KIO 1267/20 WYROK dnia 31 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

KIO 1267/20 

Sygn. akt: KIO 1267/20 
 

WYROK 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu    8  czerwca  2020  r.  przez  wykonawcę  Zakład 

Instalacji  Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL  Sp.  z  o.o.,  ul.  11  Listopada  36,                     

705  Ruda  Śląska  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Katowicką 

Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., ul. Wandy 5, 40-322 Katowice 

przy  udziale  wykonawcy  M.  T.

,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

JUSTMAR  T.  M.

,  ul.  Wołodyjowskiego  31,  41-403  Chełm  Śląski,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej, ponowienie czynności badania i oceny ofert, a w jej ramach wykluczenie 

M.  T.

,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  JUSTMAR  T.  M.,  ul. 

Wołodyjowskiego 31, 41-403 Chełm Śląski oraz wykonawcy ETP S.A., ul. Siemianowicka 5a, 

40-301 Katowice na podstawie i z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, 

kosztami postępowania obciąża zamawiającego Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-

Kanalizacyjną Sp. z o.o., ul. Wandy 5, 40-322 Katowice i: 


KIO 1267/20 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20 000  zł  00  gr  (słownie: 

dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Zakład  Instalacji 

Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 36, 41-705 Ruda 

Śląska tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  Katowickiej  Infrastruktury  Wodociągowo-Kanalizacyjnej                       

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach  (40-322)  na  rzecz  wykonawcy  Zakładu  Instalacji 

Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rudzie  Śląskiej                       

kwotę  23 600  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero 

groszy) 

z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843) 

na  niniejszy  wyrok  w  terminie 7 dni  od  dnia jego doręczenia 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:  …………………………………... ……..
 


KIO 1267/20 

U z a s a d n i e n i e 

W odniesieniu do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  przez  Katowicką  Infrastrukturę  Wodociągowo- 

Kanalizacyjn

ą  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wandy  6,  40-322  Katowice  (dalej  „zamawiający”)                                          

na 

Uporządkowanie  systemu  odprowadzania  wód  opadowych  w  zlewni  osiedla  Widok,                               

ul. 

Dunikowskiego  i  ul  Stęślickiego  w  Katowicach”,  ogłoszonym  w  dniu  29  stycznia  2020  r.                                 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  020-045143  wykonawca 

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL sp. z o.o., ul. 11 Listopada 36,                

705  Ruda  Śląska  (dalej  „odwołujący”)  złożył  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań 

z

amawiającego,  zarzucając  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy                    

z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) [dalej 

„ustawa Pzp”]: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1,  poprzez  jego  niezastosowanie                                    

i zaniechanie wykluczenia wykonawcy M. T., 

prowadzącego działalność gospodarczą 

pod  firmą  „JUSTMAR”  T.  M.  (dalej:  przystępujący”)  pomimo,  iż  wykonawca  ten  w 

wyniku zamierzon

ego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 

w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  osoba  wskazana  do  pełnienia  funkcji 

Kierownika Budowy 

– P.S. posiada doświadczenie oceniane przez zamawiającego w 

ramach  oceny  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  w  kryterium  oceny 

ofert  „  doświadczenie  personelu  wykonawcy  wyznaczonego  do  realizacji  zadania” 

[dalej „kryterium”] lub co najmniej w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd,  a  mające  istotny  wpływ  na 

podejmowane  przez  z

amawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  pod  kątem 

spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach kryterium

2.  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1,  poprzez  jego  niezastosowanie                                    

i zaniechanie wykluczenia wykonawcy ETP S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „ETP”) 

pomimo, 

iż wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że osoba wskazana 

do pełnienia funkcji Kierownika Budowy – A.Z. posiada doświadczenie oceniane przez 

z

amawiającego  w  ramach  kryterium  lub  co  najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

ni

edbalstwa przedstawił informacje wprowadzające zamawiającego w błąd, a mające 

istotny wpływ na podejmowane przez zamawiającego decyzje w zakresie oceny ofert 

w ramach kryterium. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

1.  unie

ważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 


KIO 1267/20 

dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  zarzutów 

postawionych w odwołaniu, 

3.  wykluczenia 

przystępującego z udziału w postępowaniu, 

4.  wykluczenia wykonawcy 

ETP z udziału w postępowaniu, 

5.  dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący podał, że zgodnie z rozdziałem VII pkt 1 ppkt 2 lit. b) SIWZ o udzielenie 

zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie  dysponowania  Kierownikiem 

Budowy  posiadającym  doświadczenie  zawodowe:  doświadczenie  w  pracy  na  stanowisku 

kierownika budowy lub robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej 

na  budowie  podziemnego  zbiornika  retencyjnego 

kanalizacji  deszczowej  o  pojemności  co 

najmniej 500 m

Podał  także,  że  w  rozdziale  XVIII  pkt  IV  SIWZ  zamawiający  wskazał,  że  w  ramach 

kryterium  

(waga 10%) przyzna 2,5 pkt za każdy wybudowany podziemny zbiornik retencyjny 

kanalizacji deszczowej o pojemności co najmniej 500 m

przy budowie którego osoba, o której 

mowa  w  pkt  VII.1.2.b)  SIWZ  (Kierownik  Budowy),  pełniła,  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert,  funkcję  kierownika  budowy  lub  robót.  Uzupełnił,  że 

m

aksymalna  ilość  punktów,  jaką  mogli  uzyskać  wykonawcy  wynosiła  10  –  w  przypadku 

wskazania czterech lub więcej wybudowanych podziemnych zbiorników. 

Odwołujący  uzupełnił  jeszcze,  że  w  dalszej  części  opisu  kryterium  stwierdzono,  że 

z

amawiający  przyzna  punkty  w  przypadku,  gdy  w  ramach  wskazanych  przez  wykonawcę 

zada

ń/inwestycji  wskazana  osoba  nadzorowała  jako  kierownik  budowy  lub  robót  budowę 

podziemnego zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej o pojemności co najmniej 500 m

nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

W  odniesieniu    do  zaniechania  wykluczenia 

przystępującego  odwołujący  podał,  że 

wykonawca  ten  w  pkt.  4c  Formularza  oferty 

(dalej  „formularz”]  na  stanowisko  Kierownika 

Budowy  wskazał  P.S.  oraz  podał  informacje  dotyczące  doświadczenia  tej  osoby  mające 

potwierdzać zrealizowanie przez nią inwestycji punktowanych przez zamawiającego w ramach 

kryterium, w wierszu drugim tabeli zawartej w pkt. 4c formularza, 

przystępujący wskazał, że 

P.S. 

pełnił w okresie od listopada 2017 r. do maja 2018 r. funkcję kierownika robót w ramach 

inwestycji  „Budowa  centrum  logistycznego  w  Gliwicach”  w  ramach,  którego  wybudowano 

podziemny zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej o pojemności 600 m

 (kolumna 5 tabeli 

–  ilość  oraz  pojemność  wybudowanych  podziemnych  zbiorników  retencyjnych  kanalizacji 

deszczowej w ramach całego zadania/inwestycji). Wskazał także, że analogiczna informacja 

została  zamieszczona  w  kolumnie  6  tabeli,  w  której  należało  podać  ilość  oraz  pojemność 


KIO 1267/20 

wybudowanych  podziemnych  zbiorników  retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  (w  okresie 

pełnienia funkcji, jednak nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert). 

Odwołujący  stwierdził,  że  ww.  doświadczenie  P.S.  zostało  przez  przystępującego 

w

skazane również w wykazie osób (uzupełnionym w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 

ust. 1 Pzp) na potwierdzenie posiadania przez tę osobę wymaganej wiedzy i doświadczenia 

(poz. 4 wykazu osób). 

Odwołujący  podniósł,  że  informacje  podane  przez  przystępującego  dotyczące 

doświadczenia osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy zdobytego w ramach 

zadania  wymienionego  w  wierszu  drugim  tabeli  zawartej  w  pkt.  4c  formularza  oferty  oraz                         

w wierszu drugim wykazu osób są niezgodne z rzeczywistością, gdyż z informacji posiadanych 

przez  o

dwołującego  wynika,  że  zbiornik  retencyjny  kanalizacji  deszczowej,  który  został 

wybudowany  w  ramach  inwestycji 

„Budowa  centrum  logistycznego  w  Gliwicach”  jest 

zbiornikiem otwartym, a nie zbiornikiem podziemnym. 

W  ocenie  odwołującego  profesjonalny  charakter  działalności  przystępującego 

wskazuje  na  rażące  niedbalstwo,  o  ile  nie  celowe  działanie  wykonawcy,  zmierzające  do 

wprowadzenia z

amawiającego w błąd co do posiadania przez osobę wskazaną do pełnienia 

funkcji Kierownika Budowy doświadczenia ocenianego przez zamawiającego w ramach oceny 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  punktowanego  przez  zamawiającego                            

w ramach kryterium (art. 24 ust. 1 pkt 16 lub pkt 17 ustawy Pzp). 

Podkreślił,  że  bez  znaczenia  pozostaje  w  tym  przypadku  fakt,  że  w  celu  wykazania 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  odniesieniu  do  osoby  P.S.  przystępujący                        

w wykazie osób podał więcej niż jedną robotę budowlaną przy realizacji, której osoba ta pełniła 

funkcję kierownika robót. 

Podniósł, że informacje podawane w postępowaniu o zamówienie są oświadczeniami 

wiedzy  składanymi  w  sposób  celowy,  w  odpowiedzi  na  warunki  określone  przez 

zamawiającego,  zatem  ich  podanie  winno  być  rozpatrywane  w  kategorii  staranności 

wymaganej  w  danych  okolicznościach,  z  uwzględnieniem  profesjonalnego,  zawodowego 

charakteru powadzonej przez wykonawców działalności. 

Stwierdził, że podanie w zakresie warunku udziału w postępowaniu i kryterium oceny 

ofert  informacji  niezgodnych  ze  stanem  faktycznym  (wywołujących  mylne  wrażenie  co  do 

doświadczenia posiadanego przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy) 

powinno skutkować wykluczeniem przystępującego z postępowania.  

Stanął na stanowisku, że nawet jeśli uznać, że wykonawca opierał się na informacjach 

o posiadanym doświadczeniu przekazanych mu przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji 

Kierownika Budowy,  to okoliczność  ta  nie zwalnia  przystępującego  z  obowiązku weryfikacji 

rzetelności przekazanych mu informacji.  


KIO 1267/20 

Uznał,  że  działanie  przystępującego  wypełnia  znamiona  co  najmniej  lekkomyślności                  

i  niedbalstwa  w  przedstawianiu  informacji  z

amawiającemu,  które  miały  istotny  wpływ  na 

decyzje przez niego 

podejmowane w postępowaniu. Uzupełnił, że obowiązkiem wykonawcy 

jest upewnienie się, czy informacje przekazane zamawiającemu odpowiadają rzeczywistości, 

gdyż  informacje  składane  w  toku  postępowania  przetargowego  zmierzają  do  udzielenia 

zamówienia  właśnie  temu  wykonawcy,  który  je  składa  i  w  związku  z  tym  mają  wpływ  na 

podejmowane przez zamawiającego decyzje. 

Podsumował, że powyższe okoliczności wypełniają dyspozycję zarówno art. 24 ust. 1 

pkt  16,  jak  i  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp,  p

owodując  konieczność  wykluczenia 

przystępującego z postępowania: 

W  odniesieniu  do  zarzutu  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  ETP 

odwołujący 

stwierdził, że także ten wykonawca przedstawił niezgodne ze stanem faktycznym informacje 

dotyczące doświadczenia Kierownika Budowy wskazanego przez tego wykonawcę w pkt. 4c 

formularza oferty. 

Podał,  że  wykonawca  ETP  na  stanowisko  Kierownika  Budowy  wskazał  A.Z.,  dla 

którego w ramach doświadczenia w pozycji 1 tabeli wymienił inwestycję „Budowa Autostrady 

A1  na  odcinku  Pyrzowice 

–  Woźniki”  [dalej  „inwestycja”]  –  w    kolumnie  5  tabeli  zawartej                             

w  formularzu  wykonawca 

ETP  podał,  że  inwestycja  obejmowała:  „Budowa  3  podziemnych 

zbiorników  retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  o  pojemnościach  508,80  m

,  1244  m

1145 m

.  

Uzupełnił,  że  analogiczna  informacja  została  podana  w  kolumnie  6  tabeli,  w  której 

wykonawcy  zobowiązani  byli  wskazać  ilość  oraz  pojemność  wybudowanych  podziemnych 

zbiorników  retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  (w  okresie  pełnienia  funkcji  jednak  nie 

wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert). 

Oświadczył,  że  zwrócił  się  do  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,                           

tj. 

zamawiającego na rzecz, którego była realizowana inwestycja z wnioskiem o udostępnienie 

informacji publicznej w zakresie inwestycji wskazanej w formularzu i 

uzyskał informację, że na 

tej inwestycji funkcję Kierownika Robót pełnili: 

„- w zakresie wykopów, odwodnienia i zabezpieczenia wykopów oraz zasypek 

(Konsorcjum: INTER S.AJPR1 MTERO Sp. z o.o./MDKPROEJKTSp. z aa). 

Ł. S. - od 01.04.2016 do 02.11.2017 A. Z. - od 02.11.2017 do 22.12.2018 

w zakresie montażu zbiorników i prób szczelności (firma Ecol-Unicol Sp. z o.o.): 

W. T.- od 12.12.2016 do 23.06.2017 Z. S. - od 23.06.207 do 22.05.2019 " 

Na  powyższej  podstawie  stwierdził,  że  A.Z.  pełnił  funkcję  Kierownika  Robót  jedynie                    

w  odniesieniu  do 

części  prac  związanych  z  budową  podziemnego  zbiornika  retencyjnego 

kanalizacji deszczowej, tj. w zakresie wykopów, odwodnienia i zabezpieczenia wykopów oraz 


KIO 1267/20 

zasypek, p

ozostałe prace były wykonywane przez inny podmiot i przez innych Kierowników 

Robót. 

Zdani

em  odwołującego,  biorąc  pod  uwagę,  że  doświadczenie  zdobyte  przez  A.Z. 

obejmuje  jedynie  część  robót  składających  się  na  budowę  podziemnego  zbiornika 

retencyjnego  należy  stwierdzić,  że  nie  może  zostać  uznane  za  doświadczenie  tożsame                         

z  wymaganym  przez  z

amawiającego  doświadczeniem  zdobytym  przy  realizacji  roboty 

budowlanej, 

polegającej na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego. 

Podkreślił,  że  jest  to  o  tyle  istotne,  że  w  ramach  inwestycji  zostały  zrealizowane                            

3 zbiorniki, w związku z tym powołując się na nią wykonawca ETP mógł liczyć na uzyskanie 

aż 7,5 pkt, co istotnie wpłynęłoby na jego pozycję w rankingu ofert – gdyby wykonawca ETP 

nie zadeklarował  inwestycji w ramach doświadczenia A.Z. i pozostało jedynie przy inwestycji 

wskazanej w poz. 2 tabeli z pkt 4c formularza oferty to w ramach tego kryterium oceny ofert 

uzyskałoby  tylko  2,5  pkt,  a  w  efekcie  oferta  tego  wykonawcy  uplasowałaby  się  na  trzeciej,                      

a nie na drugiej pozycji w rankingu ofert. 

Wskazał,  że  aktualna  w  tym  zakresie  pozostaje  argumentacja  przedstawiona  już                        

w  odniesieniu  do  informacji  podanych  przez 

przystępującego  dotyczących  doświadczenia 

osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy.  

Podsumow

ał,  że  informacje  przedstawione  przez  wykonawcę  ETP  są  niezgodne  ze 

stanem  faktycznym,  co  na  gruncie  sprawy 

oznacza,  że  wystąpiła  obligatoryjna  przesłanka 

wykluczeni

a z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 lub pkt 17 ustawy Pzp. 

Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  przekazanej  przez  zamawiającego  na  informatycznym  nośniku  danych  (płyta 

CD)  przy  piśmie  z  dnia  10  czerwca  2020  r.  –  dokumentów  przywołanych  w  dalszej  części 

uzasadnienia, 

pisma  przystępującego  z  dnia  24  lipca  2020  r.,  odpowiedzi  na  odwołanie  – 

pismo zamawiającego z dnia 29 lipca 2020 r., pisma odwołującego z dnia 27 lipca 2020 r.,  

pisma  wykonawcy  ETP  S.A.  w  zakresie,  w  jakim  odwoływali  się  do  niego  uczestnicy 

postępowania  odwoławczego  na  rozprawie,  a  także  oświadczeń  i  stanowisk  stron                                   

i przystępującego,  zaprezentowanych w toku rozprawy skład orzekający Izby ustalił i zważył, 

co następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy 

ich, skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawę. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  nadto,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 


KIO 1267/20 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów,  o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, 

c

zego zamawiający nie kwestionował. 

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zarzut dotyczący naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp,  p

oprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  przystępującego  pomimo,  iż 

wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że osoba wskazana do pełnienia funkcji 

Kierownika Budowy 

– P.S. posiada doświadczenie oceniane przez zamawiającego w ramach 

oceny  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  w  kryterium  lub  co  najmniej                      

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające 

zamawiającego  w  błąd,  a  mające  istotny  wpływ  na  podejmowane  przez  zamawiającego 

decyzje w zakresie oceny ofert pod kątem spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz     

w ramach kryterium 

potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Przedmiotem  za

mówienia  jest  ”Uporządkowanie  systemu  odprowadzania  wód 

opadowych 

w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  UE                            

29 stycznia 2020 r. nr 2020/S 020-045143.   

W ramach  warunku  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  zamawiający 

oczekiwał,  że  wykonawca  wykaże,  że  dysponuje  kierownikiem  budowy  legitymującym  się 

doświadczeniem  w  pracy  „na  stanowisku  kierownika  budowy  lub  robót  przy  realizacji  co 

najmniej  jednej  roboty  budowlanej  polegającej  na  budowie  podziemnego  zbiornika 

retencyjnego 

kanalizacji deszczowej o pojemności co najmniej 500 m

” [rozdział VII pkt 1 ppkt 

2 lit. b) SIWZ]. 

Na  potwierdzenie 

spełniania  warunku  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej  wykonawca,  którego  oferta  zostanie  oceniona  najwyżej,  miał  złożyć  –  zgodnie                     

z  rozdziałem  VIII  pkt  7  ppkt  4)  SIWZ  –  „Wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do 

realizacj

i  zamówienia  publicznego  (…)  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 

zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje 

o podstawie dysponowania tymi osobami

” (dalej „Wykaz osób”).  

W opracowanym przez zamawiającego wzorze Wykazu osób,  stanowiącym załącznik 

nr 

6  do  SIWZ  wykonawca miał  podać  –  w  odniesieniu do  wskazanych przez  siebie osób  – 


KIO 1267/20 

m.in. 

Okres realizacji zadania opisanego w kolumnie 5” (kolumna 2) oraz „Wykonane zadania, 

potwierdzające spełnianie warunków wymienionych w pkt. VII.1.2)b SIWZ” (kolumna 5). 

Jednym z pozacenowych kryteriów oceny ofert o znaczeniu 10% było „Doświadczenie 

personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania

” (dalej „kryterium doświadczenia”) 

– rozdział XVIII pkt 2 SIWZ. 

W części IV rozdziału XVIII SIWZ zamawiający wskazał, że przyzna 2,5 pkt za każdy 

wybudowany podziemny zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej o pojemności co najmniej 

500 m

, przy budowie którego osoba, o której mowa w rozdziale VII pkt 1 ppkt 2 lit. b) SIWZ, 

tj. kierownik budowy 

pełnił, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

funkcję kierownika budowy lub robót, zastrzegając, że maksymalna ilość punktów, jaką może 

uzyskać wykonawca wynosi 10 – w przypadku wskazania czterech lub więcej wybudowanych 

podziemnych zbiorników. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  przyzna  punkty  w  przypadku,  gdy  w  ramach  wskazanego 

albo 

wskazanych  przez  wykonawcę  zadań  –  inwestycji  wskazana  osoba  nadzorowała  jako 

kierownik  budowy  lub  robót  budowę  podziemnego  zbiornika  retencyjnego  kanalizacji 

deszczowej o pojemności co najmniej 500 m

, nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert. 

W opracowanym przez zamawiającego wzorze „Oferta”, stanowiącym załącznik nr 1 

do SIWZ wykonawcy mieli  

podać imię i nazwisko kierownika budowy oraz opisać – w tabeli –  

jego doświadczenie, poprzez podanie: pełnionej funkcji (kolumna 2), okresu pełnienia funkcji 

(kolumna 3), nazwy oraz przedmiotu zadania/inwestycji (kolumna 4), ilości oraz pojemności 

wybudowanych  podziemnych  zbiorników  retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  w  ramach 

całego zadania/inwestycji (kolumna 5),  ilości oraz pojemności wybudowanych podziemnych 

zbiorników  retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  w  okresie  pełnienia  funkcji,  jednak  nie 

wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert (kolumna 6). 

W  ww.  tabeli  Oferty 

przystępujący  wskazał,  wśród  personelu  wyznaczonego  do 

realizacji  z

adania  P.S  i  4  pozycje  „składające  się  na  doświadczenie”  tej  osoby,  w  tym                                   

w następujący sposób opisując pozycję nr 4: 

  kierownik robót (kolumna 2), 
  11.2017 – 05.2018 (kolumna 3), 
  Budowa centrum logistycznego w Gliwicach (kolumna 4), 
  1 szt. pojemności 600 m

 (kolumna 5 i 6). 

Pismem z dnia 29 kwietnia 2020 r. zamawiający wezwał przystępującego do złożenia, 

wobec tego, że jego oferta zostało oceniona najwyżej, m.in. dokumentów potwierdzających 


KIO 1267/20 

spełnianie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. 

Przystępujący złożył ostatecznie (po wezwaniu do uzupełnień) Wykaz osób, opisując 

w nim doświadczenie P.S., w tym w pozycji nr 4 Budowę centrum logistycznego w Gliwicach 

–  wykonanie  podziemnego  zbiornika  retencyjnego  kanalizacji  deszczowej  o  pojemności                       

600 m

 w okresie 11.2017 r. 

– 05.2018 r. 

Pismem z dnia 28 maja 2020 r. zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze oferty 

najkorzystniejszej,  tj.  oferty  przystępującego,  podając  także,  że  przystępujący  otrzymał                             

w kryterium doświadczenia 10 pkt.  

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Zamawiający poprawnie – opierając się na informacjach dotyczących doświadczenia 

P.S.,  zawartych  w  Wykazie  osób  –  ocenił,  że  przystępujący  spełnia  warunek  w  zakresie 

zdolności technicznych lub zawodowych, a także poprawnie – opierając się na informacjach 

dotyczących  doświadczenia  P.S.,  zawartych  w  formularzu  Oferta  i  ustalonym  w  SIWZ 

sposobie  oceny  w  kryterium  doświadczenia  –  ocenił  ofertę  przystępującego,  przyznając  jej                

10 pkt. 

Jednak  informacje,  które  przystępujący  przedstawił  zamawiającemu  –  co  zgłosił 

odwołujący,  składając  odwołanie,  a  co  zamawiający  całkowicie  zignorował,  nie  podejmując 

żadnych  czynności  wyjaśniających  lub  sprawdzających,  a  dotyczące  doświadczenia  P.S. 

okazały się być informacjami wprowadzającymi zamawiającego w błąd. 

Sk

ład orzekający Izby wskazuje, że wywiązanie się przez zamawiającego z obowiązku 

wykluczenia  jakiegokolwiek  wykonawcy  z  przyczyn  wskazanych  w  ustawie  Pzp  oraz                                       

z obowiązku udzielenia zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 

ustawy  Pzp 

oznacza,  że  do  momentu  udzielenia  zamówienia  wybranemu  wykonawcy 

(zawarcia umowy) zamawiający musi „czuwać”, czy nie występują przesłanki wykluczenia tego 

wykonawcy, czy też odrzucenia jego oferty. W konsekwencji obowiązkiem zamawiającego jest 

podjęcie  czynności  wyjaśniających  w  każdym  przypadku,  gdy  do  zamawiającego  dotrze 

informacja,  że  w  odniesieniu  do  wykonawcy  (w  szczególności,  którego  ofertę  uznano  za 

najkorzystniejszą)  zachodzi  podstawa  do  jego  wykluczenia.  Zamawiający  ma  w  pierwszej 

kolejności do dyspozycji przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający zdaje się brak przepisu nakazującego 

podjęcie postępowania wyjaśniającego (np. na wzór postępowania wyjaśniającego z art. 90 

ust. 1 ust

awy Pzp w zakresie rażąco niskiej ceny) utożsamiać z zakazem podjęcia czynności 

wyjaśniających po wyborze oferty najkorzystniejszej – w toku rozprawy zamawiający stanął na 

stanowisku, że „obowiązujące przepisy nie dają podstaw ku temu, aby po dokonaniu czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  zwracać  się  do  wykonawcy  w  szczególności  oferty 


KIO 1267/20 

najkorzystniejszej o jakiejkolwiek wyjaśnienia” (str. 10 Protokołu posiedzenia i rozprawy). 

Z  przyczyn  wskazanych  powyżej  stanowisko  zamawiającego  jest  nie  do 

zaakceptowania. 

Odwołujący oparł odwołanie na twierdzeniu, że P.S. nie mógł uzyskać oczekiwanego 

przez  zamawiającego  doświadczenia  przy  robocie  budowlanej  polegającej  na  budowie 

podziemnego  zbiornika  retencyjnego  kanalizacji  deszczowej  o  wskazanej  pojemno

ści, 

ponieważ  na  odnośnej  inwestycji,  gdzie  funkcję  kierownika  robót  pełnił  P.S.  w  ogóle  nie 

powstał podziemny zbiornik retencyjny, a jedynie zbiornik otwarty. 

Ze  złożonego przez  przystępującego  pisemnego  stanowiska  z  dnia 24  lipca  2020  r. 

oraz  przebiegu 

rozprawy  wynika,  że  przystępujący  przyjął  (za  oceną  projektanta  J.Ch.),  że 

doświadczenie na stanowisku kierownika robót przy realizacji roboty budowlanej polegającej 

na  budowie  podziemnego  zbiornika  retencyjnego  kanalizacji  deszczowej 

o  pojemności  co 

najmniej  500  m

  odpowiada 

doświadczeniu  zdobytemu  przy  realizacji  roboty  budowlanej 

polegającej na budowie ok. 2100 m kanalizacji sanitarnej, pełniącej m.in. funkcję podziemnego 

rurowego zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 600 m

Powyższe  przesądza  o  prawdziwości  twierdzenia  odwołującego,  że  na  odnośnej 

inwestycji  (gdzie  i 

gdy funkcję kierownika robót pełnił  P.S.)  nie  powstał  podziemny  zbiornik 

retencyjny  kanalizacji  deszczowej

,  a  w  konsekwencji,  że  P.S.  nie  zdobył  wówczas 

oczekiwanego w tym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doświadczenia. 

Z

asadność  oceny  przystępującego  (za  projektantem)  nie  została  w  żaden  sposób 

przez  przystępującego  po  stronie  zamawiającego  (ani  zamawiającego)  udowodniona  i  nie 

znajduje  oparcia  w  brzmieniu  ustanowion

ego  przez  zamawiającego  warunku  w  zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej.  

D

ostrzegając  oczywistą  odmienność  warunków  podmiotowych  od  opisu  przedmiotu 

zamówienia, skład orzekający Izby wskazuje, że w warunku w zakresie zdolności technicznej 

lub zawodowej 

zamawiający nie przyjął rozwiązania „podobnego” do ofert równoważnych.  

Innymi słowy, zamawiający nie wskazał w SIWZ żadnej równoważności doświadczenia 

zdobytego  przy  realizacji  różnych  robót  budowlanych  wobec  czego  przystępującemu 

składającemu  oświadczenie  co  do  doświadczenia  P.S.  nie  wolno  było,  wbrew  SIWZ, 

„dopowiedzieć  sobie”  treści,  których  SIWZ  nie  ujmuje,  a  zamawiającemu  nie  wolno  było 

takiego  oświadczenia  przyjąć  za  potwierdzające  spełnianie  warunku  w  zakresie  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej 

–  ocena  taka  jest  niedopuszczalna  i  narusza  zasadę  równego 

traktowania i uczciwej konkurencji,  

a także zasadę przejrzystości. 


KIO 1267/20 

Skład  orzekający  Izby  stanął  na  stanowisku,  że  brzmienie  warunku  w  zakresie 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  podane  w  SIWZ  wyklucza  takie  jego  rozumienie,  że 

osoba posiada

jąca doświadczenie zdobyte przy realizacji roboty budowlanej polegającej na 

budowie  ok.  2100  m  kanalizacji  sanitarnej,  pełniącej  m.in.  funkcję  podziemnego  rurowego 

zbiornika retencyjnego 

o pojemności ok. 600 m

legitymuje 

doświadczeniem „równoważnym” 

doświadczeniu na stanowisku kierownika robót przy realizacji roboty budowlanej polegającej 

na  budowie  podziemnego  zbiornika  retencyjnego  kanalizacji  deszczowej 

o  pojemności  co 

najmniej 500m

 skoro w warunku 

mowa o doświadczeniu przy budowie zbiornika, a nie przy 

budowie  kanalizacji  sanitarnej,  pełniącej  m.in.  funkcję  podziemnego  rurowego  zbiornika 

retencyjnego. 

Z powyższych względów nie znajduje także oparcia w opisanym sposobie przyznania 

pu

nktów  w  kryterium  doświadczenia  takie  jego  rozumienie,  że  osoba  posiadająca 

doświadczenie zdobyte przy realizacji roboty budowlanej polegającej na budowie ok. 2100 m 

kanalizacji sanitarnej, pełniącej m.in. funkcję podziemnego rurowego zbiornika retencyjnego              

o pojemności ok. 600 m

legitymuje się doświadczeniem „równoważnym” doświadczeniu na 

stanowisku  kierownika  robót  przy  realizacji  roboty  budowlanej  polegającej  na  budowie 

podziemnego zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej o 

pojemności co najmniej 500 m

skoro w rozdziale XVIII mowa o doświadczeniu przy budowie zbiornika, a nie przy budowie 

kanalizacji 

sanitarnej, pełniącej m.in. funkcję podziemnego rurowego zbiornika retencyjnego. 

Uzupełniająco  podnieść  należy,  że  zamawiający  wprost  żądał  podania  ilości 

zbiorników, a nie ilości metrów wybudowanej kanalizacji. 

Przystępujący  w  składanych  zamawiającemu  oświadczeniach  nie  podał  nawet,  że 

chodzi 

o doświadczenie zdobyte przy budowie kanalizacji sanitarnej i nie podał jej długości. 

Uwzględniając  powyższy  ustalony  w  toku  postępowania  odwoławczego  stan  rzeczy 

skład  orzekający  Izby  uznał,  że  P.S.  nie  ma  doświadczenia  wymaganego  przez 

zamawiającego  i  nie  ma  doświadczenia  pozwalającego  przyznać  ofercie  przystępującego 

punkty w 

kryterium doświadczenia, a przedstawione przez przystępującego zamawiającemu 

informacje  nie  odpowiadają  rzeczywistemu  stanowi  rzeczy,  a  zatem  są  informacjami 

wprowadzającymi zamawiającego w błąd. 

Z

ałączone przez odwołującego do Pisma procesowego z dnia 27 lipca 2020 r. dowody 

były wobec tego zbędne. 

Art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  brzmi:  „Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 


KIO 1267/20 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.   

Pojęcie  lekkomyślności  nie  jest  znane  prawu  cywilnemu.  Doktryna  prawa  karnego 

definiuje lekkomyślność jako postać winy nieumyślnej  – stan, w którym sprawca przewiduje 

możliwość popełnienia czynu zabronionego, ale bezpodstawnie przypuszcza, że popełnienia 

t

ego czynu uniknie, świadomie łamiąc zasady ostrożności.  

Natomiast niedbalstwo i to tak na gruncie prawa karnego, jak i prawa cywilnego jest 

nieumyślną postacią winy; niedbalstwo, polega na niedołożeniu należytej staranności.  

Przenosząc powyższe na grunt przepisów ustawy Pzp, należy uznać że wykluczenie 

wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp może mieć miejsce, gdy wykonawca, 

nie  wykazując  profesjonalizmu  wymaganego  od  uczestnika  rynku  zamówień  publicznych 

przedstawia informacje niezgodne z 

rzeczywistością, w oparciu o które zamawiający dokonuje 

czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

Przepis  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  Izba  przewiduje    kilka  elementów,  których 

spełnienie jest wymagane do stwierdzenia jego naruszenia. Są to: 

  wprowadzenie zamawiającego w błąd winno być wynikiem, co najmniej lekkomyślności lub 

niedbalstwa wykonawcy, 

  skutkiem  winno  być  pozostawanie  zamawiającego  w  błędnym  przekonaniu  co  do 

rzeczywistego stanu rzeczy, 

  błędne  przekonanie,  choćby  potencjalnie,  powinno  mieć  przełożenie  (wpływ)  na  przebieg 

postępowania (na decyzje podejmowane przez zamawiającego). 

Przypisanie określonej osobie niedbalstwa jest uzasadnione, gdy osoba ta zachowała 

się  w  określonym  miejscu  i  czasie  w  sposób  odbiegający  od  właściwego  dla  niej  miernika 

należytej  staranności  (por.  uzasadnienie  wyroku  Sadu  Najwyższego  z  10  marca  2004  r.,                 

sygn. akt IV CK 151/03), przy czym wzorzec należytej staranności ma charakter obiektywny                               

i  abstrakc

yjny, jest ustalany niezależnie od osobistych przymiotów i cech konkretnej osoby,                        

a  jednocześnie  na  poziomie  obowiązków  dających  się  wyegzekwować  w  świetle  ogólnego 

doświadczenia  życiowego  oraz  konkretnych  okoliczności  (por.  uzasadnienie  wyroku  Sądu 

Najwyższego z 23 października 2003 r., sygn. akt V CK 311/02).  


KIO 1267/20 

Podkreślić należy, że w stosunku do profesjonalistów miernik ten ulega podwyższeniu, 

gdyż art. 355 § 2 k.c. precyzuje, że należyta staranność dłużnika w zakresie  prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 

tej działalności. Za takiego profesjonalistę należy również uznać, co do zasady, wykonawcę 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.  

Należyta  staranność  wykonawcy,  ze  względu  na  wzrost  znaczenia  oświadczeń 

własnych  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (skutek 

implementacji do krajowego porządku prawnego Dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE), jest tym 

bardziej nieodzowna. 

Należyta  staranność  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

wykonawcy, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu wymaga, aby 

upewnił  się,  czy  deklarowany  w  nich  stan  rzeczy  odpowiada  rzeczywistości.  (por.  wyrok                       

KIO 382/17 wyrok z dnia 20 marca 2017 r.) 

Jeżeli  bowiem  wykonawca  przedstawił  w  złożonym  przez  siebie  oświadczeniu 

informacje pozostające w sprzeczności z faktami, uznać należy, że co najmniej wykazał się 

niedbalstwem  wprowadzającym  zamawiającego  w  błąd  co  do  doświadczenia  wskazanej 

osoby.  

W  przedmiotowej  sprawie  weryfikacja 

doświadczenia  była  możliwa  choćby  poprzez 

informacje pochodzące od odbiorcy zadania, na którym P.S. pełnił funkcję kierownika robót. 

O istotności podanych przez przystępującego informacji świadczy fakt, iż na podstawie 

tych informacji oferta 

przystępującego została uznana za najkorzystniejszą. 

W  odwołaniu  odwołujący  zaprezentował  „wspólną”  argumentację  dotyczącą 

wykluczenia przystępującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i pkt 17 ustawy Pzp.  

W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  na  jej  podstawie  nie  można  zamawiającemu 

przypisać naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp. 

Uwzględniając  powyższe,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zarzut  się  potwierdził,                           

a zamawiającemu należy przypisać naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp oraz 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

konsekwencji  skład  orzekający  Izby  nakazał  zamawiającemu  wykluczenie 

przystępującego  (po  uprzednim  unieważnieniu  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,                      

w ramach nakazanej ponowionej czynności badania i oceny ofert). 


KIO 1267/20 

Zarzut  dot

yczący  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1                            

ustawy  Pzp,  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  ETP 

pomimo,  iż  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  osoba  wskazana  do 

pełnienia  funkcji  Kierownika  Budowy  –  A.Z.  posiada  doświadczenie  oceniane  przez 

zamawiającego w ramach kryterium lub co najmniej w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 

przedstawił  informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd,  a  mające  istotny  wpływ  na 

podejmowane  przez  zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  w  ramach  kryterium 

potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Ustalenia  składu  orzekającego  poczynione  w  odniesieniu  zarzutu  poprzedniego                              

w zakresie treści SIWZ  pozostają aktualne. 

Dodatkowo skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

W tabeli Oferty wykonawca ETP 

wskazał, wśród personelu wyznaczonego do realizacji 

zadania,  A.Z. i 2 

pozycje „składające się na doświadczenie” tej osoby, w tym w następujący 

sposób opisując pozycję nr 1: 

  kierownik robót (kolumna 2). 
  10.2017 – 02.2019 (kolumna 3), 
  Budowa  Autostrady  A1  na  odcinku  Pyrzowice  –  Woźniki  (kolumna  4)  –  dalej  „budowa 

autostrady”), 

  Budowa  3  podziemnych  zbiorników  retencyjnych  kanalizacji  deszczowej    o  pojemnościach 

508,80, 1244 i 1145 m

 (kolumna 5 i 6). 

Pismem  z  dnia  28  maja  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  wykonawców,  że  oferta 

wykonawcy ETM otrzymała łącznie 96,54 pkt, w tym 10 pkt. w kryterium doświadczenia. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Zamawiający poprawnie – w świetle ustalonego przez siebie w SIWZ sposobu oceny 

ofert w kryterium doświadczenia – ocenił ofertę wykonawcy ETP, przyznając jej 10 pkt. 

Jednak  informacje,  które  wykonawca  ETP  przedstawił  zamawiającemu  –  co  zgłosił 

odwołujący,  składając  odwołanie,  a  co  zamawiający  całkowicie  zignorował,  nie  podejmując 

żadnych  czynności  wyjaśniających  lub  sprawdzających  –  dotyczące  doświadczenia  A.Z. 

o

kazały się być informacjami wprowadzającymi zamawiającego w błąd. 

Skład  orzekający  Izby  za  aktualne  uznaje  stanowisko  odnośnie  do  konieczności 

podjęcia przez zamawiającego czynności wyjaśniających w przypadku uzyskania informacji, 

że  istnieją  podstawy  do  wykluczenia  wykonawcy  oferty  najkorzystniejszej,  przedstawione                                 


KIO 1267/20 

w odniesieniu do zarzutu pierwszego. 

Tak jak nie znajduje oparcia w brzmieniu warunku 

w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej 

takie  jego  rozumienie,  że  wystarczającym  dla  uznania,  że  osoba  posiada 

doświadczenie na stanowisku kierownika robót przy realizacji roboty budowlanej polegającej 

na budowie 

podziemnego zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej jest doświadczenie 

zd

obyte przy realizacji części robót budowlanych składających się na budowę podziemnego 

zbiornika retencyjnego, ponieważ  jest to  –  choć  niezbędna  –  to jednak jedynie część robót 

składających się na budowę podziemnego zbiornika retencyjnego, tak też nie znajduje oparcia 

w opisanym sposobie przyznania punktów w kryterium doświadczenia takie jego rozumienie, 

że  wystarczającym  jest  doświadczenie  zdobyte  przy  wykonywaniu  niektórych  robót 

budowlanych  składających  się  na  budowę  zbiornika  skoro  w  rozdziale  XVIII  mowa                                   

o doświadczeniu przy budowie zbiornika, na którą  składa się szereg robót. 

Skoro  na  budowę  zbiornika  składa  się  szereg  robót  (o  różnym  stopniu 

skomplikowania),  to  doświadczenie  zdobyte  „w  roli”  kierownika  robót  przy  realizacji  jedynie 

części z nich nie odpowiada doświadczeniu zdobytemu „w roli” kierownika robót przy realizacji 

całości  robót,  które  składają  się  –  jako  całość  –  na  efekt  w  postaci  budowy  podziemnego 

zbiornika  retencyjnego.  Deficyt  doświadczenia  dotyczyć  będzie  w  takim  przypadku  jakiejś 

części robót – niezbędnej części robót, wobec czego takie doświadczenie nie może zostać 

uznane za wystarczające. 

toku  rozprawy  odwołujący  udowodnił,  że  A.Z.  nie  pełnił  funkcji  kierownika  robót                            

w odniesieniu do zadania z pozycji 1 tabeli Oferty (budowa autostrady) przy realizacji 

całości 

robót, polegających na budowie 3 zbiorników, jakie zostały wybudowane na zadaniu budowa 

autostrady, a jedynie przy realizacj

i części tych robót. 

Taki jedynie wn

iosek płynie z załączonej do Pisma procesowego odwołującego z dnia 

27  lipca  2020  r.  (załącznik  nr  8)  informacji  odbiorcy  zadania,  tj.  Generalnej  Dyrekcji  Dróg 

Krajowych i Autostrad zawartej w piśmie z dnia 26 marca 2020 r., w której  A.Z. przypisano 

pełnienie  funkcji  kierownika  robót  jedynie  w  odniesieniu  do  wykopów,  odwodnienia                                 

i  zabezpieczenia  wykopów  oraz  zasypek,  podczas  gdy  inną  część  robót  składającą  się  na 

budowę  zbiornika,  tj.  montaż  zbiorników  i  prób  szczelności  przypisano  (dla  okresu 

wskazanego w tabeli Oferty) innemu kierownikowi robót – Z.S. 

Powyższa,  wiarygodna  informacja  odbiorcy  zadania,  znajduje  dodatkowo 

potwierdzenie w: 

  załączonym  do  ww.  Pisma  procesowego  odwołującego  Dzienniku  Budowy    (załącznik  9  – 

wyci

ąg  z  Dziennika Budowy  1/  2015 tom  B7 i  B7.1  –  zbiorniki  podziemne),  w  którym   A.Z. 

dokonywał  wpisów  o robotach  –  wylanie chudego betonu pod zbiornik, wykonanie badania 


KIO 1267/20 

podłoża, wykonanie odwodnienia pompami, a inna osoba (Z.S.) wpisów o robotach – zbiorniki 

re

tencyjne,  rozpoczęcie  montażu  zbiornika,  zakończenie  montażu  zbiornika,  zakończenie 

próby zbiornika, 

  Protokole technicznego odbioru z dnia 28 czerwca 2019 r. dotyczącym branży sanitarnej  – 

kanalizacja 

–  odwodnienie  drogi  –  zbiorniki  retencyjne,  w  którym  jako  członka  komisji 

technicznego odbioru wskazano kierownika robót Z.S. (brak w składzie komisji A.Z.) 

W toku rozprawy zamawiający powołał się na oświadczenie A.Z. z 25 czerwca 2020 r., 

w którym A.Z. oświadczył: „Czynności  związane  z budową powyższych  zbiorników oraz ich 

podłączeniem do budowanej sieci były przeze mnie bezpośrednio nadzorowane”. 

Oświadczenie to nie znajduje potwierdzenia ani w ww. informacji Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad, ani w ww. Dzienniku Budowy, ani w ww. Protokole. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  wykonawca 

ETP  w  odniesieniu  do  doświadczenia  A.Z.  przedstawił  zamawiającemu  informacje  nie 

odpowiadające  rzeczywistemu  stanowi  rzeczy,  a  zatem  wprowadzające  zamawiającego                         

w błąd. 

Nie powielając wykładni przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, zaprezentowanej                      

w odniesieniu do zarzutu poprzedniego (pozostaje ona aktualna także w odniesieniu do tego 

zarzutu) 

skład  orzekający  Izby  na  podstawie  powyższego  stwierdza,  że  w  przedmiotowej 

sprawie  zasadnym  jest  przypisanie  wykonawcy  ETP  niedbalstwa,  ponieważ    zaniechał 

oczekiwanej  od  profesjonalnego  uczest

nika  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

starannej weryfikacji doświadczenia A.Z. 

J

eżeli  bowiem  wykonawca  przedstawił  w  złożonym  przez  siebie  oświadczeniu 

informacje pozostające w sprzeczności z faktami, uznać należy, że co najmniej wykazał się 

niedbalstwem  wprowadzającym  zamawiającego  w  błąd  co  do  doświadczenia  wskazanej 

osoby.  

W przedmiotowej sprawie weryfikacja ta była możliwa poprzez informacje pochodzące 

od odbiorcy zadania, na którym A.Z. pełnił funkcję kierownika robót. 

O istotności podanych przez wykonawcę ETP informacji i ich potencjalnym wpływie na 

decyzje  podejmowane  przez  z

amawiającego świadczy  fakt,  iż  na  podstawie tych informacji 

oferta wykonawcy ETP uplasowała się wyżej niż oferta odwołującego – bezpośrednio przed 

ofertą odwołującego w sytuacji, gdy odwołujący postawił także zarzut zaniechania wykluczenia 

wykonawcy

, którego oferta została sklasyfikowana najwyżej i uznana za najkorzystniejszą, co 

może prowadzić do wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. 


KIO 1267/20 

W  odwołaniu  odwołujący  zaprezentował  „wspólną”  argumentację  dotyczącą 

wykluczenia wykonawcy ETP na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i pkt 17 ustawy Pzp.  

W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  na  jej  podstawie  nie  można  zamawiającemu 

przypisać naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp. 

Uwzględniając  powyższe,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zarzut  się  potwierdził,                                     

a zamawiającemu należy przypisać naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp i art. 

7 ust. 1 ustawy Pzp. 

W  konsekwencji  skład  orzekający  Izby  nakazał  zamawiającemu  wykluczenie 

wykonawcy  ETP  (po  uprzed

nim  unieważnieniu  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,                      

w ramach nakazanej ponowionej czynności badania i oceny ofert). 


KIO 1267/20 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp,                    

§  3  pkt  1)  lit.  a)  oraz  pkt  2)  lit.  b)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia                                                

15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.                      

poz. 972). 

Przewodniczący: 

..……………………………………... 


wiper-pixel