KIO 1257/20 WYROK dnia 16 lipca 2020 roku

Data: 9 września 2020

Sygn. akt: KIO 1257/20 

WYROK 

z dnia 16 lipca 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie:  

Przewodnicz

ący:      Katarzyna Poprawa    

Protokolant:          

Konrad Wyrzykowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  13  lipca 

2020  roku  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  czerwca  2020  roku  przez  Wykonawcę  ROKOM  Spółka  

z ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym 

przez Z

amawiającego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach  

orzeka: 

oddala odwołanie 

kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  Wykonawcę  ROKOM  Spółka  z  ograniczoną  

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego Wykonawcę 

ROKOM  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  tytułem 

wpisu od 

odwołania; 

zasądza  od  Odwołującego  Wykonawcy  ROKOM  Spółka  z  ograniczoną  

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy 

tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  przez  Zamawiającego  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U.  z  2019  r.  poz.  1843  t.j.),  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  – 

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego  

w Warszawie. 

Przewodniczący:    ……………………..…………. 


Sygn. akt: KIO 1257/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Łomiankach  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Łomiankach  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego,  na  Budowę  sieci  wodociągowej  i  sieci  kanalizacji  sanitarnej  wraz  

z  przepompownią  ścieków  w  drogach  dojazdowych  do  ul.  Kościelna  Droga  -  Etap  1".  

Nr referencyjny nadany sprawie przez 

Zamawiającego: JRP/ZWIK/ZP/PN/08/02/2020, zwane dalej 

postępowaniem. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w  dniu  6  marca  2020  roku  pod  nr  2020/S  047-112135

. Postępowanie prowadzone jest w trybie 

przetargu  n

ieograniczonego,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”. Wartość zamówienia 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

W  dniu  8  czerwca  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało  wniesione 

odwołanie przez wykonawcę Rokom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Odwołujący) 

wobec 

czynności i zaniechań Zamawiającego, polegających na odrzuceniu oferty Odwołującego  

z postępowania z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 

Powyższej czynności Odwołujący zarzucił naruszenie następujących przepisów Pzp: 

1.  naruszenie  art.  89  ust  1  pkt  7b  Pz

p w zw. z art. 7 ust 1 Pzp poprzez wadliwą czynność 

odrzucenia oferty Odwołującego z postępowania, 

naruszenie art.  14  ustawy  Pzp w  zw.  z  art.  65 § 1 i  2 ustawy  z  dnia 23 kwietnia 1964r. 

Kodeks  cywilny  (dalej  KC)  ,  przez  jego  niezastosowanie  i  błędne  przyjęcie,  że  treść 

gwarancji pozbawia zamawiającego możliwości zrealizowania jej, 

naruszenie  art.  87  ust  1  Pzp  poprzez  zaniechanie  zwrócenia  się  do  Odwołującego  

o wyjaśnienie treści złożonego dokumentu wadialnego, w sytuacji, gdyby w stosunku do 

jego treści powstały po stronie Zamawiającego wątpliwości. 

Co w konsekwencji spowodowało naruszenie art. 91 ust 1 w zw. z art, 7 ust. 3 ustawy Pzp 

poprzez wadliwy wybór jako najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu. 

W oparciu o pr

zedstawione wyżej zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego z postępowania jako obarczonej 

wadą mającą wpływ na wynik Postępowania, 

powtórzenia  czynności  oceny  ofert  w  Postępowaniu  z  uwzględnieniem  oferty  złożonej  

w Postępowaniu przez Odwołującego  


co spowoduje wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący wskazał, że ma interes we wniesieniu odwołania, ponieważ jego oferta zgodnie  

z  rankingiem  ofert  wynikającym  z  danych  udostępnionych  po  czynności  otwarcia  ofert,  przy 

uwzględnieniu mających zastosowanie kryteriów oceny ofert, byłaby ofertą najkorzystniejszą. 

Wskutek  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  jego  interes  prawny  w  uzyskaniu 

zamówienia  w  tym  Postępowaniu  doznał  więc  uszczerbku,  bowiem  gdyby  nie  zaskarżone 

czynności i zaniechania Zamawiającego, to Odwołujący uzyskałby przedmiotowe zamówienie, tym 

samym  Odwołujący  może  ponieść  szkodę  w  postaci  utraconych  zysków  z  realizacji  umowy 

zawartej 

z Zamawiającym. 

W  uzasad

nieniu,  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  w  treści  SIWZ  wymagał  

od wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienia wniesienia wadium wynoszącego  

200 000 zł. (pkt 14.1.SIWZ). 

W postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art 45 ust 6 Pzp dopuszczał wniesienie wadium  

w  formach  niepieniężnych  -  w  szczególności  w  formie  gwarancji  ubezpieczeniowej  (pkt  14.3.3. 

SIWZ).

W przedmiotowym postępowaniu Odwołujący wniósł wadium w formie gwarancji wadialnej 

ubezpieczeniowej wystawionej przez PZU SA. 

Gwarancja  wadialna  złożona  wraz  z  ofertą,  którą  zabezpiecza  w  postępowaniu  została 

wystawiona: 

  na wymaganą w postępowaniu sumę wadialną wynoszącą 200 tyś. zł. 

Biorąc pod uwagę fakt, że Oferent składa Beneficjentowi ofertę w przetargu wymienionym w 

§ 1 ust. 2, Gwarant nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantuje na rzecz Beneficjenta zapłatę 

kwoty  200  000,00  zł  (słownie  kwota  i  symbol  waluty:  dwieście  tysięcy  złotych,  00/100)  — 

suma gwarancyjna. 

  identyfikuje  w  sposób  prawidłowy  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  

w którym oferta złożona przez Zleceniodawcę gwarancji jest składana. 

Identyfikacja  wskazuje  zarówno  na  właściwy  tytuł  postępowania  zgodny  z  ogłoszeniem  

o zamówieniu oraz SIWZ jak również wskazuje na prawidłowy i pełny numer sprawy której 

d

otyczy wystawiony dokument gwarancyjny. Zgodnie z wystawioną gwarancją: 

Gwarancja  stanowi  zabezpieczenie  zapłaty  wadium  zgodnie  z  wymaganiami  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  w  przetargu  na  „Budowa  sieci  wodociągowej  i  sieci 

kanalizacji  sanitarn

ej  wraz  z  przepompownią  ścieków  w  drogach  dojazdowych  


do  ul.  Kościelna  Droga  —  Etap  1.  Numer  referencyjny:  JRP/ZWIK/ZP/PN/08/02/2020. 

ogłoszonym przez Beneficjenta i roszczenie z jej tytułu powstaje, gdy: 

  gwarancja wskazuje na obowiązujący w SIWZ termin ważności wadium, skorelowany  

z terminem związania ofertą wykonawcy w przedmiotowym przetargu. 

§ 3 

Gwarancja obowiązuje od dnia 16.04.2020r. do dnia 16.06.2020r. włącznie i tylko wezwanie 

do  zapłaty,  doręczone  Gwarantowi  do  tego  dnia  na  wskazany  w  8  pkt  1  adres 

korespondencyjny,  spełniające  wszystkie  wymogi  formalne  określone  w  5  2  ust.  2,  będzie 

powodowało obowiązek zapłaty z tytułu gwarancji. 

Wykonawca zlecając wystawienie gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej do Gwaranta -PZU 

SA  przekazał  Gwarantowi  pełną  dokumentację  postępowania,  w  tym  w  szczególności, 

obowiązujący  w  postępowaniu  SIWZ  identyfikujący  Zamawiającego  jako  Zakład  Wodociągów  

i Kan

alizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki. 

Jak wynika z oświadczenia Gwaranta adresowanego do Zamawiającego (Załącznik do Odwołania) 

przyczyną  błędnej  identyfikacji  w  wystawionym  dokumencie gwarancyjnym  jej  beneficjenta  była 

omyłka edytorska po stronie wystawcy dokumentu - Gwaranta. 

Najprawdopodobniej źródłem błędu był fakt równoległego wystawiania na zlecenie Odwołującego 

Rokom, przez tego samego Gwaranta, kilku gwarancji jednocześnie, w tym 4 na rzecz Zarządu 

Dróg  Miejskich,  ul.  Chmielna  120,  00-801  Warszawa  i  jednej  na  rzecz  Zakładu  Wodociągów  

i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. 

Zgodnie  z  dokumentacją  postępowań  o  zamówienie  publiczne  dla  których  Gwarant  wystawiał 

gwarancję na zlecenie Rokom w przetargu ZDM Warszawa - było to postępowanie pn. Wykonanie 

robót  budowlanych  dla  zadań  z  budżetu  obywatelskiego  z  podziałem  na  8  części  link  do 

postępowania 

https://zdm.waw.pl/.zamowienia_publicznelzdm-um-dzp-23-pn-20-20/

Nawet łączna wysokość wszystkich wadiów dla wszystkich zadań wynosiła 189 500 zł podczas 

gdy w przedmiotowym 200 000 zł a dodatkowo Rokom składał w tym postępowaniu ofertę tylko na 

zadania 1,5,7,8 - 

uzyskując odrębne gwarancje PZU SA (łączna suma 95 700 zł). 

Ponadto, podmiot 

ten nie prowadził postępowań na przedmiot zamówienia stanowiący przedmiot 

przetargu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  mamy  do  czynienia  z  sytuacją,  gdy  gwarancja  wadialna  wystawiona  

w formie gwarancji ubezpieczeniowej, podpisanej kwalifikowanym podpisem przez jej wystawców, 

zgodnie z wymaganiami SIWZ, dotyczy wyłącznie aktualnego postępowania Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. i zabezpiecza ofertę Rokom, wraz z którą została złożona. 

Beneficjent wskazany omyłkowo w treści gwarancji wadialnej nie prowadzi ani też nie prowadził 

takiego postępowania o zamówienie publiczne, co potwierdzają powyższe informacje. 


Jedyna  wadliwość  gwarancji,  która  stała  się  podstawą  odrzucenia  oferty  Rokom  w  aktualnym 

postępowaniu, dotyczy omyłkowego wskazania jako beneficjenta: 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto  Stołeczne  Warszawa  pl.  Bankowy  3/5,  00-950 Warszawa,  w  imieniu  i  na  rzecz  którego 

działa  Zarząd  Dróg  Miejskich,  ul.  Chmielna  120,  00-801  Warszawa  NIP:  5252248481,  

REGON: 015259640. 

Jak wynika z treści uzasadnienia prawnego oraz faktycznego zawiadomienia o odrzuceniu oferty 

Odwołującego,  Zamawiający  uznał,  że  wadium  nie  zostało  skutecznie  wniesione  i  zgodnie  

z art. 89 ust 1 pkt 7b) Pzp 

oferta Rokom została z tego powodu odrzucona. 

Uzasadniając  czynność  odrzucenia  oferty  Zamawiający  powołuje  się  na  wymaganie  SIWZ 

dotyczące konieczności identyfikacji beneficjenta gwarancji - Rozdział 14 pkt 14.5.4 SIWZ. 

Dodatkowo 

Zamawiający 

powołuje 

się 

na 

własne 

negatywne 

doświadczenie  

z ubezpiec

zycielami/gwarantami wskazując: Zamawiający w związku z prowadzoną przez siebie 

statutową działalnością ma dużo negatywnych doświadczeń z firmami ubezpieczeniowymi, które 

"chwy

tają się” każdego nawet najdrobniejszego szczegółu (omyłki, pomyłki), aby ograniczyć swoją 

odpowiedzialność  (od  ograniczenia  wypłaty  aż  do  odmowy  wypłaty  świadczeń)  wynikających  

z zawartych umów ubezpieczeniowych. 

Jak wynika jednak z oświadczenia Gwaranta złożonego wraz z odwołaniem w przedmiotowej 

sprawie  i  adresowanym  bezpośrednio  do  Zamawiającego-Beneficjanta  gwarancji  (złożonym 

w  oryginale  do  Zamawiającego  przed  wniesieniem  odwołania),  sytuacja  taka  nie  ma  miejsca  

w sprawie. 

Gwarant wprost potwierdza

, że: 

„gwarancją”), w związku z oczywistą omyłką w oznaczeniu Zamawiającego niniejszym potwierdza 

ważność  i  skuteczność  zabezpieczenia  zapłaty  wadium  udzielonego  na  zlecenie  Wykonawcy: 

Rokom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karnicka 20, 03-162 Warszawa, NIP: 5242750411, 

REGON: 146076270 w przetargu na „Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z  przepompownią  ścieków  w  drogach  dojazdowych  do  ul.  Kościelna  Droga  —  Etap  1  Numer 

referencyjny JRP/ZWIK/ZP/PN/08/02/2020, w którym są Państwo Zamawiającym. 

Oświadczenie  potwierdzające  pewność  wypłaty  sumy  gwarancyjnej  zostało  złożone  przez 

osoby 

uprawnione, a jednocześnie osoby wystawiające gwarancję złożoną wraz z ofertą w imieniu 

PZU SA. 


W  tej  sytuacji  negatywne  doświadczenie  własne,  na  jakie  powołuje  się  Zamawiający  

w  uzasadnieniu  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  Rokom,  nie  znajdują  odniesienia  do  przedmiotowej 

sprawy. 

Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty akcentuje dodatkowo, że: 

Zama

wiający nie miał absolutnej pewności co do tego, że gdyby doszło do przypadku określonego 

w ustawie, który uprawniałby Zamawiającego do skorzystania z zabezpieczenia, to kwota wadium 

zostałaby mu wypłacona 

Jak  wynika  z  powyższego  stanu  faktycznego  sprawy  w  przedmiotowym  postępowaniu  

w  odniesieniu  do  gwarancji  jaka  została  złożona  przez  Rokom  sytuacja  taka  również  nie  ma 

miejsca. 

Gwarant  w  pełni  potwierdza,  że  w  przypadku  konieczności  wypłaty  sumy  gwarancyjnej 

omyłkowa  identyfikacja  nazwy  beneficjenta  nie  spowoduje  podstaw  do  odmowy  wypłaty 

Zamawiającemu sumy wadialnej a Gwarant w takiej sytuacji nie uchyli się od decyzji o wypłacie, 

co wprost znajduje potwierdzenie w treści oświadczenia Gwaranta. 

Oświadczenie wystawcy gwarancji będące w posiadaniu Zamawiającego rozwiewa wszelkie 

wątpliwości w przedmiocie zakresu czy precyzyjniej - adresata zobowiązania objętego gwarancją. 

Towarzystwo  ubezpieczeniowe  wprost  wskazuje,  iż  nie  odrzuci  wezwania  od  faktycznego  

jej beneficjenta tylko dlatego, ze w treści gwarancji wskazano omyłkowo ZDM. 

Po  drugie  powyższe  oświadczenie  nie  stanowi  zmiany  treści  gwarancji  ubezpieczeniowej  

ani wniesienia nowego wadium, ale jedynie dokument dowodowy, który należy uwzględnić przy 

ocenie  i  interpretacji  pierwotnie  przedstawionej  gwaranc

ji  obowiązującej  od  początku  terminu 

związania ofertą, i jako taki nie stanowi naruszenia dyspozycji jakiegokolwiek przepisu ustawy Pzp. 

W  szczególności  nie  zachodzi  tu  przypadek  rozszerzenia  zakresu  obowiązywania  gwarancji,  

tj. katalogu przepadków wadium wpisanego pierwotnie w jej treści. 

Tym  samym  nie  może  być  mowy  o  jakimkolwiek  ryzyku  czy  też  zagrożeniu  braku 

zaspokojenia  roszczenia  Zamawiającego  do  wypłaty  sumy  wadialnej  w  przypadku  zaistnienia 

którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium w tym postępowaniu o zamówienie publiczne. 

Skoro zatem zasadniczą podstawą odrzucenia oferty w związku ze złożonym wadium były 

obawy  Zamawiającego  o  pewność  zaspokojenia  się  w  przypadku  zmaterializowania  

się  w  postępowaniu  przesłanki  zatrzymania  wadium,  to  jak  wynika  z  powyższego,  obawy  

te są całkowicie bezpodstawne. 

Cel złożenia dokumentu gwarancji wadialnej. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  forma  dokumentu  wadialnego  nie  jest  celem  samym  w  sobie.  

Jak wskazuje się w orzecznictwie, w przypadku wadium najistotniejsze znaczenia ma spełnianie 

jego celu, nie zaś sposób zakomunikowania zamawiającemu o jego ustanowieniu. 


Orzecznictwo KIO wskazuje, że w celu ustalenia prawidłowości wniesienia wadium należy 

dokonać  ustalenia,  czy  Zamawiający,  na  podstawie  posiadanego  dokumentu  w  formie  w  jakiej 

został  on  Zamawiającemu  przekazany,  był  uprawniony  do  żądania  od  gwaranta  kwoty  z  niej 

wynikającej, w razie ziszczenia się jednej z przesłanek stanowiących podstawę skorzystania z tego 

zabezpieczenia i mógł zrealizować swoje uprawnienia. 

Zgodzić  się  należy  ze  stanowiskiem  Izby,  zgodnie  z  którym  o  skuteczności  wniesienia 

wadium  nie  mogą  przesądzać  kwestie  techniczne,  tj.  sposób  przekazania  dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium i nie mogą one dominować nad istotą tej instytucji, jaką jest 

najogólniej rzecz ujmując - zabezpieczenie zamawiającego przed nierzetelnym wykonawcą tak 

orzeczenie KIO Sygn. akt KIO 338/19 wyrok z dnia 14 marca 2019 r, analogicznie: 

Sygn. akt: KIO 531/17 wyrok z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

Prawidłowe  zabezpieczenie  wadium  polega  na  istnieniu  po  stronie  Zamawiającego 

pewności,  że  w  przypadkach  określonych  w  ustawie,  kwota  wadium  rzeczywiście  zostanie 

Zamawiającemu wypłacona

Orzecznictwo  KIO  wielokrotnie  podkreślało,  że  jakkolwiek  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego jest  wysoce  sformalizowane,  to jednak  ów  formalizm  nie jest  istotą tej 

procedury. 

Tak przykładowo orzeczenie: 

Sygn. akt: KIO 412/18 wyrok z dnia 19 marca 2018 r. 

Postępowanie  takie  jest  przecież  sformalizowane,  przy  czym  formalizm  postępowania  nie 

jest  celem 

samym  w  sobie,  ale  służy  przede  wszystkim  realizacji  zasad  udzielenia  zamówień 

określonych w rozdziale Il, dziale 1 Pzp. O nadmiernym formalizmie postępowania można mówić 

w sytuacji gdy co najmniej nie ma on wpływu na określone ww. przepisach zasady lub wpływ ten 

powoduje ich naruszenie. 

Tak również Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 15 kwietnia 2013 r., w sprawie o sygn. 

akt: KIO 746/13 analogicznie, GSK 4132/17 - Wyrok NSA 

W  tym  kontekście  należy  zwrócić  uwagę,  że  formalizm  postępowania  o  zamówienie 

publiczne nie jest celem samym w sobie, ale ma służyć realizacji celu postępowania, jakim jest 

wyłonienie wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

z poszanowaniem zasad prowadzen

ia postępowania (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy 

Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 kwietnia 2013 r., KIO 678/13, LEX nr 1683929). 

Tak również  wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 23 lutego 2007 roku; sygn. akt X Ga 

W  ocenie 

Odwołującego  przepis  art.  89  ust  7b  Pzp  należy  jak  każdy  przepis  sankcyjny  - 

dotyczący  podstaw  eliminacji  wykonawcy  z  postępowania  o  zamówienie  publiczne  -  wykładać  

w  sposób  ścisły  nie  zaś  rozszerzający.  Z  pewnością  w  sprawie  podstawą  odrzucenia  oferty 


O

dwołującego nie jest  niezgodność  treści  oferty  z  treścią SIWZ  w  zakresie odnoszącym  się do 

formy w jakiej wykonawca powinien wnieść w postępowaniu wadium. 

Zatem  przyczyny  odrzucenia  oferty  Odwołującego  należy  upatrywać  wyłącznie  w  takim 

wniesieniu wadium, 

które nie daje gwarancji zabezpieczenia interesu Zamawiającego i pewności 

wypłaty sumy wadialnej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium 

określonej w ustawie Pzp i mającej zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu. 

Jak wynika 

z treści dokumentu gwarancyjnego złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą, 

takiego zagrożenia faktycznie nie ma. 

Dodatkowo należy podkreślić, że wyłącznie uprawnionym z tytułu gwarancji wadialnej jest jej 

Beneficjent, a więc Zamawiający nie zaś zleceniodawca jej wystawienia - wykonawca. Stosunek 

gwarancji  jest  bowiem  zobowiązaniem  własnym  gwaranta  -  towarzystwa  ubezpieczeniowego 

wobec beneficjenta. 

Jak wskazuje 

KIO treść gwarancji wadialnej podlega wykładni (np. KIO 150/12, KIO 

1645/12, KIO 1413/13). Przykładowo w  wyroku w sprawie o sygn. akt 54/11, Izba wskazała, iż: 

„omyłka poczyniona przez wystawcę gwarancji wadialnej (...) nie powoduje nieważności, czy też w 

ogóle braku zabezpieczenia oferty w wadium (...) Izba stwierdziła, że „w tym konkretnym stanie 

faktycznym, należy zastosować wykładnię z art 65 KC, który to przepis wskazuje, iż oświadczenie 

woli  należy  tak  tłumaczyć,  jak  tego  wymagają  ze  względu  na  okoliczności,  w  których  złożone 

zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.(…). 

Niewątpliwym  dla  Odwołującego  jest,  iż  w  niniejszym  stanie  faktycznym  zamiarem  stron 

(Odwołującego  i  gwaranta  -  PZU  S.A.)  było  zawarcie  umowy  celem  przedłożenia  dokumentu 

gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu o zamówienie publiczne, w którym Odwołujący chciał 

wziąć  udział.  Tym  samym  nie  można  interpretować  wykładni  oświadczeń  w  sposób  oderwany  

od woli stron faktycznie wyrażonej w treści zawartej umowy. 

Z kole

i w innym wyroku Izba wskazała, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą dopuszczalna 

i celowa jest wykładnia dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącego wadium, przy czym 

wystarczającą podstawą dla dokonania takiej czynności są zasady ustawy i art. 65 KC. Izba nie 

podziela opinii jakoby powyższa wykładnia była niedopuszczalna (...) (por. wyrok KIO z dnia 22 

kwietnia 2013 r., w sprawie 765/13 784/13). 

W  ocenie Odwołującego  w  okolicznościach  sprawy,  przy  uwzględnieniu  potwierdzającego 

oświadczenia  Gwaranta,  w  szczególności  oczywiście  omyłkowa  identyfikacja  beneficjenta 

gwarancji  nie  prowadzi  do  „nieważności”  gwarancji  ubezpieczeniowej  czy  niemożliwości 

zaspokojenia  się  zamawiającego  z  tak  wystawionej  gwarancji,  a  tym  samym  nie  jest  możliwe 

uznanie w

adium za niewniesione i odrzucenie oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust 1 pkt 


7b Pzp. 

W  doktrynie  i  orzecznictwie  podkreśla  się,  że  zarówno  gwarancja  bankowa,  

jak i ubezpieczeniowa nie są jednostronnymi czynnościami prawnymi, ale umowami, co powoduje, 

że do wykładni oświadczeń woli w nich zawartych znajduje zastosowanie nie tylko przepis art. 65 

§  1,  ale  i  65  §  2  KC.  Gwarancja  jest  bowiem  umową  pomiędzy  bankiem  -  gwarantem  

a  beneficjentem  gwarancji,  przy  czym  stroną  jednostronnie  zobowiązaną  jest  ubezpieczyciel 

wystawiający  gwarancję.  Jego  zobowiązanie  ma  charakter  pieniężny,  czyli  polega  na  zapłacie 

określonej sumy pieniężnej, w razie wykonania przez uprawnionego (beneficjenta gwarancji) praw 

z gwarancji. 

W wyroku KIO z dnia 8 października 2009 r. Izba podniosła z kolei, że: „W odróżnieniu od 

czynności  procesowych  (w  rozumieniu  kpc,  jak  i  ustawy  oraz  jej  przepisów  wykonawczych) 

regulowanych  ściśle  zarówno  w  zakresie  zawartości,  jak  i  formy  wnoszenia  niezbędnych  dla 

wywołania  określonych,  procesowych  skutków  prawnych,  oświadczenia  woli  wywołujące  skutki 

zobowiązaniowe,  takie  jak  oferty  wykonania  zamówienia  publicznego  czy  gwarancje  wadialne 

składane  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  również  podlegały  będą  tego  rodzajowi 

wykładni  w  szerokim  zakresie  wpływu  na  ich  znaczenie  zasad  współżycia  społecznego  czy 

ustalonych zwyczajów warunkujących ich interpretacje w ramach regulujących przepisów. (vide. 

KIO/UZP 1401/09, LEX nr 533265). 

Zgodnie z argumentację zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 maja 2011 

r. wydanego w sprawie sygn. akt KIO 883/11 zwrócić należy uwagę na znaczenie jakie przypisuje 

się  woli  podmiotu  składającego  oświadczenie,  z  drugiej  zaś  strony  na  dążenie  do  ochrony 

interesów  osoby,  która  działa  w  zaufaniu  do  ustalonego  przez  siebie  sensu  otrzymanego 

oświadczenia woli, jeżeli przy jego interpretacji dołożyła należytej staranności. 

Jak  słusznie  wskazała  Izba  w  wyroku  Sygn.  akt:  KIO  632/17  z  dnia  24  kwietnia  2017  r.  - 

powstaje pytanie, kiedy sens oświadczenia woli nadany mu przez odbiorcę będzie można uznać 

za  właściwy  i  miarodajny  dla  oceny  skutków  prawnych  oświadczenia.  Przepis  art.  65  1  k.c. 

nakazuje  uwzględniać  przy  wykładni  oświadczenia  woli  okoliczności,  w  których  zostało  ono 

złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Natomiast, w umowach należy 

przede wszystkim badać zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym 

brzmieniu. W ocenie Izby zgodzić bowiem się należy z poglądem, iż odkodowanie sensu gwarancji 

ubezpieczeniowej  nie 

może  opierać  się  włącznie  na  jej  literalnym  brzmieniu,  a  konieczne  jest 

odwołanie się do metod wykładni oświadczeń woli. 

Uwzględnienie celu umowy, którym w istocie jest udzielenie zabezpieczenia Zamawiającemu 

i  fakt  jego  wyartykułowania  przez  wystawcę  gwarancji  (gwaranta)  w  komparycji  gwarancji,  


w sytuacji, gdy strony nie miały wątpliwości, jakiego podmiotu ma dotyczyć ochrona, tym bardziej, 

że istota i sens udzielenia gwarancji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest 

jasny,  nie  może  prowadzić  do  wniosku,  iż  w  niniejszym  postępowaniu  wadium  nie  zostało 

wniesione. 

Nieuprawionym jest pominięcie kontekstu sytuacyjnego, jak i tego, że przedmiotowa umowa 

została zawarta w celu udzielenia zabezpieczenia Zamawiającemu w konkretnym postępowaniu. 

Odw

ołanie  się  w  treści  gwarancji  przez  Gwaranta  do  postępowania,  które  ogłosił  i  prowadzi 

Beneficjent,  któremu  oferent  złoży  ofertę  i  na  rzecz  którego  Gwarant  zobowiązuje  się  zapłacić 

sumę  gwarancyjną,  pozwala  na  przyjęcie,  przy  uwzględnieniu  kontekstu  językowego,  

iż omyłkowym jest oznaczenie jako beneficjenta Miasta Stołecznego Warszawy, które nie prowadzi 

tego postępowania i któremu nie złożono tej oferty. 

Wynikająca  z  gwarancji  sprzeczność  w  zakresie  wskazanego  w  niej  podmiotu 

zamawiającego  i  przedmiotu  zamówienia,  którego  ochrony  dotyczy  i  brak tożsamości  pomiędzy 

tymi  informacjami,  podlega  usunięciu  w  drodze  wykładni,  jednakowoż  bowiem  jest  nie  do 

pogodzenia,  przy  uwzględnieniu  celu  umowy  i  profesjonalnego  charakteru  podmiotu 

ubezpieczyciela, zobowiązanego do zachowania należytej staranności i obarczonego skutkami jej 

niezachowania  w  sytuacji,  w  której  intencje  drugiej  strony  umowy  nie  budzą  wątpliwości 

(prawidłowe zabezpieczenie Zamawiającego). 

Przyjęcie koncepcji przeciwnej i oparcie się jedynie na literalnym brzmieniu przedmiotowej 

gwarancji ubezpieczeniowej nie daje się pogodzić z zasadami  współżycia społecznego, których 

uwzględnienie ma na  celu uzyskanie takich wyników  wykładni  oświadczeń woli,  które wskazują 

największy stopień zgodności z obowiązującymi w społeczeństwie normami moralnymi (wyrok SN 

z dnia 4.06.2003 r., sygn. akt I CKN 473/01, niepubl.). W niniejszym stanie faktycznym oznacza to, 

iż z punktu widzenia zasad współżycia społecznego nie do przyjęcia byłaby taka interpretacja, która 

prowadziłaby  do  wniosku,  iż  strony  dążyły  do  zawarcia  umowy  w  istocie  niewykonalnej.  

Taka interpretacja przeczy zarówno profesjonalnemu charakterowi działalności ubezpieczyciela, 

jak  i  racjonalnemu  działaniu  Odwołującemu  i  tym  samym  nie  daje  się  pogodzić  ze  zgodnym 

zamiarem stron niniejszej umowy i jej celem. 

Złożona w postępowaniu w charakterze wadium przetargowego gwarancja ubezpieczeniowa 

została  wystawiona  w  określonym  celu  i  w  konkretnych  okolicznościach,  które  znalazły 

odzwierciedlenie w jej treści, tj. PZU SA wystawiający gwarancję zobowiązał się do zapłaty sumy 

gwarantowanej na rzecz beneficjenta gwarancji organizatora konkretnego przetargu w konkretnym 

i  wskazanym  postępowaniu  (z  przywołaniem  przedmiotu  zamówienia)  w  okolicznościach  

i na zasadach przewidzi

anych adekwatnymi przepisami ustawy, we właściwych dla wskazanego 

przetargu terminach związania ofertą. 


Powyższe pozwala na ustalenie, iż celem wystawianej w dobrej wierze gwarancji wadialnej 

jest  zabezpieczenie  interesów  beneficjenta,  który  rzeczywiście  może  być  podmiotem  praw  

i  obowiązków  z  niej  wynikających,  lub  inaczej:  zobowiązanie  gwaranta  do  zapłaty  sumy 

gwarantowanej  dotyczy  zaspokojenia  rzeczywistego  beneficjenta  gwarancji,  którym  zarówno  

w  opinii  Odwołującego,  jak  i  Gwaranta  jest  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Łomiankach 

 Sp. z o.o. 

Podkreślić  przy  tym  należy,  że  „Prawidłowo  wniesione  wadium,  to  takie,  które  zostało 

wniesione  zgodnie  z  przepisami  ustawy  i  które  de  facto  i  de  iure  zabezpiecza  w  pełni  opisane  

w ustawie interesy zamawiającego, niezależnie od nieznajdujących oparcia w przepisach ustawy 

szczegółowych wymagań zamawiającego w tym zakresie wyrażonych w siwz, które mogą zostać 

zakwalifikowane najwyżej jako instrukcyjnie (KIO w wyroku z 9.5.2011 r., KIO 881/11). 

Wystawiając przedmiotową gwarancję, w dobrej wierze, której domniemanie należy przyjąć, 

towarzystwo  ubezpieczeniowe  zobowiązało  się  do  wypłaty  kwoty  gwarantowanej  na  żądanie 

podmiotu zamawiającego, który prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe, w przypadku 

wystąpienia  wskazanych  w  niej  okoliczności  niezależnie  od  błędu  w  oznaczeniu  „firmy” 

beneficjenta. Tym samym ten błąd w gwarancji nie prowadzi w tym przypadku do niemożliwości 

uzyskania  kwoty  gwarantowanej  Zamawiającemu  w  sytuacjach  w  ustawie  określonych  

i nie uzasadnia stwierdzenia braku przedłożenia ważnego wadium przez Odwołującego. 

Istotne,  z  punktu  widzenia  analizowanego  stanu  faktycznego  jest  udzielenie  odpowiedzi  

na  pytanie,  czy  wadium  zabezpiecza  Zamawiającego  w  niniejszym  postępowaniu.  W  ocenie 

Odwołującego, na tak zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. 

Mając  zatem  na  uwadze  cel  wniesienia  wadium,  przy  uwzględnieniu  celowościowej  

i funkcjonalnej wykładni treści art 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp nie może dojść do odrzucenia oferty 

wykonawcy, który ustanowił na rzecz podmiotu zamawiającego wadium spełniającego jego typowe 

funkcje  i  pozwalającego  Zamawiającemu  na  zaspokojenie  swoich  uzasadnionych  roszczeń  

w przypadkach enumeratywnie wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

Dodatkowo  Odwołujący  wskazuje  na  dopuszczalność,  w  jego  ocenie,  zastosowania  

w zakresie odnoszącym się do treści gwarancji wadialnej, przepisu art. 87 ust 1 Pzp i wyjaśnienie 

powyższej  omyłki,  której  to  procedury  zaniechał  Zamawiający,  pomimo  że  (co  wynika  wprost  

z uzasadnienia odrzucenia oferty) jest w pełni świadom niespójności w jej treści. 

Zasadność i dopuszczalność zastosowania w sprawie procedury wyjaśniającej potwierdza 

orzecznictwo  KIO

,  tak  przykładowo  wyrok  Izby  sygn.  KIO  632/17  z  dnia  24  kwietnia  2017  r. 

uwzględniający aktualne brzmienie przesłanki odrzucenia oferty: 


Na marginesie należy jedynie zauważyć, iż jeśli Zamawiający miał jakiekolwiek wątpliwości 

co do podmiotowej ochrony, wynikającej z treści spornej gwarancji, miał możliwość skorzystania  

z uprawnienia, o którym mowa w art 87 ust 1 ustawy P.z.p. Zaniechanie w tym względzie w żadnym 

razie nie może wywoływać negatywnych skutków dla wykonawcy. Jednocześnie Izba nie podziela 

stanowiska Zamawiającego, iż brak było podstaw do żądania "wyjaśnień, bowiem treść gwarancji 

nie  budziła  wątpliwości  i  dodatkowo,  że  nie  stanowi  ona  treści  oferty.  Konieczność  wniesienia 

wadium staje się w tym wypadku warunkiem sine qua non ważności samej oferty - w szczególności 

przy  uwzględnieniu  okoliczności,  że  w  wyniku  ostatniej  nowelizacji  brak  wadium  skutkuje  jej 

odrzuceniem,  a  nie  wykluczeniem  wykonawcy  z  postępowania.  Zatem  aby  uchronić  się  przed 

takimi konsekwencjami (tj. wyeliminowaniem oferty z postępowania) Zamawiający winien podjąć 

kroki służące swego rodzaju konwalidacji czynności złożenia oferty – tak jak ma obowiązek tego 

dokonać w oparciu o treść art. 87 ust 2 pkt 1 - 3 ustawy Pzp 

Tym  samym  nie  istnieje  jakiekolwiek  zagrożenie  dla  uprawnienia  Zamawiającego  

do realizacji gwarancji powiązane z treścią gwarancji jaką dysponuje beneficjent. 

Podsumowując, jak wynika z powyższych ustaleń, w postępowaniu doszło, z naruszeniem 

Pzp, do czynności odrzucenia oferty Odwołującego z postępowania, która przełożyła się w sposób 

bezpośredni na wynik postępowania. 

Mając powyższe na względzie, Odwołujący wniósł  o uwzględnienie odwołania. 

W dniu 15 cz

erwca 2020 roku Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której 

wniósł o oddalenie odwołania  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  na  podstawie  zgromadzonego  

w sprawie materiału dowodowego, odpowiedzi na odwołanie  oraz oświadczeń i stanowisk 

Stron 

złożonych 

ustnie 

do 

protokołu, 

Krajowa 

Izba 

Odwoławcza 

ustaliła  

i zważyła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.; dalej: „Pzp” lub „ustawa”), 

skutkujących  odrzuceniem  odwołania.  Odwołanie  zostało  wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej 8 czerwca 2020 roku wobec czynności Zamawiającego polegających na odrzuceniu 

oferty odwołującego z dnia 29 maja 2020 roku. 

Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  przekazał  w  ustawowym  terminie  kopię  odwołania 

Zamawiającemu, co zostało potwierdzone na posiedzeniu z udziałem stron. 

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki ochrony 

prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  konkursu,  a  także 


innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy 

to jest posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy 

skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

dokumentację  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  przedmiotowej  sprawie  złożoną  

do akt sprawy, odpowiedź na odwołanie, a także stanowiska i oświadczenia Stron złożone ustnie 

na posiedzeniu i rozprawie, do protokołu. 

Izba ustaliła i zważyła co następuje: 

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  poczynione  ustalenia 

faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, w ocenie Izby odwołanie 

nie zasługuje na uwzględnienie. 

Na  wstępie  Izba  wskazuje,  że  rozpoznając  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  ocenia 

czynności  podjęte  przez  Zamawiającego,  odpowiadając  na  pytanie  czy  Zamawiający  poprzez 

wykonanie  konkretnych  czynności  w  postępowaniu,  lub  poprzez  zaniechanie  czynności  

do których wykonania był zobowiązany na podstawie ustawy, naruszył przepisy prawa zamówień 

publicznych.  

W  analizowanym  stanie  faktycznym  w  ocenie  Izby,  Zamawiający  nie  naruszył  przepisów 

prawa zamówień publicznych w zakresie wskazanym w odwołaniu. 

W ocenie Izby zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp,

 art. 14 ust. 

1 Pzp w zw. z art. 65 

§ 1 i 2 art. 87 ust. 1 oraz art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 Pzp są chybione. 

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako SIWZ) w pkt 14 

Zamawiający ustanowił następujące wymagania dotyczące wadium: 

WYSOKOŚĆ WADIUM 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości  200 

000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100). 

14.2. TERMIN WNIESIENIA WADIUM 

Wadium  należy  wnieść  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  przy  czym  wniesienie 

wadium  w  pieniądzu  za  pomocą  przelewu  bankowego  Zamawiający  będzie  uważał  

za  skuteczne  tylko  wówczas,  gdy  znajdzie  się  na  rachunku  Zamawiającego  przed 

upływem terminu składania ofert. 

14.3.  FORMA WNIESIENIA WADIUM 

Wadium może być wniesione w następujących formach: 

pieniądzu, 


poręczeniach 

bankowych 

lub 

poręczeniach 

spółdzielczej 

kasy 

oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym,  że  poręczenie  kasy  jest  zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 

gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych, 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089). 

Złożenie wadium w innej formie niż wskazana w SIWZ, skutkować będzie odrzuceniem 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy. 

14.5.  MIEJSCE I 

SPOSÓB WNIESIENIA WADIUM 

W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  pieniężnej  należy  dokonać  przelew  

na  rachunek  bankowy  Zamawiającego:  Mazowiecki  Bank  Spółdzielczy  

w  Łomiankach  23  8009  0007  0012  3086  9001  0030  z  dopiskiem:  „Wadium  

w postępowaniu nr JRP/ZWIK/ZP/PN/08/02/2020. 

Należy  pamiętać,  że  wadium  w  formie  pieniężnej  będzie  wniesione  skutecznie 

jedynie  w  przypadku  uznania  konta  Zamawiającego  przed  upływem  terminu 

składania ofert. 

14.5.2.  W 

przypadku 

wniesienia 

wadium 

formie 

gwarancji 

bankowej  

lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny 

złożony w formie elektronicznej musi 

być  opatrzony  certyfikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osobę 

upoważnioną do wystawienia gwarancji. 

W  przypadku  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia 

(konsorcjum), 

gdy 

wadium 

wnoszone 

jest 

postaci 

pieniądza,  

wraz  z  potwierdzeniem  przelewu  lub  dowo

dem  wpłaty  należy  złożyć  dokument  

(np. oświadczenie) potwierdzający, że wnoszący je Wykonawca (np. lider), wnosi 

je  w  imieniu  wszystkich  podmiotów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  a  nie  w  imieniu  własnym.  Powyższe  może  również 

wynikać z pełnomocnictwa, bądź z umowy konsorcjum. 

14.5.4.   W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji  bankowej  /  gwarancji 

ubezpieczeniowej/  poręczenia,  z  treści  tych  gwarancji  musi  w  szczególności 

jednoznacznie wynikać:  

nazwa  dającego  zlecenie  (Wykonawcy),  beneficjenta  gwarancji 

/poręczenia  (Zamawiającego),  gwaranta  /poręczyciela  (banku  

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 

ich siedzib, 


określenie  

wierzytelności,  

która   ma  

b

yć 

zabezpieczona gwarancją / poręczeniem; 

kwotę gwarancji / poręczenia, 

14.5.4.4. termin obowiązywania - ważności gwarancji, który nie może być krótszy 

niż termin związania ofertą; 

14.5.4.5.  miejsce i termin zwrotu gwarancji; 

bezwarunkowe  zobowiązanie  gwaranta/poręczyciela  (banku,  instytucji 

ubezpieczeniowej)  do  zapłaty  całej  kwoty  wadium  nieodwołalnie  

i  bezwarunkowo  na  pierwsze  pisemne  żądanie  Zamawiającego 

(beneficjenta  gwarancji),  zawierające  oświadczenie,  iż  Wykonawca, 

którego oferta została wybrana: 

odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  

na warunkach określonych w ofercie, lub 

nie  wniósł  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania 

umowy, lub 

zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 

ust.  3  i  ust.  3a  ustawy   

Prawo  zamówień  publicznych  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579), z przyczyn leżących po jego 

stronie,  nie 

złożył  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających 

okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.1  ustawy  Pzp, 

oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1  ustawy  Pzp, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa  w  art.  87  ust.  2 

pkt.  3  ustawy  Pzp,  co  spowodowało  brak 

możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  Wykonawcę  jako 

najkorzystniejszej. 

14.5.5.  W  przypadku  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia 

(konsorcjum),  gdy  wadium  wnoszone  jest  w  formie  gwarancji, 

Zamawiający 

wymaga,  aby  zostało  ono  wniesione  przez  wszystkich  członków  konsorcjum  

lub zawierało informację, że wnoszący je Wykonawca (np. lider), wnosi je w imieniu 

wszystkich  podmiotów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, a nie 

w imieniu własnym. 

Odwołujący  złożył  wraz  z  ofertą  wadium  w  postaci  Ubezpieczeniowej  Gwarancji  Zapłaty 

Wadium  o  Nr  Gwo/230/2020/091

,  w  której  jako  Zamawiającego  wskazano  Miasto  Stołeczne 

Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-

950 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd 


Dróg  Miejskich,  ul.  Chmielna  120,  00-801  Warszawa  NIP:  5252248481,  REGON:  015259640. 

Stanowiło to podstawę do uznania przez Zamawiającego, iż została spełniona przesłanka z art. 89 

ust.  1  pkt  7b  Pzp,  tj.  wadium 

do  przedmiotowego  postępowania  zostało  wniesione  w  sposób 

nieprawidłowy, co w konsekwencji doprowadziło do konieczności odrzucenia oferty Odwołującego.  

Izba  nie  podziela  stanowiska  Odwołującego  w  zakresie  zarzucanych  Zamawiającemu 

naruszeń prawa zamówień publicznych.  

Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp 

Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  wadium  nie  zostało 

wniesione  lub  zostało  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy,  jeżeli  zamawiający  żądał  wniesienia 

wadium.  

Przepis ten nakłada na Zamawiającego jednoznaczny obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, 

który  nie  zabezpieczył  jej  za  pomocą  wadium  w  sposób  prawidłowy,  zgodny  

z ustawą oraz z zapisami SIWZ

Bezspornym 

dla stron była okoliczność, iż w treści gwarancji jako „Zamawiający” zostało wskazane 

Miasto  Stołeczne  -  Warszawa  a  nie  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Łomiankach  

tj.  Zamawiający,  prowadzący    przedmiotowe  postępowania,  co  jednoznacznie  potwierdza,  

że złożona gwarancja ubezpieczeniowa nie została wystawiona dla właściwego Zamawiającego, 

lecz dla innego podmiotu. 

Dowód  złożony  przez  Odwołującego  na  rozprawie  w  postaci  Wniosku  Uproszczonego 

złożonego  przez  Odwołującego  do  ubezpieczyciela,  na  podstawie  którego  została  wystawiona 

Gwarancja 

ubezpieczeniowa  zapłaty  wadium  Nr  Gwo/230/2020/091,  w  którym  Odwołujący 

poprawnie wskazał Zamawiającego, nazwę i numer postępowania przetargowego, kwotę wadium 

i  termin  obowiązywania  gwarancji,  nie  stanowi  potwierdzenia,  że  wystawione  przez 

ubezpieczyciela na tej podstawie wadium należało uznać za prawidłowe. Wręcz przeciwnie, dane 

zawarte  w  gwarancji  wadialnej  niezgodnie  z  treścią  wniosku  Odwołującego,  potwierdzają  

że intencją Odwołującego nie było otrzymanie gwarancji wadialnej o treści przedstawionej przez 

Ubezpieczyciela. Ponadto. W ocenie Izby, czynn

ość zwrotu wadium z dnia 2 czerwca 2020 roku 

(dowód  Odwołującego)  nie  potwierdzała,  że  Zamawiający  czuł  się  uprawniony  z  tej  gwarancji. 

Zamawiający 

dokonując 

zwrotu 

wadium, 

wypełnił 

obowiązek 

wynikający  

z art. 46 ust. 1 Pzp

, który został również przywołany w pkt 14.6.1. SIWZ. 

Oceniając dokument wadialny złożony łącznie z ofertą, w świetle zapisów Ustawy Pzp oraz 

zapisów  SIWZ  należy  stwierdzić,  że  złożona  gwarancja  ubezpieczeniowa  nie  stanowiła 

zobowiązania  Gwaranta  do  wypłaty  Zamawiającemu  -  Zakładowi  Wodociągów  i  Kanalizacji  

Łomiankach  tj.  Zamawiającemu,  prowadzącemu  przedmiotowe  postępowania  kwoty  wadium. 

Brak wskazania w jej treści właściwego Zamawiającego jako podmiotu uprawnionego z gwarancji, 

(wbrew twierdzeniom Odwołującego) słusznie powodowało brak pewności Zamawiającego, co do 

możliwości zaspokojenia roszczeń wynikających z wadium. Potwierdza to również, iż nie została 


spełniona  podstawowa,  zabezpieczająca  funkcja  wadium  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego.  Dodać  należy,  że  tradycyjne  funkcje  wadium  (zabezpieczające, 

kompensacyjne)  zostały  w  prawie  zamówień  publicznych  rozszerzone  (por.  wyrok  Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r., SK 62/06, OTK-

A 2008, nr 9, poz. 155 i wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 24 marca 2011 r., I CSK 448/10, nie publ.). Ma ono zabezpieczać prawidłowy 

przebieg  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  dyscyplinować  oferentów, 

zapewniać  ich  lojalne  współdziałanie  z  zamawiającym  i  przeciwdziałać  wypaczeniu  wyniku 

procedury zamówieniowej (funkcja sankcyjna i dyscyplinująca). 

W  ocenie  Izby, 

czynność  Zamawiającego  była  prawidłowa,  bowiem  treść  powyższej 

gwarancji ubezpieczeniowej złożonej jako wadium w przedmiotowym postępowaniu, nie dawała 

możliwości uznania jej za prawidłowo wniesione wadium. Prowadzi to do jednoznacznego wniosku, 

że  zaistniała  bezwzględna  przesłanka  wskazana  w  art.  89  ust.  1  pkt.  7b  Pzp  skutkująca 

koniecznością odrzucenia oferty.   

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

zwrócenia  się  do  Odwołującego  o  wyjaśnienie  treści  złożonego  dokumentu  wadialnego,  

w  sytuacji, gdy  w  stosunku 

do jego treści powstały po stronie Zamawiającego wątpliwości,  Izba 

wskazuje,  że  podzieliła  ugruntowane  w  orzecznictwie  stanowisko,  że  kwestie  dotyczące 

pra

widłowości wadium nie są objęte dyspozycją art. 87 ust. 1 Pzp i nie podlegają wyjaśnieniom  

na  podstawie  tego  przepisu. 

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 Pzp: W toku badania i oceny ofert 

zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między  zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz, z  zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.   

Dokument  potwierdzający      wniesienie  wadium  nie  jest  bowiem  częścią  oferty  rozumianej  jako 

oświadczenie  woli  wykonawcy  z  wszelkimi  doprecyzowującymi  to  oświadczenie  dokumentami  

i  informacjami  co  do  zakresu  i  sposobu  wykonania  zobowiązania  będącego  przedmiotem 

zamówienia (KIO/UZP 202/09) i nie może stanowić przedmiotu wyjaśnień. (wyrok z 26 maja 2020 

roku KIO 641/20) 

Podkreślić należy, że Zamawiający ocenia prawidłowość wadium na podstawie dokumentu 

potwierdzającego jego wniesienie,  załączonego do  oferty. W przypadku ustalenia na  podstawie 

tego dokumentu, że wadium nie zabezpiecza oferty w  wymagany sposób, Zamawiający nie ma 

obowiązku ani nawet możliwości opierania się na odmiennych twierdzeniach wykonawcy, czy na 

innych dokumentach, które nie zostały wraz z ofertą przedłożone. Wadliwy dokument gwarancji 

nie podlega 

wyjaśnieniu na podstawie art. 87 ust 1 Pzp ani też uzupełnieniu po terminie składania 

ofert w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, nie jest to bowiem dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 tej 

ustawy.  Wadium  nie  stanowi  treści  oferty,  a  jedynie  jej  finansowe  zabezpieczenie  w  sytuacji 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 


Dodać należy, że wyjaśnienia złożone przez ubezpieczyciela po terminie składania ofert nie 

mogą  sanować  błędnej  gwarancji  ubezpieczeniowej  i  nie  mogą  być  brane  pod  uwagę  przez 

Zamawiającego  -  nie  ma  bowiem  w  Pzp  podstaw  prawnych  pozwalających  Zamawiającemu  

na uznanie wyjaśnień ubezpieczyciela złożonych po terminie składania ofert  za wystarczające, do 

zmiany warunków gwarancji wadialnej. 

Zabezpieczenie zamawiającego musi wynikać z treści gwarancji, a nie z odrębnych od samej 

gwarancji następczych zapewnień gwaranta (wyrok KIO z 23 czerwca 2010 r., KIO/UZP 1180/10, 

wyrok z 26 maja 2020 roku KIO 641/20). Dodatkowe dokumenty zawie

rające treść zmian gwarancji 

wadialnej  dzielą  los  dokumentu  podstawowego,  a  zatem  sporządzone  aneksy  powinny  zostać 

złożone zamawiającemu wraz z dokumentem głównym, o ile zostały sporządzone przed upływem 

terminu  składania  ofert.  Samo  wadium  musi  bowiem  zostać  wniesione  -  poprawnie  -  przed 

upływem terminu składania ofert. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  Izba  stwierdziła,  że  Zamawiający  prawidłowo  uznał,  

że gwarancja ubezpieczeniowa nie spełnia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów 

oraz  treści  SIWZ.  Wskazanie  w  treści  gwarancji  jako  Zamawiającego  innego  podmiotu  

niż Zamawiający prowadzący przedmiotowe postępowanie, czyni wątpliwym uzyskanie środków  

z  gwarancji  przez  Zamawiającego.  Taka    treść  gwarancji  stwarza  ryzyko,  że  gwarant  odmówi 

wypłaty środków z gwarancji na rzecz Zamawiającego ze względu na złożenie wniosku o wypłatę 

przez inny podmiot niż beneficjent wskazany w treści gwarancji.  

Podkreślić należy, że Zamawiający powinien opierać się na treści dokumentu potwierdzającego 

wniesienie  wadium,  w  kt

órym  jasno  wyrażony  został  zakres  odpowiedzialności  gwaranta  i  jej 

warunki, a wszelkie inne dokumenty i wyjaśnienia składane po upływie terminu składania ofert nie 

mogą mieć znaczenia ani dla decyzji Zamawiającego, ani dla rozstrzygnięcia sprawy przez KIO. 

Wobec  rygorystycznego  traktowania  przez  ustawę  kwestii  dotyczących  wadium,  wykonawca 

zobowiązany  jest  do  dołożenia  należytej  staranności,  aby  potwierdzić  prawidłowość  wadium  

już w dniu składania ofert, a wszelkie błędy w tym zakresie obciążają wykonawcę (por. wyrok KIO 

2023/17 z 13 października 2017 r.) 

Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego,  że  gwarancja  zawierająca  błędnie 

oznaczonego 

Zamawiającego w treści gwarancji  wadialnej, powinna być uznana za prawidłową  

na  podstawie  art.  65 

§  1  i  2  Kodeksu  cywilnego,  nakazującego  interpretację  oświadczeń  woli  

z  uwzględnieniem  okoliczności,  w  których  zostało  złożone,  zasad  współżycia  społecznego  oraz 

ustalonych  zwyczajów  oraz  zgodnie  z  zamiarem  stron  i  celem  umowy  a  nie  opieraniem  się  na 

dosłownym brzmieniu. Interpretacja taka nie może być stosowana wbrew rygorom wprowadzonym 

ustawą Pzp.  

Odnosząc się do wyroków Krajowej Izby Odwoławczej przywołanych w odwołaniu, wskazać 

należy, że zapadły one w innym, nieobowiązującym już stanie prawnym lub odnosiły się do innego 


stanu faktycznego, dlatego ustalenia w nich poczynione nie mogły zostać uwzględnione przez Izbę 

przy rozpoznawaniu przedmiotowych 

zarzutów.    

W zakresie zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp.  w zw. z art. 7 ust. 3 Pzp poprzez wadliwy 

wybór jako najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, Izba nie stwierdziła aby wybór wykonawcy 

nastąpił w oparciu o inne kryteria oceny ofert, niż te wskazane w ofercie.  Zgodnie bowiem z treścią 

art. 91 ust. 1 Pzp 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zgodnie  z  art.  7  ust.  3  Pzp 

Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

Analizowany zarzut Izba uznała zatem za niezasadny. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  

art. 

192  ust.  10  Prawa  zamówień  publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: ……………………………… 


wiper-pixel