KIO 125/20 POSTANOWIENIE dnia 31 stycznia 2020 roku

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 125/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 31 stycznia 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  31  stycznia  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  23 

stycznia  2020  roku  przez  wykonawcę  bezpieczne.it  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Urząd  Marszałkowski  Województwa  

Dolnośląskiego  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

bezpieczne.it  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Warszawie  kwoty      15  000 

zł  00 gr (słownie:  piętnaście tysięcy  złotych  zero groszy), 

stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu.  

Przewodniczący:    ………………………………  


Sygn. akt: KIO 125/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  pod 

naz

wą  Zakup  systemu  kopii  zapasowych  i  archiwizacji  na  potrzeby  Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

W dniu 23 stycznia 2020 

roku działając na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 

ust. 1 ustawy  

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej: „Pzp” lub 

„ustawa”) Odwołujący wniósł odwołanie wobec czynności Zamawiającego i zarzucił: 

1)  naruszenie  art.  93  ust.  1  pkt  4)  ustawy 

przez  uznanie,  że  cena  najkorzystniejszej 

oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 

2)  art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy 

w związku z prowadzeniem postępowania z naruszeniem 

zasad  udzielania  zamówień  publicznych,  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  bez 

wystarczających  podstaw  unieważnił  postępowanie,  oraz  wszystkich  innych  praw 

wynikających z odpowiedzi na zarzuty. 

Odwołujący wniósł o: 

unieważnienie czynności unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 

4) ustawy; 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

Odwołującego; 

3)  przeprow

adzenie dowodów z następujących dokumentów: wyrok KIO 2375/17 z dnia 

24  listopada  2017,  wyrok  KIO  458/18  z  dnia  26  marca  201  8,  wyrok  KIO  474/18  

z dnia 26 marca 2018, wyrok KIO 1 015/18 z dnia 08 czerwca 2018 

oraz dokumentów 

i oświadczeń przedstawionych na rozprawie; 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia decyzji o unieważnieniu postępowania; 

nakazanie  Zamawiającemu  podjęcia  czynności  w  postępowaniu  w  tym  dokonania 

wyboru  oferty  wyboru  oferty  Odwołującego  bezpieczne.it  jako  najkorzystniejszej 

oferty. 

Zamaw

iający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  24  stycznia  2020  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samym  dniu,  poinformował,  że  przekazał 

kopię odwołania wykonawcy w dniu 24 stycznia 2020 roku. 


Do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia  

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.  

W  dniu 

31  września  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

pismo  Zamawiaj

ącego,  z  tego  samego  dnia,  zawierające  oświadczenie  o  treści: 

Województwo  Dolnośląskie  –  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Dolnośląskiego  (dalej 

„Zamawiający”)  uwzględnia  zarzuty  odwołania  w  całości  i  unieważnia  czynność 

unieważnienia postępowania” 

Pismo to zawiera również uzasadnienie.  

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  oraz  braku  zgłoszenia  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przystąpień  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  dzień  wydawania 

postanowienia,  Izba  stwierdziła,  że  zaszły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  2  zdanie  drugie  ustawy  w  przypadku 

umorzenia  postępowania  przez  Izbę  na  skutek  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  

z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu.  Zaznaczyć  należy,  że  Izba  na  posiedzeniu  niejawnym 

dokonuje  niezbędnych  czynności  formalnoprawnych  i  sprawdzających  oraz  w  zależności  

od  poczynionych  ustaleń  faktycznych  miedzy  innymi  wydaje  postanowienie  o  umorzeniu 

postępowania  odwoławczego  (§  13  ust.  2  pkt  2  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  22  marca  2010  roku  

sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu 

odw

ołań, Dz. U. 2018 poz. 1092 ze zmianami).  

Izba  umarzając  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  

na skutek uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów odwołania nie dokonuje 

oceny  czynności,  które  ewentualnie  w  piśmie  zawierającym  oświadczenie  o  uwzględnieniu 

odwołania wskazywałby Zamawiający tj. Izba nie ocenia czynności jakie wykonał, wykonuje 

bądź  jakich  zapowiada  wykonanie  Zamawiający  w  związku  z  uwzględnieniem  zarzutów 

odwołania w całości.  

Zamawiający 

również 

nie 

ma 

obowiązku 

przedstawiania 

takich 

informacji  

w  piśmie  zawierającym  oświadczenie  o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania  w  całości. 

Przepis  ustawy  uzależnia  możliwość  umorzenia  postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  

w  przypadku  uwzględnienia  zarzutów  odwołania  w  całości  przez  Zamawiającego,  jedynie  


od  tego,  czy  w  postępowaniu  zostało  skutecznie  wniesione  zgłoszenie  przystąpienia  

do postępowania odwoławczego. Umarzając postępowanie odwoławcze Izba nie rozstrzyga 

merytorycznie  o  zarzutach  odwołania.  Natomiast  ww.  przepis  ustawy  określa  katalog 

czynności  jakich  w  wyniku  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  odwołania  ma  dokonać 

Zamawiający.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na 

podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel