KIO 1256/20 Sygn. akt KIO 1260/20 WYROK dnia 20 lipca 2020 roku

Data: 9 września 2020

Sygn. akt KIO 1256/20 
Sygn. akt KIO 1260/20 

WYROK 

 z dnia 20 lipca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Piotr 

Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2020 r. w 

Warszawie odwołań wniesionych do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 czerwca 2020 r. przez: 

A. 

wykonawcę  GE  Medical  Systems  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą w Warszawie – sygn. akt KIO 1256/20; 

B. 

wykonawcę  Siemens  Healthcare  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Warszawie 

– sygn. akt KIO 1260/20; 

postępowaniu prowadzonym przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli 

z siedzibą w Lublinie 

przy udziale: 

A.  wykonawcy  Siemens  Healthcare 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Warszawie 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego w sprawie o sygn. akt KIO 1256/20; 

B.  wykonawcy 

GE  Medical  Systems  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie zamawiającego w sprawie o sygn. akt KIO 1260/20; 

orzeka: 

I. 

w sprawie o sygn. akt KIO 1256/20: 

1.  oddala 

odwołanie;  

kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  GE  Medical  Systems  Polska  Spółka 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i: 

2.1.  zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 


zasądza  od  odwołującego  GE  Medical  Systems  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  zamawiającego  Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z siedzibą w Lublinie kwotę 3 600 zł 

00  gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  przez  zamawiającego  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika; 

II.  w sprawie o sygn. akt KIO 1260/20: 

umarza  postępowanie  w  zakresie,  w  jakim  zarzuty  odwołania  odnosiły  się  do 

następujących pozycji załącznika nr 2.2 do SIWZ: poz. 26 (pkt 3 odwołania),  poz. 220 (pkt 

5  odwołania),  poz.  222  (pkt  6  odwołania),  poz.  115  (pkt  7  odwołania),  poz.  120  (pkt  8 

odwołania), poz. 124 (pkt 9 odwołania),  poz.144 (pkt 11 odwołania); 

2.  oddala 

odwołanie w pozostałym zakresie; 

3.  kos

ztami postępowania obciąża odwołującego Siemens Healthcare Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i: 

3.1.  zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  odwołującego  Siemens  Healthcare  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  na  rzecz  zamawiającego  Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z siedzibą w Lublinie kwotę 3 600 zł 

00  gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  przez  zamawiającego  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Lublinie. 

 
Przewodniczący:      ……………………………….……… 
  


Sygn. akt: KIO 1256/20 
Sygn. akt: KIO 1260/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Centrum  Onkologii  Ziemi  Lubelskiej  im.  św.  Jana  z  Dukli  z  siedzibą 

w Lublinie 

prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę 

rezonansu magnetycznego 3T oraz aparatu RTG z dwoma detektorami w ramach projektu pn. 

„Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii 

Ziemi  Lubelskiej  im.  św.  Jana  z  Dukli  z  siedzibą  w  Lublinie  poprzez  zwiększenie  jakości 

dostępności  do  specjalistycznych  świadczeń  onkologicznych”.  Ogłoszenie  o zamówieniu 

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 9 marca 2020 r. pod 

numerem  2020/S  048-113078. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu 

niegraniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843

,  dalej  „ustawa  Pzp”).  Wartość  szacunkowa  zamówienia 

przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Sygn akt KIO 1256/20 

W dniu 8 czerwca 2020 r. wykonawca GE Medical 

Systems Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą  w Warszawie (dalej jako „Odwołujący 1” lub „GE”) wniósł do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od niezgodnych z ustawą Pzp czynności oraz 

zaniechań  Zamawiającego  polegających  na  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Siemens 

Healthcare  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  (dalej  jako 

„Siemens”) w części 2 postępowania. Odwołujący 1 zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 

89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Siemens 

w części 2 postępowania, pomimo iż treść oferty Siemens nie odpowiada treści SIWZ, a tym 

samym  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców. 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty,  Odwołujący  1  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  oferty  Siemens  i  w  konsekwencji  jej  odrzucenia 

części 2 postępowania, jako oferty której treść nie odpowiada treści SIWZ. 

Jako podstawę faktyczną ww. zarzutu Odwołujący 1 wskazał okoliczność, iż wykonawca 

Siemens w poz. 16 załącznika nr 2.2. do SIWZ zadeklarował 204 kanały odbiorcze możliwe 

do wykorzystania jednocześnie w maksymalnym zakresie badania, co zdaniem Odwołującego 

1  jest  niezgodne  ze  stanem  rzeczywistym  i faktycznych. 

Odwołujący 1 podniósł, iż  zgodnie 

z informacjami  w  danych  technicznych  oferowanego  przez  Siemens  produktu,  204 to  liczba 

możliwych do podłączenia jednocześnie elementów cewek (str. 9 dokumentu 06.a. Materiały 

informacyjne (...)). 

Jednakże liczba możliwych do podłączenia jednocześnie elementów cewek 

to  nie  to  samo,  co  liczba  kanałów  odbiorczych.  Odwołujący  1  wyjaśnił,  iż  firma  Siemens 


posiada systemy o 32, 64 lub 128 kanałach (ta sama strona tego samego dokumentu) i właśnie 

system o 128 kanałach powinien zostać zaoferowany przez firmę Siemens, aby mogła ona 

spełnić ww. parametr, czego jednak firma Siemens nie uczyniła w niniejszym postępowaniu. 

Analizując zaoferowane przez Siemens parametry Odwołujący zauważył, że są one właściwe 

dla systemu o (jedynie) 64 k

anałach. Zatem firma Siemens zaoferowała system 64 kanałowy 

(a dokładnie MAGNETOM Vida Tim [204x64]). Nie zostało zatem spełnione przez Siemens 

wymaganie z punktu 16 Załącznika nr 2.2 do SIWZ i jej oferta powinna zostać odrzucona. 

Na  potwierdzenie  powyższego  stanowiska  Odwołujący  przedstawił  następujące 

argumenty:  

do oferty załączono jedynie dokumenty, które odnoszą się do systemu MR MAGNETOM 

Vida  Tim  [204x64]  -  np.  str.  69  -

76  .  Nie  załączono  dokumentów  odnoszących  się  do 

systemu  o  128  kanałach  (tj.  brak  dokumentów  odnoszących  się  do  systemu  MR 

MAGNETOM Vida Tim [228x128]); 

z  załączonych  dokumentów  jednoznacznie  wynika,  że  zaoferowany  został  system  o  64 

kanałach. Fakt ten potwierdzono m.in.: 

a) 

na  stronie  75  dokumentu  06.a.  Materiały  informacyjne  (...)  firma  Siemens  umieściła 

odnośniki  do  punktów  tabeli  „Załącznik  nr  2.2  do  SIWZ  -  Formularz  oferty  -  Opis 

przedmiotu zamówienia Rezonans magnetyczny 3 T”, w celu potwierdzenia złożonych 

w niej odpowiedzi i deklaracji (patrz punkty 176, 177, 178). 

Potwierdzenia te zostały 

zamieszczone w sekcji „System komputerowy. Stacja akwizycyjna syngo Acquisition 

Workplace  - 

Tim  [204x64]”,  a  więc  nie  dla  systemu  128  kanałowego,  a  jedynie  64 

kanałowego; 

b) 

na  stronie  74  dokumentu  06.a.  Materiały  informacyjne  (...)  w  sekcji  „Cewki.  Cewki 

standardowe - 

Tim [204x64]” ponownie znajduje się potwierdzenie, że nie zaoferowano 

systemu o 128 kanałach: Zgodnie z informacją tam zawartą, cewka BioMartix Spine 32 

(...)  jest  cewką  standardową  dla  systemu  64  kanałowego.  Zgodnie  z  materiałami 

informacyjnymi  firmy  Siemens  dla  systemu  128 kanałowego  MAGNETOM  Vida  Tim 

[228x128] standardową cewką jest cewka BioMartix Spine 72 (...). 

c) 

na  stronie  75  dokumentu  06.a.  Materiały  informacyjne  (...)  w  sekcji  „System 

komputerowy.  Stacja  akwizycyjna  syngo  Acquisition  Workplace  - 

Tim  [204x64]”, 

ponownie  znajduje się potwierdzenie,  że nie zaoferowano systemu  o  128 kanałach: 

Zgodnie  z  informacją  tam  zawartą,  zaoferowana  szybkość  rekonstrukcji  to  40  404 

rekonstrukcji  na  sekundę  (...),  co  zostało  zadeklarowano  w  punkcie  176  tabeli 

„Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Formularz oferty - Opis przedmiotu zamówienia Rezonans 

magnetyczny 3 T”. Zgodnie z materiałami informacyjnymi firmy Siemens dla systemu 

128  kanałowego  MAGNETOM  Vida  Tim  [228x128]  standardowa  szybkość 


rekonstrukcji to 56 022 rekonstrukcji na sekundę (...). Zatem nie została zaoferowana 

s

zybkość rekonstrukcji charakterystyczna dla systemu 128 kanałowego, co potwierdza, 

że system 128 kanałowy nie został zaoferowany. 

W świetle powyższego, w ocenie Odwołującego GE zaoferowany przez Siemens system 

MR  nie  spełnia  wymogu  z  punktu  16  Załącznika  nr  2.2.  do  SIWZ  dot.  min.  128  kanałów 

odbiorczych. Oferta Siemens powinna zostać zatem odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2  ustawy  Pzp  jako  niezgodna  z  tre

ścią  SIWZ.  Jednocześnie  jego  zdaniem  zaniechanie 

odrzucenia oferty Siemens jest nierównym traktowaniem wykonawców i narusza art. 7 ust. 1 

ustawy 

Pzp,  gdyż  dopuszcza  wybiórcze  traktowanie  treści  SIWZ  w  stosunku  do  tych 

wykonawców, którzy nie spełniają postawionych w SIWZ wymogów. W przypadku gdy oferta 

Siemens nie spełnia ww. parametrów granicznych powinna zostać odrzucona bez względu na 

to, które miejsce zajmuje w rankingu ofert. 

Odwołujący  1  uzasadnił  także  wypełnienie  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp, 

wskazując, iż celem zaskarżenia zaniechania odrzucenia oferty Siemens jest to, aby ocena 

oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  nie  uległa  zmianie.  Dokonana  przez 

Zamawiającego  ocena  ofert  złożonych  przez  GE  i  Siemens  oraz  decyzja  Zamawiającego 

wyborze  oferty  GE  jako  najkorzystniejszej  nie  są  ostateczne  -  Siemens  wciąż  może 

zaskarżyć  te  czynności  Zamawiającego.  Choć  ewentualne  odwołanie  Siemens  byłoby 

ocenie  Odwołującego  1  niezasadne  (ocena  oferty  GE  jako  najkorzystniejszej  jest 

prawidłowa,  zaś  oferta  Siemens  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ),  istnieje  teoretycznie 

możliwość, że zostanie ono uwzględnione, wybór oferty GE jako najkorzystniejszej zostanie 

unieważniony, a Zamawiający będzie musiał poddać oferty GE i Siemens ponownemu badaniu 

i oc

enie. Jeżeli oferta Siemens - pomimo że niezgodna z treścią SIWZ - zostanie oceniona 

wyżej,  niż  oferta  GE,  GE  nie  uzyska  zamówienia  publicznego.  Odwołujący  1  wskazał,  iż 

m

ożliwość wniesienia odwołania od zaniechania odrzucenia oferty danego wykonawcy przez 

innych  wykonawców,  którzy  złożyli  swoje  oferty  w  toku  postępowania,  potwierdza 

orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, powołał się na wyroki w sprawach o sygn. akt KIO 

800/12 oraz KIO 1270/16, KIO 1274/16. 

Sygn akt KIO 1260/20 

W  dniu  8  czerwca  2020  r.  wykonawca  Siemens  Healthcare 

Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Odwołujący 2” lub „Siemens”) wniósł 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od niezgodnych z ustawą Pzp czynności 

oraz zaniechań Zamawiającego polegających na wyborze jako oferty najkorzystniejszej oferty 

GE  Medical  Systems  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Warszawie  (dalej  jako  „GE”),  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  GE  mimo  zaistnienia 


nieusuwalnych  podstaw  jej  odrzucenia 

z  powodu  niezgodności  treści  oferty  z  treścią  SIWZ 

zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz zaniechaniu wykluczenia wykonawcy 

GE  mimo  zaistnienia  faktu  przedstawienia  przez  GE  informacji  wprowadzających 

Zamawiającego w błąd w zakresie parametrów i funkcjonalności zaoferowanego przedmiotu 

zamówienia. Odwołujący zarzucił naruszenie: 

1.  art.  7  ust.  1  oraz  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

wykonawcy GE; 

2.  art.  7  ust.  1  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

postępowania wykonawcy GE; 

art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wadliwy wybór oferty podlegającej 

odrzuceniu; 

4.  art. 24 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez wadliwy wybór oferty wykonawcy 

podlegającego wykluczeniu z postępowania. 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty  Odwołujący  2  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jako obarczonej wadą mającą wpływ 

na  wyni

k  postępowania,  wykluczenie  wykonawcy  GE  z  postępowania,  odrzucenia  oferty 

wykonawcy  GE, 

powtórzenie  czynności  oceny  ofert  w  postępowaniu  w  sposób  zgodny 

żądaniami Odwołującego, co przy uwzględnieniu faktu złożenia w postępowaniu tylko dwóch 

ofert spowod

uje wybór oferty Odwołującego 2 jako najkorzystniejszej. 

W pierwszej kolejności Odwołujący 2 omówił aspekty, które w jego ocenie uzasadniają 

odrzucenie oferty GE jako niezgodnej z treścią SIWZ, tj. poz. 26, 166, 220, 222 załącznika nr 

2.2. do SIWZ.  

W zakresie poz. 26 

załącznika nr 2.2. do SIWZ (pkt 3 odwołania), wskazał, iż wykonawca 

GE zaoferował cewkę Anterior Array, która to posiada jedynie 16 elementów obrazujących, co 

jednoznacznie  nie  spełnia  wymogu  SIWZ  (Zamawiający  wymagał  min,  30  elementów 

o

brazujących)  i  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  w  taki  sposób,  jak  wymagał 

Zamawiający.  

W odniesieniu do poz. 166 załącznika nr 2.2. do SIWZ (pkt 4 odwołania), Odwołujący 2 

podniósł, iż w punkcie tym, firma GE potwierdziła parametr poprzez podanie nazwy sekwencji 

3D COSMIC, która nie jest sekwencją spełniającą wymóg opisany w punkcie 166. Sekwencja 

3D COSMIC służy do obrazowania kręgosłupa, tak jak jest to opisane w załączonym przez 

firmę  GE  opisie  przedstawionym  na  potwierdzenie  spełniania  przez  oferowane  dostawy 

wymagań  określonych  przez  Zamawiającego.  Zdaniem  Odwołującego  2  wykonawca  GE 

wprowadził  w  błąd  Zamawiającego,  podając  nieprawdziwą  informację  i  przypisując 

oferowanemu urządzeniu parametr, którego nie posiada. Wyżej wskazana niezgodność oferty 

z treścią SIWZ winna skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy GE. 


W  zakresie  poz.  220  (pkt  5  odwołania)  podniesiono,  iż  Zamawiający  wymagał 

zaoferowania aplikacji do oceny badań MR funkcjonalnych fMRI w postaci licencji pływającej, 

a  według  wiedzy  Odwołującego  2  wymóg  spełniany  jest  przez  aplikację  BrainWave 

(zainstalowaną  na  odrębnej  stacji  AW  Workstation),  co  zostało  potwierdzone  przez 

wykonawcę GE w ofercie na aparat MR w postępowaniu CUMRiK w Krakowie. Odwołujący 2 

zauważył,  że  w  przedstawionym  przez  GE  katalogu  nie  ma  nazwy  aplikacji  realizującej  tę 

funkcjonalność  oraz  informacji,  iż  jest  ona  integralnym  składnikiem  oferowanego  serwera 

aplikacyjnego  AW  Server  3.2.  Brak  takich  informacji  pozwala  na 

stwierdzenie,  iż 

funkcjonalność jest realizowana jako np. zdalny pulpit odrębnej stacji, czyli nie jako licencja 

pływająca,  tym  samym  nie  spełnia  wymogu  postawionego  przez  Zamawiającego.  Wskazał 

także na wymijającą treść odpowiedzi wykonawcy GE na pytanie Zamawiającego co do poz. 

W odniesieniu do poz. 222 załącznika nr 2.2. do SIWZ (pkt 6 odwołania), Odwołujący 

Siemens  wskazał,  iż  wymaga  zaoferowania  aplikacji  do  oceny  badań  MR  kardiologicznych 

postaci  licencji  pływającej,  a  z  wyjaśnień  wykonawcy  GE  wynika,  iż  funkcjonalność  jest 

realizowana jako zdalny pulpit odrębnej stacji, co nie spełnia wymogu Zamawiającego.  

Następnie Odwołujący 2 odniósł się do pozycji załącznika nr 2.2. do SIWZ, które były 

przez  Zamawiającego  dodatkowo  punktowane  w  ustalonych  kryteriach  oceny  ofert,  co  do 

których Odwołujący 2 zarzucał zaniechanie wykluczenia wykonawcy GE na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp (poz. 115, 120, 124, 131, 144, 203, 224). 

W  zakresie  poz.  115  (pkt  7  odwołania)  podniósł,  iż  w  złożonej  ofercie  firmy  GE 

potwierdzono  tę  funkcjonalność  techniką  DISCO  z  PB/Auto  Navigator,  która  to  nie 

wykorzystuje  technik  typu  Compressed  Sensing  (lub  równoważnych),  czyli  takich,  które 

pracują „na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji 

danych  koniecznych  do  utworzenia  obrazu

”.  Opisana  przez  GE  funkcjonalność  nie  spełnia 

zatem wszystkich wymogów z tego punktu. Biorąc powyższe pod uwagę, oferta wykonawcy 

GE  nie  powinna  uzyskać  punktów  za  ten  parametr.  Potwierdzając  posiadanie  tak  opisanej 

funkcjonalności  Wykonawca  GE  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd,  co  miało  wpływ  na 

decyzje Zamawiającego i wybór oferty. 

W zakresie poz. 120 (pkt 8 odwołania), Odwołujący Siemens wskazał, iż w załączonym 

do  oferty  dokumencie  GE  brak  jest  informacji 

o  dostarczonym  hardware,  niezbędnym  do 

wykonania  elastografii  MR.  W  informacjach  dodatkowych  wskazanych  przez  GE  brakuje 

wyszczególnionej  pozycji  dotyczącej  generatora  aktywnego  wytwarzającego  fale  ciśnienia 

niezbędne  do  wzbudzenia  tkanki  badanego  narządu  oraz  aplikatora  pasywnego 

przenoszącego  energię  wytworzoną  w  generatorze  aktywnym  w  bezpośrednie  sąsiedztwo 

obrazowanego narządu. W materiałach GE zamieszczonych w  Internecie, wyszczególniony 


jest hardware firmy Resoundant, umożliwiający wykonanie badania oraz spełniający wymóg 

specyfikacji.  Należy  wskazać,  że  Zamawiający  wymagał,  aby  wraz  z  ofertą  Wykonawca 

dostarczył  np.  katalogi  producenta  potwierdzające  spełnienie  przez  oferowany  rezonans 

magnetyczny  wymogów  Zamawiającego.  Zdaniem  Odwołującego  2  można  więc 

domniemywać,  że  wykonawca  GE  zaoferował  jedynie  oprogramowanie,  nie  potwierdzając 

w przedstawionych katalogach hardware'u. 

W  odniesieniu  do  poz.  124  (pkt  9  odwołania),  Odwołujący  2  wskazał,  iż  firma  GE 

zaoferowała rozwiązanie SIGNA Flow, które nie jest oprogramowaniem spełniającym wymóg 

Zamawiającego  postawiony  w  SIWZ.  Rozwiązanie  to  nie  pozwala  na  przeprowadzenie 

„w sposób  nadzorowany  przez  skaner,  to  jest  taki,  w  którym  kontrolę  nad  postępowaniem 

operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez 

operatora  strategię  postępowania  z  danym  pacjentem  oraz  wyposażone  w  mechanizmy 

automatycznego  pozycjonowania  i  ułożenia  zestawów  warstw  w  badaniu  całego  ciała  na 

podstawie jego cech anatomicznych". 

W zakresie poz. 131 (pk

t 10 odwołania) wykonawca Siemens podniósł, iż Zamawiający 

premiował dodatkowymi punktami funkcjonalność umożliwiającą mapowanie parametryczne 

tkanki,  w  tym  chrząstki  stawu,  pozwalające  na  otrzymanie  map  parametrycznych  dla 

właściwości:T2*,R2,R2*  obrazowanej  tkanki.  W  tym  punkcie  firma  GE  zaoferowała  dwie 

funkcjonalności:  CartiGram,  która  służy  do  badań  chrząstki  stawu,  ale  nie  daje  możliwości 

generowania 

„map  parametrycznych  dla  właściwości  T2*,  R2  i  R2*"  oraz  StarMap,  która 

umożliwia  generowanie map  T2*,  R2  i  R2*,  ale nie  pozwala  na  mapowanie  parametryczne 

chrząstki stawu (tylko serce i wątroba). Opisane funkcjonalności nie spełniają zatem wymogów 

Zamawiającego.  Na  dowód  powyższego  Odwołujący  2  wkleił  wycinek  z  katalogu 

przedstawionego przez GE oraz informacji dodatkowych (oświadczenia wykonawcy). Biorąc 

powyższe pod uwagę, zdaniem Odwołującego Siemens oferta wykonawcy GE nie powinna 

uzyskać  punktów  za  ten  parametr.  Potwierdzając  posiadanie  tak  opisanej  funkcjonalności 

Wykonawca  GE  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd,  co  miało  wpływ  na  decyzje 

Zamawiającego i wybór oferty 

W  odniesieniu  do  poz.  144  (pkt  11  odwołania),  Odwołujący  2  wskazał,  iż  firma  GE 

zaoferowała rozwiązanie HyperMAVRIC SL, które nie jest „techniką wykorzystującą techniki 

SEMAC

”.  W  potwierdzeniu  firmy  GE  funkcjonalność  MAVRIC  SL  oraz  HyperMAVRIC  SL 

opisane są w jednym i tym samym punkcie, a zatem posiadają tą samą funkcjonalność, którą 

Zamawiający  wymaga  w  punkcie  143.  Opisana  funkcjonalność  nie  spełnia  wymogów 

Zamawiającego.  Na  dowód  powyższego  Odwołujący  2  przedstawił  wycinek  z  katalogu 

złożonego przez GE. 

W zakresie poz. 203 (pkt 12 odwołania), Odwołujący 2 przywołał treść pytania nr 156 do 


SIWZ i odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego. Wskazał, iż tak opisana funkcjonalność 

dla  badań  MR  jest  charakterystyczna  dla  oprogramowania  produkcji  Siemens 

oprogramowanie zaoferowane przez GE nie jest wstanie uzyskać obrazów MR wymaganych 

przez Zamawiającego. Podniósł, iż wykonawca GE nie dołączył do oferty karty katalogowej 

potwierdzającej możliwość oferowania rekonstrukcji typu Cinematic Rendering w wymaganym 

zakresie  funkcjonalnym,  czego  wymagał  Zamawiający  w  tym  postępowaniu.  Dołączone 

informacje dodatkowe, które należy traktować jako oświadczenie własne wykonawcy, także 

nie  zawierają  tej  informacji.  Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  zdaniem  Odwołującego  2,  oferta 

wykonawcy GE nie powinna uzyskać punktów za ten parametr. Potwierdzając posiadanie tak 

opisanej funkcjonalności Wykonawca GE wprowadził Zamawiającego w błąd, co miało wpływ 

na decyzje Zamawiającego i wybór oferty. 

W zakresie poz. 224 (pkt 13 odwołania)  Odwołujący Siemens zwrócił uwagę na treść 

pytania  zdanego  przez  wykonawcę  GE  do  SIWZ  (pytanie  nr  104),  w  którym  podał  on 

informację, iż nie posiada tej aplikacji i że takie wymaganie uniemożliwia mu złożenie oferty. 

Jednakże  w  ofercie  firma  GE  zaoferowała  tę  aplikację  w  postaci  produktu  obcego  OLEA 

BREASTSCAPE, dla którego nie dołączyła karty katalogowej oraz opisu sprzętu na jakim ta 

aplikacja  m

usi  być  uruchomiona.  Odwołujący  2  wskazał,  iż  aplikacja  ta  nie  może  być 

zainstalowana  w  obrębie  serwera  aplikacyjnego  AW  Server  3.2.  Ponadto  Odwołujący  2 

podniósł,  iż  w  odniesieniu  do  aplikacji  obcej,  zainstalowanej  na  odrębnym  sprzęcie, 

niespełnione zostały wymogi z poz. 194 i 198, oprogramowanie OLEA BREASTSCAPE jest 

bowiem  oddzielnym  oprogramowaniem,  z  oddzielną  bazą  danych  oraz  nie  jest  częścią 

serwera  AW  Server  3.2. 

Odwołujący  2  dodał,  iż  w  toku  wyjaśnień  treści  złożonej  oferty 

wykonawca  GE  nie  p

otwierdził,  że  zaoferowane  oprogramowanie  można  zainstalować  na 

serwerze  aplikacyjnym. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  oraz  uwzględniając  pozostałe 

wymagania  określone  w  punkcie  194  i  195,  dodatkowe  punkty  za  zaaferowanie 

funkcjonalności  w  pkt  224  nie  powinny  zostać  przyznane.  Potwierdzając  posiadanie  tak 

opisanej  funkcjonalności  w  kontekście  całości  wymagań  Zamawiającego  wykonawca  GE 

wprowadził Zamawiającego w błąd, co miało wpływ na decyzje Zamawiającego i wybór oferty. 

W  świetle  powyższego,  zdaniem  Odwołującego  Siemens  wykonawca  GE  podlega 

wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt.  17

ustawy  Pzp,  gdyż  w  wielu 

punktach  wprowadza  Zamawiającego  w  błąd  podając  nieprawdziwe  informacje  na  temat 

zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Odwołujący 2 powołał się na wyroki KIO z dnia 17 

grudnia 2019 r., sygn. KIO 2435/19 oraz z dnia 7 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 927/19.  

Odwołujący  Siemens  na  rozprawie  oświadczył,  iż  cofa  zarzuty  w  odniesieniu  do 

następujących  pozycji  załącznika  nr  2.2.:  poz.  26  (pkt  3  odwołania),    poz.  220  (pkt  5 

odwołania), poz. 222 (pkt 6 odwołania), poz. 115 (pkt 7 odwołania), 120 (pkt 8 odwołania), 124 


(pkt 9 odwołania), 144 (pkt 11 odwołania). 

Wykonawca  GE  Medical 

Systems  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Warszawie  na  posiedzeniu  w  dniu  16  lipca  2020  r.  złożył  pismo  procesowe, 

którym wniósł o oddalenie odwołania w całości. W odniesieniu do parametrów, co do których 

zarzuty odwołania nie zostały wycofane, wykonawca GE wskazał jak poniżej.  

W zakresie poz. 166 załącznika nr 2.2. wykonawca GE wyjaśnił, iż Odwołujący 2 oparł 

zarzut na fragmencie broszury produktowej aparatu SIGN

A Architect, zawierającej na stronie 

24 taką informację, jaką zacytował w odwołaniu. Pominął jednakże inną część tego samego 

dokumentu,  a  mianowicie  dane  ze  strony  14,  dotyczące  badań  stawów,  w  tym  chrząstek 

(OrthoWorks).  Jest  tam  informacja,  z  której  wynika,  że  3D  Cosmic  zapewnia  szybkie 

obrazowanie objętościowe o wysokiej rozdzielczości, i że jest ono oparte o sekwencje Steady 

Stałe  (opcja  SSFP).  Dodatkowo,  dla  rozwiązania  wątpliwości  wykonawca  GE  złożył 

oświadczenie  producenta  potwierdzające  dostępność  parametru  oraz  zdjęcie  stawu 

kolanowego wykonane w trybie 3D Cosmic.  

W odniesieniu do poz. 131, wykonawca GE wskazał, iż jak zauważył sam Odwołujący 2 

w ofercie  -  w  pkt  qq  informacji  dodatkowych  - 

znajduje  się  potwierdzenie  realizacji  map 

parametrycznych  o

brazowanej  tkanki.  Brak  adnotacji,  że  dotyczy  to  również  stawów,  nie 

oznacza, że program StarMap nie może być wykorzystywany w tym celu. Odwołujący twierdzi, 

że StarMap pozwala mapować „tylko serce i wątrobę", podczas gdy takiego ograniczenia nie 

przewidzi

ano w żadnym materiale pochodzących od GE. Owszem, wskazuje się na możliwość 

oceny zawartości żelaza w sercu oraz w wątrobie, jednakże nie wyklucza to również innych 

zastosowań, w szczególności w obszarze stawów, co potwierdza załączone zdjęcie wykonane 

w trybie StarMap.  

W  zakresie  poz.  203  załącznika  nr  2.2.  wykonawca  GE  zauważył,  że  ze  sposobu 

sformułowania  zarzutu  wynika,  że  stanowisko  Odwołującego  Siemens  jest  oparte  na 

cytowanej  odpowiedzi  Zamawiającego,  którą  Odwołujący  2  utożsamia  z  obowiązującą 

postępowaniu  definicją  rekonstrukcji  3D  typu  Cinematic  Rendering.  Tymczasem  z  treści 

udzielonej  odpowiedzi  wynika  jedynie,  że  „Zamawiający  wymaga  oprogramowania”. 

Odwołujący zadając pytanie opisał własne rozwiązanie, które niewątpliwie zalicza się do „typu 

Cinematic Rendering", niemniej nie sposób uznać, że Zamawiający udzielając odpowiedzi jw. 

sprowadził opis do charakterystyki systemu Siemens. Nadal obowiązywało zastrzeżenie „typu 

Cinematic Rendering”, a rozwiązanie zaoferowane przez GE jest takiego właśnie „typu”, choć 

nie  wykorzystuje  „próbek  Monte  Carlo”.  Wykonawca  GE  podkreślił,  że  Zamawiający  nie 

wskazał,  że  „wymaga  takiego  oprogramowania”,  czy  że  „wymaga  oprogramowania  jw.”  lub 

„oprogramowania  zgodnego  z  ww.  opisem".  Zamawiający  odpowiedział  lakonicznie,  że 

wymaga oprogramowania. W związku z tym, odnośnikiem przy ocenie ofert nie powinien być 


system  Siemens,  jak  chce  Odwołujący  2,  ale  opis  zawarty  w  pkt  203.  Tym  bardziej,  że  po 

zmianie  załącznika  2.2  z  dnia  2  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  pozostawił  brzmienie: 

„Rekonstrukcje  3D  typu  Cinematic  Rendering,  bazujące  na  dokładnej  fizycznej  symulacji 

oddziaływania  światła  z  materią,  realizujące  realistyczny  rendering  kształtów 

uwzględnieniem rozpraszania światła, głębokości (cieni).”  

W  zakresie  poz.  224  wy

konawca  GE  zaznaczył,  że  ww.  aplikacja  realizuje  wszystkie 

wymagania  z  tej  pozycji

,  czego  nie  kwestionuje  Odwołujący  Siemens.  Zauważył,  że 

Odwołujący  Siemens  problemu  upatruje  wyłącznie  w  jego  sposobie  instalacji  na  serwerze, 

uznając, że skoro jest niezależne od systemu AW Serwer 3.2, to nie jest zapewniony do niej 

dostęp. Wbrew twierdzeniom Odwołującego 2 oprogramowanie OLEA BREASTSCAPE może 

być  i  będzie  zainstalowane  na  serwerze,  a  na  każdym  stanowisku  opisowym  (konsoli 

lekarskiej) użytkownik będzie miał zapewniony do niego dostęp. Dlatego zarzut należy uznać 

za niezasadny.  

Podsumowując wykonawca GE zauważył także, że Odwołujący nie wykazał jaki wpływ 

na  wynik  postępowania  ma  domniemana  wadliwa  punktacja.  Co  więcej,  wśród  żądań 

przedstawionych w petitum o

dwołania nie wymienił wniosku o weryfikację punktacji . Z kolei 

zarzucając  wyłącznie  zaniechanie  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  od 

Odwołującego  2  wymaga  to  udowodnienia,  że  wykonawca  GE  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego. Tymczasem w świetle powyższych wyjaśnień takiej 

kwalifikacji nie sposób obronić. Wykonawca GE wskazał, iż wszystkie deklaracje dotyczące 

właściwości oferowanego rezonansu zostały złożone zgodnie z jego najlepszą wiedzą, opartą 

także na  zapewnieniach  autoryzowanego przedstawiciela producenta, tj. spółki  GE  Medical 

Systems  Societe  en  Commandite  Simple  z  siedzibą  we  Francji.  Wykonawca  GE  załączył 

oświadczenie podpisane przez p. V. S., działającą na podstawie upoważnienia GE Medical 

Systems  Societe  en  Commandite  Simple  z  dnia  20  czerwca  2014  r 

wraz  z  ciągiem 

dokumentów wykazujących umocowanie tej osoby do złożenia takiego oświadczenia   

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestników postępowania, na 

podstawie  zgromadzonego  w sprawie 

materiału  dowodowego  oraz  oświadczeń 

i stanowisk  Stron  i  Uczestnik

ów  postępowania,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła 

zważyła, co następuje: 

W  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  1256/20  Izba  na  posiedzeniu  w  dniu  16  lipca  2020  r. 

stwierdziła  skuteczność  przystąpienia  zgłoszonego  do  postępowania  odwoławczego  przez 

wykonawcę  Siemens  Healthcare  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Warszawie 

po stronie Zamawiającego wobec spełnienia wymogów określonych w art. 185 

ust.  2  ustawy  Pzp  i 

dopuściła  ww.  wykonawcę  do  udziału  w postępowaniu  odwoławczym 


w charakterze Uczestnika 

postępowania.  

W  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  1260/20  Izba  na  posiedzeniu  w  dniu  16  lipca  2020  r. 

stwierdziła  skuteczność  przystąpienia  zgłoszonego  do  postępowania  odwoławczego  przez 

wykonawcę GE Medical Systems Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie 

po stronie Zamawiającego wobec spełnienia wymogów określonych w art. 185 

ust.  2  ustawy  Pzp  i 

dopuściła  ww.  wykonawcę  do  udziału  w postępowaniu  odwoławczym 

w charakterze U

czestnika postępowania.  

Izba  stwierdziła,  iż  nie  została  wypełniona  żadna  z przesłanek  skutkujących 

odrzuceniem odwołań na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

W odniesieniu do spełnienia materialnoprawnych przesłanek z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp 

Izba 

nie  podzieliła  stanowiska  Zamawiającego  oraz  Przystępującego  Siemens  w  sprawie 

o sygn. akt KIO 1256/20, 

którzy twierdzili, że Odwołujący GE przesłanek wynikających z ww. 

przepisu nie 

wypełnił. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują 

wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

Izba przyznała rację Zamawiającemu i Przystępującemu, że wykonawca, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, nie musi na tym etapie postępowania z ostrożności 

wnosić  środków  ochrony  prawnej  i  wskazywać  zamawiającemu  ewentualnych  podstaw 

wykluczenia lub odrzucenia ofert konkurujących z nim wykonawców, którzy zajęli niższe niż 

on  miejsca  w rankingu  ofert. 

Na  tym  etapie  postępowania  brak  zaskarżenia  ofert  innych 

wykonawców nie powinien zamykać wykonawcy wybranemu drogi do wniesienia wobec nich 

środków  ochrony  prawnej  na  dalszym  etapie  postępowania,  gdyby  doszło  do  wzruszenia 

wyboru jego oferty i dokonania wyboru oferty innego podmiotu.  Natomiast nie jest w ocenie 

Izby  uprawnione  twierdzenie,  iż  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza

, w każdym przypadku, automatycznie, pozbawiony będzie uprawnienia do 

wniesienia  środka  ochrony  prawnej  wobec  czynności  lub  zaniechań  Zamawiającego 

odnoszących  się  do  ofert  jego  konkurentów,  którzy  zajęli  niższą  pozycję  w rankingu  ofert. 

Przesłanki  z  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp  należy  każdorazowo  odnosić  do  okoliczności 

faktycznych  konkretnej  sprawy  (co  wyklucza  jakikolwiek  automatyzm),  z 

uwzględnieniem 

postulatów  wykładni  prounijnej  zmierzającej  do  możliwie  szerokiego  rozumienia  pojęcia 

interesu w 

uzyskaniu zamówienia. W związku z tym, w sytuacji gdy wykonawca zdecyduje się 

na  wniesienie  odwołania,  pomimo  iż  to  jego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza, 

należy rozważyć okoliczności towarzyszące takiej decyzji.  

W  omawianej  sprawie  wykonawca  GE  kwestionował  zgodność  z  treścią  SIWZ  oferty 

wykonawcy, który znajdował się w rankingu oceny ofert na drugim miejscu i który był jedynym 


poza Odwołującym GE - wykonawcą ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie w części 

Odwołanie zmierzało zatem do wyeliminowania z postępowania wykonawcy, którego oferta 

zostałaby w postępowaniu jako jedyna, w przypadku odrzucenia oferty Odwołującego GE. Było 

to 

uzasadnione mając na względzie fakt, iż odwołanie wniesione przeciwko ofercie GE przez 

wykonawcę  Siemens  prowadzić  mogło  do  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej i odrzucenia jego oferty. Wniesienie odwołania przez wykonawcę GE mogło 

zatem doprowadzić do sytuacji, w której, w przypadku wyeliminowania z postępowania ww. 

wykonawcy  doszłoby  również  do  eliminacji  z postępowania  drugiego  z  wykonawców,  tj. 

Siemens, co z kolei powodowałoby konieczność unieważnienia postępowania w części 2.  

Okoliczność,  iż  pojęcie  interesu  w uzyskaniu  danego  zamówienia  może  dotyczyć 

ewentualnego  wszczęcia  nowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

została przesądzona w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (por. m.in. 

wyrok TSUE z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie C-131/16 Archus et Gama). W konsekwencji 

uznaje się, że interes w uzyskaniu zamówienia trwa co najmniej do czasu zawarcia umowy 

udzielenie  zamówienia.  Ww.  interpretację  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp  potwierdza  także 

wykładnia  dokonana  przez  TSUE  w wyroku  z  dnia  5  kwietnia  2016  r.  w  sprawie C-689/13 

Puligenica Facility Esc, jak również w wyroku ETS z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie C-100/12 

Fastweb.  Ostatnie  z  przywołanych  orzeczeń  dotyczyło  sytuacji,  w  której  odwołanie  wniósł 

zarówno  wykonawca,  którego  oferta  zajmowała  drugie  miejsce  w  rankingu  ofert,  jak 

wykonawca wybrany zgodnie z decyzją instytucji zamawiającej, a zakwestionowana została 

wzajemna prawidłowość ofert każdego z tych podmiotów przez jego konkurenta, z uwagi na 

niezachowanie  niektórych  wymogów  technicznych  zawartych  w  specyfikacji  warunków 

zamówienia.  Powyższy  przypadek  był  zatem  podobny  do  sytuacji,  jaka  ma  miejsce 

przedmiotowym  postępowaniu.  W pkt  33  wyroku  w  sprawie C-100/12  Fastweb,  ETS 

wskazał,  iż  „odwołanie  wzajemne  wybranego  oferenta  nie  może  prowadzić  do  odrzucenia 

odwołania  oferenta  w  sytuacji,  gdy  prawidłowość  oferty  każdego  z  podmiotów  jest 

za

kwestionowana  w  ramach  tego  samego  postępowania  i  na  takich  samych  podstawach. 

takiej sytuacji każdy z konkurentów może powoływać się na uzasadniony interes w postaci 

wykluczenia  ofert  innych,  co  może  prowadzić  instytucję  zamawiającą  do  stwierdzenia 

niem

ożności dokonania wyboru prawidłowej oferty.” Z powyższego wynika m.in. wniosek, iż 

w przypadku,  gdy  oferta  wykonawcy  wybranego  zostaje  zakwestionowana  przez  jego 

konkurentów, a wniesione środki ochrony prawnej zmierzają do wyeliminowania wykonawcy 

wybrane

go  z  postępowania,  to  również  wykonawca  wybrany  ma  interes  we  wniesieniu 

odwołania zmierzającego do wykluczenia z postępowania innych wykonawców lub odrzucenia 

ich  ofert.  Trybunał  stwierdził,  iż  każdy  z  wykonawców  ma  wówczas  uzasadniony  interes 

przejawiający  się  w  wyeliminowaniu  z  postępowania  konkurencyjnego  wykonawcy,  co 


mogłoby spowodować konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania.  

Należy  wskazać,  że  polski  system  środków  ochrony  prawnej  stanowi  realizację 

postulatów  dyrektywy  odwoławczej,  a  podstawowe  pojęcia  umożliwiające  wykonawcom 

ochronę  ich  praw  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  powinny  być  interpretowane 

uwzględnieniem wykładni prounijnej (por. m.in. wyrok KIO z dnia 3 stycznia 2017 r., sygn. 

akt KIO 2395/16). Tym samym w ocenie Izb

y brak było podstaw do uznania, że wykonawca 

GE nie 

wypełnił materialnoprawnych przesłanek z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Uzupełniająco 

należy  wskazać,  iż  podnoszona  przez  wykonawcę  Siemens  okoliczność,  że  w  przypadku 

takiego  odwołania  trudnym  do  wykazania  byłoby  znaczenie  podnoszonych  zarzutów  dla 

wyniku postępowania przetargowego, w związku z czym, jak wynika z dyspozycji art. 192 ust. 

2 u

stawy Pzp, wątpliwa byłaby możliwość jego uwzględnienia, nie przekłada się bezpośrednio 

na  kwest

ię  wypełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Czym  innym  bowiem  jest 

wypełnienie  materialnoprawnych  przesłanek  do  skorzystania  z  środków  ochrony  prawnej 

przez  podmiot  wnoszący  taki  środek,  a  czym  innym  wpływ  wniesionego  środka  ochrony 

prawnej na 

wynik postępowania.  

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, iż zarówno Odwołujący GE w sprawie o sygn. 

akt  KIO  1256/20,  jak  i  Odwołujący  Siemens  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  1260/20,  wykazali 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia szkody w związku z ewentualnym 

naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, czym wypełnili materialnoprawne 

przesłanki dopuszczalności odwołania, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Następnie Izba ustaliła, iż Odwołujący Siemens w sprawie o sygn. akt KIO 1260/20 na 

rozprawie oświadczył, iż cofa zarzuty w odniesieniu do następujących pozycji załącznika nr 

2.2.: poz. 26 (pkt 3 odwołania),  poz. 220 (pkt 5 odwołania), poz. 222 (pkt 6 odwołania), poz. 

115 (pkt 7 odwołania), 120 (pkt 8 odwołania), 124 (pkt 9 odwołania), 144 (pkt 11 odwołania). 

W konsekwencji Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w powyższym zakresie, co znalazło 

odzwierciedlenie w sentencji.  

Izba    w  sprawach  o  sygn.  akt  KIO  1256/20  i  KIO  1260/20 

dopuściła  i przeprowadziła 

dowody  z  dokumentacji  postępowania  przekazanej  przez  Zamawiającego,  w szczególności 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej modyfikacji oraz wyjaśnień udzielonych przez 

Zamawiającego na pytania wykonawców co do treści SIWZ, informacji z otwarcia ofert, ofert 

wykonawców GE i Siemens wraz z załącznikami, wyjaśnień złożonych przez GE na wezwanie 

Zamawiającego,  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej.  Skład  orzekający  Izby 

wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i oświadczenia  Stron  i Uczestników  postępowania 

odwoławczego  złożone  w odwołaniach,  piśmie procesowym  GE  w  sprawie o sygn.  akt  KIO 

oraz  ustnie  do  protokołu  posiedzenia  i rozprawy  w  dniu  16  lipca  2020  roku.  Izba 

dopuściła i przeprowadziła także dowody z dokumentów złożonych przez Strony (przy czym 


częściowo  powielały  się  one  z  dokumentacją  postępowania,  mając  na  celu  jedynie 

zobrazowanie konkretnych treści z niej wynikających): 

I. 

w sprawie o sygn. akt KIO 1256/20: 

przez Odwołującego GE: 

a) 

wyciągi  z  danych  produktowych  Magnetom  Vida  wraz  z  fragmentarycznym 

tłumaczeniem (dot. cewki Spine 72 oraz szybkości rekonstrukcji); 

b) 

wyciąg z danych produktowych Magnetom Sola; 

przez Przystępującego Siemens 

a) 

wyciąg  z  wyroku  Sądu  Okręgowego  w  Krakowie  II  Wydział  Cywilny  z  dnia  9 

października 2019 r., sygn. akt II Ca 2126/19; 

b) 

wyciąg z treści SIWZ odnoszący się do poz. 16 i zadanych w tym zakresie pytań; 

c)  zrzuty ekranu 

obrazujące zasadę działania badania statycznego FoV; 

d) 

zestawienie  parametrów  technicznych  z  postępowania  nr  DZP/381/4A/2019  wraz 

formularzem ofertowym Przystępującego Siemens złożonym w tym postępowaniu; 

e)  opinia prof. dr hab. M. C. z dnia 14 lipca 2020 r. wraz z zapytaniem 

Przystępującego; 

f) 

wyciąg  z  arkusza  danych  technicznych  Magnetom  Vida  złożonego  przez 

Przystępującego w postępowaniu; 

g) 

oświadczenie  producenta  Siemens  Healthcare  GmbH  z  15  lipca  2020  r.    i  wyciąg 

z dokumentacji produktu Magnetom Vida z Tim 204x64 wraz z 

tłumaczeniem; 

II. 

w sprawie o sygn. akt KIO 1260/20: 

przez Odwołującego Siemens: 

a) 

wyciągi z podręcznika użytkownika SIGNA

TM

Works; 

b) 

wyciąg z wyroku KIO z dnia 28 października 2019 r., sygn. akt KIO 2061/19; 

c) 

wyciąg z dokumentacji postępowania odnoszący się do poz. 203 oraz wyciąg z białej 

księgi Cinematic VRT; 

d) 

Informacje  dodatkowe  Serwera  Aplikacyjnego  AW  Server  3.2.  złożone  przez 

Przystępującego wraz  z opisem aplikacji i wyciągiem z podręcznika użytkownika;  

e)  dekla

racja zgodności AW Server 3.2 wraz z tłumaczeniem; 

przez Przystępującego GE: 

a)  fotografia MR stawu kolanowego 3D Ax Cosmic; 

b)  fotografia MR stawu kolanowego P Ax StarMap Short T2* BH; 

c) 

oświadczenie producenta GE Medical Systems Société n Commandite Simple z dnia 

15  lipca  2020  r.  wraz  z  dokumentacją  potwierdzająca  umocowanie  do  złożenia 

oświadczenia. 

Izba ustaliła, co następuje: 


Przedmiotem zamówienia w ramach Części 2, której dotyczą odwołania, jest dostawa 

rezonansu magnetycznego 3T 

– 1 szt.  

Zgodnie z 

Rozdziałem VII.C SIWZ Zamawiający na potrzeby oceny ofert wymagał, aby 

oferta zawierała formularz ofertowy (załącznik nr 4 do SIWZ), a także wypełniony i podpisany 

kosztorys  według  załącznika  nr  1  i  2  do  SIWZ.  Zamawiający  wskazał  ponadto,  że  w  celu 

potwierdzenia  spełniania  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez 

Zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia 

i dokumenty: a) katalogi/ulotki, prospekty, foldery, itp. p

roducenta, potwierdzające zgodność 

oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego, z zaznaczeniem której części i której 

pozycji dotyczą; b) deklaracje zgodności, certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, 

że  oferowane  urządzenie  medyczne  jest  dopuszczone  do  obrotu  i  użytkowane  zgodnie 

z ustawa  o  wyrobach  medycznych;  c)  dotyczy  oprogramowania  stacji  diagnostycznej  - 

zaświadczenie  o  wpisie  do  rejestru  wyrobu  medycznego  w  klasie  min.  IIa  lub  posiadające 

certyfikat  CE  właściwy  dla  urządzeń/oprogramowania  medycznego  w  klasie  min.  IIa 

stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC.  

W  Rozdziale  XIII  SIWZ  Zamawiający  przedstawił  opis  kryteriów  oceny  ofert, 

ustanawiając kryterium ceny o wadze 50% oraz kryterium parametrów jakościowych o wadze 

50%. W pkt 4 Zamawiający wskazał, iż parametry jakościowe zostaną ocenione na podstawie 

dostarczonych  katalogów/ulotek,  prospektów,  folderów,  itp.  producenta  oraz  certyfikatów 

deklaracji  zgodności,  potwierdzające  bezwzględnie  zgodność  oferowanego  aparatu 

wymaganiami  Zamawiającego,  z  zaznaczeniem  której  części  i  której  pozycji  dotyczą. 

W przypadku braku potwierdzenia parametru granicznego w przedstawionych dokumentach, 

oferta wykonawcy zostanie odrzucona. Suma punktów uzyskanych zostanie podstawiona do 

wzoru: parametry jakościowe = (ilość uzyskanych punktów/max. ilość punktów do uzyskania) 

x 100 x 50%.  

Opis  przedmiotu  zamówienia  dla  części  2  zawarto  w  załączniku  2.2  do  SIWZ. 

dokumencie tym Zamawiający określił parametry graniczne oraz parametry punktowane, ze 

wskazaniem 

wysokości punktacji dodatkowej. Zamawiający dla poniższych pozycji przedstawił 

następujący opis: 

Poz. 16  

Maksymalna  liczba  kanałów  odbiorczych,  możliwych  do  wykorzystywania  

jednocześnie  w  maksymalnym  zakresie  badania  w  statycznym  FoV  w  osi  Z 

(paramater graniczny: ≥ 128; punktacja dodatkowa: ≤130 – 0 pkt. >130 – 5 pkt.); 

Poz. 131  

Mapowanie  parametryczne  tkanki,  w  tym  chrząstki  stawu,  pozwalające  na 

otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2*, R2 i R2* obrazowanej 

tkanki - parametr punktowany: TAK-2 pkt; 

Poz. 166  

Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach 


stawów  (typu  3D  DESS  lub  odpowiednio  do  nazewnictwa  producenta)  - 

parametr graniczny; 

Poz. 203  

Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej 

symulacji  oddziaływania  światła  z  materią,  realizujące  realistyczny  rendering 

kształtów z uwzględnieniem rozpraszania światła, głębokości (cieni) - punktacja 

dodatkowa: TAK-2 pkt; 

Poz. 224  

Aplikacja  do  badań  mammograficznych  MR  z  kontrastem,  efektywny  odczyt 

obrazów  piersi  oraz  raportowanie. Automatyczne  obliczanie  intuicyjnych  map 

kodowanym  kolorami  jako  nakładki  na  anatomię,  analiza  krzywej  w  trakcie 

pracy systemu (on-the-fly), na podstawie obszaru zainteresowania (ROI) oraz 

na  podstawie  objętości  zainteresowania  (VOI),  obliczenie  objętości 

wzmocnionej  kontrastem,  graficzna  statystyka  dotycząca  objętości  zmian 

chorobowych wzmocnionych kontrastem, raportowanie zgodnie ze standardem 

BI-RADS. (Jednoczesny  dostęp dla min. 1 użytkownika) – parametr graniczny, 

punktacja dodatkowa - dla nielimitowanej liczby użytkowników – 2 pkt. 

Zamawiający  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  udzielił  wyjaśnień  treści 

SIWZ, m.in.: 

  na pytanie nr 87 o treści: „Zamawiający w punkcie 16 zał. 2.2. do SIWZ stawia wymagania 

dot

yczące  maksymalnej  liczby  kanałów  odbiorczych  i  zamierza  premiować  wartości 

największe. Z uwagi na różną interpretację pojęcia „kanały odbiorcze” systemu MR przez 

różnych oferentów (pojawia się interpretacja, że przykładowo liczba kanałów systemu MR 

to  lic

zba  możliwych  do  podłączenia  elementów  odbiorczych  cewek  ([sic!]),  w  celu 

uniknięcia  rozbieżności,  należałoby  doprecyzować  wymaganie  w  tym  punkcie 

wprowadzając  następujące  doprecyzowanie:  „Maksymalna  liczba  rzeczywistych 

niezależnych  równoległych  cyfrowych  optycznych  kanałów  odbiorczych  (odbiornika) 

systemu  MR,  z  pełną  ścieżką  cyfrową,  które  mogą  być  używane  jednocześnie 

pojedynczym  skanie  i  pojedynczym,  statycznym  FoV,  z  których  każdy  generuje 

niezależny obraz cząstkowy”, Zamawiający odpowiedział: „Zamawiający zmienia załącznik 

nr 2.2. do SIWZ. Strony zamienne załącznika nr 2.2. do SIWZ stanowią integralną część 

niniejszego pisma.

”; 

  na pytanie nr 104 o treści: „Zamawiający w punkcie 224 zał. 2.2. do SIWZ wymaga Aplikacji 

do  postrprocessingu badań mammograficznych MR  z  możliwością generowania raportu 

zgodnie  ze  standardem  BI-

RADS.  Tak  sformułowane  wymaganie  uniemożliwia  naszej 

firmie złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym. W związku z tym, w celu 

umożliwienia naszej firmie złożenia oferty, Zamawiający skoryguje punkt 224 i zmieni jego 

charakter  z  wymaganego  na  premiowany,  przykładowo  w  sposób  następujący(…)”, 


Zamawiający  odpowiedział:  „Zamawiający  zmienia  załącznik  nr  2.2.  do  SIWZ.  Strony 

zamienne załącznika nr 2.2. do SIWZ stanowią integralną część niniejszego pisma.” 

  na  pytanie  nr  154  odnoszące  się  do  poz.  16  o  treści:  „prosimy  o  potwierdzenie,  że 

Zamawiający  zmodyfikuje  opis  wymaganego  parametru  jak  zaproponowano  poniżej: 

[maksymalna liczba kanałów (elementów cewek, które można podłączyć jednocześnie do 

aparatu)  możliwych  do  wykorzystywania  w  maksymalnym  zakresie  badania  (max.  FoV 

osi Z, z przesuwem stołu pacjenta)]. Proponowane zmiany mają na celu zniesienie barier 

i umożliwienie naszej firmie złożenie ważnej i konkurencyjnej  oferty w tym postępowaniu. 

Dotychczasowo  zdefiniowany  wymóg  opisanego  powyżej  parametru  to  uniemożliwia. 

Zaproponowane  zmiany  w  sposób  oczywisty  mają  na  celu  zabezpieczenie  interesu 

Zamawiającego  oraz  pozwalają  na  uczciwą  konkurencję  różnych  producentów,  gdzie 

premio

wane  są  najistotniejsze  parametry  systemu  MR.”  Zamawiający  odpowiedział: 

„Zamawiający zmienia załącznik nr 2.2. do SIWZ. Strony zamienne załącznika nr 2.2. do 

SIWZ stanowią integralną część niniejszego pisma.” 

  na pytanie nr 165 odnoszące się do poz. 203 o treści: „W celu wyboru oferty najbardziej 

korzystnej  pod  względem  funkcjonalnym,  prosimy  o  potwierdzenie  czy  Zamawiający 

poprzez:  Rekonstrukcje  3D  typu  Cinematic  Rendering,  bazujące  na  dokładnej  fizycznej 

symulacji  oddziaływania  światła  z  materią,  realizujące  realistyczny  rendering  kształtów 

uwzględnieniem  rozpraszania  światła,  głębokości  (cieni).  Wymaga  oprogramowania: 

Fotorealistyczne  rekonstrukcje  3D  typu  Cinematic  Rendering  (CRT),  bazujące  na 

dokładnej  fizycznej  symulacji  oddziaływania  światła  z  materią,  realizujące  realistyczny 

rendering:  kształtów,  rozpraszania  światła,  głębokości  (cieni).  W  przeciwieństwie  do 

tradycyjnych  metod  VRT,  które  śledzą  pojedynczy  prosty  promień  światła  przez  każdy 

piksel do danych, CRT śledzi setki lub tysiące ścieżek fotonów na piksel. Ostateczny obraz 

jest uzyskiwany' iteracyjnie poprzez stopniowe uśrednianie licznych próbek Monte Carlo 

reprezentujących  promieniowanie  pochodzące  z  losowych  kierunków  ze  światłem 

rozproszonym  wiele  razy  wzdłuż  każdej  ścieżki  światła.  Do  oświetlenia  danych 

wykorzystuje  się  fotograficzne  mapy  światła  o  wysokim  zakresie  dynamicznym  (HDR). 

Takie  zdjęcia  panoramiczne  wychwytują  światło  docierające  do  danych  z  dowolnego 

kierunku i prowadzą do naturalnego wyglądu danych. Naturalne oświetlenie w połączeniu 

z  dokładną  symulacją  rozpraszania  i  absorpcji  fotonów  tworzy  fotorealistyczne  obrazy, 

które przypominają wiele efektów cieniowania, które można zaobserwować w naturze?” 

Zamawiający odpowiedział: „Tak, Zamawiający wymaga oprogramowania.”. 

  na pytanie nr 189 o treści: „Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ poprzez wymóg 

złożenia  wymienionych  w  powyższym  punkcie  dokumentów  jedynie  przez  Wykonawcę, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 

ust.  1  ustawy  Pzp.  (…)  Treść  oferty,  zgodnie  z  rozumieniem  ustawy,  stanowi  opis 


przedmiotu  zamówienia/parametry  techniczne 

załącznik  nr  2.2  do  SIWZ 

zadeklarowanymi  przez  Wykonawcę  parametrami  urządzenia.  Zgodnie  bowiem 

zapisem Rozporządzenia Ministra Rozwoju oraz ustawy Pzp dokumenty takie jak: próbki, 

opisy, fotografie czy plany, Zamawiający może żądać od wykonawcy w celu potwierdzenia, 

że  oferowane  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  odpowiadają  wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego. Niezasadnym jest zatem brak zastosowania zapisów 

art. 26 ust. 1 

ustawy Pzp, który wskazuje, że dokumenty na potwierdzenie, że oferowane 

dostawy  odpowiadają  wymaganiom  Zamawiającego,  winny  być  składane  jedynie  przez 

Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniana najkorzystniej.” Zamawiający odpowiedział, 

iż „Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający informuję, iż na podstawie ww. 

dokumentów zostaną ocenione parametry jakościowe ( pkt. XIII. 4 SIWZ).” 

W związku z pytaniami wykonawców Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 2.2 

do SIWZ, w tym m.in.  

w zakresie poz. 16 Zamawiający zmienił opis tej pozycji na następujący: 

„Maksymalna 

liczba 

kanałów 

odbiorczych, 

możliwych 

do 

wykorzystywania  

jednocześnie  w  maksymalnym  zakresie  badania”  zaś  w  zakresie  poz.  224  Zamawiający 

zmienił ten parametr z granicznego na punktowany wskazując przy punktacji dodatkowej: tak 

– 5pkt dla nielimitowanej liczby użytkowników – 2 pkt. W zakresie poz. 203 Zamawiający nie 

wprowadził zmian.  

W  postępowaniu  w  części  2  wpłynęły  dwie  oferty  -  wykonawcy  GE  i  wykonawcy 

Siemens.  

Wykonawca  Siemens  w  poz.  1   

załącznika  nr  2.2.  wskazał,  iż  oferuje  urządzenie 

Magnetom Vida producenta Siemens Healthcare GmbH (kraj pochodzenia Niemcy). W poz. 

16 w 

kolumnie „Oferowane parametry” wskazał „TAK, 204”. Do oferty ww. wykonawca załączył 

m.in.  dokument 

„Arkusz  danych technicznych oparty  na  syngo  MR  XA20  Magnetom  Vida  - 

System  BioMatrix 

(plik  „06a  Materiały  informacyjne  cz.2-sig.pdf”),  w  którym  na  stronie  9 

znalazły się dane dotyczące techniki odbiornika. Wśród danych toru odbiorczego wskazano 

m.in.:  wiersz  pierwszy:  „maksymalna  liczba  kanałów

–  204,  228”  (przy  których  to  danych 

Przystępujący  Siemens  zawarł  adnotacje  dot.  poz.  16);  wiersz  drugi:  „liczba  niezależnych 

kanałów  odbiornika,  które  mogą  być  używane  jednocześnie  w  pojedynczym  skanie 

i w 

pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy – 32, 64, 128.” 

W przypisie oznaczonym „1)” wskazano: „Kanały (elementy cewek), które można podłączyć 

jednocześnie”.  

Wykonawca  GE  w 

załączniku  nr  2.2.  w  kolumnie  „Oferowane  parametry”  w  poz.  1  

wskazał,  iż  oferuje  urządzenie  Signa  Architect  producenta  GE  Medical  Systems  (kraj 

pochodzenia USA). W poz. 131 

zadeklarował: „TAK, CartiGram oraz StarMap”, w poz. 166: 

„TAK,  3D  Cosmic”,  w  poz.  203:  „TAK”,  w  poz.  224:  „TAK.  Oprogramowanie  OLEA 


BREASTSCAPE dla 1 użytkownika”.  

Do  oferty  ww.  wykonawca  załączył  dokument  „Dane  produktowe  SIGNA

TM

Architect” 

(plik „GE_katalogi cz.2 rezonans magnetyczny-sig.pdf”). W dokumencie tym na str. 12-13 (CV 

works)  zawarto  opis  technik  umożliwiających  uzyskanie  obrazów  sercowo-naczyniowych, 

wśród których w rubryce „Mapowanie T2*” wskazano „StarMap – mapowanie T2* - zależne, 

kompatybilne z bramkowaniem, umożliwiające ocenę pracy serca.” Ponadto na str. 14 w sekcji 

OrthoWorks  zawarto  opis  technik  umożliwiających  uzyskanie  obrazów  mięśniowo-

szkieletowych. Wskazano m.in., iż „OrthoWorks umożliwia wykonanie podstawowych badań 

niedostępnych  zwykle  w  zestawach  standardowych.  Funkcje  korekcji  ruchu, 

zaawansowanego  ob

razowania  objętościowego  czy  najnowsze,  wprowadzone  przez  firmę 

GE, techniki mięśniowo-szkieletowe zapewniają odpowiedni kontrast, wymagany zarówno dla 

badań podstawowych, jak i do złożonego obrazowania chrząstek.” W rubryce „Obrazowanie 

T2* - 

zależne” wskazano m.in. „3D Merge – wysoka wartość stosunku sygnału do szumu SNR 

dla kontrastu T2*. Wizualizacja więzadeł z dodaniem kontrastu tkanek miękkich. Zmniejszone 

przesunięcie chemiczne.” oraz „3D Cosmic – szybkie obrazowanie objętościowe o wysokiej 

rozdzielc

zości. Opcja SSFP w celu uwydatnienia sygnału T2 dla uzyskania podwyższonego 

kontrastu.”  W  sekcji  „Akwizycja  obrazów,  Sekwencje  impulsowe,  Echo  spinowe”  (str.  23) 

wskazano  m.in.  „T2  MAP  -  T2  MAP  to  akwizycja  wielokrotna  bazująca  na  wielu  echach 

technika  FS

E  umożliwiająca  uzyskanie  obrazów  przedstawiających  różne  wartości  bazowe 

czasów  T2.  Uzyskane  dane  przetwarzane  są  w  celu  stworzenia  kolorowych  map  T2, 

wykorzystywanych  w  ocenie  stanu  chrząstek.”  W  sekcji  „Akwizycja  obrazów,  Sekwencje 

impulsowe, Echo gradi

entowe” (str. 24 i 25) wskazano m.in. „3D Cosmic – akwizycja spójnego 

stanu  oscylacyjnego,  dająca  możliwość  manipulowania  kontrastem  obrazu  jest 

zmodyfikowaną  sekwencją  FGRE  z  akwizycją  segmentową  stanu  ustalonego  swobodnej 

precesji, dającą obrazy o wysokiej wartości sygnału  do szumu i wysokim kontraście podczas 

badań kręgosłupa.”, a także „StarMap – StarMap jest programem do akwizycji i przetwarzania 

wtórnego,  zapewniającym  możliwość  oceny  zawartości  żelaza  w  sercu  oraz  wątrobie.  Dla 

różnych  czasów  TE  dla  każdego  piksela  zbierane  są  echa  wielokrotne,  dając  w  rezultacie 

obrazy,  które  reprezentują  różne  zależności  od  czasów  T2*.  Po  zakończeniu  akwizycji, 

przetwarzanie wtórne tych obrazów jest wykorzystywane do generowania map w odcieniach 

szarości i kolorowych map sygnałów T2* i R2*.” 

Ponadto wykonawca GE złożył dokument „Signa Architect 3.0T Informacje dodatkowe”, 

w  którym  w  zakresie  aplikacji  klinicznych  w  pkt.  1  lit.  qq  wskazano,  iż  system  posiada 

funkcjonalność:  kalkulacje  map  parametrycznych  obrazowanej  tkanki:  T2  mapping 

(CartiGram), T2* mapping (StarMap). W odniesieniu do Serwera aplikacyjnego AW Server 3.2. 

wskazano,  iż  razem  z  systemem  jest  dostarczana  aplikacja  do  analizy  badań 


mammograficznych  MR  z  kontrastem,  efektywny  odczyt 

obrazów  piersi  oraz  raportowanie. 

Automatyczne obliczanie intuicyjnych map kodowanym kolorami jako nakładki na anatomię, 

analiza krzywej w trakcie pracy systemu (on-the-fly), na podstawie obszaru zainteresowania 

(ROI) oraz na podstawie objętości zainteresowania (VOI), obliczenie objętości wzmocnionej 

kontrastem,  graficzna  statystyka  dotycząca  objętości  zmian  chorobowych  wzmocnionych 

kontrastem,  raportowanie  zgodnie  ze  standardem  BI-RADS.  Do  oferty  załączono  także 

deklarację  zgodności  dla  Serwera  aplikacyjnego  AW  Server  3.2  wraz  z  dodatkiem 

zawierającym wyszczególnienie opcji oprogramowania możliwego do nabycia. 

W dniu 11 maja 2020 r. wykonawca GE udzielił wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego 

art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, odpowiadając w zakresie poz. 131 - na pytanie „czy zaoferowane 

mapowanie parametryczne tkanki pozwala na mapowanie parametryczne chrząstki stawu czy 

tylko narządów miąższowych (serca i wątroby)” – „tak, zaoferowane oprogramowanie pozwala 

na mapowanie parametryczne chrząstki stawów oraz narządów miąższowych”, zaś w zakresie 

poz.  224  - 

na  pytanie  „czy  Wykonawca  potwierdza  zaoferowanie  aplikacji  OLEA 

BREASTSCAPE,  jeżeli  tak  proszę  o informację  na  jakim  sprzęcie  ta  aplikacja  musi  być 

uruchomiona”  -  „tak,  potwierdzamy.  Dostęp  do  aplikacji  będzie  z  poziomu  stanowiska 

opisowego (konsoli lekarskiej).” 

W  dniu  29  maja 

2020  r.  Zamawiający  zawiadomił  wykonawców  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej, za którą w części 2 uznał ofertę wykonawcy GE (50 pkt w kryterium cena, 

36 pkt w kryterium parametry jakościowe, łącznie 86 pkt). Oferta wykonawcy Siemens została 

oceniona łącznie na 81 pkt (48,50 w kryterium cena, 32,50 w kryterium parametry jakościowe).  

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne  oraz  o

rzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż 

odwołania  w  sprawach  o  sygn.  akt  KIO  1256/20  oraz  KIO  1260/20,  nie  zasługują  na 

uwzględnienie.

Sygn. akt KIO 1256/20 

Izba uznała zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp za 

nieudowodniony. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z

amawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

zastrzeżeniem art.  87  ust.  2  pkt  3.  Z  kolei  w  myśl  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  Zamawiający 

przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości. 


Oceniając zasadność przedmiotowego zarzutu odnoszącego się do niezgodności treści 

oferty  Siemens  z  treścią  SIWZ  w  zakresie  poz.  16  zał.  2.2.  do  SIWZ,  Izba  miała  przede 

wszystkim  na  względzie,  iż  Zamawiający  nie  zdefiniował  pojęcia  „kanałów  odbiorczych” 

użytego  w  opisie  tej  pozycji.  Sam  Odwołujący  1  w  treści  pytania  nr  87,  zwrócił  uwagę,  że 

rozumienie  tego  pojęcia  jest  przez  wykonawców  w  praktyce  różnie  interpretowane.  Jeżeli 

zatem Odwołujący 1 nie zgadzał się ze sposobem rozumienia tego pojęcia prezentowanym 

przez  jego  konkurenta  (wykonawcę  Siemens),  to  jego  obowiązkiem  było  wykazać,  że  

świetle  takiego  opisu  poz.  16  zał.  2  2.  do  SIWZ,  jaki  został  ukształtowany  na  skutek 

modyfikacji  dokonanych 

przez  Zamawiającego,  za  kanały  odbiorcze  nie  mogą  być  uznane 

możliwe do podłączenia jednocześnie kanały - elementy cewek. Obowiązkowi temu w ocenie 

Izby Odwołujący GE nie sprostał. 

Wskazać  należy,  że  zasadniczą  część  argumentacji  przedstawionej  w  odwołaniu 

stanowią  okoliczności  faktyczne,  mające  wykazać  model  zaoferowanego  przez 

Przystępującego Siemens urządzenia Magnetom Vida - tj. Tim [204x64], przy czym w świetle 

oświadczenia  złożonego  przez  Przystępującego  Siemens  na  rozprawie  okoliczność,  że 

Przystępujący Siemens zaoferował model Magnetom Vida Tim [204x64] stała się bezsporna. 

Natomiast  stanowisko  Odwołującego  1  co  do  tego,  że  Przystępujący  Siemens  zaoferował 

system  MR  o  64  kanałach  odbiorczych  możliwych  do  wykorzystania  jednocześnie 

w maksymalnym  zakresie  badania,  a  nie  jak  zadeklarowano  o  204 

kanałach  odbiorczych, 

zostało  w  odwołaniu  ograniczone  wyłącznie  do  lakonicznego  stwierdzenia,  że  liczba 

możliwych do podłączenia jednocześnie elementów cewek to nie to samo, co liczba kanałów 

odbiorczych

,  powołania  się  na  dane  ze  str.  9  dokumentu  Arkusz  danych  technicznych 

Magnetom  Vida  (plik 

„06a.  Materiały  informacyjne…”)  oraz  wskazania,  że  Przystępujący 

Siemens ma model urządzenia o 128 kanałach (Magnetom Vida Tim [228x128] i to ten model 

powinien zaoferować. W treści odwołania nie podjęto próby wyjaśnienia, dlaczego za kanały 

odbiorcze w rozumieniu wynikającym z opisu poz. 16 nie można uznać kanałów (elementów 

cewek), które można  podłączyć  jednocześnie,  nie przeprowadzono żadnej  analizy  jaka jest 

relacja  opisu  z  pozycji  16  do  danych  zawartych  w 

Arkuszu  danych  technicznych  złożonym 

przez Siemens. Poprzestanie na gołosłownym stwierdzeniu, że „kanały odbiorcze” to nie to 

samo co „kanały (elementy cewek)” niewątpliwie nie może być uznane za wystarczające, co 

już samo w sobie przesądza o uznaniu przedmiotowego zarzutu za nieuzasadniony. 

Podobnie 

zauważyć  trzeba,  że  argumentacja  Odwołującego  GE  prezentowana  na 

rozprawie oparta 

została jedynie na twierdzeniu, że za spełniające wymóg z poz. 16 można 

uznać tylko kanały wskazane w wierszu drugim danych dotyczących toru odbiorczego (str. 9 

Arkusza danych technicznych Magnetom Vida), tj. „niezależne kanały odbiornika, które mogą 

być  używane  jednocześnie  w  pojedynczym  skanie  i w pojedynczym  FoV,  z  których  każdy 


gener

uje niezależny obraz cząstkowy.” Odwołujący GE jednak nie wykazał, że to wyłącznie 

tego rodzaju kanały odbiorcze mieszczą się w zakresie opisu poz. 16 zał. 2.2. do SIWZ. Izba 

miała na uwadze, że Zamawiający nie tylko nie zdefiniował pojęcia „kanałów odbiorczych”, ale 

także nie wskazał co rozumie poprzez „maksymalny zakres badania”. Natomiast Zamawiający 

usunął  pierwotnie  zawarte w  opisie pozycji  odniesienie do    „statycznego  FoV  w  osi  Z”,    co 

sugeruje, że zamiarem Zamawiającego było wskazanie na maksymalny zakres badania także 

z przesuwem stołu pacjenta. Zamawiający na rozprawie potwierdził, że chodzi mu o wyliczenie 

kanałów odbiorczych w ruchu. Odwołujący nie przedstawił argumentacji, która pozwalałaby na 

uznanie

,  że  pomimo  tak  dokonanej  zmiany  SIWZ,  za  kanały  odbiorcze  możliwe  do 

wykorzystania jednocześnie w maksymalnym zakresie badania można uznać jedynie kanały 

wskazane  w  wierszu  drugim  parametrów  toru  odbiorczego  Arkusza  danych  technicznych 

Magnetom  Vida

.  Podkreślić  należy,  że  w  wierszu  tym  odwołano  się  do  liczby  niezależnych 

kanałów  odbiornika,  które  mogą  być  używane  jednocześnie  w  pojedynczym  skanie 

i w pojedynczym  FoV,  t

ymczasem  opis  poz.  16  nie  referował  ani  do  kanałów  używanych 

w pojedynczym skanie i w pojedynczym FoV, 

ani do tego, że kanały mają być niezależne. 

W ocenie Izby s

tanowisko Odwołującego GE o tym, że za „kanały odbiorcze” nie mogą 

być  uznane  „kanały  (elementy  cewek),  które  można  podłączyć  jednocześnie”  pozostało 

gołosłowne.  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych  dowodów,  które  technicznie  omawiałyby 

różnice pomiędzy tymi dwoma elementami toru odbiorczego urządzenia. Samo oparcie się zaś 

na nomenklaturze stosowanej przez producenta i okoliczności, że w dokumentacji producenta 

rozróżniono kanały  (elementy  cewek)  od  niezależnych kanałów  odbiornika, które  mogą  być 

jednocześnie  używane  w  pojedynczym  skanie  i  pojedynczym  FoV,  nie  stanowi  dowodu 

wystarczającego, aby uznać niezgodność oferty Siemens z treścią SIWZ w świetle opisu poz. 

16  zał.  2.2.,  jaki  został  ukształtowany  na  skutek  dokonanych  przez  Zamawiającego 

modyfikacji.  W  ocenie  Izby 

Odwołujący  1  nie  odparł  także  w  sposób  skuteczny  twierdzeń 

Przystępującego Siemens popartych dowodami (w szczególności  oświadczeniem producenta 

Siemens  Healthcare  GmbH  z  15  lipca  2020  r.  z  załączonym  do  niego  wyciągiem 

z dokumentacji produktu Magnetom Vida Tim 204x64)

, iż w maksymalnym zakresie badania 

wynoszącym  205  cm  jest  możliwe  do  wykorzystania  jednocześnie  204  kanały  (elementy 

cewek).  Z  kolei  podnoszone  na  rozprawie 

przez  Odwołującego  GE  argumenty,  że 

Zamawiającemu w świetle opisu poz. 16 chodziło jedynie o kanały w polu widzenia urządzenia, 

również  nie  zostały  przez  Odwołującego  GE  w  żaden  sposób  wykazane,  zaś  Zamawiający 

powyższe stanowisko zakwestionował, podnosząc, iż nie wynika ono z treści SIWZ.  

Za nie 

w pełni adekwatne Izba uznała także odwoływanie się przez wykonawcę GE do 

orzeczeń zapadłych w sprawach o sygn. akt KIO 621/19 oraz KIO 701/19 - w każdym z tych 

postępowań inny był opis kwestionowanego parametru w relacji do obecnego postępowania. 


W sprawie o sygn. akt KIO 701/19 z opisu kwestionowanego parametru wprost 

wynikało, że 

maksymalnym zakresem skanowania był  statyczny FoV  w osi Z obejmujący 50cm, który to 

wymóg  w  przedmiotowej  sprawie  Zamawiający  usunął.  Z  kolei  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO 

621/19  w  opisie  pozycji  użyto  odniesienia  do  rzeczywistych,  niezależnych,  równoległych 

kanałów  odbiorczych, którego  do  odniesienia w  przedmiotowym  postępowaniu nie zawarto, 

Odwołujący zaś nie wyjaśnił jak kwestia ta przekłada się w praktyce na interpretację wymogu 

z poz. 16 

zał. 2.2 do SIWZ. Nie sposób zapominać także o obowiązkach Odwołującego GE 

wynikających z rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu odwoławczym wynikającego z art. 

190 ust. 1 ustawy Pzp. 

Fakt, że dana okoliczność została wykazana w innym postępowaniu 

odwoławczym, nawet prowadzonym na kanwie podobnego (choć jak wskazano powyżej nie 

tożsamego)  stanu faktycznego, nie oznacza, że automatycznie uznać należy ją za wykazaną 

w  innym  postępowaniu,  takie  podejście  naruszałoby  niewątpliwie  równowagę  stron 

postepowaniu  odwoławczym.  Każda  sprawa  wymaga  indywidualnej  analizy,  ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

postanowień 

SIWZ 

obowiązujących 

wykonawców 

zamawiającego w danym postępowaniu, ty, bardziej, że jak wskazano już powyżej, opis poz. 

16 różnił się od opisu pozycji będących przedmiotem spraw o sygn. akt KIO 621/19 oraz KIO 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  uznała,  że  w  świetle  tak  sformułowanego  przez 

Zamawiającego  opisu  poz.  16,  Odwołujący  nie  wykazał,  aby  pomiędzy  opisem  tej  pozycji 

ofertą  Siemens  zachodziła  niezgodność.  Przedmiotowy  zarzut  nie  znalazł  potwierdzenia 

w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.  

Sygn. akt KIO 1260/20 

W ocenie Izby podniesione 

w odwołaniu zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 24 

ust. 1 pkt 17, art. 24 ust. 4, art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp nie potwierdziły się 

w zakresie 

żadnego z  czterech kwestionowanych parametrów, co do których Odwołującego 

Siemens 

potrzymał zarzuty na rozprawie.  

Zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności 

przejrzystości.  W  myśl  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  wyklucza  się:  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W ust. 

4  tego  przepisu  wskazano,  iż  ofertę  wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za  odrzuconą. 

Z kolei zgodnie z art. 89 ust. 1 pk

t 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 


2 pkt 3. Zgodnie zaś z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 

na  podst

awie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. 

Parametr opisany w 

poz. 166 załącznika nr 2.2 do SIWZ stanowił parametr graniczny, 

niespełnienie którego powodowało niezgodność oferty z treścią SIWZ. Stawiając taki zarzut 

Odwołujący  2  zobowiązany  był,  zgodnie  ze  spoczywającym  na  nim  w  myśl  art.  190  ust.  1 

ustawy Pzp ciężarem dowodu, wykazać, że urządzenie zaoferowane przez wykonawcę GE 

nie spełnia wymogu wskazanego w poz. 166, czemu w ocenie Izby Odwołujący 2 nie sprostał. 

Przede wszystkim  należy  zauważyć,  że jedyną  okolicznością,  na której Odwołujący  2 

oparł przedmiotowy zarzut, był zawarty w dokumencie „Dane produktowe SIGNA

TM

Architect” 

załączonym do oferty GE, opis sekwencji 3D Cosmic, w którym znalazło się odniesie do badań 

kręgosłupa. Odwołujący nie przedstawił żadnych argumentów, które miałyby świadczyć o tym, 

że  obrazowanie  3D  Cosmic  nie  znajduje  zastosowania  także  do  różnicowania  chrząstki  od 

płynu  w  badaniach  stawów.  Zarówno  w  odwołaniu,  jak  i  na  rozprawie,  poprzestano  na 

wywodzonej  a  contrario 

z  powyższego  dokumentu  okoliczności,  że  skoro  w  danych 

produktowych  wskazano  na  możliwość  zastosowania  3D  Cosmic  do  badań  kręgosłupa,  to 

technologia ta nie znajdzie zastosowania w badaniach stawów.  Tymczasem w ocenie Izby 

s

am  fakt,  że  w  treści  opisu  3D  Cosmic  przedstawionego  w  sekcji  „Akwizycja  obrazów, 

Sekwencje impulsowe, Echo gradientowe” odwołano się do badań kręgosłupa, nie przesądza, 

że 3D Cosmic nie ma zastosowania w badaniach stawów. Tym bardziej, że – jak zauważył na 

rozprawie  Zamawiający  –  kręgosłup  składa  się  m.in.  ze  stawów,  jest  łańcuchem  stawów, 

chrząstki występują w każdym stawie, czego Przystępujący nie negował.  

W  ocenie  Izby  Odwołujący  2  dokonał  wybiórczej  analizy  danych  produktowych 

urządzenia  oferowanego  przez  GE,  przywołując  w  treści  odwołania  jedynie  ten  fragment 

Danych produktowych,  który  mógłby  wzbudzać  wątpliwość i  pomijając pozostałą treść  tego 

dokumentu. 

Jak zwrócił uwagę Przystępujący GE (i co znajduje potwierdzenie w dokumentach 

złożonych wraz z ofertą) oprogramowanie Signa Works posiada narzędzie OrthoWorks, które 

umożliwia wykonanie badań do złożonego obrazowania chrząstek. W sekcji OrthoWorks na 

str. 

14  dokumentu  Dane  produktowe  wyraźnie  wskazano  na  możliwość  obrazowania 

użyciem  sekwencji  3D  Merge  oraz  3D  Cosmic.  W  konsekwencji  nie  sposób  uznać,  aby 

dokumentacja załączona do oferty nie potwierdzała deklaracji złożonej przez Przystępującego 

GE w zał. 2.2. do SIWZ. Przedstawione przez Odwołującego Siemens dowody, wskazujące 

że 3D Cosmic pozwala na wykonanie akwizycji osiowej 3D sekwencji kręgosłupa szyjnego nie 

przesądzają bynajmniej o tym, że nie można z jej użyciem wykonać różnicowania chrząstki od 

p

łynów w badaniu stawów i że jest to sekwencja dedykowana wyłącznie do badań kręgosłupa. 

Odwołujący 2 nie dowiódł także w żaden sposób prezentowanych na rozprawie twierdzeń, że 


wykonane  z  użyciem  3D  Cosmic  badanie  stawów,  nie  będzie  takie  same  jakościowo.  Za 

bezzasadne Izba uznała także argumenty Odwołującego Siemens podnoszone na rozprawie, 

jakoby przez pomyłkę wykonawca GE miał zaoferować obrazowanie 3D Cosmic zamiast 3D 

Merge. Z 

załączonych Danych produktowych wynika, że sekwencja 3D Merge również została 

zaoferowana, n

atomiast Przystępujący GE na rozprawie wyjaśnił, dlaczego to zaoferowanie 

właśnie 3D Cosmic uznał za konieczne, aby spełnić wymagania z poz. 166 załącznika nr 2.2. 

do  SIWZ  (a  konkretnie 

wymóg  sekwencji  Steady  State  3D).  Odwołujący  Siemens  nie 

kwestionował, że technologia 3D Cosmic jest oparta o sekwencje SSFP, czyli jak wskazywał 

Przystępujący właśnie o sekwencje Steady State, których wymagał Zamawiający.  

Tym samym nie sposób uznać, aby oferta Przystępującego GE była niezgodna z SIWZ 

w  zak

resie  parametru  wskazanego  w  poz.  166  załącznika  nr  2.2.  do  SIWZ,  a  tym  bardziej 

o podaniu przez GE informacji 

mogących wprowadzać Zamawiającego w błąd w tym zakresie. 

Pozostałe kwestionowane przez Odwołującego Siemens parametry stanowiły parametry 

dodatkowo punktowane w kryteriach oceny ofert. 

Przy czym uwagi wymaga okoliczność, że 

Odwołujący 2 w odniesieniu do tych pozycji nie podnosił zarzutu naruszenia przepisów ustawy 

Pzp  poprzez 

nieprawidłowe  przyznanie  punktacji  w  kryterium  parametry  jakościowe  i  nie 

domagał  się  obniżenia  liczby  przyznanych  wykonawcy  GE  punktów  w  tym  kryterium,  lecz 

wskazywał na naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, żądając wykluczenia wykonawcy 

GE z postepowania. 

Kwestia ta miała znaczenie w kontekście poz. 131, o czym mowa poniżej. 

W zakresie poz.  131  załącznika  nr  2.2.  do  SIWZ  Odwołujący  Siemens wskazywał  na 

okoliczność,  że  zadeklarowane  przez  wykonawcę  GE  funkcjonalności  CartiGram  oraz 

StarMap nie spełniają wymagania mapowania parametrycznego tkanki, w tym chrząstki stawu, 

pozwalającego na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2* obrazowanej tkanki.  

Izba częściowo podzieliła stanowisko Odwołującego Siemens, mając przede wszystkim 

na  względzie,  iż  Zamawiający,  zgodnie  z  pkt  XIII.4  SIWZ,  na  potrzeby  oceny  parametrów 

jakościowych  wymagał  przedstawienia  katalogów/ulotek,  prospektów,  folderów,  itp. 

producenta  oraz  certyfikatów  i deklaracji  zgodności,  które  będą  potwierdzać  zgodność 

złożonych przez wykonawców oświadczeń z wymaganiami wskazanymi dla poszczególnych 

po

zycji.  W  ocenie  Izby  ze  złożonych  przez  Przystępującego  GE  dokumentów  nie  wynika 

sposób  jednoznaczny  możliwość  generowania  map  T2*  tkanek  innych  niż  sercowo-

naczyniowe, w tym tkanek chrząstki stawów, do których Zamawiający odsyłał  w opisie poz. 

131 załącznika nr 2.2. do SIWZ. Po pierwsze Przystępujący GE nie kwestionował stanowiska 

Odwołującego  2,  że  funkcjonalność  CartiGram  nie  daje  możliwości  generowania  map 

parametrycznych T2*. Potwierdza to pkt 1 lit. qq dokumentu „Signa Architect 3.0T Informacje 

do

datkowe”,  gdzie  wskazano,  iż  system  posiada  funkcjonalność:  kalkulacje  map 

parametrycznych obrazowanej tkanki: „T2 mapping (CartiGram)” a nie „T2*”. Funkcjonalność 


kalkulacji  map  parametrycznych  T2*  mapping  Przystępujący  GE  w  pkt.  1  lit.  qq  przypisał 

progr

amowi  StarMap,  nie  dookreślił  jednak  zakresu,  w  jakim  możliwe  jest  mapowanie 

parametryczne  tkanek  z  użyciem  tego  programu.  Z  kolei  w  dokumencie  „Dane  produktowe 

SIGNA

TM

Architect”  program  StarMap  pojawia  się  wyłącznie  w  kontekście  badań  sercowo-

naczyniowych. Wskazuje na to 

zarówno przywołana przez Odwołującego Siemens definicja 

programu StarMap przedstawiona w sekcji „Akwizycja obrazów, Sekwencje impulsowe, Echo 

gradientowe”,  jak  również  okoliczność,  że  program  StarMap  w  kontekście  mapowania  T2* 

wskazany  zo

stał  jedynie  w  sekcji  CV  Works  (str.  12-13  Danych  produktowych),  w  której 

zawarto  opis  technik  umożliwiających  uzyskanie  obrazów  sercowo-naczyniowych  (na  co 

wskazują informacje podane na wstępie sekcji CV Works), a nie stawów. 

W konsekwencji Izba zgodziła się z Odwołującym 2, że Przystępujący GE nie powinien 

był  otrzymać  punktów  dodatkowych  za  parametr  wskazany  w  poz.  131.  W  ocenie  Izby 

Zamawiający  swoją  decyzję  opał  de  facto  jedynie  na  treści  wyjaśnień  Przystępującego GE 

z dnia  11  maja  2020  r.,  co  w  kontek

ście  wymogów  SIWZ  odnoszących  się  do  sposobu 

potwierdzenia  spełnienia  deklarowanych  wymagań,  nie  było  dopuszczalne,  zwłaszcza,  że 

parametr  ten  oceniany  był  w  kryterium  oceny  ofert.  Wyjaśnienia  te  zresztą  były  bardzo 

lakoniczne  i  nie   

tłumaczyły,  które  fragmenty  złożonych  katalogów  i  informacji  miałyby 

potwierdzać  zadeklarowany  parametr.  Natomiast  –  jak  zwrócono  uwagę  już  powyżej  - 

Odwołujący Siemens (co Odwołujący 2 potwierdził też na rozprawie) swoim odwołaniem nie 

zmierzał do obniżenia punktacji oferty Przystępującego GE, ponieważ ewentualne obniżenie 

punktacji  nie  miałoby  wpływu  na  wynik  postępowania.  Brak  takiego  wpływu  na  wynik 

przedmiotowym przypadku był bezsporny – odjęcie tych punktów nie wpływałoby na zmianę 

klasyfikacji wykonawców w rankingu ofert. W konsekwencji uwzględnienie odwołania z tego 

powodu nie było możliwe z uwagi na treść art. 192 ust. 2 ustawy Pzp (zgodnie z którym Izba 

uwzględnia odwołanie,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy,  które miało wpływ  lub 

może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia), jak i z uwagi na 

treść art. 192 ust. 7 ustawy Pzp (zgodnie z którym Izba nie może orzekać co do zarzutów, 

które nie były zawarte w odwołaniu)  wobec faktu, że kwestia wadliwego przyznania punktów 

kryterium pozacenowym nie stanowiła przedmiotu zarzutów i żądań objętych odwołaniem.  

Jako,  że  Odwołujący  Siemens  dążył  do  wykluczenia  Przystępującego  GE 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, to jego rolą w postępowaniu 

odwoławczym  było  wykazanie  spełnienia  przesłanek,  o  których  mowa  w  tym  przepisie.  

Podkreślenia  wymaga,  że  ratio  legis  ww.  regulacji  jest  eliminacja  z postępowań  takich 

wykonawców, którzy wprowadzają zamawiającego w błąd na skutek swojego lekkomyślnego 

lub niedbałego zachowania. Przy lekkomyślności wykonawca zdaje sobie sprawę z tego, że 

określone  zachowanie  może  prowadzić  do  naruszenia  zobowiązania,  ale  bezpodstawnie 


sądzi, iż uda mu się jednak tego uniknąć. Przy niedbalstwie natomiast wykonawca nie zdaje 

sobie sprawy, choć powinien, że określone zachowanie prowadzić będzie do naruszenia przez 

niego zobowiązania. Należy mieć na względzie, iż art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp to przepis 

charakterze  sankcyjnym,  którego  konsekwencją  jest  wykluczenie  wykonawcy 

postępowania. Nie jest zatem dopuszczalna jego wykładnia rozszerzająca, a zastosowanie 

tego  przepisu 

winno  mieć  miejsce  wyłącznie  w  sytuacjach,  w których  okoliczności  stanu 

faktycznego  wskazują  w sposób  bezsporny  na  ziszczenie  się  wszystkich  wymaganych 

przesłanek.  Ciężar  wykazania  zaistnienia  wszystkich  przesłanek,  o których mowa  w  art.  24 

ust. 1 pkt  17 ustawy Pzp spoczywa na tym, kto ze swojego twierdzenia w tym przedmiocie 

wywodzi skutek prawny, domagając się wykluczenia wykonawcy z postępowania, co wynika 

bezpośrednio art. 190 ust. 1 ustawy Pzp – czyli w przedmiotowej sprawie na Odwołującym 2.  

Jak  zwrócono  uwagę  w  treści  odwołania,  pod  pojęciem  informacji  wprowadzających 

błąd zamawiającego mieszczą się informacje, które pozostają w sprzeczności z istniejącym 

stanem  rzeczy,  nieprawdziwe,  niezgodne  z  rzeczywistością.  W  ocenie  Izby  Odwołujący 

Siemens nie  dowiódł  takiej  niezgodności  ze stanem  rzeczywistym  deklaracji  złożonej  przez 

Przystępującego  GE  w  poz.  131.  Podkreślić  należy,  iż  czym  innym  jest  okoliczność,  że 

zadeklarowany  parametr  nie  wynika  jednoznacznie  ze  złożonej  dokumentacji,  co  w  świetle 

wymogów SIWZ uzasadnia nieprzyznanie punktów w kryterium pozacenowym,  a czym innym 

sytuacja,  kiedy  zaoferowane  urządzenie  zadeklarowanej  funkcji  w  ogóle  nie  posiada, 

złożona  deklaracja  była  nieprawdziwa.  Odwołujący  Siemens  nie  udowodnił,  aby 

zaoferowane przez GE urządzenie nie pozwalało na mapowanie parametryczne T2* chrząstki 

stawu, jedynie załączona do oferty dokumentacja w sposób jednoznaczny na to nie wskazuje. 

Izba  miała  na  względzie,  że  w  odwołaniu  jedynie  jednozdaniowo  zasygnalizowano 

przypuszczenie  Odwołującego  2,  że  zaoferowane  przez  GE  urządzenie  nie  posiada 

zadekl

arowanej  funkcjonalności,  zaś  na  rozprawie  Odwołujący  Siemens  nie  zaprezentował 

żadnych  dalszych  twierdzeń  i  dowodów,  mających  jego  stanowisko  potwierdzać.  Z  kolei 

p

osiadanie  takiej  funkcjonalności  uprawdopodobnił  Przystępujący  GE,  składając  na  tę 

okoliczn

ość dowody (oświadczenie producenta oraz fotografię). Wobec bierności dowodowej 

Odwołującego  Siemens,  Izba  nie  znalazła  podstaw,  aby  odmówić  wiarygodności  dowodom 

złożonym przez Przystępującego.  

W  konsekwencji  nie 

sposób  uznać,  aby  Odwołujący  2  wykazał,  że  Przystępujący 

GE   

podał  w  poz.  131  załącznika  nr  2.2.  do  SIWZ    informacje  nieprawdziwe,  sprzecznych 

istniejącym stanem rzeczywistym, które miałyby skutkować wykluczeniem ww. wykonawcy 

postępowania,  skoro  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy  uprawdopodabnia 

posiadanie  kwestionowanej 

funkcjonalności  przez  zaoferowane  urządzenie.  Jedynie  ze 

względów  formalnych,  mając  na  uwadze  wymagania  wskazane  w  SIWZ  co  do  sposobu 


potwierdzenia spełniania  parametrów jakościowych, które  wiążą nie tylko  wykonawców,  ale 

także Zamawiającego, Zamawiający na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą, nie 

powinien był przyznać wykonawcy GE punktów dodatkowych za tę pozycję.  Okoliczność ta 

jednak, jak wskazano powyżej, nie przekłada się na możliwość uwzględnienia odwołania.  

Za niezasadny Izba uznała także zarzut odnoszący się do poz. 203 załącznika nr 2.2. do 

SIWZ.  

Argumentacja 

prezentowana  w  postępowaniu  przez  Odwołującego  Siemens 

sprowadzała  się  wyłącznie  do  wskazania,  że  w świetle  udzielonej  przez  Zamawiającego 

odpowiedzi  na  pytanie  nr  165  opisana  funkcjonalność  jest  charakterystyczna  dla 

oprogramowania  produkcji  Siemens,  a 

Przystępujący  GE  nie  jest  w  stanie  uzyskać  takich 

obrazów MR. W ocenie Izby stanowisko Odwołującego 2 zostało oparte o błędne założenie, 

że udzielając odpowiedzi na ww. pytanie doszło do modyfikacji opisu pozycji 203 załącznika 

nr 

2.2.  do  SIWZ,  a  oczekiwaniem  Zamawiającego  było  otrzymanie  produktu  o  cechach 

charakterystycznych  wyłącznie  dla  produktu  firny  Siemens.  Odpowiedź  Zamawiającego 

niewątpliwie  nie  jest  jednoznaczna.  Zamawiający  nie  wskazał  precyzyjnie,  że  wymaga 

dokładnie takiego oprogramowania, jakiego opis przedstawiono w treści pytania. Odpowiedź 

ograniczono 

do lakonicznego stwierdzenia „Tak, Zamawiający wymaga oprogramowania”, co 

w  ocenie  Izby 

można  rozumieć  chociażby  jako  potwierdzenie,  że opis  przytoczony  w  treści 

pytania  spełnia  wymóg  z  poz.  203,  tj.  stanowi  wymaganą  rekonstrukcję  3D  typu  Cinematic 

Rendering, 

niekoniecznie zaś jako wyartykułowanie woli Zamawiającego co do zmiany opisu 

poz. 203 poprzez jej doszczegółowienie o opis charakterystyczny dla oprogramowania tylko 

jednego producenta. 

Sam Zamawiający przyznał na rozprawie, że nie miał świadomości, że 

wskazany w pytaniu opis stanowi produkt Siemens

, nie sposób zatem uznać, aby udzielając 

odpowiedzi na pytanie nr 165 miał on zamiar dokonania takiej zmiany SIWZ. Okoliczność tę 

pośrednio  potwierdza  także  fakt,  że  Zamawiający  nie  zmienił  treści  opisu  poz.  203 

załączniku nr 2.2 do SIWZ.  

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Izby, przedmiotowa niejednoznaczność nie może 

być  rozstrzygana  na  niekorzyść  wykonawców,  w  tym  wypadku  wykonawcy  GE,  który 

zadeklarował  posiadanie  przez  oferowane  urządzenie  rekonstrukcji  3D  typu  Cinematic 

Rendering zgodnie z wymaganiem zawartym w opisie poz. 203. 

Odwołujący nie kwestionował 

zaś,  że  rozwiązanie  zaoferowane  przez  GE  przy  takim  opisie  poz.  203,  jaki  był  ustalony 

pierwotnie i jaki  poz

ostał w zał. 2.2. do SIWZ, nie stanowi rekonstrukcją 3D typu Cinematic 

Rendering 

wymaganej przez Zamawiającego.  

Rozstrzygając  zarzut  odnoszący  się  do  poz.  224  załącznika  nr  2.2.  do  SIWZ,  Izba 

stwierdziła,  iż  zdecydowana  większość  argumentacji  prezentowanej  przez  Odwołującego 

Siemens  na  rozprawie  stanowiła  rozszerzenie  podstaw  faktycznych  zarzutu  podniesionego 


odwołaniu i jako taka, zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, nie może podlegać rozpoznaniu 

przedmiotowym postępowaniu odwoławczym.  

Z

auważyć trzeba, że podstawa faktyczna zarzutu w  zakresie poz. 224 przedstawiona 

treści  odwołania  ograniczona  została  de  facto  do  wskazania,  że  aplikacja  OLEA 

BREASTSCAPE  nie  może  być  zainstalowana  w  obrębie  serwera  aplikacyjnego  AW  Server 

a także że jest ona oddzielnym oprogramowaniem, z oddzielną baza danych i nie jest 

częścią  serwera  aplikacyjnego.  Stanowiska tego  Odwołujący  Siemens  szerzej  nie  wyjaśnił, 

szczególności nie wytłumaczył  w ogóle dlaczego jego zdaniem aplikacja OLEA nie może 

być  zainstalowana  w obrębie  serwera  AW  Server  3.2  ani  dlaczego  lokalizacja  aplikacji  ma 

ogóle  znaczenie  z perspektywy  spełnienia  wymagania  opisanego  przez  Zamawiającego 

w poz.  224. 

Również  zawarte  w  odwołaniu  lakoniczne  odniesienie,  że  aplikacja  obca  nie 

spełnia  wymogów  z  poz.  194  i  198  w  ogóle  nie  zostało  przez  Odwołującego  2  wyjaśnione 

(wątek  ten  nie  był  nawet  kontynuowany  na  rozprawie).  Z  kolei  powołanie  się  na  fakt,  że 

Przystępujący GE zadając pytanie nr 104 do SIWZ wskazał, że nie posiada aplikacji, o której 

mowa w poz. 224, bynajmniej nie przesądza, że deklarując wyposażenie urządzenia w taką 

aplikację złożył nieprawdziwą deklarację (zwłaszcza, że zaoferował oprogramowanie innego 

producenta, a nie własne).  

Izba  miała  na  względzie,  że  Odwołujący  Siemens  dopiero  na  rozprawie  przedstawił 

argumentację  mającą  uzasadniać  postawioną  w  odwołaniu  tezę  o  braku  możliwości 

zainstalowania aplikacji OLEA w obrębie AW Server 3.2, wskazując, że aplikacja OLEA nie 

została ujęta w treści załącznika do deklaracji zgodności serwera aplikacyjnego AW Server 

i  nie  jest  aplikacją  zwalidowaną  Niemniej  tą  wiedzą  Odwołujący  dysponował  już 

momencie wnoszenia odwołania, gdyż deklaracja zgodności serwera AW Server 3.2. była 

załączona do oferty Przystępującego GE i w ocenie Izby winien był okoliczność tę wskazać 

jako 

podstawę  faktyczną  zarzutu  w  treści  odwołania.  Podobnie  dopiero  na  rozprawie 

Odwołujący  Siemens podnosił  (składając  także dowody),  że  zaoferowany  przez  GE  serwer 

aplikacyjny nie jest przeznaczony do diagnozowania obrazów mammograficznych, podczas 

gdy na taką okoliczność w ogóle nie w treści odwołania się nie powołano i nie była ona objęta 

zakresem zarzutu.  

Negatywne konsekwencje proceso

we powyższych zaniechań obciążają Odwołującego. 

Art. 

192 ust. 7 ustawy Pzp wyznacza ścisły zakres rozpoznania odwołania przez Izbę - Izba 

nie  może  orzekać  co  do  zarzutów,  które  nie  były  zawarte  w  odwołaniu.  Skonkretyzowanie 

zarzutu  w  odwołaniu  ma  newralgiczne  znaczenie,  gdyż  umożliwia  stronom  i  uczestnikom 

postępowania odniesienie się do ich treści. W związku z tym o ile dowody na mocy art. 190 

ust.  1  ustawy  Pzp  Odwołujący  może  przedstawiać  aż  do  zamknięcia  rozprawy,  o  tyle 

okoliczności, z których chce wywodzić skutki prawne musi uprzednio zawrzeć w odwołaniu, 


pod rygorem ich nieuwzględnienia (por. m.in. wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 

Nie sposób zaaprobować takiego podejścia, jakie prezentuje Odwołujący Siemens, 

który  w  odwołaniu  bardzo  ogólnie  formułuje  podstawę  faktyczną  zarzutu,  a  następnie 

(teoretycznie w jej ramach) przedstawia szczegółową argumentację. Skoro Odwołujący 2 na 

rozprawie 

rozbudował swoja argumentację o twierdzenia oparte na treści deklaracji zgodności 

serwera  aplik

acyjnego załączonej do oferty GE czy też na treści wyjaśnień wykonawcy GE 

złożonych w toku postepowania o udzielenie zamówienia, to nic nie stało na przeszkodzie, aby  

już  w  odwołaniu  przedstawić  argumentację  zawierającą  konkretne  odniesienie  się  do 

okoliczności, które w jego ocenie świadczą o niespełnieniu wymogu z poz. 224, na rozprawie 

zaś złożyć jedynie dowody, które by tę argumentację potwierdzały. Tymczasem Odwołujący 

dopiero  w  dniu  rozprawy  skonkretyzował  okoliczności  faktyczne  uzasadniające  stawiany 

zarzut.  Art.  192  ust.  7  ustawy  Pzp  ma  na  celu  właśnie  zapobieganie  takim  sytuacjom  - 

o

dwołanie nie może mieć charakteru ogólnego, a Krajowa Izba Odwoławcza nie może opierać 

rozstrzygnięcia  na  podstawach  faktycznych  doprecyzowanych  na  etapie  rozprawy.  Takie 

postępowanie byłoby naruszeniem zasady równości stron w postępowaniu odwoławczym (por. 

m.in. wyroki z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 533/18, z dnia 14 kwietnia 2018 r., sygn. 

akt KIO 433/18, z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO 979/18).  

Tym  samym  Izba  uznała  zarzut  odnoszący  się  do  poz.  224  zał.  2.2  do  SIWZ  za 

niewykazany.  

Mając na  uwadze  wszystko powyższe,  Izba  na  podstawie art.  192 ust.  1  ustawy  Pzp 

orzekła jak w sentencji. 

W obu sprawach kosztach o 

postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego 

wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz 

§ 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b w zw. z § 5 ust. 

pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i sposobu  po

bierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

 
 
Przewodniczący:      ……………………………….……… 
 
 


wiper-pixel