KIO 1263/20 WYROK dnia 3 sierpnia 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1263/20 

WYROK 

z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski  

                                                                  Protokolant: 

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  30  lipca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  czerwca  2020  r.  przez 
wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego:  BBC  Best 
Building  Consultants  Sp.  z  o.o.  Sp.k.    z  siedzibą  w  Warszawie  i  BBC  Best  Building 

Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane 

Ł. Z. z siedzibą w Żyrardowie w postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Zamawiającego:  Wojewódzki  Park  Kultury  i  Wypoczynku  im.  Gen. 

Jerzego Ziętka S.A. z siedzibą w Chorzowie  

przy  udziale  wykonawcy 

Lodrom  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie  zgłaszającego 

swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  1263/20  po  stronie 
Zamawiającego 

orzeka: 

1.    o

ddala odwołanie, 

2.    kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego:  BBC  Best  Building  Consultants  Sp.  z  o.o.  Sp.k.    z 
siedzibą w Warszawie i BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Ł. 

Z. 

z siedzibą w Żyrardowie i:  

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: BBC Best Building Consultants Sp. z 
o.o.  Sp.k.    z  siedzibą  w  Warszawie  i  BBC  Best  Building  Consultants  Nadzory  i  Doradztwo 

Budowlane 

Ł. Z. z siedzibą w Żyrardowie tytułem wpisu od odwołania, 

2.2  zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego: 

BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w Warszawie i BBC 

Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane 

Ł. Z. z siedzibą w Żyrardowie na 


rzecz  wykonawcy 

Lodrom  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie  kwotę  3  600 zł  00 gr (słownie: 

trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 
poniesione z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:……………………………..  


Sygn. akt: KIO 1263/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. z 

siedzibą  w  Chorzowie  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na: 
„Projekt remontu Hali wystawowej „Kapelusz” wraz z rozbudową”, nr sprawy: 02/U/DT/20. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  5  lutego  2020  r.,  w 

Su

plemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2020/S 025-056839. 

W dniu 29 maja 2020 r. Zamawiający zamieścił na platformie, na której prowadzone 

jest  postępowanie  zawiadomienie  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  Lodrom  Sp.  z  o.o.  z 
siedzibą w Krakowie, zwanego dalej Lodrom lub Przystępujący. 

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem przetargu Odwołujący: wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. 
Sp.k.    z  siedzibą  w  Warszawie  i  BBC  Best  Building  Consultants  Nadzory  i  Doradztwo 

Budowlane 

Ł.  Z.  w  dniu  8  czerwca  2020  r.  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej na: 

• 

dokonanie  wyboru  - 

jako  oferty  najkorzystniejszej,  oferty  złożonej  przez 

Lodrom,  mimo  że  wykonawca  ten  podlega  wykluczeniu  z  postępowania,  a  jego  oferta 
powinna zostać odrzucona, 

• 

zaniechaniu odrzucenia oferty Lodrom, 

• 

zaniechaniu wykluczenia Lodrom, 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  z 

dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze 

zm.), zwanej dalej ustawą Pzp według następującej numeracji zarzutów odwołania: 

art.  89  ust.  1  pkt.  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  Lodrom  pomimo,  że  wykonawca  ten  nie  wykazał  w  złożonych 
wyjaśnieniach,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do  przedmiotu 
zamówienia, 

oraz 

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  oraz  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  poprzez 

kilkukrotne  wezwanie  Lodrom,  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp, 

do  uzupełnienia 

dokumentów  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  zakresie  posiadanego 
doświadczenia  oraz  dysponowania  osobami  oraz  zaniechanie  wykluczenia  Lodrom,  mimo 


tego, że nie wykazał on spełniania warunków w terminie i trybie wskazanym w ustawie Pzp, 

oraz 

art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp w zw. z art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp oraz art. 36b ust. 1 ustawy Pzp poprzez wezwanie Lodrom, w trybie art. 26 ust. 3 

ustawy  Pzp,  do  uzupełnienia  pisemnego  zobowiązania  podmiotu  trzeciego,  mimo  że  było 
ono już uzupełnione z inicjatywy własnej Lodrom, a także poprzez zaniechania wykluczenia 
Lodrom  mimo,  że  przedstawione  trzecie  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego,  rozszerzało 
zakres  udostępnianego  zasobu  w  zakresie  osób,  w  sposób  nie  wynikający  z  oferty 
Wykonawcy,  co  prowadzi  do  wniosku,  że  wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunku 
udziału w postępowaniu dot. potencjału kadrowego, 

art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Lodrom  z 

Postępowania pomimo, że wykonawca ten wprowadził (w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego  niedbalstwa)  Zamawiającego  w  błąd,  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia 
warunki  udziału  w  Postępowaniu  dotyczące  zdolności  technicznej  i  zawodowej  w  zakresie 
posiadanego  doświadczenia  i  zaniechania  uznania  oferty  tego  wykonawcy  za  odrzuconą, 

oraz 

art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Lodrom  z 

Postępowania w związku z tym, że wykonawca ten przedstawił (w wyniku lekkomyślności lub 
niedbalstwa) informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego mogące mieć istotny wpływ 
na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  bowiem  dotyczące  posiadanej  przez 
Lodrom  zdolności  technicznej  i  zawodowej  w  zakresie  posiadanego  doświadczenia  i 
zaniechania uznania oferty tego wykonawcy za odrzuconą, oraz 

ewentualnie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia 

wykonawcy Lodrom pomimo że wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału, w 
zakresie posiadanego doświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 3.2.1. SIWZ, 

art.  91 

ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  złożonej  przez 

Wykonawcę podlegającego wykluczeniu, która powinna zostać uznana za odrzuconą. 

Mając na względzie wyżej wskazane zarzuty Odwołujący wnosił o: 

• 

uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności 

badania  i  oceny 

ofert oraz uznania, że Lodrom podlega wykluczeniu, a jego oferta podlega 

odrzuceniu; 

• 

dokonanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  w 

postępowaniu 

oraz: 

• 

zasądzenie  kosztów  postępowania  odwoławczego  od  Zamawiającego  na 

rzecz  Odwołującego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego,  zgodnie  z  przedłożoną  na 
rozprawie fakturą. 


W  dniu  12  czerwca  2020  r.  Przystępujący  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Pismem z dnia 23 c

zerwca 2020 r. Zamawiający oświadczył, że uznaje przedmiotowe 

zarzuty  w  zakresie  pkt.1.3.,  1.4.,  1.5.,  1.6.,  1.7,  a  w  pozostałym  zakresie  nie  uznaje 
wniesionego odwołania, wobec czego wnosi o jego oddalenie. 

W związku z powyższym oświadczeniem Zamawiającego Odwołujący pismem z dnia 

8 lipca 2020 r. oświadczył, że cofa odwołanie w zakresie zarzutów nieuwzględnionych przez 
Zamawiającego. 

W  następstwie  powyższych  oświadczeń  Zamawiającego  i  Odwołującego 

Przystępujący  pismem  z  dnia  30  lipca  2020  r.  wniósł  sprzeciw  od  uwzględnienia  przez 
Zamawiającego  powyższych  zarzutów  odwołania,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania  i 
zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego. 

Wracając  do  uzasadnienia  Odwołującego  treści  odwołania,  to  właściwym  jest  jego 

przytoczenie  w  zakresie  ni

ezbędnym  do  rozstrzygnięcia  sprawy,  biorąc  pod  uwagę 

wycofanie przez Od

wołującego zarzutów 1.1. i 1.2. 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp 

w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 36b ust. 1 ustawy Pzp 

Odwołujący zwrócił uwagę, 

że  do  formularza  oferty  wykonawca  Lodrom  załączył  zobowiązanie  podmiotu 
udostępniającego  zasób  -  firmy  M.  C.  Architekt  z  siedzibą  w  Krakowie,  które  w  swej  treści 
odnosiło się  do  innego niż  prowadzone przez  Zamawiającego  postępowania  wskazując,  że 
podmiot trzeci udostępni do dyspozycji wykonawcy Lodrom zasoby wg następujących: 

• 

„potencjał techniczny lub zawodowy - doświadczenie umożliwiające realizację 

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości; 

• 

zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia: 

Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas realizowanych przeze mnie projektów (referencje) 
oraz  osobę  zdolną  do  wykonania  zamówienia-  projektant  architekt  z  uprawnieniami  do 
projektowania  bez  ograniczeń  udostępniane  na  cały  okres  realizacji  zamówienia  wraz  z 

nadzorami; 

• 

sposób  wykorzystania  zasobów  przy  wykonywaniu  zamówienia:  bezpośredni 

udział  w  realizacji  (projektowanie  i  koordynacja)  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 
kompetencjami”. 


Zauważył  przy  tym,  że  w  treści  złożonych  wraz  z  ofertą  przez  wykonawcę  Lodrom 

oraz  M.  C. 

Architekt  oświadczeń  JEDZ  wynika,  że  nie  została  wypełniona  (w  obu 

oświadczeniach)  Cześć  IV.C  „Zdolność  techniczna  i  zawodowa”  do  czego  podmioty  były 
zobowiązane na mocy postanowień Rozdziału XIII pkt 4.1 SIWZ.  

Wskazał,  że  powyższy  stan  faktyczny  nie  został  przez  Zamawiającego 

zakwestionowany  i  wykonawca  Lodrom  został  w  dniu  9  kwietnia  2020  r.  wezwany  do 
złożenia  oświadczeń  i  dokumentów  w  oparciu  o  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  mający 

zastosowanie do wezwania wykona

wcy najwyżej ocenionego. 

W  wyniku  powyższego  wezwania  wykonawca  Lodrom  przedłożył  Zamawiającemu 

m.in.:  wykazy  doświadczenia  i  osób,  które  skieruje  do  wykonania  zamówienia  i  pomimo 

braku  wezwania  w  tym  zakresie  - 

zobowiązanie  firmy  M.  C.  Architekt  samodzielnie 

poprawione w zakresie nazwy postępowania do jakiego się odnosi, w pozostałym zakresie o 
treści identycznej jak zobowiązanie złożone wraz z ofertą . 

W dniu 22 maja 2020 r. Zamawiający wystosował do wykonawcy Lodrom wezwanie w 

trybie art. 26 ust. 3 ust

awy Pzp w zw. z 22a ust. 6 ustawy Pzp do uzupełnienia zobowiązania 

podmiotu - M. C. Architekta - 

wskazując, że z zobowiązania winno wynikać w szczególności: 

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia 

publicznego; 

zasad: 

czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Dalej,  wyjaśnił,  że  w  odpowiedzi  na  to  wezwanie  wykonawca  Lodrom  przedłożył 

kolejną,  trzecią  wersję  zobowiązania  firmy  M.  C.  Architekt,  w  której  zakres  i  sposób 
udostępnionego przez ten podmiot potencjału został rozszerzony w stosunku do pierwotnego 
zobowiązania i został przedstawiony następująco: 

„zakres  moich  zasobów  dostępnych  Wykonawcy:  kwalifikacje  zawodowe, 

doświadczenie (referencje), spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 

sposób  wykorzystania  moich  zasobów  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu 

zamówienia  publicznego:  bezpośredni  udział  w  realizacji  (projektowanie  i  koordynacja) 
przedmiotu zamówienia zgodnie z kompetencjami, na cały czas realizacji zamówienia; 


Charakter  stosunku jaki będzie mnie  łączył  z Wykonawcę:  umowa zlecenie  -

umowa podwykonawstwo; 

Zakres  i  okres  mojego  udziału  przy  wykonywaniu  zamówienia:  wiedza  i 

doświadczenie zdobyte podczas realizowanych przeze mnie projektów (referencje-zgodnie z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział XIII pkt 3 ppkt 3.2.1), oraz 
osoby  zdolne  do  wykonania  zamówienia-  projektanta  o  specjalności  architektonicznej  z 

uprawnieniami  do  projektowania  bez  ogra

niczeń,  projektanta  o  specjalności  konstrukcyjno-

budowlanej  z  uprawnieniami  do  projektowania  bez  ograniczeń,  projektant  branży 
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, 
wodociągowych  kanalizacyjnych  z  uprawnieniami  do  projektowania  bez  ograniczeń, 
projektanta  branży  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 
energoelektrycznych z  uprawnieniami do  projektowania bez  ograniczeń, projektanta  branży 

teletechnicznej  w  zakresie  sieci,  inst

alacji  i  urządzeń  teletechnicznych  z  uprawnieniami  do 

projektowania  bez  ograniczeń,  udostępnione  na  cały  okres  realizacji  zamówienia  wraz  z 

nadzorami. 

Oświadczam,  że  znany  jest  mi  fakt,  że  odniesieniu  do  warunków  dotyczących 

wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji, których te zdolności są wymagane”. 

Mając  powyższe  na  uwadze,  Odwołujący  podkreślił,  że  wystąpienie  błędów  w 

zakresie  uzupełnionego  przez  Wykonawcę  (z  inicjatywy  własnej)  zobowiązania  podmiotu 
trzeciego  skutkować  winno  podjęciem  decyzji  o  wykluczeniu  wykonawcy  na  podstawie  art. 
24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, a nie kierowaniem do niego kolejnych wezwań do uzupełnienia 

w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Po  drugie,  Odwołujący  zaznaczył,  że  z  oceny  stanu  faktycznego  wynika,  na 

podstawie  załączonego  do  oferty  wykonawcy  Lodrom  zobowiązania  M.  C.  Architekt,  że 
podmiot  ten  planował  udostępnić  wykonawcy  wiedzę  i  doświadczenie  zdobyte  podczas 
realizowanych  przeze  niego  projektów  (referencje)  oraz  osobę  zdolną  do  wykonania 
zamówienia  -  projektanta  architekta  z  uprawnieniami  do  projektowania  bez  ograniczeń, 
udostępniane  na  cały  okres  realizacji  zamówienia  wraz  z  nadzorami.  Dodatkowo  na 
podstawie  JEDZ  wykonawcy  Lodrom  Zamawiający  mógł  pozyskać  informację,  że 
wykonawca będzie polegał na zdolności innego podmiotu - M. C. Architekt. 

Wskazał,  że  ze  względu  na  brak  wypełnienia  części  IV  JEDZ  (pomimo  takiego 

obowiązku)  Zamawiający  nie  miał  wstępnej  wiedzy  nt.  sposobu  potwierdzenia  warunków 
udziału w postępowaniu, ani przez  wykonawcę, ani przez podmiot udostępniający zasób, a 


z

godnie  z  postanowieniem  Rozdziału  XI  ust.  2  SIWZ  Wykonawca,  który  zamierza 

wykonywać  zamówienie  przy  udziale  podwykonawcy  musi  wyraźnie  wskazać,  jaką  część 
(zakres  zamówienia)  wykonywać  będzie  w  jego  imieniu  podwykonawca  (art.  36  b  ust.  1 

ustawy Pzp).  

Według  Odwołującego  -  wykonawca  Lodrom  nie  wskazał  tego  zakresu  w  złożonej 

ofercie, a okoliczność ta jest niezwykle istotna dla oceny stanu faktycznego. 

W  ocenie  Odwołującego  -  z  treści  złożonego  wraz  z  ofertą  zobowiązania  M.  C. 

Architekt,  Zamawiający  nie  mógł  powziąć  wiedzy  jakie  konkretnie  doświadczenie  jest 
udostępniane  wykonawcy,  ale  mógł  powziąć  wiedzę  jaki  potencjał  kadrowy  (tj.  jakiej 
specjalności jeden specjalista) jest udostępniany wykonawcy. Tym samym powinien uznać, 
że  pozostali  specjaliści  wymagani  na  potwierdzenie  warunków  udziału  w  postępowaniu 
stanowią  osoby,  którymi  wykonawca  dysponuje  w  sposób  bezpośredni.  Za  taką  oceną 
sytuacji przemawia także druga wersja zobowiązania złożona Zamawiającemu na wezwanie 
w  oparciu  o  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp.  Obie  wersje  zobowiązania  nie  odpowiadały 

wymaganiom  SIWZ, 

gdyż  nie  określały  jakie  konkretnie  doświadczenie  jest  udostępniane 

wykonawcy,  ani  nie  podawały  imienia  i  nazwiska  udostępnianej  osoby  (oraz,  jak  już 
wskazano,  dotyczyły  udostępnienia  potencjału  kadrowego  w  zakresie  ograniczonym  do 

jednego specjalisty - projektanta architekta). 

Na skutek wezwania skierowanego do wykonawcy Lodrom w oparciu o art. 26 ust. 3 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  22a  ust.  6  ustawy  Pzp  do  uzupełnienia  zobowiązania  podmiotu 
udostępniającego  zasób,  Zamawiającemu  zostało  przedstawione  trzecie  zobowiązanie,  w 
którym  rozszerzono  zakres  udostępnianego  zasobu  w  zakresie  osób.  Obok  już  wcześniej 
deklarowanego  projektanta  o  specjalności  architektonicznej  z  uprawnieniami  do 
projektowania  bez  ograniczeń,  podmiot  trzeci  zapewnił  o  udostępnieniu  dodatkowo 
projektanta o specjalności konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami do projektowania bez 
ograniczeń, projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  z  uprawnieniami  do 
projektowania  bez  ograniczeń,  projektanta  branży  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i 
urządzeń  elektrycznych  i  energoelektrycznych  z  uprawnieniami  do  projektowania  bez 
ograniczeń  oraz  projektanta  branży  teletechnicznej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

teletechnicznych z uprawnieni

ami do projektowania bez ograniczeń. 

Zdaniem  Odwołującego  -  zaakceptowanie  przez  Zamawiającego  poszerzenia  przez 

wykonawcę Lodrom zakresu udostępnianego zasobu w stosunku do sposobu potwierdzenia 
spełnienia  warunku  udziału  w  postępowania  dotyczącego  osób  stanowi  naruszenie  zasad 


przyjętych  w  wyroku  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  z  4  maja  2017  r.  (C-

387/14) w sprawie Esaprojekt, gdzie wskazano - 

na tle stanu faktycznego, w którym jeden z 

wykonawców  założył  samodzielne  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a 
następnie  uzupełnił  ofertę  o  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  tych  warunków  przez 
podmiot  trzeci  i  o  zobowiązanie  tego  podmiotu  do  udostępnienia  zasobów  -  że  nie  jest 
dopuszczalne, by oferta wykonawcy była uzupełniana po terminie składania ofert o elementy, 
których pierwotnie nie obejmowała: 

W świetle tego wyroku nie jest  dopuszczalne  wprowadzenie  -  po  terminie składania 

ofert - 

podmiotu trzeciego w odniesieniu do takiego zakresu zamówienia, względem którego 

wykonawca pierwotnie nie 

założył polegania na potencjale podmiotu trzeciego. 

Zdaniem Odwołującego - powyższe oznacza również, że Wykonawca nie wykazał, w 

sposób  uregulowany  w  ustawie  Pzp,  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  w 
zakresie  doświadczenia  (trzecie  pisemne  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  nie  może  być 
brane  pod  uwagę  do  oceny  spełniania  warunków)  ani  w  zakresie  potencjału  kadrowego 
(potencjał kadrowy podmiotu trzeciego w zakresie, w jakim korzystanie z podmiotu trzeciego 
nie wynikało z oferty, nie może być brany pod uwagę przy ocenie spełniania warunków). 

Powyższa sytuacja winna skutkować wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp. 

W zakresie zarzutów naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy 

Pzp  oraz  ewentualnie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  Odwołujący  podniósł  w  punktach 
według  poniższej  numeracji,  że  w  przedstawionych  Zamawiającemu  dokumentach  Lodrom 
wielokrotnie wprowadził Zamawiającego w błąd potwierdzając nieistniejące okoliczności: 

Pierwsza  z  wymienionych  w  wykazie  datowanym  na  dzień  22.04.2020  r. 

usługa  wykonana  została  na  rzecz  firmy  S.  K.  Usługi  Architektoniczne  i  zgodnie  z  treścią 
wykazu obejmowała wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w okresie kwiecień -
październik 2017 r. 

Odwołujący  zauważył,  że  pomimo  wpisania  w  wykazie  numeru  wpisu  do  rejestru 

zabytków nieruchomych już sama treść referencji wskazuje, że budynek szpitala, który objęty 
był przygotowywaną dokumentacją, wpisany jest jedynie do gminnej ewidencji zabytków, co 
wskazuje na próbę wprowadzenia Zamawiającego w błąd.  

Argumentował,  że  trudno  założyć,  że  Lodrom  jako  profesjonalista  nie  zna  różnicy 

pomiędzy rejestrem zabytków, prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 


a  gminną  ewidencją  zabytków,  prowadzoną  przez  gminę,  zwłaszcza,  że  wpis  do  rejestru 
zabytków  implikuje  szereg  dodatkowych opracowań,  uzgodnień,  analiz  i  badan jakie trzeba 
opracować na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę . 

Dodatkowo wskazał, że treść referencji wskazuje, że podmiot M. C. Architekt nie był 

wykonawcą  całości  usługi  na  rzecz  Samodzielnego  Wojewódzkiego  Zespołu  Publicznych 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, a odpowiedzialny był jedynie za 
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w branży architektoniczno-budowlanej, co 
oznacza,  że  podmiot  M.  C.  Architekt  wykonał  jedynie  część  dokumentacji  projektowej, 
ponadto brak jest podstaw do stwierdzenia, iż był odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia 
na budowę - brak tego zakresu zadań w treści złożonej referencji. 

W powyższym zakresie powołał się na dowód w postaci kopii referencji wystawionej 

przez  Samodzielny  Wojewódzki  Zespół  Publicznych  Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki 

Zdrowotnej w Warszawie 

(załącznik nr 6). 

W przekonaniu Odwołującego - oświadczenie odnośnie zakresu komentowanej usługi 

zostało złożone z intencją wprowadzenia Zamawiającego w błąd i wykorzystania tego błędu 
dla  uzyskania  zamówienia.  Nawet  gdyby  przyjąć,  że  wykonawca  Lodrom  opierał  się  na 
informacjach  przekazywanych  przez  podmiot  udostępniający  mu  potencjał  nie  zwalniałoby 

go to od poniesienia konsekwencji. 

Wyjaśniał,  że  druga  z  usług  wskazana  w  wykazie  dotyczy  „Remontu  i 

przebudowy  budynku  przy  ul.  Długiej  23/25  w  Warszawie”  zrealizowana  została  na  rzecz 

firmy  Artinex  K.  W.  z  Warszawy,  dl

a  której  podmiot  udostępniający  zasoby  przedstawił 

oświadczenie  własne,  zawierające  informacje  wprowadzające  w  błąd  co  do  zakresu 
wykonanych  prac,  w  miejsce  referencji  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego  należyte 
wykonanie tej usługi.  

Według  Odwołującego  -  jest  to  celowe  działanie  wykonawcy  Lodrom  ponieważ,  jak 

sam przyznał w wyjaśnieniach z dnia 05.05.2020 r.: „M. C. był podwykonawcą firmy Artinex 
podczas  realizacji  prac  projektowych  objętych  referencjami  i  oświadczeniami  złożonymi  w 
niniejszym postępowaniu”. 

Co  istotne 

dla  Odwołującego,  posługując  się  oświadczeniem  własnym  podmiotu 

trzeciego  Lodrom  nie  dowodzi,  że  zwrócił  się  do  zleceniodawcy  prac  o  wystawienie 

referencji. 


Odwołujący  stanął  na  stanowisku,  że  podmiot  trzeci  po  pierwsze  wykonał  jedynie 

część  dokumentacji  projektowej,  a  więc  -  po  drugie  -  nie  miał  możliwości  uzyskania 
pozwolenia  na  budowę,  ponieważ  jego  firma  nie  była  autorem  projektów  w  zakresie 
pozostałych  branż  (uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  nie  wchodziło  w  zakres  prac,  jakie 

Artinex 

podzlecił firmie M. C. Architekt. 

Zwrócił uwagę, że uzupełniona w późniejszym terminie referencja od firmy Artinex nie 

wskazuje na  dokładny  zakres  usługi jaka została wykonana  przez  podmiot  M.  C.  Architekt, 
celowo  wprowadzając  w  błąd  stwierdzeniami  typu:  „wykonał  dokumentację”  (bez 
dookreślenia jaką dokumentację) , czy „uzyskano pozwolenie na budowę” (bez dookreślenia 
czy  wnioskowanie  o  uzyskanie  pozwolenia  objęte  było  zakresem  prac  zleconych 

podwykonawcy). 

Jako  dowód  powołał  się  na  kopię  oświadczenia  własnego  Pana  C.  oraz  referencji 

wystawionej przez Artinex z dnia 30.04.2020 

złożonej przez Lodrom w wyniku wezwania do 

uzupełnienia (załącznik nr 7 a i b). 

Wyjaśnił,  że  trzecia  z  wymienionych  w Wykazie  usługa  zrealizowana  została 

na rzecz Politechniki Wrocławskiej.  

Zauważył, że w treści wykazu wskazano, że usługa realizowana była w okresie 2019-

2020  r.,  a  na  potwierdzenie  jej 

należytej  realizacji  Lodrom  załączył  oświadczenie  własne  z 

21.04.2020  r.,  w  którym  wskazał,  że  dokumentacja  została  wykonana  w  sposób  należyty 
oraz że posiada prawomocne pozwolenie na budowę.  

Podkreślił  przy  tym,  że  Lodrom  nie  posłużył  się  tu  żadnym  dokumentem 

pochodzącym 
od  Zamawiającego  -  Politechniki Wrocławskiej  (np.  protokołem  odbioru  części  prac),  mimo, 
że  z  pewnością  stosowny  dokument  posiada  lub  mógł  uzyskać,  a  to  dlatego,  że  celowo 

wprowadza 

Zamawiającego w  błąd formułując oświadczenie  własne w  sposób  wskazujący, 

że prace zostały zrealizowane („dokumentacja została wykonana w sposób należyty”), a nie, 
że  są  w  trakcie  realizacji  (np.  poprzez  wskazanie,  że:  „prace  są  realizowane  w  sposób 
należyty”),  a  na  dodatek,  że  na  podstawie  tej  dokumentacji  uzyskano  prawomocne 
pozwolenie na budowę. 

Posłużenie  się  przez  Lodrom  oświadczeniem  własnym  wynika  z  faktu,  że  w  istocie 

ww.  usługa  nie  została  zakończona  przed  upływem  terminu  składania  ofert  w  zakresie 
wynikającym z postawionego warunku udziału. 

Stwierdził,  że  z  informacji  posiadanych  przez  Odwołującego,  które  zostaną 

udowodnione  na  rozprawie,  wynika, 

że  ww.  usługa  opisana  w  wykazie  obejmowała 

wykonanie dokumentacji zamiennej, dla której została wydana decyzja zmieniająca w części 


dotyczącej  projektu  budowlanego  i  zatwierdzająca  projekt  budowlany  obejmujący 
wprowadzone  zmiany  wraz  z  udzieleniem  pozwolenia  na  budowę  w  zakresie 

wprowadzonyc

h  zmian.  Decyzja  ta  została  wydana  w  dniu  13  maja  2020  r.,  czyli  już  po 

terminie składania ofert. Dowodzi to złożenia przez Lodrom nieprawdziwego oświadczenia. 

Ponadto

,  zaznaczył,  że  powyższe  wskazuje,  że  realizowana  usługa  nie  spełnia 

wymagania z warunku 

udziału w postępowaniu określonego w SIWZ z uwagi na zakres prac 

nią objęty. 

Zdaniem  Odwołującego  -  Wykonawca  Lodrom  z  pełną  premedytacją  przedstawił 

Zamawiającemu oświadczenie własne zawierające informację nie mającą odzwierciedlenia w 

stanie  faktycznym

,  dotyczącą  spełniania  warunku  w  zakresie  posiadanego  doświadczenia, 

co odpowiada dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp. W najkorzystniejszym dla oceny 

dzia

łania  Lodrom  scenariuszu  uznać  należałoby  -  według  Odwołującego,  że  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 
Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 
Zamawiającego,  bowiem  dotyczące  posiadanej  przez  Lodrom  zdolności  technicznej  i 

zawodowej, co z kolei odpowiada dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.  

Co  istotne 

dla Odwołującego,  w  wykazie  uzupełnionym,  datowanym  5.05.2020  roku 

sam 

Lodrom, 

„przyłapany” 

na 

wprowadzeniu 

błąd, 

rezygnuje 

posługiwania się ww. usługą na potwierdzenie spełniania wymagań. 

W

skazał,  że  wyniku  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  wykonawca 

przedłożył  poprawiony  wykaz  usług  wraz  z  referencjami  w  tym  m.in  usługę,  która  -  według 

deklaracji Lodrom - 

została wykonana na rzecz firmy Momo Ntrs Polska Sp. z o.o.  

Podniósł, że analiza złożonych dokumentów wskazuje, że usługa świadczona była na 

rzecz  innej  firmy 

–  Czegeko  Sp.  z  o.o.  i  to  właśnie  ona  powinna  ewentualnie  poświadczać 

należytość  wykonania  usługi.  Sama  firma  Momo  Ntrs  Polska  Sp.  z  o.o.  wskazuje  w 
„referencji”, że działała jako „koordynator projektu w ramach umowy z Czegeko Sp. z o.o.”. 

Odwołujący  wyraził  przekonanie,  że  firma  Momo  Ntrs  Polska  Sp.  z  o.o.  jako 

koordynator  prac  nie  ma 

upoważnienia  do  wystawienia  referencji  podwykonawcy,  bowiem 

nie jest zleceniodawcą tych prac.  

Wyjaśnił  również,  że  Firma  Momo  Ntrs  Polska  Sp.  z  o.o.  wystawiła  wspomnianą 

referencję  wyłącznie dlatego,  że jest  osobowo powiązana poprzez  osobę  Pana  T.  S., który 


pełni  na  dzień  dzisiejszy  funkcję  prokurenta  w  spółce.  Odwołujący  oświadczył,  że  pragnął 
skontaktować  się  tą  spółką,  ale  pod  podanymi  w  internecie  numerami  telefonów  można 
uzyskać połączenie z firmą wykonawcy Lodron. 

W  odniesieniu  do  warunku  określonego  w  Rozdziale  VIII  pkt  3.2.1  b)  SIWZ 

Lodrom 

przypomniał, że powołał się na trzy realizacje. Pierwsza z nich dotyczy zadania p.n. 

„Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”.  

W  ocenie  Odwołującego  -  Lodrom  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd,  bowiem  po 

pierwsze  usługa  nie  została  wykonana  należycie,  po  drugie  zakres  prac  nie  obejmował 

przebudowy  konstrukcji  dachu  o  wymaganej  pow

ierzchni  objętej  zakresem  przebudowy 

1.500 m2, po trzecie prace obejmowały wyłącznie branżę architektoniczną, a po czwarte dla 
zakresu prac dotyczącego przebudowy dachu nie uzyskania pozwolenia na budowę 

Niezależnie  od  powyższego  ww.  usługa  nie  potwierdza  spełniania  warunków,  gdyż 

nie został dla niej przedstawiony żaden dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi 
(przedstawiono oświadczenie własne podmiotu trzeciego - M. C. Architekt). 

Zwrócił  uwagę,  że  druga  z  realizacji  podanych  w  odniesieniu  do  warunku 

określonego  w  Rozdziale  VIII  pkt  3.2.1  b)  SIWZ  dotyczy  „Remontu  i  przebudowy  budynku 
przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie”, a zarzuty dotyczące nieprawdziwych/ wprowadzających 
w błąd informacji zostały opisane w pkt 8.2. odwołania.  

Dodał  przy  tym,  że  Lodrom  wprowadza  Zamawiającego  w  błąd  również  dlatego,  że 

po  pierwsze  usługa  nie  została  wykonana  należycie,  po  drugie  zakres  prac  nie  obejmował 
przebudowy  konstrukcji  dachu  o  wymaganej  powierzchni  objętej  zakresem  przebudowy 

1.500 m2, po trzecie prace ob

ejmowały wyłącznie branżę architektoniczną, a po czwarte dla 

zakresu prac dotyczącego przebudowy dachu nie uzyskano pozwolenia na budowę. 

Wskazał,  że  trzecia  z  realizacji  podanych  w  odniesieniu  do  warunku 

określonego  w  Rozdziale  VIII  pkt  3.2.1  b)  SIWZ  dotyczy  zadania  inwestycyjnego  „Projekt 
przebudowy  i  rozbudowy  budynków  wraz  z  wbudowaniem  systemu  kogeneracyjnego  i 
wykorzystaniem  odnawialnych  źródeł  energii  w  Samodzielnym  Publicznym  Szpitalu 

Klinicznym nr 4 przy ul. Dr

. K. Jaczewskiego 8 w Lublinie.”.  

Z

arzucił, że Lodrom wprowadził Zamawiającego w błąd, gdyż po pierwsze usługa nie 

została  wykonana  należycie,  po  drugie  zakres  prac  nie  obejmował  przebudowy  konstrukcji 
dachu  o  wymaganej  powierzchni  objętej  zakresem  przebudowy  1.500 m2,  po  trzecie prace 

obej

mowały wyłącznie branżę architektoniczną, a po czwarte dla zakresu prac dotyczącego 

przebudowy dachu nie uzyskani pozwolenia na budowę. 


Odnosząc się do stwierdzonych – zdaniem Odwołującego - licznych nieprawdziwych 

informacji,  ujętych  w  dokumentach  Lodrom,  wskazał,  iż  przez  przedstawienie 
nieprawdziwych  informacji  (informacji  wprowadzających  w  błąd)  należy  rozumieć  m.in. 
złożenie  przez  wykonawcę  własnego  oświadczenia  wiedzy  (lub  nawet  przedstawienie 
oświadczenia wiedzy podmiotu trzeciego), którego treść pozostaje w sprzeczności z faktami, 
ich skutkiem zaś winno być pozostawanie podmiot zamawiający w błędnym przekonaniu, co 

do rzeczywistego stanu rzeczy.  

Argumentował, że dla zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy 

Pzp  wystarczające  jest  samo  przedstawienie  informacji  „wprowadzających  w  błąd” 
zamawiającego,  które  to  informacje  mogą  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane 
przez zamawiającego. 

Zwrócił  uwagę,  że  kwestia  stopnia  winy  Wykonawcy  we  wprowadzeniu  w  błąd 

rozpatrywana jest 

z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, a 

p

onad  wszelką  wątpliwość  wszyscy  uczestnicy  postępowania  przetargowego  mają 

obowiązek  podawania  informacji  prawdziwych,  co  oznacza,  iż  Wykonawcy  jako 
profesjonaliści  działający  na  rynku,  składając  oświadczenia  winni  byli  dochować  należytą 
staranność przy wypełnianiu dokumentów.  

Wskazał, że pojęcie „zamierzonego działania” ujęte w będącym przedmiotem zarzutu 

art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp jest 

świadomym zachowaniem się podmiotu, zmierzającym 

do wywołania określonych skutków. 

Natomiast, 

wyjaśnił, że pojęcie „rażącego niedbalstwa” odnoszone jest do naruszenia 

elementarnych  reguł  prawidłowego  zachowania  się  w  danej  sytuacji  lub  nieprzestrzegania 
podstawowych zasad ostrożności, zaś przypisanie określonej osobie niedbalstwa uznaje się 
za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób 
odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności.  

Zaznaczył, że w niniejszej sprawie nieprawdziwe informacje złożone zostały poprzez 

ich  wyraźne  podanie  w  sporządzanym  przez  Lodrom  Wykazie  oraz  oświadczeniach  o 
należytym  wykonaniu.  Lodrom  celowo  w  bardzo  ograniczonym  zakresie  sięga  do 
dokumentów  pochodzących  od  zamawiających,  czy  nawet  wykonawców  prac,  dla  których 
Lodrom  lub  podmiot  trzeci  działał  jako  podwykonawca,  zastępując  je  oświadczeniami 
własnymi (lub podmiotu trzeciego).  

Podkreślił  przy  tym,  że  w  kwestionowanych  dokumentach  Lodrom  opisywał 


realizowane przez siebie (własne) usługi, co do których dysponuje on pełną wiedzą i pełną 
dokumentacją  (zarówno  co  do  rodzaju  budynku,  jak  i  wartości  usługi  opracowania 
dokumentacji, zakresu prac czy terminu wykonania), albo usługi realizowane przed podmiot 
trzeci, gdzie ww. informacje są w dyspozycji tego podmiotu.  

Tym  samym, 

dla  Odwołującego  nie  sposób  nie  przyjąć,  że  wprost  nieprawdziwe 

informacje  nie  zostały  ujęte  w  złożonych  przez  wykonawcę  oświadczeniach  w  wyniku 
zamierzonego  działania,  ukierunkowanego  na  wywołanie  u  Zamawiającego  błędnego 
przekonania,  że  Lodrom  posiada  wymagane  doświadczenie,  a  co  najmniej  w  wyniku 
rażącego niedbalstwa, w rozumieniu zaprezentowanym powyżej.  

Z  uwagi  na  charakter  podanych  informacji  i  sposób  ich  prezentacji  a  także  skalę 

nieprawidłowości brak jest jakichkolwiek okoliczności  łagodzących, mogących prowadzić do 
obniżenia stopnia winy składającego oświadczenie. 

Dodatkowo  Odwołujący  wskazał,  że  nawet  w  przypadku,  gdyby  okoliczność 

nieprawdziwych 

informacji  potwierdziła  się  tylko  w  odniesieniu  do  jednej  z  usług,  zarzut 

naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy, 

który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 
zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w 
postępowaniu,  potwierdziłby  się.  Powyższe  informacje  zostały  przedstawione  w  złożonych 
przez wykonawcę oświadczeniach oraz w sposób, który miał Zamawiającego wprowadzić w 
błąd co do rzeczywistego zakresu / jakości realizacji świadczonych usług. 

Dalej,  wywodził,  że  również  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  nie  wymaga,  by 

lekkomyślne przedstawienie nieprawdziwych informacji miało wpływ na wynik postępowania. 
Mając  na  uwadze  powyższe,  łączne  wystąpienie  w  okolicznościach  sprawy  trzech  ww. 
przesłanek jest ewidentne. 

Z ost

rożności Odwołujący wskazał także, że złożenie przez wykonawcę dokumentów/ 

informacji,  które  wprowadzają  zamawiającego  w  błąd  powoduje  skutek  bezpośredni 
polegający  na  wykluczeniu  takiego  wykonawcy  z  postępowania.  W  powyższym  zakresie 
wykluczona jest możliwość wzywania wykonawcy do uzupełnień lub  wyjaśnień w trybie art. 

26  ust.  3  lub  4  ustawy  Pzp,  bowiem  p

rzepisy  te  stanowią  sankcję  dla  nieuczciwych  bądź 

niedbałych wykonawców. Celem tej regulacji jest zmuszanie wykonawców do zachowywania 
należytej  staranności  i  uczciwego  postępowania  wobec  zamawiającego,  pod  rygorem 
wykluczenia z postępowania.  


Ostatecznie, jak wskazał z najdalej idącej ostrożności Odwołujący podniósł, że nawet 

w  przypadku  niepotwierdzenia  się  zarzutów  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  w 
postępowaniu  naruszony  zostałby  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 
wykluczenia  wykonawcy  Lodrom,  pomimo  że  wykonawca  ten  nie  wykazał,  w  sposób 
wymagany  ustawą  Pzp  oraz  SIWZ,  spełniania  warunków  udziału,  w  zakresie  posiadanego 
doświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 3.2.1. SIWZ. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności 

oparciu  o  treść  akt  sprawy  odwoławczej,  odwołanie,  Specyfikację  Istotnych  Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, oferty Przystępującego z dnia 6 marca 2020 r., formularza 

JEDZ 

złożonego przez Przystępującego, wezwania Zamawiającego z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

do złożenia dokumentów przez Przystępującego, pisma Przystępującego z dnia 22 kwietnia 
2020 r. wraz ze złożonymi dokumentami podmiotowymi, w tym wykazem wykonanych usług 
wraz  z  referencjami,  wezwania  Zamawiającego  z  dnia  29  kwietnia  2020  r.  do  złożenia 
nowego  wykazu  i  dokumentów  przez  Przystępującego  i  wyjaśnienia  ich  dotychczasowej 
treści,  odpowiedzi  Przystępującego  na  to  wezwanie  z  dnia  5  maja  2020  r.  wraz  nowym 
wykazem i referencjami, wezwania Zamawiającego z dnia 22 maja 2020 r. do uzupełnienia 
treści  zobowiązania  podmiotu  trzeciego  i  uzupełnionego  przez  Przystępującego 
zobowiązania  podmiotu  trzeciego,  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  dnia  29 

maja  2020  r

.,  odpowiedzi  Zamawiającego  na  odwołanie  z  dnia  23  czerwca  2020  r. 

uwzględniającej  część  zarzutów  odwołania,  pisma  Odwołującego  z  dnia  8  lipca  2020  r.  o 
wycofaniu  części  zarzutów  odwołania,  sprzeciwu  Przystępującego  od  uwzględnienia  przez 
Zamawiającego części zarzutów odwołania z dnia 30 lipca 2020r., jak również na podstawie 
złożonych  na  posiedzeniu  i  rozprawie  dowodów  i  wyjaśnień  Izba  postanowiła  odwołanie 
oddalić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

Po  przeprowadzeniu  postępowania  odwoławczego  Izba  nie  doszukała  się  w 

działaniach Zamawiającego naruszenia przepisów art.24 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp w związku 
z art.22a ust.6 ustawy Pzp w związku z art.26 ust.3 ustawy Pzp, art.24 ust.1 pkt 16 i pkt 17 

oraz art.24 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp. 


Odnosząc się do meritum przedmiotowej sprawy należy wskazać, że podstawowym, 

istotnym  zagadnieniem wymagającym  rozstrzygnięcia była kwestia  oceny  czy  Zamawiający 
miał  dostateczne  podstawy  prawne  do  wykluczenia  Przystępującego  z  postępowania  o 
udzielenie  zamówienia  publicznego  ze  skutkiem  odrzucenia  jego  oferty  z  tego  powodu,  że 
wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki  udziału  w  postępowaniu lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne kryteria,  zwane dalej 
„kryteriami  selekcji”,  a  także  z  powodu  przedstawienia  Zamawiającemu  nieprawdziwych 
informacji  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  mogących  mieć  istotny  wpływ  na 
decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego,  a  także  z  powodu  niespełniania  przez  tego 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.  

Izba  ustaliła  w  zakresie  przedmiotowego  sporu,  że  wykonawcy  byli  zobowiązani  do 

złożenia  oświadczenia  w  postaci  wykazu  wykonanych  usług  wraz  z  referencjami  mających 

n

a celu potwierdzenie warunku udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej, gdzie zgodnie z postanowieniem rozdziału XIII pkt 3.2.1. SIWZ w następującym 

brzmieniu: 

Wykonawca  musi  wykazać,  iż  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
że wykonał przynajmniej: 

a) 

co  najmniej  dwie  usługi,  polegającą  na  wykonaniu  dokumentacji  projektowej 

wraz  z  uzyskaniem  decyzji  pozwolenia  na  budowę  w  zakresie  rozbudowy/przebudowy 
obiektu 

wpisanego 

do 

rejestru 

zabytków 

kubaturze 

objętej 

zakresem 

rozbudowy/przebudowy co najmniej 6.000 m 

b) 

co najmniej dwie usługi, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej 

wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy konstrukcji dachu 
o powierzchni objętej zakresem przebudowy co najmniej 1.500 m 

w tym jeden dach obiektu 

wpisanego  do  rejestru  zabytków  o  powierzchni  objętej  zakresem  przebudowy  co  najmniej 

Uwzględniając  powyższe  wymagania  Zamawiającego,  w  odniesieniu  do  zarzutu 

naruszenia 

przez  Zamawiającego  przepisu  art.24  ust.1  pkt  12  w  związku  z  art.22a  ust.6 

ustawy Pzp w związku z art. 26 ust.3 ustawy Pzp oraz art.36b ust.1 ustawy Pzp, Izba uznała 

go za bezzasadny. 

Na wstępie należy wskazać, że stosownie do art.25a ust.1 ustawy Pzp do oferty lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień 
składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oświadczenie  w 


zakresie  wskazanym  prze

z  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia.  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  stanowią  wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca: 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

spełnia  kryteria  selekcji,  o  których  mowa  w art.  51  ust.  2, art.  57  ust.  3 i art.  60d 

ust. 3. 

Jednocześnie  w  myśl  przepisu  ust.  2  powołanego  wyżej  przepisu  jeżeli  wartość 

zamówienia  jest  równa  lub  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8

, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa w formie 

jednolitego dokumentu. 

Z brzmienia powołanych wyżej przepisów prawa wynika w sposób jednoznaczny, że 

kwestionowane przez  Odwołującego  oświadczenie Przystępującego  zawarte w  JEDZ miało 
charakter jedynie wstępny i informacyjny dla Zamawiającego,  a w związku z tym treści tam 
zawarte  mogą  mieć  istotne  znaczenie,  jedynie  jeżeli  informacje  tamte  w  sposób  oczywisty 
potwierdzają  istnienie  przesłanek  do  wykluczenia  wykonawcy  z  przetargu,  przy  czym  nie 
będą  one  miały  większego  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  przetargu,  jeżeli  ich  treść  będzie 
nacechowana pewnymi nieścisłościami.    

W  takim  przypadku  zastosowanie  będą  miały  wszelkie  procedury  sanacyjne 

przewidziane w prawie zamówień publicznych wynikające między innymi z przepisu art.22a 

ust.6 czy art.26 ust.3 ustawy Pzp. 

Wymaga  zauważenia,  że  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  22  maja  2020  r.  zostało 

oparte  o  przepis  art.  26  ust.3  w  związku  z  art.22  a  ustawy  Pzp  i  dotyczyło  uzupełnienia 
zobowiązania podmiotu – M. C. Architekta, udostępniającego zasoby niezbędne na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

Prawidłowo,  sporządzone  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  powinno  zawierać 

wszystkie 

elementy 

opisane 

§ 

ust.

rozporządzenia Ministra 

Rozwoju w sprawie 

rodzajów dokumentów, 

jakich 

może 

żądać 

zamawiający 

od 

wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. 

poz.  1126),  tj.  z  dnia  29  czerwca  2020  r.  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  1282)

, który  stanowi,  że  w 

celu  oceny,  czy  wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  na 
zasadach  określonych  w art.  22a ustawy,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  w 
stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia  publicznego  oraz  oceny,  czy 


stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich 
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia 

publicznego; 

czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Analizując  treść  złożonych  oświadczeń  Izba  doszła  do  przekonania,  że  pierwsze 

złożone  przez  Odwołującego  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  było  wadliwe.  Natomiast,  z 
racji  braku  stosownej regulacji  prawnej  Zamawiający  mógł  pominąć  w  swojej  ocenie  drugie 
zobowiązanie, które zostało mu przedłożone przez Przystępującego bez wezwania.  

W  ocenie  Izby 

–  Zamawiający  mając  wątpliwości  sformułowane  w  wezwaniu  z  dnia 

maja 2020 r. wobec pierwszego zobowiązania z dnia 13 listopada 2019 r. odnoszącego 

się  do  zupełnie  innego  przetargu  mógł  zażądać  od  Przystępującego  uzupełnienia  i 
poprawienia wadliwego zobowiązania z powodu braku wyżej wskazanych elementów. 

Podstawę  prawną  takiego  działania  Zamawiającego  stanowi  przepis  art.26  ust.3 

ustawy  Pzp,  który  stanowi,  że  jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o  którym  mowa 

w art.  25a  ust.  1

,  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których 

mowa  w art.  25  ust.  1

,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą 
wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia, 
uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie 
wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 
wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania. 

Jednocześnie  z  przepisu  art.22a  ust.2  ustawy  Pzp  wynika,  że  wykonawca,  który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w 
szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 


Odwołujący  w  swoim  odwołaniu  nie  zakwestionował  treści  trzeciego  zobowiązania 

złożonego przez Przystępującego będącego konsekwencją wezwania Zamawiającego z dnia 

22  maja  2020  r.

,  a  zatem  należało  uznać  ten  dokument  za  nie  budzący  wątpliwości  i 

podlegający ocenie Zamawiającego. 

W ocenie Izby 

– trudno jest uznać za miarodajny zakres udziału podmiotu trzeciego 

przy  realizacji  zamówienia  określony  przy  pierwszym  wezwaniu,  skoro  Przystępujący  w 
ogóle  załączył  błędnie  zobowiązanie,  które  w  ogóle  nie  powinno  być  złożone,  bowiem 
dotyczyło innego wcześniej realizowanego zamówienia publicznego. 

Natomiast,  co  zostało  wyżej  wyjaśnione,  drugie  samowolnie  złożone  przez 

Przystępującego  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  było  prawnie  bezskuteczne  z  powodu 

braku zastosowania 

przez Zamawiającego przepisu art.26 ust.3 ustawy Pzp.  

Dodatkowo,  w  ramach  komentowanego  zarzutu  odwołania  Izba  ustaliła,  że 

Przystępujący  w  Części  II:  Informacje  dotyczące  wykonawcy  w  pkt  C:  Informacje  na  temat 
polegania  na  zdolności  innych  podmiotów  JEDZ  na  pytanie  zawarte  w  formularzu  czy 
wykonawca  polega  na  zdolności  innych  podmiotów  w  celu  spełnienia  kryteriów  kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w 
części V? udzielił odpowiedzi potwierdzającej.  

Jednocześnie, Izba stwierdziła, że pkt D: Informacje dotyczące podwykonawców, na 

których zdolności wykonawca nie polega na pytanie czy wykonawca zamierza zlecić osobom 

trzecim  podwyko

nawstwo  jakiejkolwiek  części  zamówienia?  potwierdził  tą  okoliczność  i 

zaproponował podwykonawcę: M. C. Architekt. 

Ostatecznie,  ustalono,  że  Przystępujący  w  formularzu  JEDZ  w  części  IV:  Kryteria 

kwalifikacji  w  pkt 

C:  Zdolność  techniczna  i  zawodowa  określił  część  procentową 

podwykonawstwa wskazując 25%. 

Mając  to  na  uwadze,  Izba  nie  doszukała  się  naruszenia  przez  Przystępującego 

przepisu  art.  36b  ust.1  ustawy  Pzp,  który  stanowi,  że  Zamawiający  żąda  wskazania  przez 
wykonawcę części  zamówienia,  których wykonanie zamierza powierzyć  podwykonawcom,  i 
podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

Ostatecznie,  Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Przystępującego,  że  w  dacie  złożenia 

podmiotowych  dokumentów  wykazywał  on  przed  Zamawiającym  posiadanie  wiedzy  i 


doświadczenia  opartych  o  dysponowanie  bezpośrednie  osobą  M.  C.,  bowiem  jego 
oświadczenia z JEDZ wskazują na posługiwanie się przez wykonawcę podmiotem trzecim.   

Przechodząc  do  rozpoznania  zarzutu  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisu 

art.24 ust.1 pkt 16 oraz art. 24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp oraz ewentualnie art.24 ust.1 pkt 12 

ustawy Pzp, Izba uznała, że nie został on udowodniony. 

Izba  ustaliła,  że  pismem  z  dnia  9  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  wezwał 

Przystępującego  na  zasadzie  art.26  ust.1  ustawy  Pzp  między  innymi  do  złożenia  wykazu 
usług wraz z referencjami. 

W wykonaniu tego wezwania Przystępujący pismem z dnia 22 kwietnia 2020r. złożył 

wykaz osób wraz z referencjami. 

Izba  stwierdziła  również,  że  Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  powyższych 

dokumentów  pismem  z  dnia  29  kwietnia  2020  r.  na  podstawie  art.26  ust.3  ustawy  Pzp 
wezwał  Przystępującego  do  złożenia  nowego  wykazu  usług  i  referencji  dotyczących 
Zamawiającego:  Samodzielnego  Wojewódzkiego  Zespołu  Publicznych  Zakładów 

Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w Warszawie  w  zakresie  pierwszego  spornego  warunku 

oraz do uzupełnienia tego wykazu i referencji dotyczących Zamawiającego: Samodzielnego 
Wojewódzkiego  Zespołu  Publicznych  Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w 

Warszawie w zakresie drugiego spornego warunku. 

W nast

ępstwie tego wezwania Przystępujący za pismem z dnia 5 maja 2020 r. złożył 

nowy wykaz wraz referencjami. 

Mając  na  uwadze,  że  Zamawiający  wycofał  zarzut  z  pkt  1.2.  odwołania  naruszenia 

przez Zamawiającego art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oraz 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, poprzez 
kilkukrotne  wezwanie  Lodrom,  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  do  uzupełnienia 
dokumentów  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  zakresie  posiadanego 
doświadczenia  oraz  dysponowania  osobami  oraz  zaniechanie  wykluczenia  Lodrom,  mimo 
tego, że nie wykazał on spełniania warunków w terminie i trybie wskazanym w ustawie Pzp, 
Izba  uznała,  że  pierwszy  złożony  przez  Przystępującego  wykaz  wraz  z  referencjami  za 
niemający  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  przetargu  i  ocenie  mogły  podlegać  jedynie 
informacje z wykazu z dnia 5 maja 2020 r. wraz z załączonymi do niego referencjami. 

Niezależnie  od  powyższego,  Izba  uznała,  że  podanie  przez  Przystępującego  w 

pierwotnym  w  wykazie  informacji  o  numerze  z  ewidencji  zabytków,  a  nie  jak  żądał 


Zamawiający  w  SIWZ  informacji  o  numerze  z  Rejestru  Zabytków  było  nieuzasadnione  z 
uwagi na znaczenie prawne tych dwóch odrębnie uregulowanych instytucji. 

Stosownie  do  art.  7  pkt 1  ustawa o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 

23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 wraz ze zmianami) 

formami ochrony zabytków są 

wpis do rejestru zabytków. 

Ponadto,  zgodnie  z  art.  8  ust.

1  cyt.  wyżej  ustawy  Rejestr  zabytków,  zwany  dalej 

„rejestrem”,  dla  zabytków  znajdujących  się  na  terenie  województwa  prowadzi  wojewódzki 
konserwator zabytków. 

Natomiast,  art.22  ust.  4  powołanej  wyżej  ustawy  przewiduje,  że  Wójt  (burmistrz, 

prezydent  miasta)  prowadzi  gminną  ewidencję  zabytków  w  formie  zbioru  kart  adresowych 
zabytków nieruchomych z terenu gminy, zaś w 5 tego przepisu wymienia się, że w gminnej 
ewidencji zabytków powinny być ujęte: 

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Pomimo  jednak  podania  przez  Przystępującego  tej  informacji  –  według  Izby  –  nie 

sposób  przyjąć,  że  wprowadziła  ona  Zamawiającego  w  błąd,  bowiem  ten  skierował  do 
Przystępującego  powyższe  wezwanie,  z  którego  wynika,  że  Zamawiający  pozostał  w 
przekonaniu, że rejestr zabytków nie jest pojęciem tożsamym z gminną ewidencją zabytków. 

Jednocześnie  z  racji  wyrażenia  przez  inny  skład  orzekający  Izby  odmiennego 

poglądu prawnego w tym zakresie w wyroku z dnia 19 lipca 2016 r. o sygn. akt KIO 1190/16, 
Izba nie mogła przypisać Przystępującemu działania w warunkach zatajenia informacji z winy 
umyślnej czy z rażącego niedbalstwa.  

Wymaga  wskazania,  że  w  myśl  przepisu  art.24  ust.1  pkt  16  ustawy  Pzp  z 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku 
zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu  info

rmacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, 
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 


W  ocenie  Izby  - 

przedstawienie  powyższej  informacji  można  by  ewentualnie 

zakwalifikować,  jako  przejaw  zwykłej  lekkomyślności  czy  niedbalstwa  Przystępującego 
polegający  na  braku  upewnienia  się  przez  niego  jakie  ostatecznie  znaczenie  Zamawiający 
nadał w tym wypadku pojęciu wpisu do rejestru zabytków poprzez zadanie pytania w trybie 

przepisu art.38 ust.1 ustawy Pzp. 

Jednak należy zaznaczyć, że do zastosowania kolejnego przepisu art. 24 ust.1 pkt 17 

ustawy  konieczne  jest  spełnienie  wszystkich  opisanych  w  nim  przesłanek,  bowiem  z 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  granicach  tej  regulacji  prawnej  wyklucza  się 
wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 
wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowan

e przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Izba stanęła na stanowisku, że informacja o numerze z ewidencji zabytków, a nie o 

numerze  zabytków  nie  mogła  mieć  istotnego  wpływu  na  decyzje  Zamawiającego,  skoro 
postanowił on zażądać od Przystępującego złożenia nowego wykazu w tym zakresie. 

Odnosząc się do dowodu Odwołującego do pkt 8.1. odwołania w postaci pisma z dnia 

9  czerwca  2020  r. 

Samodzielnego  Wojewódzkiego  Zespołu  Publicznych  Zakładów 

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Iz

ba uznała, że informacja o tym, że M. C. 

był autorem projektu budowlanego w zakresie architektury(odpowiedź nr 5), nie oznacza jaki 
był jego wkład w stworzenie dokumentacji projektowej i jaki był jej zakres. 

Jeżeli  chodzi  o  odpowiedzi  nr  10  i  11  Samodzielnego  Wojewódzkiego  Zespołu 

Publicznych 

Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie  z  powyższego 

pisma

,  to  należy  stwierdzić,  że  pozostają  one  w  kolizji  z  oświadczeniem  Andrzeja  W. 

koordynatora projektu potwierdzającego realizację projektów wzmocnienia konstrukcji dachu 
pod agregaty chłodnicze lokalizowane na dachu(dowód nr 16 Przystępującego) oraz wyciągu 
z  projektu  wykonawczego(dowód  nr  17)  zalecającego  wykonanie  przebudowy/wzmocnienia 
więźby  dachowej,  co  oznacza,  że  informacja  z  wykazu  w  spornym  zakresie  nie  mogła 
wprowadzać Zamawiającego w błąd w warunkach zawinionych. 

Powyższe  okoliczności  potwierdza  również  oświadczenie  członka  zarządu  Arcus 

Technologie sp. z o.o. realizującego zadanie przy ul. Nowowiejskiej na rzecz Samodzielnego 
Wojewódzkiego  Zespołu  Publicznych  Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w 
Warszawie o tym, że część prac dotyczył przebudowy dachu(dowód nr 19).  


W  odniesieniu  do  dowodu  Odwołującego  nr  8.2  odwołania,  Izba  doszła  do 

przekonania,  że  brak  wiedzy  Zamawiającego:  Biura  Rzecznika  Spraw  Obywatelskich  o 

formalnym  udziale  M.  C. 

w  sporządzeniu  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej 

(odpowiedź na pytanie nr 6 i 8), a także brak takiej informacji dotyczącej jego wkładu pracy w 
sporządzenie  dokumentacji  zmierzającej  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę(pytanie  nr 
12), nie może przesądzać o niedopuszczalności możliwości wykazania się przez ten podmiot 

podwykonawstwem na rzecz firmy Artimex K. W. 

Natomiast, złożone przez Przystępującego na rozprawie oświadczenie z dnia 7 lipca 

2020 r. Artimex K. W. 

potwierdziło podwykonawstwo M. C. w zakresie realizacji dokumentacji 

wielobranżowej i bezpośredniego udziału w uzyskaniu zezwoleń i decyzji administracyjnych. 
Powyższe oświadczenie koresponduje z oświadczeniem własnym M. C. 

W  związku  ze  sformułowanym  w  pkt  8.2  odwołania  zarzutem,  Izba  uznała,  że 

spełnieniem powyższego warunku udziału w postępowaniu jest zadeklarowanie faktycznego 
zdobycia wiedzy i doświadczenia w granicach podwykonawstwa, a zatem nie ma większego 
znaczenia  okoliczność  wykonania  kontraktu  na  rzecz  Zamawiającego:  Biura  Rzecznika 

Spraw Obywatelskich przez Artimex K. W.

, skoro w istocie wszelkie czynności wykonawcze 

realizował M. C. i w ten sposób mógł on zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Powyższe  stanowisko  Izby  wspierają  dowody  Przystępującego  nr  3,  nr  4,  nr  5 

potwierdzające udział M. C. w realizacji zadania w zakresie mieszczącym się w warunku. 

Izba 

uznała  również  za  wystarczające  informacje  Zamawiającego:  Biura  Rzecznika 

Spraw  Obywatelskich  o  objęciu  dachu  przebudową  na  potrzeby  wykonania  czerpni  i 
wyrzutni, które zdaniem Izby – potwierdzają spełnianie warunku w części odnoszącej się do 
uzyskania  decyzji  pozwolenia  na  budowę  w  zakresie  przebudowy  konstrukcji  dachu  o 
powierzchni objętej zakresem przebudowy, co najmniej 1 500 m². 

Według  zapatrywania  Izby  –  warunek  z  rozdziału  pkt  3.2.1  lit.  b  SIWZ  może  być 

interpretowany  jako  wymaganie  wykazania  się  wiedzą  i  doświadczeniem  w  realizacji 

przebudowy  konstrukcji  dachu  o  powierzchni  co  najmniej  1 

500  m²,  a  wymaganie  inaczej 

rozumiane może być potraktowane jako nadmierne. 

Zarówno, Zamawiający, jak i Odwołujący nie wykazali, że wiedza i doświadczenie w 

zakresie zaprojektowania przebudowy części dachu o powierzchni 1 500  m² w odniesieniu 
do  ważnego  elementu  konstrukcyjnego  dachu  ma  mniejsze  znaczenie  niż  całkowita 


przebudowa  powierzchni  dachu  (1500  m²)  w  zakresie  mało  istotnych  jego  elementów 

technicznych. 

Jeżeli chodzi o pozycję z pierwszego wykazu dotyczącą usługi na rzecz Politechniki 

Wrocławskiej,  Izba  uznała,  że  wskutek  niezadeklarowania  jej  przez  Przystępującego  w 

nowym  wykazie  z  dnia  5  maja  2020  r.  i  nieprzedstawienia  przy  tym  wykazie  odpowiedniej 

referencji, który został zażądany przez Zamawiającego, a także niezaskarżenia odwołaniem 
czynności  przedmiotowego  wezwania  w  trybie  przepisu  art.26  ust.3  ustawy  Pzp,  treść  tej 
pozycji i referencji nie miały jakiegokolwiek wpływu na wynik przetargu. 

Wobec  tego  dowód  Odwołującego  do  pkt  8.3  odwołania  należało  potraktować  za 

nieprzydatny do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.  

W  zakresie  zarzutu  opisanego  w  pkt  8.4.  odwołania  odnoszącego  się  do 

wykazywanego przez Przystępującego zadania pn; Rewitalizacja Fortu nr 52 Borek przy ul. 

Fortecznej  146  w  Krakowie  realizowanego  na  rzecz  ZBK  w  Krakowie,  Izba  podobnie  jak  w 

powyższych rozważaniach reprezentuje pogląd, że dla wykazania się odpowiednią wiedzą i 
doświadczeniem  nie  jest  konieczne  sztywne  wykazanie  się  przez  wykonawców  formalnym 
udziałem  w  realizacji  zamówienia,  lecz  wystarczającą  przesłanką  oznaczającą  spełnienie 

warun

ku wystarczające jest zdobycie wiedzy i doświadczenia jako podwykonawca u innego 

podmiotu. 

Nawiązując  do  tego  zarzutu,  Izba  stwierdziła,  że  wykonawcą  powyższego 

zamówienia  była  firma  CZEGEKO  sp.  z  o.o.(dowód  do  pkt  8.4,  ad  6,  10,  11  i  20 
Odwołującego),  który  na  prośbę  wykonawcy  M.  C.  w  dniu  28  lipca  2020  r.  poinformował  o 
wykonaniu  dokumentacji  projektowej  wraz  z  koordynacją,  dla  wielobranżowej  dokumentacji 
technicznej,  w  tym  obsługa  administracyjna  podczas  uzyskiwania  pozwolenia  na  budowę 
wraz z niezbędnymi procedurami administracyjnymi(dowód nr 9 Przystępującego). 

Z powyższego oświadczenia Izba wnioskuje, że jego wystawca potwierdził udział  M. 

C. w 

zdobywaniu wiedzy i doświadczenia na omawianym kontrakcie. 

Izba  nie  znalazła,  żadnego  racjonalnego  uzasadnienia  do  wystawienia  podobnego 

potwierdzenia przez podmiot trzeci, gdyby takiego udziału nie było. 

Odnosząc się do dowodu Odwołującego do pkt 8.4, ad 1, 2 i 8 – pismo ZBK z dnia 9 

czerwca  2020  r.

,  Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  naliczenie  kar  umownych  nie  przesądza 

jeszcze  o  nienależytym  wykonaniu  zobowiązania,  bowiem  sama  umowa  może  określać 


sytuacje  nienależytego  wykonania  umowy,  a  samo  naruszenie  terminów  umownych  może 
nie wywierać takiego skutku prawnego, jeżeli strony postanowią inaczej. 

Poza  tym  wym

aga  zwrócenia  uwagi,  że  na  tle  powyższych  dowodów  nie  jest 

wiadome  czy  sama  dokumentacja  projektowa  została  przekazana  do  odbioru  po  terminie, 
zaś  protokoły  odbioru  (dowód  nr  11  Przystępującego)  kwitują  wykonanie  dokumentacji 
projektowej z należytą starannością. 

Dokonując oceny prawnej dowodu Odwołującego do pkt 8.7. opartego o treść pisma 

z dnia 16 czerwca 2020 r. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie 

wydaje się, że bezspornym jest okoliczność naliczenia kar wynikającej z przyczyn zależnych 

od  wykonawcy  prac  projektowych  (ad  1),  to  samo  dotyczy  nie  zrealizowania  dokumentacji 

projektowej w terminach umownych (ad 9), podczas gdy tenże wykonawca: CZEGEKO sp. z 
o.o.  w  dniu  27  października  2017  r.  potwierdził  odbiór  dokumentacji  od  M.  C.  Architekt  i 
oświadczył, że dokumentacja została wykonana z należytą starannością ( dowód: nr 20 i 21 
Przystępującego). 

Zestawiając  ze  sobą  powyższe  dowody  Izba  doszła  do  wniosku,  że  podwykonawca 

M. C. 

Architekt wykonał należycie dokumentację projektową, jednak nie doszło do jej odbioru 

w  terminie  przez  Zamawiającego,  prawdopodobnie  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
CZEGEKO sp. z o.o., co nie może decydować o odpowiedzialności podmiotu, który wykonał 
swoje zobowiązanie należycie. 

Jednocześnie, według Izby - ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z 

faktu tego wywodzi skutki prawne, co wynika wprost z art.6 kodeksu cywilnego. 

Podobna  jak  wyżej  jest  ocena  Izby  oświadczenia  CZEGEKO  sp.  z  o.o.  na  prośbę 

wykonawcy  M.  C.  z  dnia  28  lipca  2020  r.,  gdzie 

ten  pierwszy  poinformował  o  wykonaniu 

dokumentacji projektowej wraz z koordynacją, dla wielobranżowej dokumentacji technicznej, 
w  tym  obsługa  administracyjna  podczas  uzyskiwania  pozwolenia  na  budowę  wraz  z 
niezbędnymi procedurami administracyjnymi(dowód nr 22 Przystępującego). 

Jeżeli  chodzi  o  zarzut  Odwołującego  o  braku  wykazania  się  przez  Przystępującego 

wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia  na  budowę  w  zakresie  przebudowy  konstrukcji  dachu  w  Samodzielnym 
Publicznym  Szpitalu  Klinicznym  nr  4  w  Lublinie,  Izba  stwierdziła  sprzeczności  pomiędzy 
oświadczeniem Dyrektora Naczelnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 


w Lublinie( dowód Odwołującego do pkt 8.7 odwołania, ad 14), a dowodami Odwołującego nr 

23, nr 24, nr 25, nr 26. 

Dyrektor  szpitala  udzielił  odpowiedzi  z  dnia  16  czerwca  2020  r.,  że  projekt  np.  nie 

przewidywał  robót  w  zakresie  konstrukcyjnym  dachów,  podczas  gdy  z  dowodu 
Odwołującego nr 23 SIWZ z tego przetargu wynika, że w rozdziale III A pkt c 1) określono 
warunek dysponowania przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń 
do projektowania konstrukcji, a także w załączniku nr 1 w rozdziale I pkt 2 ppkt 1) określono 
zakres,  który  obejmuje  wykonanie  odkrywek  i  sporządzenie  niezbędnych  ekspertyz 
technicznych  (  konstrukcyjnych,  mikologicznych)  z  określeniem  stanu  technicznego 
poszczególnych  elementów,  zaś  w  rozdziale  II  pkt  1  ppkt  1.1.  przewidziano  branżę 
konstrukcyjną  zawierającą  rozwiązania  wynikające  z  ekspertyz  udostępnionych  przez 
Zamawiającego,  tj:  naprawy  polegające  na  wzmocnieniu  lub  wymianie  elementów 
konstrukcyjnych i w ppkt 1.2. wymianę lub remont zadaszeń nad wejściami do budynków.  

Dowód  nr  24  Odwołującego  w  postaci  pisma  z  dnia  13  marca  2019  r.  wykonawcy 

robót  budowlanych  na  podstawie  projektu  -  ERBUD  skierowanego  do  Szpitala  potwierdza 
okoliczność  zwrócenia  się  tego  wykonawcy  z  prośbą  o  materiały  projektowe  do  owych 
zadaszeń, które należało odtworzyć do stanu pierwotnego oraz wprowadzenie odpowiednich 
pozycji do przedmiarów robót. 

Dodatkowo,  dowód  nr  25  stanowiący  ERBUD  realizującym  powyższe  zamówienie 

potwierdza,  że  część  realizowanych  prac  dotyczy  przebudowy  dachu  poprzez  lokalne 
wzmocnienia  pod  konstrukcję  agregatów  chłodniczych,  oraz  montaż  żaluzji  osłonowych  na 

podkonstrukcji stalowej. 

Natomiast,  dowód  nr  26  z  korespondencji  e-mail  pomiędzy  Przystępującym  a 

wykonawcą budowlanym ML System S.A. wskazuje, że projekt przebudowy dachu ingerował 
w  konstrukcję  istniejącą,  tak  dalece,  iż  należało  wykonać  stosowne  obliczenia  i  miejscowe 

wzmocnienia. 

Konfrontując powyższe dowody, Izba uznała, że Odwołujący nie przedstawił żadnego 

przeciwdowodu mogącego podważyć powyższe dowody Przystępującego. 

Ponownie, Izba podkreśla, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z 

faktu tego wywodzi skutki prawne. 


W  związku  z  powyższym,  Izba  pozostaje  w  przekonaniu  Odwołujący  nie  udowodnił 

możliwości wystąpienia wszystkich przesłanek, o których mowa w przepisach art.24 ust.1 pkt 

16  i  pkt  17  ustawy  Pzp  oraz  nar

uszenia przez  Zamawiającego  przepisu art.24  ust.1 pkt  12 

ustawy  Pzp,  skutkujących  jego  obowiązkiem  wykluczenia  Przystępującego  z 

przedmiotowego przetargu.  

Według  zapatrywania  Izby  –  przedłożone  przez  Odwołującego  dowody  mają 

charakter  poszlakowy,  nie  wyk

azują  one  w  sposób  nie  budzący  żadnych  wątpliwości,  że 

Przystępujący  działał  celowo  czy  w  warunkach  rażącego  niedbalstwa  chcąc  wprowadzić 
Zamawiającego  w  błąd,  co  do  posiadanej  przez  niego  zdolności  zawodowej  opartej  o 
potencjał podmiotu trzeciego. 

To sam

o dotyczy oceny dowodów mających na celu wykazanie przez Odwołującego 

przedsta

wienia  przez  Przystępującego  informacji  wprowadzających  Zamawiającego  w  błąd 

w  okolicznościach  niedbalstwa  czy  lekkomyślności,  w  sytuacji  gdy  informacje  te  mogły 
istotnie wpłynąć na decyzje Zamawiającego. 

Podsumowując,  Izba  uznała,  że  dowody  przedstawione  przez  Odwołującego 

stanowiły  jedynie  pewne  jego  domysły  co  do  zachowania  Przystępującego  oparte  na 
niepełnych  informacjach  osób  trzecich,  które  zostały  obalone  przez  przeciwdowody 
Przystępującego. 

P

rzy  czym  Izba  mając  na  uwadze  okoliczność,  że  ciężar  dowodowy  spoczywa  na 

Odwołującym, uznała, że nie obalił on dowodów przeciwnych Przystępującego. 

Ostatecznie,  konsekwencją  braku  stwierdzenia  przez  Izbę,  możliwości  przyjęcia,  że 

za

chowanie Przystępującego mieściło się w dyspozycji przepisów art. art.24 ust.1 pkt 16 i pkt 

17  ustawy  Pzp,  należało  stwierdzić,  że  nie  doszło  do  naruszenia  przez  Zamawiającego 
przepisu  art.24  ust.1  pkt  12  ustawy  Pzp,  który  stanowi,  że  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu  lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo 
ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na 

podstawie  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  postanowiła 

oddalić odwołanie.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem 


przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Przewodniczący:…………………………  


wiper-pixel