KIO 1282/20 WYROK dnia 10 sierpnia 2020 r.

Data: 9 września 2020

Sygn. akt KIO 1282/20 

WYROK 

z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo 
 

Protokolant:             

Rafał Komoń  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2020 

r., w Warszawie, odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 czerwca 2020 r. przez wykonawcę  

STRABAG 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie  

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 

Gminę Miasto Rzeszów – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie  

przy udziale wykonawc

ów: 

A. 

Eurovia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 

B. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Rzeszowie  

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie i nakazuje Gminie Miastu Rzeszów – Miejskiemu Zarządowi 

Dróg w Rzeszowie unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert,  

kosztami  postępowania  obciąża  Gminę  Miasto  Rzeszów  –  Miejski  Zarząd  Dróg  

w Rzeszowie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  20 000 zł 00 gr 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez STRABAG 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Gminy Miasta Rzeszów – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie na 

rzecz STRABAG 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 23 600 zł 00 

gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą 


koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


Sygn. akt: KIO 1282/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Gmina  Miasto  Rzeszów  –  Miejski  Zarząd  Dróg  w  Rzeszowie  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „roboty  budowlane  polegające  na 

rozbudowie 

układu  komunikacyjnego  ulic:  Siemieńskiego,  Kochanowskiego,  Żółkiewskiego, 

Batorego,  Styki  w  Rzeszowie”  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  z  późn.  zm.),  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 26 lutego 2020 r. w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  040-

093970. Wartość  zamówienia  jest  większa  niż 

kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

I Stanowisko Odwołującego 

Odwołujący  –  STRABAG  Sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  polegającej  na 

dokonaniu wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Eurovia Polska S.A., pomimo że 

wykonawca  powinien  zostać  wykluczony  z  postępowania  a  jego  oferta  odrzucona  jako 

niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także wobec czynności polegającej na 

zaniechaniu wykluczenia wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz 

w  konsekwencji  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  tego  wykonawcę,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wykluczenia 

Eurovia  Polska  S.A.  z  postępowania,  pomimo  tego,  że  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  wykonawca  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego, 

mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 

tj. w zakresie doświadczenia A. P. wskazanego do pełnienia funkcji kierownika robót z branży 

konstrukcyjno-

budowlanej, które to doświadczenie stanowiło kryterium oceny ofert, 

2. art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wykluczenia 

Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Dróg  i  Mostów  Sp.  z  o.o.  z  postępowania  pomimo  tego,  że  w 

wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa wykonawca przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu, tj. w zakresie doświadczenia S. L. wskazanego do pełnienia 

funkcji kierownika robót z branży konstrukcyjno-budowlanej, które to doświadczenie stanowiło 

kryterium oceny ofert, 


3.  art.  91  ust  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  dokonanie  wyboru 

najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przyjętych kryteriów oceny ofert, jako że wykonawca, 

którego  oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą,  powinien  zostać  wykluczony  

z postępowania, 

4. art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wykluczenia 

Eurovia 

Polska  S.A.  oraz  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Dróg  i  Mostów  Sp.  z  o.o.  z 

postępowania,  którzy  to  wykonawcy  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa  wprowadzili  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie 

podlegają  wykluczeniu  i  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  poprzez  podanie 

nieprawdziwych  informacji  w  celu  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  

w  zakresie doświadczenia osób wskazanych do pełnienia funkcji kierownika robót z branży 

konstrukcyjno- budowlanej, a w konsekwencji naruszenie 

5. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez naruszenie zasad uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia 

w

yboru  oferty  Eurovia  Polska  S.A.  jako  najkorzystniej  i  dokonanie  powtórnej  oceny  ofert, 

wykluczenia Eurovia Polska S.A. z postępowania, wykluczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Dróg i Mostów Sp. z o.o. z postępowania i dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty 

złożonej  przez  Odwołującego,  a także  dopuszczenie  dowodów  z  dokumentów  wskazanych  

w uzasadnieniu odwołania. 

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  rozdziałem  XIII  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w brzmieniu ustalonym zmianą dokonaną 30 marca 2020 r. 

kryterium oceny ofert były: cena stanowiąca 60% wagi, okres rękojmi i gwarancji z 20% wagi, 

doświadczenie kierownika budowy, które stanowiło 10% wagi oraz doświadczenie kierownika 

robót  branży  konstrukcyjno-budowlanej  10%  wagi.  Zamawiający,  przy  obliczeniu  punktów  

w  kryterium  doświadczenia  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno-budowlanej  postanowił 

zastosować następujące wyliczenie: 

doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  jednym  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu 

żelbetowej monolitycznej płyty dennej o powierzchni minimum 600 m

– 0 pkt, 

doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  jednym  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu 

żelbetowego monolitycznego muru oporowego o objętości minimum 200 m

– 0 pkt, 

doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  dwoma  zamówieniami  polegającymi  na  wykonaniu 

żelbetowej monolitycznej płyty dennej o powierzchni minimum 600 m

każde zamówienie – 5 

pkt, 


doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  dwoma  zamówieniami  polegającymi  na  wykonaniu 

żelbetowego monolitycznego muru oporowego o objętości minimum 200 m

każde zamówienie 

– 5 pkt. 

W  ofercie  Eurovia  Polska  S.A.  oświadczyła,  że  kierownik  robót  branży  konstrukcyjno- 

-budowlanej, A. P.

, posiada doświadczenie: 

1.  Nazwa  podmiotu,  na  rzecz  którego  realizowane  było  zadanie:  Przedsiębiorstwo  Robót 

Inżynieryjnych  POL-AQUA  S.A.;  Nazwa  zadania:  Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót 

budowlanych dla LCS Łuków w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E20/CE20 na 

odcinku Siedlce Terespol, etap II” w ramach budowy wiaduktu kolejowego (tunelu drogowego) 

w  km  92,836  na  przedłużeniu  ul.  Kilińskiego;  Zakres  robót:  Kierowanie  zamówieniem 

polegającym 

na 

wykonaniu 

żelbetowej 

monolitycznej 

płyty 

dennej  

o powierzchni powyżej 600 m

2.  Nazwa  podmiotu,  na  rzecz  którego  realizowane  było  zadanie:  Generalna  Dyrekcja  Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie; Nazwa zadania: Budowa drogi krajowej S7 Elbląg 

– Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg – Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. 

Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego Raczki 

w ramach budowy przejścia podziemnego PG-20, w km 92+441 pod drogą S7; Zakres robót: 

Kierowanie zamówieniem polegającym na wykonaniu żelbetowej monolitycznej płyty dennej o 

powierzchni powyżej 600 m

3.  Nazwa  p

odmiotu,  na  rzecz  którego  realizowane  było  zadanie:  Przedsiębiorstwo  Robót 

Inżynieryjnych  POL-AOUA  S.A.;  Nazwa  zadania:  Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót 

budowlanych dla LCS Łuków w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E20/CE20 na 

odcinku  Siedlce 

–  Terespol,  etap  II”  w  ramach  budowy  wiaduktu  kolejowego  (tunelu 

drogowego)  w  km  92,836  na  przedłużeniu  ul.  Kilińskiego;  Zakres  robót:  Kierowanie 

zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowego  monolitycznego  muru  oporowego  

o objętości powyżej 200 m

Nazwa podmiotu, na rzecz którego realizowane było zadanie: Urząd Miasta Gdyni Gdynia; 

Nazwa  zadania:  Budowa  III  etapu  Trasy  Kwiatkowskiego  w  ramach  przebudowy  

ul.  Leszczynki;  Kierowanie  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowego 

monolitycznego muru 

oporowego o objętości powyżej 200 m

Według Odwołującego  nie  wszystkie  informacje  podane  w  wykazie  w  zakresie  dotyczącym 

doświadczenia A. P. są informacjami prawdziwymi. 

W  przypadku  inwestycji  „Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  dla  LCS  Łuków  

w ramach projektu <<Modernizacja linii kolejowej E20/CE20 na odcinku Siedlce 

– Terespol, 

etap  II>>  w  ramach  budowy  wiaduktu  kolejowego  (tunelu  drogowego)  w  km  92,836  na 

przedłużeniu  ul  Kilińskiego”,  według  informacji  uzyskanych  od  zamawiającego,  na  rzecz 

którego realizowana były wskazana inwestycja, tj. PKP PLK S.A., w ramach realizacji zadania 


wykonana została żelbetowa monolityczna płyta denna o powierzchni powyżej 600 m

, ale nie 

wykonano murów  oporowych o objętości  powyżej  200 m

.  Zamawiający  oświadczył  też,  że 

robotami polegającymi na wykonaniu żelbetowej monolitycznej płyty dennej nie kierował A. P., 

ale 

W. 

K. 

Pan 

P. 

jest 

wpisany  

w  dzienniku  budowy  pod  datą  28  lutego  2014  r.  jako  jeden  z  trzech  kierowników  branży 

mostowej 

–  obowiązki  te  miał  przejąć  w  8  kwietnia  2014  r.  i  jest  to  jego  jedyny  wpis  

w dzienniku budowy. Potwierdza to pismo PKP PLK S.A. z 21 maja 2020 r. Kierownikami robót 

w trakcie wykonywania monolitycznej płyty dennej w ramach realizacji ww. inwestycji byli W. 

K. oraz A. P.. A. P. 

pełnił funkcję jednego z trzech kierowników robót w specjalności mostowej 

podczas realizacji I etapu wiaduktu kolejowego w km 92.836, co wynika z pisma PKP PLK S.A. 

z 28 maja 2020 r. 

Ze względu na to, że tunel pod wiaduktem stanowił część realizacji innej inwestycji, tj. „Budowa 

tunelu  pod  torami  PKP,  na  przedłużeniu  ul.  Kilińskiego  do  ul.  Składowej  

w  Siedlcach”,  Odwołujący  zwrócił  się  też  z  pytaniem  do  Prezydenta  Miasta  Siedlce,  czy 

wykonane  zostały  w  jej  ramach  roboty  w  postaci  żelbetowej  monolitycznej  płyty  dennej  

o powierzchni powyżej 600 m

oraz żelbetowego muru oporowego o objętości powyżej 200 

m

,  a  jeśli  tak,  to  kto  nimi  kierował.  W  odpowiedzi  Odwołujący  uzyskał  informację,  że  

w przypadku tej inwestycji roboty te były wykonywane i że kierował nimi W. K., co wynika z 

pisma Prezydenta Miasta Siedlce z 28 maja 2020 r. 

Za nieprawdziwe należy też uznać oświadczenie dotyczące doświadczenia kierownika robót 

branży konstrukcyjno-budowlanej w ramach realizacji inwestycji: „Budowa drogi krajowej S7 

Elbląg – Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg – Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól 

od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego 

Raczki” w ramach budowy przejścia podziemnego PG-20, w km 92+441 pod drogą S7. Jak 

wynika bowiem  z  pisma zamawiającego  – GDDKiA  oddział  w  Olsztynie  z  27  maja  2020  r., 

wbrew oświadczeniu złożonemu przez Eurovia Polska S.A., powierzchnia monolitycznych płyt 

dennych na obiekcie PG 20 nie przekroczyła 600 m

Zatem  w  zakresie  zadań  wskazanych  w  wykazie  w  trzech  pierwszych  pozycjach,  Eurovia 

Polska S.A. podała nieprawdziwe informacje w zakresie pełnienia przez A. P. na wskazanych 

zadaniach 

funkcji 

kierownika 

robót 

branży 

konstrukcyjno- 

budowlanej oraz iż w zakres wskazanych zadań wchodziło wykonanie robót polegających na 

wykonaniu  monolitycznej  płyty  dennej  o  powierzchni  powyżej  600  m

  oraz  monolitycznego 

muru  oporowego  o  objętości  powyżej  200  m

.  Tym  samym  w  zakresie  zadań  podanych  

w  wykazie,  pan  P. 

posiada  doświadczenie  na  stanowisku  kierownika  robót  branży 

konstrukcyjno-

budowlanej wyłącznie przy zadaniu wskazanym w pozycji 4. 


Wykonawca  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Dróg  i  Mostów  Sp.  z  o.o.  oświadczył,  że  kierownik 

robót branży konstrukcyjno-budowlanej S. L., posiada doświadczenie: 

1. Nazwa p

odmiotu, na rzecz którego realizowane było zadanie: PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.;  Nazwa  zadania:  Przebudowa  Alei  Tarnowskich  w  związku  z  likwidacją  przejazdu 

kolejowego w km 78.906; Zakres robót: Kierowanie zamówieniem polegającym na wykonaniu 

żelbetowej monolitycznej płyty dennej o powierzchni 4.335 m

2. Nazwa podmiotu, na rzecz którego realizowane było zadanie: PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.;  Nazwa  zadania:  Budowa  połączenia  kolejowego  MPL  Kraków-Balice;  Zakres  robót: 

Kierowanie zamówieniem polegającym na wykonaniu żelbetowej monolitycznej płyty dennej o 

powierzchni 700 m

3. Nazwa podmiotu, na rzecz którego realizowane było zadanie: PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.; Nazwa zadania: Linia kolejowa E30 na odcinku Trzebinia-Krzeszowice w km 29,110-46 

0;  Zakres  robót:  Kierowanie  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowego 

monolitycznego muru oporowego o objętości 240 m

4.  Nazwa  podmiotu,  na  rzecz  którego  realizowane  było  zadanie:  GDDKiA  Odział  

w Katowicach; Nazwa zadania: Budowa Autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice; Zakres 

robót:  Kierowanie  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowego  monolitycznego 

muru oporowego o objętości 320 m

Według Odwołującego informacje podane w wykazie w zakresie dotyczącym doświadczenia 

S. L. 

nie są prawdziwe. 

Jak wynika z treści pisma PKP PLK S.A. z 19 maja 2020 r., wbrew oświadczeniu złożonemu 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., kierownikiem robót ze specjalności 

konstrukcyjno-

budowlanej nadzorującym wykonanie żelbetowej monolitycznej płyty dennej o 

powierzchni powyżej 600 m

w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Alei Tarnowskich 

w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 78.906” nie był S. L., a M. K., a S. L. nie 

był zgłoszony przez wykonawcę jako kierownik robót na wyżej wymienionym zadaniu.  

Podobnie  w  przypadku  inwestycji  „Budowa  połączenia  kolejowego  MPL  Kraków-Balice”  – 

zamawiający  oświadczył,  że  kierownikiem  robót  nadzorującym  wykonanie  żelbetowej  płyty 

dennej był P. G., a nie S. L., który nie był zgłoszony jako kierownik robót, czego dowodzi pismo 

PKP PLK S.A. z 19 maja 2020 r. 

W przypadku pozostałych inwestycji,  na które powołuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg  

i Mostów Sp. z o.o., zamawiający, na rzecz których wykonywano te zadania oświadczyli, że w 

ramach ich realizacji nie został wykonany żelbetowy monolityczny mur oporowy o objętości 

powyżej 200 m

, czego dowodzi pismo PKP PLK S.A. z 19 maja 2020 r. oraz pismo GDDKiA 

z 13 maja 2020 r. 


Zatem  w  zakresie  wszystkich  zadań  podanych  w  wykazie  w  zakresie  doświadczenia 

kierownika  robót  branży  konstrukcyjno-budowlanej  wykonawca  podał  nieprawdziwe 

informacje. 

Działanie  Eurovia  Polska  S.A.  oraz  Miejskiego Przedsiębiorstwa  Dróg  i  Mostów  Sp.  z  o.o., 

polegające  na  wpisaniu  w  wykazie  informacji  sprzecznych  z  rzeczywistością  należy  ocenić  

w kategorii uchybienia skutkującego wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązkiem wykonawców było 

zweryfikowanie informacji, na które zamierzają się powołać, zwłaszcza jeżeli odnosi się to do 

informacji  mających  istotne  znaczenie  dla  prowadzonego  postępowania,  albowiem 

odnoszących się punktowanego w  ramach kryterium  oceny  ofert  doświadczenia kierownika 

robót branży konstrukcyjno-budowlanej. Nawet jeżeli nie było to zachowanie świadome, to z 

całą pewnością kwalifikuje się ono jako niedbalstwo lub lekkomyślność, czyli sytuację, w której 

wykonawca  nie  zweryfikował  w  sposób  dostateczny  informacji  przekazanych  przez  inny 

podmiot.  Zgodnie  z  art. 355 §1  Kodeksu  cywilnego  dłużnik  obowiązany  jest  do staranności 

ogólnie  wymaganej  w  stosunkach  danego  rodzaju  (należyta  staranność).  Przypisanie 

określonej osobie niedbalstwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w 

określonym  miejscu  i  czasie  w  sposób  odbiegający  od  właściwego  dla  niej  miernika 

staranności (por. wyrok SN z 10 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 151/03). Przy czym wzorzec 

należytej  staranności  ma  charakter  obiektywny  i  abstrakcyjny,  jest  oceniany  niezależnie  od 

osobistych  przymiotów  i  cech  konkretnej  osoby,  a  jednocześnie  na  poziomie  obowiązków 

dających się wyegzekwować w świetle ogólnego doświadczenia życiowego oraz konkretnych 

okoliczności (por. wyrok SN z 23 października 2003 r., sygn. akt V CK 311/02). Dodatkowo w 

stosunku  do  profesjonalistów  miernik  ten  ulega  podwyższeniu,  gdyż  art.  355  §  2  Kodeksu 

cywilnego  precyzuje,  że  należytą  staranność  dłużnika  w  zakresie  prowadzonej  przez  niego 

działalności  gospodarczej  określa  się  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej 

działalności. Za takiego profesjonalistę należy uznać, co do zasady, wykonawcę ubiegającego 

się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Należyta  staranność  profesjonalisty  nakłada  na 

wykonawcę, 

który 

składa 

ofertę, 

dokumenty  

i  oświadczenia  we  własnym  imieniu,  aby  upewnił  się,  czy  deklarowany  w  nich  stan  rzeczy 

odpowiada rzeczywistości.  

Zachowanie  Zamawiającego  narusza  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.  Powinien  był  on  wykluczyć  z  postępowania Eurovia Polska S.A.  oraz  Miejskie 

Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  Sp.  z  o.o.,  którzy  na  skutek  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, gdyż osoby przez 

nich  wskazane  do  pełnienia  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno-budowlanej  nie  mają 

doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego, i opisanego jako jedno z kryteriów oceny 


ofert.  Obaj  wykonawcy  mogli  z  łatwością  zweryfikować  prawdziwość  informacji  

w  zakresie  doświadczenia  kierowników  A.  P.  oraz  S.  L.  Odwołującemu  zajęło  to  kilka  do 

kilkunastu  dni,  a  nie  mógł  zwrócić  się  o  przedstawienie  rzetelnego  potwierdzenia 

doświadczenia zawodowego u samych zainteresowanych, niemniej uzyskanie tych informacji 

nie wiązało się z utrudnieniami, wystarczyło złożyć wniosek. 

Podanie  przez  obu  wykonawców  informacji  niezgodnych  z  prawdą  miało  istotny  wpływ  na 

decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu, gdyż odnosiły się do kryterium 

oceny ofert. Obaj wykonawcy powinni byli otrzymać 0 pkt w ramach kryterium „doświadczenie 

kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych”, co przełożyłoby się na całkowitą punktację, tj. 

ich  oferty  powinny  otrzymać  odpowiednio  90  pkt  i  88,68  pkt.  Tym  samym  powinny  zostać 

sklasyfikowane  za  ofertą  złożoną  przez  Odwołującego  (95,32  pkt.),  która  powinna  zostać 

sklasyfikowana na miejscu pierwszym. 

Konsekwencją  zaniechania  wykluczenia  Eurovia  Polska  S.A.  jest  naruszenie  art.  91  ust.  1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych, Zamaw

iający wybrał bowiem ofertę Wykonawcy, który powinien być wykluczony 

z postępowania. 

Postępowanie  Eurovia  Polska  S.A.  oraz  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Dróg  i  Mostów  Sp.  

z o.o. może być również ujmowane w kategorii naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego  w  błąd przy  przedstawieniu informacji,  że nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu.  Doświadczenie  kierownika  robót  konstrukcyjno-

budowlanych stanowiło również warunek udziału w postępowaniu (rozdział V pkt 1 ppkt 1.3.1 

lit. b tiret 6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

Rzeczywiste  d

oświadczenie  osób  podanych  przez  obu  wykonawców  na  stanowisko 

kierownika  robót  konstrukcyjno-budowlanych  nie  spełnia  warunku  postawionego  przez 

Zamawiającego w tym zakresie. Zgodnie bowiem z przywołanym postanowieniem specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub 

będzie  dysponował  osobami  do  realizacji  zamówienia  posiadającymi  doświadczenie  i 

uprawnienia budowlane tj. kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej  posiadający: • 

uprawnienia 

do 

kierowa

nia 

robotami 

budowlanymi 

bez 

ograniczeń  

w  specjalności  konstrukcyjno-  budowlanej,  •  doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  jednym 

zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowej  monolitycznej  płyty  dennej  

o  powierzchni  minimum  600  m

i  •  doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  jednym 

zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowego  monolitycznego  muru  oporowego  

o objętości minimum 200 m


A.  P. 

S. 

L. 

nie 

mogą 

wykazać 

się 

łącznym 

doświadczeniem  

w  realizacji  obu  typów  robót.  Zawarte  w  ofertach  informacje  wprowadzają  zatem 

Zamawiającego w błąd co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

II Stanowisko Zamawiającego  

W  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości  jako 

bezzasadnego i obciążenie Odwołującego kosztami postępowania. 

Wskazał, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział XIII, po zmianie treści  

z  30  marca  2020  r.,  przyjął,  ze  jednym  z  kryteriów  oceny  ofert  w  postępowaniu  będzie 

doświadczenie  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno-budowlanej  (10%),  oceniane 

następująco:  

doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  jednym  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu 

żelbetowej monolitycznej płyty dennej o powierzchni minimum 600 m

– 0 pkt., 

doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  jednym  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu 

żelbetowego monolitycznego muru oporowego o objętości minimum 200 m

– 0 pkt., 

doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  dwoma  zamówieniami  polegającymi  na  wykonaniu 

żelbetowej monolitycznej płyty dennej o powierzchni minimum 600 m

każde zamówienie – 5 

pkt., 

doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  dwoma  zamówieniami  polegającymi  na  wykonaniu 

żelbetowego monolitycznego muru oporowego o objętości minimum 200 m

każde zamówienie 

– 5 pkt. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Eurovia  Polska  S.A.  

z  postępowania,  gdzie  Eurovia  Polska  S.A.  wskazała  w  ofercie  cztery  realizacje  wykonane 

przez A. P.

, gdzie wykonawca wskazał, że pan P. kierował na tych realizacjach robotami w 

branży konstrukcyjno-budowlanej, chociaż w dzienniku budowy dla zadania „Zaprojektowanie 

i  wykonanie  robót  budowlanych  dla  LCS  Łuków  w  ramach  projektu  <<Modernizacja  linii 

kolejowej  E  20/CE20  na  odcinku  Siedlce 

– Terespol, etap II>> w ramach budowy  wiaduktu 

kolejowego (tunelu drogowego) w km 92,836 na przedłużeniu ul. Kilińskiego” był wykazany 

jako jeden z trzech kierowników branży mostowej, co nie wykluczało kierowania robotami w 

zakresie 

konstrukcyjno-budowlanym 

na 

tym 

zadaniu  

w  sp

osób  niesformalizowany.  Wskazane  kierowanie  robotami  w  rozumieniu  wymagań 

Zamawiającego zawartych w materiałach przetargowych nie wskazywało na wymaganie przez 

Zamawiającego  doświadczenia  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno-

budowlanej 

w pojęciu Prawa budowlanego, a jedynie powinno polegać na wykazaniu pełnienia 

faktycznego  kierowania  takimi  robotami  na  danym  zadaniu.  Tak  wskazane  kryterium  oceny 

ofert  precyzowało,  że  wykonawcy  mieli  wykazać  dysponowanie  osobami  posiadającymi 


faktyczne 

doświadczenie w realizacji konkretnych robót na każdym szczeblu wykonawstwa i 

podwykonawstwa,  gdzie  tacy  branżyści  nie  zawsze  podlegają  reżimowi  definicji  osób 

biorących udział w realizacji procesu budowlanego i podlegają wpisowi do dziennika budowy. 

Wobec 

tego  uzyskanie  przez  Odwołującego  informacji  od  zamawiających  na  realizacjach 

wskazanych  w  ofercie,  gdzie  nazwisko  pana  P. 

nie musiało być  wskazane w  dokumentach 

danej  budowy,  nie  oznacza,  że  takich  wymaganych  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia czynności nie wykonywał. Intencją i wolą Zamawiającego było przeprowadzenie 

oceny doświadczenia w pełnieniu konkretnej funkcji w trakcie realizacji robót, a nie wskazanie 

osób oficjalnie wpisanych do dziennika budowy. Odwołujący wskazał, że pan P. nie był również 

wpisany  

w  realizacjach  „Zaprojektowanie i  wykonanie robót  budowlanych dla LCS  Łuków  w  ramach 

projektu  <<Modernizacja  linii  kolejowej  E20/CE20  na  odcinku  Siedlce 

– Terespol,  etap II>> 

oraz  „Budowa  tunelu  pod  torami  PKP,  na  przedłużeniu  ul.  Kilińskiego  do  ul.  Składowej  

w Siedlcach” – wobec powyższej argumentacji przedmiotowe zarzuty są bezzasadne. 

Co do realizacji inwestycji „Budowa drogi krajowej S 7 Elbląg – Olsztynek, etap I na odcinku 

Elbląg – Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż 

drogi krajowej nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego Raczki”, przy której Odwołujący zarzucił, 

że  powierzchnia  monolitycznych  płyt  dennych  na  obiekcie  PG-20  nie  przekroczyła  600  m

Zamawiający wyjaśnił, że uznał warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia. 

W celu nieograniczania konkurencji Zamawiający nie wskazał, czy żelbetowa płyta denna o 

powierzchni  minimum  600  m

ma być  zrealizowana jako jeden  element,  czy  też  jako suma 

kilku  odrębnych  elementów.  Istotne,  aby  powierzchnia  600  m

była  wykonana  w  ramach 

jednego zadania. 

Tym samym wykonawca Eurovia Polska S.A. spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 

podlega wykluczeniu, zaś oferta została prawidłowo oceniona w ramach kryteriów oceny ofert 

na  podstawie  oświadczeń  złożonych  w  ofercie  oraz  przedstawia  najlepszy  wynik  

w  rankingu  ofert,  wobec  tego  powinna  zostać  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  a  w  ocenie 

Zamawiającego nie zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 pkt 

16 i 17 ustawy P

rawo zamówień publicznych. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania  Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. Wykonawca ten wykazał w ofercie cztery realizacje 

wykonane  przez  S.  L. 

wskazując,  że  kierował  on  na  tych  realizacjach  robotami  w  branży 

konstrukcyjno-

budowlanej, chociaż w dzienniku budowy dla zadania wykonywanego dla PKP 

PLK 

S.A. 

pod 

nazwą 

„Przebudowa 

Alei 

Tarnowskich  

w  z

wiązku  z  likwidacją  przejazdu  kolejowego  w  km  78.906”  nie  był  kierownikiem  robót 


konstrukcyjno-

budowlanych.  Wskazane  przez  ww.  wykonawcę  kierowanie  robotami  

w  rozumieniu  wymagań  Zamawiającego  zawartych  w  materiałach  przetargowych  nie 

wskazywało  na  wymaganie  przez  Zamawiającego  doświadczenia  w  pełnieniu  funkcji 

kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej w pojęciu Prawa budowlanego, a jedynie 

powinno polegać na wykazaniu pełnienia faktycznego kierowania takimi robotami na danym 

zadaniu.  Tak  wskazane  kr

yterium  oceny  ofert  precyzowało,  że  wykonawcy  mieli  wykazać 

dysponowanie  osobami  posiadającymi  faktyczne  doświadczenie  w  realizacji  konkretnych 

robót na każdym szczeblu wykonawstwa i podwykonawstwa, gdzie tacy branżyści nie zawsze 

podlegają  reżimowi  definicji  osób  biorących  udział  w  realizacji  procesu  budowlanego  i 

podlegają  wpisowi  do  dziennika  budowy.  Wobec  tego  uzyskanie  przez  Odwołującego 

informacji od zamawiających na realizacjach wskazanych w ofercie, gdzie nazwisko pana L. 

nie musiało być wskazane w dokumentach danej budowy, nie oznacza, że takich wymaganych 

w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  czynności  nie  wykonywał.  Intencją  i  wolą 

Zamawiającego było przeprowadzenie oceny doświadczenia w pełnieniu konkretnej funkcji w 

trakcie  realizacji  rob

ót,  a  nie  wskazanie  osób  oficjalnie  wpisanych  do  dziennika  budowy. 

Odwołujący 

wskazał 

też, 

że 

pan 

L. 

nie 

był 

również 

wpisany  

w  kolejnej  realizacji,  pod  nazwą  „Budowa  połączenia  kolejowego  MPL  Kraków-Balice”  – 

również w tym przypadku z powyższych powodów przedmiotowe zarzuty są bezzasadne. 

W zakresie inwestycji „Linia kolejowa E30 na odcinku Trzebinia-Krzeszowice w km 29,110-

46,700” oraz „Budowa Autostrady A 1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice” Odwołujący zarzucił, że 

wbrew oświadczeniu złożonemu przez wykonawcę, zamawiający, na rzecz których wykonano 

te  zadania,  oświadczyli,  że  w  ramach  ich  realizacji  nie  został  wykonany  żelbetowy  mur 

oporowy o objętości powyżej 200 m

. Zamawiający wyjaśnił, że uznał warunek za spełniony 

na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. W celu nieograniczania konkurencji 

Zamawiający nie wskazał, czy żelbetowy mur oporowy o objętości minimum 200 m

ma być 

zrealizowany jako jeden element, czy też jako suma kilku odrębnych elementów. Istotne, aby 

objętość 200 m

była wykonana w ramach jednego zadania. 

Wywody  Odwołującego  przeprowadzone  na  okoliczność  uchybienia  przez  Zamawiającego 

przepisom  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  nie  znajdują 

potwierdzenia. Zamawiający, stosując instrumenty przewidziane w ustawie Prawo zamówień 

publicznych,  dokonał  rzetelnej  oceny  oferty  najkorzystniejszej.  Zgodnie  z  wyrokiem  KIO 

600/20 „w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykazanie określonej postaci 

winy nieumyślnej byłoby niezwykle trudne, gdyż wymagałoby dowodów spoza dokumentacji o 

udzielenie zamówienia, które potwierdzałyby powody wprowadzenia w błąd zamawiającego. 

Uzyskanie  takich  dowodów,  czy  to  przez  prowadzącego  postępowanie,  czy  też  przez 

konkurenta, jest mało prawdopodobne, gdyż wymaga dostępu do wewnętrznych dokumentów 

wykonawcy,  ewentualnie  uzyskania  zeznań  świadków.  Takie  podejście  ograniczałoby 


znacząco zastosowanie art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p., co nie było celem ustawodawcy. Celem 

bowiem  przepisu  jest  ochrona  zamawiającego  przed  nieuczciwym,  jak  również 

nieprofesjonalnym  działaniem  wykonawców,  którzy,  decydując  się  na  udział  

w postępowaniu, winni dołożyć należytej staranności w weryfikacji składanych dokumentów. 

(…) Definicja należytej staranności zawarta jest w art. 355 § 1 k.c. Dłużnik obowiązany jest do 

staranności  ogólnie  wymaganej  w  stosunkach  danego  rodzaju  (należyta  staranność).  Jak 

precyzuje  rodzima  judykatura,  przypisanie  określonej  osobie  niedbalstwa  jest  uzasadnione 

tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający 

od właściwego dla niej miernika należytej staranności (wyrok SN z 10 marca 2004 r., IV CK 

151/03).  W  praktyce  jego  zastosowanie  polega  na  wyznaczeniu  stosownego  modelu, 

ustalającego  optymalny  w  danych  warunkach  sposób  postępowania,  odpowiednio 

skonkretyzowanego  i  aprobowanego  społecznie,  a  następnie  na  porównaniu  zachowania 

dłużnika z tak określonym wzorcem. O tym, czy na tle konkretnych okoliczności można danej 

osobie  postawić  zarzut  braku  należytej  staranności  w  dopełnieniu  obowiązków,  decyduje 

jednak  nie  tylko  niezgodność  jej  postępowania  z  wyznaczonym  modelem,  lecz  także 

empirycznie  uwarunkowana  możliwość  oraz  powinność  przewidywania  odpowiednich 

następstw  zachowania.”  Wobec  takich  wywodów  nie  można  uznać,  że  działanie 

Zamawiającego wskazywało na naruszenie ww. przepisu, a tym samym nie może stanowić 

podstawy odwołania. 

Tak  ukształtowane  zasady  zostały  w  znaczny  sposób  zaostrzone  w  stosunku  do 

profesjonalistów. Przepis art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego precyzuje, że należytą staranność 

dłużnika  w  zakresie  prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  określa  się  przy 

uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej  działalności.  W  istotę  aktywności  gospodarczej 

wliczony  jest  bowiem  niepisany  wymóg  niezbędnej  wiedzy  fachowej,  obejmującej  nie  tylko 

czyst

o formalne kwalifikacje, ale także doświadczenie wynikające z praktyki zawodowej oraz 

ustalone zwyczajowo standardy postępowania. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), polegający na 

tym,  że  oferta  wybranego  wykonawcy,  którą  Zamawiający  uznał  za  zgodną  z  treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  ocenie  Odwołującego  taka  nie  jest. 

Zamawiający  nie  zgodził  się  z  tym  zarzutem  –  Zamawiający  jest  uprawniony  do  określania 

wymogów,  które  będą  najlepszym  rozwiązaniem  w  realizacji  danego  zadania  i  będą 

zaspokajały  jego  interesy,  a  także  będą  adekwatne  do  zakresu  przedmiotu  zamówienia. 

Zamawiający  wybierając  ofertę  najkorzystniejszą,  w  żaden  sposób  nie  naruszył  przepisów 

ustawy. 


III Stanowisko przystępującego Eurovia Polska S.A. 

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca 

Eurov

ia Polska S.A. popierając stanowisko Zamawiającego i wnosząc o oddalenie odwołania.  

Przystępujący  stwierdził,  iż  Odwołujący  nie  wykazał  w  sposób  wystarczający  interesu  we 

wniesieniu  przedmiotowego  odwołania,  ograniczając  się  do  zwięzłego  opisu  swojej  sytuacji  

w  postępowaniu  oraz  wskazania,  że  na  skutek  sprzecznego  z  literą  prawa  postępowania 

Zamawiającego  został  pozbawiony  możliwości  wykonania  przedmiotowego  zamówienia. 

Odwołujący  jednak  złożył  ofertę  opiewającą  na  kwotę  netto  49.682.931,12  zł  w  sytuacji,  

w  której  Zamawiający  przewidział  na  realizację  zadania  kwotę  netto  49.062.423,06  zł, 

przekraczając  tym  samym  dostępne  inwestorowi  środki  o  ponad  600  tysięcy  zł. 

Przystępującemu  znane  jest  stanowisko  Izby  w  zakresie  prawa  do  wniesienia  odwołania 

w  sytuacj

i,  w  której  dana  oferta  nie  mieści  się  w  budżecie  zamawiającego  i  nie  wysuwa  

w  tym  zakresie  tezy  przeciwnej,  wskazuje  jednak  na  konieczność  dochowania  przez 

Odwołującego  obowiązku  wykazania  swojego  interesu,  jak  też  ewentualnej  szkody,  jaką 

mógłby  ponieść.  Odwołujący  winien  przedłożyć  dowód,  który  wskazywałby  na  chociaż 

potencjalną możliwość zwiększenia środków na realizację omawianej inwestycji. Odwołujący 

miał  w  tym  celu  bardzo  szeroką  gamę  dostępnych  środków,  mógł  sięgnąć  chociażby  do 

dostępnej uchwały budżetowej Zamawiającego lub zwrócić się z bezpośrednim zapytaniem w 

trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, co uczynił w odniesieniu do innych obszarów 

objętych  odwołaniem.  Obecnie  interes  Odwołującego  jest  wyłącznie  pozorny,  bowiem  w 

przypadku

,  gdyby  jego  oferta  okazała  się  najkorzystniejsza,  Zamawiającemu  przysługuje 

uprawnienie  z  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  do  unieważnienia 

postępowania,  czego  Odwołujący  nie  wykluczył.  W  przypadku,  gdyby  oferta  Odwołującego 

okazała się najkorzystniejsza, nie można na dzień dzisiejszy przyjąć, iż na pewno zostanie 

wybrana,  a  postępowanie  nie  zostanie  unieważnione.  Gdyby  Odwołujący  wskazywał,  iż  na 

skutek  unieważnienia  postępowania  będzie  miał  kolejną  szansę  w  nowo  ogłoszonym 

postępowaniu  i  tym  uzasadniał  interes  we  wniesieniu  odwołania,  Izba  wykluczyła  taką 

możliwość,  orzekając,  iż  „interes  przywołany  w  art.  179  ust.  1  Pzp  nie  jest  interesem 

materializującym  się  w  ochronie  ogólnie  pojętej  praworządności  i  korygowania 

nieprawidłowości działań czy też zaniechań zamawiającego, lecz interesem mającym na celu 

ochronę  konkretnego  wykonawcy,  w  konkretnym  postępowaniu,  ukierunkowanym  na 

uzyskanie  przez  tego  wykonawcę  stanu,  w  którym  dany  wykonawca  będzie  mógł  uzyskać 

dane zamówienie.” (wyrok KIO 419/19). 

Co do zarzutu w zakresie doświadczenia A. P. w zakresie inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i 

wykonanie  robót  budowlanych  dla  LCS  Łuków  w  ramach  projektu  <<Modernizacja  linii 

kolejowej  E20/CE20  na  odcinku  Siedlce 

–  Terespol  etap  II”  –  mur  oporowy  Przystępujący 

wskazał, iż błędne stanowisko Odwołującego prawdopodobnie wynika ze zbytniego zawężenia 


zapytania  skierowanego  do  inwestora.  Wskazanie  konkretnego  obiektu,  który  spełnia 

wymagania Zamawiającego, miało stanowić wyłącznie ułatwienie dla sprawdzającego ofertę i 

nie  było  wymagane  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zdaniem 

Przystępującego  szczegółowa  informacja  odnosząca  się  do  fragmentu  inwestycji  nie 

przesądza o braku możliwości powoływania się na jej pozostały zakres. Nie wiadomo też, w 

jaki sposób inwestor – PKP dokonywał swoich wyliczeń na potrzeby odpowiedzi na zapytanie 

Odwołującego.  Przystępujący  wskazał,  że  ostateczny  wymiar  prac  będzie  zależny  od 

odpowiedniego ujęcia poszczególnych elementów składających się na roboty w zakresie muru 

oporowego.  Inwestor,  w  ramach  obiektu  w  km  9

2,836  na  przedłużeniu  ul.  Kilińskiego, 

prawdopodobnie  nie  uwzględnił  objętości  tzw.  skrzydełek  na  głowicy  tunelu  w  kierunku  ul. 

Składowej  oraz  objętości  obudowy  wyjść  dla  pieszych  z  tunelu  drogowego,  będącymi 

żelbetonowymi, monolitycznymi murami oporowymi.  

Różnice  w  stanowiskach  wynikających  z  załącznika  do  odwołania  a  dokumentami 

przedłożonymi przez Przystępującego wynikają z tego, że w ramach wskazanego zamówienia 

roboty  były  realizowane  w  trzech  etapach,  tj.:  Stacja  Siedlce.  Stacja  Łuków  

i  Stacja  Międzyrzec  Podlaski.  Odwołujący  w  swoim  piśmie  do  inwestora  wniósł,  aby 

wyjaśniona została kwestia Stacji Łuków, w ramach której zrealizowano obiekt, co do którego 

Przystępujący złożył powyższe wyjaśnienia. W ramach tego samego zadania bezspornym jest 

wykonanie 

żelbetonowego monolitycznego muru oporowego w zakresie etapu Stacja Siedlce, 

na dowód czego przedkłada poświadczenie z 14 lipca 2020 r. wystawione przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. na okoliczność ilości wykonanego żelbetonowego monolitycznego muru 

oporowego. 

Co do zarzutu w zakresie doświadczenia pana P. w zakresie inwestycji pn.: „Zaprojektowanie 

i  wykonanie  robót  budowlanych  dla  LCS  Łuków  w  ramach  projektu  <<Modernizacja  linii 

kolejowej E20/CE20 na odcinku Siedlce 

– Terespol etap II” – kierowanie robotami zbrojarskimi 

Przystępujący  potwierdził,  iż  w  zakresie  realizowanego  zadania  pan  P.  pełnił  funkcję 

kierownika 

robót 

mostowych, 

co 

nie 

wyklucza 

jego 

doświadczenia  

w  zakresie,  w  jakim  wymagał  tego  Zamawiający.  Zakres  wskazany  w  ofercie  został 

zrealizowany  w  ramach  prac  podwykonawczych  prowadzonych  przez  podmiot  trzeci 

WARBUD S.A., do której to należało wykonanie wszystkich obiektów mostowych w zakresie 

wykazanego  zamówienia.  Pan  P.  pełnił  funkcję  kierownika  robót  mostowych  

i nadzorował realizację każdego obiektu mostowego wykonanego w ramach umowy zawartej 

przez  wykonawcę  zadania  z  WARBUD  S.A.,  pełniąc  jednocześnie  rolę  koordynatora  

i przedstawiciela podwykonawcy. Ze względu na złożoność oraz rozległy zakres robót pełnił 

swoją  funkcję  przy  udziale  kierowników  robót,  którzy  wspomagali  go  w  trakcie  pełnionych 

obowiązków,  dokonując  pod  jego  nadzorem  poszczególnych  czynności  faktycznych,  jak 


wprowadzanie wpisów w dzienniku budowy. Każdy pracownik realizujący prace dla WARBUD 

S.A.  w  ramach konstrukcji  obie

któw mostowych był podwładnym w stosunku do kierownika 

robót 

mostowych, 

co 

potwierdza 

schemat 

organizacyjny 

WARBUD 

S.A.  

i  poświadczenie  z  14  lipca  2020  r.  wystawione  przez  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  na 

okoliczność określenia funkcji, jaką sprawował pan P. Co do okoliczności, iż na kontrakcie było 

aż trzech kierowników robót mostowych, Przystępujący wskazał, że pozostałe osoby wpisane 

do  dziennika  budowy  jako  pełniące  tę  funkcję,  piastowały  role  drugorzędne  i  podległe 

koordynatorowi  ze  strony  WARBUD  S.

A.  Nie  sposób  odbierać  panu  P.  nabytego 

doświadczenia  i  twierdzić,  iż  nie  kierował  robotami  zbrojarskimi/betoniarskimi  w  sytuacji,  w 

której zakres jego nadzoru i kontroli sięgał znacząco ponad roboty polegające na wykonaniu 

płyty  dennej  i muru oporowego.  Przy  założeniu Odwołującego kierownik  budowy  w  ramach 

dużego  zadania  infrastrukturalnego  nie  nabywa  żadnego  doświadczenia  w  związku  z  jego 

realizacją, albowiem poszczególne branże są realizowane przez poszczególnych kierowników 

robót, bez jego fizycznego udziału. 

Co do wykonania monolitycznej płyty dennej w zakresie zadania „Budowa drogi krajowej S7 

Elbląg – Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg – Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól 

od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego 

Raczki” Przystępujący wskazał, występują podobne problemy w zakresie wyliczenia faktycznej 

powierzchni wykonanego elementu, jak wskazano powyżej. W ocenie Przystępującego wiele 

zależało od formy  pytania zadanego  inwestorowi  i  szczegółowości  weryfikacji  dokumentacji 

powykonawczej przez osobę udzielającą odpowiedzi. 

Przystępujący wyjaśnił, iż celem ułatwienia zadania Zamawiającemu wskazał konkretny obiekt 

w zakresie realizacji zadania budowy trasy S7, do czego nie był zobowiązany, stąd nie sposób 

wysuwać  z  tego  tytułu  negatywnych  dla  niego  konsekwencji.  Co  do  rozbieżności  

w  zakresie  powierzchni  monolitycznej  płyty  dennej  wykonanej  w  zakresie  przejścia  PG-20, 

jaka  występuje  pomiędzy  ofertą  a  załącznikami  odwołania  wskazał,  że  prawdopodobnie 

udzielający odpowiedzi (GDDKiA o/w Olsztynie) uwzględnił wyłącznie płytę wylaną w samym 

przejściu PG-20 i P-18 (zapytanie Odwołującego dotyczyło takiego zakresu) i nie uwzględnił 

elementów znajdujących się pod całkowitym obszarem konstrukcji przejść/przejścia, jak też w 

ich  obrysie.  Jednocześnie  udzielający  odpowiedzi  nie  zliczył  etapu  pierwszego  wykonania 

płyty, tj. prac polegających na wylaniu warstwy z betonu B15, znajdującego się pod warstwą 

wykonaną  w  ramach  etapu  II  i  sięgającą  swoim  zasięgiem  poza  obszar  samego  przejścia. 

Zliczając roboty betoniarskie wykonane w ramach etapu I i II w zakresie przejścia PG-20 to 

635,30  m

.  Na  dowód  Przystępujący  przedłożył  fragmenty  dokumentacji  projektowej  

w zakresie obiektu PG-20 (plan betonowania). 

Niezależnie  od  przyjętej  kalkulacji  realizacja  budowy  drogi  S7  spełnia  wymagania 

Zamawiającego  dla  danego  elementu.  Płyta  monolityczna  stanowi  jedną  z  form 


fundamentowania,  polegającą  na  wylewaniu  na  miejscu  wykonania  (in  situ)  wcześniej 

przygotowanej  mieszanki  betonow

ej  stanowiącej  jednorodną  masę  (stąd  określenie 

„monolityczna”).  Odmienną  metodą  jest  metoda  fundamentowania  oparta  na  gotowych 

bloczkach/prefabrykatach,  które  po  uprzednim  przygotowaniu  instaluje  się  w  wyznaczonym 

miejscu  „z  dowozu”.  Zatem  do  kategorii  monolitycznej  płyty  dennej  należy  zaliczyć  każdy 

fundament  wykonany  w  tej  technologii  w  ramach  powołanego  zadania  inwestycyjnego.  

W zakresie budowy drogi S7 przy udziale A. P. 

wykonano łącznie 13 obiektów mostowych i 

przejść podziemnych. Każdy z obiektów został osadzony na monolitycznej płycie dennej, na 

dowód 

czego 

Przystępujący 

przedłożył 

wymiary 

wraz  

z  planami  betonowania  w  zakresie  etapu  II  robót  zbrojarsko-betoniarskich.  Dodatkowym 

dowodem  popierającym  twierdzenia  Przystępującego  jest  oświadczenie  biura  projektowego 

odpowiedzialnego  za  dokumentację  dla  spornego  odcinka  S7,  z  którego  jasno  wynikają 

faktyczne  ilości  wykonanej  monolitycznej  płyty  dennej  w  układzie:  Obiekt/  Płyta  (m

Skrzydełka  (m

),  Razem:  WD-15/  198,39/  198,39;  M-16/  112,80/  112,80;  WD-17/  236,87/ 

236,87; PG-18/ 183,41/ 26,51/ 209,92; WD-18/ 218,18/ 218,18; M-19/ 115,61/ 115,61; WD-20/ 

335,30/ 335,30; PG-20/ 218,92/ 25,88/ 244,80; WD21/ 162,86/ 162,86; M22/ 199,42/ 199,42; 

WD23/ 175,78/ 175,78; M24A/ 220,74/ 220,74; WD24B/ 120,60/ 120,60, razem 2.551,27 m

Przystępujący  podkreślił,  że  warunek  i  kryterium  postawione  przez  Zamawiającego  nie 

wskazuje,  iż  monolityczna  płyta  denna  musi  zostać  wykonana  jako  jedna  powierzchnia,  

w jednym etapie wylania betonu, a jedynie, iż odpowiednia ilość płyty dennej (min. 600 m

musi zostać wykonana w ramach danego zadania. Inna interpretacja tego zapisu prowadziłaby 

do  jego  wykładni  rozszerzającej,  co  prowadziłoby  do  znaczącego  pogorszenia  sytuacji 

wykonawców,  którzy  odczytywali  ten  warunek  w  odmienny,  lecz  dozwolony  sposób.  Jak 

wskazała Izba w wyroku KIO 2154/19 „wszelkie niejasności w formułowaniu warunków oceny 

w ramach kryterium niewątpliwie nie powinny być interpretowane na niekorzyść wykonawcy”. 

Z odczytaniem kryterium problem miał sam Odwołujący, który dla zadania pn. „Rozbudowa 

ciągu  ulicy  Zwoleńskiej,  Żegańskiej  na  odcinku  od  ul.  Mrówczej  w  dzielnicy  Wawer  z 

przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejowo relacji Warszawa – Lublin i dwoma jezdniami ul. 

Patriotów” wskazał monolityczną płytę denną o powierzchni 4.985,30 m

, podczas gdy według 

inwestora 

– Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie była to płyta o powierzchni 

734,71m

.  Tak  duża  omyłka  w  przedstawieniu  danych  sugeruje,  że  może  dochodzić  do 

różnych metod obliczania powierzchni płyty dennej, co tym samym nie wyklucza poprawności 

kalkulacji 

Przystępującego 

braku 

pełnych 

danych 

zamieszczonych  

w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej. 

Tym samym Przystępujący poprawnie i prawidłowo przedstawił informacje, które są zgodne z 

rzeczywistym stanem rzeczy i brak jakichkolwiek podstaw do zastosowania normy z art. 24 

ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. 


Co  do  stwierdzenia,  czy  Przystępujący  faktycznie  przedstawił  informacje  wprowadzające  

w błąd czy też informacje nieprawdziwe. W wyroku KIO 100/19 wskazano, kiedy można mówić 

o informacji nieprawdziwej, tj. zawarta w przepisach przesłanka wprowadzenia zamawiającego 

w  błąd  polega  na  przedstawieniu  przez  wykonawcę  nieprawdziwych  informacji,  czyli 

zaistnienia  sprzeczności  pomiędzy  treścią  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę  a 

rzeczywistością.  Stan  ten  zaistnieje,  gdy  przedstawione  zostaną  informacje  obiektywnie 

nieprawdziwe,  niezgodne  z  rzeczywistym  stanem  rzeczy,  który  ma  znaczenie  dla  danego 

postępowania. 

W  zakresie  wykonania  200  m

muru  oporowego  w  ramach  zadania  „Zaprojektowanie  

i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków” Przystępujący wyjaśnił, iż doszło do omyłki w 

obliczaniu  powierzchni  w  zakresie  konkretnego  obiektu,  jak  również  do  sformułowania 

nieprecyzyjnego  zapyt

ania  Odwołującego  względem  inwestora  –  PKP,  a  informacje 

pochodzące od Przystępującego są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 

W  zakresie  doświadczenia  pana  P.  na  realizacji  inwestycji  „Zaprojektowanie  

i  wykonanie  robót  budowlanych  dla  LCS  Łuków”  doszło  do  zawężającej  interpretacji 

postawionego  kryterium  przez  Odwołującego.  Pan  P.  kierował  w  ramach  przedstawionego 

zamówienia  robotami  zbrojarsko-betoniarskimi  o  parametrach  wymaganych  przez 

Zamawiającego,  jednakże  w  ramach  swoich  obowiązków  pełnił  funkcje  kierownicze  dla 

pełnego  zakresu,  większego  aniżeli  ten,  o którym mowa w  specyfikacji  istotnych warunków 

zamówienia, 

informacje 

pochodzące 

od 

Przystępującego 

są 

zgodne  

z rzeczywistym stanem rzeczy. 

W  zakresie  ilości  wykonanej  monolitycznej  płyty  dennej  w  ramach  zadania  „Budowa  drogi 

krajowej  S7  Elbląg  –  Olsztynek”  Przystępujący  wskazał  swoją  metodologię  obliczania 

powierzchni  dla  obiektu  PG-

20,  który  został  przywołany  w  treści  oferty,  jak  też  potwierdził 

faktyczne  ilości  łącznej  ilości  elementu  konstrukcyjnego,  wykonanego  w  ramach  całego 

zadania,  a  informacje  pochodzące  od  Przystępującego  są  zgodne  z  rzeczywistym  stanem 

rzeczy. 

W  ocenie  Przystępującego  źródłem  problemów  w  zakresie  interpretacji  informacji 

przekazanych  w  jego  ofercie  było  wskazanie  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  konkretnych 

obiektów inżynierskich dla danej inwestycji umieszczonej w formularzu. Odwołujący odnosząc 

się  do  konkretnego  kilometrażu  lub  obiektu  znacząco  zawęził  możliwości  odpowiedzi 

poszczególnych  inwestorów  prowadząc  do  otrzymania  wiadomości  niepełnej  (np.  zapytał 

wyłącznie o jedną stację z trzech). Odwołujący dokonuje też nadinterpretacji lub zawężenia 

poszczególnych kryteriów postawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Opis 

kryterium  brzmiał:  „Doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  dwoma  zamówieniami 

polegającymi  na...”.  W  ocenie  Przystępującego  nie  sposób  na  niniejszym  etapie  przyznać 

zapisowi  inne  tłumaczenie  niż  wyłącznie  brzmienie  literalne.  Wobec  powyższego  należy 


uznać, że wskazany warunek spełnia każda osoba, która w swoim zakresie kierowała pracami 

o  parametrach  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  ocenie 

Przystępującego można tu zakwalifikować personel, który zrobił mniej (np. tylko mur oporowy 

i monolityczną płytę denną), jak też personel, który oprócz wskazanych robót kierował także 

innymi  wchodzącymi  w  zakres  całej  realizacji  robotami.  Odwołujący  nie  wykazał,  iż  zapis 

specyfikacji należałoby rozumieć w sposób odmienny. 

Zgodnie  z  wyrokiem  KIO  1468/18  „odmienne  rozumienie  przez  wykonawców  tych  samych 

postanowień  SIWZ  wobec  braku  nadania  im  znaczenia  przez  zamawiającego  

w dokumentacji postępowania nie może prowadzić do stwierdzenia, iż wykonawca w wyniku 

lekkomyślności  czy  niedbalstwa  przedstawił  informację  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  zamawiającego  podejmowane  

w toku postępowania”. 

Co do odczytania kryterium na płaszczyźnie obliczania powierzchni monolitycznej płyty dennej 

Przystępujący  powołał  się  na  wyrok  KIO  1959/19,  w  którym  wskazano,  że  „przekonanie 

wykonawcy,  choćby  subiektywne,  że  oferowane  przez  niego  urządzenie  spełnia  wymogi 

zamawiającego, nie może być uznawane za przestawienie informacji wprowadzających w błąd 

– tym bardziej w sytuacji, kiedy spełnienie danych wymagań jest sporne”. Przystępującemu 

nie jest mu znana przyczyna, dla której GDDKiA o/w Olsztynie pominął w swojej odpowiedzi 

pozostałe 11 obiektów wykonanych w ramach tamtejszej inwestycji. 

Warunek  w  zakresie  płyty  dennej  brzmiał  „doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  dwoma 

zamówieniami  polegającymi  na  wykonaniu  żelbetonowej  monolitycznej  płyty  dennej  

o powierzchni minimum 600 m

”. Żaden fragment zapisu nie nakazuje, aby płyta denna została 

wykonana w jednym etapie, czy też w ramach jednego obiektu. Kryterium odnosi się do całego 

zam

ówienia  i  właśnie  w  ramach  całego  zakresu  powinno  się  wykazać  wykonanie 

odpowiedniego  zakresu  prac  (wyrok  KIO  1468/18). W  ocenie  Przystępującego  przekazane 

Zamawiającemu  informacje  nie  odbiegają  od  stanu  rzeczywistego,  a  jedynie  z  ostrożności 

mogą stanowić przedmiot różnych interpretacji poszczególnych uczestników postępowania. W 

związku z okolicznością udowodnienia i przyznania informacjom przymiotu prawdy, nie sposób 

mówić  o wprowadzeniu przez  Eurovia Polska S.A.  Zamawiającego  w  błąd, co przesądza o 

braku 

możliwości zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odwołujący 

też 

żaden 

sposób 

nie 

starał 

się 

wykazać 

przesłanek  

z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, co czyni zarzut w tym zakresie 

bezzasadnym. 

W

obec  braku  podstaw  dla  zastosowania  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych brak będzie podstaw dla uznania prawidłowości zarzutu dotyczącego art. 91 ust. 

7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 


W  zakresie  zarzutu  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Praw

o  zamówień  publicznych  Odwołujący  nie 

wykazał, w jaki sposób działanie Zamawiającego miałoby prowadzić do jego naruszenia, co 

czyni go również oczywiście bezzasadnym. 

IV Stanowisko przystępującego Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. 

Przys

tąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Dróg  i  Mostów  Sp.  z  o.o.  popierając  stanowisko  Zamawiającego  

i wnosząc o oddalenie odwołania.  

Przystępujący  wskazał,  że  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  są  chybione  i  nie  polegają  na 

prawdzie.  Zamawiający  w  rozdziale  XIII  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w 

brzmieniu nadanym zmianą z dnia 30 marca 2020 r. przyjął, że jednym z kryteriów oceny ofert 

w  postępowaniu  będzie  doświadczenie  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno-budowlanej 

(10% wagi), oceniane następująco (brzmienie zostało wskazane w stanowiskach powyżej). W 

zakresie  oceny  prawdziwości  i  rzetelności  informacji  podanych  w  ofercie  Przystępującego 

zasadnicze  znaczenia  ma  sposób  sformułowania  przez  Zamawiającego  wymogu 

doświadczenia  osoby,  która  ma  pełnić  funkcję  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno-

budowlanej. 

Zamawiający 

nie 

wymagał, 

aby 

wykazać 

doświadczenie  

w  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno-budowlanej,  wymagał  natomiast, 

aby osoba wykazywana w ofercie posiadała „doświadczenie w kierowaniu minimum jednym 

zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  (...)”  i  odpowiednio  cyt.:  „doświadczenie  

w  kierowaniu  minimum  dwoma  zamówieniami  polegającymi  na  wykonaniu  (...)”.  Przy  tak 

postawionym kryterium oceny ofert wykonawcy mieli wskazać osoby posiadające faktyczne 

doświadczenie  w  realizacji  konkretnych  robót,  a  dokładniej  doświadczenie  w  kierowaniu 

zamówieniem  (zamówieniami)  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowej  monolitycznej  płyty 

dennej  oraz  żelbetowego  monolitycznego  muru  oporowego.  Wykazanie  pełnienia  funkcji 

kierownika  robót  nie  było  przez  Zamawiającego  wymagane.  Gdyby  intencją  (wolą) 

Zamawiającego była ocena doświadczenia w pełnieniu konkretnej funkcji w trakcie realizacji 

r

obót,  z  pewnością  w  sposób  jednoznaczny  określiłby,  iż  wskazana  w  ofercie  osoba,  która 

będzie pełniła funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, musi wykazać się 

doświadczeniem  w  pełnieniu  takiej  samej  funkcji  w  trakcie  realizacji  innych  zamówień.  

W  związku  z  powyższym  Odwołujący  nie  wykazał,  że  MPDiM  Sp.  z  o.o.  na  skutek 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  Zamawiającego  

w błąd, co winno skutkować jego wykluczeniem. 

Załączone do odwołania pismo PKP PLK S.A z 19 maja 2020 r. zawiera informację o osobie 

pełniącej  funkcję  kierownika  robót  w  ramach  zadania  „Przebudowa  Alei  Tarnowskich  

w  związku  z  likwidacją  przejazdu  kolejowego  w  km  78.906”,  kolejne  pismo  PKP  PLK  S.A.  

19 maja 2020 r. wskazuje, kto pełnił funkcję kierownika robót na zadaniu „Budowa połączenia 


kolejowego MPL Kraków-Balice”. Fakt, że w obu tych inwestycjach pan L. nie pełnił formalnie 

funkcji kierownika robót, nie oznacza, że osoba ta nie ma wymaganego przez Zamawiającego 

doświadczenia w kierowaniu zamówieniami polegającymi na wykonaniu konkretnych prac  – 

pan  L. 

kierował  realizacją  robót  polegających  na  wykonaniu  płyty  dennej  w  ramach  tych 

zamówień, 

każda 

tych 

płyt 

– 

zgodnie  

z przywołanymi pismami PKP PLK S.A. – miała powierzchnię powyżej 600 m

Prowadzone w ramach dwóch ww. inwestycji prace obejmowały w rzeczywistości wykonanie 

żelbetowego  muru  oporowego  o  objętości  powyżej  200  m

,  a  S.  L. 

brał  udział  

w  realizacji  tych  prac  w  zakresie,  w  jakim  wykazano  w  ofercie.  W  obu  inwestycjach 

wykonywane były konstrukcje oporowe, które były murem oporowym, mimo iż w taki sposób – 

jak  można  wnioskować  z  pism  inwestorów  –  nie  były  określone  w  dokumentacji,  jaką 

dysponuje PKP PLK S.A. oraz GDDKiA. 

W prawie budowlanym nie ma definicji muru oporowego. Nie oznacza to jednak, że pojęcie to 

można interpretować dowolnie. Biorąc pod uwagę definicję słownikową i orzecznictwo sądowe 

można stwierdzić, że mur oporowy jest konstrukcją, która zabezpiecza teren przed osuwaniem 

się ziemi. Każdy obiekt pełniący taką funkcję jest więc murem oporowym. Zgodnie z wyrokiem 

WSA w Lublinie z 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Lu 693/13 „ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane nie zawiera legalnej definicj

i <<muru oporowego>>. Posługuje się natomiast 

pojęciem  <<konstrukcji  oporowej>>,  zaliczając  ją  do  budowli  wymienionych  w  art.  3  pkt  3. 

Legalna definicja <<konstrukcji oporowej>> znajduje się natomiast w § 3 pkt 4 rozporządzenia 

Ministra  Transportu  i  Gospod

arki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. 

U.  Nr  63,  poz.  735  ze  zm.).  Zgodnie  z  tą  definicją  przez  konstrukcję  oporową  rozumie  się 

budowle  przeznaczone 

do  utrzymywania  w  stanie  stateczności  uskoku  naziomu  gruntów 

rodzimych lub nasypowych. Ponadto w myśl definicji konstrukcji oporowej wskazanej w art. 4 

pkt 16 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.), pod pojęciem tym 

rozumie 

się 

budowlę 

przeznaczoną 

do 

utrzymania  

w  stanie  stateczności  nasypu  lub  wykopu.  Definicja  ściany  oporowej  zawarta  w  Polskiej 

Normie  PN-83/B-

03010  pt.  <<Ściany  oporowe.  Obliczenia  statystyczne  i  projektowe>> 

stanowi, iż pod pojęciem tym należy rozumieć – budowlę utrzymującą w stanie statecznym 

uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. 

Nadto w  orzecznictwie sądowo-administracyjnym  wielokrotnie wskazywano,  że celem muru 

oporowego  jest  zabezpieczenie  danego  terenu  przed  o

ddziaływaniem  mas  ziemnych  lub 

wodnych  z  innego  terenu.  Decydujące  bowiem  znaczenie  przy  kwalifikowaniu  muru  jako 

oporowego  ma  funkcja,  jaką  on  pełni.  Konstrukcje  oporowe  (mury  oporowe)  mają  przede 

wszystkim  za  zadanie  zabezpieczenie  terenu  przed  osuwaniem 

się  gruntu  z  terenu 

położonego  wyżej,  podczas  gdy  ogrodzenia  oddzielają  od  siebie  części  terenu.  Jeżeli 


dominującą funkcją konstrukcji jest zabezpieczanie przed osuwaniem się ziemi, na co może 

wskazywać  również  charakter  użytych  do  jej  wzniesienia  materiałów  zapewniających 

stabilność  –  należy  uznać,  że  stanowi  ona  mur  oporowy.  Z  punktu  widzenia  prawa 

budowlanego obiekt budowlany należy kwalifikować, przede wszystkim ze względu na jego 

przeznaczenie, czyli funkcję, jaką ma pełnić (por. wyroki NSA: z dnia 21 listopada 2006 r. sygn. 

akt II OSK1371/05 oraz z dnia 21 marca 2006 r. sygn. akt II OSK 667/05 oraz wyroki WSA: w 

Krakowie  z  dnia  8  października  2008  r.,  sygn.  akt  II  SA/Kr  704/08  i  w  Rzeszowie  

z dnia 18 maja 5010 r„ sygn. akt II SA/Rz 152/10).”  

Zgodnie 

z § 68 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2000  r.,  nr  63,  poz.735  ze  zm.)  konstrukcje  oporowe  m

ogą 

występować w szczególności jako elementy konstrukcji obiektów mostowych obramowujących 

korpus drogi, elementy konstrukcji tuneli i przepustów, stanowiące ich głowice, samodzielne 

konstrukcje związane z drogą. Zgodnie zaś z § 69 rozporządzenia konstrukcje oporowe, w tym 

przyczółki i ściany boczne, powinny spełniać wymagania Polskich Norm odnoszących się do 

ścian oporowych, z wyjątkiem obliczeń wytrzymałościowych i wymiarowania, które podlegają 

Polskim Normom dla obiektów mostowych, oraz powinny uwzględniać wymagania określone 

w ust. 2, dotyczące minimalnej grubości elementów żelbetowych. 

W  ramach  modernizacji  linii  kolejowej  nr  E30  na  odc.  Trzebinia 

–  Krzeszowice  km  29,110- 

46,700 wykonano wiadukt drogowy, a w jego zakresie żelbetowe przyczółki wraz ze ścianami 

bocznymi  (skrzydła).  W  ramach  „Budowy  Autostrady  A1  na  odcinku  gr.  woj. 

śląskiego/łódzkiego — Pyrzowice” wykonano wiadukt drogowy, a w jego zakresie żelbetowe 

przyczółki  wraz  ze  ścianami  bocznymi  (skrzydła).  Powyżej  przedstawiona  argumentacja 

prowad

zi do wniosku, że oba wskazane elementy tj. żelbetowe przyczółki wraz ze ścianami 

bocznymi (skrzydłami) są murami oporowymi, jak to wykazano powyżej. 

W ofercie Przystępującego wskazano, że kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej – 

S. L. 

posiada doświadczenie w zakresie kierowania zamówieniem polegającym na wykonaniu 

żelbetowej monolitycznej płyty dennej o powierzchni 4.335 m

w ramach zadania „Przebudowa 

Alei 

Tarnowskich 

związku 

likwidacją 

przejazdu 

kolejowego  

w  km  78.906”,  realizowanego  na  rzecz  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  Potwierdzeniem 

wykazanego  doświadczenia  jest  oświadczenie  E&C  Sp.  z  o.o.  z  29  czerwca  2020  r.,  

z  którego  wynika,  że  p.  L.  posiada  doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  w  branży 

konstrukcyjno-

budowlanej  i  pełnił  obowiązki  kierownika  robót  z  ramienia  firmy 

podwykonawczej  dla  zadania  „Wykonanie  robót  polegających  na  zabezpieczeniu 

przeciwwodnym  na  al.  Tarnowskich  w  Tarnowie  w  ramach  zadania  <<Zaprojektowanie  

i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków  – Medyka na odcinku Biadoliny – 

Tarnów  w  km  61,300  – 80,200 w  ramach  projektu:  Modernizacja linii  kolejowej  E30/C-E30, 


odcinek  Kraków  –  Rzeszów,  etap  III”.  Zakres  robót  realizowanych  i  nadzorowanych  przez  

p.  L. 

obejmował  kompleksowe  wykonanie  robót  ciesielskich,  betoniarskich,  zbrojarskich  i 

montażu  elementów  doszczelnień  wanny  żelbetowej.  Zatem  pan  L.  ma  wymagane  w 

postępowaniu  doświadczenie  w  kierowaniu  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu 

żelbetowej monolitycznej płyty dennej o powierzchni minimum 600 m

W  ofercie 

wskazano  też,  że  pan  L.  posiada  doświadczenie  w  zakresie  kierowania 

zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowej  monolitycznej  płyty  dennej  

o powierzchni 700 m w ramach zadania „Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice”. 

Potwierdzeniem  doświadczenia  jest  oświadczenie  Mostbud  Kraków  Sp.  z  o.o.  

z 7 lipca 2020 r., z którego wynika, że p.  L. posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 

branży  konstrukcyjno-budowlanej  i  nadzorował  prace  z  ramienia tej firmy.  Mostbud Kraków 

Sp.  z  o.o.  była  na  przedmiotowym  zadaniu  zgłoszonym  podwykonawcą,  a  w  zakresie 

wykonanych  przez  nią  robót  było  wykonanie  płyty  dennej.  Zakres  robót  realizowanych  

i  nadzorowanych  przez  p.  L. 

obejmował  kompleksowe  wykonanie  robót  ciesielskich, 

zbrojarskich,  betoniarskich,  montażu  elementów  doszczelnień  i  wykończeniowych.  

W  związku  z  tym  pan  L.  ma  wymagane  w  postępowaniu  doświadczenie  w  kierowaniu 

zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowej  monolitycznej  płyty  dennej  

o powierzchni minimum 600 m

W ofercie wskazano, że pan L. posiada doświadczenie w zakresie kierowania zamówieniem 

polegającym 

na 

wykonaniu 

żelbetowego 

monolitycznego 

muru 

oporowego  

o objętości 240 m

w ramach zadania „Linia kolejowa E30 na odcinku Trzebinia-Krzeszowice 

w  km  29,110-

46,700”.  Potwierdzeniem  doświadczenia są oświadczenia firmy  Budimex  S.A.  

z  1  lipca  2020  r.,  z  których  wynika,  że  pan  L.  pełnił  obowiązki  kierownika  robót  

w  branży  konstrukcyjno-budowlanej  i  mostowej  z  ramienia  firmy  podwykonawczej.  

W dokumencie tym wymieniono zakres robót realizowanych i nadzorowanych przez p. L., tj. 

wykonanie przejścia podziemnego w km 45,237, estakady w km 45,009, mostu kolejowego w 

km  44,222,  mostu  drogowego  w  km  44,236  oraz  wiaduktu  drogowego  w  km  39,910.  Mur 

oporowy,  którego  realizacja  była  podstawą  wykazywanego  doświadczenia,  został 

zrealiz

owany na wiadukcie drogowym w km 39,910. Objętość muru oporowego wyliczono na 

postawie  tabeli  przedstawiającej  zestawienie  materiałów  i  wynosi  504,9  m

W  związku  z  powyższym  przyjąć  należy,  że  p.  L.  ma  wymagane  w  postępowaniu 

doświadczenie  w  kierowaniu  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowego 

monolitycznego muru oporowego o objętości minimum 200 m

W ofercie Przystępującego wskazano, że p. L. posiada doświadczenie w zakresie kierowania 

zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowego  monolitycznego  muru  oporowego  o 

objętości 320 m w ramach zadania „Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice”. 

Potwierdzeniem  doświadczenia p.  L. jest  oświadczenie Ignacego  Kołodzieja prowadzącego 


działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Remontowo-Budowlane  Ignacy  Kołodziej  z  29 

czerwca 2020 r., z którego wynika, że p. L. posiada doświadczenie w kierowaniu robotami w 

branży mostowej i pełnił obowiązki kierownika robót z ramienia tej firmy na inwestycji „Budowa 

autostrady A1 na odcinku Tuszyn 

– Pyrzowice odcinek E”, obiekty: WD354, WD355, WA357, 

WA365,  Pz365a, WA366, WD367.  Firma  ta  realizowała  na  przedmiotowym  zadaniu  roboty 

budowlane  jako  podwykonawca,  a  w  zakresie  wykonanych  przez  nią robót  było  wykonanie 

muru  oporowego  o  objętości  345  m

(objętość  muru  oporowego  wyliczono  na  postawie 

zestawienia  materiałów).  Zakres  robót  realizowanych  i  nadzorowanych  przez  pana  L. 

obejmował  kompleksowe  wykonanie  robót  ciesielskich,  zbrojarskich,  betoniarskich  i 

wykończeniowych.  W  związku  z  powyższym  pan  L.  ma  wymagane  w  postępowaniu 

doświadczenie  w  kierowaniu  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowego 

monolitycznego muru oporowego o objętości minimum 200 m

Z ostrożności procesowej – na wypadek uznania, że wskazane przez doświadczenie pana L. 

nie  potwierdza  warunku  udzi

ału  w  postępowaniu  –  Przystępujący  wskazał,  że  należałoby 

przyjąć  jedynie,  że  nie  potwierdził  warunku  udziału  w  postępowaniu,  co  winno  skutkować 

wezwaniem  do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  a  nie  wykluczen

iem,  bowiem  nie  można  przypisać  wykonawcy  zamierzonego 

działania, rażącego niedbalstwa ani lekkomyślności przy przedstawieniu informacji.  

V Ustalenia Izby  

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 

ma interes we wniesieniu odwołania  w  rozumieniu art.  179 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

Zdaniem  przystępującego  Eurovia  Polska  S.A.  Odwołujący  nie  wykazał  w  sposób 

wys

tarczający interesu we wniesieniu odwołania, ograniczając się do zwięzłego opisu swojej 

sytuacji  w  postępowaniu  oraz  wskazania,  że  na  skutek  sprzecznego  z  literą  prawa 

postępowania  Zamawiającego  został  pozbawiony  możliwości  wykonania  przedmiotowego 

zamówienia.  Odwołujący  jednak  złożył  ofertę  przewyższającą  kwotę,  którą  Zamawiający 

przewidział  na  realizację  zadania,  przekraczając  tym  samym  dostępne  inwestorowi  środki  

o  ponad  600  tysięcy  zł.  Przy  czym  Przystępujący  wskazał,  że  nie  kwestionuje  samej 

możliwości wniesienia odwołania w sytuacji, w której dana oferta nie mieści się w budżecie 

zamawiającego,  lecz  brak  dochowania  przez  Odwołującego  obowiązku wykazania  swojego 

interesu, jak też ewentualnej szkody, jaką mógłby ponieść, gdyż Odwołujący winien przedłożyć 

dowód,  który  wskazywałby  na  chociaż  potencjalną  możliwość  zwiększenia  środków  na 

realizację omawianej inwestycji.  


Zgodnie  z  art.  179  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  środki  ochrony  prawnej 

przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Art. 180 ust. 1 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  wskazuje  zaś,  że  odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od 

niezgodnej  z  przepisami  ustawy  (ustawy  Prawo  zamówień  publicznych)  czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

Wyk

onawca biorący udział w postępowaniu, w szczególności taki, którego oferta nie została 

odrzucona,  lecz  sklasyfikowana  na  niższym  miejscu  w  rankingu,  z  założenia  ma  prawo 

kwestionować  zarówno  wybór  oferty  najkorzystniejszej,  jak  też  oferty  swoich  konkurentów 

sklasyfikowane  wyżej  –  jeśli  uzna,  że  czynność  badania  i  oceny  została  dokonana 

nieprawidłowo.  Jest  to  podstawowe  prawo  wykonawców,  dla  którego  zostały  ustanowione 

środki  ochrony  prawnej,  bowiem  udział  w  postępowaniu  sam  z  siebie  wskazuje  na  interes  

w u

zyskaniu zamówienia (w tym celu składana jest oferta), a brak jego uzyskania jest szkodą 

(w  rozumieniu  przynajmniej  utraconych  korzyści).  Ze  względu  na  powyższą  oczywistość 

wykonawcy nie muszą szczegółowo opisywać zakresu szkody, jaką mogą ponieść.  

Jak ws

kazał przystępujący Eurovia Polska S.A., w orzecznictwie jednoznacznie przesądzono 

o możliwości wniesienia odwołania przez wykonawcę, którego cena oferty przewyższa kwotę, 

którą  dany  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  realizację  danego  zamówienia  

– i prawo to nie jest kwestionowane przez Przystępującego. Przystępujący wskazuje jednak, 

że Odwołujący powinien wykazać, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć środki na realizację 

zamówienia.  

Zdaniem  Izby  jest  to  jednak  zbyt  daleko  idące  oczekiwanie  i  w  praktyce  co  najwyżej  dany 

zamawiający  udowadnia,  że  nie  jest  w  stanie  zwiększyć  planowanej  kwoty.  Jakkolwiek  nie 

oznacza to automatycznie uznania przez Izbę, że wykonawca z tego powodu nie ma interesu 

we  wniesieniu  odwołania.  Należy  też  zauważyć,  że  w  niniejszej  sprawie  Zamawiający  nie 

podnosił i nie wykazywał, że nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację 

zamówienia, zaś sama kwota 600 tysięcy złotych nie jest tak wysoka, jeśli przyrównać ją do 

wartości  49  milionów,  jakie  zostały  na  realizację  inwestycji  przeznaczone.  Zatem  nie  jest 

nierealne zwiększenie planowanej kwoty o taką sumę. 

W związku z powyższym Izba uznała, że nie ma powodu odmawiać Odwołującemu interesu 

we wniesieniu odwołania, a tym samym prawa do jego wniesienia. 

Izba  ustaliła  także,  iż  stan  faktyczny  postępowania  w  zakresie  postawionych  zarzutów  

(w  szczególności  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  treść  wyjaśnień 


specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia udzielonych 30  marca  2020 r.  oraz  treść  ofert 

Przystępujących) nie jest sporny między Stronami i Przystępującymi.  

Po zapoznaniu się z przedmiotem sporu oraz argumentacją Stron, w oparciu o stan faktyczny 

ustalony  na  podstawie  dokumentów  postępowania  przetargowego  przedstawionych  przez 

Zamawiającego oraz stanowisk Stron i Przystępujących oraz dokumentów przedstawionych 

przez nich w pismach procesowych i podczas rozprawy Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Czynnościom Zamawiającego Odwołujący zarzucił naruszenie:  

1. art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wykluczenia 

przystępującego  Eurovia  Polska  S.A.  i  przystępującego  MPDiM  Sp.  z  o.o.  

z  postępowania,  pomimo  tego,  że  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  wykonawca 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu, tj. w zakresie doświadczenia 

osoby  wskazanej  do  pełnienia  funkcji  kierownika  robót  z  branży  konstrukcyjno-budowlanej, 

które to doświadczenie stanowiło kryterium oceny ofert, 

2.  art.  91  ust  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  dokonanie  wyboru 

najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przyjętych kryteriów oceny ofert, jako że wykonawca, 

którego  oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą,  powinien  zostać  wykluczony  

z postępowania, 

3. art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wykluczenia 

przystępującego  Eurovia  Polska  S.A.  i  przystępującego  MPDiM  Sp.  z  o.o.  

z  postępowania,  którzy  to  wykonawcy  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa  wprowadzili  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie 

podlegają  wykluczeniu  i  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  poprzez  podanie 

nieprawdziwych  informacji  w  celu  wykazania 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  

w  zakresie doświadczenia osób wskazanych do pełnienia funkcji kierownika robót z branży 

konstrukcyjno- budowlanej,  

4. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez naruszenie zasad uczciwej 

konkure

ncji i równego traktowania wykonawców. 

Przywołane powyżej przepisy stanowią: 

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku 

zamierzonego  dzia

łania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  


w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane „kryteriami selekcji”, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (pkt 16) 

oraz 

wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (pkt 17). 

Art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zawiera  główne  zasady  prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazując, że zamawiający przygotowuje 

i przeprowadza to postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i 

równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  

i przejrzystości.  

Art.  7  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  stanowi,  że  zamówienia  udziela  się 

wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

W  rozdziale  V  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zawierającym  warunki  udziału  

w postępowaniu pkt 1 ppkt 1.3. pppkt 1.3.1 lit. b Zamawiający wskazał, że wykonawca spełni 

warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował 

osobami 

do 

realizacji 

zamówienia 

posiadającymi 

doświadczenie  

i  uprawnienia  budowlane  m.in.  kierownikiem  robót  branży  konstrukcyjno-budowlanej 

posiadającym:  

•  uprawnienia  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej,  

•  doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  jednym  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu 

żelbetowej monolitycznej płyty dennej o powierzchni minimum 600 m

•  doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  jednym  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu 

żelbetowego monolitycznego muru oporowego o objętości minimum 200 m

Zmiana  specyfikacji  z  30 marca 2020 r.  w  zakresie kierownika robót  branży  konstrukcyjno- 

budowlanej  polegała  na  wykreśleniu  wskazania  „łącznie”  w  wymogu  posiadania 

doświadczenia  w  kierowaniu  minimum  jednym  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu 

żelbetowego monolitycznego muru oporowego o łącznej objętości minimum 200 m

rozdziale XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł zaś kryteria 

oceny ofert, które po zmianie specyfikacji z 30 marca 2020 r. odnosiły się do: ceny ofertowej 

(brutto ) 

– 60%, okresu rękojmi i gwarancji – 20%, doświadczenia kierownika budowy – 10%, 

doświadczenia kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej – 10%, przy czym kryterium 


doświadczenia  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno-budowlanej  miało  być  oceniane 

następująco: 

doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  jednym  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu 

żelbetowej monolitycznej płyty dennej o powierzchni minimum 600 m

– 0 pkt, 

doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  jednym  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu 

żelbetowego monolitycznego muru oporowego o objętości minimum 200 m

– 0 pkt, 

doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  dwoma  zamówieniami  polegającymi  na  wykonaniu 

żelbetowej monolitycznej płyty dennej o powierzchni minimum 600 m

każde zamówienie – 5 

pkt, 

doświadczenie  w  kierowaniu  minimum  dwoma  zamówieniami  polegającymi  na  wykonaniu 

żelbetowego monolitycznego muru oporowego o objętości minimum 200 m

każde zamówienie 

– 5 pkt. 

Osoba,  której  doświadczenie  będzie  punktowane,  musi  być  wyznaczona  do  realizacji 

zamówienia  i  wskazana  w  wykazie  osób  jako  kierownik  robót  branży  konstrukcyjno- 

-budowlanej. 

W  odpowiedzi  na  pytanie  nr  2  z  30  marca  2020  r. 

Zamawiający  udzielił  następujących 

wyjaśnień  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia:  „Pytanie  nr  2:  Prosimy  

o wyjaśnienie czy  Zamawiający  pod pojęciem  „doświadczenia  w  kierowaniu”  użytym  w  pkt. 

V.1.3.1b  SIWZ  rozumie  kierowanie  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  robót 

budowlanych  na  stanowiskach:  Dyrektora  Kontraktu  lub  Przedstawiciela  Wykonawcy  lub 

Kierownika  budowy  lub  Kierownika  robót?”,  „Odpowiedź  na  pytanie  nr  2:  Zamawiający 

wymaga  doświadczenia  w  kierowaniu,  odpowiednio  kierownika  budowy,  kierowników  robót 

branżowych oraz geologa. Zamawiający rozszerza personel wykonawcy o osobę kierownika 

robót teletechnicznych (…)”. 

Przystępujący  Eurovia  Polska  S.A.  jako  osobę  proponowaną  na  kierownika  robót  branży 

konstrukcyjno-

budowlanej  wskazał  A.  P.,  dla  którego  wymienił  następujące  doświadczenie 

zawodowe: 

1.  Nazwa  podmiotu,  na  rzecz  którego  realizowane  było  zadanie:  Przedsiębiorstwo  Robót 

Inżynieryjnych  POL-AQUA  S.A.;  Nazwa  zadania:  Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót 

budowlanych dla LCS Łuków w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E20/CE20 na 

odcinku Siedlce Terespol, etap II” w ramach budowy wiaduktu kolejowego (tunelu drogowego) 

w  km  92,836  na  przedłużeniu  ul.  Kilińskiego;  Zakres  robót:  Kierowanie  zamówieniem 

polegającym 

na 

wykonaniu 

żelbetowej 

monolitycznej 

płyty 

dennej  

o powierzchni powyżej 600 m


2.  Nazwa  podmiotu,  na  rzecz  którego  realizowane  było  zadanie:  Generalna  Dyrekcja  Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie; Nazwa zadania: Budowa drogi krajowej S7 Elbląg 

– Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg – Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. 

Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego Raczki 

w ramach budowy przejścia podziemnego PG-20, w km 92+441 pod drogą S7; Zakres robót: 

Kierowanie zamówieniem polegającym na wykonaniu żelbetowej monolitycznej płyty dennej o 

powierzchni powyżej 600 m

3.  Nazwa  podmiotu,  na  rzecz  którego  realizowane  było  zadanie:  Przedsiębiorstwo  Robót 

Inżynieryjnych  POL-AOUA  S.A.;  Nazwa  zadania:  Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót 

budowlanych dla LCS Łuków w ramach projektu  „Modernizacja linii kolejowej E20/CE20 na 

odcinku  Siedlce 

–  Terespol,  etap  II”  w  ramach  budowy  wiaduktu  kolejowego  (tunelu 

drogowego)  w  km  92,836  na  przedłużeniu  ul.  Kilińskiego;  Zakres  robót:  Kierowanie 

zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowego  monolitycznego  muru  oporowego  

o objętości powyżej 200 m

4. Nazwa podmiotu, na rzecz którego realizowane było zadanie: Urząd Miasta Gdyni Gdynia; 

Nazwa  zadania:  Budowa  III  etapu  Trasy  Kwiatkowskiego  w  ramach  przebudowy  

ul.  Leszczynki;  Kierowanie  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowego 

monolitycznego muru oporowego o objętości powyżej 200 m

Przystępującego  MPDiM  Sp.  z  o.o.  jako  osobę  proponowaną  na  kierownika  robót  branży 

konstrukcyjno-

budowlanej  wskazał  S.  L.,  dla  którego  wymienił  następujące  doświadczenie 

zawodowe:  

1. Nazwa podmiotu, na rzecz którego realizowane było zadanie: PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.;  Nazwa  zadania:  Przebudowa  Alei  Tarnowskich  w  związku  z  likwidacją  przejazdu 

kolejowego w km 78.906; Zakres robót: Kierowanie zamówieniem polegającym na wykonaniu 

żelbetowej monolitycznej płyty dennej o powierzchni 4.335 m

2. Nazwa podmiotu, na rzecz którego realizowane było zadanie: PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.;  Nazwa  zadania:  Budowa  połączenia  kolejowego  MPL  Kraków-Balice;  Zakres  robót: 

Kierowanie zamówieniem polegającym na wykonaniu żelbetowej monolitycznej płyty dennej o 

powierzchni 700 m

3. Nazwa podmiotu, na rzecz którego realizowane było zadanie: PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.; Nazwa zadania: Linia kolejowa E30 na odcinku Trzebinia-Krzeszowice w km 29,110-46 

700;  Zakres  robót:  Kierowanie  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowego 

monolitycznego muru oporowego o objętości 240 m

4.  Nazwa  podmiotu,  na  rzecz  którego  realizowane  było  zadanie:  GDDKiA  Odział  

w Katowicach; Nazwa zadania: Budowa Autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice; Zakres 


robót:  Kierowanie  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu  żelbetowego  monolitycznego 

muru oporowego o objętości 320 m

Z powyższego stanu faktycznego wynika, że obaj Przystępujący w dokumentach złożonych 

Zamawiającemu wskazali na realizacje z opisem zgodnym z wymaganiami Zamawiającego. 

Posługując  się  zamieszczonymi  tam  informacjami  Zamawiający  miał  prawo  uznać,  że 

wykonawcy  ci  wykazali  zarówno  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  jak  

wymogów  w  zakresie  kryteriów  oceny  ofert  pozwalających  im  na  uzyskanie  10  punktów.  

W  tym  zakresie  zatem  działanie  Zamawiającego  można  uznać  za  prawidłowe.  Odwołujący 

zakwestionował  jednak  prawdziwość  przedstawionych  przez  wykonawców  informacji,  tym 

samy

m  zaistniała  konieczność  sprawdzenia  rzetelności  kwestionowanych  danych,  czyli 

wykonania 

przez  Zamawiającego  dodatkowych  czynności  poza  stwierdzeniem,  czy 

wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  czy  też  wymogi  kryterium,  w  postaci 

stwierdzenia, czy nie podlega wykluczeniu 

– z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16  

i 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji zamawiający nie może bowiem 

poprzestać na informacjach przedstawionych w ofercie – byłoby logicznie sprzeczne twierdzić, 

że  powinny  one  stanowić  podstawę  decyzji  w  momencie,  kiedy  ich  wiarygodność  została 

podważona. Przy tym wykluczenie wykonawcy z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych zostało w ustawie Prawo zamówień publicznych sformułowane 

jak

o obowiązek zamawiającego, a nie jego czynność uznaniowa. 

Jakkolwiek  w  przedmiotowej  sprawie  zaistniała dodatkowa okoliczność faktyczna  w  postaci 

wskazania przez Zamawiającego, że przedmiotowe „wady” w informacjach przedstawionych 

przez Przystępujących nie mają znaczenia w sprawie, ponieważ jego wymogi były odmienne 

niż wskazane w ich interpretacji zaprezentowanej przez Odwołującego. 

Co do interpretacji warunku udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert, zaprezentowanej 

przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie Izba jednak nie może się zgodzić, gdyż w 

jej  ocenie  jest  ona  sprzeczna  z  brzmieniem  warunku  i  kryterium  (które  były  jednakowe 

rzeczowo,  różniły  się  jedynie  liczbą  realizacji).  W  obu  przypadkach  Zamawiający  wymagał 

wykazania 

dla 

osoby 

kierowni

ka 

robót 

branży 

konstrukcyjno- 

-budowlanej: 

doświadczenia  w  kierowaniu  minimum  jednym  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu 

żelbetowej monolitycznej płyty dennej o powierzchni minimum 600 m

– jest to warunek udziału 

w postępowaniu, w kryterium nie punktowany (przyznanie 0 punktów), 

doświadczenia  w  kierowaniu  minimum  jednym  zamówieniem  polegającym  na  wykonaniu 

żelbetowego monolitycznego muru oporowego o objętości minimum 200 m

– jest to warunek 

udziału w postępowaniu, w kryterium nie punktowany (przyznanie 0 punktów), 


doświadczenia  w  kierowaniu  minimum  dwoma  zamówieniami  polegającymi  na  wykonaniu 

żelbetowej monolitycznej płyty dennej o powierzchni minimum 600 m

każde zamówienie – 

jest to wymóg kryterium, za spełnienie którego Zamawiający miał przyznać 5 punktów, 

doświadczenia  w  kierowaniu  minimum  dwoma  zamówieniami  polegającymi  na  wykonaniu 

żelbetowego monolitycznego muru oporowego o objętości minimum 200 m

każde zamówienie 

–  jest  to  wymóg  kryterium,  za  spełnienie  którego  Zamawiający  miał  przyznać  

5 punktów. 

Pierwsza  część  warunku  udziału  i  wymogu  kryterium  odnosi  się  do  „doświadczenia  

w  kierowaniu  zamówieniem”,  przy  czym  spór  powstał  co  do  tego,  czy  należało  wskazać 

doświadczenie jako kierownika robót lub budowy (w rozumieniu ustawy  Prawo budowlane), 

czy też każde „kierowanie” faktyczne w jakimkolwiek charakterze. 

W  ocenie  Izby  należało  wykazać  się  kierowaniem  jako  kierownik  robót  lub  budowy  

w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., pracami,  

w zakres k

tórych wchodziło wykonanie przedmiotowej żelbetowej monolitycznej płyty dennej 

lub żelbetowego monolitycznego muru oporowego. 

Wskazuje  na  to  przede  wszystkim  odpowiedź  z  30  marca  2020  r.  udzielona  przez 

Zamawiającego  na  pytanie  nr  2  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  którym 

wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie, czy pod pojęciem „doświadczenia w kierowaniu” użytym 

w rozdziale V pkt 1.3.1 lit. b Zamawiający rozumie kierowanie zamówieniem polegającym na 

wykonaniu  robót  budowlanych  na  stanowiskach:  Dyrektora  Kontraktu  lub  Przedstawiciela 

Wykonawcy lub kierownika budowy lub kierownika robót, a Zamawiający wskazał, że wymaga 

doświadczenia w kierowaniu odpowiednio kierownika budowy, kierowników robót branżowych 

oraz  geologa.  Ze  względu  na  to,  że  w  lit.  b  zostały  wskazane  osoby  do  pełnienia  funkcji 

kierownika  budowy,  kierowników  robót  i  geologa,  należy  uznać,  że  użyte  określenie 

„odpowiednio” dotyczy przyporządkowania do odpowiedniego stanowiska – kierownik budowy 

dla kierownika budowy, kierownik robót dla kierowników robót i geolog dla geologa. Nie można 

się przy tym zgodzić ze stwierdzeniem, że odpowiedź ta dotyczyła wyłącznie wyboru spośród 

wskazanych w pytaniu stanowisk, gdyż Zamawiający odniósł się w niej do szerszego zakresu 

– także geologa oraz dodatkowego wymogu co do kierownika robót teletechnicznych. 

Poza tym, w ocenie Izby, odpowiedź ta pośrednio wyjaśniła także, co Zamawiający rozumiał 

pod  pojęciem  „zamówienia”,  tj.  dane  roboty  budowlane,  gdyż  przy  rozumieniu  ogólnie  jako 

kierowania wykonaniem 

„umowy” (jak często jest w warunkach rozumiane „zamówienie”), do 

zakresu stanowisk 

– spośród wymienionych pytaniu – zaliczałby się także co najmniej Dyrektor 

Kontraktu. Poza tym wykonawcy, 

wykazując posiadane doświadczenie, powoływali się nie na 

całą umowę, lecz jej fragment, zatem i z przyczyn faktycznych „zamówienie” należy rozumieć 


jako dany zakres prac odnoszący się do wykonania płyty dennej i muru oporowego (w ramach 

większego zakresu).   

Poza  tym  rozumienie  „kierowania”  jako  pełnienia  funkcji  kierownika  robót  lub  budowy  jest 

zgodne także z zasadami interpretacji wynikającymi z art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego, który 

wskazuje,  że  oświadczenie  woli  należy  tak  tłumaczyć,  jak  tego  wymagają  ze  względu  na 

okoliczności,  w  których  złożone  zostało,  zasady  współżycia  społecznego  oraz  ustalone 

zwyczaje. W uproszczeniu 

– oświadczenie i użyte w nim pojęcia należy rozumieć tak, jak są 

„normalnie” używane i rozumiane w danej branży lub środowisku.  

Branża  budowlana  dysponuje  szeroką  gamą  pojęć  –  zarówno  ustawowych,  jak  

i zwyczajowych, odnoszącą się m.in. do funkcji osób występujących w procesie budowlanym. 

I  w  przypadku,  gdy  dane  pojęcie  jest  zdefiniowane  w  przepisach,  co  do  zasady  w  takim 

znaczeniu  jest  używane.  Zatem,  gdy  mowa  o  „kierowaniu”,  automatycznie  nasuwa  się 

r

ozumienie  „bycie  kierownikiem”  –  a  jako  że  przy  robotach  budowlanych  „kierownik”  to 

kierownik  budowy  lub  kierownik  robót  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane,  to  pełnienie 

jednej z tych dwóch funkcji. Nazwanie swojego pracownika przez wykonawcę „kierownikiem” 

danych  robót  lub  ich  części,  np.  betoniarskich  nie  oznacza  jeszcze,  że  pełnił  on  funkcję 

kierownika  robót  w  znaczeniu  powszechnie  używanym  w  branży,  tj.  w  rozumieniu 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, o której mowa w ustawie Prawo budowlane. 

Podobnie  jeśli  chodzi  o  sferę  zamówień  publicznych  (w  której  notabene  przy  robotach 

budowlanych używa się pojęć z zakresu ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych 

znaczeniu 

nadanym 

przepisami 

–  jeśli  dany  zamawiający  nie  zawrze  

w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  innej  definicji  danego  pojęcia)  i  pojęć 

używanych w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, a od czasu wprowadzenia 

przepisu  art.  91  ust.  2  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  –  także  kryteriów  oceny 

ofert.  W  obu  tych  dziedzinach  w  momencie,  gdy  mowa  jest  o  doświadczeniu  osoby 

proponowanej na stanowisko kierownika robót budowlanych danej branży, bez dodatkowych 

wskazań, powszechnie rozumie się, że powinna posiadać doświadczenie w kierowaniu jako 

kiero

wnik robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane). Wynika to nie tylko z logiki działania 

podmiotu  formułującego  wymogi,  którą  powinien  się  wykazywać  zamawiający,  ale  także 

ustawowego  nakazu  formułowania  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  sposób 

proporcjonal

ny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia,  wyrażonego w  art.  22  ust.  1a  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych. 

Zamawiający  mógłby  oczywiście  sformułować  warunek  udziału  lub  wymóg  kryterium  

w  sp

osób  odmienny  od  wskazanego  powyżej,  dopuszczając  też  inne  stanowiska,  lecz  –  

w opinii Izby 

– wymagałoby to jednoznacznego wskazania w warunku i kryterium oceny ofert.  

W  przeciwnym  wypadku  nie  wiadomo,  jaka  jest  granica  wymogu:  kierownik  robót,  majster, 


brygadzista,  asystent  kierownika,  dyrektor,  właściciel  firmy  wykonującej  roboty,  pracownik 

podwykonawcy, czy też osoba o nieustalonym statusie „faktycznym”, ale „kierująca” kimś lub 

czymś  o  nieustalonym  zakresie.  Należy  tu  przyznać  rację  Odwołującemu,  że  w  takim 

przypadku  wykonawcy  konkurowaliby  osobami  o  nierównych  kwalifikacjach.  A  także  nie 

wiedzieliby  a  priori

,  przed  oceną  zamawiającego, gdzie leży  granica pomiędzy  spełnieniem  

a niespełnieniem warunku lub wymogu kryterium. Naruszałoby to zarówno zasadę uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców, jak też przejrzystość postępowania. 

Poza  tym  wątpliwy  byłby  także  stosunek  tych  osób  do  osób  formalnie  ustanowionych  na 

danych robotach budowlanych i odpowiedzialnych za ich wykonanie. Zgodnie ze słownikową 

definicją Słownika języka polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) „kierowanie” to: „zarządzanie kimś 

lub  czymś”,  „wpływ  na  przebieg  czegoś”,  „prowadzenie  w  pożądanym  kierunku”  –  przy 

robotach budowlanych czynności te przypisane są do kierownika budowy i kierowników robót, 

którzy  decydują  o  poszczególnych  czynnościach;  zatem  czy  osoba  faktycznie  kierująca 

danymi pracami mogłaby zmieniać decyzje kierownika robót/budowy. 

Kolejną  przesłanką  do rozumienia „kierowania”  jako  „kierownika robót/budowy”  jest fakt,  że 

wymóg  taki  pojawił  się  w  kryterium  oceny  ofert.  Jak  wiadomo,  warunek  udziału  

w  postępowaniu jest  wymogiem  –  minimum, który  musi  spełnić  wykonawca,  by  uznać  jego 

kwa

lifikacje  za  wystarczające.  Natomiast  kryterium  oceny  ofert  odnosi  się  już  do  jakichś 

kwalifikacji dodatkowych, zatem muszą one być odpowiednio wyższe. 

Z art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, że kryteriami oceny ofert 

są cena/ koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w tym organizacja, 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli 

mogą  mieć  znaczący  wpływ  na  jakość  wykonania  zamówienia.  Zatem  zamawiający,  aby 

prawidłowo  sformułować  kryterium  w  zakresie  kwalifikacji  personelu  wykonawcy,  musi 

wskazać  takie  wymogi,  które,  przynajmniej  w  założeniu,  przełożą  się  na  jakość  wykonania 

zamówienia.  Zgodnie  z  art.  91  ust.  2d  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zamawiający 

określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie 

informacji przedstawianych przez wykonawców. 

Tym samym na gruncie warunku sformułowanego przez Zamawiającego nie można uznać, że 

rozumienie  „kierowania”  należy  odnieść  do  jakiejkolwiek  osoby  o  nieustalonym  statusie  

i zakresie odpowiedzialności, która „faktycznie” kierowała danymi pracami. Jeśli Zamawiający 

rzeczywiście  dopuszczał  dla  proponowanego  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno-

budowlanej 

inne doświadczenie niż jako kierownika robót/budowy – czemu przeczy odpowiedź 

na pytanie nr 2 

– to powinien to wyraźnie wskazać.  


Tym samym, w ocenie Izby, nie można uznać doświadczenia pana L. za spełniające wymogi 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zarówno  w  zakresie  warunku  udziału  

w postępowaniu, jak i kryterium oceny ofert. 

Co  do  doświadczenia  A.  P.  jako  jednego  z  trzech  kierowników  robót  branży  mostowej  w 

realizacji  „Modernizacja linii  kolejowej  E20/CE20 na  odcinku  Siedlce Terespol,  etap  II” Izba 

stwierdziła,  że  w  takiej  sytuacji  zastosowanie  per  analogiam  powinna  znaleźć  zasada 

wskazana 

przez 

Trybunał 

Sprawiedliwości 

Unii 

Europejskiej 

wyroku  

z 4 maja 2017 r. w sprawie C-

387/14 w zakresie występowania w grupie wykonawców, tj. punkt 

3. sentencji, z której wynika, że „artykuł 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) 

tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, 

należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie 

udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy 

wykonawców,  której  był  członkiem  przy  innym  zamówieniu  publicznym,  jeżeli  faktycznie  i 

konkretnie  nie  uczestniczył  w  jego  realizacji”.  Trybunał  przesądził  tym  samym,  że 

doświadczenie jest kwestią faktyczną, a nie formalną. 

Analogicznie kierownik robót będący jednym z trzech równocześnie powołanych kierowników 

danej  branży,  może  się  powoływać  na  doświadczenie  w  zakresie  danych  robót,  jeżeli 

faktycznie  uczestniczył  w  ich  realizacji  i  to  w  sposób  „konkretny”  (czyli  „istniejący  realnie”, 

„precyzyjnie określony, rzeczowy”, „duży, znaczny”). Jest to kwestia do ustalenia faktycznego 

– czy pan P., pomimo że jego podpisy nie widnieją w dzienniku budowy, w taki właśnie sposób 

uczestniczył  w  wykonaniu  przedmiotowych  robót  wskazanych  w  tabeli  zamieszczonej  w 

ofercie. Przy czym w opinii Izby można uznać, że jeżeli – jak wskazał przystępujący Eurovia 

Polska S.A. 

– pełnił on funkcję koordynatora kierowników robót branży mostowej i rzeczywiście 

przeb

ywał na terenie budowy w trakcie wykonywania przedmiotowych robót uczestnicząc w 

kierowaniu nimi 

(jego udział nie był jedynie formalny), można uznać jego doświadczenie – na 

zasadzie  podobnej  do  kierownika  budowy,  niezależnie  od  tego,  że  przepisy  nie  przewidują 

oficjalnej  funkcji  kierownika  robót  –  koordynatora  kierowników  robót  (bowiem  w 

przeciwieństwie do osoby wskazanej wcześniej kierownikiem robót był).  

Co do sporu dotyczącego wielkości płyty dennej i możliwości łączenia powierzchni różnych 

płyt Izba stwierdziła, że wymóg doświadczenia w  wykonaniu żelbetowej monolitycznej płyty 

dennej  o  powierzchni  minimum  600  m

”  i  „doświadczenia  w  wykonaniu  żelbetowej 

monolitycznej  płyty  dennej  o  powierzchni  minimum  600  m

każde  zamówienie”  należy 

rozumieć  w  taki  sposób,  że  powierzchnię  600  m

należy  odnieść  do  jednej  sztuki  płyty. 

Świadczy  o  tym  użyta  w  warunku  udziału  i  w  kryterium  liczba  pojedyncza  „płyty  dennej  

o powierzchni” – nawet przy części dotyczącej dwóch zamówień, gdzie dodatkowo wskazano 


„każda”, a także wskazanie, że płyta ma być monolityczna. Przy tym, w ocenie Izby, chodzi tu 

nie  tylko  o  metodę  wykonania,  tj.  wylewanie  betonu  in  situ,  lecz  także  cechy  fizyczne 

definiowane  w  pojęciu  „monolit”,  które  oznacza  „jednolity  blok  kamienny”,  „element 

architekton

iczny  wykonany  z  tego  bloku”,  „przenośnie:  jednolita,  zwarta  całość” 

(www.sjp.pwn.pl),  czyli  jednolitość  i  jedność.  Zatem  nie  może  być  mowy  o  monolicie  czy 

monolityczności  w  przypadku,  gdy  w  grę  wchodzi  wiele  pojedynczych  elementów  –  jest  to 

wtedy  wiele  mo

nolitów,  czy  wiele  płyt.  Byłoby  to  też  wbrew  wykładni  językowej  wymogów 

sformułowanych przez Zamawiającego. 

Takim  rozumieniem,  zdaniem  Izby,  wykazał  się  też  przystępujący  Eurovia  Polska  S.A. 

wskazując w pozycji 2. tabeli dotyczącej doświadczenia pana P. „w ramach budowy przejścia 

podziemnego PG-

20”, czyli na płytę o największej powierzchni spośród wybudowanych. 

Jeśli  Zamawiający  zamierzał  przyjąć  inne  rozumienie  warunku  i  kryterium,  powinien  to 

wyraźnie  wskazać. W  tym  zakresie  aktualna  pozostaje  wskazana  przez  Izbę  argumentacja 

dotycząca interpretacji pojęcia „kierowanie”. 

Wskazanie  600  m

i  jednej  płyty,  w  ocenie  Izby,  ma  bezpośrednie  powiązanie  także  

z przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu, w którym – jak zgodnie potwierdziły 

Strony i Przystępujący – Zamawiający planuje wykonanie jednej płyty dennej o powierzchni 

ok. 1200 m

. Zatem, powtórnie odnosząc się do zasady wskazanej w art. 22 ust. 1a ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  wymiar  ten  i  liczba  płyt  są  proporcjonalnie  powiązane  

z przedmiotem zamówienia (połowa powierzchni płyty zamawianej).  

Co  do  sposobu  obliczania  powierzchni  tej  płyty,  Izba  zauważa,  że  w  tej  części  warunku  

i kryterium Zamawiający wskazał na powierzchnię, czyli pojęcie występujące w płaszczyźnie 

– w przeciwieństwie do objętości, której użył do opisania muru oporowego. Zatem do opisania 

powierzchni używa się jedynie dwóch parametrów: długości i szerokości, nie zaś wysokości 

(głębokości) płyty. Tym samym w ramach warunku nie ma znaczenia, z ilu warstw płyta została 

wykonana,  ponieważ  powierzchnia  poszczególnych  warstw  nie  sumuje  się  –  jej  wymiar  na 

płaszczyźnie ma obraz jedynie „rzutu z góry”.  

Co  do  sporu, czy 

– jeżeli pierwsza warstwa ma powierzchnię większą niż druga warstwa  – 

należy  mierzyć  warstwę  pierwszą,  czy  drugą  –  zależy  to  od  sposobu  wykonania  płyty.  Ze 

stanowisk przedstawionych podczas rozprawy wynika, że celem i właściwą „płytą denną” była 

warstwa druga (górna), zatem to raczej do niej należy odnieść wymiar – bez niej wykonany 

element  nie  jest  płytą  żelbetową.  Nie  ma  to  jednak  praktycznego  znaczenia  

w  niniejszej  sytuacji,  gdyż  nawet  warstwa  pierwsza  nie  posiada  wymaganej  powierzchni  

600 m


Należy  też  zauważyć,  że  przystępujący  Eurovia  Polska  S.A.  załączył  oświadczenie 

projektanta, który zaprojektował przedmiotową płytę, a projektant ten wskazał powierzchnię 

płyty 218,92 m

(nawet przy uwzględnieniu skrzydełek jest to 244,80 m

Co do kwalifikacji budowli jako muru oporowego lub też nie – Izba zgadza się w tym zakresie 

z  argumentacją  zawartą  w  przywołanym  przez  przystępującego  MPDiM  Sp.  z  o.o.  wyroku 

WSA  w  Lublinie  sygn.  II  SA/Lu  693/13.  Podobne  stanowisko  zajął  też  WSA  w  Warszawie  

w  wyroku  z  4  lutego  2014  r.,  sygn.  VII  SA/WA  2163/13

.  W  przywołanym  wyroku  WSA  

w  Lublinie  powołał  się  również  na  definicję  zawartą  w  opracowaniu  „Architektura  

i budownictwo” Witolda Szolgina, zgodnie z którą pod pojęciem muru oporowego rozumie się 

„mur  pionowy,  nachylony  wykonany  z  cegły,  kamienia,  betonu  lub  innego  materiału  

o odpowiedniej wytrzymałości, umacniający uskok terenu lub podcięcie stoku albo stanowiący 

zewnętrzną obudowę tarasu ziemnego, powstrzymujący sobą poziome lub ukośne parcie mas 

ziemi”. Sądy administracyjne w wyrokach zajmują jednolite stanowisko, tj. że obiekt budowlany 

należy kwalifikować przede wszystkim ze względu na jego przeznaczenie, czyli funkcję, jaką 

ma pełnić, natomiast dominującą funkcją konstrukcji (muru oporowego) jest zabezpieczanie 

przed  osuwanie

m się ziemi. Naczelny Sąd Administracyjny w  wyroku z 13 grudnia 2011 r., 

sygn. II OSK 1832/10 wskazał, że mur oporowy to mur, który pełni funkcję konstrukcji oporowej 

zabezpieczającej przed osuwaniem się ziemi z terenu wyżej położonego.  

Tym samym w ustale

niu, czy w danych realizacjach wykonano mury oporowe, należy kierować 

się przeznaczeniem obiektu oraz wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami co do jego 

budowy 

–  ma  być  monolityczny  i  żelbetowy.  Przy  czym  rozumienie  pojęcia  „monolityczny” 

wskazano powyżej. 

Izba uznała odwołanie za zasadne ze względu na stwierdzenie niewykazania spełnienia przez 

Przystępujących warunków udziału w postępowaniu, jak też wymogów kryterium oceny ofert 

w  zakresie  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno-budowlanej,  nie  stwierdziła  jednak 

jednoznacznie przedstawienia nieprawdziwych informacji w tym zakresie. Po pierwsze wynika 

to  z  faktu,  że  Zamawiający  przedstawił  –  co  prawda  nieprawidłową  w  ocenie  Izby  – 

interpretację warunku i kryterium, jednak porównywalną ze stanowiskami Przystępujących. Po 

drugie,  jak  wskazał  Przystępujący,  również  Odwołujący  w  wykazie  zsumował  wykonywane 

płyty,  czemu  Odwołujący  skutecznie  nie  zaprzeczył  –  co  może  wskazywać  na 

niejednoznaczność postaw wykonawców co do wymogów.  

Po trzecie, art. 24 ust. 1 pkt 

17 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiera trzy przesłanki: 

przedstawienia 

informacji 

wyniku 

lekkomyślności 

lub 

niedbalstwa,  

2)  przedstawienia  informacji  wprowadzających  w  błąd  zamawiającego,  3)  charakteru  tych 


informacji jako mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu.  

Lekkomyślność  i  niedbalstwo  są  pojęciami  zaczerpniętymi  z  prawa  karnego,  wyjaśnionymi 

m.in.  w  art.  7  §  2  ustawy  z  dnia  19  kwietnia  1969  r.  Kodeks  karny  wskazującym,  że 

przestępstwo nieumyślne zachodzi zarówno wtedy, gdy sprawca możliwość popełnienia czynu 

zabronionego  przewiduje,  lecz  bezpodstawnie  przypuszcza,  że  tego  uniknie  (tj. 

lekkomyślność),  jak  i  wtedy,  gdy  możliwości  takiej  nie  przewiduje,  choć  powinien  i  może 

przewidzieć (tj. niedbalstwo). 

Natomiast  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zawiera  przesłanki:  

1)  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa,  2)  wprowadzenia  zamawiającego  

w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału  

w postępowaniu lub kryteria selekcji lub poprzez zatajenie tych informacji lub 3) niemożności 

przedstawienia wymaganych dokumentów 

O ile można się zgodzić z Odwołującym, że informacje w zakresie kwestionowanych realizacji 

są informacjami istotnymi i mającymi wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w  zakresie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  czy  oceny  oferty,  

o tyle 

nie zostało udowodnione, że informacje te zostały przez Przystępujących przedstawione 

w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa, a tym bardziej zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa. 

Odwołujący zasadniczo pominął ten aspekt przepisów art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Tym samym, w opinii Izby, czym innym jest uznanie, że nie zostało udowodnione, że osoby 

wskazane  przez  Przystępujących  posiadają  wymagane  doświadczenie,  a  czym  innym 

stwierdzenie,  że nastąpiło to w  wyniku zawinionego działania Przystępujących.  Odwołujący 

również nie wykazał istnienia takich okoliczności. 

Dlatego Izba nakazała Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert w celu 

ponownej  weryfikacji  spełniania  przez  wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu  

wymogów  kryteriów  oceny  ofert  zgodnie  ze  wskazaniami  niniejszego  wyroku.  Przy  tym 

Zamawiający  powinien  mieć  na  uwadze,  że  status  wykazu  w  ramach  warunków  udziału  

w postępowaniu i kryteriów oceny ofert jest różny, nawet jeśli został sporządzony w jednym 

dokumencie

. W stosunku do warunków zastosowanie znajduje bowiem art. 26 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, natomiast do kryteriów oceny ofert już nie. W tym przypadku 

bowiem orzecznictwo restrykcyjnie wskazuje na zasadę niezmienności treści oferty wyrażoną 

w art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i brak możliwości korekty dokumentów 

w zakresie, w jakim dotyczą kryteriów oceny ofert. 

Można to zobrazować na przykładzie przejścia podziemnego PG-20. Wykonawca nie musiał 

w wykazie ws

kazywać obiektu w ramach inwestycji, na którą się powoływał, ale wskazał ten 


obiekt  i  stanowi  to  część  jego  oświadczenia.  Jeśli  realizacja  ta  odnosiłaby  się  do  warunku 

udziału  w  postępowaniu,  mógłby  to  oświadczenie  skorygować  w  ramach  uzupełnienia 

dokument

u na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazując inny 

obiekt. Natomiast w przypadku zakwalifikowania tej realizacji w ramach kryterium oceny ofert, 

oświadczenie to nie może zostać zmienione i nie może zostać wskazany nowy obiekt, nawet 

w ramach tej samej realizacji 

– nie ma bowiem przepisu zezwalającego na takie działanie, a 

sama czynność byłaby niezgodna ze stanowiskiem zabraniającym zmiany treści oferty po jej 

złożeniu  wyrażanym  wielokrotnie  w  orzeczeniach  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii 

Europejskiej, np. w sprawie C-599/10 czy C-131/16. 

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2, 

§  3  i  §  5  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

uwzględniając  uiszczony  przez  Odwołującego  wpis  w  wysokości  20.000  złotych  oraz 

wynagrodzenie pełnomocnika Odwołującego w kwocie 3.600 złotych.  

Przewodniczący:      ……………………..… 


wiper-pixel