KIO 1255/20 POSTANOWIENIE dnia 26 czerwca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1255/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 26 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  czerwca  2020  r.  przez  wykonawcę  KRAMEKO  

Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa – 

Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Regionalna  Dyrekcja  Lasów 

Państwowych w Toruniu, 

przy udziale wykonawcy 

TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 1255/20 po stronie 

Zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

KRAMEKO  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie 7  dni  od  dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Toruniu. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 1255/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Regionalna  Dyrekcja  Lasów  Państwowych  w  Toruniu  [dalej  „Zamawiający”]  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

opracowanie pro

jektów planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Bydgoszcz, Solec Kujawski i 

Żołędowo wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko (znak postępowania: 

ZI.270.1.1.2020).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 9 marca 2020 r. pod numerem 2020/S 048-113819. 

W dniu 8 czerwca 2020 r. wykonawca KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

[dalej  „Odwołujący”]  wniósł  odwołanie  w  zakresie  części  3  zamówienia  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 

24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  niewykluczenie  wykonawcy  niespełniającego 

warunku udziału w postępowaniu; 

2.  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  wybór  oferty  wykonawcy  w  sposób  niezgodny  

z przepisami ustawy - 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o: 

1. uwzględnienie odwołania w całości; 

2.  unieważnienie czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wyborze jako  najkorzystniejszej 

oferty wykonawcy niespełniającego wymagań; 

3. nakazanie Zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy Taxus UL Sp. z o.o. jako oferty 

wykonawcy niespełniającego wymagań udziału w postępowaniu; 

4. nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej; 

5.  zasądzenie  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  kosztów  postępowania  według  norm 

przepisanych.  

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  w  dniu  10  czerwca 

2020 r. 

zgłosił przystąpienie wykonawca TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Izba  

stwierdziła  skuteczność zgłoszonego  przez  ww.  wykonawcę  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego, który stał się tym samym jego uczestnikiem. 


W dniu 18 czerwca 

2020 r. Zamawiający przekazał odpowiedź na odwołanie, w której 

oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty podniesione w odwołaniu. Przedmiotowe pismo 

zostało podpisane przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Zamawiającego. 

Pismem  z  dnia  19  czerwca 

2020  r.  Prezes  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wezwał 

wykonawcę  TAXUS  UL  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  do  złożenia  oświadczenia  

w  przedmiocie  wni

esienia  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  w  terminie  3  dni  pod  rygorem  umorzenia 

postępowania. 

Ww. wykonawca we wskazanym w wezwaniu terminie nie wniósł sprzeciwu.  

Zgodnie z art. 186 ust. 3 u

stawy Pzp, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Wobec  powyższych  ustaleń,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  zachodzą 

przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie 

art. 186 ust. 3 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b) ustawy 

Pzp oraz na podstawie § 3 i § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów  

z dnia 15 mar

ca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 972 ze zm.). 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel