KIO 1252/20 POSTANOWIENIE dnia 20 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1252/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Protokolant:         

Aldona Karpińska

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  20  lipca  2020  r.  w 

Wars

zawie odwołania wniesionego w dniu 05 czerwca 2020 roku przez Wykonawcę Asseco 

Data Systems S.A. (ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia) 

w postępowaniu prowadzonym przez 

Zamawiającego  Górnośląsko-  Zagłębiowska  Metropolia  (ul.  Barbary  21a,  40-053 

Katowice)  

przy udziale Wykonawcy 

Multiway Systems sp. z o.o. (ul. Hoża 57/3, 00-681 Warszawa) 

zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy 

Asseco  Data  Systems  S.A.  (ul.  Podolska  21,  81-321  Gdynia)

kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych)  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 1252/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Górnośląsko  -  Zagłębiowska  Metropolia  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  dostawa  systemu 

elektronicznej dystrybucji biletów na potrzeby aplikacji mobilnych zwanego dalej „eMagazyn” 

na potrzeby Urzędu Metrpolitalnego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.” 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu 

31 stycznia 2020 r. pod numerem 2020/S 022-047596. 

Odwołujący Asseco Data Systems S.A. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu 

naruszenie art. 89 us

t. 1 pkt 4 PZP w związku z art. 90 ust. 1-3 PZP, a w konsekwencji także 

art.  91  ust. 

1  PZP,  poprzez  nieprawidłową  oceną  złożonych  przez  Wykonawcę  Multiway 

Systems  sp.  z  o.o. 

wyjaśnień  w  trybie  art.  90  PZP  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny,  a  w 

konsekwencji  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  Multiway  Systems  sp.  z  o.o., 

pomimo  że  przedmiotowa  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do 

przedm

iotu zamówienia w zakresie istotnej części składowej ceny dotyczącej realizacji Etapu 

1 zamówienia; art. 89 ust. 1 pkt 3) PZP w zw. z art. 7 ust. 1 PZP, a w konsekwencji także art. 

91  ust.  1  PZP  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  Multiway  Systems  sp.  z 

o.o. 

pomimo,  że  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  ustawy  z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz, U. z 2019 r. poz. 1010 

ze  zm.)  tj.  stanowi  działanie  sprzeczne  z  dobrymi  obyczajami  oraz  narusza  interes 

Odwołującego  (jako  innego  przedsiębiorcy)  i  Zamawiającego  (jako  klienta)  -  w  przypadku 

gdyby ze 

złożonych przez Wykonawcę Multiway Systems sp. z o.o. wyjaśnień w trybie art. 90 

PZP  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  lub  informacji  powziętych/stwierdzonych  w  toku 

postępowania  odwoławczego  wynikało,  że  Wykonawca  Multiway  Systems  sp.  z  o.o. 

u

względnił  lub  sztucznie  przeniósł  koszty  związane  z  realizacji  Etapu  1  zamówienia,  co 

wypełnienia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji; art. 8 ust. 1-3 w zw. z art. 7 ust. 1 PZP 

w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1010  ze  zm.)  poprzez  zaniechanie  ujawnienia  wyjaśnień  rażąco 

niskiej cen

y złożonych przez Wykonawcę Multiway Systems sp. z o.o. w trybie art. 90 PZP w 

odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego,  w  tym  uzasadnienia  zastrzeżenia  jawności  tych 

wyjaśnień. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania 

unieważnienia  czynności  oceny  ofert  i  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  uznania  za 

bezskuteczne  (odtajnieniu)  zastrze

żenia  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  wyjaśnień 


złożonych przez Wykonawcę Multiway Systems sp. z o.o. w trybie art. 90 PZP dotyczących 

rażąco  niskiej  ceny,  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert,  odrzucenia  oferty 

Wykonawcy  Multiway  Systems  sp.  z  o.o.   

z  uwagi  na  to,  że oferta ta  zawiera  rażąco  niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia w  zakresie istotnej części składowej 

ceny  dotyczącej  realizacji  Etapu  1  zamówienia,  lub  z  uwagi  na  to,  że  jej  złożenie  przez 

Wykonawcę Multiway Systems sp. z o.o. stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  dokonanie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

spośród  ofert  niepodlegających  odrzuceniu  oraz  przyznanie  Odwołującemu  kosztów 

postępowania odwoławczego. 

17  lipca 

2020  roku  Odwołujący  przed  otwarciem  posiedzenia  z  udziałem  stron  i  rozprawy 

wniósł pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie. 

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie  drugie  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  i  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z 

późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 


wiper-pixel