KIO 128/20 POSTANOWIENIE dnia 5 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 128/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 5 lutego 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego 

w dniu  5  lutego  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  24  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  EMKA  S.A.  z  siedzibą 

Żyrardowie,  

postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-

Rade

ckiego we Wrocławiu, 

przy  udziale  wykonawcy  ECO-

ABC  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bełchatowie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% 

wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 128/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-Radeckiego  we 

Wrocławiu 

  prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  wykonanie  usługi  odbioru,  transportu  i  unieszkodliwiania 

odpadów  medycznych  z Uniwersyteckiego  Szpitala  Klinicznego  im.  Jana  Mikulicza-

Radeckiego  we  Wrocławiu.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwoty  określone 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8 ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu 

z

ostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  3  stycznia  2020  r.  pod 

numerem 2020/S 002-001885. 

W  dniu  24  stycznia  2020  r.  wykonawca  EMKA  S.A.  wniósł  odwołanie  wobec 

czynności z 15 stycznia 2020 r. polegającej na zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 

1)  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 1a, art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp 

poprzez wprowadzenie (pkt V2b SIWZ, Sekcja III.1.3 pkt 1 b ogłoszenia o zamówieniu) 

nowego warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do wiedzy i doświadczenia, 

który to warunek jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia; 

2)  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 1a, art. 22 ust. 1b pkt 1 i 3 ustawy 

Pzp oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu 

o udziel

enie zamówienia, poprzez wprowadzenie (pkt V2b SIWZ, Sekcja II 1.1.3 pkt 1 b 

ogłoszenia  o  zamówieniu)  nowego  warunku  udziału  w  postępowaniu  odnoszącego  się  

do  wiedzy  i  doświadczenia  wykonawcy  oraz  dokumentu  mającego  potwierdzać  jego 

spełnianie,  niemożliwych  do  spełnienia  i  nieproporcjonalnych  do  przedmiotu 

zamówienia; 

z ostrożności – art. 7 ust. 1 w zw. z art. 12a ust. 1 w zw. z art. 12a ust. 2 pkt w zw. z art. 

14 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego  oc

hronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 

oddziaływania  na  środowisko  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r  poz.  630  z  późn.  zm.)  poprzez 

wyznaczenie  zbyt  krótkiego  terminu  składania  ofert  (31  stycznia  2020  r.)  podczas  gdy 

powinien  on  wynosić  co  najmniej  miesiąc  od  wprowadzonej  zmiany  (co  najmniej  17 

lutego  2020  r.),  co  świadczy  o  naruszeniu  zasady  równego  traktowania  wykonawców 

i uczciwej konkurencji. 


W dniu 

5 lutego 2020 r., w związku z dokonaną przez Zamawiającego w dniu 3 lutego 

2020 r. zmianą SIWZ, Odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania. Oświadczenie 

to zostało złożone podczas posiedzenia Izby, przed otwarciem rozprawy.  

Wobec  powyższego  postępowanie  odwoławcze  –  zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy 

Pzp 

– należało umorzyć. 

O kosztach 

postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel