KIO 1247/20 POSTANOWIENIE dnia 7 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1247/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Jan Kuzawiński 

po 

rozpoznaniu 

na 

posiedzeniu 

niejawnym 

dniu 

lipca 

r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

4  czerwca  2020  r.  przez 

wykonawcę  BCoders Spółka  Akcyjna,  ul.  Owczarska  7,  01-351 

Warszawa 

w  postępowaniu prowadzonym  przez Zamawiającego  –  Telewizja Polska  S.A., 

ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa  

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

BCoders Spółka Akcyjna, ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa, kwoty 

00  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy),  stanowiącej 

uiszczony wpis od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO  1247/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Telewizja  Polska  S.A.,  ul.  J.P.  Woronicza  17,  00-999  Warszawa,  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Dostawę  serwerów  brzegowych  w  ramach  rozbudowy  Systemu  Dystrybucji  Treści  znak 

postępowania  –  ZP/TITT/38/2020.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  25  maja  2020  roku,  pod  numerem  2020/S  100-

.  Postępowanie  prowadzone  jest  z  zastosowaniem  przepisów  właściwych  dla 

zamówień  o  wartości  powyżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Dnia  25.05

.2020  r.  Zamawiający  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej  treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W  dniu  4.06.2020  r.  wykonawca 

BCoders  Spółka Akcyjna,  ul.  Owczarska  7,  01-351 

Warszawa 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  treści  SIWZ, 

zarz

ucając  Zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp 

poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, tj. 

poprzez  opisanie  zamówienia  w  taki  sposób,  że  łącznie  wymagania  Zamawiającego 

określone w SIWZ spełnia produkt jednego konkretnego producenta. 

Zamawiający  w  piśmie  wniesionym  w  dniu  2.07.2020  r.  poinformował,  że  uwzględnia 

odwołanie w całości.

Zamawia

jący  informację  o  wniesionym  odwołaniu  przekazał  wykonawcom  i  umieścił 

na Platformie Zakupowej w dniu 5.06.2020 r. 

Żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia do 

postępowania odwoławczego. 

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  oświadczenia  Zamawiającego  zachodzi  podstawa  do 

umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. Ponieważ po 

stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca, Izba związana była oświadczeniem 

Zamawiającego i umorzyła postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym. 

W sytuacji umorzenia postępowania, w związku z uwzględnieniem całości zarzutów, 

ustawodawca 

nałożył 

na 

zamawiającego 

obowiązek 

wykonania, 

powtórzenia  

lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

Na podstawie art.  186 ust.  6 pkt  2 ustawy  Pzp koszty  postępowania odwoławczego 

znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  


Na  podstawie 

§  5  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), Izba 

orze

kła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  15  000  zł  uiszczonej 

tytułem wpisu.  

Przewodniczący: 

……………………………


wiper-pixel