KIO 1243/20 POSTANOWIENIE dnia 15 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

sygn. akt: KIO 1243/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Protokolant:   

Konrad Wyrzykowski 

po  rozpozn

aniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  15  lipca  2020  roku  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

4  czerwca 

2020  r.  przez  wykonawcę  Serwis  Pojazdów  Szynowych  sp.  z  o.o.  sp.k.,  

ul.  Szczecińska  15-19;  86-065  Lisi  Ogon,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego POLREGIO sp. z o.o. Podkarpacki Zakład w Rzeszowie, ul. Obszar Kolei 

201 Rzeszów

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze

2. N

akazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Serwis  Pojazdów  Szynowych  sp.  z  o.o.  sp.k.,  ul.  Szczecińska  15-19;  

86-065 Lisi Ogon, kwoty 15 0

00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) 

uiszczo

nej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Przewodniczący: ……………………………… 


sygn. akt KIO 1243/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  POLREGIO  sp.  z  o.o.  Podkarpacki  Zakład  w  Rzeszowie,  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest „Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania PU4 autobusu 

szynowego SA134- 022

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 25 maja 2020 r., pod nr 2020/S 100-242682. 

Dnia  4  czerwca  2020  roku,  wykonawca  Se

rwis  Pojazdów  Szynowych  sp.  z  o.o.  sp.k.,  

(dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  dnia  5  czerwca  2020  roku,  zamieścił  na  platformie 

internetowej, na której prowadzi postępowanie, kopię wniesionego odwołania. 

Izba ustaliła, iż do postępowania odwoławczego nie zostało zgłoszone żadne przystąpienie. 

Zamawiający, pisemnie dnia 14 lipca 2020 roku, przesłał do Izby odpowiedź na odwołanie, 

w której oświadczył, iż uwzględnia odwołanie w całości. 

T

ym samym, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało 

umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  §5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania 

oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, 

poz.  972). 

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  odwołującego  o  zasądzenie  kosztów  reprezentacji 

wskazując,  iż  przyznanie  takich  kosztów  mogłoby  nastąpić  w  sytuacji,  gdyby  zamawiający 

uwzględnił odwołanie w całości po otwarciu rozprawy (§5 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia), 

a zamawiający uwzględnił odwołanie w całości przed otwarciem posiedzenia, na 1 dzień przed 

wyznaczonym terminem posiedzenia. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel