KIO 1268/20 POSTANOWIENIE dnia 16 czerwca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1268/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 
Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Szymanowska 

 
 
po rozpoznaniu na 

posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 

w  dniu  16  czerwca  2020  r.  w 

Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  w  dniu  8  czerwca  2020  r.  przez  wykonawcę  P.  K.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Tricell  P.  K.  w  Radomiu  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego Miasto Jastrzębie-Zdrój 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  wzajemnie  między  stronami  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  na  rzecz  wykonawcy  P.  K.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Tricell P. K. w Radomiu kwoty 7 500,00 zł (siedem 

tysięcy pięćset złotych) uiszczonej przez wykonawcę tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 1268/20 

Zamawiający – Miasto Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-

Zdrój,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Rozbudowa 

modernizacja infrastruktury technicznej (HW) w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja 

danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą 

rozwoju  wysokiej  jakości  elektronicznych  usług  publicznych  opartych  na  geoinformacji” 

ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 7 kwietnia 2020 r. pod nr 528900-N-2020, 

zwane dalej jako „postępowanie”. 

Izba  ustaliła,  że  postępowanie  na  dostawę,  o  wartości  poniżej  kwoty  określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej jako „p.z.p.”, jest prowadzone 

przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 

W  dniu  8  czerwca  2020  r

.  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  zamawiającego 

postępowaniu  wniósł  wykonawca  P.  K.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Tricell P. K.

, ul. Pamięci Katynia 12 lok. 32, 26-600 Radom, dalej zwany jako „odwołujący”, w 

którym postawiono zamawiającemu zarzuty naruszenia (pisownia oryginalna): 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawcy 

COMPRO J. O., jako niezgodne

j z treścią przedmiotowego SIWZ, 

art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie ustalenia przez Zamawiającego stanu 

faktycznego oferowanego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę COMPRO J. O., 

który  nie  jest  merytorycznie  zgodny  z  wymaganiami  opisanymi  w przedmiotowym 

SIWZ, 

art 7 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy 

COMPRO  J.  O.

,  która  została  wybrana  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp  i 

przedmiotowym SIWZ; 

Wobec  powyższego  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert 

uwzględnieniem  podniesionych  zarzutów,  co  spowodowuje  wybór  jako  najkorzystniejszej 

przetargu oferty odwołującego. 

Skład orzekający ustalił dalej, że w terminie wskazanym w art. 185 ust. 2 p.z.p., który 

upłynął dnia 12 czerwca 2020 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

nie zgłoszono żadnych przystąpień.  

W  dniu  15  czerwca  2020 

wpłynęło  do  Izby  stanowisko  procesowe  zamawiającego, 

którym uwzględniono odwołanie w części dotyczącej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt  2  p.z.p.  oferty  wykonawcy  COMPRO  J.  O.  w  Katowicach. 

W  związku  z powyższym 


odwołujący złożył stanowisko procesowe, w którym wycofał pozostałe, nieuwzględnione przez 

zamawiającego  zarzuty.  Oba  stanowiska procesowe  zostały  złożone przez  osoby  właściwe 

umocowane do działania w imieniu stron. 

Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Zgodnie z art. 186 ust. 3a 

p.z.p. „W przypadku uwzględnienia przez  zamawiającego 

części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez 

odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po 

stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił 

po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części  zarzutów. 

takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu 

zakresie uwzględnionych zarzutów. 

Przenosząc  powyższe  unormowanie  na  grunt  postępowania  zainicjowanego 

odwołaniem  należy  uznać,  że  zamawiający  w  stanowisku  procesowym  z  dnia  15  czerwca 

2020 r. w 

sposób skuteczny uwzględnił zarzut nr 1 z petitum odwołania, zaś odwołujący złożył 

skuteczne oświadczenie o wycofaniu pozostałych, nieuwzględnionych zarzutów. 

W wywiedzionym stanie faktycznym i 

prawnym Izba stwierdziła spełnienie przesłanek 

opisanych  w  art.  186  ust.  3a  p.z.p.  i  zobligowa

na  była  postępowanie  umorzyć,  w  związku 

z czym orzeczono jak w sentencji. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  wydano  na  podstawie  art. 

186  ust.  6  pkt  1  p.z.p.,  który  stanowi,  iż  w  okolicznościach  art.  186  ust.  3a  p.z.p.  koszty 

postępowania  znosi  się  wzajemnie,  zaś  zwrotu  kwoty  uiszczonej  z  tytułu  wpisu  dokonano 

zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel