KIO 1261/20 POSTANOWIENIE dnia 25 czerwca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1261/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

po rozpoznaniu na posiedzeniu 

bez udziału stron w dniu 25 czerwca 2020 r., w Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  czerwca  2020  r. 

przez 

wykonawcę T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, Warszawa, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać  Urzędowi Zamówień  Publicznych  zwrot z  rachunku  Urzędu Zamówień 

Publicznych na rzecz wykonawcy T-Mobile Polska S.A., 

z siedzibą w Warszawie 

kwoty  15  000,

00  złotych  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

uiszczonej t

ytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 1261/20 

U z a s a d n i e n i e 

Centrum  Systemów  Informacyjnych  Ochrony  Zdrowia  (dalej: „Zamawiający”)  prowadzi  w 

trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawa 

Pzp

”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług wysyłania 

krótkich wiadomości tekstowych”; dalej „Postępowanie".  

W  dniu  8  czerwca  2020  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy T-Mobile S.A. 

(dalej „Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie: art. 

24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 

ust. 3 ustawy 

Pzp w zw. z §2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, dalej: „Rozporządzenie”) 

poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  POLKOMTEL  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie (dalej „Polkomtel”),  pomimo  iż  wykonawca ten  nie  wykazał  spełniania warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznych  lub  zawodowych  dotyczącego 

wykazania się przez wykonawcę należytym wykonaniem usług lub usługi, o których mowa w 

Rozdziale V pkt 1 ppkt 1.2.3 SIWZ, gdyż przedstawił oświadczenie własne zamiast dowodów 

określających, że wskazana w wykazie usług, usługa zrealizowana na rzecz Millenium Bank 

S.A.  została  zrealizowana  należycie,  podczas  gdy  nie  wystąpiła  uzasadniona  przyczyna  o 

obiektywnym  charakterze  powodująca,  że  Polkomtel  nie  był  w  stanie  uzyskać  tych 

dokumentów,  ewentualnie  naruszenie art.  26  ust.  3  Pzp poprzez  zaniechanie wezwania do 

uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącego wykazania się przez wykonawcę 

należytym  wykonaniem,  usług  lub  usługi,  o  których  mowa  w  Rozdziale  V  pkt  1  ppkt  1.2.3 

SIWZ. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonania powtórnej czynności badania i oceny 

ofert  z  uwzględnieniem  zarzutów  postawionych  w  odwołaniu,  wykluczenia  Polkomtel  z 

postępowania  ewentualnie,  wezwania  Polkomtel  do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 


technicznej  lub  zaw

lub usługi, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1.2.3 SIWZ.  

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.  

W  dniu  9  czerwca  2020 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła  odpowiedź  na 

odwołania  Zamawiającego,  w  której  oświadczył,  iż  uwzględnia  w  całości  odwołanie 

wniesione przez wykonawcę T-Mobile S.A.    

Z

atem,  w  związku  z  faktem,  że  żaden  z  wykonawców  nie  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  postępowanie  odwoławcze  –  stosownie  do 

dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła 

okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy,  zatem 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie  z  mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  a)  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu 

uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do 

§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w 

sprawie  wyso

kości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972 ze zm.).  

Przewodniczący:……………………………...


wiper-pixel