KIO 1249/20 POSTANOWIENIE dnia 13 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1249/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lipca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:    Jolanta Markowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym  w dniu  13 lipca 2020 r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  P

rezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  czerwca  2020  r.  przez 

wykonawcę:  GALAXY  Systemy  Informatyczne  sp.  z  o.o.,  ul.  Fabryczna  13  lok.  1,  

410  Zielona  Góra,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Izba 

Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80A, 61-

501 Poznań,  

przy  udziale  wykonawcy:  J.  W. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  KC 

CONSULTING  J.  W., 

ul.  Piątkowska  116  B/1,  60-649  Poznań  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 1249/20 po stronie 

odwołującego, 

przy udziale wykonawcy: CELLPOL s.c., G. 

Ł., M. Ł., ul. Jana Czochralskiego 10, 61-248 

Poznań  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o 

sygn. akt KIO 1249/20 p

o stronie zamawiającego, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

dokonać  zwrotu  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy:

GALAXY  Systemy 

Informatyczne sp. z o.o., ul. Fabryczna 13 lok. 1, 65-

410 Zielona Góra uiszczonej tytułem 

wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      …………………. 


Sygn. akt: KIO 1249/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający,  Izba  Administracji  Skarbowej  w  Poznaniu,  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  w  przedmiocie 

„Najem  i  kompleksowa  obsługa  serwisowa  urządzeń  wielofunkcyjnych  w  jednostkach  Izby 

Administracji 

Skarbowej  w  Poznaniu  oraz  kompleksowa  obsługa  urządzeń  drukujących 

będących  własnością  Zamawiającego”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 100-241146 w dniu 25 maja 2020r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została opublikowana w tym samym dniu na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

Wykonawca GALAXY Systemy Informatyczne sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 

wniósł odwołanie wobec treści specyfikacji. istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia 

o  zamówieniu  w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Odwołujący  zarzucił 

Z

amawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) z

wanej dalej „Pzp”: 

art.  7  ust.  1  Pzp 

w  związku  z  naruszeniem  w  postępowaniu  zasady  równości 

wykonawców i zasady uczciwej konkurencji, 

art. 29 ust. 2 i 3 Pzp, art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp i art. 36aa ust. 1 

w związku z art. 7 ust. 

1 Pzppoprzez zaniechanie wy

dzielenia części zamówienia dotyczącej urządzeń - adresarek 

do  kopert  - 

opisanych  w  sposób  wskazujący  na  jednego  producenta  co  prowadzi  do 

pozbawienia  możliwości  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  zakresie 

całego zamówienia, 

art. 29 ust. 1 i ust. 2 Pzp 

w związku z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez: 

a. 

opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający do jednego producenta, 

b. 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  uniemożliwiający  dokonanie  kalkulacji, 

oferty uwzględniającej wszystkie wymagania Zamawiającego, 

c. 

opisanie przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert w zakresie postscript, 

w

adliwe sporządzenie SIWZ, a w szczególności naruszenie: 

a. 

art.  36  ust.  1  pkt  3  Pzp, 

poprzez  wadliwy  opis  przedmiotu  zamówienia,  naruszający 

zasadę uczciwości, równości i transparentności postępowania, co narusza także przepis art. 

7 i art. 29 Pzp, 

b. 

art.  36  ust.  1  pkt  12  Pzp,  poprzez  wskazanie  wadliwego  sposobu  obliczania  ceny 

oferty, 

który  jest  nieadekwatny  do  przedmiotu  zamówienia  i  stawia  w  uprzywilejowanej 

pozycji wyk

onawcę świadczącego aktualnie usługi na rzecz Zamawiającego. 


Odwołujący  wyjaśnił,  że  jest  wykonawcą  biorącym  udziałem  w  postępowaniu 

i  mającym  zamiar  złożenia  oferty  jednak  treść  SIWZ  i  ogłoszenia  czyni  to  niemożliwym. 

Opisany  przedmiot  zamówienia  wskazuje  na  jednego  producenta  urządzenia  do 

adresowania kopert. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania 

zmiany SIWZ w sposób zgodny z żądaniami zawartymi w odwołaniu, tj.: 

wydzielenia  do  osobnego  zadania  lub  osobnego  pos

tępowania  najmu  urządzeń 

określonych w załączniku nr 8 do SIWZ pkt. 4 - Adresarki do kopert w ilości 5 sztuk, 

zmiany postanowień SIWZ dotyczących: 

a. 

wprowadzenia  opłaty  miesięcznej  stałej  za  najem  dostarczonych  urządzeń  lub 

określenia gwarantowanych ilości wydruków monochromatycznych i kolorowych; 

b. 

szczegółowym  określeniu  stanu  technicznego  każdej  maszyny  wymienionej  w 

z

ałączniku  nr  4  do  OPZ  (ze  wskazaniem  stanu każdego  z  materiałów  eksploatacyjnych  na 

dzień przejęcia w obsługę tych urządzeń); 

c. 

zapewnienia  w  SI

WZ  i  umowie,  że  urządzenia  będące  własnością  Zamawiającego 

(wymienione  w  załączniku  nr  4)  na  dzień  przejęcia  w  obsługę  będą  w  pełni  sprawne  i  nie 

będą wymagały nakładów finansowych, celem ich przywrócenia ich sprawności lub usunięcie 

obsługi  tych  urządzeń  (zapewnienia  serwisu  i  materiałów  eksploatacyjnych)  z  przedmiotu 

zamówienia objętego postępowaniem, 

d. 

wskazania  gwarantowanej  ilości  wydruków  i  sposobu  rozliczenia  wydruków 

dla  różnych  typów  urządzeń  (np.  adresownice  kopert,  urządzenia  MFP  A3  kolorowe  i 

mono

chromatyczne, urządzenia MFP A4 kolorowe i monochromatyczne, drukarki kolorowe, 

drukarki  monochromatyczne)  w 

rozdzieleniu  na  urządzenia  najmowane  i  urządzenia 

Zamawiającego. 

e. 

wykreślenia wymogu, aby wszystkie zaproponowane urządzenia wielofunkcyjne były 

jed

nego producenta (pkt. II ppkt. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ). 

f. 

wykreślenia  pozostawienia  na  koniec  umowy  wszystkich  niewykorzystanych  a 

dostarczonych przez wykonawcę materiałów eksploatacyjnych (pkt. II ppkt. 31 Załącznika nr 

1 do SIWZ) lub zmianę zapisów, tak by wykonawca uzyskał za nie należne wynagrodzenie. 

g. 

wykreślenia nieograniczonej możliwości zmiany lokalizacji urządzeń (pkt. II ppkt. 41, 

47, 50 Załącznika nr 1 do SIWZ). 

h. 

dookreślenie parametrów technicznych, które będą brane pod uwagę przy udzielaniu 

zgod

y  na  zastąpienie  urządzeń  będących  własnością  Zamawiającego  (pkt:  II  ppkt.  48 

Załącznika nr 1 do SIWZ), 

i. 

zmianę wymaganego sposobu obliczania ceny oferty. 


W  dniu  8  czerwca  2020  r.  wykonawca:  J.  W. 

prowadzący  działalność  gospodarczą 

pod  firmą  KC  CONSULTING  J.  W.,  z  siedzibą  w  Poznaniu  zgłosił  swoje  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, stosownie do wymogów art. 185 ust. 

2 i 3 Pzp. 

W  dniu  8  czerwca  2020  r.  wykonawca  CELLPOL  s.c.  G. 

Ł.,  M.  Ł.  z  siedzibą  w 

Poznaniu 

zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego, 

stosownie do wymogów art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. 

Zamawiający  w  dniu  3  lipca  2020  r.  złożył  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  po  przeanalizowaniu  zarzutów  Odwołującego,  Zamawiający 

zgodnie  z  art.186  ust.  2  Pzp 

uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu 

i zmienia zapisy SIWZ, poprzez: 

1) wyłączenie z opisu przedmiotu zamówienia urządzeń określonych w pkt 4 załącznika nr 8 

do SIWZ 

– adresarki do kopert (5 sztuk) 

wprowadzono zmiany w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (pkt I.1., pkt II.1, 

II.4, II.5, II.7), w zał. nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (pkt 1 opisu do Tabeli nr 1), w zał. nr 

7 do SIWZ 

– Wzór umowy (§1 ust.1, 6, §7 ust.3), w Załączniku Nr 2 do OPZ (wykreślenie pkt 

4),  w  Załączniku  Nr  8  do  SIWZ  (wykreślenie  pkt  4),  w  związku  z  zarzutem  w  pkt  VI.2 

odwołania; 

2)  określenie  gwarantowanej  ilości  wydruków  monochromatycznych  i  kolorowych 

wprowadzono zmiany w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (pkt II, II.6, II.10, 

II.11), w zał. nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (Tabela nr 1), w zał. nr 7 do SIWZ – Wzór 

umowy (§7 ust.1, 2, 10), w związku z zarzutem w pkt VI.3.a. odwołania; 

Zamawiający w tym miejscu wskazał, że dokonał zmian zgodnie z żądaniem sformułowanym 

przez Odwołującego w pkt VI.3.a odwołania, w którym to punkcie Odwołujący dał możliwość 

Zamawiającemu  wprowadzenia  alternatywnych  mechanizmów  dotyczących  kalkulacji  ceny 

ofert.  Zamawiający  wybrał  jeden  z  nich  i  określił  gwarantowaną  ilość  wydruków  czarno  – 

białych i kolorowych. 

3)  wskazanie  informacji  o  stanie  technicznym  i  b

ieżącym  serwisowaniu  urządzeń 

wymienionych w załączniku nr 4 do OPZ - wprowadzono zmiany w zał. nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia (pkt II.8), w związku z zarzutem w pkt VI.3.b. odwołania; 

4)  wprowadzenie  oświadczenia,  że  urządzenia  będące  własnością  Zamawiającego 

(wymienione w załączniku nr 4 do OPZ) przekazywane do obsługi wykonawcy wyłonionego 

w postępowaniu są na bieżąco serwisowane i na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy 

będą sprawne wprowadzono zmiany w zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (pkt 


II.8),  w  zał.  nr  7  do  SIWZ  –  Wzór  umowy  (§1  ust.),  w  związku  z  zarzutem  w  pkt  VI.3.c. 

odwołania;  

5) określenie gwarantowanych ilości wydruków dla urządzeń według podziału na urządzenia 

monochromatyczne  i  kolorowe  oraz  najmowane  i  będące  własnością  Zamawiającego 

wprowadzono  zmiany  w  zał.  nr  1  do  SIWZ  –  Opis  przedmiotu  zamówienia  (pkt  II.6,  II.10, 

II.11), w zał. nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (Tabela nr 1), w zał. nr 7 do SIWZ –Wzór 

umowy (§7 ust.1, 2, 10),w związku z zarzutem w pkt VI.3.d. odwołania; 

6)  wykreślenie  wymagania,  aby  wszystkie  oferowane  urządzenia  wielofunkcyjne  były 

jednego producenta (po zmianie SIWZ wymaganie dotyczące tożsamości producenta zostało 

ograniczone jedynie w ramach poszczególnych typów urządzeń, a nie wszystkich urządzeń 

wielofunkcyjnych)  - 

wprowadzono  zmiany  w  zał.  nr  1  do  SIWZ  –  Opis  przedmiotu 

zamówienia (pkt II.4), w związku z zarzutem w pkt VI.3.e. odwołania; 

7)  wprowadzenie  możliwości  odebrania  przez  wykonawcę  niewykorzystanych  materiałów 

eksploatacyjnych po 

zakończeniu umowy wprowadzono zmiany w zał. nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia (pkt II.31), w związku z zarzutem w pkt VI.3.f. odwołania; 

8)  wykreślenie  nieograniczonej  możliwości  zmiany  lokalizacji  urządzeń  i  wprowadzenie  ich 

maksymalnego  limitu  - 

wprowadzono  zmiany  w  zał.  nr  1  do  SIWZ  –  Opis  przedmiotu 

zamówienia (pkt II.41), w zał. nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (§3 ust.3), w związku z zarzutem 

w pkt VI.3.g. odwołania; 

9) określenie parametrów technicznych, które będą brane pod uwagę przy udzielaniu zgody 

na zastąpienie urządzeń będących własnością Zamawiającego - wprowadzono zmiany w zał. 

nr 1 do SIWZ 

– Opis przedmiotu zamówienia (pkt II.21.30, II.48), w związku z zarzutem w pkt 

VI.3.h. odwołania; 

10)  określenie  gwarantowanych  ilości  wydruków  z  podziałem  na  urządzenia  i  ich  status, 

doprecyzowanie  określenia  stanu  technicznego  urządzeń,  wprowadzenie  zapisów 

dotyczących  niewykorzystanych  materiałów  eksploatacyjnych,  dopuszczenia  możliwości 

oferowania  urządzeń  różnych  producentów  (z  zachowaniem  wymogu  jednego  producenta 

urządzeń  jedynie  w  ramach  poszczególnych  typów  urządzeń),  zmian  lokalizacji  urządzeń 

oraz zmian w zakresie postscript, czyni zadość żądaniom Odwołującego w zakresie sposobu 

obliczenia ceny i możliwości skalkulowania oferty podnoszonym w Odwołaniu, w  związku z 

zarzutem w pkt VI.3.i. odwołania. 

Zmiany 

powyższe,  zgodne  z  żądaniami  Odwołującego,  przedstawiają  dokumenty 

załączone do odpowiedzi na odwołanie: 

1) wyjaśnienia i modyfikacja zapisów SIWZ z dnia 12.06.2020 r., 

2)  zmiany  SIWZ  wraz  z  załącznikami  z  dnia  12.06.2020  r.  (Załącznik  Nr  1  do  SIWZ, 

Załącznik Nr 2 do OPZ, Załącznik Nr 3 do OPZ, Załącznik Nr 9 do OPZ, Załącznik Nr 2 do 

SIWZ, Załącznik Nr 7 do SIWZ, Załącznik Nr 8 do SIWZ), 


3) ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia w Dz.U. UE (sprostowanie przekazane do publikacji 

w dniu 12.06.2020 r.), 

4) potwierdzenie publikacji na stronie internetowej Zamawiającego komunikatu dotyczącego 

modyfikacji SIWZ wraz załącznikami z dnia 12.06.2020 r., 

5) potwierdzenie dokonania zmiany terminu składania ofert na miniPortalu z dnia 12.06.2020 

r., 

6) potwierdzenie publikacji w Dz.U. UE sprostowania ogłoszenia z dnia 16.06.2020 r., 

7) potwierdzenie publikacji sprostowania ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego 

z dnia 16.06.2020 r. 

8) wyjaśnienia i modyfikacja zapisów SIWZ z dnia 23.06.2020 r. 

9)  zmiany  SIWZ  wraz  z  załącznikami  z  dnia  23.06.2020  r.  (Załącznik  Nr  1  do  SIWZ, 

Załącznik Nr 2 do OPZ, Załącznik Nr 2 do SIWZ, Załącznik Nr 6 i 6a do SIWZ, Załącznik Nr 7 

do SIWZ, Załącznik Nr 8 do SIWZ), 

10)  ogłoszenie  o  sprostowaniu  ogłoszenia  w  Dz.U.  UE  (sprostowanie  przekazane  do 

publikacji w dniu 23.06.2020 r.), 

11) potwierdzenie publikacji na stronie internetowej Zamawiającego komunikatu dotyczącego 

modyfikacji SIWZ wraz załącznikami z dnia 23.06.2020 r., 

potwierdzenie  dokonania  zmiany  terminu  składania  ofert  na  miniPortalu  z  dnia 

24.06.2020 r., 

13) potwierdzenie publikacji w Dz.U. UE sprostowania ogłoszenia z dnia 25.06.2020 r., 

14) potwierdzenie publikacji sprostowania ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego 

z dnia 25.06.2020 r. 

Pismem  z  dnia  8  lipca  2020  r.  wykonawca  CELLPOL  s.c.  G. 

Ł.,  M.  Ł.  z  siedzibą  w 

Poznaniu 

został  wezwany  na  podstawie  §13  ust.  2  pkt  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu 

odwołań  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1092  ze  zm.)  do  złożenia  w  terminie  trzech  dni 

oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez 

Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.  

Wykonawca  CELLPOL  s.c.  G. 

Ł.,  M.  Ł.  .  w  dniu  10  lipca  2020  r.  złożył  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  pismo,  w którym  oświadczył,  że  nie  wnosi  sprzeciwu,  o którym 

mowa w art. 186 ust. 5 Pzp. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 

186  ust.  3  Pzp, 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  niniejszej  sprawie,  uwzględniając 


fakt, 

że  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpili  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez 

Z

amawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.  

Izba orzekła o kosztach postępowania odwoławczego stosownie do art. 186 ust. 6 pkt 

2 lit.b Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………………… 


wiper-pixel