KIO 1244/20 POSTANOWIENIE dnia 16 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt KIO 1244/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 lipca 2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Protokolant:    Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu z 

udziałem stron dnia 16 lipca  2020 r. w Warszawie odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby w dniu 4 czerwca 2020 r. 

odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 04.06.2020 r. przez wykonawcę Serwis Pojazdów 

Szynowych Sp.  z o. o. Sp.  k., 

ul. Szczecińska 15-19, 86-065 Lisi Ogon w postępowaniu 

prowadzonym przez 

Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica 

                                                          postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k., ul. Szczecińska 15-19, 86-065 Lisi 

Ogon kwoty 13 500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Legnicy. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1244/20  

Uzasadnienie

Zamawiający:  Koleje  Dolnośląskie  S.A.  w  Legnicy  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  o  wartości  zamówienia  powyżej  kwoty  określonej  w  przepisach 

wydanych  na  pods

tawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp,  którego  przedmiotem  jest  „Wykonanie 

obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w pojazdach SA134-

025, SA135-004, SA135-008, SA135-

009.”, zn. KD/OZ/U/9/2020. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 

091-218276 w dniu 11 maja 2020 r. 

Odwołujący: Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szczecińska 15-19, 86-065 Lisi 

Ogon, 

wniósł  odwołanie  wobec  dokonania  przez  Zamawiającego  czynności  modyfikacji 

warunku udziału określonego w rozdziale 8 ust. 1 pkt 8.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  -  Instrukcji  dla  Wykonawców  („SIWZ”),  przy  jednoczesnym  zaniechaniu 

dokonania  dalszej  zmiany  SIWZ  w  zakresie  warunków  udziału  w  Postępowaniu  i  opisu 

przedmiotu zamówienia polegającej na dodaniu warunku dysponowania przez wykonawców 

narzędziami  i  urządzeniami  niezbędnymi  do  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  (oraz 

przedstawieniem  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  wymaganych  narzędzi  i 

urządzeń). 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  przepisu    art.  7  ust.  1  w  związku  z  art.  7 

ustawy Pzp tj.: art. 22 ust. 1a w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przez 

dokonanie  zmiany  warunku  udziału  określonego  w  rozdziale  8  ust.  1  pkt  8.1.2  SIWZ 

obniżającej minimalny poziom zdolności wykonawców do należytego wykonania zamówienia 

i jednocześnie zaniechaniu dokonania dalszej zmiany SIWZ w zakresie warunków udziału w 

Postępowaniu  polegającej  na  dodaniu  warunku  dysponowania  przez  wykonawców 

narzędziami  i  urządzeniami  niezbędnymi  do  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  (oraz 

przedstawieniem  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  wymaganych  narzędzi  i 

urządzeń), co doprowadziło ostatecznie do ukształtowania warunków udziału w Postępowaniu 

w  sposób,  który  uniemożliwia  ocenę  zdolności  wykonawców  do  należytego  wykonania 

zamówienia i uniemożliwia lub utrudnia uczciwą konkurencję. 

Odwołujący  wniósł  o    nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  zmiany  postanowień  SIWZ  w 

sposób opisany w treści żądania i uzasadnienia. 

Odwołujący dnia 16 lipca 2020 r., na posiedzeniu Izby,  złożył oświadczenie, że cofa odwołanie 

w  sprawie  i  wniósł  o  zwrot  90%  z  kwoty  uiszczonego  wpisu  od  odwołania  oraz  umorzenie 

postępowania. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  wobec  cofnięcia  odwołania,  postępowanie 

odwoławcze należy umorzyć w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym z 

u

działem  stron, na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy pzp. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy pzp oraz  § 5 ust. 1 pkt 3a  rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

z  których  wynika,  że  jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Izba  nie  uwzględniła    wniosku  zamawiającego  o 

z

asądzenie  na  Jego  rzecz  wynagrodzenia  pełnomocnika  oraz  kosztów  przejazdu  wobec 

nieprzedstawienia  na  tę  okoliczność  rachunku  wymaganego  postanowieniami  §  pkt  2 

rozporządzenia powołanego wyżej. Fragment pisma zamawiającego zawarty w odpowiedzi na 

odwołanie dotyczący kosztów stanowi wniosek mogący stanowić zapowiedź przedstawienia 

rachunku,  którego  nie  złożono.    Ponadto  rozliczenie  kosztów  dokonane  w  piśmie  dotyczy 

jednej z dwóch okoliczności złożenia wniosku tj. oddalenie odwołania, ewentualnie odrzucenia 

od

wołania. Na wypadek cofnięcia odwołania w dniu posiedzenia zamawiający nie złożył ani 

wniosku o zasądzenie kosztów ani rachunku w tej sprawie.  

Przewodniczący: ………………………  


wiper-pixel