KIO 1270/20 WYROK dnia 21 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1270/20 

WYROK 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:   Ernest Klauziński 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  16  lipca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  

do  Prez

esa Krajowej Izby Odwoławczej 8 czerwca 2020 r. przez Odwołującego  – Kolumna 

Transportu  Sanitarnego 

Triomed  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Lublinie  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  

im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów nr 1 oraz 5 i nakazuje Zamawiającemu:  

1.1 z

mianę punktu II.2.5 w sekcji II ogłoszenia o zamówieniu oraz odpowiednią zmianę 

treści  SIWZ  i  załączników  do  SIWZ,  polegającą  na  wprowadzeniu  dla  Zadania  

1  i  Zadania  2 co  najmniej jednego,  pozacenowego kryterium  oceny  ofert  i  nadanie 

mu wagi co najmniej 40%, 

określenie  we  wzorze  umowy  dla  Zadania  1  i  Zadania  2  maksymalnego  limitu  kar 
umownych jakie mogą zostać w skali jednego miesiąca nałożone na wykonawcę. 

Umarza postępowanie w zakresie zarzutu nr 4 odwołania. 

W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 

Kosztami postępowania obciąża w częściach równych Zamawiającego i Odwołującego i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000,00  zł  (piętnaście  tysięcy 


złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego  tytułem  wpisu  od  odwołania  oraz 
kwotę  189,00  zł  (sto  osiemdziesiąt  dziewięć  złotych  00/100)  stanowiącą 
uzasadnione  koszty  Odwołującego  poniesione  z  tytułu  dojazdu  pełnomocnika  
na rozprawę, 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  7 594,50  zł  (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100). 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zamościu. 
 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 1270/20 

U z a s a d n i e n i e 

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  z  siedzibą  

w  Zamościu  (dalej  Zamawiający)  prowadzi  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  29  stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.,  dalej:  Pzp) 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą:  „Świadczenie  usług  transportu  sanitarnego  w  zakresie  podstawowym  oraz 

przewozu osób na  dializoterapię”,  numer:  AG.ZP.3320.12.20,  zwane dalej  Postępowaniem. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

28 maja 2020 r. pod numerem  2020/S 103-248522

. Wartość zamówienia przekracza kwoty 

określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

1  czerwca  2020  r.  wykonawca  Kolumna  Transportu  Sanitarnego  Triomed  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą  w Lublinie (Dalej: Odwołujący), wniósł odwołanie, w którym zaskarżył niezgodne  

z  przepisami  cz

ynności  i  zaniechania  Zamawiającego,  zarzucając  mu  naruszenie 

następujących przepisów Pzp: 

1.  art. 91 ust. 2 i 2a Pzp przez brak wprowadzenia pozacenowego kryterium oceny ofert; 

art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności oraz 

70b ust. 1 i 2 ustawy 

– Prawo o ruchu drogowym i w zw. z art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy 

o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  przez 

brak  wskazania  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  że  przedmiotowe  zamówienie 

powinno  zostać  wykonane  pojazdami,  w  stosunku  do  których  wydana  została 

homologacja 

fabryczna 

odpowiednio 

pojazdu 

kompletnego, 

sanitarnego  

lub do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo (stosownie do danego zadania), 

pomimo  ustawowego  wymogu  wykonania  usług  transportu  sanitarnego  pojazdami 

spełniającymi  odpowiednie  normy  techniczne  pod  rygorem  niedopuszczenia  

ich do obrotu w RP; 

art. 353¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 5 Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ust. 1 

Pzp,  art.  29  ust.  1  i  2  Pzp  oraz  art.  139  ust.  1  Pzp  przez 

nadużycie  pozycji 

dominu

jącej  Zamawiającego  w  przetargu  przez  zastrzeżenie  w  §  13  ust.  1  pkt  4 

załącznika do SIWZ – wzór umowy dla zadania 1 i 2: „Zamawiający zastrzega sobie 

prawo  do  wypowiedzenia  niniejszej  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  

w następujących przypadkach: (...) 

4)  gdy  Wykonawca  w 

sposób  rażący  narusza  postanowienia  niniejszej  umowy,  

w szczególności:  

a) 

dopuszcza się zwłoki w wykonywaniu usług transportu,  


b) 

nie podejmie się świadczeń zgodnie z ustalonym harmonogramem,  

c) 

odmówi Zamawiającemu wykonywania usługi z jakiejkolwiek przyczyny, (...)",  

co w istocie prowadzi do zagw

arantowania Zamawiającemu uprzywilejowania wobec 

wykonawcy  i  możliwość  arbitralnego  natychmiastowego  wypowiedzenia  umowy, 

wobec niedookreślenia i niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia; 

Zarzut  naruszenia  Art.  353¹  Kodeksu  cywilnego  oraz  art.  5  Kodeksu  cywilnego  

w związku z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 139 ust. 1 Pzp, 

przez 

wykorzystanie  pozycji  dominującej  organizatora  przetargu  i  uprzywilejowanie 

pozycj

i Zamawiającego wobec wykonawcy i wprowadzenie w § 4 ust. 5 wzoru umowy 

dla  zadania  1  i  2,  wyłączenia  roszczenia  wykonawcy  względem  Zamawiającego  

w  przypadku  faktycznej  realizacji  usług  transportu  w  mniejszej  ilości  kilometrów  

niż  ilość  kilometrów  wskazana  w  SIWZ:  „Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  

do  niezlecenia  wykon

awcy  usług  transportowych  w  pełnym  zakresie  określonym  

w SIWZ. 

W zależności od potrzeb Zamawiającego, faktyczna ilość kilometrów może 

być  mniejsza  niż  ilość  kilometrów  określona  w  SIWZ.  W  przypadku  realizacji  usług 

transportu  w  mniejszej  ilości  kilometrów  niż  wskazana  w  SIWZ,  Wykonawcy  nie 

będzie  przysługiwało  z  tego  względu  żadne  roszczenie  wobec  Zamawiającego,  

w szczególności o wynagrodzenie czy odszkodowanie”, co w konsekwencji oznacza, 

iż  wykonawcy  nie  rywalizują  na  warunkach  równych  i  przejrzystych,  gdyż 

Zamawiający  dopuszcza  zlecania  mniejszej  ilości  kilometrów  niż  podana  w  SIWZ, 

jednocześnie  nie  podając  przedziału  mniejszej  ilości  zleceń,  co  uniemożliwia 

Odwołującemu  skalkulowanie  oferty,  a  zatem  Zamawiający  nie  uwzględnił  w  opisie 

przedmiotu  zamówienia  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  

na  sporządzenie  oferty,  a  Zamawiający  tym  samym  naruszył  zasadę  odpłatności 

zamówień  publicznych  w  ten  sposób,  że  wykonawca  pozostający  w  gotowości 

wykonuje  tym  samym  zamówienie,  jednakże  nie  otrzymuje  za  nie  wynagrodzenia,  

co  utrudnia  złożenie  oferty  i  w  efekcie  czego  złożone  oferty  mogą  się  okazać 

nieporównywalne,  gdyż  Zamawiający  nie  uwzględnił  wszystkich  wymagań  

i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

art. 353¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 484 § 2 i art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego oraz 

art. 5 Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ust. 1 Pzp, art. 29 ust. 1 i 2 Pzp oraz  

art.  139  ust.  1  Pzp  przez 

wykorzystanie  pozycji  dominującej  organizatora  przetargu  

i  uprzywilejowanie  pozyc

ji  Zamawiającego  wobec  wykonawcy,  polegające  

na skonstruowaniu 

niejednoznacznego, niewyczerpującego i utrudniającego uczciwą 

konkurencję  opisu przedmiotu  zamówienia  przez  nałożenie w  SIWZ,  na wykonawcę 


niejasnych,  niedookreślonych  i  wygórowanych  kar  umownych,  brak  określenia 

górnego limitu kar umownych. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

odnośnie zarzutu nr 1: 

A. 

Zmianę  punktu  II.2.5  w  sekcji  II  ogłoszenia  o  zamówieniu  i  wprowadzenie 

pozacenowego  kryterium  oceny  ofert  dla 

każdego  zadania  i  nadanie  mu  wagi,  

co  najmniej  40%  na  przykład  przez  wprowadzenie  następujących  kryteriów  oceny 

ofert i ich wagi: cena - 

60 % i norma emisji spalin dla pojazdów 40%. 

B. 

Zmianę  rozdziału  4  SIWZ:  Warunki  przeprowadzenia  przetargu  w  tym  kryterium 

oceny ofert przez 

wprowadzenie obok kryterium ceny innego kryterium odnoszącego 

się  do  przedmiotu  zamówienia  na  przykład  przez  zastosowania  poniżej  przyjętego 

rozwiązania:  

"Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny: 

Lp. 

KRYTERIUM 

RANGA 

Oferowana cena [warto

ść brutto] 

60pkt 

Norma emisji spalin dla pojazdów 

40pkt 

RAZEM 

100 pkt 

Ad  1.  Kryterium  „Cena”  -  będzie  oceniana  na  podstawie  oferty  cenowej.  Najwyżej 

oceniona  zostanie  oferta  o  najniższej  cenie.  Porównywane  będą  ceny  ostateczne  brutto 

za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu. 

Sposób  obliczania  punktów  za  kryterium  „Cena”:  przyjmuje  się  zasadę  poziomu 

odniesienia  -  w  tym  przypadku  stosunek  ceny  minimalnej  do  ceny  oferty  badanej. 

Uwzględniając  wartość  tego  kryterium  60  punktów  (1%  =  1  pkt)  obliczamy  przyznaną 

liczbę  punktów  dla  danej  oferty  mnożąc  wyliczony  współczynnik  przez  wagę  kryterium  

tj. 60 pkt. 

Ad  2.  Kryterium  „Norma  emisji  spalin  dla  pojazdów”  -  będzie  oceniana  na  podstawie 

załącznika do SIWZ, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty. 

Norma  emisji  spalin  dla  pojazdów  podlega  ocenie  według  parametrów  podanych 

poniżej: 


Lp. 

Parametry podlegające ocenie 

Punkty 

Norma emisji spalin 

Pojazd spełnia normę emisji spalin EURO 6 lub 7

Pojazd spełnia normę emisji spalin EURO 5 

Pojazd  spełnia  normę  emisji  spalin  niższą  niż 

EURO 5 0pkt

Ocena ostateczna dla kryterium 2 jest obliczana wg wzoru: 

Wartość punktowa = R x (Tn/Tmax) 

gdzie:  

Tmax - 

max liczba przyznanych punktów (obliczana na podstawie średniej arytmetycznej 

ze wszystkich punktów uzyskanych z zaoferowanych pojazdów). 

Tn - liczba pun

któw uzyskanych przez Wykonawcę 

R - ranga ocenianego kryterium 

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która 

uzyska największą liczbę punktów za kryterium 1 i 2". 

odnośnie  zarzutu  nr  2  –  dokonania  zmiany  w  treści  SIWZ  przez  dodanie  w  opisie 

przedmiotu  zamówienia  dla  zadania  2  postanowienia:  „Pojazdy  muszą  posiadać 

homologację  fabryczną  odpowiednio  pojazdu  kompletnego,  sanitarnego  lub  pojazdu 

do przewozu osób niepełnosprawnych”, 

Odnośnie  zarzutu  nr  3  -  dokonanie  zmiany  §  13  ust.  1  pkt  4  załącznika do  SIWZ  – 

wzór umowy dla zadania 1 i 2 przez usunięcie postanowienia: 

„Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wypowiedzenia  niniejszej  umowy  ze  skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach (...):  

gdy  Wykonawca  w 

sposób  rażący  narusza  postanowienia  niniejszej  umowy,  

szczególności: 

a)  dopuszcza si

ę zwłoki w wykonywaniu usług transportu, 

b)  nie podejmie si

ę świadczeń zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

c)  odm

ówi Zamawiającemu wykonywania usługi z jakiejkolwiek przyczyny, (...)", 

ewentualnie doprecyzowanie przepis

u, które będzie jednoznaczny i nie będzie pozostawiony 

arbitralnemu uznaniu przez Zamawiającego. 


Odnośnie  zarzutu  nr  4  -  dokonanie  zmiany  §  4  ust.  5  załącznika  do  SIWZ  –  wzór 

umowy  dla  zadania  1  i  2  przez 

usunięcie  postanowienia  ewentualnie  przez 

wprowadzenie postanowienia 

w poniższym brzmieniu: 

„Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  niezlecenia  Wykonawcy  usług  transportowych  

w  pełnym  zakresie  określonym  w  SIWZ.  W  zależności  od  potrzeb  Zamawiającego, 

faktyczna  ilość  kilometrów  może  być  mniejsza  niż  ilość  kilometrów  określona  w  SIWZ.  

W  przypadku  realizacji 

usług  transportu  w  mniejszej  ilości  kilometrów  niż  wskazana  

w  SIWZ- 

mniejsza  ilość  kilometrów  do  15%  w  stosunku  miesięcznym,  Wykonawcy  nie 

będzie  przysługiwało  z  tego  względu  żadne  roszczenie  wobec  Zamawiającego,  

w szczególności o wynagrodzenie czy odszkodowanie". 

Odnośnie zarzutu nr 5 – dokonania zmiany w załącznika do SIWZ – § 8 wzór umowy 

dla zadania 1 i 2 przez:  

  dodanie  do  §  8  ustępu  10  w  brzmieniu  „Łączny  limit  kar  umownych  w  skali 

miesiąca wynosi maksymalnie 3 000,00 zł”.,  

  usunięcie ustępu 3, 
  doprecyzowanie  ustępu  1  pkt  1  i  2  oraz  ustępu  5,  które  będą  jednoznaczne  

i nie będą pozostawione arbitralnemu uznaniu przez Zamawiającego. 

Odwołujący  wniósł  ponadto  o  obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów 

zastępstwa prawnego przed Krajową Izbą Odwoławczą.  

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

Zarzut nr 1 

Zamawiający w Sekcji II. 2.5) Ogłoszenia o zamówieniu oraz w Rozdziale 4 SIWZ „Warunki 

przeprowadzenia  przetargu  w  tym  kryterium  oceny  ofert

”  wprowadził  cenę  jako  jedyne 

kryterium  oceny  ofert. 

Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  Pzp 

zamawiający  wybiera  ofertę 

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  (art.  36  ust.  1  Pzp)

W  myśl  ust.  2  tego  przepisu  kryteriami  oceny 

ofert  są  cena  lub  koszt  albo  cena  lub  koszt  i  inne  kryteria  odnoszące  się  do  przedmiotu 

zamówień, w szczególności: 


jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;

aspekty  społeczne,  w  tym  integracja  zawodowa  i  społeczna  osób,  o  których  mowa  

art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb 

użytkowników; 

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; 

4)  aspekty innowacyjne; 

5)  organizacja, kwalifikacje za

wodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 

serwis  posprzedażny  oraz  pomoc  techniczna,  warunki  dostawy,  takie  jak  termin 

dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

Natomiast  na  podstawie  art.  91  ust  2a  Pzp 

wprowadzono  wymóg 

przyznania  kryteriom 

pozacenowym  -  co  do  zasady  -  wagi  co  najmniej  40%: 

Zamawiający,  o  których  mowa  

w  art.  3  ust.  1  pkt  1  i  2,  oraz  ich  związki  kryterium  ceny  mogą  zastosować  jako  jedyne 

kryterium  oceny  ofert  lub  kryterium  o  wadze  przekraczającej  60%,  jeżeli  określą  w  opisie 

przedmiotu  zamówienia  standardy  jakościowe  odnoszące  się  do  wszystkich  istotnych  cech 

przedmiotu  zamówienia  oraz  wykażą  w  załączniku  do  protokołu  w  jaki  sposób  zostały 

uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2  

i art. 80 ust. 3

”. 

Ograniczenia  w  stosowaniu  kryterium  ceny  dotyczą  wyłącznie  zamawiających,  o  których 

mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2

 Pzp (tj. jednostek s

ektora finansów publicznych w rozumieniu 

przepisów  o  finansach  publicznych  i  innych  niż  państwowe  jednostki  organizacyjne  nie 

posiadające  osobowości  prawnej)  oraz  ich  związków.

Do  Zamawiającego,  który  jest 

samodzielnym  zakładem  opieki  zdrowotnej,  a  tym  samym  jednostką  sektora  finansów 

publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm. ) ma zastosowanie art. 91 ust. 2a 

Pzp. 

Zamawiający w ogłoszeniu i SIWZ zobowiązany był zatem do wprowadzenia obok ceny 

jako  kryterium  ceny  także  innego  pozacenowego  kryterium  oceny  ofert,  odnoszącego  

się do przedmiotu zamówienia o wadze co najmniej 40%. 

W  ocenie  Odwołującego  zasadnym  byłoby  przyjęcie,  jako  pozacenowego  kryterium, 

parametru  w  postaci  normy  emisji  spalin  dla  pojazdów  oferentów  przeznaczonych  

do  wykonywania  przedmiotu  umowy.  Zamawiający  winien  uwzględnić  powyższe  kryterium,  

z  racji  faktu,  że 

„aspekt  środowiskowy"  jako  działanie  proekologiczne  jest  zalecane  

i  promow

ane  przez  UE,  a  dbanie  o  środowisko  jest  nie  tylko  słuszne,  ale  w  aspekcie 

występującego  smogu  w  miastach  polskich  wręcz  pożądane. 

Za  aspektem  norm  emisji 

spalin, idzie wiek floty przeznaczonej do realizacji zamówienia w sposób niewątpliwy wpływa 

na  jakość  świadczonych  usług,  tym  bardziej,  iż  przedmiotem  zamówienia  są  usługi 


transportu  sanitarnego.  Pojazdy  z  wyższymi  normami  emisji  spalin  są  nowsze. 

Wprowadzenie  w/w  kryterium  oceny  ofert  posłużyć  może  Zamawiającemu  oprócz  aspektu 

ekologicznego,  także  na  aspekt  związany  z  racjonalnymi  wydatkowaniem  pieniędzy,  gdyż 

oferta  zawierająca  niższą  cenę  może  okazać  się  jedynie  ofertą  pozornie  korzystniejszą  

dla zamawiającego z racji wyeksploatowania taboru, co może mieć wpływ na podwyższoną 

awaryjność pojazdów, a tym samym możliwe zakłócenia w realizacji przedmiotu umowy. 

Zaproponowane  kryterium  sformułowane  jest  w  sposób  przejrzysty,  zawiera  wszelkie 

niezbędne  elementy  umożliwiające  ocenę  przez  zamawiającego  poszczególnych  ofert  oraz 

jest  związane  w  sposób  niewątpliwy  z  przedmiotem  zamówienia.  Złożoność  oceny 

zaproponowanego  kryterium  pozwoli  zamawiającemu  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  

w oparciu o przedłożone przez oferentów dokumenty, a tym samym pozwoli uniknąć zarzutu 

arbitralnego wyboru oferty.  

Zarzut nr 2 

myśl  art.  29  ust.  1  Pzp  przedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób  jednoznaczny  

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty.  Zgodnie 

z

aś z art. 13 ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności, domniemywa się, że wyrób spełnia 

określone zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm 

zharmonizowanych  lub  specyfikacji  zharmonizowanych.  W  art.  1  ust.  1a  tej  ustawy 

w

yjaśniono  także,  że  ustawę  tę  stosuje  się  m.in.  do  maszyn,  a  zatem  także  do  pojazdów 

mechanicznych. 

Zgodnie  z  art.  70b  ust.  1  i  2  ustawy 

–  Prawo  o  ruchu  drogowym,  nowy  typ  pojazdu,  typ 

przedmiotu  wyposażenia  lub  części,  który  ma  być  wprowadzony  do  obrotu  na  terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, powinien spełniać wymagania techniczne, odpowiednie dla danej 

kategorii  pojazdu,  zaś  spełnienie  tych  wymagań  potwierdza  się  w  procedurze  homologacji. 

Wyposażenie  pojazdu  także  podlega  kontroli  w  procedurze  homologacji  (art.  70t  ust.  1,  

art.  70zl  ust.  1  pkt.  1  ustawy).  Zgodnie zaś z  art.  161ba ust.  1  i  2  ustawy  o świadczeniach 

opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych,  transport  sanitarny  wykonywany 

jest  specjalistycznymi  środkami  transportu  lądowego,  wodnego  i  lotniczego.  Środki 

transportu sanitarnego muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich 

Normach  przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane.  Na  podstawie  transpozycji 

normy  europejskiej  do  polskiego  porządku  norm,  w  trybie  ustawy  o  systemie  oceny 

zgodności, normą określającą lądowe środki transportu sanitarnego jest norma PN-EN 1789. 

Zgodnie  zaś  z  tabelą  nr  3  załącznika  nr  4  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  


27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych  

z  dopuszczeniem  pojazdu  do  ruchu  oraz  wzorów  dokumentów  w  tych  sprawach  (Dz.U.  

z  2016  r.  poz.  1088  j.t.),  wśród  pojazdów  specjalnych  rozróżniono  także  pojazd  sanitarny. 

Niemniej,  po  uzyskaniu  stosownego  certyfikatu,  za  zgodn

ość  z  normą  powyższą  można 

zatwierdzić  także  pojazd  przeznaczony  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych.  W  związku  

z  tym,  Zamawiający  powinien  był  doprecyzować,  jakiej  skali  homologacji  dla  pojazdów 

oczekuje,  aby  oferty  w  postępowaniu,  które  zostaną  złożone,  były  w  tym  zakresie 

porównywalne.  Z  uwagi  na  przedmiot  zamówienia,  jakim  jest  transport  osób  chorych, 

najbezpieczniejszym  rozwiązaniem  byłoby  wymaganie  homologacji  dla  pojazdu 

kompletnego,  z  pełnym  wyposażeniem,  przy  czym  powinien  to  być  pojazd  zarejestrowany 

jako  pojazd  specjalny  sanitarny  albo  jako  pojazd  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  –  

to  ostatnie  w  przypadku  przewozu  pacjentów  niewymagających  opieki.  Brak  żądania  

w  zakresie  homologacji  prowadzi  zaś  do  naruszenia  wyżej  wskazanych  przepisów.  Celem 

homologacji  pojazdów  w  ogóle  jest  ocena  ich  zgodności  z  normami  technicznymi.  

W konsekwencji, homologacja przesądza, czy dany pojazd spełnia właściwą dla niego normę 

techniczną.  

Zgodnie z dyspozycją art. 142 ust. 1 Pzp umowę zawiera się na czas oznaczony. Omawiany 

przepis  statuuje  ogólną  zasadę,  jaką  na  gruncie  zamówień  publicznych  jest  zawieranie 

umów na czas oznaczony. 

Zarzut nr 3 

Zamawiającego  w  §  13  ust.  1  pkt  4  załącznika  do  SIWZ  –  wzór  umowy  dla  zadania  1  i  2 

wprowadził postanowienie: 

„Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wypowiedzenia  niniejszej  umowy  ze  skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach (...):  

gdy  Wykonawca  w  sposób  rażący  narusza  postanowienia  niniejszej  umowy,  

w szczególności: 

a) 

dopuszcza się zwłoki w wykonywaniu usług transportu, 

b) 

nie podejmie się świadczeń zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

c) 

odmówi Zamawiającemu wykonywania usługi z jakiejkolwiek przyczyny,  

d) 

realizuje usługi innym, niż wymagany, transportem, lub przy użyciu niesprawnych 

pojazdów, 

e)  oddeleguje  do  realizacji  umowy 

osoby  nie  posiadające  niezbędnych  kwalifikacji, 

wymaganych przez Zamawiającego, 

f) 

nie wykonuje dezynfekcji poja

zdów”.


Podejmując  decyzję  o  ubieganiu  się  o  udzielenie  zamówienia  wykonawca  musi  mieć 

pewność,  że  wykonując  zamówienie  zgodnie  z  zawartą  umową  otrzyma  wynagrodzenie. 

Cechą umów o zamówienia publiczne jest ich trwałość rozumiana w ten sposób, że przepisy 

Pzp  nie  przewidują  możliwości  dowolnego  rozwiązywania  takich  umów  zarówno  przez 

zamawiającego, jak i wykonawcę. Jeżeli taka umowa jest wykonywana należycie, to powinna 

obowiązywać do upływu terminu jej wykonywania.   

Zastrzeżenie  natychmiastowego  wypowiedzenia  przez  Zamawiającego  umowy  -  

w przypadku § 13 ust. 1 pkt 4 lit a, b, c, wzoru umowy nie jest dopuszczalne, gdyż przyczyny 

wypowiedzenia  są  niedookreślone  i  nieprecyzyjne  np.  Zamawiający  może  wypowiedzieć 

umowę,  gdy  wykonawca  odmówi  wykonania  transportu  z  powodu  stanu  pacjenta  lub  gdy 

Wykonawca wykonuje tra

nsport ze zwłoką np. 1 minuty. Postanowienia o natychmiastowym 

rozwiązania  umowy  w  przypadkach  niedookreślonych  i  niejednoznacznych  w  istocie 

prowadzi  do  zagwarantowania  Zamawiającemu  uprzywilejowania  wobec  wykonawcy  

i możliwość arbitralnego natychmiastowego wypowiedzenia umowy oraz stwarza nadmierne 

ryzyka  podjęcia  się  danego  zamówienia  i  muszą  być  uznane  za  zaprzeczające  wytycznym 

art. 29 ust. 2 Pzp. 

Zarzut nr 4 

Zamawiaj

ący § 4 ust. 5 wzoru umowy dla zadania 1 i 2, wyłączył sprzecznie z celem umowy 

oraz  właściwością  stosunku  zobowiązaniowego,  roszczenie  wykonawcy  względem 

Zamawiającego  w  przypadku  realizacji  usług  transportu  w  mniejszej  ilości  kilometrów  

niż ilość kilometrów wskazana w SIWZ: 

„Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  niezlecenia  Wykonawcy  usług  transportowych  

w  pełnym  zakresie  określonym  w  SIWZ.  W  zależności  od  potrzeb  Zamawiającego, 

faktyczna  ilość  kilometrów  może  być  mniejsza  niż  ilość  kilometrów  określona  w  SIWZ.  

W  przypadku  realizacji 

usług  transportu  w  mniejszej  ilości  kilometrów  niż  wskazana  

w SIWZ, Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego względu żadne roszczenie wobec 

Za

mawiającego,  w  szczególności  o  wynagrodzenie  czy  odszkodowanie". 

Uprawnienie 

zamawiającego  do  kształtowania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  jego  potrzebami  nie 

oznacza  prawa  do  zupełnie  dowolnego  kształtowania  wymagań  specyfikacji  (w  tym 

warunków  umowy),  które  mogą  prowadzić  do  obciążenia  wykonawcy  w  stopniu 

wykraczającym ponad uzasadnione potrzeby zamawiającego. Zamawiający w szczególności 

ma  obowiązek  ukształtować  stosunek  prawny  w  granicach  określonych  treścią  

art.  353

 oraz art.  5 Kc

,  co  oznacza,  że  postanowienia  umowne  nie  mogą  być  sprzeczne  

z właściwością stosunku zobowiązaniowego, ustawą lub zasadami współżycia społecznego. 


Wykonawca  składający  ofertę  w  przedmiotowym  postępowaniu  musi  mieć  pewność  - 

wynikającą z oszacowania kosztów i zysków, opartych na założeniu świadczenia usługi przez 

przewidziany  w  umowie  czas  - 

rentowności  tego  kontraktu,  w  okresie  trwania  umowy  

tj. 24 miesięcy. Wyłączenie roszczenia  wykonawcy  względem Zamawiającego w przypadku 

realizacji 

usług  transportu  w  mniejszej  ilości  kilometrów  niż  ilość  kilometrów  wskazana  

w  SIWZ 

jest  nie  dopuszczalne,  z  punktu  widzenia  osiągnięcia  celów,  którym  służą  umowy 

realizacyjne  zamówień  publicznych.  Wielkość  zapotrzebowania  na  transport  sanitarny 

określona  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  tj.  ilości  kilometrów  stanowi  podstawę  

do  oszacowania  zaproponowanej  przez  Wykonawcę  kwoty  za  usługę.  Wykonawca  

na  podstawie  w/w  ilości  podanych  przez  Zamawiającego  sporządza  kalkulację  cenową. 

Czym  większe  zapotrzebowanie  na usługę,  tym  niższą  cenę  jednostkową  za  kilometr  może 

zaproponować oferent  w swojej ofercie. Sytuacja taka może spowodować,  iż  ustalone ceny 

oferty,  mimo,  że  rentowne  przy  założeniu  24  miesięcznego  okresu  realizacji  umowy,  mogą 

się okazać przynoszące stratę, gdyby Zamawiający realizował przedmiotową usługę w ilości 

transportów  znacznie  odbiegającej  od  podanej  w  SIWZ  (np.  w  ilości  30%  w  stosunku  

do  ilości  podanej  w  SIWZ)  wobec  pozostawania  w  gotowości  zespołów  transportu 

sanitarnego Wykonawcy. 

Zarzut nr 5 

Zamawiający szczegółowo określił katalog kar umownych w § 8 wzoru umowy. Zamawiający 

nie wprowadził przy tym górnego limitu naliczania kar umownych. Może się zatem zdarzyć, 

że  Zamawiający  będzie  naliczał  miesięcznie  kary  umowne  które  będą  nieadekwatne  

do  naruszenia,  a których suma  będzie wyższa niż  miesięczne  wynagrodzenie Wykonawcy. 

Ponadto  kary  umowne 

określone  we  wzorze  umowy  są  nieokreślone,  wygórowane  

i  nieadekwatne  do  ewentualnej  szkody,  którą  Zamawiający  mógłby  ponieść  w  wyniku 

niewłaściwej realizacji przez wykonawcę zamówienia. 

16  lipca  2020 

r.  Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie  i  oświadczył,  

że  uwzględnił  zarzut  nr  4  odwołania.  W  pozostałym  zakresie  Zamawiający  wniósł  

o oddalenie odwołania i wskazał m. in.: 

Zarzut nr 1 

Zamawiający  nie  jest  każdorazowo  bezwzględnie  zobowiązany  do  wprowadzenia,  obok 

ceny,  również  pozacenowego  kryterium  oceny  ofert.  Warunkiem  zastosowania  przez 

Zamawiającego  ceny  jako  jedynego  kryterium  oceny  ofert  jest  określenie  w  opisie 


przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do  wszystkich istotnych 

cech  przedmio

tu  zamówienia  oraz  wykazanie  w  załączniku  do  protokołu,  w  jaki  sposób  

zostały  uwzględnione  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  koszty  cyklu  życia.  Oba  warunki 

zostały przez Zamawiającego spełnione, a zatem Zamawiający był uprawniony do ustalenia, 

że cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert. 

Zamawiający  szczegółowo  określił  standardy  jakościowe  odnoszące  się  do  wszystkich 

istotnych  cech  przedmiotu  zamówienia  w  SIWZ,  załączniku  do  SIWZ  zatytułowanym  „Opis 

przedmiotu  zamówienia”,  jak  również  w  treści  wzoru  umowy.  W  treści  przywołanych 

dokumentów  przetargowych  wskazane  zostały  zarówno  wymagania  dotyczące  pojazdów 

niezbędnych  do  realizacji  usług,  czy  też  personelu  wykonawcy  świadczącego  usługi,  jak 

również  szczegółowe  zasady  i  warunki  świadczenia  usług,  a  także  kwestie  odnoszące  

się  do  ustalenia  częstotliwości  ich  realizacji  oraz  czynności  do  których  wykonawca  będzie 

zobowiązany  świadcząc  usługi,  stanowiące  przedmiot  zamówienia.  Opis  przedmiotu 

zamówienia  jest  na  tyle  szczegółowy,  że  bez  względu  na  fakt,  kto  będzie  wykonawcą 

przedmiotu  zamówienia    jedyną  różnicą  będą  zaoferowane  ceny.  Usługi  świadczone  przez 

któregokolwiek z wykonawców będą bowiem odpowiadać temu samemu standardowi. 

W  załączniku  do  protokołu  z  postępowania  o  tytule  „Uzasadnienie  zastosowania  kryterium 

ceny  o  wadze  100%”,  Zamawiający  wykazał  natomiast  w  jaki  sposób  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia uwzględnione zostały koszty cyklu życia, a mianowicie, że w stanie faktycznym 

niniejszej  sprawy  koszt  cyklu  życia  usługi  ogranicza  się  jedynie  do  jej  realizacji  na  rzecz 

Zamawiającego.  Zamawiający  zważył,  że  wytworzona  na  etapie  realizacji  umowy  usługa 

będzie zrealizowana na rzecz Zamawiającego, a Zamawiający poniesie pełne koszty z tym 

związane.  Po  stronie  Zamawiającego  nie  będą  występowały  inne  koszty,  takie  jak  koszty 

związane z produkcją, dostawą, użytkowaniem przedmiotu zamówienia, czy jego utylizacją. 

Co  więcej,  to  wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  pojazdów  przeznaczonych  

do  świadczenia  usług  w  należytym  stanie  technicznym  oraz  ich  dezynfekcji.  Przedmiot 

zamówienia  nie  wymaga  zatem  ponoszenia  przez  Zamawiającego  jakichkolwiek  kosztów 

związanych  z  serwisem,  utrzymaniem  czy  zużyciem.  Koszt  nabycia  usługi  jest  pełnym 

(całkowitym) kosztem po stronie Zamawiającego. Wszelkie wskazane koszty ponosi bowiem 

Wykonawca  usługi  i  winien  wkalkulować  je  w  cenę  oferty.  Tym  samym,  opłata  za  usługę 

obejmować będzie pełne koszty ponoszone przez Zamawiającego w związku z udzieleniem 

zamówienia.  Brak  jest  po  stronie  Zamawiającego  innych  wydatków  ponoszonych  

na poszczególnych etapach cyklu życia. 

W ocenie Zamawiającego, zastosowane kryterium jest najbardziej obiektywnym i nie zaburza 

zasad  uczciwej  konkurencji.  Zamawiający  nie  może  przy  tym  zgodzić  się  ze  stanowiskiem 

Odwołującego, ze wprowadzenie dodatkowo kryterium pozacenowego postulowanego przez 


Odwołującego  przyczyni  się,  do  „racjonalnego  wydatkowania  pieniędzy”  przez 

Zamawiającego,  wobec  faktu,  że  pojazdy  z  wyższymi  normami  emisji  spalin  są  nowsze,  

a  tym  samym  mniejsze  jest  ryzyko 

awarii  pojazdów.  Zamawiający  zauważa  bowiem,  

że  ryzyko  związane  z  awarią  pojazdów,  zgodnie  z  SIWZ,  obciąża  Wykonawcę.  

To  Wykonawca  zobowiązany  jest  utrzymywać  pojazdy  w  należytym  stanie  technicznym. 

Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych obciążeń finansowych. 

Zarzut nr 2 

Zamówienie  zostało  podzielone  na  części.  Przedmiotem  pierwszej  części  jest  świadczenie 

usług  transportu  sanitarnego  w  zakresie  podstawowym,  przedmiotem  drugiej  natomiast, 

świadczenie usług przewozu osób na dializoterapię. 

U

stawa  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  

ze  środków  publicznych  (Dz.  U.  Z  2019  r.,  poz.  1373  z  późn.  zm.)  -  dalej  „ustawa  

o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej”,  wyróżnia  jako  świadczenia  towarzyszące  dwa  rodzaje 

usług  -  usługi  transportu  oraz  usługi  transportu  sanitarnego.  Jak  stanowi  art.  5  pkt  38 

przywołanej  ustawy,  świadczenie  towarzyszące,  jest  to  zakwaterowanie  i  adekwatne  

do  stanu  zdrowia  wyżywienie  w  szpitalu  lub  w  innym  zakładzie  leczniczym  podmiotu 

leczn

iczego  wykonującego  działalność  leczniczą  w  rodzaju  stacjonarne  i  całodobowe 

świadczenia  zdrowotne  w  rozumieniu  przepisów  o  działalności  leczniczej,  usługi  transportu 

oraz  transportu  sanitarnego, 

a  także  zakwaterowanie  poza  zakładem  leczniczym  podmiotu 

lec

zniczego,  jeżeli  konieczność  jego  zapewnienia  wynika  z  warunków  określonych  dla 

danego  świadczenia  gwarantowanego.  Art.  5  pkt  33a  ustawy  o  świadczeniach  opieki 

zdrowotnej  definiuje  transport  sanitarny  jako  przewóz  osób  albo  materiałów  biologicznych  

i  mate

riałów  wykorzystywanych  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  wymagających 

specjalnych  warunków  transportu.  Zgodnie  zaś  z  przywołanym  przez  Odwołującego 

przepisem  art.  161  ba  ust.  1  i  2  ustawy,  jedynie  transport  sanitarny  wykonywany  jest 

specjalistycznymi  środkami  transportu  lądowego,  wodnego  i  lotniczego,  które  muszą 

spełniać  cechy  techniczne  i  jakościowe  określone  w  Polskich  Normach  przenoszących 

europejskie  normy  zharmonizowane.  Uwypuklenia  wymaga  zatem  okoliczność,  

że  ustawodawca  nie  przewidział  analogicznego  wymogu  w  odniesieniu  do  transportu 

niebędącego transportem sanitarnym, tj. w odniesieniu do transportu osób niewymagających 

specjalnych warunków transportu.  

Zamawiający,  celem  umożliwienia  złożenia  ofert  szerszemu  gronu  wykonawców,  

w  prowadzonym  postępowaniu  wyodrębnił  dwie  części,  przy  czym  jedynie  w  odniesieniu  

do części dotyczącej transportu sanitarnego, Zamawiający wprowadził wymóg, aby pojazdy 

przeznaczone  do  realizacji  tego  rodzaju  usług  spełniały  wymagania  normy  PN-EN  1789  


l

ub  równoważnej.  Jedynie  ten  rodzaj  transportu  musi  być  wykonywany  środkami 

spełniającymi  przywołaną  normę.  Z  uwagi  zaś  na  okoliczność,  że  co  do  zasady,  pacjenci 

przewożeni  na  dializy  nie  wymagają  zapewnienia  im  specjalnych  warunków  transportu, 

Zamawiający  w  ramach  postępowania  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  wyodrębnił 

zadanie drugie, w celu realizacji którego Wykonawca nie musi dysponować pojazdami, które 

spełniają cechy techniczne i jakościowe wymagane dla transportu sanitarnego.  

W

prowadzenie również  dla pojazdów  nieprzeznaczonych do  wykonywania usług transportu 

sanitarnego,  a  jedynie  do  zapewnienia  transportu  osobom  niewymagającym  specjalnych 

warunków,  konieczności  spełnienia  wymagań  normy  PN-EN  1789  lub  równoważnej 

powodowałoby  niepotrzebne  ograniczenie  kręgu  podmiotów  mogących  ubiegać  

się  o  udzielenie  zamówienia  w  części  drugiej.  Zamawiający,  formułując  opis  przedmiotu 

zamówienia  dotyczący  części  drugiej,  uwzględnił  zatem  okoliczność,  że  przepisy  ustawy  

o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  nie  wymagają,  aby  inny  rodzaj  transportu,  niż  transport 

sanitarny,  wykonywany  był  specjalistycznymi  środkami  transportu  lądowego,  wodnego  

i  lotniczego,  spełniającymi  cechy  techniczne  i  jakościowe  określone  w  Polskich  Normach 

przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane.  Tym  samym,  w  odniesieniu  pojazdów 

biorących  udział  w  realizacji  zamówienia,  którego  dotyczy  druga  część  postępowania, 

wystarczające będzie, w celu jego prawidłowej realizacji, spełnienie przez pojazdy wymagań 

wyszczególnionych w SIWZ. 

Zarzut nr 3 

Przewidziane  w 

§  13  ust.  1  pkt  4  wzoru  umowy  przypadki,  gdy  umowa  może  zostać 

wypowiedziana  ze  skutkiem  natychmiastowym  zostały  zastrzeżone  wyłącznie  na  wypadek 

sytuacji,  gdyby  w

ykonawca  realizował  zamówienie  niezgodnie  z  treścią  zawartej  umowy. 

Ww.  postan

owienie  umowne  nie  kształtuje  po  stronie  Zamawiającego  uprawnienia  

do  „dowolnego  rozwiązania”  umowy.  Przedmiotem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

jest  świadczenie  szczególnego  rodzaju  usług,  nie  tyle  w  interesie  samego  Zamawiającego, 

co  w  interesie  pu

blicznym.  Zamawiający  jest  zatem  zobligowany  do  takiego ukształtowania 

postanowień umowy, aby cel zamówienia publicznego, tj. zaspokojenie określonych potrzeb 

publicznych w zakresie określonego rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej został osiągnięty. 

Zamawia

jący  nie  może  sobie  pozwolić  na  kontynuowanie  stosunku  zobowiązaniowego  

w  sytuacji  gdyby  Wykonawca  nie  wywiązywał  się  z  określonych  umową  zobowiązań, 

pozostawiając  niezaspokojone  potrzeby  szerszej  zbiorowości  w  zakresie  transportu 

sanitarnego czy przewozu 

osób na dializoterapię. Mając na uwadze, że Zamawiający działa 

w  interesie  publicznym  i  ryzyko  niepowodzenia  zamierzonego  w  danym  postępowaniu  celu 

może  prowadzić  do  niezaspokojenia  uzasadnionych  potrzeb  szerszej  zbiorowości,  ryzyko 


ponoszone  przez  Zamawi

ającego  przewyższa  normalne  ryzyko  związane  z  prowadzeniem 

działalności  gospodarczej,  które  występuje,  gdy  umowę  zawierają  równi  sobie 

przedsiębiorcy.  Dlatego  też,  w  przypadku  umów  zawieranych  w  trybie  Pzp,  należy  mieć  

na  uwadze  ich  specyfikę,  polegającą  na  tym,  że  Zamawiający  wyposażony  jest  

w  uprawnienia  do  kształtowania  treści  umowy,  co  samo  w  sobie  nie  stanowi  o  nadużyciu 

zasady  swobody  umów  i  naruszeniu  zasad  współżycia  społecznego.  Odpowiedzią  

na  jednostronne  ustalanie  przez  Zamawiającego  ryzyk  w  umowie  jest  jednostronne 

uprawnienie  Wykonawcy  do  określenia  w  ofercie  ceny,  za  którą  gotów  jest  zrealizować 

zamówienie. 

Zarzut nr 5 

We  wzorze  umowy 

zostały  precyzyjnie  określone  wszystkie  przypadki  nienależytego 

wykonywania  zobowiązań,  na    wypadek  których  zastrzeżono  kary  umowne.  Nietrafne  jest 

zatem twierdzenie Odwołującego o niedookreśleniu kar umownych. Odnosząc się natomiast 

do stanowiska Odwołującego, że kary umowne zostały określone w wygórowanej wysokości, 

Zamawiający  wskazał,  że  Izba  nie  rozstrzyga  w  postępowaniu  odwoławczym  zarzutów 

dotyczących  zasadności  naliczania  określonej  kary  umownej.  Ocena  taka,  ograniczona  

do  zindywidualizowanego  okolicznościami  przypadku,  należy  bowiem  do  sądu 

powszechnego.  Rolą  Izby  jest  generalna  ocena,  czy  wprowadzenie  określonych  kar 

umownych  do  wzoru  umowy  wpływa,  bądź  może  wpływać,  na  krąg  potencjalnych 

wykonawców.  Odwołujący  nie podnosi  żadnych twierdzeń,  z  których wynikałoby,  że w  jego 

ocenie  istnieje  jakakolwiek  zależność  pomiędzy  przewidzianymi  w  treści  wzoru  umowy 

karami  umownymi,  a  kręgiem  podmiotów  zainteresowanych  udziałem  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia.  Zamawiający  stoi  zaś  na    stanowisku,  że  kary  umowne  mają 

funkcję  motywującą  wykonawcę  do  prawidłowej  realizacji  zamówienia  i  nie  stanowią 

przeszkody w jego uzyskaniu. 

Zamawiający  podziela  również  stanowisko  wyrażone  w  wyroku  KIO  2085/18,  iż  istota 

prawidłowości  zarówno  samego  ustalenia  kary  umownej,  jak  i  jej  wysokości,  zawiera  

się w kwestii, czy obiektywnie rzecz biorąc możliwe jest wykonanie zamówienia w warunkach 

ustalonych i opisanych przez zamawiającego bez narażenia się na konieczność zapłacenia 

kary  umownej.  Jeśli  nie jest możliwe wykonanie zamówienia,  bądź    określonej jego  części, 

za  którą  została  ustalona  kara  umowna,  to  należałoby  stwierdzić,  że  tak  ustalona  kara 

umowna naruszałaby zasady prawa zamówień publicznych. W stanie faktycznym sprawy taki 

stan rzeczy 

nie występuje, a tym samym, zarzuty Odwołującego są nieuzasadnione. 


Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  

jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  Stron  złożone  podczas 

rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  Odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 
Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  
że częściowo zasługuje ono na uwzględnienie. 

Zarzut nr 1 

Zgodnie  z  informacją  zawartą  na  stronie  16  i  17  SIWZ:  „Przy  wyborze  oferty  zamawiający 

będzie się kierował następującym kryterium oceny o znaczeniu: 

1.  Cena  100% 

–  będzie  oceniana  na  podstawie  oferty  cenowej.  Najwyżej  oceniona  

w  danym  zadaniu  zostanie  oferta 

o  najniższej  cenie.  Porównywane  będą  ceny 

ostateczne brutto za 

całość przedmiotu zamówienia. 

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - 

w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość 

tego  kryterium  100  punktów  (1%  =  1  pkt.)  obliczamy  przyznaną  liczbę  punktów  dla  danej 

oferty  mnożąc  wyliczony  współczynnik  przez  wagę  kryterium  tj.  100,00  pkt.  Oferta,  która 

przedstawia  najniższą  cenę  (maksymalna  liczba  przyznanych  punktów)  zostanie  uznana  

za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 

punktów”. 

W  załączniku  do  protokołu  z  postępowania  na  potrzeby  uzasadnienia  przyjęcia  kryterium 

ceny  jako  jedynego  kryterium  w  postępowaniu  Zamawiający  wskazał:  „Cykl  życia  usług, 

których  dotyczy  niniejsze  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  ogranicza  się  wyłącznie  

do  ich  realizacji  na  rzecz  Zamawiającego.  Tym  samym,  koszt  ich  cyklu  życia  sprowadza  

się  jedynie  do  kosztu  nabycia  usług.  W  przypadku  przedmiotowego  zamówienia  nie  będą,  

po stronie Zamawiającego, występowały inne koszty, takie jak koszty związane z produkcją, 

dostawą,  użytkowaniem  przedmiotu  zamówienia,  czy  jego  utylizacją.  Co  więcej,  

to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  pojazdów  przeznaczonych  

do  świadczenia  usług  w  należytym  stanie  technicznym  oraz  ich  dezynfekcji.  Przedmiot 


zamówienia  nie  wymaga  zatem  ponoszenia  przez  Zamawiającego  jakichkolwiek  kosztów 

związanych z ich serwisem, utrzymaniem czy zużyciem. Koszt nabycia usługi jest całkowitym 

kosztem  po  stronie  Zamawiającego.  Wszelkie  wyszczególnione  powyżej  koszty  ponosi 

bowiem Wykonawca usługi, w związku z powyższym, winien wkalkulować je w cenę oferty. 

Tym  samym,  opłata  za  usługę,  obejmować  będzie  pełne  koszty  ponoszone  przez 

Zamawiającego  w  związku  z  udzieleniem  zamówienia.  Brak jest  po  stronie Zamawiającego 

innych wydatków ponoszonych na poszczególnych etapach cyklu życia. 

Przywołane  okoliczności  uwzględnione  zostały  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  poprzez 

ustalenie, że Wykonawca winien zaoferować cenę świadczenia usługi za jeden kilometr, przy 

założeniu, że wszystkie powyżej wskazane koszty Wykonawca wkalkuluje w cenę oferty. 

Jedynym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego będzie koszt nabycia usługi”. 

Dokument  „Opis  przedmiotu  zamówienia  na  świadczenie  usług  transportu  sanitarnego  

w  zakresie  podstawowym  oraz  przewozu  osób  na  dializoterapię”  (dalej:  OPZ)  zawiera 

szczegółowe  informacje  na  temat  wymaganego  przez  Zamawiającego  sposobu  realizacji 

Zadania nr 1 i Zadania nr 2. 

W za

kresie Zadania nr 1 Zamawiający zawarł w OPZ m. in. następujące wymogi: 

„Zakres całodobowej obsługi obejmuje przewóz: 

  chorych  wymagających  konsultacji  lekarza  specjalisty  lub  wykonania  badania 

diagnostycznego w innym podmiocie leczniczym, 

  chorych  do  innego  podmiotu  leczniczego  gdy  leczenie  nie  może  być  kontynuowane  

w oddziałach Zamawiającego, 

  osób z dysfunkcją narządu ruchu, niezdolnych do korzystania ze środków komunikacji 

masowej do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu, 

  materiałów do badań. 

Orien

tacyjna liczba kilometrów związana z realizacją zadania to 606 992 km w tym 17 868 

km w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. 

Przewóz wykonywany karetkami przewozowymi, z obsadą zespołu: 

a)  kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy 

– 215 136 km 

b)  kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy z sanitariuszem 

– 280 010 

km 

c)  kierowca z uprawnieniami do udzielana pierwszej pomocy z ratownikiem 

– 111 846 km 

Wymagana  obsada  pojazdu  będzie  każdorazowo  określana  w  zleceniu  na  transport  przez 

pers

onel oddziału zlecającego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do wzoru umowy I dla zadania 1 

– Zlecenie na przewiezienie chorego. 

Maksymalny czas dojazdu wynosi, w przypadku zleceń zgłaszanych: 


  z  co  najmniej  jednodniowym  wyprzedzeniem  –  dojazd  na  określoną  godzinę  ±  15 

minut, 

  w dniu wyjazdu – do 60 minut 

Wykonawca  w  celu  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  musi  wykazać,  

że  dysponuje  pojazdami  w  ilości  minimum  5  pojazdów  w  tym  pojazd  na  potrzeby  nocnej  

i świątecznej opieki zdrowotnej, tj. : opieka nocna  – w dni powszednie w godz. 18.00-8.00; 

opieka świąteczna – dni wolne od pracy – całodobowo. 

Wymagane typy pojazdów wraz z wyposażeniem: 

  ambulans transportowy typu A (A1 lub A2) – 2 szt. 
  ambulans typu B - 3 szt. 

Pojazdy  przeznaczone  do  realizacji  Zadania  1  pow

inny  spełniać  wymagania  zgodnie  

z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  świadczenia  usług  będących  przedmiotem  zamówienia 

sprawnymi  technicznie  pojazdami  i  wykonania  ich  z  należytą  starannością.  W  przypadku 

awarii  pojazdu 

Wykonawca  zobowiązany  jest  we  własnym  zakresie  zapewnić  sprawny 

pojazd  zastępczy  do  zachowania  ciągłości  świadczenia  usługi  będącej  przedmiotem 

zamówienia, spełniający wymagania opisane w SIWZ”. 

W zakresie Zadania nr 2 Zamawiający zawarł w OPZ m. in. następujące wymogi: 

„Przewozy osób na dializoterapię będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem: 

  zmiana I – godz. rozpoczęcia zabiegów: 7:15 
  zmiana II – godz. rozpoczęcia zabiegów: 12:30 
  zmiana III – godz. rozpoczęcia zabiegów 17:30 

Wykonawca  w  celu  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  musi  wykazać,  

że  dysponuje  pojazdami  do  przewozu  osób  w  ilości  minimum  6  sztuk.  Pojazdy  muszą  być 

sprawne  technicznie,  posiadać  aktualne  badania  techniczne,  środki  łączności  pozwalające 

na  kontakt  z  siedzibą  własną,  stacją  Pogotowia  Ratunkowego  oraz  Zamawiającym, 

wyposażone w sprawny system klimatyzacji i ogrzewania. 

Wykonawca  zobowiązuje  się  zabezpieczyć  odpowiednią  ilości  środków  transportu 

osobowego,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  z  uwzględnieniem 

ewentu

alnego  wzrostu  liczby  przewożonych  osób,  godzin  trwania  hemodializ  oraz  czasu,  

w którym osoby dializowane będą przywożone na zabiegi, a następnie odwożone do miejsca 

zamieszkania.  Wykonawca  zapewnia  gotowość  do  wykonania  usługi,  utrzymując  w  stałej 

dyspoz

ycji obsadę kadrową oraz środki transportu do przewozu osób dializowanych”. 

OPZ  nie  zawiera  żadnych  informacji  dotyczących  jakości  ww.  usług  w  zakresie  komfortu 

przewożonych  pacjentów.  Zamawiający  nie  wprowadził  również  żadnych  wymogów 

dotyczących wieku pojazdów jakimi mają być świadczone usługi.  


Zgodnie  z  art.  91  ust.  2a  Pzp  z

amawiający,  o których mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1  i  2,  oraz  

ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium 

o  wadze  przekraczającej  60%,  jeżeli  określą  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  standardy 

jakościowe  odnoszące  się  do  wszystkich  istotnych  cech  przedmiotu  zamówienia  oraz 

wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu 

zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3. Biorąc pod uwagę, 

że  przedmiotem  zamówienia  jest  transport  osób,  w  tym  pacjentów  wymagających 

zapewnienia  szczególnej  opieki  (m.  in.  osoby  chore,  osoby  niezdolne  do  samodzielnego 

poruszania  się)  wskazać  należy,  że  istotnym  elementem  określającym  jakość  świadczonej 

usługi powinny być wymogi dotyczące zapewnienia tym osobom możliwie dobrych warunków 

przewozu. 

Wobec braku takich wymogów w SIWZ i OPZ, a także wobec nieokreślenia przez 

Zamawiającego  wymagań  dotyczących  norm  emisji  spalin  spełnianych  przez  pojazdy 

służące do realizacji przedmiotu zamówienia Izba uznała, że nie zostały spełnione przesłanki 

wskazane w przytoczonym wyżej art. 91 ust. 2a Pzp. Z tego względu Izba uznała, że zarzut 

nr  1  potwierdził  się.  Wobec  powyższego  Izba  nakazała  Zamawiającemu,  zgodnie  

z  sentencją,  zmianę  punktu  II.2.5  w  sekcji  II  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  odpowiednią 

zmianę  treści  SIWZ  i  załączników  do  SIWZ,  polegającą  na  wprowadzeniu  dla  Zadania  1  

i  Zadania  2  co  najmniej  jednego,  pozacenowego  kryterium  oceny  ofert  i  nadanie  mu  wagi  

co najmniej 40%

. Izba nie będąc związana żądaniami odwołania uznała, że nie jest jej rolą 

wyręczanie  Zamawiającego,  czy  też  decydowanie  za  Zamawiającego  o  konkretnych 

kryteriach  jakimi 

powinien  on  się  kierować  w  celu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty. 

Kompetencja  ta,  zgodnie  z  dyspozycją  art.  91  ust.  1  Pzp  przyznana  została  przez 

ustawodawcę zamawiającemu (Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 

kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia).  Z  tego 

względu  mimo,  że  zarzut  nr  1  okazał  się  zasadny  Izba  nie  orzekła  w  sposób  zgodny  

z żądaniem związanym z zarzutem nr 1 odwołania. 

Zarzut nr 2 

Zgodnie  z  przytoczonymi  wyżej  postanowieniami  SIWZ  i  OPZ  Zamawiający  podzielił 

przed

miot zamówienia na dwa zadania: 

1.  Zadanie 1 

– Transport sanitarny w zakresie podstawowym,

2.  Zadanie 2 

– Przewóz osób na dializoterapię. 

W zakresie Zadania nr 1 Zamawiający postawił w OPZ następujący wymóg: 

„Wymagane typy pojazdów wraz z wyposażeniem: 

  ambulans transportowy typu A (A1 lub A2) – 2 szt. 
  ambulans typu B - 3 szt. 


Pojazdy  przeznaczone  do  realizacji  Zadania  1  powinny  spełniać  wymagania  zgodnie  

z  aktualną  normą  PN-EN  1789  lub  równoważną”.  Powyższe  wymagania,  w  szczególności 

spełniania przez pojazdy wykonawcy normy PN-EN 1789 lub równoważnej jest uzasadnione, 

biorąc pod uwagę charakter świadczenia, tj. transport sanitarny, który na gruncie przepisów 

prawa  definiowany  jest  jako 

przewóz  osób  albo  materiałów  biologicznych  i  materiałów 

wykorzys

tywanych  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  wymagających  specjalnych 

warunków transportu. 

Zgodnie  z  OPZ  dla  Zadania  nr  2:  „Transport  osób  dializowanych  obejmuje  w  swoim 

zakresem  przewiezienie  osób  dializowanych  z  miejsca  zamieszkania  do  siedziby 

Zamawiaj

ącego,  doprowadzenie  lub  dowiezienie  do  Stacji  Dializ.  Po  zakończonych 

zabiegach:  doprowadzenie  lub  dowiezienie  do  pojazdu,  przewiezienie  do  miejsca 

zamieszkania i odprowadzenie lub dowiezienie do drzwi domu lub mieszkania, jeżeli są takie 

wskazania  przeka

zanie  osobie  odpowiedzialnej  za  opiekę  w  domu  osoby  dializowanej.  

W przypadku osoby samotnie zamieszkującej konieczne jest upewnienie się, że przewożona 

osoba weszła do domu/mieszkania. W przypadku przewozu osoby małoletniej w transporcie 

ma prawo uczestn

iczyć przedstawiciel ustawowy bądź opiekun fizyczny tej osoby. W czasie 

transportu  Wykonawca  ponosi  odpowi

edzialność  za  przewożone  osoby.  Po  zakończeniu 

hemodializ  przewożone  osoby  muszą być  odebrane do  odwiezienia  w  czasie nie dłuższym 

niż  30  minut  od  chwili  zakończenia  zabiegu.  Jednocześnie  nie  mogą  być  przywożone  

na zabiegi wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem zabiegu hemodializy. 

O wyborze rodzaju transportu decyduje lekarz Stacji Dializ. 

Przewóz osób realizowany będzie przez (obsada zespołu): 

  kierowca  z  uprawnieniami  do  udzielania  pierwszej  pomocy  –  orientacyjna  ilość  –  

1 126 506 km 

  kierowca  z  uprawnieniami  do  udzielania  pierwszej  pomocy  oraz  osoba  do  pomocy  

z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy lub sanitariusz 

– orientacyjna ilość – 

94 262 km  

Kierowcy  transportujący  osoby  na  dializoterapię  oraz  osoby  do  pomocy  muszą  posiadać 

kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy i zobowiązani są do jej udzielania w przypadku 

zaistnienia  takiej  konieczności.  Kierowcy  oraz  osoby  do  pomocy  realizujący  usługę 

transportową  zobowiązani  są  do  pomocy  osobom  dializowanym  w  szczególności  podczas 

wsiadania do pojazdu, wysiadania z pojazdu. Po przywiezieniu na dializę osoba dializowana 

powinna być przekazana personelowi Stacji Dializ. Po zakończonych zabiegach dializowani 

zostają  odwiezieni  (z  jednoczesnym  doprowadzeniem  lub  dowiezieniem  do  pojazdu)  

do miejsca zamieszkania

”. Biorąc pod uwagę powyższe nie budzi wątpliwości, że przedmiot 

zamówienia w ramach Zadania nr 2 nie wpisuje się w ww. definicję transportu sanitarnego. 


Brak  jest  tym  samym  powodów,  by  –  zgodnie  z  zarzutem  nr  2  –  uznać,  że  Zadanie  nr  2 

powinno  zostać  wykonane  pojazdami,  w  stosunku  do  których  wydana  została  homologacja 

fabryczna  odpowiednio  pojazdu  kompletnego,  sanitarnego  lub  do  transportu  o

sób 

niepełnosprawnych ruchowo (stosownie do danego zadania), pomimo ustawowego wymogu 

wykonania  usług  transportu  sanitarnego  pojazdami  spełniającymi  odpowiednie  normy 

techniczne  pod  rygorem  niedopuszczenia  ich  do  obrotu  w  RP. 

Biorąc  pod  uwagę  zakres 

Zadani

a  nr  2  wprowadzenie  takiego  wymogu  byłoby  nieproporcjonalne  do  obiektywnych 

potrzeb Zamawiającego, a co za tym idzie stanowiłoby naruszenie zasady proporcjonalności. 

Z tego względu Izba uznała zarzut nr 2 za niezasadny. 

Zarzut nr 3 

Zgodnie z § 13 wzoru umowy dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach: (...) 

gdy  Wykonawca  w  sposób  rażący  narusza  postanowienia  niniejszej  umowy,  

w szczególności: 

a) 

dopuszcza się zwłoki w wykonywaniu usług transportu, 

b) 

nie podejmie się świadczeń zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

c) 

odmówi Zamawiającemu wykonywania usługi z jakiejkolwiek przyczyny, 

d) 

realizuje  usługi  innym,  niż  wymagany,  transportem,  lub  przy  użyciu 

niesprawnych 

pojazdów, 

e) 

oddeleguje do realizacji umowy osoby nie posiadające niezbędnych kwalifikacji, 

wymaganych przez Zamawiającego, 

f) 

nie wykonuje dezynfekcji pojazdów.  

Literalna  wykładnia  przytoczonego  postanowienia  wzoru  umowy  prowadzi  do  wniosku,  

że  Zamawiający  jednoznacznie  wskazał,  że  podstawą  do  wypowiedzenia  umowy  

ze  skutkiem  natychmiastowym  może  być  tylko  rażące  naruszenie  jej  postanowień  przez 

wykonawcę.  Stoi  to  w  sprzeczności  z  podstawową  tezą  zarzutu  nr  3,  iż  konstrukcja  §  13  

ust.  1  pkt  4  wzoru  umowy 

wprowadza  po  stronie  wykonawcy  element  niepewności  przez 

umożliwienie  Zamawiającemu  wypowiedzenia  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  

z błahego powodu (np. zwłoka wynosząca jedną minutę). 

Z tego względu Izba uznała, że zarzut nie potwierdził się. 

Zarzut nr 4 

Zamawiający  uwzględnił  zarzut  i  wprowadził  do  treści  SIWZ  odpowiednie,  zgodne  

z żądaniami Odwołującego zmiany treści SIWZ. Do postępowania odwoławczego po stronie 


Zamawiającego  nie  przystąpił  żaden  wykonawca.  W  tej  sytuacji  Izba  uznała,  że  zaistniały 

przesłanki do umorzenia postępowania w zakresie zarzutu nr 4 o czym orzekła w sentencji. 

Zarzut nr 5 

Szczegółową regulację dotyczącą  kar  umownych Zamawiający  zawarł  w  §  8  wzoru  umowy 

dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2: 

Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary  umowne  za niewykonanie lub  nienależyte 

wykonanie 

przedmiotu umowy w następujących przypadkach i w wysokości: 

zł 

(dwa 

tysiące 

złotych) 

za 

nieuzasadnioną 

przerwę  

w  zabezpieczeniu  usług  w  zakresie  transportu  i  pozostawaniu  w  gotowości  

do  wykonywania  tego  transportu  oraz  w 

zabezpieczeniu  stałej  łączności  –  

za każdy stwierdzony przypadek, 

500,00 zł (pięćset złotych) za każdy przypadek nieterminowej realizacji usługi, 

przy  czym  pod 

pojęciem  nieterminowej  realizacji  usługi  Strony  rozumieją 

każdy przypadek uchybienia terminom określonym w § 3 ust. 1 (odpowiednio 

§ 1 ust. 6 dla Zadania nr 2), 

500,00  zł  (pięćset  złotych)  za  każdy  przypadek  konieczności  skorzystania 

przez 

Zamawiającego  z usług  innego  przewoźnika na  zasadach określonych 

w § 1 ust. 8-9, 

zł  (pięćset  złotych)  za  każdy  przypadek  niedostarczenia 

Zamawiającemu  dokumentów,  o  których  mowa  w  §  9  ust.  4  umowy  

w terminach ustalonych zgodnie z treścią § 9 ust. 4, 

1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek: 

a)  braku wymaganych k

walifikacji przez osoby realizujące usługi, 

b) 

braku dezynfekcji środka transportu, 

c) 

naruszenia obowiązków określonych w § 1 ust. 4. 

1.000,00  zł  (jeden  tysiąc  złotych)  za  utrudnienie  prowadzenia  kontroli  osobie 

wyznaczonej  przez  Zamawiającego  działającej  w  jego  imieniu  lub  kontroli,  o  której 

mowa w § 3 ust. 6. 

0,2%  łącznego  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  za  każdy 

stwierdzony  przez  Zamawiającego  przypadek  naruszenia  przez  Wykonawcę 

obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w § 10 ust. 1, 

1.000,00  zł  (jeden  tysiąc  złotych)  za  każdy  stwierdzony  przez  Zamawiającego 

przypadek nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów wskazanych w § 10 ust. 3 

w określonym terminie. 


00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek odmowy 

poddania się kontroli, o której mowa w § 3 ust. 6. 

W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego  

z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci  na  rzecz 

Zamawiającego  karę  umowną  w  wysokości  20%  łącznego  wynagrodzenia  brutto,  

o którym mowa w § 4 ust. 1. 

Odstąpienie  od  niniejszej  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  lub  wypowiedzenie 

niniejszej  umowy  nie  wyłącza  obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę  kar  umownych 

powstałych i naliczonych zgodnie z treścią ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Zamawiający  może  żądać  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  kary 

umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

Kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie wskazanym 

w  nocie.  Wy

konawca wyraża  zgodę na  potrącenie kary  umownej  z  przysługującego 

mu wynagrodzenia także przed upływem terminu płatności wskazanego w nocie. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  doprecyzowania  §  8  ust.  1  pkt  1  i  2  oraz 

ust. 5 wzoru umowy tak, by sta

ły się jednoznaczne i niepozostawione arbitralnemu uznaniu 

Zamawiającego. W ocenie Izby żądanie to było bezpodstawne.  

A. 

Podstawą naliczenia kary umownej w przypadku wskazanym w § 8 ust. 1 pkt 1 wzoru 

umowy  będzie  nieuzasadniona  przerwa  w  zabezpieczeniu  usług  w  zakresie 

transportu  i  pozostawaniu  w  gotowości  do  wykonywania  tego  transportu  oraz  

w  zabezpieczeniu  stałej  łączności.  W  ocenie  Izby  słowo  „nieuzasadniona” 

interpretować  należy  jako  niemająca  uzasadnienia,  podstaw.  Co  za  tym  idzie 

podstawą  naliczenia  kary  w  omawianym  przypadku  może  być  tylko  pozbawiona 

podstaw  czy  uzasadnienia  przerwa  w  zabezpieczeniu  ww.  usług  i  pozostawaniu  

w  gotowości  do  ich  świadczenia,  której  przyczyny  leżą  po  stronie  wykonawcy 

(ponieważ  to  wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  usług  w  zakresie 

transportu  i  pozostawanie 

w  gotowości  do  wykonywania  tego  transportu  oraz  

w zabezpieczeniu stałej łączności. 

B. 

Podstawą naliczenia kary umownej w przypadku wskazanym w § 8 ust. 1 pkt 2 wzoru 

umowy  będzie  każdy  przypadek  nieterminowej  realizacji  usługi,  przy  czym  pod 

pojęciem  nieterminowej  realizacji  usługi  Strony  rozumieją  każdy  przypadek 

uchybienia  terminom  określonym  w  §  3  ust.  1  (odpowiednio  dla  Zadania  nr  2  -  §  1  

ust. 6). 

§ 3 ust. 1 wzoru umowy dla Zadania nr 1 stanowi: 

„Wykonawca zobowiązuje się dotrzeć do siedziby Zamawiającego w następującym czasie: 


w przypadku gdy zgłoszenie transportu zostało przekazane Wykonawcy z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem- 

na godzinę wskazaną w zgłoszeniu, z dopuszczalną 

różnicą w stosunku do wskazanej godziny wynoszącą 15 minut, 

w  przypadku  gdy  zgłoszenie  transportu  zostało  przekazane  Wykonawcy  w  dniu 

planowanego transportu 

– do 60 minut od chwili otrzymania zgłoszenia”. 

§ 1 ust. 6 wzoru umowy dla Zadania nr 2 stanowi: 

„Wykonawca zobowiązuje się przywozić osoby dializowane nie wcześniej niż 20 minut przed 

rozpoczęciem  zabiegu dializy,  a po  wykonaniu dializy  zobowiązuje się odebrać je ze Stacji 

Dializ w czasie nie dłuższym niż 30 minut od chwili zakończenia zabiegu”. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  uznała,  że  stanowisko  Odwołującego  w  powyższym 

zakresie  jest  niezasadne.  Zamawiający  dokładnie  określił  przypadki,  w  których  może 

nastąpić  naliczenie  kar  umownych.  Nie  ma  zatem  podstaw  do  uznania,  że  kwestionowane 

przez Odwołującego postanowienia umowy będą mogły posłużyć do arbitralnego nakładania 

kar  umownych  na  wykonawcę.  Podkreślić  należy  przy  tym,  że  przedmiotem  zamówienia  

są  usługi  szczególnego  rodzaju,  zatem  w  pełni  uzasadnione  było  ustanowienie  przez 

Zamawiającego szerokiego katalogu rygorystycznych kar umownych. 

C. 

Podstawą  naliczenia  kary  umownej  w  przypadku  wskazanym  w  §  8  ust.  5  wzoru 

umowy 

będzie  każdy  stwierdzony  przypadek  odmowy  poddania  się  kontroli  przez 

wykonawcę.  Wskazać  przy  tym  należy,  że  odmowę  poddania  się  kontroli  należy 

rozumieć  jako  konkretnego  rodzaju  działanie  lub  zaniechanie  wykonawcy 

zmierzające  do  uniemożliwienia  dojścia  do  skutku  kontroli  o  której  mowa  

w  omawianym  postanowieniu  wzoru  umowy.  Nie  ma  zatem  podstaw  do  uznania,  

że § 8 ust. 5 wzoru umowy jest niejasny czy nieprecyzyjny. 

Izba  uwzględniła  zarzut  nr  5  odwołania  wyłącznie  w  zakresie  twierdzenia  Odwołującego  

braku określenia przez Zamawiającego limitu kar umownych w skali miesiąca. Brak takiego 

limitu  utrudni  bądź  uniemożliwi  wykonawcom  zainteresowanym  udziałem  w  postępowaniu 

prawidłową kalkulację ryzyk wynikających z możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar 

umownych. 

W  tym  zakresie  Izba  uznała,  że  potwierdził  się  zarzut  naruszenia  przez 

Zamawiającego  art.  29  ust.  1  Pzp,  który  stanowi,  że  przedmiot  zamówienia  opisuje  

się  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  

i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć 

wpływ  na  sporządzenie  oferty.  Określenie  katalogu  kar  umownych  i  okoliczności  w  jakich 

mogą  one  zostać  nałożone  na  wykonawcę  stanowi  szeroko  rozumiany  element  opisu 

przedmiotu  zamówienia.  Tym  samym  obowiązkiem  Zamawiającego  było  –  zgodnie  

z dyspozycją art. 29 ust. 1 Pzp – opisanie go w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Brak 

ustanowienia  l

imitu  kar  jakie  mogą  być  nałożone  na  wykonawcę  w  jednostce  czasu  –  


w  przypadku  przedmiotowego  zamówienia  –  w  ciągu  jednego  miesiąca,  może  powodować 

niepewność wykonawców co do warunków i sposobu realizacji tego zamówienia. Izba uznała 

jednak,  że  zgodnie  z  dyspozycją  art.  29  ust.  1  Pzp  określenie  wysokości  tego  limitu  leży  

w gestii i kompetencjach 

Zamawiającego. 

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  Pzp,  w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym  postępowanie 

odwoławcze  Izba  rozstrzyga  o  kosztach  postępowania  odwoławczego.  Zgodnie  z  art.  192 

ust. 10  Pzp, strony pon

oszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, 

z  zastrzeżeniem  art.  186  ust.  6.  Zasada  ponoszenia  przez  strony  kosztów  postępowania 

odwoławczego  stosownie  do  wyników  postępowania  oznacza,  że  obowiązuje  w  nim  reguła 

odpowiedzialności  za  wynik  postępowania,  według  której  koszty  tego  postępowania 

obciążają  stronę  przegrywającą.  W  przedmiotowej  sprawie  Izba  częściowo  oddaliła  

i częściowo uwzględniła odwołanie.  

Odwołanie zostało uwzględnione w zakresie dwóch zarzutów (zarzuty nr 1 i 5) oraz oddalone 

w  zakresie 

dwóch  zarzutów  (Zarzuty  nr  2  i  3).  Na  koszty  postępowania  odwoławczego 

składał się wpis uiszczony przez Odwołującego w wysokości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy 

złotych 00/100) oraz kwota 189,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) stanowiąca 

uzasadnione koszty  Odwołującego  poniesione  z  tytułu dojazdu  pełnomocnika  na  rozprawę. 

Łączne koszty postępowania odwoławczego wyniosły zatem 15 189,00 zł (piętnaście tysięcy 

sto  osiemdziesiąt  dziewięć  złotych  00/100).  Kwota  ta,  ze  względu  na  ilość  

ww.  uwzględnionych  i  oddalonych  zarzutów  odwołania  została  podzielona  między  stronami  

w częściach równych, tj. według proporcji: 

po  stronie  Zamawiającego,  który  przegrał  sprawę  w  zakresie  dwóch 

zarzutów, 

po stronie Odwołującego, który przegrał sprawę w zakresie dwóch zarzutów. 

Odwołujący odpowiadał za koszty postępowania jedynie do wysokości 7 594,50 zł (15 189 zł 

x 1/2

). Wobec powyższego Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 


zł  (15  189  zł  x  1/2),  stanowiącą  różnicę  pomiędzy  całkowitą  wysokością  kosztów 

postępowania  odwoławczego  a  kosztami  postępowania,  za  jakie  Odwołujący  odpowiadał  

w świetle jego wyniku. 

…………………………..…………… 


wiper-pixel