KIO 1269/20 POSTANOWIENIE dnia 29 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1269/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przew

odniczący: 

Ryszard Tetzlaff 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  29  lipca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  czerwca  2020  r.  przez  wykonawcę  UMO  Sp.  z  o.o.,                

ul. Sienkiewicza 61, 05-220 Zielonka 

w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa 

Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy UMO Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 61, 05-220 Zielonka kwoty 13 5

00 zł 

0  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843  z  późn.  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………………


Sygn. akt: KIO 1269/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pn. 

„Dostawa policyjnej  maski przeciwgazowej  pełno  twarzowej  wraz  z  3 

filtropochłaniaczami  w  ilości  1.870  kpl.",  nr:  75/Cut/20/KK,  zostało  wszczęte  ogłoszeniem 

opublikowanym 

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  26.05.2019  r.  pod  nr 

2020/S  104 

–  250147  przez  Skarb  Państwa  -  Komenda  Główna  Policji,  ul.  Puławska 

148/150,  02-624  Warszawa  zwany  dalej: 

„Zamawiającym”.  W  dniu  29.05.2020  r. 

opublikowano 

treść  Ogłoszenie  o  zamówieniu  oraz  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ”.  

W  dniu  08.06.2020  r.  (

wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)  UMO 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Sienkiewicza  61,  05-220  Zielonka  zwane  dalej: 

„UMO  Sp.  z  o.o.”  albo 

„Odwołującym”  wniósł  odwołanie  na  treść  Ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowienia 

SIWZ 

i opisu przedmiotu zamówienia. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał  w tym samym 

dniu (przez elektroniczny portal zakupowy 

Zamawiającego). Odwołujący zarzucił naruszenie:  

1]  art.  7  ust.  1 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.                

z 27 września 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej: „Pzp”, art. 29 ust. 2 Pzp oraz art. 36aa ust. 1 

Pzp,  polegające  na  przygotowaniu  i  prowadzeniu  postępowania  oraz  opisaniu  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  nie  zapewniający  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców. 

2]  art.  29  ust.  2  i  3  Pz

p  poprzez  brak  opisania  równoważności  oraz  sposobu  jej  oceny,                    

w  zakresie  wymagania  dotyczącego  kompatybilności  systemu  montażu  kasku  (pkt  5.1.2. 

ppkt 1 tiret pierwsze Specyfikacji technicznej]. 

3] art. 43 ust. 2 w zw. z ust. 2b pkt 2 Pzp

, poprzez skrócenie terminu składania ofert, pomimo 

że  w  sprawie  nie  zachodzi  pilna  potrzeba  udzielenia  zamówienia  i  skrócenie  terminu 

składania ofert nie jest uzasadnione. Wnosił o: 

uwzględnienie odwołania, 

nakazanie Zamawiającemu: 

a] 

modyfikacji  Ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  SIWZ  poprzez  rozszerzenie  przedmiotu 

zamówienia na dostawę kasków ochronnych, tak aby zarówno kaski, jak i maski mogły być 

zakupione  jednocześnie,  co  pozwoli  na  zachowanie  wymogu  kompatybilności  i  umożliwi 

konkurenc

ję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub 


b] 

opisania  równoważności  w  zakresie  wymagania  dotyczącego  kompatybilności  systemu 

montażu  kasku  (pkt  5.1.2.  ppkt  1  tiret  pierwsze  Specyfikacji  technicznej]  w  sposób 

stwarzający  możliwość  zaoferowania  dostępnych  na  rynku  produktów,  spełniających 

wymagania  Zamawiającego,  innych  niż  produkt  jednego  wykonawcy,  w  tym  opisania 

sposobu oceny tej równoważności. 

nakazanie Zamawiającemu modyfikacji Ogłoszenia o zamówieniu oraz  SIWZ  w  zakresie 

dotyczącym  terminu  składania  ofert  poprzez  przesunięcie  tego  terminu  na  dzień 

przypadający nie krócej niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi 

Publikacji UE. 

obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego.    

Odwołanie  zostało  podpisane  przez  pełnomocnika  adwokata  umocowanego  na 

podstawie  pełnomocnictwa  z  08.06.2020  r.  udzielonego  przez  prokurenta  samoistnego 

osobę ujawnioną w załączonym do odwołania wydruku KRS-u i umocowaną do samodzielnej 

reprezentacji. 

Zamawiający  w  dniu  09.06.2020  r.  (przez  elektroniczny  portal  zakupowy 

Zamawiającego)  wraz  kopią  odwołania,  w  trybie  art.  185  ust.1  Pzp,  wezwał  uczestników 

postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym.  Żadne 

zgłoszenie przystąpienia nie miało miejsca.   

W  dniu  24.07.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)  UMO 

Sp.  z  o.o.  wycofa

ło  odwołanie  wniesione  w  dniu  08.06.2020  r.  Pismo  zostało  podpisane 

przez tego 

samego pełnomocnika jak odwołanie.   

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  zostało 

złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że 

odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.  

Uwzględniając  powyższe,  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 1269/20.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 

1992).  Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba  orzekła                           


o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

………………………………


wiper-pixel