KIO 1272/20 POSTANOWIENIE dnia 30 czerwca 2020 r.

Data: 14 września 2020

sygn. akt: KIO 1272/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

wobec  cofnięcia  w  dniu  29  czerwca  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołania wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  8  czerwca  2020  r.  przez 

Odwołującego  –  wykonawcę  Baxter  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie, 

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – SP ZOZ Szpital Wojewódzki im. dr. 

Ludwika Rydygiera w Suwałkach, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  6.750,00  zł  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych 

), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Suwałkach. 

Przewodniczący: …………………………………….. 


sygn. akt: KIO 1272/20 

Uzasadnienie 

SP  ZOZ  Szpital  Wojewódzki  im.  dr.  Ludwika  Rydygiera  w  Suwałkach 

(dalej: 

„Zamawiający”) prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.  ze  zm.),  zwanej  dalej  „Pzp”, 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zakup  i  dostawę  sprzętu  medycznego  w  ramach  projektu  „Poprawa  sytuacji 

epidemiologicznej  w 

związku  z  zagrożeniem  spowodowanym  przez  korona  wirus  

SARS-CoV-

2 na terenie województwa podlaskiego”, zwane dalej „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z 1 czerwca 2020 r., pod nr 546122-N-2020. 

1 czerwca 

2020 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej specyfikację 

istotnych  warunków  zamówienia,  której  postanowienia  zaskarżone  zostały  odwołaniem 

wniesionym 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (dalej:  „Izba”  lub  „KIO”)  8  czerwca 

r.  przez  wykonawcę  Baxter  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie  (dalej 

„Odwołujący”). 

N

astępnie, 29 czerwca 2020 r., Odwołujący cofnął odwołanie. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp, 

umorzyła postępowanie  odwoławcze  i  nakazała  zwrot  Odwołującemu  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu (pkt 1 i 2 sentencji postanowienia).  

Przewodniczący: …………………………………….. 


wiper-pixel