  której  dot.  rozprawa;  na  zdjęciu 1 uwidocznione 

są przyciski,  którego  wciśniecie powoduje uruchomienie funkcjonalności i  przejście do  poz. 

skośnej; na zdjęciu 3 pokazany aparat w ustawieniu skośnym; na 4 aparat w pozycji skośnej;  

od zdjęcia 5 do zdjęcia 8 pokazana jest praca aparatu od pozycji pionowej do pozycji skośnej 

–  to  pokazuje,  że  nie  jest  wymagana  zmiana  wysokości  gantry,  a  aparat  znajduje  się  

we  właściwej  pozycji  do  projekcji  skośnej.  Sam  uczestnik  postępowania  odwoławczego 

potwierdził, że w zaoferowanym urządzeniu nie dochodzi do zmiany wysokości gantry. Skoro 

sam  uc

zestnik  postępowania  odwoławczego  do  protokołu  rozprawy  podał,  że  nie  dochodzi 

do  zmiany  wysokości  gantry  to  potwierdza  to  zasadność  argumentacji  Izby  poczynioną 

powyżej. Potwierdza to również dowód przedstawiony przez Odwołującego – załącznik nr 2 

do pism

a wyciąg z instrukcji obsługi, który potwierdza, że po naciśnięciu jednego przycisku – 

co  było  wymaganiem  określonym  w  kryterium  oceny  ofert  w  wierszu  32  Załącznika  nr  2b  

do SIWZ 

– uruchamia się automatyczną rotację oraz zatrzymanie ramienia do ustawionego 

kąta.  Ponownie  nie  ma  mowy  o  jednoczesnym  automatycznym  dopasowaniu  wysokości 

gantry  do  kolejnej  projekcji,  co  potwierdza  ponownie,  że  takiego  parametru  urządzenie  nie 

realizuje.  Dopiero  kolejny  przycisk  umożliwia  podwyższenie  albo  opuszczenie  ramienia 

(gantry). 

W  ocenie Izby  przedstawiony  artykuł  –  dowód  załączony  do  pisma Odwołującego 

załącznik  nr  1  –  potwierdza  natomiast  istotność  ukształtowanego  przez  Zamawiającego 

parametru  podlegającego  ocenie  w  kryteriach  oceny  oferty  w  ramach  kryterium  parametr 

te

chniczny  (jakość).  Potwierdza  bowiem,  że  wysokość  gantry,  a  nie  tylko  kąt  projekcji, 

również  ma  znaczenie  dla  prawidłowości  przeprowadzenia  badania  mammograficznego. 

Uznać  należy  zatem,  że  opis  w  parametrach  zawartych  w  wierszu  32  Załącznika  nr  2  

do  SIWZ 

nie  jest  przypadkowy  i  nie  sprowadza  się  jedynie  do  funkcjonalności  polegającej  


na  wykonaniu  badania  w  warunkach  komfortowych  dla  kobiety  i  technika,  jak  twierdził 

Zamawiający  w  trakcie  rozprawy,  ale  ma  swoje  naukowe  podłoże  i  co  najważniejsze  jest 

oczywi

ście prawdziwy (faktycznie istniejący).   

Izba  podkreśla,  że  postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego,  stanowi 

szczególną formę prowadzącą do zawarcia umowy w sprawie realizacji danego zamówienia, 

kreowane  jest  przez  obowiązujące  przepisy  prawa  dla  tej  dyscypliny  i  zobowiązuje  tymi 

przepisami  wszystkich  uczestników  tego  systemu.  Choć  samo  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  nie  powinno  być  formalizmem  samym  w  sobie,  a  jego  głównym 

zadaniem jest doprowadzenie do zawarcia umowy 

– to odstąpienie od formalizmu nie może 

być  utożsamiane  z  modyfikacją  reguł  postępowania  określonych  ustawą  i  zdefiniowanych  

co  do  wymagań  w  SWIZ,  a  w  konsekwencji  prowadzić  do  wyboru  w  postępowaniu  oferty, 

która  oceniona  została  w  kryteriach  oceny  ofert  w  sposób  niezgodny  z  ustaleniami  

Zamawiającego.    Szczególna  regulacja  postępowań  o  udzielnie  zamówienia  publicznego 

zobowiązuje  Zamawiających  do  takiego  działania  oraz  korzystania  z  praw  jakie  przypisuje 

mu ustawa, które to działanie doprowadzi do obiektywnie najkorzystniejszego rozstrzygnięcia 

postępowania,  zgodnego  z  postanowieniami  SIWZ,  a  działanie  takie  zapewni  jednocześnie 

poszanowanie  zasad  prawa  zamówień  publicznych  oraz  interesów  wszystkich  uczestników  

procesu udzielania zamówień publicznych. Zamawiający jednoznacznie wskazał, odwołując 

się do punktu 32 Załącznika 2b do SIWZ, że w obu aparatach jest tak samo, przy czym GE 

obraca  się  i  obniża,  a  Fujifilm  tylko  obraca  i  nie  robi  ruchu  pionowego  przy  czym  sam 

zmodyfikował  określony  przez  siebie  w  kryteriach  pozacenowych  ocny  ofert  sposób 

dokonania tej oceny.  

Zamawiający  w  dokonanej  ocenie  skupił  się  na  funkcjonalności,  a  nie  na  parametrach 

technicznych jakie sam określił czym  w ocenie Izby  w sposób nieuprawniony  zmodyfikował 

zakres  oceny 

określonego  parametru  w  sposób  nieuprawniony.  Izba  wskazuje  również, 

odnosząc  się  do  podniesionych  zarzutów  odwołania  (art.  7  ust.  1  ustawy),  że  na  kanwie 

zamówień  publicznych  granicą  stosowania  i  naruszenia  zasad  w  stosunku  jednego 

wykonawcy  jest  naruszenie  tej  zasady  w  stosun

ku  do  innego  wykonawcy  biorącego  udział  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Naruszenie  zasady  równego 

traktowania  wykonawców  będzie  miało  miejsce,  gdy  działania  podejmowane  w  stosunku  

do  wykonawcy  będą  powodowały  inną,  nierówną  w  postępowaniu  sytuację  pozostałych 

wykonawców  lub  wykonawcy.  Granicą  dopuszczalności  działań  Zamawiającego  odnośnie 

danego  wykonawcy  zawsze  będzie  naruszenie  zasady  /  zasad  w  odniesieniu  do  innego 

wykonawcy.  Zasady  Prawa  zamówień  publicznych  –  w  tym  wypadku  równego  traktowania 


wykonawców  –  nie są  dane tylko jednemu  wykonawcy,  a ich  ocena  dokonywana w  danym 

postępowaniu  oraz  podejmowane  przez  Zamawiającego  czynności  bądź  zaniechania 

czynności  oceniane  w  kontekście  zasad  muszą  być  dokonywane  z  uwzględnieniem 

interesów  wszystkich  wykonawców.  Izba  uznała,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  

o  udzielnie  zamówienia  publicznego  Zamawiający  naruszył  zasady  uczciwej  konkurencji  

i  równego  traktowania  wykonawców  przez  dokonanie  oceny  oferty  FUJIFILM  w  sposób 

niezgodny  z  określonymi  w  ocenie  pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert  parametrami  

w wierszu 32 Załącznika nr 2 b do SIWZ przyznając punkty za parametr, którego technicznie 

ni

e spełnia oferowane urządzenie oraz Zamawiający naruszył regulację art. 91 ust. 1 ustawy 

i  w  konsekwencji  Izba 

nakazała  Zamawiającemu  obniżenie  oceny  punktowej  w  kryterium 

„parametry techniczne (jakość)” w ten sposób, że w ramach przyznanych punktów w pozycji 

32  Załącznika  nr  2b  do  SIWZ  Zamawiający  wykonawcy  FUJIFILM  w  wyniku  powtórzonej 

oceny i badania ofer

t przyzna 0 punktów.  

W zakresie zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez 

zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  w  Postępowaniu,  

a tym samym naruszenie zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców – 

Izba uznała zarzut za niezasadny. 

W ocenie Izby konstrukcja zarzutu podniesionego przez Odwołującego w kontekście 

uzasadnienia  stanowiska  Odwołującego  nie  pozwala  na  jego  uwzględnienie  z  uwagi  na  to, 

że Izba  w  wyniku rozpoznania pierwszego z zarzutów unieważniła czynności wyboru oferty 

najkorzystniejszej  i  nakazała  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym  w  odwołaniu.  Oznacza  to,  że  fakt  dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

stanowi  zdarzenie  przyszłe,  takie  którego  Zamawiający  dopiero  dokona.  Izba  nie  może 

nakazać  wyboru  oferty  gdyż  wybór  oferty  najkorzystniejszej  w  postępowaniu  jest  wynikiem 

dokonywanych  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego 

wszystkich czynności.  

O kosz

tach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 

3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 


wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący:    ………………………………………… 


wiper-pixel