KIO 126/20 WYROK dnia 6 lutego 2020 roku

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO  126/20  

WYROK  

z dnia 6 lutego 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie:  

Przewodnicz

ący:      Katarzyna Poprawa    

Protokolant:          

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2020 

roku odwołania wniesionego do Prezesa 

Kr

ajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  stycznia  2020  roku  przez  Wykonawcę  W.  B. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  W.  B.  Ekolas  Przedsiębiorstwo 

Usługowe  (ul.  Kasztanowa  21,  63-421  Przygodzice)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  Skarb  Państwa  -  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe 

Nadleśnictwo Przedborów (Przedborów 49, 63-510 Mikstat) 

przy udziale: 

wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  G.  S.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  Handel-Pośrednictwo-Usługi  G.  S.  (Boduszewo  29,  62-095 

Murowana Goślina) oraz M. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakład 

Usług Leśnych M. S. (Sławica ul. Torfowa 2, 62-093 Rejowiec) zgłaszających przystąpienie 

do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 126/20 po stronie Zamawiającego 

orzeka:   

uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  4 i  art.  91  ust.  1 

Prawa zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w 

ramach  części  pierwszej,  wezwanie 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  G.  S.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą Handel-Pośrednictwo-Usługi G. S. oraz M. S. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą pod nazwą  Zakład Usług  Leśnych  M.  S.  do 

złożenia  wyjaśnień  w  ramach  części  pierwszej  postępowania,  w  zakresie 

wskazania 

wartości  faktycznie  wykonanych  usług  przez  G.  S.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą Handel-Pośrednictwo-Usługi G. S., w ramach 

usługi  realizowanej  dla  Nadleśnictwa  Taczanów  oraz  nakazuje  Zamawiającemu 


powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oceny 

otrzymanych wyjaśnień. 

Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za niezasadne.  

3.  K

osztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  Skarb  Państwa  -  Państwowe 

Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Przedborów  (Przedborów  49,  63-

510  Mikstat)  w  części  1/2  oraz  Odwołującego  W.  B.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  W.  B.  Ekolas  Przedsiębiorstwo  Usługowe  ul.  Kasztanowa  21, 

421 Przygodzice) w części 1/2 i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  23 173  zł.  53  gr 

(słownie:  dwadzieścia  trzy  tysiące  sto  siedemdziesiąt  trzy  złote  pięćdziesiąt  trzy 

grosze

)  uiszczoną  przez  Odwołującego  W.  B.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod nazwą W. B. Ekolas Przedsiębiorstwo Usługowe (ul. Kasztanowa 

Przygodzice) 

tytułem 

wpisu 

od 

odwołania, 

wynagrodzenia 

pełnomocników stron oraz koszty dojazdu na posiedzenie i rozprawę;  

zasądza  od  Zamawiającego  Skarbu  Państwa  -  Państwowego  Gospodarstwa 

Leśnego  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Przedborów  (Przedborów  49,  63-510 

Mikstat) 

na rzecz Odwołującego: W. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą  W.  B.  Ekolas  Przedsiębiorstwo  Usługowe  (ul.  Kasztanowa  21,  

63-421  Przygodzice) 

kwotę  11 586  zł  77  gr  (słownie:  jedenaście  tysięcy  pięćset 

osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy). 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

do S

ądu Okręgowego w Kaliszu. 

Przewodniczący:     ………………………..…  


Sygn. akt: KIO  126/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  Skarb  Państwa  -  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe 

Nadleśnictwo  Przedborów  (Przedborów  49,  63-510  Mikstat)  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej 

na  terenie  Nadleśnictwa  Przedborów  w  roku  2020  r.,  Numer  referencyjny:  SA.270.26.2019 

(zwane dalej postępowaniem).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

2019/S 207-505136 z dnia 

25 października 2019 r. Postępowanie prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.  

W  dniu  2

3  stycznia  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało 

wniesione  odwołanie  przez  wykonawcę  W.  B.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą W. B. Ekolas Przedsiębiorstwo Usługowe (ul. Kasztanowa  21, 63-421 Przygodzice) - 

zwanego dalej Odwołującym, od następujących niezgodnych z przepisami Ustawy czynności 

Zamawiającego  podjętych  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  i  zaniechanych  czynności  do  których  Zamawiający  był  zobowiązany  na 

podstawie Ustawy tj. 

zaniechania odrzucenia  w  ramach części  pierwszej  (Pakiet  i)  oferty Konsorcjum  SKUBI 

(zwanym dalej „Konsorcjum SKUBI") w składzie: 

1)   G. S. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Handel-Pośrednictwo-Usługi G. 

S., Boduszewo 29,62-

095 Murowana Goślina (zwanym dalej „Liderem Konsorcjum"), 

2)  M.  S. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Usług  Leśnych  M.  S., 

Sławica,  ul.  Torfowa  2,62-093  Rejowiec  (zwana  dalej  „Partnerem  Konsorcjum"),  z 

uwagi  na  wniesienie  wadium  w  sposób  nieprawidłowy,  gdyż  treść  Oświadczenia 

Poręczyciela  o  udzieleniu  poręczenia  zapłaty  wadium  z  dnia  22.11.2019  r.  (dalej 

„Poręczenie”) nie obejmuje wszystkich wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum 

SKUBI  to  jest  nie  obejmuje  Partnera  Konsorcjum,  co  skutkuje  niespełnieniem 

podstawowego c

elu wnoszenia wadium, którym jest należyte zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego. 

2.   w konsekwencji zaniechania badania i oceny w r

amach części pierwszej (Pakiet 1) oferty 

Odwołującego i zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

w  konsekwencji  bezpodstawny  wybór  oferty  Konsorcjum  SKUBI,  mimo  że  oferta  ta 

podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, a wobec tego nie była ofertą 

najkorzystniejszą w rozumieniu art. 91 ust.1 Pzp 


4.  zaniechania czyn

ności do których Zamawiający był zobowiązany na podstawie Ustawy tj. 

zaniechania  wezwania  w  ramach  części  pierwszej  (Pakiet  1)  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Pzp  tj. 

wykazu  usług  oraz  dowodów,  że  wskazane  przez  wykonawcę  usługi  na  potwierdzenie 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, 

w  konsekwencji  bezpodstawny  wybór  oferty  Konsorcjum  SKUBI,  mimo  że  Konsorcjum 

SKUBI  nie  wykazało  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  wobec  tego 

wybrana oferta nie była ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 91 ust. 1 Pzp 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie poniższych przepisów Ustawy: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp  - 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

Konsorcjum  SKUBI  w  zakresie  części  pierwszej,  z  uwagi  na  wniesienie  wadium  w 

sposób  nieprawidłowy,  gdyż  treść  Poręczenia  nie  obejmuje  wszystkich  wykonawców 

wchodzących  w  skład  Konsorcjum  SKUBI  to  jest  nie  obejmuje  Partnera  Konsorcjum, 

co skutkuje niespełnieniem podstawowego celu wnoszenia wadium, którym jest należyte 

zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego.  

2.  art. 91 ust. 1 Pzp - 

poprzez bezpodstawny wybór oferty Konsorcjum SKUBI w zakresie 

części pierwszej, mimo że oferta ta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

7b  Pzp

, a w konsekwencji nie była ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 91 ust. 1 

Pzp 

3.  art. 26 ust. 4 Pzp - 

poprzez zaniechanie wezwania w ramach części pierwszej (Pakiet 1) 

do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  wykazu  usług  oraz  dowodów,  że  wskazane  przez 

wykonawcę  usługi  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  

w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

4.  art.  91  ust.  1  Pzp  popr

zez  bezpodstawny  wybór  oferty  Konsorcjum  SKUBI,  mimo  

że  Konsorcjum  SKUBI  nie  wykazało  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  

a wobec tego wybrana oferta nie była ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 91 ust. 1 

Pzp. 

W związku z powyższym, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o: 

1.  nakazanie: 

unieważnienia  przez  Zamawiającego  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  SKUBI  

w zakresie części pierwszej, jako najkorzystniejszej na  wykonywanie usług z  zakresu 

gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przedborów w roku 2020; 

2)  odrzucenia oferty Konsorcjum SKU

BI w zakresie części pierwszej; 


dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie  części  pierwszej  

z  uwzględnieniem  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  oraz  przeprowadzenia 

wszystkich  czynności  niezbędnych  do  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  ramach 

niniejszego postępowania. 

względnie  unieważnienia  przez  Zamawiającego  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum 

SKUBI  w  zakresie  części  pierwszej,  jako  najkorzystniejszej  na  wykonywanie  usług  

z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Przedborów  w  roku  2020  oraz 

wezwanie  Konsorcjum  SKUBI  w  ramach  części  pierwszej  (Pakiet  I)  do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących wykazu usług oraz dowodów,  że wskazane przez  wykonawcę 

usługi  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania  odwoławczego,  zgodnie  z  wykazem 

kosztów (przedstawionych na rozprawie); 

3.  przepr

owadzenie dowodu z dokumentów przywołanych w treści uzasadnienia odwołania. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania  ponieważ  jest 

zainteresowany  udzieleniem  mu  przedmiotowego  zamówienia  w  ramach  części  pierwszej 

zamówienia. W tym celu Odwołujący złożył ofertę, której treść odpowiada treści Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ")  i  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia  

w  ramach  części  pierwszej  zamówienia.  Ponadto  Odwołujący  wskazał,  że  w  wyniku 

naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  Ustawy  poniósł  szkodę.  Gdyby  Zamawiający 

postąpił  zgodnie  z  przepisami  Ustawy,  to  dokonałby  wszystkich  wskazanych  powyżej 

zaniechan

ych  czynności,  natomiast  nie  dokonałby  wskazanych  powyżej  czynności 

niezgodnych  z  przepisami  Ustawy.  W  konsekwencji,  zgodnie  z  określonymi  w  SIWZ 

kryteriami oceny ofert, oferta Odwołującego zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza. 

Oferta  złożona  przez  Konsorcjum  SKUBI  na  realizację  Zamówienia  w  ramach  części 

pierwszej  wbrew  błędnemu  stanowisku  Zamawiającego  -  podlega  odrzuceniu.  Oferta 

Odwołującego powinna więc być pierwszą w kolejności najkorzystniejszą ofertą w klasyfikacji 

Zamawiającego tj. według rankingu złożonych ofert w ramach części pierwszej zamówienia. 

Zatem, gdyby Zamawiający prawidłowo zastosował przepisy Ustawy, to oferta Odwołującego 

zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza. 

Poprzez  zaniechanie  i  dokonanie  powyższych  czynności  Zamawiający  doprowadził 

zatem  do  sytuacji,  w  której  Odwołujący  utracił  szansę  na  uzyskanie  zamówienia  oraz  na 

osiągnięcie  zysku,  który  Odwołujący  planował  osiągnąć  w  wyniku  realizacji  zamówienia 

(lucrum  cessans).  Powyższe  stanowi  wystarczającą  przesłankę  do  skorzystania  przez 

Odwołującego ze środków ochrony prawnej przewidzianych w art, 179 ust. 1 Pzp. 


Odwołujący  wskazał  ponadto,  że  naruszenie  wskazanych  powyżej  przepisów  Ustawy 

niewątpliwie  miało  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  zatem  biorąc  pod  uwagę  art.  192 

ust.  2  Pzp 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  winna  uwzględnić  niniejsze  odwołanie.  Efektem 

wskazanych  powyżej  zaniechać  i  czynności  Zamawiającego  jest  bowiem  uniemożliwienie 

wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty, co w istotny sposób wpłynęło na 

wynik pos

tępowania. 

Odwołujący  w  dniu  13  stycznia  2020  r.  otrzymał  od  Zamawiającego  drogą 

elektroniczną pismo informujące o wyborze jako oferty najkorzystniejszej w  zakresie części 

pierwszej zamówienia oferty Konsorcjum SKUBI. 

Dowód: 

pismo  informujące  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  wraz  z  dowodem  przesłania  

(w aktach postępowania o udzielenie zamówienia) 

Odwołujący  wskazuje,  że  niniejsze  odwołanie  jest  wnoszone  w  postępowaniu  o 

wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11  ust.  8  Pzp 

W  związku  z  powyższym  stosownie  do  brzmienia  art.  182  ust.  1  pkt.  1  Pzp 

termin przewidziany na złożenie odwołania od czynności Zamawiającego upłynął w dniu 23 

stycznia 2020 r. Mając powyższe na względzie, Odwołujący wskazał, że niniejsze odwołanie 

jest wniesione z zachowaniem wymaganego terminu. 

Nadto, Odwołujący oświadczył również,  że zgodnie z art. 180 ust. 5 Ustawy, przesłał 

kopię  niniejszego  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  na  jego  wniesienie,  

w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem wspomnianego terminu 

tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Dowód: 

potwierdzenie przekazania kopii odwołania Zamawiającemu (w załączeniu). 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonywanie usług z zakresu 

gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Przedborów  w  roku  2020.  Nr  postępowania: 

SA.270.26.2019, zostało wszczęte 25 października 2019 r. (ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 

505136). Termin składania ofert wyznaczono na 27 listopada 2019 r. Zgodnie z pkt 3.1. 

ppkt 7) SIWZ przedmiot zamówienia został podzielony na części (Pakiety) - liczba pakietów 

od  I  do  VIII.  Wykonawca  może  złożyć  ofertę  na  jeden  lub  większą  ilość  Pakietów. 

Zamawiający wymaga oddzielnej oferty na każdy z pakietów, oferta złożona na dany Pakiet 

musi  jednakże  obejmować  cały  zakres  prac  przewidzianych  w  SIWZ  dla  tego  Pakietu.  Do 

wyznaczonego  terminu  składania  ofert  w  ramach  części  pierwszej  zamówienia  zostały 

złożone trzy oferty: Odwołującego, Konsorcjum SKUBI oraz wykonawcy P. K. prowadzącego 


działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Prac Leśnych „SILVA-OPUS” mgr inż. 

P. K. . 

Dowód: 

ogłoszenie  o  zamówieniu  z  dnia  25  października  2019  r.,  SIWZ,  informacja  o 

złożonych  ofertach  z  dnia  27  listopada  2019  r.  (w  aktach  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia) 

W  dniu  13  stycznia  2020  roku  Zamawiający  dokonał  czynności  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty w zakresie części pierwszej wybierając ofertę Konsorcjum SKUBI, 

Dowód: 

- informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  dnia  13  stycznia  2020  r.  (w  aktach 

postępowania o udzielenie zamówienia). 

Odwołujący  nie  zgodził  się  z  czynnością  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

Konsorcjum SKUBI z uwagi na to, iż podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

7b Pzp

, wyrazem czego jest wniesione odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Od

wołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp  -  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  SKUBI  w  zakresie  części 

pierwszej,  z  uwagi  na  wniesienie  wadium  w  sposób  nieprawidłowy,  gdyż  treść  Poręczenia 

nie obejmuj

e wszystkich wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum SKUBI to jest nie 

obejmuje Partnera Konsorcjum,  co skutkuje niespełnieniem  podstawowego celu wnoszenia 

wadium, którym jest należyte zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego. 

W  ocenie  Odwołującego  niepodjęcie  czynności  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  SKUBI 

stanowiło  naruszenie  przepisów  Ustawy.  Odwołujący  wskazuje,  co  zostanie  wykazane 

później,  że  brak  wskazania  w  treści  Poręczenia  wszystkich  wykonawców  wchodzących  w 

skład  Konsorcjum  SKUBI  stanowi,  iż  wadium  zostało  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy,  

a w konsekwencji powinno to spowodować odrzucenie oferty Konsorcjum SKUBI. 

Zgodnie  z  brzmieniem  pkt  9.1  SIWZ  Zamawiający  wymaga  wniesienia  wadium  

dla Pakietu 1 

w wysokości 11 000 zł. Natomiast zgodnie z brzmieniem pkt 9.4 SIWZ z treści 

wadium  wnoszonego  w  formie:  poręczenia  bankowego,  poręczenia  spółdzielczej  kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, 

gwarancji 

bankowej, 

gwarancji 

ubezpieczeniowej  

lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno 

wynikać  bezwarunkowe,  na  pierwsze  pisemne  żądanie  zgłoszone  przez  Zamawiającego  

w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp Z kolei 


zgodnie  z  pkt,  9.5  SIWZ  wadium  wnoszone  w  formie  innej  niż  pieniądz  należy  złożyć  

wraz  z  of

ertą  w  oryginale  w  postaci  elektronicznej  tj.  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznymi  osób  upoważnionych  do  jego  wystawienia.  Wadium  musi  zabezpieczać 

ofertę  na  daną  część  zamówienia  przez  cały  okres  związania  ofertą.  Oferta  Wykonawcy, 

który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona  

z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp 

Dowód: 

tekst jednolity SIWZ (w aktach postępowania o udzielenie zamówienia). 

W  realiach  niniejszej  sprawy  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  tj.  Konsorcjum  SKUBI  złożyło  wadium  w  formie  poręczenia  udzielanego  przez 

podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt  2  ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r,  o 

utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  310,  836  i 

, która jest  jedną  z form  wniesienia wadium  dopuszczoną przepisami Ustawy  (art.  45 

ust.  6  pkt  5  Pzp

).  Poręczenie  zostało  wystawione  przez  Fundusz  Rozwoju  i  Promocji 

Województwa Wielkopolskiego SA z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej „Poręczycielem"). 

Zgodnie  z  §  1  złożonego  Poręczenia  podmiotem  zobowiązanym  jest  Pan  G.  S. 

zamieszkały  w  Boduszewie  29,  62-095  Murowana  Goślina,  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod nazwą  Handel-Pośrednictwo-Usługi G.  S.  z  siedzibą:  Boduszewo 29,  62-

095  Murowana  Goślina,  na  podstawie  wpisu  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o 

Działalności  Gospodarczej  RP,  REGON:  634184…,  NIP:  7841279…,  zwany  dalej 

„Zobowiązanym”. 

W § 2 Poręczenia  wskazano,  że:  „Zobowiązanie  do  zapłaty  wadium  dotyczy  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą: 

„Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Przedborów  w 

roku 2020r." 

Nr postępowania: SA.270.26.2019 

Wadium dla Pakietu 1 

w wysokości 11 000 zł." 

Zgodnie  z  §  3  Poręczenia  odpowiedzialność  Poręczyciela  z  tytułu  udzielonego 

poręczenia obejmuje spłatę 100 % aktualnego i wymagalnego zobowiązania Zobowiązanego 

wobec Zamawiającego do zapłaty wadium. 

W §  4 ust.  1 Poręczenia  wskazano przesłanki  wypłaty  wadium,  które  odzwierciedlają 

postanowienia  art.  46  ust.  4a  i  5  Pzp

:  „Poręczyciel  dokona  wypłaty  wadium  w  sposób 

nieodwołalny,  bezwarunkowo  i  na  pierwsze  pisemne  żądanie  Zamawiającego  wzywające  

do zapłaty wadium, zawierające oświadczenie, iż Zamawiający zatrzymał wadium: 

jeżeli  Zobowiązany  w  odpowiedzi  na  wezwanie,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  3  i  3a 

ustawy Pzp

, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp, 


oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw tub nie wyraził 

zgody 

na  poprawienie  omyłki,  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  co 

spowodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  Zobowiązanego  jako 

najkorzystniejszej, lub 

jeżeli Zobowiązany którego oferta została wybrana: 

odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach 

określonych w ofercie, lub 

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Zobowiązanego." 

W  treści  Poręczenia  nie  wymieniono  zarówno  nazwy  konsorcjum,  do  oferty  którego 

niniejszy dokument 

został załączony jak i nazwy drugiego wykonawcy, który wchodzi w skład 

Konsorcjum SKUBI. 

Dowód: 

Oświadczenie  Poręczyciela  o  udzieleniu  poręczenia  zapłaty  wadium  z  dnia 

22.11.2019 r. (w aktach postępowania o udzielenie zamówienia). 

Konsorcjum SKUBI zdecy

dowało się na wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz 

tj. w formie poręczenia, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 Pzp, Aby mówić o prawidłowo 

wniesionym  wadium,  z  treści  dokumentu  wystawionego  przez  Poręczyciela  musiałaby 

wynikać  możliwości  spełnienia  podstawowego  celu  wadium,  jakim  jest  należyte 

zabezpieczenie  roszczeń  Zamawiającego.  W  kontekście  przepisów  prawa  zamówień 

publicznych aspekt ten w istocie wyznacza skuteczność wadium wnoszonego w formach, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Powyższe potwierdza ugruntowane orzecznictwo 

Krajowej  Izby  Odwoławczej.  Co  prawda  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  głównej  mierze 

rozpatrywała  przypadki  dotyczące  skuteczności  gwarancji  wadialnych,  jednakże  zarówno 

gwarancja  jak  i  poręczenie  stanowią  formę  niepieniężną  wadium,  zatem  wnioski  płynące  z 

orzecznictwa  są  aktualne  także  w  niniejszym  stanie  faktycznym. W  wyroku  z  dnia  24  lipca 

2017 r. (KIO 1417/17) wskazano następująco: „Gwarancja wadialna oznacza podjęcie przez 

gwaranta  (bank,  ubezpieczyciela)  na  zlecenie 

wykonawcy  przystępującego  do  przetargu 

zobowiązania  na  rzecz  zamawiającego  jako  beneficjenta,  w  przypadku  naruszenia  przez 

wyk

onawcę  zobowiązań  wynikających  z  przystąpienia  do  przetargu,  dokonania  na  rzecz 

beneficjenta zapłaty w granicach określonej sumy pieniężnej. Celem gwarancji wadialnej jest 

zatem  ochrona  interesów  zamawiającego  na  wypadek  niedopełnienia  przez  wykonawcę 

ob

owiązków związanych z udziałem w postępowaniu przetargowym." 

Idąc  dalej  zasadne  jest  przywołanie  stanowiska  Sądu  Najwyższego  wyrażonego  

w wyroku z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt IV CSK 86/17), zgodnie z którym: „Wniesienie 

wadium  w  formie gwarancji  ubezpieczeniowej  można  uznać  za prawidłowe  i  wystarczające 


tylko  wtedy,  gdy  stwarza  dla  zamawiającego  podstawę  do  żądania  od  gwaranta  zapłaty 

oznaczonej  kwoty  pieniężnej  niezależnie  od  tego,  który  z  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  doprowadził  do  ziszczenia  się  przesłanek 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp O tym, czy tak jest w konkretnym przypadku, decyduje 

treść gwarancji ubezpieczeniowej, która może być ukształtowana różnie”. Mając na uwadze 

wnioski  płynące  z  wyroku  nie  można  uznać  jakoby  wystarczającą  ochroną  interesów 

Zamawiającego  było  wniesienie  wadium  zabezpieczającego  przed  działaniami  lub 

zaniechaniami  tylko  jednego 

z  konsorcjantów.  Aprobata  takiego poglądu  byłaby  oczywiście 

sprzeczna  z  założeniem,  iż  celem  wadium  jest  zabezpieczenie  interesów  Zamawiającego. 

Co  istotne  w  SIWZ  znajdują  się  postanowienia  określające  kategorie  oświadczeń  lub 

dokume

ntów  dotyczących  drugiego  z  konsorcjantów,  które  musiały  zostać  podpisane  lub 

z

łożone  także  przez  ten  podmiot  i  nie  mogło  zostać  to konwalidowane  samodzielnie  przez 

drugiego  członka  Konsorcjum  SKUBI  (np.  pkt  7.10.  lit  c  SIWZ  nakładający  obowiązek 

składania JEDZ przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz 

pkt  7.10.  lit.  d  SIWZ  nakładający  obowiązek  składania  przez  każdego  z  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  7.1.  lit.  g-n 

SIWZ).  Nie

dochowanie  obowiązku,  o  którym  mowa  wyżej,  przez  Partnera  Konsorcjum 

niewskazanego w Poręczeniu mogłoby potencjalnie doprowadzić do faktycznego ziszczenia 

się  przesłanek  określonych  w  art.  46  ust.  4a  i  5  Pzp  obligujących  Zamawiającego  do 

zatrzymania  wadium

.  Innymi  słowy  możliwa  jest  sytuacja  kiedy  to  Zamawiający  będzie 

musiał  zatrzymać  wadium  wyłącznie  z  winy  członka  konsorcjum,  którego  Poręczenie  nie 

wymienia  i  nie  chroni  jego  zobowiązania  względem  Zamawiającego.  Co  za  tym  idzie, 

zabezpieczenie  wyłącznie  przed  konsekwencjami  działań  lub  zaniechać  jednego  spośród 

partnerów  konsorcjum  nie  mogło  w  pełni  chronić  interesów  Zamawiającego,  a  w 

konsekwencji nie spełniało swojego celu. 

Dowód: 

tekst jednolity SIWZ (w aktach postępowania o udzielenie zamówienia) 

Z  p

rzywołanego  wyroku  Sądu  Najwyższego  wynika  także,  że  o  możliwości  realizacji 

roszczeń  przez  Zamawiającego  z  tytułu  zastosowania  instytucji  zatrzymania  wadium 

decydować  będzie  treść  dokumentu  wadialnego.  W  ocenianym  Poręczeniu  nie  zostały 

zawarte  żadne  postanowienia  rozszerzające  w  jakikolwiek  sposób  odpowiedzialność 

Poręczyciela  za  zobowiązania  Partnera  Konsorcjum  lub  całego  Konsorcjum  SKUBI. 

Poręczenie  określa  swój  zakres  podmiotowy  precyzyjnie  i  jednoznacznie,  a  katalog 

podmiotów  zobowiązanych  ma  charakter  enumeratywny  i  nie  podlega  rozszerzeniu  o  inne 

podmioty  niewymienione  w  treści  tego  dokumentu.  Celem  niniejszego  Poręczenia  jest 

zabezpieczenie  roszczeń  Zamawiającego  w  związku  z  ofertą  złożoną  przez  Pana  G.  S. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Handel-Pośrednictwo-Usługi G. S., czyli 


dotyczy cz

ynności prawnej podjętej nie przez Konsorcjum SKUBI, lecz przez pojedynczego 

wykonawcę.  W  konsekwencji  jest  ono  bezskuteczne  i  nie  zabezpiecza  roszczeń 

Zamawiającego  mogących  powstać  w  wyniku  działań  zarówno  Konsorcjum  SKUBI,  

jak i samego Partnera Konsorcjum. 

W  zakresie  koniecznych  elem

entów  składających  się  na  treść  dokumentu 

umożliwiającego  wypłatę  wadium  (tj.  wadium  wniesionego  w  formie  innej  niż  pieniądz) 

Krajowa Izba Odwoławcza wypowiedziała się także w wyroku z dnia 27 marca 2018 r. (KIO 

W  orzeczeniu  wskazano:  „(...)  określenie,  czyją  ofertę  gwarancja  ma  zabezpieczać,  jest  

jej  elementem  niezbędnym,  który  nie  może  być  wyinterpretowany  z  okoliczności  ani 

potwierdzany późniejszymi oświadczeniami gwaranta, jest to bowiem element tworzący treść 

zobowiązania  gwaranta  i  warunkujący  skuteczność  ewentualnych  roszczeń  z  tytułu 

wadium.".  Biorąc  pod  uwagę  powyższe  stanowisko,  brak  wskazania  w  treści  Poręczenia 

wszystkich  podmiotów  wchodzących  w  skład  Konsorcjum  SKUBI  uniemożliwia 

Zamawiającemu  stwierdzenie,  że  zabezpiecza  ona  ofertę  przedmiotowego  konsorcjum. 

Zamawiający  na  podstawie  przedłożonego  Poręczenia  może  jedynie  stwierdzić,  iż  dotyczy 

ona samodzielnego wykonawcy, który w istocie nie składał oferty w ramach części pierwszej 

niniejszego postępowania tj. Pana G. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Handel-

Pośrednictwo-Usługi G. S. . 

W  tym  miejscu  należy  przywołać  stanowisko  doktryny  prawniczej,  w  przedmiocie 

konsorcjum i jego istoty. W literaturze podaję się: „W doktrynie prawa zamówień publicznych 

konsorcjum  porównywane  jest  do  spółek  cywilnych  (umowa  spółki  cywilnej  uregulowana 

została  w  art.  860  i  n.  k.c.).  Tak  jak  spółka  cywilna  nie  ma  ono  osobowości  prawnej.  W 

wyniku  zawarcia  umowy  konsorcjum  nie  powstaje  osobny  byt  prawny  -  zdo

lność  prawną  i 

zdolność do czynności prawnych mają jedynie podmioty tworzące konsorcjum. (...). Na istotę 

konsorcjum  (...)  wskazała  Izba  w  wyroku  z  12.10.2017  r.  (KIO  2052/17.  KIO  2076/17): 

„Termin  «konsorcjum»  jest  używany  na  określenie  wspólnego  ubiegania  się  kilku 

wykonawców  o  udzielenie  zamówienia.  Jest  to  skrótowa  forma  ustawowego  terminu 

«wykonawcy  wspólnie ubiegający  się o  udzielenie  zamówienia))  (art.  23  ust.  1  Pzp).  Istotą 

takiego konsorcjum  jest  zobowiązanie  się  jego  członków  do  współdziałania  dla  osiągnięcia 

określonego  celu  gospodarczego.  Konsorcjum  nie  jest  jednak  samodzielnym  podmiotem 

praw i obowiązków, odrębnym od poszczególnych konsorcjantów. Nie jest również trwałym 

związkiem  gospodarczym,  gdyż  najczęściej  jego  członkowie  łączą  siły  dla  jednorazowego 

przedsięwzięcia,  np.  uzyskania  zamówienia  publicznego."  (Skubiszak-Kalinowska  Irena.  

Art.  23.  W:  Prawo  zamówień  publicznych.  Komentarz  aktualizowany.  System  Informacji 

Prawnej  LEX,  2019.).  Mając  na  uwadze  powyższe  konsorcjum  nie  posiada  przymiotu 

samodzielnego  'wykonawcy”,  lecz  tworzą  je  poszczególni  członkowie  konsorcjum.  


Tym  bardziej  nie  jest  akceptowalny  pogląd,  jakoby  wymienienie  w  treści  Poręczenia  tylko 

jednego  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  skutecznie 

ch

roniło interesy Zamawiającego. 

W  sytuacji,  w  której  jako  dłużnika  zobowiązanego  do  zaspokojenia  zabezpieczanego 

roszczenia  w  dokumencie  wadialnym  wskazano  nie  wszystkich  wykonawców  ubiegających  

się wspólnie o udzielenie zamówienia, a wskazane w nim przyczyny uzasadniające żądanie 

zapłaty  pokrywają  się  z  wymienionymi  w  art.  46  ust.  4a  i  5  Pzp,  decydujące  znaczenie  

dla  oceny,  czy  wadium  wniesiono  prawidłowo,  powinna  mieć  wykładnia  zastrzeżenia 

sformułowanego jako "z przyczyn leżących po jego stronie". W szczególności czy powyższe 

sformułowanie  tożsame  jest  z  określeniem  „z  przyczyn  za  które  odpowiada"  (tak  też 

stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 listopada 2019 r., KIO 2262/19). 

W  niniejszym  stanie  faktycznym  nie  sposób  stwierdzić,  że  wyżej  wymienione 

określenia są ze sobą tożsame. Do przyczyn leżących po stronie Zobowiązanego nie można 

zaliczyć  bowiem  okoliczności  uzasadniających  zatrzymanie  wadium,  które  wynikają  z 

zaniechania  wykonawcy  pominiętego  w  treści  Poręczenia. W  niniejszym  przypadku  nie  ma 

przesłanek ku temu aby uznać, iż odpowiedzialność Lidera Konsorcjum obejmuje również te 

zaniechania. Zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. 

U.  z  2019  r.  poz.  1145),  dalej  KC,  oświadczenie  woli  należy  tak  tłumaczyć,  jak  tego 

wymagają  ze  względu  na  okoliczności,  w  których  złożone  zostało,  zasady  współżycia 

społecznego  oraz  ustalone  zwyczaje.  Niemniej  uwzględniając  dyrektywy  wykładni 

przywołanego wyżej przepisu, w tym okoliczności złożenia oświadczenia przez Poręczyciela, 

zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje, nie istnieją przesłanki pozwalające 

zasadnie  twierdzić,  że  przez  "przystąpienie  Zobowiązanego  do  przetargu"  należy  rozumieć 

także przystąpienie w ramach konsorcjum wraz z innym wykonawcą który wprost nie został 

wymieniony  w  treści  Poręczenia.  Tak  sformułowana  treść  Poręczenia  jest  klarowana  i  nie 

pozostawia  wątpliwości,  że  zakresem  ochrony  objęte  zostały  wyłącznie  działania  lub 

zaniechania Lidera Konsorcjum. Zbyt daleko idącą tezą byłoby jakiekolwiek twierdzenie, że 

soli

darność  zobowiązań  konsorcjantów  wobec  Zamawiającego  miałaby  w  sposób 

automatyczny  powodować  przeniesienie  powyższej  relacji  także  na  stosunki  pomiędzy 

Poręczycielem  a  Zobowiązanym.  Innymi  słowy  solidarna  odpowiedzialność  Lidera 

Konsorcjum  i  Partnera  Konsorcjum  wobec  Zamawiającego  nie  przekłada  się  na  solidarną 

odpowiedzialność  Lidera  Konsorcjum  także  za  działania  lub  zaniechania  Partnera 

Konsorcjum  na  gruncie  Poręczenia.  Dlatego  też  powyższa  relacja  nie  może  mieć 

odzwier

ciedlenia w ocenie skuteczności udzielonego Poręczenia. 

Opierając  się  zatem  na  wnioskowaniu  Sądu  Najwyższego  należy  stwierdzić,  

że dokument złożony przez Konsorcjum SKUB1 nie czyni zadość obowiązkowi skutecznego 

wniesienia  wadium,  gdyż  nie  spełniał  opisanych  wyżej  wymogów  tj.  z  treści  dokumentu 


wadialnego  nie  wynikała  możliwość  zaspokojenia  wszelkich  roszczeń  Zamawiającego  

w  przypadku  zaistnienia  przesłanek,  o  których  mowa  w  art.  46  ust.  4a  i  5  Pzp  Złożone 

wadium  nie  spełniało  swojego  ustawowego  celu,  jakim  jest  zabezpieczenie  interesu 

Zamawiającego. 

Idąc dalej należy wskazać, że konieczność wypłaty przez Poręczyciela zabezpieczonej 

kwoty w sytuacjach wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp nie może budzić wątpliwości. 

Tak  też  stwierdzono  w  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  22  listopada  2019  r.  

(KIO  2262/19):  „konieczność  wypłaty  przez  gwaranta  kwoty  zabezpieczonej  w  gwarancji 

ubezpieczeniowej  składanej  tytułem  wadium  w  sytuacjach  wynikających  z  art.  46  ust.  4a  i 

ust. 5 Pzp 

nie może budzić wątpliwości. W szczególności za niedopuszczalną należy uznać 

sytuację, w której wypłata kwoty z gwarancji zależy od dobrej woli gwaranta, bądź pozostaje 

uzależniona od interpretacji tej gwarancji dokonywanej wbrew jej treści. Ponadto obowiązek 

złożenia prawidłowego wadium spoczywa na tym wykonawcy, który chce nim zabezpieczyć 

swą  ofertę.  Mając  świadomość,  że  wadliwie  wniesione  wadium  stanowi  przesłankę  

dla  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania,  powinien  dbać  o  swoje  interesy  i  dołożyć 

wszelkiej  staranności  by  dokument  został  złożony  prawidłowo.  Jak  wskazuje  

się  w  orzecznictwie,  treść  gwarancji  składanych  tytułem  wadium  powinna  być  jasna, 

przejrzysta i czytelna (por. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 11 lipca 2013 r. sygn. 

akt X Ga 189/13). Ponadto ustawa  Pzp  w 

45 ust. 6 określa dopuszczalne formy wadium, z 

których  wszystkie  powinny  w  jednakowy  sposób  zapewniać  zaspokojenie  roszczeń 

zamawiającego i być tak samo łatwo egzekwowalne jak wadium wniesione w gotówce.". 

Mając  na  uwadze  treść  powyższego  orzeczenia,  zasadnie  z  treści  Poręczenia  prawidłowo 

zabezpieczającego  interes  Zamawiającego  musiałaby  jasno  wynikać  konieczność  wypłaty 

przez Poręczyciela określonej kwoty w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa 

w art. 46 ust. 4a i ust. 5  Pzp Natomiast jak 

już wskazano wyżej, treść Poręczenia w żaden 

sposób  nie  wskazuje,  jakoby  Poręczyciel  odpowiadał  również  za  zobowiązania  wszystkich 

członków  Konsorcjum  SKUBI.  Jeżeli  bowiem  Poręczyciel  podjąłby  się  przyjęcia 

odpowiedzialności  także  za  działania  i  zaniechania  ewentualnych  i  nieznanych  sobie 

konsorcjantów, musiałoby to znaleźć wyraz w treści Poręczenia. Przejawem takiego zabiegu 

mogłoby  być  wskazanie,  że  przez  Zobowiązanego  należy  rozumieć  nie  tylko  podmioty 

oznaczone  w  tym  dokumencie,  ale  i  wszystkich  innych  wykonawców,  z  którymi  podmioty  

te zdecydują lub zdecydowały się złożyć ofertę. Natomiast w badanym Poręczeniu na próżno 

szukać  tego  typu  zastrzeżeń,  co  oznacza,  iż  w  przedmiotowej  sprawie  istnieje  rzeczywiste 

ryzyko  niezaspokojenia  roszczeń  Zamawiającego,  w  sytuacji  zaistnienia  przesłanki 

zatrzymania  wadium  z  winy  Partnera  Konsorcjum.  Z  treści  dokumentu  ani  wprost,  ani  w 

sposób  dorozumiany  nie  wynika,  aby  odpowiedzialność  Poręczyciela  została  rozszerzona 

także poza wprost wskazane w niej "przyczyny leżące po stronie Zobowiązanego". 


Konkludując,  w  przedstawionych  okolicznościach  sprawy  ofertę  w  postępowaniu 

złożyło  dwóch  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  Aby 

załączone  do  oferty  wadium  mogło  zostać  uznane  za  należycie  wniesione,  możliwość 

zaspokojenia  interesów  Zamawiającego,  tj.  uzyskanie  zagwarantowanej  zapłaty  wadium 

musiałoby  obejmować  wszystkie  wskazane  działania  lub  zaniechania  konsorcjum  (według 

terminologii  Poręczenia  "Zobowiązanego")  rozumianego  w  tym  przypadku  jako  dwóch 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  Ewentualnie  w  treści 

Poręczenia  wyraźnie  lub  choćby  w  wystarczającym  stopniu  zrównane  musiałyby  zostać 

pojęcia  „z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zobowiązanego"  oraz  „z  przyczyn,  za  które 

Zobowiązany odpowiada". 

Mając  na  względzie  przedstawione  wyżej  argumenty  faktyczne  i  prawne  nie  ulega 

wątpliwości,  że  Zamawiający  dopuścił  się  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt.  7b  Pzp  Jak  już 

nadmieniono  oferta  Konsorcjum  SKUBI  w  zakresie  części  pierwszej  podlega  odrzuceniu, 

gdyż  treść  Poręczenia  nie  obejmuje  wszystkich  wykonawców  wchodzących  w  skład 

Konsorcjum  SKUBI  to  jest  nie 

obejmuje  Partnera  Konsorcjum,  co  skutkuje  niespełnieniem 

podstawowego  celu  wnoszenia  wadium,  którym  jest  należyte  zabezpieczenie  roszczeń 

zamawiającego. 

Odwołujący  zarzuca  Zamawiającemu  naruszenie  art.  91  ust.  1  Pzp  -  poprzez 

bezpodstawny wybór oferty Konsorcjum SKUBI w zakresie części pierwszej, mimo że oferta 

ta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, a w konsekwencji nie była 

ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 91 ust. 1 Pzp 

Powyższy zarzut stanowi konsekwencję zarzutu postawionego i opisanego powyżej. Zgodnie 

z  art.  91  ust.  1  Pzp 

Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów 

oceny ofert określonych w SIWZ. Ponieważ, jak to zostało wykazane powyżej, Zamawiający 

powinien  odrzucić  ofertę  Konsorcjum  SKUBI,  to  w  konsekwencji  Zamawiający  powinien 

dokonać weryfikacji oferty Odwołującego jako najwyżej ocenionej i przeprowadzić wszystkie 

czynności  niezbędne  do  przeprowadzenia  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  ramach 

postępowania. 

Odwołujący  zarzuca  Zamawiającemu  naruszenie  art.  26  ust.  4  Pzp  -  poprzez 

zaniechanie  wezwania  w  ramach  części  pierwszej  (Pakiet  I)  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących  wykazu  usług  oraz  dowodów,  że  wskazane  przez  wykonawcę  usługi  

na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Zamawiający  postawił  w  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

warunki  udziału  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej.  W  tym,  między  innymi,  

w  pkt  6.2.  ppkt.  3  lit.  a 

SIWZ  w  zakresie  Pakietu  pierwszego  Zamawiający  wskazał,  

że „Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 


wykaże, że  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia d

ziałalności jest krótszy - w tym okresie) dla Pakietu 1 zrealizował lub realizuje 

(przy  czym  w  tym  przypadku  będzie  liczona  wartość  zrealizowanej  części  przedmiotu 

umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 

umowy) 

polegającą  na  wykonywaniu  prac  z  zakresu  zagospodarowania  lasu,  zrywki  i 

pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 zł brutto”. 

W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu 

złożony został wykaz usług, z którego wynika, że Lider Konsorcjum w okresie Od 01-01-2019 

do  30-09-

2019  realizował  usługę  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  rzecz  Nadleśnictwa 

Taczanów. 

Powołanie się na wymienioną wyżej usługę nie może być uznane za skuteczne z uwagi 

na  to,  że  zarówno  Lider  Konsorcjum,  jak  i  Partner  Konsorcjum  nie  realizował  niniejszej 

usługi.  Kwestia  ta  natomiast  nie  została  należycie  zweryfikowana  przez  Zamawiającego.  

W  rzeczywistości  przedmiot  zamówienia  w  ramach  postępowania  na  rzecz  Nadleśnictwa 

Taczanów  był  realizowany  przez  inny  podmiot.  Oznacza  to,  że  żaden  z  partnerów 

Konsorcjum  SKUBl  nie  nabył  niezbędnego  doświadczenia  wymaganego  w  tegorocznym 

postępowaniu na rzecz Nadleśnictwa Przedborów. 

Zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp 

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w  art.  25  ust.  1  Pzp 

Przytoczony  artykuł  znajduje zastosowanie każdorazowo  w  przypadku 

powstania  niejasności  albo  wewnętrznej  sprzeczności  w  przedłożonych  przez  Wykonawcę 

oświadczeniach  lub  dokumentach  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  

w  postępowaniu.  Oznacza  to,  iż  obowiązek  wynikający  z  art.  26  ust.  4  Ustawy  Pzp 

aktualizuje 

się  w  sytuacji,  gdy  złożone  oświadczenia  lub  dokumenty  budzą  wątpliwości 

Zamaw

iającego. Tak też orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 czerwca 2016 

r. (KIO 905/16). 

Złożenie  wykazu,  z  którego  wynikało,  że  Lider  Konsorcjum  nabył  doświadczenie 

realizując usługi na rzecz Nadleśnictwa Taczanów powinno wywołać wątpliwości po stronie 

Zamawiającego. Zgodnie bowiem z  informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 3 

stycznia 2019 r. (ubiegłoroczne postępowanie na wykonywanie usług z zakresu gospodarki 

leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Przedborów  w  roku  2019,  numer  sprawy:  SA.270.23.2018) 

Konsorcjum  SKUBl  w  odpowiedzi  na  wezwanie  do  wyjaśnień  podało,  że  „prace  na  terenie 

Nadleśnictwa  Taczanów  wykona  podwykonawca  -  Przedsiębiorstwo  Prac  Leśnych  „SILVA-

OPUS"  mgr  inż.  P.  K.".  Powyższe  oznacza,  że  Zamawiający  miał  świadomość  tego,  że 

podmiotem, który faktycznie miał realizować usługi, na które powołuje się Konsorcjum SKUBl 

był  wymieniony  w  informacji  podwykonawca.  Należy  zaznaczyć,  że  wyjaśnienie 


przedmiotowej kwestii jest istotne, gdyż wykazanie posiadania doświadczenia wymaganego 

przez Zamawiającego wpływa na wynik postępowania. 

Dowód: 

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 3 stycznia 2019 r.  

Idąc  dalej,  powoływanie  się  przez  Lidera  Konsorcjum  na  realizację  zamówienia  na 

rzecz  Nadleśnictwa  Taczanów  nie  powinno  zostać  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, 

bowiem  faktycznie  nie  wykonywało  usług  objętych  zamówieniem.  Zamawiający  nie  może 

uznać,  że  powoływanie  się  na  usługę  zrealizowaną  przez  podwykonawcę  pozwala  na 

założenie,  że  generalny  wykonawca  również  nabył  doświadczenie.  Stanowisko  to  znajduje 

poprawcie 

w orzecznictwie Krajowej izby Odwoławczej np. w wyroku z dnia 11 kwietnia 2018 

r.  (KIO 

568/18):  „Dysponowanie  przez  wykonawcę  określonym  potencjałem  ma 

fundamentalne  znaczenie  z  punktu  widzenia  zapewnieni

a  prawidłowego  wykonania 

zamówienia.  

Aby wykonawca dawał rękojmię należytej realizacji powierzonego zadania, musi wymagany 

potencjał  rzeczywiście  -  a  nie  tylko  formalnie  -  posiadać.  W  odniesieniu  do  doświadczenia 

oznacza  to,  że  musi  to  być  doświadczenie  faktycznie  przez  danego  wykonawcę  nabyte 

poprzez  realizację  określonych  zadań.  Przyjęcie  stanowiska  przeciwnego  byłoby  tożsame  

z  zezwoleniem  na  ukształtowanie  się  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego szkodliwej praktyki, dopuszczającej fikcję w wykazywaniu spełniania warunków 

udziału  w  postępowaniu,  dając  możliwość  uzyskania  zamówień  podmiotom,  które  nie  są 

zdolne  do  ich  właściwej  realizacji.  W  tym  kontekście  szczególnego  znaczenia  nabiera 

kwestia  realności  dysponowania  zasobami  przedstawianymi  na  potwierdzenie  zdolności  do 

wykonania zamówienia”. 

Mając  na  uwadze  powyższe  w  niniejszym  wypadku  zasadne  było  przeprowadzenie 

procedury wyjaśniającej czy Lider Konsorcjum faktycznie wykonał prace w Gminie Taczanów 

i  czy  rzeczywisty  zakres  ewentualni

e wykonywanych prac skutkował nabyciem stosownego 

doświadczenia.  W  efekcie  postępowania  wyjaśniającego  Zamawiający  powinien  ustalić,  

że w rzeczywistości żaden z członków Konsorcjum SKUB i nie  zrealizował usługi, na którą  

się powołuje, co jest z sprzeczne z przedstawionymi dokumentami w postępowaniu. 

Mając  na  względzie  przedstawione  wyżej  argumenty  faktyczne  i  prawne  nie  ulega 

wątpliwości, że Zamawiający dopuścił się naruszenia art. 26 ust. 4 Pzp Jak już nadmieniono 

Konsorcjum  SKUBI  w  zakresie  części  pierwszej  był  zobowiązany  do  przeprowadzenia 

procedury  wyjaśniającej  czy  podmiot  powołujący  się  w  wykazie  usług  na  określone 

doświadczenie faktycznie je posiada. 

Odwołujący  zarzuca  Zamawiającemu  naruszenie  art.  91  ust.  1  Pzp  poprzez 

bezpodstawny  wybór  oferty  Konsorcjum  SKUBI,  mimo  że Konsorcjum  SKUBI  nie wykazało 


spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a wobec tego wybrana oferta nie była ofertą 

najkorzystniejszą w rozumieniu art. 91 ust. 1 Pzp 

Powyższy  zarzut  stanowi  konsekwencję  zarzutu  postawionego  i  opisanego  powyżej. 

Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  Pzp 

Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie 

kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ.  Ponieważ,  jak  to  zostało  wykazane  powyżej, 

Zamawiający  powinien  wezwać  Konsorcjum  SKUBI  do  złożenia  wyjaśnień,  to  w 

konsekwencji  Zamawiający  powinien  dokonać  dalszej  weryfikacji  dokumentów 

podmiotowych Konsorcjum SKUBI.  

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę cały występujący w omawianym postępowaniu 

stan faktyczny oraz stan pra

wny, Odwołujący wnosi jak w petitum niniejszego odwołania. 

Dnia  30  stycznia 

2020  roku  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: G. 

S. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Handel-Pośrednictwo-Usługi  G.  S. 

(Boduszewo  29,  62-

095  Murowana  Goślina)  oraz  M.  S.  prowadząca  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Usług  Leśnych  M.  S.  (Sławica  ul.  Torfowa  2,  62-093 

Rej

owiec) składający ofertę w postępowaniu jako Konsorcjum SKUBI, wnosząc o oddalenie 

odwołania.  

Zamawiający  złożył  w  dniu  4  lutego  2020  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  

o oddalenie odwołania w całości.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego,  

oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika  postępowania  odwoławczego 

złożonych  pisemnie  oraz  ustnie  do  protokołu,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła   

co 

następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843.; dalej: „Pzp” 

lub  „ustawa”),  skutkujących  odrzuceniem  odwołania.  Odwołanie  zostało  wniesione  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  23  stycznia  2020  roku  wobec  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej 

w zakresie części pierwszej dokonanej w dniu 13 stycznia 2020 r.  

Izba  ustal

iła,  że  Odwołujący  przekazał  w  ustawowym  terminie  kopię  odwołania 

Zamawiającemu,  co  zostało  potwierdzone  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  i  uczestnika 

postępowania.  

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 


zam

ówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy  -  to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu 

danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

Izba  stwierdziła  także  skuteczność  wniesionego  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego.  Zgłoszenie  przystąpienia  nastąpiło  z 

zachowaniem  terminu  określonego  w  art.  185  ust.  2  Pzp  Kopia  przystąpienia  została 

przekazana  Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu  –  co  również  zostało  potwierdzone  na 

posiedzeniu 

z udziałem stron i uczestnika postępowania.  

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiotowej sprawie złożoną  do 

akt  sprawy,  odpowie

dź  na  odwołanie,  dowody  złożone  w  sprawie  a  także  stanowiska  

i oświadczenia Stron złożone ustnie na posiedzeniu i rozprawie, do protokołu.  

Izba ustaliła i zważyła: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne 

oraz  orzekając  w  granicach  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu  w  zakresie 

niepodlegającym  odrzuceniu,  Izba  stwierdziła,  iż  odwołanie  zasługuje  na  częściowe 

uwzględnienie. 

W

obec  powyższego,  Izba  w  pierwszej  kolejności  odniosła  się  do  zarzutów  

uwzględnionych, tj. do naruszenia art. 26 ust. 4 i art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 

poprzez

 zaniechanie wezwania w ramach części pierwszej (Pakiet 1) do złożenia wyjaśnień 

dotyczących  wykazu  usług  oraz  dowodów,  że  wskazane  przez  wykonawcę  usługi  na 

potwierdzenie 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zostały 

wykon

ane lub są wykonywane należycie oraz w konsekwencji poprzez bezpodstawny wybór 

oferty  Konsorcjum  SKUBI,  mimo że Konsorcjum  SKUBI  nie wykazało  spełnienia  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  a  wobec  tego  wybrana  oferta  nie  była  ofertą  najkorzystniejszą  

w rozumieniu art. 91 ust. 1 Pzp. 

W  treści  SIWZ  pkt.  6.2  ppkt  3  lit  a  Zamawiający  ustanowił  warunek  udziału  

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, którym musiał wykazać się 

wykonawcy, ubiegający się o zamówienie w zakresie Pakietu nr 1.  

Warunek został sformułowany następująco: 

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):  

1)  dla Pakietu 1 


zrealizował  lub  realizuje  (przy  czym  w  tym  przypadku  będzie  liczona  wartość 

zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się 

wykonywanie  prac  na  podstawie  1  umowy)  polegającą  na  wykonywaniu  prac  z  zakresu 

zagospodarowania  lasu,  zrywki  i  pozyskania  drewna,  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  600 

000,00 zł brutto. 

Zatem  dla  spełnienia  powyższego  warunku,  wykonawca  winien  wykazać  się 

doświadczeniem polegającym na wykonaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i 

pozyskania  drewna,  wykonanych  lub  wykonywanych  w  okresie  ostatnich  3  lat 

upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 

wykonanych 

w ramach co najmniej 1 umowy, o wartości nie niższej niż 600 000,00 zł brutto.  

Wymóg  dotyczący  wskazania minimalnej  wartości  został  określony  jednoznacznie,  poprzez 

odniesienie do konkretnej kwoty, tj. nie mniej ni

ż 600 000,00 zł brutto.  

Niewątpliwie  celem  przedmiotowego  warunku  było  zagwarantowanie,  by  wykonawca, 

który podejmie się realizacji zamówienia, posiadał dostateczne doświadczenie w konkretnie 

wskazanym  przez  Zamawiającego  obszarze,  nabyte  we  wskazanym  okresie  czasu  

i o wartości określonej jako nie niższa niż 600 000,00 zł brutto.  

Przystępujący, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wskazał 

doświadczenie  nabyte  przy  realizacji  usług  leśnych  przez  konsorcjanta  –  G.  S.  w 

Nadleśnictwie Taczanów.  

Odwołujący wykazał, że powyższa usługa realizowana była z udziałem podwykonawcy, 

natomiast  Zamawiający  potwierdził  na  rozprawie,  że  miał  wiedzę  dotyczącą  udziału 

podwykonawcy  w  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia.  Nie  było  zatem  sporne  między 

stronami, że usługa wykonywana przez G. S. dla Nadleśnictwa Taczanów, realizowana była 

z udziałem podwykonawcy.  

Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  złożoną  przez  Odwołującego  kopię 

Um

owy o wykonanie usług leśnych z dnia 24.01.2019 zawartą w Ostrzeszowie pomiędzy G. 

S. 

reprezentującym  Konsorcjum  SKUBI  Handel  Pośrednictwo  Usługi,  a  P.  K. 

reprezentującym  Przedsiębiorstwo  Silvia  Opus    Przedsiębiorstwo  Prac  Leśnych  P.  K. 

dotyczącą „Wykonania usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Taczanów 

w  roku  2019”  jako  zamówienia  publicznego  realizowanego    przez  P.  K.  w  charakterze 

Podwykonawcy  oraz  faktury  za  wykonane  prace  dla 

Nadleśnictwa  Taczanów  w  roku  2019 

przez Konsorcjum SKUBI 

na kwotę ok. 228 000,00zł.  

Izba  zaliczyła  również  w  poczet  materiału  dowodowego  pismo  z  dnia  03.02.2020r.  

Zn. Spr.: S.20.07.2020 złożone przez Zamawiającego z Nadleśnictwa Przedborów, w treści 

którego potwierdzono, że Konsorcjum SKUBI prezentowane przez G. S. realizowało usługi z 


zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Taczanów  w  2019  r.,  samodzielnie 

realizowało  kluczowe  elementy  zamówienia,  usługi  realizowane  były  również  z  udziałem 

podwykonawcy 

– P. K. prowadzącego działalność jako Przedsiębiorstwo Prac Leśnych Silvia 

Opus  P.  K.

,  Konsorcjum  SKUBI  wykonało  i  zafakturowało  prace  o  wartości  228.879,18  zł. 

brutto,  a  P.  K.  PPL  Silwia  Opus  P.  K. 

wykonało  i  zafakturowało  prace    o  wartości 

1.671.838,33 zł brutto. 

P

owyższe jednoznacznie dowodzi, że usługa wykonywana dla Nadleśnictwa Taczanów 

realizowana  była  przez  podwykonawcę,  a  wartość  prac  wykonanych  przez  G.  S.  wynosiła 

zł  brutto,  co  wskazuje  na  brak  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie wymaganej wartości wykonanych usług leśnych. 

Sam  bowiem  fakt,  że  dany  wykonawca  (konsorcjant  –  G.  S.)  uczestniczył  

w  realizacji 

usługi,  która  obejmowała  m.in.  ww.  prace,  nie  przesądza  jeszcze,  że  zdobył  

on  doświadczenie  w  tym  właśnie  zakresie  i  o  wartości,  stanowiącej  wartość  umowy.  

Izba podziela stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 1 

lutego 2018 r., sygn. akt II GSK 4133/17, (

który dotyczył wprawdzie doświadczenia nabytego  

w  ramach  konsorcjum,  jednak  na  gruncie  przedmiotowej  sprawy 

stanowią  analogię  w 

stosunku  do  podmiotu  naby

wającego  doświadczenie)  iż  „w  ramach  zespołu  podmiotów 

tworzących konsorcjum każdy z nich ma inny zasób doświadczenia i wiedzy, gdyż realizuje 

swoje zadania na różnych odcinkach i z różnym zaangażowaniem. Wykonanie zadania przez 

konsorcjum 

nie  jest  faktycznym  wykonaniem  zadania  przez  danego  wykonawcę.  Każdy  z  

wykonawców  w  ramach  konsorcjum  realizuje  przypisane  mu  zadania,  nabywając 

doświadczenie  w  tym  zakresie,  a  nie  w  zakresie  zadań  realizowanych  przez  innych 

wykonawców. (…) doświadczenie wykonawcy należy postrzegać w kategoriach faktycznych 

a nie prawnych. Powyższe wynika z istoty art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Warunek udziału w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  dotyczący  doświadczenia,  o  którym 

mowa  w  art.  22  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  odnosi  się  do  rzeczywistego  zrealizowania  przez 

wykonawcę części lub całości zamówienia, a nie skutków prawnych powiązań wynikających 

z wcześniej zawartych przez wykonawcę umów.” Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny w 

ww.  wyroku  podkreślił,  co  Izba  w  pełni  podziela,  iż  istnienie  odpowiedzialności  solidarnej 

konsorcjant

ów za wykonanie zamówienia, wynikające z art. 141 ustawy Pzp nie pociąga za 

sobą  konsekwencji  w  postaci  dopuszczalności  powoływania  się  przez  jednego  członka 

konsorcjum 

na  doświadczenie  zdobyte  przez  innego  konsorcjanta  w  trakcie  wykonywania 

wspólnego  zamówienia,  a  więc  uprawnienia  do  legitymowania  się  pełnym  doświadczeniem 

wynikającym z wykonanego przez konsorcjum zamówienia. 

Jak wskazała Izba w wyroku z dnia 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 588/19 „Nie jest 

tak, jak twierdził Przystępujący, że wystarczy, by wykonawca faktycznie i realnie uczestniczył 

w  realizacji  jakiejkolwiek  części  zamówienia,  aby  mógł  powoływać  się  na  jego  całość,  


np.  będąc  odpowiedzialnym  za  budowę  drogi,  mógł  też  wskazywać  na  doświadczenie  

w  budowie  mostu,  której  dokonał  inny  wykonawca  albo  będąc  odpowiedzialnym  za  prace 

elektryczne,  wskazywał  też  na  wykonanie robót sanitarnych  -  nie  uzyskał  bowiem  żadnego 

faktycznego/realnego doświadczenia w tym zakresie.” 

Izba  wskazuje,  że  istotą  posiadania  doświadczenia  jest  faktyczna  realizacja  tego 

zakresu  zamówienia  i  o  takiej  wartości,  który  odpowiada  doświadczeniu  niezbędnemu  

do spełnienia danego warunku udziału w postępowaniu.  

Zatem 

każdy  wykonawca,  uczestniczący  w  realizacji  zamówienia  będzie  uprawiony  

do  wykazania 

się  doświadczeniem  w  realizacji  części  umowy,  jednakże  tylko  w  takim 

zakresie, w jakim faktycznie brał udział.  

Należy  podkreślić,  że  dysponowanie  przez  wykonawcę  określonym  potencjałem  

ma  fundamentalne  znaczenie  z  punktu  widzenia  zapewnienia  prawidłowego  wykonania 

zamówienia.  Aby  wykonawca  dawał  rękojmię  należytej  realizacji  powierzonego  zadania, 

musi  wymagany  potencjał  rzeczywiście,  a  nie  tylko  formalnie,  posiadać.  W  odniesieniu  

do  doświadczenia  oznacza  to,  że  musi  to  być  doświadczenie  faktycznie  przez  danego 

wykonawcę nabyte poprzez realizację określonych zadań. Przyjęcie stanowiska przeciwnego 

byłoby  tożsame  z  zezwoleniem  na  ukształtowanie  się  w  postępowaniach  o  udzielenie 

zamówienia publicznego praktyki dopuszczającej fikcję w wykazywaniu spełniania warunków 

udziału  w  postępowaniu,  dając  możliwość  uzyskania  zamówień  podmiotom,  które  

nie są zdolne do ich właściwej realizacji (por. m.in.  wyrok z dnia 11 kwietnia 2018 r. sygn.  

akt KIO 568/18).  

Słusznie  zatem  wskazywał  Odwołujący,  że  doświadczenie,  którym  wykazał  

się  wykonawca  Konsorcjum  SKUBI  powinno  wywołać  wątpliwości  u  Zamawiającego  

w  zakresie  wartości  wykonanych  usług,  zwłaszcza  w  sytuacji  kiedy  Zamawiający  wiedział  

o  udziale  podwykonawcy  w  realizacji  usługi  (co  potwierdził  na  rozprawie).  Wątpliwości  te 

winny 

skutkować wezwaniem Konsorcjum SKUBI do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 

ust. 4 Pzp 

w zakresie wartości realizowanej usługi dla Nadleśnictwa Taczanów przez G. S. . 

Nie  można  zgodzić  się  z  Zamawiającym,  że  prace  wykonane  przez  podwykonawcę, 

Konsorcjum  SKUBI  może  traktować  jako  swoje  własne  doświadczenie  i  wykazywać  

je  Zamawiającemu  w  celu  potwierdzenia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  dlatego  że 

ponosi  odpowiedzialność  za  wykonanie  umowy.  To  że  Konsorcjum  SKUBI  odpowiadało  za 

realiz

ację  zamówienia  i  za  działania  podwykonawcy  nie  oznacza,  że  nabyło  ono 

doświadczenie  w  zakresie  prac  faktycznie  wykonanych  przez  podwykonawcę. 

Doświadczenie  Konsorcjum  SKUBI  odnosi  się  do  zakresu  czynności  i  prac  które  realnie 

wykonało  Konsorcjum,  w  tym  nadzorowanie  prac  podwykonawcy,  rozlicznie  umowy  czy  

koordynowania  jej  wykonania,  a  nie  do  prac  wykonanych  przez  inny  podmiot.  Sam  fakt 


ponoszenia  odpowiedzialności  za  wykonanie  prac  przez  inny  podmiot  nie  oznacza,  że 

podmiot  odpowiedzialny  nabył  doświadczenia  w  wykonaniu  tych  prac.  Podmiot 

odpowiedzialny  może  w  takim  przypadku  wykazać  się  doświadczeniem  w  zakresie 

koordynowania prac wykonywanych przez inne podmioty.  

Izba  podziela  stanowisko  zawarte  w  wyrokach  przywołanych  w  odpowiedzi  

na  odwołanie,  zgodnie  z  którymi:  Okoliczność  że  sporne  zamówienie  zostało  zrealizowane 

przez  podwykonawcę  nie  oznacza  braku  nabycia  doświadczenia  przez  Wykonawcę. 

Jednakże  podkreślenia  wymaga,  że  w  takich  okolicznościach  Wykonawca,  nabywa 

doświadczenia  jedynie  w  zakresie  który  realnie  wykonywał.  Podkreślenia  wymaga,  że  sam 

fakt  pełnienia  funkcji  podmiotu  odpowiedzialnego  za  wykonanie  umowy  nie  przesądza 

automatycznie 

o  nabyciu  całościowego,  kompleksowego  doświadczenia  w  realizacji  usług 

objętych przedmiotem zamówienia. 

Za

mawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wskazał,  że  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z 

dnia  16 

grudnia 2019 r. otrzymał  od  Konsorcjum  SKUBI  wyjaśnienia,  z  których wnikało,  że 

podział prac w realizacji zamówienia dla Nadleśnictwa Taczanów wynosił 90% G. S., 10% M. 

S.

, a treść wyjaśnień wynika z treści sformułowanego przez Zamawiającego pytania.     

Izba  podkreśla  jednak,  że  ani  z  udzielonych  wyjaśnień,  ani  z  żadnego  innego 

dokumentu  złożonego  w  postępowaniu  nie  wynika,  jaką  wartość  stanowią  usługi  leśne 

realnie  wykonane  przez  G.  S.

,  które  zostały  wskazane  na  potwierdzenie  posiadanego 

doświadczenia,  tj.  doświadczenia  o  wartości  nie  mniejszej  niż  600 000,00  zł.  brutto  w 

zakresie wymaganym przez Zamawiającego.  

Nie  można  również  zgodzić  się  z  Przystępującym,  który  w  piśmie  zgłaszającym 

przystąpienie  wskazał,  że  „szczegółowa  informacja  o  wartości  usług  każdego  z 

konsorcjantów  zrealizowanych  na  rzecz  Nadleśnictwa  Taczanów  była  przedstawiona 

Zamawiającemu  w  odpowiedzi  na  jego  wezwanie  w  piśmie  z  dnia  19  grudnia  2019r.” 

Okoliczność  taka  nie  znajduje  potwierdzenia  w  dokumentacji  sprawy.  Z  pisma  z  dnia  19 

grudnia 2019 r. wynika jedynie informacja o wartości wykonanych prac – 1.405.995,35 zł w 

okresie 01.01.2019 -30.09

.2019 oraz podział pomiędzy konsorcjantów w procentach 90% G. 

S.,  10%  M.  S.  .  Nie  ma  natomiast  informacji 

o  wartości  usług  każdego  

z  konsorcjantów  zrealizowanych  na  rzecz  Nadleśnictwa  Taczanów,  jak  twierdzi 

Przystępujący. 

Nie 

można  również  pominąć  faktu,  iż  w  zakresie  dowodów  złożonych  przez 

Odwołującego,  tj.  kopii  umowy  o  podwykonawstwo  i  kopii    faktur  za  wykonanie  prac  

dla  Nadleśnictwa  Taczanów  przez  Konsorcjum,  Przystępujący  poza  wnioskiem  

o  nie  zaliczanie  ich  w  poczet  mat

eriału  dowodowego  -  bowiem  nie  zostały  załączone  

do  odwołania  -  nie  przedstawił  żadnej  merytorycznej  argumentacji.  Izba  podkreśla,  że 

zgodnie z art. 190 ust. 1 Pzp 

Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani 


wskazywać  dowody  dla  stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  

na  poparcie  swoich twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy 

postępowania  odwoławczego  mogą  przedstawiać  aż  do  zamknięcia  rozprawy,  zatem 

Odwołujący miał prawo złożyć wskazane dowody na rozprawie. 

W  ocenie  Izby  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy  nie  potwierdza,  

że Konsorcjum SKUBI nabyło doświadczenie w realizacji usług leśnych przy realizacji usług 

dla  Nadleśnictwa  Taczanów  o  wartości  nie  mniejszej  niż  600 000,00  zł  brutto.  Zatem  

w  powyższych  okolicznościach  wybór  oferty  Przystępującego  jako  oferty  najkorzystniejszej  

w  zakresie  części  1,  w  sytuacji  gdy  nie  wykazał  on  spełnienia  warunków  udziału  

w postępowaniu był nieuzasadniony.  

Wobec  powyższego  zarzut  naruszenia  art.  26  ust.  4  Pzp  oraz  91  ust.  1  Pzp  został 

potwierdzony. 

Za  niezasadny  Izb

a uznała zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1 pkt  7b    i  art.  91  ust.  1  Pzp 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty z

łożonej przez Konsorcjum SKUBI w zakresie części 

pierwszej,  z  uwagi  na 

wniesienie  wadium  w  sposób  nieprawidłowy,  gdyż  treść  Poręczenia 

nie obejmuje wszystkich wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum SKUBI, to jest nie 

obejmuje Partnera Konsorcjum. 

Zgodnie  z  zapisami  SIWZ  pkt  9.  1 

Zamawiający  wymagał  wniesienia  wadium  dla 

Pa

kietu pierwszego w wysokości 11 000,00 zł. 

Zgodnie  z  pkt  9.4  SIWZ  z 

treści  wadium  wnoszonego  w  formie:  poręczenia 

bankowego,  poręczenia  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  gwarancji 

bankowej,  gwarancji  ubezpieczeniowej  lub  poręczeniach  udzielonych  przez  podmioty,  o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 

żądanie  zgłoszone  przez  Zamawiającego  w  terminie  związania  ofertą,  zobowiązanie 

gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w 

art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 

Z  pkt  9.6  SIWZ  wynika,  że  9.6.  Treść  gwarancji  wadialnej  musi  zawierać  następujące 

elementy: 

nazwę 

dającego 

zlecenie 

(Wykonawcy), 

beneficjenta 

gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego),  gwaranta  (banku  lub  instytucji  ubezpieczeniowej  udzielających 

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

określenie  wierzytelności,  która  ma  być  zabezpieczona  gwarancją/poręczeniem  – 

określenie przedmiotu zamówienia 


kwotę gwarancji/poręczenia, 

zobowiązanie  gwaranta/poręczyciela  do  zapłacenia  bezwarunkowo  i  nieodwołalnie 

kwoty  gwarancji/poręczenia  na  pierwsze  pisemne  żądanie  Zamawiającego  w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 

Przystępujący  wniósł  wadium  w  formie  Poręczenia  udzielonego  przez  Fundusz 

Rozwoju 

i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedziba w Poznaniu.  

W treści Poręczenia wskazany został jako „zobowiązany” Pan G. S. prowadzący działalność 

gospodarc

zą  pod  nazwą  Handel-Pośrednictwo-Usługi  G.  S.,  wskazanie  Zamawiającego, 

którym  jest  Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe 

Nadleśnictwo  Przedborów,  wskazanie  postępowania  w  ramach  którego  Poręczyciel 

zobowiązuje  się  do  zapłaty  wadium,  wskazanie  kwoty  zobowiązania  –  11.000,00  zł  oraz 

wskazanie, że Poręczyciel dokona wypłaty wadium w sposób nieodwracalny, bezwarunkowy 

i na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach wskazanych w art. 46 ust. 

4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.  . 

Powyższe  okoliczności  potwierdzają,  że  wadium  złożone  w  formie  ww.  Poręczenia  spełnia 

ww. 

wymagania  Zamawiającego,  oraz  w  sposób  prawidłowy  zabezpiecza  ofertę  złożona 

przez przystępującego.   

Odwołujący  podnosi,  iż  z  uwagi  na  brak  wskazania  w  treści  Poręczenia  wszystkich 

Konsorcjantów  Przystępującego,  wadium  zostało  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy,  

co w konsekwencji powinno skutkować odrzuceniem oferty Przystępującego.  

Izba nie podziela stanowiska Odwołującego. 

Wskazać  należy,  że  ustawa  Pzp,  zawiera  zamknięty  katalog  przesłanek,  po  spełnieniu 

których oferta powinna być odrzucona. Izba przychyla się do stanowiska, prezentowanego w 

szeregu  orzeczeniach  Krajowej  izby  Odwoławczej  jak  również  sądów  powszechnych  (np. 

wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 maja 2006 r., sygn.. akt II Ca 489/06, wyrok 

Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 23 lipca 2015 r. sygn.. akt IV Ca 357/15, wyrok Sądu 

Okręgowego  w  warszawie  z  dnia  14  października  2015  r.  sygn..  akt  CXXII  Ga  1313/15, 

zgodnie z którym dokument wadialny wystawiony na jednego z członków konsorcjum, który 

jest  prawidłowo  umocowanym  pełnomocnikiem  uprawnionym  do  działania  w  imieniu  i  na 

rzecz  pozostałych  członków  konsorcjum,  spełnia  wymagania  ustawowe,  nawet  jeśli  w  jego 

treści nie wskazano faktu istnienia konsorcjum.  

Wskazać należy za wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt IV 

CSK  86/17),  którego  ustalenia  są  także  aktualne  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  

że: 

Dodatkowo  należy  zgodzić  się  z  Prezesem  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  że  Sąd 

Okręgowy  błędnie  ocenił,  iż  obciążające  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia  obowiązki,  które  zabezpiecza  wadium,  nie  mają  charakteru 


solidarnego.  Wniosku  takiego  nie  uzasadnia  brak  wyraźnej  regulacji  ustawowej  w  tym 

względzie ani rozumowania contrario na podstawie art. 141 p.z.p. Decydujące znaczenie ma 

natomiast  stwierdzenie, 

że  przedmiotem  obowiązków,  których  naruszenie  uzasadnia 

zatrzymanie wadium (art. 46 ust. 4a i 5 p.z.p.), są świadczenia niepodzielne. Także bowiem 

wtedy,  gdy  wykonawcy  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia  wspólnie,  zamówienie  jest 

jedno,  jedna  (wspólna)  jest  składana  przez  nich  oferta  i  jako  wspólne  powinny  być 

postrzegane wszelkie obowiązki związane z jej złożeniem oraz wadium. Jedynie częściowe 

wykonanie  tych  obowiązków  -  ich  wykonanie  przez  poszczególnych  wykonawców  w 

odniesieniu do nich samych, bez ich wykonania przez pozostałych - nie ma żadnej wartości 

dla Zamawiającego, nie umożliwia bowiem wyboru oferty ani  zawarcia umowy. Dlatego też 

należy  uznać,  zgodnie  z  art.  380  §  1  k.c.,  że  wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o 

udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  ich  wykonanie.  In  casu 

oznacza  to,  że  w  razie  niewykonania  któregokolwiek  z  obowiązków  przez  R.  sp.  z  o.o. 

odpowiedzialność  z  tego  tytułu  ponosiłby  także  P.B.(...)  S.A.  W  przypadku  wniesienia 

wadium  w  pieniądzu  wyrażałoby  się  to  w  tym,  że  Zamawiający  miałby  podstawę  do  jego 

zatrzymania w  całości,  choćby bezpośrednią przyczyną  zatrzymania były  tylko  zaniechania 

R.  sp.  z  o.o.  odpowiedzialność  z  tego  tytułu  ponosiłby  także  P.B.(...)  S.A.  W  przypadku 

wniesienia wadium w pieniądzu wyrażałoby się to w tym, że Zamawiający miałby podstawę 

do  jego  zatrzymania  w  całości,  choćby  bezpośrednią  przyczyną  zatrzymania  były  tylko 

zaniechania R. sp. z o.o.

” 

Dodatkowo,  Izba  podkreśla,  że  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnego  dowodu,  z  którego 

wynikałoby,  że  Zamawiający  nie  będzie  mógł  zrealizować  uprawnień  wynikających  z 

wadium, w związku z brakiem w treści Poręczenia drugiego z konsorcjantów. 

Reasumując,  Izba  uznała  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp  i  w  konsekwencji  

naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp za niezasadny. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp,  w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stoso

wnie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.  

Jak  wskazuje  się  w  piśmiennictwie,  reguła  ponoszenia  przez  strony  kosztów 

postępowania odwoławczego stosownie do wyników postępowania odwoławczego oznacza, 

że  „obowiązuje  w  nim,  analogicznie  do  procesu  cywilnego,  zasada  odpowiedzialności  za 


wynik  procesu,  według  której  koszty  postępowania  obciążają  ostatecznie  stronę 

„przegrywającą” sprawę (por. art. 98 § 1 k.p.c.)” Jarosław Jerzykowski, Komentarz do art.192 

ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, w: Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M. 

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.  

Jak  wynika  z  postanowienia  Sądu  Okręgowego w  Gliwicach  z  20  lipca  2016  r.  sygn.  

akt  X  Ga  280/16 

–  w  przypadku  rozstrzygnięcia,  w  którym  część  odwołania  wniesionego  

do  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostaje  oddalona,  zaś  część  uwzględniona  zasada 

odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza obowiązek stosunkowego 

rozdzielenia  kosztów  postępowania  odwoławczego  w  takiej  części,  w  jakiej  odwołanie 

odniosło skutek.  Identyczny  pogląd  wyrażono w  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 

22  stycznia  2016  r.  sygn.  akt  XXIII  Ga  1992/15,  w  postanowieniu  Sądu  Okręgowego  we 

Wrocławiu z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt X Ga 286/13, wyroku Sądu Okręgowego w 

Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 880/16, wyroku Sądu Okręgowego 

we  Wrocławiu  z  17  listopada  2016  r.  sygn.  akt  X  Ga  653/16,  postanowieniu  Sądu 

Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  12  grudnia  2017  r.  sygn.  akt  XXIII  Ga  1886/17, 

postanowie

niu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. sygn. akt XXIII Ga 

830/18  i  postanowieniu  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  12  października  2018  r. 

sygn.  akt  XXIII  Ga  1123/18. 

W  tym  ostatnim  postanowieniu  Sąd  Okręgowy  wskazał,  co 

następuje: „Nie budziło zatem wątpliwości, że odwołanie zostało uwzględnione jak i oddalone 

w  równych  (co  do  ilości  zarzutów)  częściach,  w  tym  uwzględnione  co  do  obu  zarzutów 

uwzględnionych przez Zamawiającego, co do której to czynności został wniesiony sprzeciw. 

Odwołujący  R.  S.  i  wnoszący  sprzeciw  przystępujący  Wykonawca  TPF  Sp.  z  o.  o.  wygrali 

zatem 

i jednocześnie przegrali w połowie. 

Sąd Okręgowy przychylił się do zarzutu skargi na wyrok KIO i głównej tezy jej uzasadnienia, 

zgodnie  z  którą  wynik  sprawy  winien  być  badany  w  odniesieniu  do  ilości  uwzględnionych  

i  oddalonych  zarzutów.  Na  przyjęcie  takiego  stanowiska,  w  ocenie  Sądu  Okręgowego, 

pozwala przepis 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania,  zgodnie  z  brzmieniem  którego  w 

przypadkach  nieuregulowanych  w  5  ust.  1-

3  Izba  powinna  orzec  o  kosztach  postępowania 

uwzględniając,  że  strony  ponoszą  koszty  postępowania  odwoławczego  stosownie  do  jego 

wyniku. Jednocześnie zauważyć należało,  że żaden przepis nie reguluje wprost sytuacji, w 

której odwołanie odwołującego lub wnoszącego sprzeciw zostało uwzględnione dokładnie w 

połowie. Przepisy § 5  ust. 2 jak i ust. 3 rozporządzenia dotyczą bowiem uwzględnienia lub 

oddalenia  odwołania  w  całości,  a  zatem  nie  mogły  stanowić  oparcia  dla  rozstrzygnięcia  o 

kosztach niniejszego postępowania. 


W tym stanie rzeczy koszty postępowania należało rozliczyć proporcjonalnie do wyniku 

postępowania wywołanego odwołaniem wniesionym przez Odwołującego. Takie rozwiązanie 

jest  zgodne  z  art.  192  ust.  10  P

zp ustanawiającym  zasadę  orzekania stosownie do  wyniku 

postępowania odwoławczego.”. 

W  niniejszej  sprawie  Izba 

–  co wynika z  sentencji  orzeczenia  –  w  zakresie merytorycznym 

częściowo oddaliła i częściowo uwzględniła odwołanie. Izba stwierdziła, że zasadne okazały 

się  zarzuty  dotyczące  naruszenia  art.  26  ust.  4  Pzp  i  91  ust.  1  Pzp  poprzez  zaniechania 

wezwania w ramach części pierwszej (Pakiet 1) do złożenia wyjaśnień dotyczących wykazu 

usług  oraz  dowodów,  że  wskazane  przez  Przystępującego  usługi  na  potwierdzenie 

sp

ełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  zostały  wykonane  

lub są wykonywane należycie oraz  poprzez bezpodstawny wybór Przystępującego, pomimo 

że  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  a  wobec  tego  jego  oferta  nie 

była ofertą najkorzystniejszą.  

Z

a chybione należało uznać zarzuty dotyczące  naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp  

i  91  ust.  1  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Przystępującego  

w  zakresie  części  pierwszej,  z  uwagi  na  wniesienia  wadium  w  sposób  nieprawidłowy,  

gdyż  treść  Poręczenia  nie  obejmowała  wszystkich  partnera  Konsorcjum,  co  skutkuje 

niespełnieniem podstawowego celu wnoszenia wadium, którym jest należyte zabezpieczenie 

roszczeń  Zamawiającego  oraz  poprzez  bezpodstawny  wybór  oferty  Przystępującego  

w  zakresi

e  części  pierwszej,  mimo  że  oferta  to podlegała  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89 

ust. 1 pkt 7 Pzp, a w konsekwencji nie była ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 91 ust. 

1 Pzp.    

Odwołanie  okazało  się  zasadne  zatem  w  stosunku  50%  i  chybione  w  takim  samym 

stosunku. 

Kosztami  postępowania  po  połowie  obciążono  zatem  Zamawiającego  

i  O

dwołującego.  Na  koszty  postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony  przez 

Odwołującego  w  wysokości  15.000  zł,  koszty  poniesione  przez  Odwołującego  z  tytułu 

zastępstwa przed Izbą w maksymalnie dopuszczalnej wysokości 3.600 zł, koszty dojazdu na 

posiedzenie  i  rozprawę    w  zaliczone przez  Izbę  w  poczet  kosztów  postępowania  w  kwocie 

139,00  zł,  koszty  poniesione  przez  Zamawiającego  z  tytułu  zastępstwa  przed  Izbą  

w  wysokości  3.600  zł  oraz  koszty  dojazdu  pełnomocnika  Zamawiającego  na  rozprawę  

w  wysokości  834,53  zł.  Łącznie  wartość  kosztów  postępowania  odwoławczego  wyniosła 

zatem 

23 173 zł. 53  zł. 

Odwołujący poniósł dotychczas koszty postępowania odwoławczego w wysokości 18,739,00  

zł (15.000,00 zł tytułem wpisu, 3.600,00 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika i 139,00 zł 

udokumentowane  koszty  przejazdu)

,  tymczasem  odpowiadał  za  nie  jedynie  do  wysokości 

zł  (23.173,53 x  50%). Wobec  powyższego Izba  zasądziła od  Zamawiającego na 


rzecz odwołującego kwotę 7.152,24 zł stanowiącą różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi 

dotychczas  przez  O

dwołującego  a  kosztami  postępowania,  za  jakie  odpowiadał  w  świetle 

jego  wyniku. 

Ponadto, kwota  ta stanowi  różnicę  pomiędzy  kosztami,  za  które  Zamawiający 

odpowiadał,  a  kosztami  dotychczas  poniesionymi  tytułem  wynagrodzenia  pełnomocnika  

i kosztów dojazdu na posiedzenie i rozprawę (11.586,77 zł – 4.434,53 zł = 7.152,24 zł). 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku 

postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz  w oparciu o przepis § 5 

ust. 4 w zw. z § 3 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

wskazując,  że  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  związanych  z  dojazdem  na 

posiedzenie  i  rozprawę  zaliczyła  Odwołującemu  koszt  przejazdu  w  jedną  stronę,  ponieważ 

tylko taki wydatek został udokumentowany. 

Przewodniczący : ……………………………… 


wiper-pixel