KIO 1245/20 POSTANOWIENIE dnia 26 czerwca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1245/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:    Agnieszka Trojanowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 26 czerwca 

r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  czerwca 

2020r.  przez 

wykonawcę  FCC  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Zabrzu, ul. Lecha 10  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Miasto  Chorzów  z  siedzibą  w 

Chorzowie, ul. Rynek 1 

przy udziale wykonawcy Chemeko 

– System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ul.  Jerzmanowska  6A  
zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1245/20 po stronie odwołującego 
 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie, 

Nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  kwoty 

500 zł. 00 gr. (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) na rzecz  

wykonawcy 

FCC  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Zabrzu, ul. Lecha 10 

tytułem zwrotu 90% wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Katowicach

Przewodniczący:…………………….. 


Sygn. akt KIO 1245/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na 

świadczenie  usług  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  powstających  na 

nieruchomościach na terenie miasta Chorzów zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 25 maja 2020r. za numerem 2020/S 100-

W  dniu  4  czerwca  2020r.  odwołanie  wniósł  wykonawca  FCC  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Zabrzu,  ul.  Lecha  10.  Odwołanie  zostało  wniesione  przez 

pełnomocnika  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  3  czerwca  2020r. 

udzielonego przez prezesa i członka zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji odwołującego 

wynikającymi z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 4 czerwca 

2020r. Wpis 15 

000zł.  

Odwołujący  wskazał  na  wyrok  z  dnia  18  października  2019  r.  (KIO  1993/19)i  podniósł,  że 

posiada  interes  we  wniesieniu  o

dwołania.  Odwołujący  jest  przedsiębiorcą  prowadzącym 

działalność  gospodarczą  w  zakresie  objętym  przedmiotem  zamówienia,  którego  dotyczy 

p

ostępowanie,  ponadto  na  terenie  województwa,  obejmującym  zakres  świadczeń,  którego 

po

stępowanie to dotyczy. Odwołujący posiada doświadczenie, a także niezbędny potencjał tak 

techniczny, jak i ludzki, do realizacji przedmiotu ta

kiego zamówienia. 

Odwołujący dopatrzył się naruszeń zamawiającego w: 

1)  opisaniu  pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej 

konkurencji, 

równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności, 

opisaniu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  naruszający  zasady  określone  w  przepisach 

prawa zamówień  publicznych,  a  w konsekwencji w  sposób  uniemożliwiający  odwołującemu 

rzetelne przygotowanie oferty, w szczególności zaś ustalenie właściwej ceny ofertowej, 

opisaniu  przedmiotu  zamówienia  z  pominięcie  szczególnych  warunków  realizacji  usług 

odbioru i zagospodarowania odpadów w związku ze stanem zagrożenia epidemią COVID-19 

oraz  stanem  epidemii  COVID-

19  wprowadzonych  ustawą  z  dnia  2  marca  2020  r.  o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 

r. poz. 374, 576, 578). 

oznaczeniu warunków umowy o zamówienie publiczne w sposób sprzeczny z przepisami 

ustawy  prawo  zamówień  publicznych,  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288) oraz ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. {Dz. U, z 2020 r. poz. 150, 2840), 


5) ozn

aczenie warunków umowy o zamówienie publiczne, w tym podstaw zmiany umowy o 

zamówienie  publiczne  z  pominięcie  warunków  stanu  zagrożenia  epidemią  COVlD-19  oraz 

stanu epidemii COVlD-19, 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu: 

1)  Naruszenie  art.  91  ust.  2  ustawy  w  zw.  z  art.  7  ustawy  przez  opisanie  pozacenowych 

kryteriów  oceny  ofert  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji,  równego 

traktowania wykonawców oraz proporcjonalności, a także w sposób nieodnoszący się wprost 

do jakości świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, a mający na celu wyłącznie 

preferowanie  dotychczasowego  wykonawcy  zamówienia  publicznego,  w  zakresie  w  jakim 

z

amawiający w treści SIWZ określił następujące, pozacenowe kryteria oceny ofert: 

a) Termin utworzenia i uruchomienia PSZOK-SORCIK-10%, 

b) 

Odległość bazy magazynowo-transportowej wykorzystywanej do realizacji zamówienia od 

granic administracyjnych miasta Chorzów -10%, 

c) 

Skrócenie terminu podstawienia zestawów do segregacji - 20%. 

2} Naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, w zw. z art. 7 ustawy w zw. z art. 353[1] w zw. z art. 

139 k.c. przez 

opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, 

w sposób niezrozumiały i niedokładny, bez uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących 

mieć wpływ na sporządzenie oferty, w zakresie, w jakim zamawiający: 

w punkcie 4.4.8. SIWZ zastrzega, że co najmniej 40 % nieruchomości stanowiących ścisła 

zabudowę miejską ma utrudniony dostęp do posesji  przez zamykanie podwórka „na klucz"; 

zadaniem  wykonawcy  jest  zweryfikow

anie  we  własnym  zakresie  utrudnień  w  ewentualnym 

odbiorze odpadów, 

w punkcie 4.5.23. SIWZ zastrzega, że ilość miejsc z utrudnionym dostępem stanowi około 

60%, wszystkich miejsc odbioru odpadów wielkogabarytowych w systemie odbioru odpadów 

wielkogabarytowych w systemie odbioru z zabudowy wielorodzinnej, 

w punkcie 4.8. SIWZ określił, że obowiązkiem wykonawcy jest wystąpieniem we własnym 

zakresie do właścicieli nieruchomości o dostarczenie kluczy do bram, pilotów, kodów itp. W 

celu możliwości realizacji niniejszej umowy, jeżeli wystawienia pojemników do godz. 6:00 rano 

w  dniu  harmonogramowego  odbioru  odpadów  nie  jest  możliwe  ze  względu  na  specyfikę 

zwartej zabudowy; 

w punkcie 10.1.6. SIWZ zastrzega, że wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazane 

klucze, kody lub piloty do bram, furtek i drzwi, w przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczy 

lub pilotów wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie zamawiającego, podczas gdy o 

wykonawca  samodzielnie  ma  pozyskać  właściwe  klucze,  kody,  etc.  i  nie  otrzymuje  ich  od 

zamawiającego, a tym samym nie może względem zamawiającego ponosić odpowiedzialności 

z tegoż tytułu, 


w punkcie 10.2.5 SIWZ zastrzega, że wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów 

również w przypadku remontów dróg dojazdów czy dojść do posesji, przy czym wykonawca 

ma  śledzić  komunikaty  umieszczane  m.in.  w  prasie  celem  powzięcia  wiedzy  o  danym 

przypadku  remontu,  przebudowy,  za

ś  zamawiający  nie  jest  bezwzględnie  zobowiązany  do 

przekazania  szczegółowych  informacji  na  temat  prac  oraz  do  zapewnienia  wykonawcy 

możliwości  alternatywnego  dostępu  do  nieruchomości  obsługiwanych  na  podstawie 

zamówienia publicznego, 

w  punkcie  2  SIWZ  określił,  że  wykonawca  ponosi  całkowite  koszty  związane  z  realizacją 

zamówienia  pomimo,  że  nie  wskazał  tychże  kosztów  precyzyjnie,  a  w  szeregu  dalszych 

postanowień OPZ wskazywał na szacunkowe, przybliżone ilości materiałów orz częstotliwości 

realizowania czynności, ze wskazaniem na możliwość ich zwiększenia bez oznaczenia progów 

maksymalnych, z zastrzeżeniem niemożności zwiększenia przez wykonawcę ceny umownej 

w  przypadku  żądania  wykonania  przedmiotu  zamówienia  publicznego  w  większym,  niż 

oznaczony w SIWZ, wymiarze, 

w  punkcie  4.2.1.2.  SIWZ  wskazał,  że  ilość  kompletów  worków,  do  zapewnienia  których 

obowiązany  jest  wykonawca  może  wzrosnąć  o  około  3%  w  czasie  trwania  umowy,  czym 

uniemożliwienia oszacowanie ryzyka wzrostu kosztów, 

w punkcie 4.2.1.3 SIWZ wskazał, że  zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia we 

wskazanych  ilościach,  są  to  wyłącznie  ilości  szacunkowe,  a  rzeczywista  ilość  odbieranych 

odpadów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, czym uniemożliwia oszacowanie ryzyka 

wzrostu kosztów, 

-  w  pu

nkcie  4.3.1.5  SIWZ  wskazał,  że  zamawiający  dopuszcza  możliwość  odbioru 

dodatkowych  worków  przez  właścicieli  nieruchomości  w  PSZOK  oraz  Urzędzie  Miasta 

Chorzów, a wykonawca jest obowiązany do zapewnienia tych ilości (niedookreślonych), 

- w pun

kcie 4.3.1.14 SIWZ wskazał, że zamawiający przewiduje konieczność zabezpieczenia 

wzrostu ilości worków o około 5% w ciągu trwania umowy, czym uniemożliwia oszacowanie 

ryzyka wzrostu kosztów, 

w punkcie 4,3.1.15 SIWZ wskazał, że zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia we 

wskazanym ilościach określonych w rodź. III pkt 4.3.1.14 SIWZ - jest to wartość szacunkowa, 

zaś rzeczywista ilość odbieranych worków w trakcie realizacji usługi może ulec zmianie, czym 

uniemożliwia oszacowanie ryzyka wzrostu kosztów, 

w  zakresie  w  jakim  w  punkcie  8  SIWZ  zaniechał  wskazania  danych  dotyczących  masy 

odpadów  tj.  ilości  i  rodzajów  odpadów  odebranych  z  terenu  Miasta  w  roku  2019  r.,  co 

uniemożliwia wykonawcom należyte przygotowanie oferty i skalkulowanie ceny ofertowej, 

w  zakresie  w  jakim  w  punktach  10.11.  4  oraz  5.  i  z  10.11.9  SIWZ  określa  w  sposób 

niejednoznaczny  warunki  prowadzonych  przez 

wykonawcę  czynności  rejestracji  obrazu 

podc

zas  świadczenia  usług  na  rzecz  zamawiającego,  przez  określenie  w  punkcie  10.11.4. 


oraz 5 SIWZ wymogu gromadzenia zapisów z nagrań i ich udostępnianie na każde żądanie, 

zaś  w  punkcie  10.11.9.  SIWZ  łączy  czynności  dostępu  do  zarejestrowanego  obrazu  z 

czynnościami bieżącego udostępniania lokalizacji, co generuje obowiązek leżący po stronie 

wykonawców  do  zapewnienia  odpowiedniego  systemu  umożliwiającego  wspólne  śledzenie 

obrazu  i  lokalizacji  GPS,  a  co  w  konsekwencji  należy  uznać  za  stanowi  wymóg 

nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a także nakłada na wykonawcę generowania 

kosztów logistyki, przez wymóg wprowadzenia odpowiedniego systemu oraz oprogramowania 

umożliwiających dostępność obrazu w czasie rzeczywistym; 

-  w  paragrafie 

1  ust.  5  SIWZ  umowy  zastrzegł  obowiązek  realizacji  przedmiotu  umowy  w 

sposób  niepowodujący  niepotrzebnych  przeszkód,  ograniczając  niedogodności  dla 

mieszkańców Miasta Chorzów do niezbędnego minimum, pomimo braku określenia w treści 

SIWZ oraz umowy rzeczon

ych minimów, co nie pozwala na ustalenie jaka jest faktyczna treść 

nałożonego na wykonawcę w tym zakresie obowiązku umownego, 

w  zakresie,  w  jakim  w  paragrafie  8  ust.  7  umowy  określa  możliwość  przesuwania 

niewykorzystanych  ilości  odpadów  w  ramach  tabeli  1  oraz  tabeli  2  z  OPZ  bez  zwiększania 

całkowitej wartości zamówienia i bez konieczności aneksowania umowy, jedynie po uprzednim 

pisemnym poinformowaniu wykonawcy

, co uniemożliwia wykonawcy należyte skalkulowanie 

ceny umownej, 

3) Naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy w zw. z art. 144 ustawy 

w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy w zw. z art. 353[1] k.c. oraz w zw. 

z  art.  lic  oraz  15r  ustawy  COVID-19  przez  brak  wskazania  w  projekcie  umowy  zasad 

wprowadzania 

odpowiednich  zmian  umowy  w  związku  z  ogłoszenia  na  terytorium 

Rzeczpospolitej Polskie stanu epidemii i zmian, w tym przepisów szczególnych, związanych z 

wdrożeniem przedmiotowego stanu lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz możliwych jego 

skutków na przyszłość; 

4) Naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy w zw. z art. 353[1] k.c. w zw. z art. 83 ustawy prawo 

upadłościowe w zw. z postanowieniem paragrafu 7 ust. 1 punktu 1.2. wzoru umowy, a to przez 

zastrzeżenie  prawa  odstąpienia  od  umowy  na  wypadek  ogłoszenia  upadłości  wykonawcy, 

podczas gdy takie postanowienie pozostaje w sprzeczności z treścią zakazu wyrażonego w 

art. 83 ustawy prawo upadłościowe i jest nieważne z mocy prawa, 

5) Naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy w zw. z art. 353[1] k.c. w zw. art. 106i ust. Ustawy o 

podatku  od  towarów  i  usług  w  zw.  z  paragrafem  8  ust.  7  oraz  9  wzoru  umowy,  a  to  przez 

określenie terminu do wystawienia faktury VAT w sposób sprzeczny z obowiązującymi w tym 

względzie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, 

6) Naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy 

w zw. z art. 353[1] k.c. w związku z postanowieniami 

paragrafu 11 ust. 2 punktów 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.11., 2.1.12, 2.1.13, 2.1.16, 2.1.17,2.1.19, 


2.1.20,  2.1.24,  2.1.25,  2.1.16  wzoru  umowy,  a  to  przez 

zastrzeżenie  kar  umownych  na 

wypadek opóźnienia, nie zaś zwłoki wykonawcy, 

7)  Naruszenie  art.  353[1]  k.c.  w  zw.  z  art.  139  ust.  1  ustawy 

w  związku z  postanowieniami 

paragrafu 13 wzoru umowy, a to przez 

zastrzeżenie całkowitego zakazu cesji wierzytelności 

wynikających z umowy o zamówienie publiczne, 

8) Naruszenie art. 353[1] k.c. w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 1) w 

zakresie  w  jakim  w  paragrafie  16  umowy  punkcie  1)  wzoru  umowy 

zastrzegł  obligatoryjną 

zmianę umowy o zamówienie publiczne, bez konieczności zawarcia aneksu do umowy, przez 

nałożenie na wykonawcę nowych, zwiększonych obowiązków w zakresie utrzymania poziomu 

recyklingu  odpadów  oraz  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, 

9) Naruszenie art. 353[1] k.c. w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy w zw. z art. 142 ust. 5 ustawy w 

zakresie w jakim w paragrafie 16 punkcie 2.2. i 2.3. wzoru umowy wskazano zasady zmiany 

wynagrodzenia  w

ykonawcy  na  wypadek  zmiany  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę 

ustalanego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, 

10) Naruszenie art. 353[1] k.c. w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy w zw. z art. 142 ust. 5 ustawy w 

zakresie w jakim zamawiający zaniechał wskazania zasad zmiany wynagrodzenia wykonawcy 

na  wypadek  zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów 

kapitałowych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o  pracowniczych 

planach kapitałowych, 

11) Naruszenie at. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy w zakresie, w jakim w paragrafie 16 punkcie 4) 

wzoru  umowy  określono  możliwość  zmiany  pozostałych  postanowień  umowy  na  wypadek 

wystąpienie  obiektywnych  przesłanek,  co  nie  spełnia  określonych  w  art.  144  ust.  1  pkt  1) 

ustawy 

warunków zastrzeżenia umownej możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne, 

które to postanowienia winny być jednoznaczne i precyzyjnie określać tak zakres zmian, jak i 

warunki ich wprowadzenia, 

12)  Naruszenie  art.  353[1]  k.c.  w  zw.  z  art.  139  ust.  1  ustawy  w  zw.  z  art.746  k.c.  przez 

zastrzeżenie w paragrafie 17 umowy prawa odstąpienia od umowy, w sytuacji, gdy przedmiot 

zamówienia  publicznego,  co  do  zasady  stanowi  umowę  zlecenia  w  rozumieniu  przepisów 

ustawy  kodeks  cywilny,  zaś  do  umowy  zlecenia  odpowiednio  stosuje  się  przepisy  o 

wypowiedzeniu umowy nie 

zaś o odstąpieniu od umowy, które to sposoby rozwiązania umowy 

mają odmienny charakter i znajdują zastosowanie do odmiennych rodzajów umów, 

Wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

Zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia w następujący sposób: 

a) 

Poprzez wykreślenie pozacenowych kryteriów oceny ofert w postaci: 

- terminu utworzenia i uruchomienia PSZOK-SORCIK -10%, 


odległości bazy magazynowo-transportowej wykorzystywanej do realizacji zamówienia 

od granic administracyjnych miasta Chorzów -10 % 

skrócenia terminu podstawienia zestawów do segregacji - 20% 

i zastąpienie ich nowymi pozacenowymi kryteriami ofert, pozostającym w związku z realizacją 

przedmiotu  zamówienia  publicznego  i  mającymi  znaczenie  dla  jakości  i  sposoby  realizacji 

przedmiotu zamówienia publicznego, 

b) 

Zmianę punktu 4.4.8 SIWZ przez precyzyjne określenie utrudnień w odbiorze odpadów z 

nieruchomości objętych przedmiotem usług, które mają być realizowane na skutek udzielenia 

zamówienia publicznego, 

c) 

Zmianę punktu 4.5.23. SIWZ przez precyzyjne określenie utrudnień w odbiorze odpadów 

wielkogabarytowych w systemie odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej, które mają być 

realizowane na skutek udzielenia zamówienia publicznego, 

d) 

Wykreślenie punktu 4.8. SIWZ, 

e) 

Wykreślenie punktu 10.1,6 SIWZ, 

f) 

Zmianę punktu 10.2.5 SIWZ przez wykreślenie obowiązku wykonawcy do samodzielnego 

ustalania  ewentualnych  utrudnień  związanych  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia 

publicznego  z  uwagi  na  prowadzenie  przez  zamawiającego  inwestycji,  w  tym  drogowych  i 

określenie bezwzględnego obowiązku informowania wykonawcy o takich inwestycjach przez 

zamawiającego  wraz  z  obowiązkiem  zorganizowania  przez  zamawiającego  możliwości 

dokonywania odbioru odpadów z uwagi na prowadzone inwestycje, 

g)  

Zmianę punktu 2 SIWZ przez precyzyjne określenie ilości materiałów oraz częstotliwości 

świadczenia usług wraz ze wskazaniem maksymalnych i minimalnych progów ich odpowiednio 

zwiększenia lub zmniejszenia, 

h)  

Zmianę punktu 2 SIWZ przez wykreślenie części postanowienia mówiącej o niemożności 

zwiększenia  przez  wykonawcę  ceny  umownej  w  przypadku  żądania  wykonania  przedmiotu 

zamówienia publicznego w większym, niż oznaczony w SIWZ, wymiarze, 

i) 

Zmianę  punktu  4.2.I.2.  SIWZ  przez  precyzyjne  określenie  maksymalnej  wartości 

dopuszczalnego wzr

ostu ilości kompletów worków, do dostarczenia których w ramach umowy 

wykonawca jest obowiązany, 

j) 

Zmianę  punktu  4.2.1.3  SIWZ  przez  precyzyjne  określenie  ilości  odpadów,  do.  odbioru 

których  wykonawca  obowiązany  jest  w  toku  realizacji  przedmiotu  zamówienia  publicznego, 

względnie o określenie minimalnych i maksymalnych ilości dla danych frakcji odpadów, 

k) 

Wykreślenie  punktu  4.3.1.5.SIWZ,  względnie  jego  zmianę  przez  precyzyjne  określenie 

maksymalnej  ilości  dodatkowych  worków,  do  zapewnienia  których  wykonawca  obowiązany 

jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, 


l)  

Zmianę punktu 4.3.1.14 SIWZ przez precyzyjne określenie maksymalnej ilości dodatkowych 

worków, do zapewnienia których wykonawca obowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia publicznego, 

m)  Zmiany punktu 4.3.1.15 SIWZ przez 

precyzyjne określenie ilości worków, do zapewnienia 

których wykonawca obowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia publicznego. 

n) 

Zmianę punktu 8 SIWZ przez precyzyjne określenie danych dotyczących masy odpadów tj. 

ilości i rodzajów odpadów odebranych z terenu Miasta Chorzów w roku 2019 r., oraz dodanie 

danych dotyczących pierwszego kwartału roku 2020 r. 

o) 

Zmianę  punktu  10.11.9.  przez  zmianę  dotychczasowej  treści  przywołanego  punku  i 

zastąpienie go postanowieniem: 

„Systemy wykonawcy powinny zapewniać rejestracje lokalizacji pojazdów za pomocą systemu 

GPS.  wykonawca  udzieli 

zamawiającemu  dostęp  do  systemu  prezentującego  lokalizację 

pojazdów wraz z mapą Miasta Chorzów przez cały okres trwania umowy przez 6 użytkowników 

zamawiającego.  Mapa  miasta  powinna  zawierać  przynajmniej  warstwę  sieci  dróg  oraz 

budynków" 

2) Zmiany wzoru umowy o zamówienie publiczne w następujący sposób: 

a) 

Poprzez wykreślenie paragrafu 1 ust. 5 wzoru umowy względnie przez sprecyzowanie pojęć 

nieostrych w postaci „niepotrzebne przeszkody" oraz „niedogodności dla mieszkańców miasta 

Chorzów", 

b) 

Poprzez wykreślenie paragrafu 8 ust. 1 wzoru umowy, 

c) 

Poprzez wykreślenie paragrafu 7 ust. 1 punktu 1.2. wzoru umowy, 

d) 

Poprzez wykreślenie paragrafu 8 ust. 7 oraz 9 wzoru umowy, 

e) 

Poprzez zmianę postanowień paragrafu 11 ust. 2 punkty 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.11., 2.1.12, 

2.1.13,  2.1.16,  2.1.17,2.1.19,  2.1.20,  2.1.24,  2.1.25,  2.1.16  wzoru  umowy  w  ten  s

posób, że 

pojęcie „opóźnienie" zostanie zastąpione pojęciem „zwłoki", 

f) 

Poprzez wykreślenie paragrafu 13 wzoru umowy, 

g) 

Poprzez wykreślenie paragrafu 16 punktu 1) wzoru umowy, 

h) 

Poprzez  zastąpienie  dotychczasowego  brzmienia  paragrafu  16  punktu  2.2.  i  2.3.  wzoru 

umowy przez 

zmianę: 

Punktu 2.2 „W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na  podstawie  art.  2  ust.  3-

5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów  pracy  ponoszonych  przez  wykonawcę  w  związku  z  realizacją  przedmiotowego 

zamówienia." 

Punktu 2.3 „Zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 


zdrowotne. Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy 

ponoszonych przez 

wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia." 

oraz usunięcie pozostałych punktów tj. 2.2.1-2.2.2 oraz 2.3.1-2.3.2. wzoru umowy. 

i) Zmiany paragrafu 16 wzoru umowy oraz XXIV ust. 1 ppkt 2)2.2. SIWZ przez wprowadzenie 

zasad zmiany wynagrodzenia wykonawcy na wypadek zmiany zasad gromadzenia wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

j) 

Wykreślenia paragrafu 16 punktu 4) wzoru umowy lub jego zmiany oraz punktu XXIV ust. 2 

Warunki  dokonywania  SIWZ  przez 

precyzyjne  określenie  przesłanek  zmiany  umowy  oraz 

zakr

esu dopuszczalnych, w przypadku ich wystąpienia, zmian, 

k) 

Zmianę  postanowień  paragrafu  17  umowy  przez  zastąpienie  konstrukcji  odstąpienia  od 

umowy konstrukcją wypowiedzenia umowy, 

l) przez 

uzupełnienie wzoru umowy o zamówienie publiczne o klauzulę regulującą możliwość 

zmiany  umowy  na  podstawie  art.  144  ust.  1  pkt  1  ustawy 

w  związku  z  okolicznościami 

związanymi z epidemią COVID-19 i jej skutkami o następującej treści: 

Strony  ponadto  dopuszcz

ają  możliwość  zmiany  umowy  w  przypadku,  gdy  w  dacie 

obowiązywania umowy obowiązywał będzie stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego, 

o  wdrożone  na  podstawie  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi  sytuacji kryzysowych oraz  niektórych innych ustaw  wraz  ze zmianami iub 

innymi aktami szczególnymi restrykcje, obostrzenia, zakazy lub nakazy będą miały wpływ na 

sposób, zakres i możliwość realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w tym w szczególności w 

przypadku: 

a) 

Przedłużenia przez organy władzy publicznej obowiązywania restrykcji i norm szczególnych 

związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego, 

b) Wprowadzenie nowych zmian w przepisach prawa w zw. ze stanem epidemii lub stanem 

zagrożenia epidemicznego, 

c) 

Wprowadzenie  jednego  ze  stanów  nadzwyczajnych  (stan  wyjątkowy,  stan  klęski 

żywiołowej), 

d) 

Wystąpienia  niemożliwych  do  przewidzenia  na  dzień  złożenia  oferty  skutków 

gospodarc

zych związanych z epidemią C0VID-19. 

W  przypadku  ziszczenia  się  którejkolwiek  z  przesłanek,  o  których  mowa  powyżej  możliwe 

będzie  w  dokonanie  zmiany  umowy  w  szczególności  w  zakresie:  terminów  realizacji 

poszczególnych usług składających się na przedmiotu umowy, zakresu prac składających się 

na przedmiot umowy oraz sposobu świadczenia, należnego wykonawcy wynagrodzenia.”  

Nadto 

o obciążenie zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego, tym zasądzenie 

od 

zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kwoty  18.600,00  zł,  na  którą  składa  się  kwota 


15.000,00  zł  tytułem  wpisu  od  odwołania  uiszczonego  przez  odwołującego  oraz  kwota 

3.600,00  zł  tytułem  wynagrodzenia  pełnomocnika  odwołującego  (radcy  prawnego) 

reprezentującego odwołującego w postępowaniu odwoławczym; odwołujący zastrzegł sobie 

prawo  do  złożenia  wtoku  posiedzenia  zestawienia  kosztów  i  uzupełnienia  powyższego 

roszczenia m.in. o koszty dojazdu na posiedzenie; 

Wniósł o przeprowadzenie dowodów zawnioskowanych w treści niniejszego odwołania. 

W dniu 5 czerwca 2020r. 

zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.  

W  dniu  8  czerwca  2020r.  wykonawca  Chemeko-

System  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów zgłosił swój udział w postępowaniu 

odwoławczym  po  stronie  odwołującego.  Wskazał,  że  posiada  interes  w  rozstrzygnięciu  na 

korzyść odwołującego, gdyż zamawiający dokonał sformułowania siwz w sposób utrudniający 

zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  W  dniu  4  czerwca 

2020r. przystępujący złożył własne odwołanie wobec opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów 

oceny oferty, warunków udziału w postępowaniu. Wobec podzielenia przez przystępującego 

zarzutów  i  kierunków  zmian,  jakich  domaga  się  odwołujący,  przystępujący  uważa,  że  ma 

interes  w  rozstrzygnięciu  na  korzyść  odwołującego,  bo  wówczas  ma  szanse  na  złożenie 

konkurencyjnej  oferty  i  uzyskanie  zamówienia.  Zgłoszenie  zostało  wniesione  przez 

pełnomocnika  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  3  czerwca  2020r. 

udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej 

reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana odwołującemu 

i zamawiającemu w dniu 8 czerwca 2020r.  

W  dniu  8  czerwca  2020r.  zamawiający  unieważnił  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.  

W dniu 24 czerwca 2020r. odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania wskazując, 

że wobec unieważnienia postępowania odwołanie stało się bezprzedmiotowe.  

Termin posiedzenie z udziałem stron nie był w dacie wydawania postanowienia wyznaczony.  

Zamawiający nie zgłaszał wniosków kosztowych.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 

2 ustawy. 

Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 189 

ust. 2 ustawy.  


Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 

ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy.  

P

rzepis  art.  187  ust.  8  ustawy  stanowi,  iż  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze, przy czym, 

jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.  

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8 

zdanie pierwsze ustawy, na posiedze

niu umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy, orzeczono o zwrocie o

dwołującemu 90% kwoty 

uiszczonego wpisu.  

Izba  postanowiła  nie  zasądzić  na  rzecz  zamawiającego  zwrot  kosztów  postępowania 

odwoławczego  z  tego  względu,  że  brak  jest  takiego  wniosku  zamawiającego,  a  nadto 

wycofanie odwołania nastąpiło na więcej niż jeden dzień niż wyznaczony termin posiedzenia.  

Przewodniczący: ……………………….. 


wiper-pixel