KIO 1251/20 POSTANOWIENIE dnia 18 czerwca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1251/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  18  czerwca  2020  r.  

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 czerwca 2020 r. przez 

odwołującego: F.P.H.U. Fresco-Eco B. G. z Zabrza (ul. Knurowska 35a 41-800 Zabrze) w 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze), 

przy  udziale  wykonawcy: 

Zakład  Usługowy  Konserwacja  Terenów  Zielonych  J.  W.  z 

Bytomia 

(ul.  Wł.  Łokietka  4,  41-933  Bytom)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego, 

postanawia:  

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego: F.P.H.U. Fresco-Eco B. G. z Zabrza (ul. Knurowska 35a 41-800 Zabrze) 

kwoty 13.500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90 % kwoty uiszczonej 

przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 1251/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), [ustawa Pzp lub Pzp] przez 

zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Konserwacje terenów zieleni miejskiej w 

Zabrzu  w  latach  2020

—2021”.  Numer  referencyjny:  KZP/6/111/2020.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu zostało zamieszczone w Dz. Urz. UE w dniu 29.04.2020 r. pod numerem 2020/S 

084-199598 wraz z suplementem 2020/S 066-157406. 

Wnoszący odwołanie wykonawca: F.P.H.U. Fresco-Eco B. G. z Zabrza (Odwołujący) 

związku z czynnością odrzucenia ofert wykonawcy na zadania nr 6 i nr 7, a mianowicie:  

  Zadanie  6:  “Park  Hutniczy,  Park  imienia  Tadeusza  Kościuszki,  Park  imienia  Witolda 

Pileckiego;”  

  Zadanie 7: “Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. :"Rekultywacja 

terenów  w  rejonie  rzeki  Bytomki  na  obszarze  gminy  Zabrze”  z  wykorzystaniem  terenów 

zielonych w aspekcie przyrodniczo-

rekreacyjnym”- 

zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  8  Pzp.,  pomimo  posiadania  przez 

Zamawiającego  wymaganego  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  p.  B.  G.  (właściciela 

F.P.H.U. Fresco 

– Eco) - p. T. G. reprezentującego Odwołującego w toku całego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. Podał także, że w przypadku zadania nr 7 przetarg (w 

zakresie tego zadania) 

został unieważniony, albowiem tylko wykonawca złożył ofertę. 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  unieważnienie 

czynności  Zamawiającego  oraz  przywrócenie  i  ponowne  rozpatrzenie  ofert  Odwołującego. 

Wniósł  ponadto  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  Umowy  konsorcjum  między 

Odwołującym,  a  Zamawiającym  z  dnia  03.07.2019  r.  oznaczona  w  rejestrze  umów 

Zamawiającego nr 150/19 wraz z dołączonym do niej pełnomocnictwem z dnia 10.07.2019 r. 

dowód  na  okoliczność  pozostawania  w  ścisłej  współpracy  biznesowej  oraz  wiedzy 

Zamawiającego,  że  T.  G.  jest  umocowany  do  zarządu  firmą  F.P.H.  U.  FRESCO  -  ECO 

prowadzoną przez B. G. . 

Do postępowania odwoławczego na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy Pzp w piśmie 

z dnia 8 czerwca 2020 r. w zakresie zadania 6 

zgłosił przystąpienie po stronie Zamawiającego 

wykonawca:  

Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J. W. z Bytomia wnosząc o 

oddalenie odwołania.  

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 10 czerwca 2020 r.) wniósł 

o oddalenie odwołania w całości. Ponadto wniósł o przeprowadzenie dowodów z dokumentów 


znajdujących się w aktach postępowania: oferty B. G. na okoliczność braku pełnomocnictwa, 

wezwania z dnia 14 maja 2020r. na okoliczność wzywania do przedłożenia pełnomocnictwa, 

odpowiedzi  w

ykonawcy  z  dnia  14  maja  2020r.  na  okoliczność  braku  przedłożenia 

pełnomocnictwa, protokołu posiedzenia komisji na okoliczność ustaleń komisji, oraz informacji 

o  odrzuceniu  oferty  na  okoliczność  uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego  decyzji 

Zamawiającego, 

Odwołujący  w  piśmie  z  dnia  17  czerwca  2020  r.  oświadczył,  że  cofa  odwołanie 

wniesione pismem z dnia 4 czerwca 2020 r. 

Także wniósł o zwrot wpisu na wskazany przez 

wykonawc

ę rachunek bankowy. 

Izba stwierdza 

co następuje: 

P

ostępowanie  odwoławcze  w  tej  sprawie  z  uwagi  na  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie o cofnięciu odwołania podlega umorzeniu na podstawie art. 187 ust.8 zdanie 

pierwsze ustawy Pzp. Izba ponadto, zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), orzekła również o zwrocie 

na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości  15.000 zł.  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel