KIO 1277/20 WYROK dnia 23 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1277/20 

WYROK 

z dnia 23 lipca 2020 r.  

Krajowa 

Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:  

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 czerwca 2020 r. przez odwołującego - LIRECO 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w postępowaniu prowadzonym 

przez zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Gdynia 

przy  udziale  wykonawcy  M.  K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  M.  K. 

VEGATECH 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym 

wezwanie  wykonawcy  M.  K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  M.  K. 

VEGATECH  na  podstawie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  do  udzielenia 

wyjaśnień,  w  tym 

złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  oferty,  w tym  przedstawienia 

szczegółowych informacji i wyliczeń kosztów uwzględnionych w ramach zaoferowanej 

stawki roboczogodziny 

tytułem dokonywania napraw i usuwania awarii. 

2.  K

osztami postępowania obciąża zamawiającego, i:

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu 

od odwołania; 

zasądza  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kwotę  7  500  zł  00  gr  (słownie: 

siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843,  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:        ….…………………………… 


Sygn. akt: KIO 1277/20 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający  -  Komenda  Portu  Wojennego  Gdynia  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na konserwację i serwis hydroforni 

z ujęciem wody oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej 

umowy  na  terenie  kompleksów  wojskowych  administrowanych  przez  Komendę  Portu 

Wojennego Gdynia

Wartość ww. zamówienia nie przekracza kwoty, od której uzależniony jest 

obowiązek  przekazywania  ogłoszeń  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  zgodnie  z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843,  ze  zm.),  dalej  jako  „ustawa  Pzp”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 11 maja 2020 r. w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod nr 537423-N-2020. 

I. W dniu 8 czerwca 2020 r. wykonawca 

LIRECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Gdyni  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  czynności 

zaniechania  podjęcia  czynności  przez  zamawiającego  w  ww.  postępowaniu,  zarzucając 

zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1)  art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji 

równego  traktowania  wykonawców  oraz  udzielenie  zamówienia  wykonawcy,  który  nie 

został wybrany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2)  art. 89 ust. 

1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wybranego wykonawcy, 

pomimo że jej 

złożenie  stanowiło  czyn  nieuczciwej  konkurencji  polegający  na  zaniżeniu  stawki 

r

oboczogodziny poniżej kosztów wynikających z obowiązujących przepisów prawa; 

3)  art. 89 ust. 1 pkt 4 

w związku z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty  zawierającej  rażąco niską  cenę,  dokonanie wadliwej  oceny  oferty złożonej  przez 

wybranego  w

ykonawcę  -  Vegatech  M.  K.,  polegającej  na  zaniechaniu  zbadania  ceny 

roboczogodziny  napraw  objętych  przedmiotem  zamówienia,  zaniechaniu  wezwania 

wybranego  w

ykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  odnośnie  zaproponowanej  stawki  jednej 

roboczogodziny 

napraw objętych przedmiotem zamówienia oraz uznaniu, że stawka za 

jedną roboczogodzinę napraw została skalkulowana z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów. 

4)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty,  która  jest 

niezgodna z tre

ścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”); 


5)  art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie 

wyboru jako najkorzystniejszej oferty, która 

podlega odrzuceniu. 

W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

i nakazan

ie zamawiającemu:

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert;  dokonania  czynności  polegającej  na 

wykluczeniu wykonawcy Vegatech M. K. i odrzuceniu jego oferty; 

3)  dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty o

dwołującego. 

Uzasadniając  podniesione  zarzuty  odwołujący  przedstawił  argumentację  uzasadniającą 

jego ocenie stwierdzenie, iż zaoferowana przez wykonawcę M. K. prowadzący działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  M.  K.  VEGATECH  stawka  roboczogodziny  tytułem  dokonywania 

napraw i usuwania awarii

, stanowiąca jedno z kryteriów oceny ofert, nie uwzględnia wszystkich 

kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia  zgodnie  z wymaganiem  postawionym  przez 

zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odwołujący przedstawił 

wyliczenia 

uwzględniające  wysokość  minimalnej  stawki  godzinowej  oraz  minimalnej 

wysokości  wynagrodzenia  za  pracę  zgodnie  z  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z 

dnia 10 

września 2019 r., a także stawkę podatku VAT. 

II.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  20  lipca  2020  r. 

zamawiający  udzielił 

odpowiedzi na odwołanie. Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania. 

Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie zamawiający w szczególności stwierdził, że oferty 

z

łożone  przez  wszystkich  trzech  wykonawców  we  wszystkich  kryteriach  można  uznać  za 

porównywalne, wobec czego nie można tu mówić o manipulacji kryteriami oceny ofert w celu 

zdobycia zamówienia. W jego ocenie zastosowanie regulacji art. 90 ust. 1 ustawy Pzp zależy 

wyłącznie od decyzji zamawiającego prowadzącego postępowanie. Ponadto wskazał, że M. 

K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  M.  K.  VEGATECH  aktualnie  realizuje 

identyczny przedm

iot zamówienia za stawkę roboczogodziny wynoszącą 14 zł. 

III.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  15  czerwca  2020  r.  wykonawca  M.  K. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M. K. VEGATECH (dalej jako „wykonawca 

M.  K.  VEGATECH

”)  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego.  

Wykonawca  M.  K.  VEGATECH 

poparł  stanowisko  zamawiającego  i  wniósł  o oddalenie 

odwołania.  Nie  przedstawił  wyliczeń  zaoferowanej  stawki  roboczogodziny  tytułem 


dokonywania napraw i usuwania awarii

, lecz wskazywał na niewielki koszt realizacji tej części 

p

rzedmiotu zamówienia. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania,  Krajowa 

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba stwierdziła, że odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp, do 

wniesienia odwołania. 

Na podstawie dokumentacji p

ostępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  konserwacja  i  serwis  hydroforni  z  ujęciem  wody  oraz 

dokonywanie napraw i usuwanie awarii zw

iązanych z realizacją umowy na terenie kompleksów 

wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia. Zamawiający ustalił 

następujące kryteria oceny ofert: 1) Cena usługi konserwacji i serwisu (Pc) – waga 60% oraz 

2) Stawka Rbg - 

Cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy objętej przedmiotem zamówienia 

w zł (Rbg*) – waga 40%. W odniesieniu do drugiego kryterium oceny ofert zamawiający zawarł 

w SIWZ następujące postanowienia: Stawka RBG - cena 1 roboczogodziny brutto musi: 

  zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia; 
  zostać  obliczona  z  uwzględnieniem  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r. 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z późn. zm) oraz 

Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  wysokości 

mi

nimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej 

w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1778). 

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy d

o wyceny kosztów dotyczących usuwania awarii 

bądź  dokonywania  napraw  zostaną  zastosowane  następujące  stawki,  zgodne  ze  złożoną 

ofertą: 5.1. Stawka Rbg - cena brutto 1 (jednej) roboczogodziny* wynosi ….. zł (słownie:…….), 

zgodnie  ze  złożoną  ofertą.  Stawka  ta  uwzględnia  wszystkie  koszty  i  składniki  wraz  z 

niezbędnymi narzutami, związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

* stawka roboczogodziny brutto musi: 

  zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia; 
  zostać  obliczona  z  uwzględnieniem  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002r. 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z póżn. zm) oraz 


Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  wysokości 

mi

nimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej 

2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) (§ 5 ust. 5). 

Zgodnie  z  prz

episami  ww.  rozporządzenia  od  dnia  1  stycznia  2020  r.  ustala  się  minimalne 

wynagrodzen

ie  za  pracę  w  wysokości  2600  zł  (§  1);  od  dnia  1  stycznia  2020  r.  ustala  się 

minimalną stawkę godzinową w wysokości 17 zł (§ 2). 

Oferty wykonawców, którzy wzięli udział w postępowaniu, zawierały następujące ceny [ 1) – 

cena usługi konserwacji i serwisu brutto; 2) – cena brutto za 1 roboczogodzinę naprawy objętej 

przedmiotem zamówienia w zł]: 

  wykonawca M. K. VEGATECH – 1) – 200 640,00 zł; 2) 17,00 zł; 
  odwołujący – 1) 252 000,00 zł; 2) 25,10 zł; 
  GRANIMEX W. G. Sp. J. – 1) 296 430,00 zł; 2) 26,44 zł. 

Jak  wynika  z 

powyższego,  wbrew  twierdzeniom  zamawiającego  i  wykonawcy  M.  K. 

VEGATECH  stawka 

roboczogodziny  tytułem  dokonywania  napraw  i usuwania  awarii  nie 

stanowi  marginalnego  składnika  zaoferowanej  ceny,  lecz  jej  istotną  część  składową  – 

odnoszącą  się  do  części  przedmiotu  umowy  podlegającego  osobnym  zasadom 

wynagradzania 

– a wręcz podniesioną do rangi kryterium oceny ofert o wadze aż 40%, a więc 

mającą  bardzo  istotny  wpływ  na  wybór  oferty  najkorzystniejszej.  Mając  zatem  na  uwadze 

wysokość zaoferowanej przez wykonawcę M. K. VEGATECH stawki roboczogodziny tytułem 

dokonywania napraw i usuwania awarii 

(17 zł), a z drugiej strony przepisy ww. rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., Izba ustaliła, iż w stosunku 

do oferty wykonawcy M. K. VEGATECH 

ziściły się przesłanki wezwania tego wykonawcy do 

udzielenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia dowodów,  dotyczących wyliczenia ceny  oferty,  w  tym 

przedstawienia  szczegółowych  informacji  i  wyliczeń  kosztów  uwzględnionych  w ramach 

zaoferowanej stawki roboczogodziny tytułem dokonywania napraw i usuwania awarii, zgodnie 

z przepisem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

Izba zważyła, co następuje: 

W tak ustalonym stanie faktycznym, wobec ustalenia, iż względem oferty  wykonawcy M. K. 

VEGATECH 

zachodziła podstawa do wystosowania wezwania do udzielenia wyjaśnień, w tym 

złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty, w tym przedstawienia szczegółowych 

informacji i wyliczeń kosztów uwzględnionych w ramach zaoferowanej stawki roboczogodziny 

tytułem dokonywania napraw i usuwania awarii, zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 

90 ust. 1 ustawy Pzp Izba uznała za zasadny. Należy w tym miejscu dodatkowo wyjaśnić, że 


jakkolwiek regulacja 

art. 90 ust. 1 ustawy Pzp odwołuje się do „wątpliwości zamawiającego”, 

to istnieje m

ożliwość skutecznego podniesienia zarzutu naruszenia przez zamawiającego ww. 

przepisu w sytuacji wykazania występowania obiektywnych okoliczności, które zamawiający 

winien  wziąć  pod  uwagę  i w konsekwencji  wezwać  danego  wykonawcę  do  udzielenia 

wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. W ocenie składu orzekającego Izby takie 

obiektywne okoliczności w niniejszej sprawie występowały (o czym powyżej). 

Ocena  oferty  M.  K.  VEGATECH 

pod  kątem  występowania  ewentualnych  przesłanek  do 

odrzucenia ofert

y na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp lub 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 

powinna mieć miejsce po 

przedstawieniu przez tego wykonawcę wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie z art. 90 ust. 1 

ustawy Pzp

. W odniesieniu do ostatniej z wymienionych powyżej podstaw do odrzucenia oferty 

należy przypomnieć, iż za czyn nieuczciwej konkurencji stanowiący podstawę do odrzucenia 

oferty  uważa  się  sytuację,  w  której  wykonawca  nie  uwzględnił  w  ramach  wyceny  elementu 

składowego  ceny  oferty,  stanowiącego  jeden  z kryteriów  oceny  ofert,  wszystkich  kosztów 

realizacji odpowiadającej mu części przedmiotu zamówienia, dokonując „przeniesienia” tych 

kosztów na inny lub inne elementy składowe ceny, celem uzyskania w postępowaniu wyższej 

punktacji  od  tej,  którą  otrzymałby  w przypadku  dokonania  prawidłowej  wyceny.  W  takim 

przypadku zachodzi podstawa do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp bez względu na to czy całkowita cena oferty nosi znamiona ceny rażąco niskiej.   

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła, jak w punkcie pierwszym sentencji, na podstawie 

art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz § 3 pkt 1 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), stosownie 

do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:    …..…………………………… 


wiper-pixel