KIO 1262/20 WYROK dnia 6 sierpnia 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1262/20 

WYROK 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:             

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2020 

roku w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej I

zby Odwoławczej w dniu 8 czerwca 2020 r. przez wykonawcę Sandvik 

Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Tychach  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Polską Grupę Górniczą Spółkę Akcyjną Oddział KWK Ruda w Rudzie 

Śląskiej 

przy udziale wykonawcy 

MINOSTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chełmie 

Śląskim,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie; 

kosztami postępowania obciąża wykonawcę Sandvik Polska Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Tychach i  

z

alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  Sandvik 

Polska  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Tychach  tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza od Sandvik Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Tychach na rzecz Polskiej Grupy 

Górniczej Spółki Akcyjnej Oddział KWK 

Ruda w Rudzie Śląskiej kwotę 3 617 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset 

siedemnaście  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika  i  opłaty 

skarbowej od pełnomocnictwa. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam

ówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na niniejszy  wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 1262/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna Oddział KWK Ruda w Rudzie 

Śląskiej – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

jest m

odernizacja kombajnów chodnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK 

Ruda Ruch Halemba z podziałem na zadania: 

1) zadanie nr 1 - Modernizacja wysokowydajnego kombajnu chodnikowego typu AM- 75-EX-

S;  

2) zadanie nr 2 - Modernizacja kombajnu chodnikowego AM-50. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2020  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p. 

W  dniu  w  dniu  8  czerwca  2020  r.  przez  wykonawca  Sandvik  Polska 

Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie zarzucając 

zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. poprzez jego niezastosowanie 

i zaniechanie wykluczenia Minostar 

Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim (dalej także: Minostar albo 

przystępujący) z postępowania, mimo iż wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub 

r

ażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że 

spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej lub co 

najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające 

z

amawiającego  w  błąd,  a  mające  istotny  wpływ  na  podejmowane  przez  zamawiającego 

decyzje w zakre

sie oceny spełniania ww. warunku; 

art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. 

poprzez zaniechanie wykluczenia z Minostar

, mimo iż wykonawca ten nie wykazał spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej 

sformułowanego w części VIII pkt 1 lit a specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.) 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty Minostar jako najkorzystniejszej w zadaniu nr 

dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert; 

wykluczenia Minostar z postępowania; 


dokonania wyboru oferty o

dwołującego jako najkorzystniejszej w Zadaniu nr 1. 

Odwołujący  podniósł,  że  jest  wykonawcą,  który  złożył  ofertę  w  przedmiotowym 

postępowaniu. Odwołujący posiada interes we wniesieniu odwołania, ponieważ w przypadku 

prawidłowego działania zamawiającego, wykonawca Minostar powinien zostać wykluczony z 

postępowania, natomiast oferta odwołującego w takiej sytuacji powinna być uznana za ofertę 

najkorzystniejszą w Zadaniu nr 1. W związku z powyższym, w ocenie odwołującego, nie może 

budzić wątpliwości fakt, że w wyniku niezgodnych z przepisami ustawy działań zamawiającego 

o

dwołujący może ponieść szkodę polegającą na nieuzyskaniu zamówienia publicznego, a tym 

samym posiada interes we wniesieniu odwołania. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  częścią  VIII  pkt  1  lit.  a  s.i.w.z.,  dla  wykazania 

spełniania  warunku  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  dla  zadania  nr  1, 

w

ykonawcy wykazać mieli się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert (tj. przed 6.09.2019 r.) zamówień odpowiadających swoim rodzajem 

przedmiotowi  zamówienia,  tj.  polegających  na  dostawie  lub  modernizacji  lub  remoncie 

kombajnów  chodnikowych  o  łącznej  wartości  brutto  co  najmniej  2  000  000,00  zł,  o  mocy 

organu minimum 200 kW. 

Odwołujący wskazał, że wykonawca Minostar złożył wykaz dostaw ze wskazaniem 3 

zamówień  oraz  przedłożeniem  referencji,  które  miały  potwierdzać  należyte  wykonanie  3 

zamówień  polegających  na  remoncie  kombajnu  chodnikowego.  Przedmiotowe  realizacje 

budziły  wątpliwości  zamawiającego,  który  dwukrotnie  skierował  do  Minostar  wezwania  do 

udzielenia  wyjaśnień  w  zakresie  przedłożonych  dokumentów,  jak  również  zwrócił  się  z 

zapytaniami w tym zakresie bezpośrednio do podmiotów trzecich. Ostatecznie, zamawiający 

błędnie ocenił przedstawione przez Minostar dokumenty i wyjaśnienia, bowiem żadna z trzech 

zawartych w wykazie dostaw nie potwierdza spe

łniania warunku udziału w postępowaniu, a 

przedstawiane przez Minostar dokume

nty i oświadczenia wprowadzają zamawiającego w błąd 

co do faktycznych zdolności technicznych lub zawodowych tego wykonawcy. 

Podnosząc  się  do  pozycji  poz.  1  wykazu  -  zamówienie  wykonane  na  rzecz  Biura 

Handlowego Protech M. P., w okresie od 10-09-2016 r. d

o nadal, o wartości pow. 3,69 mln zł 

brutto,  odwołujący  wskazał,  że  w  wyjaśnieniach  z  dnia  30.10.2019  r.  oraz  28.11.2019  r., 

udzielanych  w  odpowiedzi  na  wezwania  z

amawiającego,  Minostar  wskazał,  że  remont 

kombajnu wskazany w w

ykazie wykonywany był na podstawie umów: 

215/DEM/M  - 

obejmującej  kompletację  (montaż  i  uruchomienie)  i  dostawę  części 

zamiennych kombajnu chodnikowego AM-75 EX-S/181 - umowa trwa nadal - 

wartość na dzień 

4.10.2019 r. - 

135 300 zł brutto; 


269/DEM/M  - 

obejmującą  remont  kombajnu  chodnikowego  AM-75Ex-S/181  oraz 

obsługę  serwisową  gwarancyjną  i  pogwarancyjną  -  umowa  trwa  nadal  -  wartość  na  dzień 

4.10.2019 r. - 

3 769 502,28 zł brutto. 

Minostar 

przedstawił: 

list  referencyjny  z  dnia  02.09.2019  r.  wystawiony  przez  BH  Protech  M.  P., 

potwierdzający  zlecenie  remontu  kombajnu  chodnikowego  AM75  Ex-S,  ze  wskazaniem 

wartości ponad 3 mln zł netto; bez podania dat wykonania. 

protokół  odbioru  z  dnia  9.11.2016  r.  (zał.  nr  1  do  wyjaśnień  z  28.11.2019  r.) 

potwierdzający odbiór prac remontowych kombajnu pomiędzy Minostar i BH Protech, 

p

rzy  czym  Minostar  występował  jako  poddostawca:  usług,  części  i  podzespołów,  wsparcia 

technicznego  na  rzecz  BH  Protech  M.  P.

,  który  z  kolei  działał  jako  wykonawca  dla  spółki 

Kopex-Pbsz S.A. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  odbiorcą  dostawy  była  działalność  gospodarcza 

prowadzona  przez  p.  M.  P.

,  który  do  dnia  11.02.2016  r.  ujawniony  był  w  KRS  jako  Prezes 

Zarządu Minostar sp. z o.o. Aktualni członkowie zarządu Minostar sp. z o.o. wskazywani są w 

materiałach promocyjnych jako pracownicy BH Protech (odpowiednio: Pan M. M. jako Dyrektor 

ds.  Technicznych  oraz  p.  M.  M. 

jako  Kierownik  ds.  Marketingu  i  Logistyki).  Powiązania 

osobowe między Minostar a odbiorcą wskazanej w wykazie dostawy są zatem oczywiste. 

Odwołujący wskazał, że w wykazie wskazano dalsze trwanie umowy, mimo iż zgodnie 

z  protokołem  odbioru,  remont  kombajnu  został  zakończony  do  dnia  9.11.2016  r..  Dużo 

poważniejsza  niezgodność  występuje  między  oświadczeniem  Minostar  a  informacjami 

uzyskanymi bezpośrednio od właściciela kombajnu, którego dotyczyły wykazywane prace, tj. 

spółki PBSz S.A. W odpowiedzi na pytanie skierowane przez odwołującego, PBSz udzieliło w 

dniu  26.02.2020  r.  informacji  dotyczących  kombajnu  AM  75  Ex-S/181  oraz  wskazało 

następujące umowy zawarte z BH Protech M. P.: 

umowa zakupu części zamiennych zawarta w 2014 r.; 

umowa  z  dnia  29  maja  2015  r.  nr  269/2015/DEM,  której  przedmiotem  była  dzierżawa 

części/podzespołów kombajnowych stanowiących własność BH PROTECH zamontowanych 

dla  przejściowego  użytku  w  kombajnie  górniczym  AM-75  stanowiącym  własność  PBSz; 

zawarta na okres 16 miesięcy licząc od dnia 1 czerwca 2015 r.; 

umowa z  dnia 1  czerwca  2015  r.  nr  215/2015/DEM, której  przedmiotem  była kompletacja 

oraz uruchomienie kombajnu chodnikowego AM 75 Ex-

S/181, stanowiącego własność PBSz 

z terminem realizacji do 31 sierpnia 2015 r. 


Odwołujący  stwierdził,  że  żadna  z  umów  nie  dotyczyła  remontu  kombajnu 

chodnikowego.  Skoro  zatem  PBSz  S.A.  nie  zleciło  BH  Protech  wykonania  remontu 

stanowiącego  jego  własność  kombajnu  chodnikowego,  przedstawione  przez  Minostar 

informacje,  iż  prace  takie  wykonano  w  charakterze  podwykonawcy  BH  Protech  w  ramach 

zleceń  na  rzecz  PBSz  S.A.  są  wprost  nieprawdziwe.  Z  informacji  przedstawionych  przez 

właściciela i ostatecznego odbiorcę prac wynika, że wykonywane były jedynie prace, które nie 

odpowiadają wymaganym elementom warunku udziału w postępowaniu. 

W związku z powyższym, w ocenie odwołującego, oświadczenia Minostar zawarte w 

wykazie dostaw oraz złożonych wyjaśnieniach nie są zgodne z prawdą i nie sposób twierdzić, 

iż  stanowią  one  efekt  niezawinionej  omyłki  po  stronie  wykonawcy,  która  wystąpiła  mimo 

dochowania przez niego należytej staranności. Zamówienie wskazane w poz. 1 wykazu nie 

potwierdza  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  działania  Minostar  wypełniły 

przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy P.z.p. 

Odnosząc  się  do  poz.  2  wykazu  -  zamówienie  na  rzecz  Konko  S.A.,  w  okresie 

01.04.2017 do 30.11.20

17 r. o wartości powyżej 1,23 mln zł brutto, odwołujący podniósł, że w 

wykazie 

Minostar  oświadczył  o  wykonaniu  remontu  kombajnu  chodnikowego.  Jednakże 

przedstawiona  w  postępowaniu  referencja  z  dnia  16.05.2019  r.  wskazuje,  iż  Minostar  był 

„partnerem  podczas  remontu  kombajnu  chodnikowego  AM75  Ex-S/138”.  List  referencyjny 

precyzuje dalej, iż uruchomienie przedmiotowego kombajnu miało miejsce w ostatnim kwartale 

2017  r.  dla  Oddziału  KWK  Mysłowice  -  Wesoła  oraz  że  łączna  wysokość  zrealizowanych 

zamówień, „przy współpracy z firmą Minostar” przekroczyła kwotę 1 000 000,00 zł netto (w 

wyjaśnieniach z 30.10.2019 r. wykonawca doprecyzował, iż wartość ta wyniosła 1 244 338,66 

zł brutto). 

Odwołujący wskazał, że list referencyjny w żadnym miejscu nie potwierdza zatem, iż 

Minostar  faktycznie  wykonywał  prace  remontowe.  Okoliczności  potwierdzone  przez  inne 

dokumenty wskazują, że przedmiotowe „partnerstwo” z Konko S.A. przy remoncie kombajnu, 

do którego odnosi się list referencyjny z 16.05.2019 r., nie polegało na remoncie kombajnu 

chodnikowego,  a  wyłącznie  na  dostawie  części  zamiennych.  Zatem  faktyczny  zakres 

doświadczenia  wykonawcy  nie  pokrywa  się  z  oświadczeniem  zawartym  w  wykazie  ani  z 

doświadczeniem wymaganym dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

Odwołujący zauważył, że protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.09.2017 r., załączony 

przez  Minostar  do  wyjaśnień  z  dnia  29.11.2019  r.,  nie  potwierdza  w  swojej  treści,  iż 

przedmiotem wykonanych dostaw/usług był remont kombajnu chodnikowego. Wskazuje on, 

że współpraca po stronie Minostar ograniczona była do dostawy części i udziału w montażu. 


Zatem  nie  jest  to  wystarczające  doświadczenie  odpowiadające  przedmiotowi  niniejszego 

zamówienia i gwarantujące należyte jego wykonanie. 

Odwołujący  nadmienił,  że  w  innym  postępowaniu,  prowadzonym  dla  LW  Bogdanka 

S.A.  nr  982/IZP/PFR/2019,  Minostar  przedstawił  referencje  od  Konko  S.A.  wskazujące 

wyraźnie, iż Minostar był „dostawcą części zamiennych do kombajnu chodnikowego AM75 Ex-

S”,  o  wartości  918  373,85  zł  netto.  Tę  sama  referencję  Minostar  przedstawił  także  w 

postępowaniu nr 983/IZP/PFR/2019 dla tego samego zamawiającego, wskazując również w 

JEDZ jednakową wartość zamówienia. 

Odwołujący  zauważył,  że  nawet  jeśliby  uznać,  że  Minostar  faktycznie  uczestniczył 

częściowo w realizacji prac remontowych ponad samą dostawę części i ich montaż, to udział 

ten musiał mieć bardzo ograniczony zakres i zdecydowanie mniejszą wartość niż wskazane w 

wykazie ponad 1 ml

n zł brutto. Jeśli, jak wynika z dokumentów, „współpraca przy remoncie 

kombajnu” obejmowała dostawę części zamiennych za prawie 920 tysięcy złotych, to zaledwie 

ułamek tej wartości rzędu 100 tys. złotych stanowił wartość prac remontowych, tj. takich, które 

należało  wykazać  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  i  które 

Minostar wskazał w poz. 2 wykazu. 

W  ocenie  odwołującego,  w  zakresie  poz.  2  wykazu  mamy  do  czynienia  zarówno  z 

intencjonalnym  (a  co  najmniej  - 

lekkomyślnym)  przedstawieniem  nieprawdziwych informacji 

wypełniającym przesłanki wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy P.z.p., 

jak  również  z  nieprzydatnością  przedmiotowego  zamówienia  dla  wykazania  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

Odnosząc się do  poz.  3  wykazu  -  zamówienie  wykonane na  rzecz  FHPU  Metaltech 

Chełm Śląski, w okresie 01.03.2018 do 30.11.2018 r. o wartości powyżej 3,69 mln zł brutto, 

odwołujący  podniósł,  że  wykonawca  wyjaśnił  w  dniu  30.10.2019  r.,  iż  w  przedmiotowym 

okresie  wskazanym  w  wykazie 

wykonał  na  podstawie  trzech  umów  o  łącznej  wartości                  

3 936 000,00 zł brutto „pełen zakres remontu z modernizacją” kombajnu chodnikowego AM-

który  obecnie  oferowany  jest  do  sprzedaży.  Wykonawca  przedstawił  również  protokół 

odbioru  potwierdzający  zakończenie  prac  remontowych  do  dnia  30.11.2018  r.  W  uwagach 

zawarto zastrzeżenie, iż wykonane zostaną prace modernizacyjne w terminie od 01.12.2018 

r. - 

31.12.2019 r. Zatem zamówienie na rzecz Metaltech obejmowało remont i modernizację 

kombajnu, na podstawie trzech umów o łącznej wartości 3 936 000,00 zł brutto, przy czym 

remont kombajnu zakończono do dnia 30.11.2018 r. 

Odwołujący wskazał, że ze sprawozdania finansowego złożonego przez Minostar do 

KRS  wynika,  iż  w  roku  2018  przychody  netto  ze  sprzedaży  i  zrównane  z  nimi  (poz.  A. 

Rachunku zysków i strat) wyniosły 442 570,00 zł. Abstrahując już od faktu, iż rachunek zysków 


i  strat  obejmuje  całościowe  przychody  ze  sprzedaży,  zatem  powinien  uwzględniać  również 

inne  realizacje,  na  które  powołuje  się  Minostar  wykazując  swoje  doświadczenie,  wartość 

uzyskana przez 

Minostar w tym okresie wyznacza maksymalną wartość usług zakończonych 

w roku obrotowym 2018. Oznacza to, iż usługa remontowa wykonana w 2018 r., którą Minostar 

wykazuje  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  nie  mogła  mieć 

wartości wyższej niż 442 570,00 zł - jest to zdecydowanie niższa wartość niż wymagana dla 

potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. Zatem poz. 3 wykazu nie może 

być  uznana  za  wystarczającą  dla  dopuszczenia  Minostar  do  udziału  w  postępowaniu,  a 

zadeklarowanie w wykazie kwoty ponad 3 ml

n zł za wykonanie przedmiotowego remontu mija 

się z prawdą. 

W  ocenie  odwołującego,  niezależnie  od  powyższego,  wątpliwości  budzi  nie  tylko 

wartość podana w wykazie, ale również sam fakt aktualnego wykonania prac remontowych 

wskazanych w wykazie w poz. 3. 

Zaznaczył, że odbiorcą zamówienia z poz. 3 Wykazu jest 

FPHU Metaltech M. M. - 

działalność gospodarcza prowadzona przez osobę będącą od 2016 

r. wspólnikiem i prezesem zarządu Minostar sp. z o.o. W tym kontekście, istotne wątpliwości 

budzi  odpowiedź  udzielona  przez  FPHU  Metaltech  na  pytania  zamawiającego  o  szczegóły 

dot

yczące zamówienia wskazanego w wykazie Minostar - pan M. M. odmawia odpowiedzi na 

pytania  z

amawiającego,  powołując  się  na  okoliczności  nie  mające  jakiegokolwiek 

uzasadnienia. Powody, które podaje, mogłyby najwyżej zmierzać do uzasadnienia zachowania 

poufności przekazywanych informacji wobec podmiotów trzecich, natomiast nie uzasadniają 

odmowy  przekazania  ich  z

amawiającemu  dokonującemu  w  toku  badania  oferty  weryfikacji 

prawidłowości  informacji  przekazanych  przez  Minostar.  W  sposób  niewątpliwy  natomiast, 

przystępujący  uniemożliwia  zamawiającemu  ustalenie  faktycznego  zakresu  i  wartości 

wykonanych  prac  w  celu  zweryfikowania  prawidłowości  wykazania  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu. 

Odwołujący zauważył, że wskazane powyżej okoliczności oraz brak potwierdzenia, iż 

z

amówienie  o  wymaganych  dla  potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu 

zakresie i wartości faktycznie zostało zrealizowane, wskazują na intencjonalne wprowadzanie 

zamawiającego  w  błąd,  przez  wykonawcę  i  ściśle  powiązanego  z  nim  osobowo  odbiorcę 

wskazanego w w

ykazie. Działanie takie kwalifikuje się jako podstawa wykluczenia wykonawcy 

z postępowania. 

Odwołujący wskazał, że złożenie przez Minsotar nieprawdziwych informacji w zakresie 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  uniemożliwia  wystosowanie  wobec  tego 

wykonawcy wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 

do uzupełnienia innych dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków  udziału w  postępowaniu.  Jak  wskazywano powyżej, 


profesjonalny  charakter  działalności  wykonawcy  wskazuje  na  rażące  niedbalstwo,  o  ile  nie 

celowe  działanie  Minostar,  zmierzające  do  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  co  do 

spełniania  warunku udziału w  postępowaniu w  ww.  zakresie,  co  mogło mieć i  miało istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego (art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy P.z.p.). 

W  ocenie  odwołującego,  działanie  Minostar  wypełnia  znamiona  co  najmniej 

lekkomyślności i niedbalstwa w przedstawianiu informacji zamawiającemu, które miały istotny 

wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu.  Obowiązkiem 

wykonawcy  jest  co  najmniej  upewnienie  się,  czy  informacje  przekazane  zamawiającemu 

odpowiadają rzeczywistości, gdyż informacje składane w toku postępowania przetargowego 

zmierzają do udzielenia zamówienia właśnie temu wykonawcy, który je składa i w związku z 

tym mają wpływ na podejmowane przez zamawiającego decyzje (wyrok KIO z dnia 9 kwietnia 

2018 r. KIO 531/18). 

Odwołujący stwierdził, że powyższe okoliczności wypełniają dyspozycję zarówno art. 

24 ust. 1 pkt 16, jak i art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p.

, powodując konieczność wykluczenia 

Minostar z postępowania. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  1  sierpnia  2020  roku  wniósł  o 

odda

lenie  odwołania  i  zasądzenie  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  kosztów 

postępowania w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, według norm przepisanych. 

Zamawiający  potwierdził,  iż  w  toku  postępowania  żądał  do  wykonawców  wykazu 

spełnienia  warunku  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  poprzez  wykazanie 

należytego wykonania w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( tj. przed dniem 

6.09.2019 r.) zamówień w  zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na 

lub modernizacji lub remoncie kombajnów chodnikowych — dla zadania nr 1 o łącznej wartości 

brutto co najmniej 2.000.000,00 brutto. (cz. VIII s.i.w.z. 

oraz zał. nr 3 do s.i.w.z.). 

Zama

wiający wskazał, że wykonawca MINOSTAR sp. z o.o. złożył wykaz wykonanych 

dostaw 

wraz z załączeniem referencji  przez następujące podmioty: Biuro Handlowe Protech 

M. P., Konko SA, FHPU Metaltech 

Chełm Śląski. Ze względu na to, iż przedstawione przez 

przyst

ępującego  referencje  budziły  wątpliwości  zamawiającego,  zamawiający  wezwał 

Minostar 

do złożenia wyjaśnień.   

Zamawiający  podkreślił,  że  przystępujący  przedłożył  zarówno  wykaz  wykonanych 

dostaw 

oraz potwierdził ich wykonanie poprzez przedłożenie do oferty. Zamawiający, celem 

należytego przeprowadzenia postępowania,  uznał  za konieczne  wezwanie  przystępującego 

do  złożenia  wyjaśnień,  celem  ustalenia  czy  faktycznie  przystępujący  realizował  usługi  oraz 


dostawy  wymagane  przez  zamawiającego.  Takle    działanie  zamawiającego  miało  na  celu 

ustalenie,  czy  oferta  przystępującego  spełnia  wymagania  czy  też  powinna  zostać  a  sam 

przystępujący  wykluczony  z  postępowania.  Odrzucenie  jej  bez  wzywania  do  złożenia 

wyjaśnień w zakresie referencji byłoby przedwczesne i naruszałoby ustawę. Zamawiający nie 

jest uprawniony do prowadzenia 

śledztwa własnego w ramach procesu udzielania zamówienia 

publicznego  (np.  badanie  autentyczności  dokumentów  załączanych  do  oferty),  albowiem 

niewątpliwie  wykracza  to  już  poza  kompetencje  przyznane  zamawiającemu.  Ustawodawca 

natomiast zezwolił  zamawiającemu na badanie zgodności oferty i załączników do niej z s.i.w.z. 

poprzez zastosowanie 

właśnie art. 26 ust. 3, 26 ust. 4, art. 87 ust. 2 ustawy P.z.p. 

Zamawiający  podkreślił,  że  dokument  referencyjny  nie  musi  posiadać  szczególnej 

formy. Jego istotą jest bowiem treść, czyli potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.   

Ustawodawca nie ws

kazał formy, w jakiej mają zostać wystawione referencje oraz nie wskazał 

elementów,  z  jakich  referencje  mają  się  składać.  Ponadto  zamawiający  ani  wykonawca 

przystępujący do przetargu nie może narzucić wzoru dokumentu referencyjnego — co będzie 

się znajdowało w  referencjach  zależy  od  wystawcy  referencji. Takie  stanowisko potwierdza 

również orzecznictwo KIO, zgodnie z którym, co do zasady, referencje są dokumentem, który 

służy do potwierdzenia należytego wykonania usług wymienionych w wykazie sporządzonym 

prz

ez  wykonawcę.  Oznacza to,  że to  wykaz  winien  zawierać  żądane przez  zamawiającego 

informacje, w tym opis usług, natomiast referencje (lub inne równoważne dokumenty) winny 

zawierać  potwierdzenie  należytego  wykonania  tych  usług  (wyrok  z  dnia  27.12.2017  r.,  KIO 

Zamawiający  wskazał, iż Minostar przedstawił referencje dotyczące jedynie remontu 

kombajnu.  Zamawiaj

ący wskazał,  iż  żądał  potwierdzenia,  iż  w  okresie  3  lat  przed  upływem 

terminu  składania  ofert  wykonawcy  spełniają  warunek  w  zakresie  wiedzy  i  doświadczenia 

dotyczący  wykonania  lub  wykonywania  dostaw  lub  modernizacji  lub  remontów  kombajnu 

chodnikowego.  Tym  s

amym      przystępujący  do  miał  obowiązek  wykazać,  iż  wykonał  choć 

jedną z ww. czynności tj. dostawę lub remont lub modernizację kombajnu, a nie tylko remont 

jak wskazuje o

dwołujący. 

Zamawiający  wskazał,  iż  skorzystał  również  z  procedury  określonej  w  §  2  ust.  6 

r

ozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może  żądać  Zamawiający  od  Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  czyli 

Zamawiający samodzielnie skierował zapytania do wystawców referencji celem potwierdzenia 

czy 

przystępujący zrealizował remonty/modernizację lub dostawy zgodnie  z  wymaganiami 

określonymi w s.i.w.z. oraz sprawdzał przedmiotowe informacje w ramach Oddziałów PGG SA 

i tak: 


-   w  odpowiedzi  od  M. M. 

prowadzącego FPHU METALTECH (pismo z dnia 27.02.2020 r.) 

uzyskano 

informację, iż protokół odbioru z dnia 30.11.2018 r. potwierdza zgodnie ze stanem 

faktycznym  realizacje  remontu  i 

modernizację  kombajnu  AM•75  z  układem  równoważnym 

EX•S  —  zgodnie  z  wykazem  wartość  usług  wyniosła  3,69  mln  zł  co  oznacza,  iż  warunek 

wartości powyżej 2 mln zł brutto jest spełniony. 

z poczynionych pomiędzy Oddziałem KWK Ruda a KWK ROW w ramach Polskiej Grupy 

Górniczej  S.A.  wynika,  iż  MINOSTAR  sp.  z  o.o.  na  rzecz  KONKO  S.A.  wykonał  remont 

kombajnu chodnikowego AM-75 w 2

017 r, na kwotę ponad 1 mln zł. 

-  r

ównież  odbiór  technicznego  z  dnia  09.11.2016  potwierdzający  remont  kombajnu 

chodnikowego AM75-EX /181 na rzecz BH PROTECH, 

Zamawiający zaznaczył, że tym samym już ww. przedstawione referencje, wyjaśnienia 

oraz zebrane informacje zgodnie z ww. 

§ 2 ust 6.  wskazują wprost, iż Minostar spełnił warunki 

wymagane przez 

zamawiającego. 

Zamawiający  podkreślił,  iż  –  wbrew  w  twierdzeniom  odwołującego  –  nie  żądał,  aby 

w

ykonawcy  wykazali  się  samodzielnym  wykonaniem  modernizacji/remontem/dostawa 

kombajnu  chodnikowego.  Także  również  referencje  i  wyjaśnienia  dot.  Konko  S.A.  należy 

uznać  za  prawidłowe  i  wykazujące,  iż  Minostar  spełnia  warunek  wiedzy  i  oświadczenia 

zakreślony przez zamawiającego.  

Co  do  poni

esionej  kwestii  osobowych  pomiędzy  wystawcą  referencji  a  Minostar, 

zamawiający stwierdził, że wystąpienie takiej okoliczności nie stanowi przesłanki do założenia, 

iż referencie wprowadzają w błąd czy też są nieprawdziwe, Ustawodawca nie ograniczył kręgu 

os

ób,  które  mogą  są  uprawnione  od  wystawienia  referencji  oraz  nie  wyłączył  możliwości 

wystawienia 

referencji  przez  podmioty  powiązane  kapitałowo  lub  osobowo  z  wykonawca  w 

procedurze przetargowej. 

Zamawiający stwierdził zatem, iż po przeprowadzeniu procedury wyjaśniającej nie miał 

podstaw  do  uznania,  iż  przedstawione  referencje  wprowadzają  go  w  błąd  i  następnie 

wykluczenia 

przystępującego na tej podstawie w zw. z zastosowaniem art. 24 ust. 1 pkt 16 

lub/i 17 ustawy P.z.p. 

W  piśmie  procesowym  z  dnia  29  lipca  2020  roku  przystępujący  wniósł  o  oddalenie 

odwołania. 

Odnosząc się do zarzutów dotyczących poz. 1 wykazu — zamówienie wykonane przez 

p

rzystępującego  na  rzecz  Biura  Handlowego  Protech  M.  P.,  przystępujący  wskazał,  że 

twierdzenia  o

dwołującego  nie  są  prawdziwe.  Świadczy  o  tym  chociażby  pismo  otrzymane 


przez BH Protech, dla którego prace wykonywał przystępujący, a które to z kolei realizowało 

zamówienie dla PBSz S.A., w odpowiedzi na jego  ,dodatkową” prośbę (pismo z 24.06.2020 

r.)  o  potwierdzenie  zgodnego  ze  stanem  faktycznym  wykonywania  remontu  kapitalnego 

kombajnu AM-75 Ex-S/181. Z odpowiedzi PBSz S.A. z dnia 25.06.2020 r, (DRS/JR/621/20) 

mającej  treść  bardziej  szczegółową  niż  prezentuje  to  czy  też  otrzymał  odwołujący,  wynika 

bowiem jednoznacznie, że „zakres i przedmiot dwóch umów, jakie Przedsiębiorstwo Budowy 

Szybów S.A. zawarło z BH Protech (tj. „kompletacja i uruchomienie kombajnu” oraz „dzierżawa 

części/podzespołów kombajnowych stanowiących własność BH Protech zamontowanych do 

przejściowego  użytku  w  kombajnie  górniczym”),  składały  się  łącznie  na  remont  kapitalny 

kombajnu  chodnikowego  AM  75/181-Ex-

S.”.  Podtrzymano  też  stanowisko  zawarte  w 

wystawionych referencjach. 

Przystępujący zwrócił uwagę, że nie można opierać się na samej nazwie/przedmiocie 

umowy  w  ce

lu  ustalenia  charakteru  wykonanych  prac.  Istotny  jest  przedmiot  zamówienia, 

oferta, szczegółowy zakres remontu, a co najważniejsze definicja remontu kapitalnego jako 

pracy  zmierzającej  do  przywrócenia  obiektowi  funkcjonalności  pierwotnej  poprzez  wymianę 

lu

b naprawę wszystkich zużytych części. W konsekwencji nie można przyjąć, że oświadczenia 

p

rzystępującego  zawarte w  wykazie dostaw  oraz  złożonych wyjaśnieniach nie  są  zgodne  z 

prawdą. 

Przystępujący zauważył, że odwołujący wykazuje się w swoim działaniu swego rodzaju 

niekonsekwencją,  ponieważ  z  jednej  strony  czyni  zarzuty  (notabene  bezpodstawne)  wobec 

referencyjnych 

zamówień przystępującego, a z drugiej strony - sam odwołujący wielokrotnie 

przytaczając  definicję  remontu  kapitalnego  m.in.  w  piśmie  znak:  W4/2020/00063  z  dnia 

17.02.2020  r., 

jak  i  w  innych  postępowaniach  publicznych  o  identycznym  przedmiocie 

zamówienia, chociażby w przetargach prowadzonych przez JSW S.A. o nr. ref. 039/P/19 - w 

pytaniu nr 1. ppkt. 1.2 wg. pisma o nr WZP/DK0.2280039"/19-44/19 z dnia 22.10.2019 r., lub 

045/P/19  -  w  pytaniu  nr  2.  ppkt.  1.2  wg.  pisma  0  nr.  WZP/JT.2280045"/19-53/19  z  dnia 

16.10.2019 r. (załącznik nr 2 do niniejszego pisma procesowego strony 1 i 2) o następującej 

treści: 

„Remont  kapitalny  -  to  praca  zmierzająca  do  przywrócenia  obiektowi  funkcjonalności 

pierwotnej poprzez  

wymianę lub naprawę wszystkich zużytych części” 

opisuje ją w sposób niepełny, ponieważ remont kapitalny zwykle związany jest z całkowitym 

demontażem maszyny lub urządzenia. Często w ramach remontu kapitalnego wykonywana 

jest  również  modernizacja,  czyli  działania  podwyższające  właściwości  eksploatacyjne 

urządzenia.  Podnoszona  okoliczność  ma  w  ocenie  przystępującego  istotne  znaczenie  w 

nini

ejszej  sprawie,  ponieważ  skoro  odwołujący  zarzuca,  że  zawarte  w  wykazie  dostaw 


zamówienia nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu, twierdząc, że żadna 

z usług nie polegała na remoncie kombajnu chodnikowego, a wyłącznie na dostawie części 

zamiennych, 

przeczy  definicji  remontu  kapitalnego,  którą  sam  przytacza.  Należy  bowiem 

podkreślić,  że  aby  przywrócić  obiektowi  pierwotną  funkcjonalność,  należy  wymienić  lub 

naprawić  wszystkie  zużyte  części.  Tak  więc  wszystkie  części,  które  nie  kwalifikują  się  do 

naprawy, 

należy wymienić. W tym celu do maszyny/urządzenia, które w świetle ww. definicji 

remontu  kapitalnego  wiąże  się  z  jej  demontażem,  należy  te  części/podzespoły  dostarczyć, 

reszta  części/podzespołów  kwalifikujących  się  do  ponownego  użycia  jest  po  prostu 

naprawiana w celu przywrócenia ich pełnej sprawności. Na dodatek sam odwołujący, o czym 

zdaje  się  zapominać  formułując  wobec  innych  zarzuty  (w  tym  przypadku  przystępującego), 

wykazuje czynności  dostawy  części,  wykonywanie  serwisu a nawet  naprawy  komponentów 

kombajnów w swoich referencjach na potwierdzenie spełniania warunku.  

W ocenie przystępującego, za niezrozumiałe z punktu widzenia wykazania spełniania 

warunku udziału w postępowaniu należy uznać czynione przez odwołującego rozważania o 

powiązaniach  osobowych  między  przystępującym  a  odbiorcą  wskazanej  w  poz.  1  wykazu 

dostawy.  Okoliczności  takie,  nawet  gdyby  istniały,  nie  stanowią  same  w  sobie  bariery 

uniemożliwiającej  ubieganie  się  o  zamówienie  i  wykazywanie  takiej  realizacji.  W  ocenie 

p

rzystępującego,  co  podnosił  już  w  wyjaśnieniach  skierowanych  do  zamawiającego,  tego 

rodzaju „zarzuty” mają na celu wyłącznie dyskredytację przystępującego i stanowią element 

walki konkurencyjnej. 

Odnosząc się do zarzutów dotyczących poz. 2 wykazu — zamówienie wykonane na 

rzecz  Konko  S.A. 

–  przystępujący  stwierdził,  że  wykonywał  i  faktycznie  uczestniczył  w 

realizacji  prac  remontowych.  Z  dowodu  z  15.09.2017  r.  wynika  należyte  wykonanie 

zamówienia,  wskazano  w  nim  też,  że  „w  celu  wykonania  prób  ruchowych  Wykonawca  (tj. 

Minostar  Sp.  z  o.o.  Przystępujący)  udostępnił  nieodpłatnie  lewą  przekładnię  podajnika”,  a 

także, że „po wspólnym zmontowaniu kombajnu przeprowadzono próby ruchowe”. Ponadto 

potwierdzenie prawdziwości oświadczenia przystępującego złożonego w wykazie, czy też w 

dotychcza

sowych  wyjaśnieniach  złożonych  zamawiającemu,  stanowi  informacja  z  dnia 

07.02.2020 r. przekazana drogą poczty elektronicznej przez Prezesa Zarządu Konko S.A. — 

Pana A. 

Ż. do Pana M. S. — Kierownika Działu Zamówień i Przetargów KWK ROW w Rybniku. 

Wprawdzie  została  przekazana  w  innym  postępowaniu,  tym  niemniej  dotyczy  zamówienia 

podanego w poz. 2 wykazu i p

rzystępujący będąc zmuszony (na skutek ciągłych insynuacji 

o

dwołującego)  wykazywać  prawdziwość  swoich  oświadczeń,  przedstawia  je  w  celu  ich 

potwierdzenia. W przywołanej korespondencji Prezes Zarządu Konko S.A. informuje, że cyt. 

„Potwierdzamy, że firma Minostar Sp. z o.o. wykonała dla nas remont kombajnu chodnikowego 

AM 75 w 2017 roku za 

kwotę ponad 1 000 000 PLN netto. Remont został wykonany solidnie i 


terminowo”. Świadczy to jednoznacznie o tym, że to twierdzenia odwołującego, jakoby udział 

p

rzystępującego „musiał mieć bardzo ograniczony zakres i zdecydowanie mniejszą wartość 

niż  wskazane  w  Wykazie  ponad  1  mln  zł  brutto”,  nie  mają  racji  bytu  i  potwierdzenia  w 

rzeczywistym  stanie  faktycznym,  a  jedynie  także  w  tym  przypadku  są  celowym  działaniem 

o

dwołującego  zmierzającym  do  wywołania  mylnego  przeświadczenia  o  nieprawdziwości 

oświadczeń przystępującego. 

Przystępujący  wskazał,  że  odwołujący  powołuje  się  na  referencje  od  Konko  S.A. 

przedstawione  przez  p

rzystępującego  w  innych  postępowaniach,  zapominając,  że  treść 

referencji uzyskiwanych przez wykonawcę nie jest zależna od niego, a od wystawcy referencji. 

Referencje kształtuje podmiot, który je wystawia i to jego wola zawarcia pewnych informacji w 

referencji  zostaje  uwidoczniona.  Z  faktu  nie  tożsamej  treści  referencji  w  danych 

postępowaniach  m.in.  co  do  wartości  wykonanych  usług,  wystawianej  na  prośbę 

wnioskującego, nie można wywodzić automatycznie - jak próbuje to czynić odwołujący - braku 

spełnienia warunku udziału w tym konkretnym postępowaniu, a tym bardziej zarzutu w postaci 

przedstawienia  nieprawdziwych  informacji,  wypełniających  przesłanki  wykluczenia  z 

postępowania z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy P.z.p. 

Odnosząc się do zarzutów odwołującego dotyczących poz. 3 wykazu — zamówienie 

wykonane 

na  rzecz  FHPU  Metaltech  Chełm  Śląski  –  przystępujący  poinformował,  że 

z

amawiający w toku postępowania zwracał się o wyjaśnienia w tym zakresie. Przystępujący 

udzielił wówczas wyjaśnień, że Minostar Sp. z o.o. posiada podpisane stosowne umowy, które 

są nadal w trakcie realizacji. Wykonywane zobowiązania w ramach zawartych umów, które 

nadał  trwają,  zostaną  rozliczone  w  momencie  zakończenia  tych  umów.  Przedstawione  w 

r

eferencjach  kwoty  wynikają  z  zawartych  umów  i  ich  aneksów.  Wskazane  przez  spółkę 

Minostar  w  załączniku  nr  3,  do  s.i.w.z.  poz.  3  wartość,  pokazuje  więc  poziom  faktycznie 

wykonanych  dotychczas 

prac.  Umowne  odroczenie  momentu  zakończenia  wykonania 

usług/dostaw,  spowodowało  tym  samym  przesunięcie  momentu  powstania  obowiązku 

podatkowego. 

Przystępujący zauważył, że odwołujący próbuje podważać prawdziwość oświadczeń 

p

rzystępującego powołując się na powiązania „osobowe” odbiorcy zamówienia — Metaltech z 

p

rzystępującym.  Podniósł,  że  w  świetle  przepisów  ustawy  P.z.p.  nie  jest  wymagane 

wykazywanie  się  przez  wykonawcę  ubiegającego  się  o  zamówienie  doświadczeniem 

zdobytym  jedynie  dla  określonego  kręgu  podmiotów  (np.  publicznych,  odrębnych  od 

wykonawcy itd.). Nie można formułować zarzutów o nieprawdziwości oświadczeń nie mając 

ku temu rzeczywistych dowodów, opierając się jedynie na własnych hipotezach i wnioskach. 

Odwołujący zdaje się pomijać okoliczność, że odbiorca usługi, tym bardziej prywatny nie ma 


obowiązku przekazywania wszystkich informacji szczegółowych dotyczących danej realizacji, 

tym  bardziej  jeżeli  powołuje  się  na  klauzule  poufności.  W  tym  przypadku  przekazano 

zamawiającemu  wszystkie  te  informacje,  które  były  niezbędne  do  oceny  weryfikacji 

prawdziwości  informacji  przedstawionych  przez  przystępującego  i  ustalenia  spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu.  Formułowane  przez  odwołującego  stwierdzenia,  że 

zaistniałe okoliczności cyt. „wskazują na intencjonalne wprowadzanie Zamawiającego w błąd 

przez  Wykonawcę  ściśle  powiązanego  z  nim  odbiorcę”  stanowią  nadużycie  ze  strony 

o

dwołującego i nie zostały poparte żadnymi dowodami, ponieważ takowych po prostu nie ma. 

Przystępujący zwrócił uwagę, że odwołujący ograniczył się w odwołaniu - formułując 

zarzuty mające skłonić zamawiającego do wykluczenia przystępującego z postępowania - do 

przywołania po raz kolejny okoliczności, które były już przedmiotem wnikliwej, rozłożonej w 

czasie, analizy z

amawiającego zanim doszło do wyboru oferty najkorzystniejszej. Analiza ta 

przejawiała  się  między  innymi  w  wzywaniu  przystępującego  do  wyjaśnień,  wykorzystaniu 

instrumentów  w  postaci  zwrócenia  się  do  odbiorców  usług/dostaw,  których  przystępujący 

wskazał  w  wykazie  i  od  których  otrzymał  dowody  potwierdzające  należyte  wykonanie 

zamówień.  Jednocześnie  odwołujący,  poza  przywołaniem  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy 

P.z.p., 

jako  mających  zastosowanie  do  przystępującego  oraz  przytoczeniem  tez  z  kilku 

orzeczeń KIO, nie udowodnił ich faktycznego zaistnienia, nie opisał (nie udowodnił) na czym 

miałoby  polegać  jednoczesne  spełnienie  tylu  przesłanek,  czy  to  „zamierzone  działanie”, 

„rażące niedbalstwo", czy też „lekkomyślność  lub „niedbalstwo”. Wbrew wszelkim zasadom 

o

dwołujący zakłada, że zarówno przystępujący, odpowiadając na wezwania zamawiającego, 

jak  i  inne  podmioty  (odbiorcy  usług),  działają  niezgodnie  z  przepisami,  a  wręcz  „z 

premedytacją” przedstawiają nieprawdziwe informacje. Nie można pomijać, że zamawiający 

zwrócił się, zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), bezpośrednio do 

właściwych podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku 

świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  o  dodatkowe  informacje  w  zakresie 

powstałych wątpliwości odnośnie złożonych dokumentów. Uzyskał informacje od tych innych 

podmiotów wskazujące, że prezentowane dane są zgodne z rzeczywistością. Zapewniał to też 

p

rzystępujący,  zarówno  składając  ofertę,  wykaz,  jak  i  każdorazowo  odpowiadając  na 

wezwanie  z

amawiającego  do  wyjaśnień,  co  więcej  był  i  jest  nadal  pewny,  że  przekazane 

z

amawiającemu informacje odpowiadają rzeczywistości. 

Przystępujący  zauważył,  iż  –  wbrew  oczekiwaniu  co  do  żądania  odwołującego 

zawartego  w  odwołaniu  odnoszącego  się  do  wyboru  jego  oferty  jako  najkorzystniejszej  w 


Zadaniu  nr  1 

– nie byłoby to i tak możliwe z powodu nieprawidłowości  zawartych w ofercie 

odwołującego w zakresie deklaracji zgodności. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie z c

zęścią VIII pkt 1 lit. a s.i.w.z., dla wykazania spełniania warunku w zakresie 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  dla  zadania  nr  1,  wykonawcy  wykazać  mieli  się 

należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (tj. 

przed 6.09.2019 r.) zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, 

tj.  polegających  na  dostawie  lub  modernizacji  lub  remoncie  kombajnów  chodnikowych  o 

łącznej wartości brutto co najmniej 2 000 000,00 zł, o mocy organu minimum 200 kW. 

Przystępujący złożył wykaz dostaw ze wskazaniem 3 zamówień oraz przedłożeniem 

referencji  na  potwierdzenie 

należytego  wykonania  3  zamówień,  polegających  na  remoncie 

kombajnu chodnikowego: 

Przedmiot zamówienia

Wartość 

zamówienia 
brutto  zł  w 
okresie 
ostatnich  3  lat 
przed upływem 
terminu 
składania ofert

Data 

wykonania (należy 
podać,' dd/mrn/rrrr 
lub 

Okres od 

dd/mm/rrrr. do 
dd/.mm/rrrr)

Pełna  nazwa 

Podmiotu, 

na 

rzecz  którego 
dostawy zostały 
wykonane/są 
wykonywane

Podmiot 

wykonujący 

zamówienie w 
przypadku 

powołania się

przez

Wykonawcę 

na zasoby 
innych 
podmiotów

Nr strony 

zawierającej 
dokument 
potwierdzający 
należyte 
wykonanie 
zamówienia 

ż

Zadanie nr I

Remont kombajnu 

chodnikowego AM-75 Ex-S

Powyżej  3,69 

mln zł brutto

10.09.2016r. 

- do nadal

Biuro 
Handlowe

Protech M.

P.

Jaworzno ul.

Piłsudskiego 58

Remont kombajnu 

chodnikowego AM-75 Ex.S

Powyżej  1,23 

mln zł brutto

Konko SA.

Mysłowice 

ul. Fab czna 6

Remont 

kombajnu 

chodnikowego  AM-75  w 
wersji  wyposażenia  układu 
zraszania  równoważnej  z 
Ex-

Powyżej  3,69 

mln brutto

01.03.2018r, 
do

30.11.2018r

FHPU Metaltech

Chełm  Śląski 

ul. Podłuże IA

Do  wykazu  przystępujący  załączył  referencje  potwierdzające  należyte  wykonanie 

umów. 

Pismem  z  dnia  28  października  2019  roku  zamawiający  wezwał  wykonawcę  do 

złożenia wyjaśnień pismem następującej treści: 


Działając  zgodnie  z  art.  26  ust.  4  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  Zamawiający  w  ramach  analizy  dokumentów 

stwierdził następujące niejasności wymagające wyjaśnienia treści oferty w zakresie zadania 

nr 1. 

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 04.10.2019 r. Wykonawca przedłożył m.in. 

wykaz wykonanych dostaw zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu zgodnie z częścią VIII ust. 1 lit a) 

SIWZ. 

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  wzywa  Wykonawcę  do  wyjaśnienia  treści  oferty,  a 

mianowicie:     

poz

. 1 wykazu dostaw/usług 

Jakie umowy wchodzą w zakres wykonanych prac o wartości ponad 3,69 mln złotych? 

Czego one dotyczyły? Z treści referencji wynika, iż były to umowy, natomiast wykaz w pkt. 1 

wskazuje na jedną umowę. 

Jaki  zakres  czynności  wykonywał  MINOSTAR  sp.  z  o.o.  na  rzecz  działalności 

gospodarczej pod firmą BH Protech M. P. - Jaworzno w zakresie umów/umowy wskazanych 

w pkt. 1 w 

wykazie dostaw stanowiącym załącznik do oferty ? 

Jaka była wartość dostaw/prac wykonanych przez MINOSTAR sp. z o.o. w zakresie 

umów/umowy wskazanych w pkt, 1 w wykazie stanowiącym załącznik do oferty, a jaka była 

ogólna wartość umów/umowy wskazanych w pkt. 1 w wykazie stanowiącym załącznik do oferty 

zawartych  przez  BH  Protech  M.  P. 

Jaworzno  z  Zamawiającym,  którego  przedmiotem  było 

wykonanie remontu kombajnu chodnikowego AM-

75 w wersji wyposażenia układu zraszania 

równoważnej EX -S ?   

W jakim charakterze wys

tępowała spółka MINOSTAR sp. z o.o. w związku z realizacją 

umowy  wskazane

j  pkt.  1  wykazu  dostaw  stanowiącym  załącznik  do  oferty  (tj.  w  roli 

podwykonawcy, konsorcjanta etc.)? 

 poz. 2 wykazu dostaw/usluq 

Jakie umowy wchodzą w zakres wykonanych prac o wartości ponad 1,23 mln złotych? 

Czego  one  dotyczyły?  Z  treści  referencji  wynikało,  iż  były  zamówienia,  natomiast  wykaz 

dostaw w pkt. 2 wskazuje na jedną umowę.  

Jaki  zakres  czynno

ści  wykonywał  MINOSTAR  sp.  z  o.o.  na  rzecz  działalności 

gospodarczej pod firmą Konko S.A. - Mysłowice w zakresie umów/umowy wskazanych w pkt. 

2 w wykazie dostaw stanowiącym załącznik do oferty ? 


Jaka była wartość dostaw/prac wykonanych przez MINOSTAR sp. z o.o. w zakresie  

umów/umowy wskazanych w pkt. 2 w wykazie dostaw stanowiącym załącznik do oferty , a jaka 

była  ogólna  wartość  umów/umowy  wskazanych  w  pkt.  2  w  wykazie  dostaw  stanowiącym 

załącznik  do  oferty  zawartych  przez  Konko  SA  -  Mysłowice  z  Zamawiającym,  którego 

przedmiotem było wykonanie remontu kombajnu chodnikowego AM-75 w wersji wyposażenia 

układu zraszania równoważnej EX -S ? 

W jakim charakterze występowała spółka MINOSTAR sp. z o.o. w związku z realizacją 

umowy  wskazanej pkt, 2 wykazu stanowiącym załącznik do oferty (tj. w roli podwykonawcy, 

konsorcjanta etc.)? 

poz. 3 wykazu 

dostaw/usług 

Jakie umowy wchodzą w zakres wykonanych prac o wartości ponad 3,69 mln złotych? 

Czego one dotyczyły? Z treści referencji wynika, iż były to umowy, natomiast wykaz dostaw w 

pkt. 3 wskazuje na jedną umowę, 

Jaki  zakres  czynności  wykonywał  MINOSTAR  SP.  z  o.o.  na  rzecz  działalności 

gospodarczej pod firmą FPHU METALTECH M. M. w zakresie umów/umowy wskazanych w 

pkt 3 w wykazie stanowiącym załącznik do oferty ?  

Jaka była wartość dostaw/prac wykonanych przez MINOSTAR sp. z o.o. w zakresie 

umów/umowy wskazanych w pkt. 3 w wykazie stanowiącym załącznik do oferty, a jaka była 

ogólna wartość umów/umowy wskazanych w pkt. 3 w wykazie dostaw stanowiącym załącznik 

do oferty zawartych przez FPHU METALTECH M. M. 

z Zamawiającym,  którego przedmiotem 

było  wykonanie  remontu  kombajnu  chodnikowego  AM•7S  w  wersji    wyposażenia  układu 

zraszania równoważnej EX -S ?  

W jakim charakterze występowała spółka MINOSTAR sp. z o.o. w związku z realizacją 

umowy wskazanej pkt. 3 wykazu stanowiącym do oferty (tj. w roli podwykonawcy, konsorcjanta 

etc.)? 

Pismem  z  dnia  30  października  2020  roku  przystępujący  udzielił  następujących 

odpowiedzi: 

Ad. 1

. Dotyczy: poz. 1. wykazu dostaw/usług: 

1) Zamawiający słusznie zauważył że zakres wykonanych prac był zgodny z umowami. Firma 

Minostar Sp. 

z o.o., świadczyła usługi na podstawie umów: 

-215/DEM/M  -- 

obejmującą  kompletację  (montaż  oraz  uruchomienie)  i  dostawę  części 

zamiennych kombajnu chodnikowego AM-75 EX-S/181

— umowa trwa do nadal 


269/DEM/M obejmującą remont kombajnu chodnikowego AM-75Ex-S/181 —umowa trwa do 

nadal 

Ze względu na to, że Zamawiający określił 3 letni okres ważności Referencji (cz. VIII SIWZ) 

firma Minostar Sp

. z o.o. wystąpiła do BH Protech o wystawienie Referencji obejmującą dwie 

umowy, które dotyczyły jednego remontu kombajnu chodnikowego AM-75Ex-S/181.  

2) Zakres czynności: 

umowa  215/DEM/M 

—  kompletacja  (montaż  oraz  uruchomienie)  i  dostawa  części 

zamiennych kombajnu chodnikowego AM-75 Ex-S/181 

umowa  269/DEM/M  -

obejmująca  remont  kombajnu  AM-75Ex-S/181  oraz  obsługę 

serwisową  gwarancyjną i pogwarancyjną 

Wartość umów z dnia przesłania zał. nr 3, tj. 04.10.2019r: 

umowa 215/DEM/M 

— 110 000 zł netto (trwa do nadal), czyli: 135 300 zł brutto 

umowa 269/DEM/M 

– 3 064 636 zł netto (trwa do nadal), czyli: 3 769 502,28 zł brutto 

Informujemy, że w przesłanym przez nas zał. nr 3 wskazaliśmy wersję układu zraszania Ex-S 

(w pkt 1), identycznie jak w Referencjach z BH Protech. Informujemy również, że dokonaliśmy 

remontu odtworzeniowego 

układu zraszania na remontowanym kombajnie AM-75Ex-S/181 a 

remont kapitalny kombajnu obejmował w swym zakresie: 

 - piaskowanie 100% konstrukcji 

remont  odtworzeniowy  wszystkich  podzespołów  kombajnowych  lub  ich  wymianę  na 

podzespoły nowe 

kompletacje  (montaż  na  powierzchni),  uruchomienie,  próby  ruchowe  zakończone 

pozytywnym odbiorem technicznym 

demontaż  na  hali  i  montaż  na  dole  w  wyrobisku  kamiennym  ZG  Janina  (Tauron 

Wydobycie S.A.) 

serwis gwarancyjny z dostawą części zamiennych 

serwis pogwarancyjny z do

stawą części zamiennych 

Spółka  Minostar  występowała  jako  poddostawca:  usług,  części  i  podzespołów, 

wsparcia technicznego, swoją wiedzą i doświadczeniem wg potrzeb BH Protech M. P., 

 Ad. Dotyczy poz. 2 wykazu dostaw/us

ług:  

Odpowiedź Wykonawcy: 


Informujemy  Zamawi

ającego,  że  w  wykazie  dostaw  zał.  nr  3  w  pkt.  2  występują 

zrealizowane zamówienia, co potwierdzają przedstawione Referencje. Zamówienia te zostały 

zrealizowane w oparciu o 

wspólne uzgodnienia z przedstawicielami Konko S.A. (negocjacje 

techniczno-handlowe) 

Zakres czynności wykonanych należycie przez Minostar Sp z o.o. na rzecz firmy Konko 

S.A. wg zamówień obejmował: 

- remont wyb

ranych podzespołów mechanicznych, konstrukcji i przekładni, 

- dostawa nowych i poremontowych 

części i podzespołów kombajnowych obejmujących układ   

hydrauliczny, u

kład wodny, układ elektryczny, części mechanicznych kombajnu chodnikowego 

AM-75 Ex-s/138 

udział w montażu oraz kompletacji i uruchomieniu kombajnu 

serwis gwarancyjny z dostawą części zamiennych 

Wartość dostaw zgodnie z wystawionymi Referencjami wyniosła: 1 011 657,45 zł netto, 

czyli: 1 244 338,66 zł brutto 

Informujemy, że w przesłanym przez nas zał. nr 3 wskazaliśmy wersję układu zraszania Ex-S 

(w pkt 2), identycznie jak w Referencjach z Konko SA

. Informujemy również, że w związku z 

realizacją zamówień na rzecz Konko S.A. firma Minostar Sp. z o.o. dostarczyła szereg nowych 

komponentów układu wodnego w wersji Ex-S do kombajnu chodnikowego AM-75 0 numerze 

bocznym 138. 

Spółka  Minostar  występowała  jako  poddostawca  usług,  dostaw  części  nowych  i 

poremontowych, a pozytywną współpracę potwierdzają wystawione Referencje. 

Ad. III. Dotyczy: poz. 3 wykazu dostaw/usług: 

Odpowiedź Wykonawcy; 

1) Niniejszym informujemy Zamawiającego, że w okresie 01.03.2018 do 30.11.2018r, zostały 

zrealizowane 3 um

owy dotyczące remontu kapitalnego kombajnu chodnikowego AM-75. 

Firma  FHPU  Metaltech  M.  M. 

nabyła  w  dniu  28.08.2014r  kombajn  chodnikowy  AM-75   

(dokument  zakupu  kombajnu  chodnikowego,  faktura  nr:  201416780483),  który  w 

przytoczonym      okresie  zosta

ł  wyremontowany  Minostar  Sp.  z  o.o.  Obecnie  kombajn  ten 

oferujemy na  rynku do sprzedaży. 

2) Zgodnie z w/w umowami Minostar Sp z o.o. wykonała pełen zakres remontu z modernizacją 

(Remont Kapitalny prace zmierzające do    poprzez wymianę lub naprawę wszystkich zużytych 


części)  wg.  przynależnej  Deklaracji  zgodności  (kombajnu  chodnikowego  AM-75  nabytego 

przez FHPU Metaltech M. M.), FTZU 05 ATEX 0241 z dnia 31.08.2005r. oraz FTZU 05 ATEX 

0245 z dnia 31.08.2005r. 

3) Zgodnie z inf

ormacjami podanymi w zał. nr 3 oraz w przedstawionych Referencjach, 

zrealizowano 3 umowy o łącznej wartości: 3 200 000 zł netto czyli 3 936 000 zł brutto. 

4)  Spółka  Minostar  występowała  jako  poddostawca  usług,  dostaw  części  nowych  i 

poremontowych,  wsparci

a technicznego, swoją wiedzą i doświadczeniem wg potrzeb FHPU 

Metaltech a pozytywną współpracę potwierdzają wystawione Referencje. 

Informujemy również Zamawiającego że spółka Minostar posiada ocenę zdolności do 

wykonywania  remontów  kombajnów  chodnikowych  oraz  podzespołów  kombajnów 

chodnikowych o nr KOMAG 18 REMONT 96 i aneks 1, potwierdzoną pozytywnym wynikiem 

kontroli (audyt) z dnia 9 lipca 2019r 

— pismo potwierdzające i certyfikaty w załączniku. 

Do pisma przystępujący załączył dowody wymienione w treści pisma. 

Pismem z dnia 22 listopada 2019 roku zamawiający ponownie wezwał przystępującego 

do złożenia wyjaśnień: 

I.  Działając  zgodnie  z  art.  26  ust.  4  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  t.j.),  Zamawiaj

ący  w  ramach  analizy  dokumentów 

stwierdził następujące niejasności wymagające wyjaśnienia treści oferty w zakresie zadania 

nr 1. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  28.10.2019  r.  znak  pisma: 

72/D/DE/EZP/MZ/1650 /2019 Wykonawca wyjaśnił w zakresie: 

poz. 1 wykazu dostaw/usług, że firma świadczyła usługi na podstawie umów: 215/DEM/M — 

obejmującą kompletację (montaż oraz uruchomienie) i dostawę części zamiennych kombajnu 

chodnikowego  AM-75  EX-

S/181  umowa  trwa  do  nadal  i  269/DEM/M/  obejmującą  remont 

kombajnu chodnikowego AM-75 Ex-

S/181 umowa trwa do nadal. Umowy dotyczyły jednego. 

remontu  kombajnu  chodnikowego  AM-75Ex-

S/181.  Wartość  umowy  netto:  3  174  636,00  zł  

poz.2  wykazu  dostaw/usług,  że  w  wykazie  dostaw  zał.  Nr  3  poz.2  występują  zrealizowane 

zamówienia, co potwierdzają przedstawione referencje. Zamówienia te zostały zrealizowane 

w oparciu o wspólne uzgodnienia z przedstawicielami KONKO S.A. Zakres obejmował remont 

wybranych  podzespołów  mechanicznych,  konstrukcji  i  przekładni,  dostawę  nowych  i 

pore

montowych części i podzespołów kombajnowych  obejmujących układ hydrauliczny, układ 

wodny, układ elektryczny, części  mechanicznych kombajnu• chodnikowego AM-75 Ex-S/138, 


udział w montażu oraz   kompletacji i uruchomieniu kombajnu, serwis gwarancyjny z dostawą 

części zamiennych. Wartość dostaw/netto 1 011 657,45 zł.  

poz.3  wykazu  dostaw/usług,  w  którym  to  firma  wykazuje,  że  w  okresie  01.03.2018  r.  do 

30.11.2018  r.  zostały  zrealizowane  3  umowy  dotyczące  remontu  kapitalnego  kombajnu 

chodnikowego AM-

75 0 łącznej wartości netto 3 200 000,00 zł. 

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  wzywa  do  wyjaśnienia,  na  rzecz  jakich  podmiotów 

wykonywali  Państwo  remonty  kombajnów  AM-75Ex-s/138,  kto  był  zlecającym 

(Zamawiającym) wykonania remontu kombajnu, chodzi o wskazanie głównego (pierwotnego) 

Zamawiającego  (podanie  jego  pełnej  nazwy),  a  nie  o  podmioty  w  postaci  Wykonawców, 

podwykonawców na rzecz których Państwo wykonywali usługi. Jeśli usługi na rzecz głównego 

(pierwotnego)  Zamawiającego  były  wykonywane  w  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania 

przetargowego  objętego  lub  nie  przepisami  Prawa  Zamówień  Publicznych  Zamawiający 

wzywa o wskazanie numeru postępowania, jego nazwy oraz daty jego wszczęcia. 

Jednocześnie w wyniku ponownej analizy treści referencji i wykazu usług/dostaw złożonych w 

niniejszym postępowaniu oraz porównaniu ich treści z jawnymi informacjami wynikającymi ze 

sprawozdań finansowych, zgłaszanych przez tą spółkę do rejestru przedsiębiorców w latach 

2016,  2017  oraz  2018,  gdzie  Wykonawca  MINOSTAR  Sp.  z  o.o.  wykazywał  w  rachunku 

zysków  i  strat  w  pozycji  „przychody  ze  sprzedaży  i  zrównane  z  nimi”  odpowiednio  kwoty 

818.100,00 PLN, 1.555.067,45 PLN, 442.570,00 PLN, łączna suma przychodów z tych trzech 

lat  stanowi  kwotę  2.815.737,45  PLN  https://ekrs.ms.gov.pl/,  Zamawiający  wzywa  do 

wyjaśnienia  rozbieżności  pomiędzy  wartościami  przedłożonymi  w  wykazie  usług/dostaw  a 

wartościami  wykazanymi  w  sprawozdaniach  finansowych  przychodów  netto  ze  sprzedaży  i 

zrównanych z nimi. 

Ponadto Zamawiający wnosi o następujące wyjaśnienia w stosunku do: 

poz. 1 wykazu dostaw/usług, że firma świadczyła usługi na podstawie umów: 

215/DEM/M 

—  obejmującą  kompletację  (montaż  oraz  uruchomienie)  i  dostawę  części   

zamiennych kombajnu chodnikowego AM-75 EX-S/181 umowa trwa do nadal i 269/DEM/M/ 

obejmującą remont kombajnu chodnikowego AM-75 Ex-S/181 umowa trwa  do nadal. Umowy 

dotyczyły jednego remontu kombajnu chodnikowego AM-75Ex-S/181. Wartość umowy netto: 

3 174 636,00 zł 

Zamawiający  wzywa  do  wskazania  dat  kiedy  zostały  zawarte  umowy  215/DEM/M  oraz 

269/DEM/M/, jaki jest w nich wskaza

ny okres realizacji. Do jakiej kwoty na dzień sporządzania 

wyjaśnień  ww.  umowy  przez  MINOSTAR  zostały  zrealizowane  wraz  z  potwierdzeniem 


okoliczności ich realizacji w postaci np. wystawionej przez MINOSTAR faktury vat, protokołu 

odbiory prac etc. 

poz.2 wykazu dostaw/usług,  że w  wykazie dostaw  zał.  Nr  3 poz.2 występują  zrealizowane 

zamówienia, co potwierdzają przedstawione referencje. Zamówienia te zostały zrealizowane 

w oparciu o wspólne uzgodnienia z przedstawicielami KONKO S.A. 

Zakres obejmował remont wybranych podzespołów mechanicznych, konstrukcji i przekładni, 

dostawę nowych i poremontowych części i podzespołów kombajnowych obejmujących układ 

hydrauliczny, układ wodny, układ elektryczny, części mechanicznych kombajnu chodnikowego 

AM-75  Ex-

S/138,  udział  w  montażu  oraz  kompletacji  i  uruchomieniu  kombajnu,  serwis 

gwarancyjny z dostawą części zamiennych. Wartość dostaw netto 1 011 657,45 zł, 

Zamawiający  wzywa  do  przedłożenia  dokumentów  w  postaci  np.  protokołu  odbioru, 

wystawionej 

faktury VAT potwierdzających wykonanie ww. usług. 

poz.3  wykazu  dostaw/usług  w  którym  to  firma  wykazuje,  że  w  okresie  01.03.2018  r.  do   

30.11.2018  r.  zostały  zrealizowane  3  umowy  dotyczące  remontu  kapitalnego  kombajnu 

chodnikowego AM-75 o 

łącznej wartości netto 3 200 000,00 zł. 

Zamawiający  wzywa  do  przedłożenia  dokumentów  w  postaci  np.  protokołu  odbioru, 

wystawionej faktury VAT potwierdzających wykonanie ww. usług. 

Pismem z dnia 28 listopada 2019 roku przystępujący udzielił następującej odpowiedzi: 

Odnośnie  wezwania  do  wyjaśnienia  na  rzecz  jakich  podmiotów  byty  wykonywane  remonty 

kombajnów AM-75Ex-s: 

Firma Minostar Sp z o.o. informuje, że wykonywała remonty kombajnów chodnikowych AM-75 

Ex-

S na rzecz pomiotów prywatnych (firm prywatnych) o nazwach: 

Biuro  Handlowe  Protech  M.  P.

,  który wykonywał  remont kapitalny kombajnu  chodnikowego 

AM-75  Ex-S/181  na  rzecz  Kopex-

Pbsz  S.A.  którym  to  kombajnem  firma  Kopex-Pbsz  S.A. 

drążyła chodnik kamienny w KWK Janina w Libiążu, Tauron Wydobycie S.A. 

KONKO S.A., która w Świetle posiadanych przez nas informacji wraz z firmą Temkop Sp. z 

o.o. 

z Katowic wykonywała chodnik w KWIK „Mysłowice-Wesoła” obecnie oddział PGG S.A. 

Drążone wyrobisko nazywało się "pochylnia 512 w pokładzie 416”. 

FHPU Metaltech M. M., kombajnu chodnikowego AM-75 nabytego przez Pana M. M. 

Informujemy, że firma Minostar Sp. z o.o. nie posiada aż tak szczegółowej wiedzy, czy ww. 

usługi,  które  wykonywała  dla  ww.  podmiotów  prywatnych  były  zamówione  w  wyniku 


rozstrzygnięć  postępowań  przetargowych.  W  związku  z  tym  nie  wskazujemy  numerów 

postępowań, ich nazw czy też dat ich wszczęcia, 

Niezależnie od powyższego pragniemy zauważyć, że zgodnie z postanowieniami SIWZ (część 

XI ust. 1) zamawiający wskazał, że będzie żądał wykazu (...) wraz z podaniem ich wartości, 

prz

edmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane ( ) Takie 

postanowienie odpowiada 

treści § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  poz.  1126  ze  zm.).  Wynika  z  nich 

jednoznacznie,  że  wykonawca  podaje  w  wykazie  podmioty,  na  rzecz  których  wykonywał 

usługi/dostawy.  Nie  ma  obowiązku  podawania  (ustalania)  kto  był  głównym  (pierwotnym) 

z

amawiającym,  czy  było to zamówienie publiczne (przetargowe)  prowadzone  na  podstawie 

przepisów  ustawy  —  Prawo  zamówień  publicznych  czy  też  nie,  a  takich  informacji 

szczegółowych  w  wezwaniu  Państwo  żądacie  wykraczając  znacznie  poza  uprawnienia 

określone we wskazanych przepisach. Ponadto ugruntowane w praktyce, stanowiskach UZP 

i orzecznictwie KIO jest, że wykonawca nabywa odpowiednie doświadczenie także wykonując 

prace  jako  podwykonawca  czy  dostawca  głównego  wykonawcy  i  może  je  wykazywać 

uczestnicząc w postępowaniach przetargowych, a tym samym na gruncie przepisów ustawy 

Pzp  oraz  aktów  wykonawczych  do  ustawy  Pzp  nie  ma  podstaw  do  zakazania  wykonawcy 

wykazywania  się  doświadczeniem  własnym  lub  cudzym,  ale  zdobytym  w  ramach 

podwykonawstwa  (zob.  np.  A.Gawrońska-Baran  „Dokumenty  składane  w  zamówieniach 

publicznych w praktyce", wyd. CH Beck, wyrok KIO z 24.10.2013 r., KIO 2394/13). Nie ma też 

znaczenia, czy realizuje się prace na rzecz podmiotu prywatnego czy publicznego. Co więcej 

podmiotem,  który  jest  uprawniony  do  potwierdzenia  należytego  wykonania  umowy 

(wystawienia referencji) jest co do zasady główny wykonawca, ponieważ to z nim zawiera się 

umowę  i  wobec  niego  ponosi  odpowiedzialność,  a  nie  wobec  pierwotnego  (jak  Państwo 

nazwaliście)  zamawiającego.  Wykonawca  ma  więc  prawo  potwierdzić  należyte  wykonanie 

usługi/dostawy,  jaką  zlecił  swemu  podwykonawcy.  Podmiot,  który  wykonanie  usługi  czy 

dostawy  zlecił  i  odebrał  jest  bowiem  władny  ocenić  należyte  wykonanie  zobowiązań 

wynikających z umowy. 

Odnośnie  wezwania  do  wyjaśnienia  rozbieżności  pomiędzy  wartościami  z  wykazu  a 

wykazywanymi w sprawozdaniach (  

Zamawiający  słusznie  zauważył,  że  łączna  suma  przychodów  z  trzech  lat  stanowi  kwotę  

2,815, 737,45 PLN. 

Jednakże, firma Minostar Sp. z o.o. posiada podpisane stosowne umowy, które są nadal w 

trakcie realizacji. Wykonywane zobowiązania w ramach zawartych umów, które nadal trwają, 


zostaną  rozliczone  w  momencie  zakończenia  tych  umów.  Przedstawione  w  Referencjach 

kwoty wynikają z zawartych umów i ich aneksów. 

Wskazane przez Spółkę Minostar w załączniku nr 3, do SIWZ poz. 1 i 3 wartości, pokazują 

poziom faktycznie wykonanych dotychczas prac. Umowne Odroczenie momentu zakończenia 

wykonania  usług/dostaw,  spowodowało  tym  samym  przesunięcie  momentu  powstania 

obowiązku podatkowego. 

Nie

zależnie od powyższego pragniemy zauważyć, że .także zakres wezwania do wyjaśnień w 

tym aspekcie „finansowym” znacznie wykracza poza sformułowane w postępowaniu warunki 

udziału  w  postępowaniu,  zważywszy,  że  zamawiający  nie  określił  w  SIWZ  warunku 

znajdowan

ia się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nie wiadomo z czego 

wynika  potrzeba  wyjaśniania  kwot  wskazanych  w  wykazie  w  kontekście  kwot  podanych  w 

sprawozdaniach finansowych i związanego z tym badania przez zamawiającego przychodów 

netto  z

e  sprzedaży  i  zrównanych  z  nimi.  Przedmiotem  oceny  zamawiającego  powinny  być 

usługi/dostawy podane w wykazie i dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, które 

to zostały zamawiającemu przekazane, a jeżeli zamawiający ma wątpliwości w tym zakresie 

mo

że je wyjaśniać, ale w granicach zakreślonych przez przepisy ustawy — Prawo zamówień 

publicznych oraz aktów wykonawczych do nich, w tym wyżej wymienionego rozporządzenia w 

sprawie rodzajów dokumentów (...). 

Odnośnie wezwania w zakresie akapitu „(...) wskazania dat (...) co do poz. 1 wykazu”: 

Zamawiający  wskazał,  że  wzywa  m.in.  do  potwierdzenia  realizacji  umów  w  postaci  np. 

wystawionej  przez  Minostar  faktury  VAT,  protokołu  odbioru  etc.  Należy  zauważyć,  że  dla 

zamówień wskazanych w wykazie dostaw (zał. nr 3 do SIWZ) dla podanych firm prywatnych 

otrzymaliśmy stosowne referencje potwierdzające należyte ich wykonanie, a tym samym także 

fakt ich wykonania. Referencje te  zostały Państwu przekazane na uprzednie wezwanie, Są 

dowodem określającym, czy usługi/dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

czym  nie  jest  faktura  VAT,  ponieważ  nie  zawiera  co  do  zasady  informacji  o  należytym 

wykonaniu  czy  wykonywaniu  usługi.  Pragniemy  zapewnić,  że  nie  negujemy  uprawnienia 

zamawiającego, w sytuacji, gdy w toku wykonywania tych czynności poweźmie wątpliwości, 

które  wymagają  stosownych  wyjaśnień,  do  żądania  takich  wyjaśnień,  ale  żądanie  poza 

wyjaśnieniami  złożenia  (poza  już  przedstawionymi  referencjami)  kolejnych  dokumentów  od 

nas jako wykonawcy ubiegającego się o zamówienie np. w postaci faktury wystawionej przez 

Minostar (jak w wezwaniu w  zakresie poz. 1 wykazu) czy też odnośnie pozostałych pozycji 

wykazu np. protokołu odbioru, wystawionej faktury VAT potwierdzających wykonanie usług, 

nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach dotyczących zamówień: Stosownie 

do  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  zamawiający  może 


żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub  dokumentów  niezbędnych  do 

przeprowadzenia postępowania, które to wskazuje m.in. w SIWZ. Z ww. postanowień SIWZ i 

rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów C..) wynika, że dowodami są referencje bądź 

inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  zostały  usługi/dostawy 

wykonane  lub  są  wykonywane.  Referencjom  zatem  przyznano  pierwszeństwo  złożenia,  a 

skoro  zostały  złożone  i  jednoznacznie  potwierdzają  należytą  jakość  usług/dostaw,  żądanie 

kolejnych dokumentów nie jest uzasadnione. Pragniemy przy tym zauważyć, że stosownie do 

§ 2 ust. 6 ww. rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jeżeli wykaz, oświadczenia 

lub  inne  złożone przez  wykonawcę  dokumenty budzą wątpliwości  zamawiającego może on 

zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego  podmiotu,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane, 

dostawy  lub  usługi  były  wykonane,  a  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są 

wykonywane,  o  dodatkowe  informacje  lub  dokumenty  w  tym  zakresie.  Zapewniamy 

jednocześnie, że wskazaliśmy informacje i przedłożyliśmy dokumenty zgodne z rzeczywistym 

stanem faktycznym i prawnym (stanem rzeczy). 

Warto  zauw

ażyć,  że  z  orzecznictwa  KIO  wynika,  że  obowiązkiem  zamawiającego  jest 

skierowanie do wykonawcy, który złożył oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art, 

25  ust.  1  ustawy  Pzp,  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień,  w  każdym  przypadku  gdy 

oświadczenia  te  lub  dokumenty  z  jakichkolwiek  względów  są  dla  zamawiającego  niejasne, 

budzą wątpliwości, przy czym brak jest jakichkolwiek innych przesłanek skierowania wezwania 

(innych niż wątpliwości zamawiającego)  Obowiązek skierowania takiego wezwania oznacza 

jednocześnie obowiązek uwzględnienia przez zamawiającego w toku badania spełniania przez 

wykonawcę  warunku  udziału  w  postępowaniu  informacji  pozyskanych  w  wyniku  takiego 

wezwania.  Stanowisko  przeciwne  oznaczałoby  pozbawienie  wykonawcy  prawa  wykazania 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób 

gwarantowany  mu  przepisami  prawa  (zob.  np.  wyrok  KIO  z  08.01.2018  r.,  KIO 

2690/17).Niezależnie od powyższego dostosowując się do treści wezwania zamawiającego, 

w którym wezwano (pomimo złożenia przez nas referencji wystawionych przez podmioty, na 

rzecz  których  usługi/dostawy  zostały  wykonane)  do  przedłożenia  dokumentów  w  zakresie 

zamówień  podanych  w  poz.  1-3  wykazu  podając,  że  może  to  być  np.  protokół  odbioru, 

przekazujemy co następuje: Odnośnie wniosku o wyjaśnienie dla poz. nr 1, 2 i 3 wykazu: 

Um

owy  dotyczące  poz.  1  wykazu  (zał.  nr  3do  SIWZ)  tj.  na  realizację  remontu  kombajnu 

chodnikowego  AM-75  Ex-

S/181  wraz  z  dzierżawą,  serwisowaniem  i  dostawą  części 

zamiennych pomiędzy BH Protech a Minostar Sp. z o.o. zostały podpisane 10.09.2016r i trwają 

do  nadal.  Nie  został  wskazany  ostateczny  okres  ich  realizacji  (są  zawarte  na  czas 

nieoznaczony). Protokół odbioru technicznego dot. poz. 1 wykazu, przedkładamy w załączniku 


nr  1  do  niniejszego  pisma. 

Umowy  są  realizowane  (do  nadal)  a  na  dzień  sporządzenia 

niniejszych wyjaśnień kwota netto wynosi: 3 174 636, 00 zł. 

W zakresie poz. 2 wykazu - 

Protokół zdawczoodbiorczy z dnia: 15.09,2017r. dla KONKO S.A. 

potwierdzający  realizację  dostaw  do  kombajnu  AM-75  Ex-S  /  138,  stanowi  zał.  nr  2  do 

niniejszego pisma. 

W zakresie poz. 3 wykazu - 

Protokół odbioru technicznego potwierdzający realizację remontu 

i częściowej modernizacji kombajnu AM-75 z układem równoważnym z Ex-S , stanowi zał. nr 

3 do niniejszego pisma

. Wykonana usługa zakwalifikowała Minostar Sp z o.o. do uzyskania 

Certyfikatu Remontowego KOMAG 18 REMONT 96. 

Do pisma przystępujący załączył protokół odbioru technicznego z dnia 9 listopada 2016 

roku i protokół zdawczo-odbiorczy z 15 września 2017 roku. 

Pismem z dnia 20 lutego 2020 roku zamawiający zwrócił się do FHPU METALTECH 

M.  M. 

z  prośbą  o  udzielenie  informacji  w  jakim  zakresie,  okresie  i  na  jaką  wartość  został 

ostatecznie  zrealizowany  remont  kombajnu  chodnikowego  AM-

75  z  modernizacją  przez 

Minostar

. W szczególności, kiedy został zakończony remont, czy i kiedy została zakończona 

modernizacja  i  jaka  była  wartość  tych  2  usług  oddzielnie,  bowiem  z  protokołu  odbioru 

technicznego z dnia 30.11.2018 r. wynika, iż modernizacja miała zostać wykonana dopiero w 

okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r. 

W odpowiedzi na pismo FHPU METALTECH M. M. 

poinformował, że:  

Protokół  odbioru  technicznego  z  dnia  30.11.2018  r.,  którego  dotyczy  Państwa  zapytanie 

potwierdza zgodnie ze stanem faktycznym realizację remontu i modernizacji kombajnu AM-75 

z  układem  równoważnym  z  Ex-S,  który  to  upoważnił  też  to  spółkę  Minostar  do  uzyskania 

Certyfikatu Remontowego. Wszystkie zawarte w nim informacje są zgodne z postanowieniami 

zawartych umów. 

Jednocześnie  pragniemy  poinformować,  że  pozostałe  szczegółowe  informacje,  o  które 

Państwo  proszą  w  powyżej  przytoczonym  piśmie  nie  mogą  zostać  Państwu  przekazane, 

ponieważ  są  informacjami  poufnymi  posiadającymi  wartość  gospodarczą,  tym  samym 

jesteśmy  zobowiązani  do  nieprzekazywania  oraz  nieujawnienia  Informacji  Poufnych 

jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu. Ponadto wskazujemy iż brak jest podstaw prawnych do 

ujawnienia  i  udostępnienia  informacji,  które  są  poufne.  Ich  ujawnienie  mogłoby  wywołać 

negatywne skutki gospodarcze dla firmy FHPU Metaltech, 

która jest właścicielem maszyny, w 

szczególności mogłaby negatywnie wpłynąć na proces jej sprzedaży. Przemysł wydobywczy 

jest  obecnie  w trudnej  fazie transformacji,  a wraz  z  nim  i  cały  biznes  podlega nieustannym 

zmianom.  Zmieniają  się  oczekiwania  klientów,  które  ciągle  ewoluują.  Za  nimi  starają  się 


podążać dostawcy usług oraz produktów, dopasowując, modyfikując i usprawniając zarówno 

swoje oferty jak i system sprzedaży, tak aby spełnić je w możliwie najpełniejszy sposób. Nie 

możemy  zatem  wykluczyć  takiej  sytuacji,  w  której  inny  podmiot  zwróci  się  do  Państwa  o 

przekazanie  informacji, 

o  które  Państwo  prosicie  i  w  przyszłości  może  wykorzystać  je  do 

działań konkurencyjnych wobec naszej firmy. 

Pismem  z  dnia  20  lutego  2020  roku  zamawiający  zwrócił  się  do  Przedsiębiorstwa 

Budowy Szybów SA w Tarnowskich Górach z prośbą o udzielenie informacji, w jakim zakresie, 

okresie i na jaką wartość realizowany był przez Biuro Handlowe PROTECH P. z siedzibą w 

Jaworznie, ul. Piłsudskiego 58 remont (lub remonty) kombajnu AM-75 ExS/181 w latach 2016-

2019 oraz cz

y i w jakim zakresie uczestniczył w remoncie podwykonawca Minostar Sp. z o.o. 

W odpowiedzi z dnia 27 lutego 2020 roku 

Przedsiębiorstwo  Budowy  Szybów  SA 

wyjaśniło, że zawarło następujące umowy z M. P. prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą:  Biuro  Handlowe  „PROTECH",  z  siedziba  w  Jaworznie,  43-609  Jaworzno  al. 

Piłsudskiego  58/361  NIP:  646-257-17-11,  REGON:  241632549,  wpisanym  do  Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju: 

umowy zakupu części zamiennych z 2014 r.; 

umowa z dnia 29 maja 2015 r. nr 269/2015/DEM, której przedmiotem była dzierżawa 

części/podzespołów kombajnowych stanowiących własność BH PROTECH zamontowanych 

dla  przejściowego  użytku  w  kombajnie  górniczym  AM-75  stanowiącym  własność  PBSz; 

zawarta na okres 16 miesięcy licząc od 1 czerwca 2015 r. 

umowa  z  dnia  1  czerwca  2015  r.  nr  215/2015/DEM,  której  przedmiotem  była 

kompletacja  oraz  uruchomienie  kombajnu  chodnikowego  AM  75  Ex-S

/181  stanowiącego 

własność PBSz z terminem realizacji do 31 sierpnia 2015 r. 

W wyniku wykonania ww, umów Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. wystawiło firmie BH 

PROTECH referencje. 

Jednocześnie PBSz poinformował, że nie ma żadnych informacji dotyczących zakresu 

uczestnictwa firmy MINOSTAR Sp. z o.o

. w realizacji ww. umów. 

Pismem z dnia 6 lutego 2020 roku skierowanym do KONKO SA w Mysłowicach oraz 

pismem z dnia 13 lutego 2020 roku skierowanym do BH PROTECH M. P. 

zamawiający zwrócił 

się o potwierdzenie referencji wystawionych na rzecz przystępującego. BH PROTECH M. P. 

w piśmie z dnia 20 lutego 2020 roku potwierdził oświadczenie zawarte w referencjach, w tym 

również zakres i wartość wykonanych prac. KONKO SA w e-mailu z dnia 7 lutego 2020 roku 


potwierdziło, że firma Minostar wykonała remont kombajnu chodnikowego AM75 w 2017 roku 

za kwotę ponad 1 000 000 zł netto. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest bezzasadne. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Odwołujący podniósł, iż usługa wskazana w pkt. 1 wykazu wykonanych dostaw nie była 

remontem kombajnu chodnikowego, ale szeregiem czynności wykonanych w ramach 3 umów, 

których  przedmiotem  był  zakup  części  zamiennych,  dzierżawa  części/podzespołów 

kombajnowych  zamontowanych  dla  przejściowego  użytku  w  kombajnie  górniczym  oraz 

kompletacja i uruchomienie kombajnu chodnikowego. 

Odnosząc się do powyższego, Izba wskazuje, że żaden z uczestników postępowania 

odwoławczego  nie  przywołał  definicji  remontu  kombajnu  chodnikowego,  obowiązującej  w 

przedmiotowym  postępowaniu.  Odwołujący  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego przywoływał definicję remontu kapitalnego (pismo z dnia 17 lutego 2020 roku), 

niemniej jed

nak nie wykazał, iż jest to definicja wiążąca dla uczestników postępowania. 

Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia, że czynności wykonane w ramach 3 

wskazanych wyżej umów nie składały się na remont kombajnu. Podkreślić należy, iż wskazany 

ogólnie przedmiot zamówienia umów nie stanowi o tym, jaki był ich rzeczywisty zakres. Zakres 

ten można ustalić na podstawie analizy treści przedmiotowych umów, jednakże umowy te nie 

zostały Izbie przedłożone. Podkreślić należy, że to na odwołującym, zgodnie z art. 190 ust. 1 

ustawy P.z.p. spoczywał obowiązek udowodnienia podnoszonych argumentów.  

Izba  przeprowadziła  dowody  z  dokumentów  przedstawionych  przez  uczestników 

postepowania odwoławczego i skonstatowała, co następuje: 

pismo  PBSz  SA  w  Tarnowskich  Górach  z  dnia  27  lutego  2020  roku  w  pierwszym  zdaniu 

odnosi się do „remontu kombajnu AM 75 Ex-S/181”, 

pismo  PBSz  SA  w  Tarnowskich Górach  z  dnia  25  czerwca  2020  roku  skierowane  do  BH 

PROTECH M. P. 

jednoznacznie wskazuje, że przedmiot i zakres umów, których przedmiotem 

były  „kompletacja  i  uruchomienie  kombajnu”  oraz  „dzierżawa  części/  podzespołów 

kombajnowych  stanowiących  własność  BH  PROTECH,  zamontowanych  do  przejściowego 

użytku  w  kombajnie  górniczym”  składały  się  łącznie  na  remont  kapitalny  kombajnu 

chodnikowego AM75/181 Ex-S, 


- pismo BH PROTECH M. P. 

z dnia 20 lutego 2020 roku podtrzymuje zakres i wartości robót 

wskazane referencjach, 

protokół odbioru technicznego z dnia 9 listopada 2016 roku potwierdza wykonanie remontu 

kombajnu chodnikowego AM75/181 Ex-S, 

Pozostałe  dokumenty,  tj.  referencje  wystawione  przez  PBSz  SA  oraz  pismo  z  dnia 

Tauron  Wydobycie  SA  z  28  czerwca  2020  roku  nie  stanowią  dowodu,  iż  czynności 

zrealizowane  w  ramach wskazanych  umów  nie  obejmowały  wykonania  remontu kombajnu. 

Referencje w swej i

stocie mają bowiem potwierdzać należyte wykonanie umów i w tym celu 

są  składane  w  postępowaniu.  Fakt,  iż  w  swej  treści  wskazują  one  na  dostawę  części  i 

podzespołów, nie dowodzi, iż tego rodzaju dostawy, wraz z innymi czynnościami wykonanymi 

w  ramach  umowy, 

a  nieobjętymi  treścią  referencji,  nie składały  się  na  remont  kombajnu.  Z 

kolei z pisma Tauron Wydobycie SA wynika, że przedmiotowy kombajn był eksploatowany w 

latach  2017-

2019,  co  oznacza,  że  jego  remont  mógł  się  zakończyć  w  dniu  określonym  w 

protokole odbioru technicznego, tj. w dniu 9 listopada 2016 r.  

Odnosząc  się  do  wskazanej  w  treści  odwołania  informacji  dotyczącej  powiązań 

osobowych pomiędzy przystępującym a podmiotem BH PROTECH M. P., Izba wskazuje, że 

odwołujący nie sformułował w treści odwołania  żadnego zarzutu w zakresie wskazywanych 

powiązań. Nie wyjaśnił również, jaki związek ma podana informacja z podniesionym zarzutem 

naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy P.z.p. 

Odwołujący  podniósł,  że  zamówienie  wykazane  w  poz.  2  wykazu  nie  obejmowało 

remontu kombajnu chodnikowego, lecz dostawę części zamiennych. Jako dowody przywołał: 

referencję z dnia 16.05.2019 r., wystawioną przez KONKO SA, z której wynika, że Minostar 

był „partnerem podczas remontu kombajnu chodnikowego AM75 Ex-S/138”,  

- p

rotokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.09.2017 załączony przez Minostar do wyjaśnień z dnia 

29.11.209 r.

, który – w ocenie odwołującego – nie potwierdza w swojej treści, iż przedmiotem 

wykonanych dostaw/usług był remont kombajnu chodnikowego, lecz wskazuje, że współpraca 

po stronie Minostar ograniczona była do dostawy części i udziału w montażu, 

list referencyjny z dnia 21 marca 2019 roku, wystawiony przez KONKO SA, z którego wynika, 

że Minostar był dostawcą części zamiennych do kombajnu chodnikowego AM75-Ex-S, 

pismo PGG Oddział KWK Mysłowice-Wesoła z dnia 12 czerwca 2020 roku, na okoliczność 

wykazania,  że  kombajn  AM-75/Ex-S  Nr  138  był  wykorzystywany  w  okresie  13.09.2017  – 


Ponadto  Izba  przeprowadziła  dowód  z  korespondencji  mailowej  prowadzonej 

pomiędzy zamawiającym a Prezesem Zarządu KONKO SA, Panem A. Ż., z dnia 7 lutego 2020 

roku, w której KONKO SA potwierdza, że firma Minostar Sp. z o.o. wykonała na rzecz KONKO 

SA remont kombajnu chodnikowego AM 75 w 2017 roku za kwotę ponad 1 000 000 zł netto. 

Dokonując analizy wskazanych wyżej dowodów Izba ustaliła, że dokumenty, na które 

powołał  się  odwołujący,  nie  stanowią  expressis  verbis,  iż  zakres  czynności  objętych 

zamówieniem  nie  składał  się  na  remont  kombajnu  chodnikowego.  W  tym  zakresie  Izba 

podtrzymuje stanowisko wyrażone wobec zarzutów dotyczących pozycji 1 wykazu, odnoszące 

się do braku obowiązującej w postępowaniu definicji remontu kombajnu chodnikowego.  

Jednakże  zasadnicze  dla  rozstrzygnięcia  zarzutu  w  zakresie  pozycji  2  wykazu  jest 

stanowisko  podmiotu  zlecającego  usługę,  tj.  KONKO  SA,  z  którego  wprost  wynika,  że 

przystępujący  wykonał  na  rzecz  KONKO  SA  remont  kombajnu  chodnikowego  za  kwotę 

przekraczającą 1 mln zł netto. Izba stoi na stanowisku, iż podmiot, który zamawia usługę, ma 

najlepszą  wiedzę  co  do  zakresu  wykonanych  czynności  i  jego  oświadczenie  było  w  tym 

zakresie decydujące. 

Odnosząc  się  do  pozycji  3  wykazu  odwołujący  podniósł,  że  usługa  remontowa 

wykonana w 2018 r., którą Minostar wykazuje na potwierdzenie spełniania warunku udziału w 

postępowaniu, nie mogła mieć wartości wyższej niż 442 570,00 zł, ponieważ ze sprawozdania 

finansowego złożonego przez  Minostar do KRS wynika, iż w roku 2018 przychody netto ze 

sprzedaży i zrównane z nimi (poz. A. Rachunku zysków i strat) wyniosły 442 570,00 zł.  Jest 

to zdecydowanie niższa wartość niż wymagana dla potwierdzenia spełniania warunku udziału 

w postępowaniu. 

Izba  wskazuje,  że  sprawozdanie  finansowe  nie  zostało  wymienione  w  §  2  ust.  4 

rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 

U  .  2016,  poz.  1126  ze zm.

) jako jeden z dokumentów, na podstawie których zamawiający 

ocenia, czy dany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej i zawodowej. Ocena ta dokonywana jest przede wszystkim na podstawie wykazu 

dostaw  i  usług  oraz  załączonych  do  nich  dokumentów  potwierdzających,  że  zamówienia 

zostało wykonane w sposób należyty. 

I

zba  wskazuje,  że  przystępujący  złożył  wykaz  oraz  referencje  potwierdzające 

wykonanie  remontu  kombajnu  chodnikowego  na  rzecz  METALTECH  M.  M.

,  za  kwotę 

przekraczającą 3,69 mln zł brutto. Ponadto, na żądanie zamawiającego, przedłożył protokół 

odbioru  technicznego  z  dnia 

30  listopada  2018  roku  potwierdzającego  wykonanie  usługi 

wskazanej w wykazie. 

W protokole podano również szacowaną wartość przedmiotu umowy 


na  kwotę  3 200 000  zł.  Odwołujący  jako  przeciwdowód  przedłożył  jedynie  sprawozdanie 

finansowe  przystępującego,  które  –  jak  to  już  wyżej  wskazano  –  nie  jest  dokumentem,  na 

podstawie którego ocenia się zdolność techniczną i zawodową wykonawcy. 

Odnosząc  się  do  stanowiska  odwołującego,  iż  sam  fakt  wykonania  wskazanego  w 

wykazie zamówienia jest wątpliwy z uwagi na to, że właścicielem METALTECH jest Pan M. 

M.

, będący od 2016 roku wspólnikiem i prezesem zarządu przystępującego, Izba wskazuje, 

że  dokonuje  oceny  podniesionych  zarzutów  przede  wszystkim  na  podstawie  złożonych 

dokumentów.  Z  dokumentów  złożonych  przez  przystępującego  wynikało,  że  wykonał  on 

zamówienie wskazane w pkt. 3 wykazu.  Izba nie ma uprawnień do badania autentyczności 

dokumentów  oraz  prawdziwości  danych  w  nich  zawartych.  O  ile  odwołujący  kwestionuje 

informacje  zawarte 

w  dokumentach,  winien  w  tym  zakresie  zwrócić  się  do  właściwych 

organów. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy P.z.p., czyli stosownie do wyniku postępowania. 

……………………………………… 


wiper-pixel