KIO 1258/20 POSTANOWIENIE dnia 17 czerwca 2020 r.

Data: 9 września 2020

Sygn. akt: KIO 1258/20 

POSTANOWIENIE 

   z dnia 17 czerwca 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Ewa Kisiel 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  17  czerwca  2020  r.  

w Warszawie odwołania z dnia 8 czerwca 2019 r., wniesionego przez wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  Konsorcjum  firm:  1.  Jantar  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71, 2. Jantar 2 Sp. z o.o. z siedzibą  

w  Słupsku  przy  ul.  Zygmunta  Augusta  71  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Muzeum  Pomorza  Środkowego  w  Słupsku  z  siedzibą  w  Słupsku  przy  

ul. Dominikańskiej 5-9  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakaz

ać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia jako Konsorcjum firm: 1. Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy 

ul.  Zygmunta  Augusta  71,  2.  Jantar  2  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Słupsku  przy  

ul. Zygmunta Augusta 71 kwoty 10 0

00,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku. 

Przewodniczący: …………………………. 


Sygn. akt: KIO 1258/19 

U z a s a d n i e n i e 

Muzeum  Pomorza  Środkowego  w  Słupsku  z  siedzibą  w  Słupsku  przy  

ul. Dominikańskiej 5-9 (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  29 

stycznia 2004 r. P

rawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), zwanej dalej 

„ustawą”  lub  „Pzp”  na

  „

Wykonanie  instalacji  systemu  automatycznego  wykrywania 

sygnalizacji  pożaru,  systemu  sygnalizacji  włamania  i  napadu  oraz  systemu  telewizji 

dozorowej  CCTV  na  t

erenie  Oddziału  Muzeum  Wsi  Słowińskiej  w  Klukach  na  potrzeby 

Muzeu

m  Pomorza  Środkowego  w  Słupsku  -  etap  III  instalacje  systemu sygnalizacji  pożaru 

SSP  w  obiektach  nr  12/13/14/15/16/17/18/19,  instalacje  systemu  sygnalizacji  włamania  i 

napadu  SSWiN  we  wszystkich  obiektach  przewidzianych  w  dokumentacji  technicznej  i 

przedmiarach robót oprócz obiektu 20 oraz rozbudowę instalacji systemu telewizji dozorowej 

CCTV". 

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa od kwot wskazanych w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  25  marca  2020  r.  

Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 526577-N-2020. 

W  dniu  8  czerwca  2020  r.  wykonawcy 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  jako  Konsorcjum  firm:  1.  Jantar  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Słupsku  przy  

ul.  Zygmunta  Augusta  71,  2

.  Jantar  2  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Słupsku  przy  ul.  Zygmunta 

Augusta  71 

(dalej: „Odwołujący”) wnieśli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  odwołanie 

wobec 

czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu ich oferty. 

Odwołujący zarzucał czynnościom Zamawiającego naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 

przez  niewłaściwe  jego  zastosowanie  i  odrzucenie  jego  oferty,  której  treść  wbrew  ocenie 

Z

amawiającego odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W zwi

ązku z powyższym zarzutem wnosił o nakazanie Zamawiającemu: 

  uchylenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

  dokonanie  ponownej  oceny  ofert  i  wybór  oferty najkorzystniejszej  z  uwzględnieniem 

oferty O

dwołującego. 


W dniu 16 czerwca 2020 r. do Izby ze strony 

Zamawiającego w formie elektronicznej 

wp

łynęło pismo, w którym Zamawiający oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty zawarte 

odwołaniu.  

W

obec  powyższego  –  stosownie  do  dyspozycji  art.  186  ust.  2  Pzp  –  należało 

postępowanie umorzyć.  

O

rzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  wzięła  pod  uwagę  fakt, 

że uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy.  W  tych 

okolicznościach  –  w  świetle  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  1  Pzp  w  zw.  z  §  5  ust.  1  pkt  1  

lit. a)  

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.U.2010.41.238)  –  Izba  postanowiła  znieść 

wzajemnie koszty  postępowania  odwoławczego i  orzec  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel