KIO 1276/20 POSTANOWIENIE dnia 21 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1276/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

       Protokolant: 

  Konrad Wyrzykowski  

wobec cofnięcia w dniu 21 lipca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej I

zby Odwoławczej w dniu 8 czerwca 2020 r. przez wykonawcę: Kombit 

Plus Sp. z o.o. Sp. k., ul. Migdałowa 60, 61- 612 Poznań, w postępowaniu prowadzonym 

przez  zamawiającego:  Miejski  Zespół  Obsługi  Oświaty,  ul.  Warszawska  40,  87-500 

Rypin,   

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Kombit  Plus  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul.  Migdałowa  60,  61-  612  Poznań 

kwoty  6  750 

zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero 

groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu, 

zasądza  kwotę  3 567  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  pięćset  sześćdziesiąt  siedem 

złotych zero groszy) od wykonawcy: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k., ul. Migdałowa 

612  Poznań  na  rzecz  zamawiającego:  Miejski  Zespół  Obsługi  Oświaty,  

ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Włocławku.  

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 1276/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  21  lipca  2020  r.,  tj.  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej, wykonawca Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przesłał do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo z dnia 20 lipca 2020 r. zawierające oświadczenie 

ww.  wykonawcy  o  cof

nięciu  odwołania  wniesionego  w  dniu  8  czerwca  2020  r.  

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: 

Miejski  Zespół  Obsługi  Oświaty  w  Rypinie  w  przedmiocie:  „Dostawa  komputerów 

przenośnych z oprogramowaniem w ramach projektu Szkoła Jutra - II edycja".  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843 ze zm.), Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  

Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania oraz zasądziła od 

Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kwotę  3 567  zł  udokumentowaną  fakturą,  wobec 

cofnięcia  przez  Odwołującego  odwołania  w  dniu  wyznaczonym  jako  termin  posiedzenia,  tj. 

na mniej niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia z udziałem stron.  

Przewodniczący:      …………….…….… 


wiper-pixel