KIO 1265/20 POSTANOWIENIE dnia 23 czerwca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1265/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzen

iu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  23  czerwca  2020  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8 

czerwca 2020 r. przez wykonawc

ę Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy  ul. 

Żupniczej  11  (03-821  Warszawa)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 

45 (25-736 Kielce) 

postanawia: 

1. Umarza 

postępowanie odwoławcze; 

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urz

ędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000,00 zł 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Siemens Healthcare 

Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach. 

Przewodniczący: ……………………….. 


Sygn. akt KIO 601/20 

Uzasadnienie 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zwany dalej: „zamawiającym”, prowadzi w 

trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.

), zwanej dalej: „Pzp” na zakup i dostawę aparatów RTG z 

ramieniem C na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z montażem, 

uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi i diagnostyki (nr sprawy: 

EZ/ZP/64/2020/EK), zwane dalej

: „postępowaniem”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 28 maja 2020 r., pod numerem 2020/S 103-247864.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  dostawy  jest  wyższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

Wykonawca  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  zwany  dalej: 

„odwołującym”  w  dniu  8  czerwca  2020  r.  wniósł  odwołanie  od  czynności  zamawiającego 

polegających na: 

sporządzeniu  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  pakietach  nr  1,  2  i  3  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji  i 

równego  traktowania  wykonawców  przez  dobór  parametrów  granicznych  w  sposób 

uniemożliwiający odwołującemu złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty, która nie podlegałaby 

odrzuceniu; 

określeniu sposobu oceny ofert w sposób sprzeczny z zasadą równego traktowania i uczciwej 

konkurencji  przez  preferowanie  i  prem

iowanie  rozwiązań  technicznych  określonego 

producenta, a nie obiektywnych walorów użytkowych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia 

stanowiących o wysokiej jakości aparatu RTG z ramieniem C. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów Pzp w zakresie art.7 ust. 1 

i 3 oraz art. 29 ust. 1, 2 i 3. 

W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w 

całości  i  dokonanie  modyfikacji  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie 

wszystkich podniesionych w odwołaniu zarzutów. 

Zamawiający działając na podstawie art. 185 ust. 1 i 2 Pzp w dniu 10 czerwca 2020 r. 

na swojej stronie internetowej zamieścił informację o wniesieniu odwołania wraz z jego treścią 

oraz wez

waniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

ramach postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. 

W dniu 19 czerwca 2020 r. 

zamawiający za pomocą poczty elektronicznej przesłał do 

sekretariatu Izby odpowiedź na odwołanie. W odpowiedzi na odwołanie odniósł się do każdego 


z 52 zarzutów podniesionych w odwołaniu. W konkluzji odpowiedzi na odwołanie zamawiający 

wskazał, że wobec uwzględnienia wszystkich zarzutów podniesionych w odwołaniu wnosi o 

umorzenie postępowania odwoławczego. 

Zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp - 

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu 

odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim 

przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o 

u

dzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie zaistniał stan faktyczny wskazany w powyższej 

normie prawnej, tj. zamawiający uwzględnił  wszystkie zarzuty podniesione w odwołaniu, co 

oznacza,  iż  uwzględnił  zarzuty  odwołania  w  całości,  a  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie 

zamawiającego  nie  przystąpił  żaden  wykonawca.  W  związku  z  tym  Izba  umorzyła 

postępowanie  odwoławcze.  Natomiast  dalsze  czynności,  które  zamawiający  podjął  lub 

podejmie  w  celu  uczynien

ia  zadość  żądaniom  odwołania,  pozostają  w  postępowaniu  poza 

oceną  Izby  w  związku  z  ustaleniem  zaistnienia  przesłanki  umorzenia  postępowania 

odwoławczego. 

Stosownie do art. 192 ust. 1 Pzp o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba 

orzeka w wyroku. W 

pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby w 

rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało  charakteru  merytorycznego,  zatem 

przybrało postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 zd. 1 i art. 192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, postanowiła jak w pkt 1 sentencji przedmiotowego orzeczenia. 

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 

1)  Pzp  uzn

ając,  że  znoszą  się  one  wzajemnie.  Jednocześnie  mając  na  względzie  fakt,  iż 

uwzględnienie  przez  zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  w  całości 

nastąpiło przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz odwołującego zwrotu 

kwoty uisz

czonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: ……………………… 


wiper-pixel